https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/unikatnim-opustenym-loukam-v-narodnim-parku-sumava-hrozi-vystavba.ekologicke-organizace-a-spolky-podaly-pripominky-k-zameru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Sdružení Calla, spolek Šumava domovem a Okrašlovací spolek Zdíkovska: Unikátním opuštěným loukám v Národním parku Šumava hrozí výstavba. Ekologické organizace a spolky podaly připomínky k záměru zástavby cenných luk na Zhůří

Patnáct nových staveb a technických objektů má podle aktuálního záměru podnikatele Romana Kreuzigera vzniknout v srdci národního parku Šumavu na cenných, opuštěných, náhorních lučních enklávách na Zhůří nedaleko Horské Kvildy.

Šest organizací a spolků zabývajících se ochranou přírody v národním parku [1] a celá řada jednotlivců proto podala připomínky v rámci procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí EIA [2]. Nová výstavba je podle nich v rozporu s posláním národního parku, povede k poškození vzácných stanovišť chráněných soustavou Natura 2000 i k narušení krajinného rázu v pohledově exponované lokalitě. Žádají proto, aby bylo v rámci procesu EIA vydáno negativní stanovisko a záměr se vůbec neuskutečnil.

Podnikatel Roman Kreuziger svůj projekt popisuje jako ekologickou farmu a částečnou obnovu zaniklé obce Zhůří. V první fázi procesu EIA předkládal k posouzení výstavbu pět velkých rodinných domů, ovčína, kiosku, kaple a dalších technických objektů. Hodnocení bylo jednoznačné: významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000. V následné fázi procesu EIA předkládá upravený záměr výstavby ekofarmy stávající z dvou rodinných domů, přístřešku pro auta, terasy, dřevníků, ovčína, pastevecké stanice, kiosku, kaple a dalších technických objektů. To vše má být zázemím pro pastvu maximálně třiceti ovcí.

Ochranářské organizace i jednotlivci, kteří podali připomínky, vytýkají záměru zejména:

1. Záměr zasahuje a poškozuje prioritní stanoviště a druhy chráněné soustavou Natura 2000 a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Dokumentace EIA navíc bagatelizuje dopady záměru. Chybí v ní posouzení vlivu záměru ve fázi výstavby, hodnocení vlivu navýšení návštěvnosti a pohybu turistů, osobní a nákladní automobilové dopravy ve fázi výstavby a realizace záměru či hodnocení vlivu zvýšeného provozu ve večerních a nočních hodinách a další důležité faktory.

2. Chybějící posouzení činnosti farmy: Ačkoliv je záměr proklamován jako ekologická farma, v dokumentaci EIA zcela chybí jakýkoli popis její činnosti. Není zřejmé, s čím bude farma hospodařit, např. jaká zde budou technická zařízení, jaký bude vznikat odpad, zda zde bude projíždět jakákoli zemědělská technika a jak často atd. Bez tohoto popisu není možné objektivně hodnotit vliv záměru na životní prostředí.

3. Nedostatečné zdůvodnění a vysvětlení funkčního využití objektů: Pro pastvu 15-30 ovcí má vzniknout neadekvátně rozsáhlé zázemí "ekofarmy" - dva rodinné domy, ovčín, pastevecká stanice, dále kiosek, kaple, "Zhůřská vyhlídkovou promenáda" a další technické objekty. Pastva s 15-30 ovcemi by přitom mohla probíhat s dovezeným stádem ovcí, které budou vyhnány na pastvinu do mobilních ohradníků, není k tomu třeba stavět žádná další stavba a zázemí.

4. Poškození krajinného rázu: Záměr by znamenal významné porušení krajinného rázu a pohledových i výhledových poměrů na lokalitě, která z tohoto hlediska patří ke zcela unikátním.

Kromě odborných připomínek ekologické organizace a spolky upozorňují také na okolnosti a dosavadní pochybení, které vůbec umožnily podnikateli Kreuzigerovi získat pozemky v národním parku a uvažovat o výstavbě na přírodně cenných bezlesích lokalitách na Zhůří. Plánovaná výstavba je sice v souladu s územním plánem Rejštejna, ale zastupitelé obce jej v roce 2002 schválili v rozporu se závazným stanoviskem Odboru státní správy NP Šumava, které na Zhůří nepovolovalo vytvořit zastavitelné plochy. Územní plán obce Rejštejn je tedy formálně platný, ale vydaný v rozporu se zákonem. Další problematickou okolností je, že pozemky, které koupil na Zhůří podnikatel Roman Kreuziger, měly být podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny přednostně nabídnuty ke koupi Správě národního parku Šumava. To se však nestalo.

Záměr výstavby na Zhůří nyní v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) prochází fází připomínkování dokumentace. Krajský úřad v Plzni po posouzení dokumentace i připomínek k ní může v případě problémů a negativního vlivu na přírodu vrátit záměr k přepracování, nebo může konstatovat, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí, případně může poslat záměr do dalších fází posuzování.

Josefa Volfová, pracovnice programu ochrany velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc, řekla:
"Plánovaná výstavba na Zhůří je čistě komerčním soukromým podnikatelským záměrem pana Kreuzigera, nemá žádnou přidanou hodnotu ve vztahu k ochraně přírody v Národním parku Šumava, není veřejným zájmem. Naopak odporuje poslání národního parku a povede k poškození vzácných přírodních stanovišť a k narušení jedinečného krajinného rázu. Takových lokalit, jako je Zhůří, již na Šumavě moc nezůstává. Mnoho z cenných lokalit šumavského bezlesí již zaniklo kvůli expandující zástavbě v okolí obcí. Pevně doufám, že proces EIA ukončí řadu pochybení úřadů a alespoň v této lokalitě zůstanou zachovány hodnoty, pro které je Šumava národním parkem."

Jiří Řehounek z organizace Calla řekl:
"V objektu se má v první fázi chovat pouhých patnáct ovcí, což je na farmu dost málo. Zdá se proto, že označení "ekofarma" má spíše maskovat ubytovací zařízení pro turisty se všemi negativními vlivy, které z jeho provozování vyplývají."

Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska řekla:
"Územní plánování je důležitým nástrojem na ochranu přírody, pokud zastupitelé obcí respektují závazná stanoviska státních správ na ochranu životního prostředí a krajiny. Zastupitelé obce Rejštejn však v roce 2002 nerespektovali nesouhlasné stanovisko Státní správy NP Šumava ohledně zastavitelnosti Zhůří a svévolně schválili územní plán obce. Proto jsme dnes v situaci, že územní plán Rejštejna platí, ale byl schválen v rozporu se zákonem. To znamená, že zastupitelé obce svým schválením územního plánu způsobili právní nejistotu každému, kdo bude žádat o územní a stavební řízení k výstavbě na lokalitě Zhůří."


Kontakty:
Josefa Volfová, pracovnice programu ochrany šelem Hnutí DUHA Olomouc, josefa.volfova@hnutiduha.cz , 775 734 434 (do 12. 6. 2019 včetně)
Jiří Řehounek, organizace Calla, RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898
Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkovska, kjucukovi@tiscali.cz, 607 141 131
Tomáš Hauser, spolek Šumava domovem, hauser23@seznam.cz, 728 375 074
Ondřej Volf, Česká společnost ornitologická, volfond@volny.cz, 604 322 541
Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, martin.vorac@hnutiduha.cz, 778 704 678

Poznámky:
[1] Připomínky k dokumentaci EIA podaly Hnutí DUHA, Hnutí DUHA Olomouc, Calla, Okrašlovací spolek Zdíkovska a Šumava domovem. S připomínkami souzní také Česká společnost ornitologická.
[2] Více zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1829?fbclid=IwAR0L6iTq4B1TxQyJLNQ6rA8r_6jeMxdVOQHBZ2Fjr-20zf26vb7eFNVuYqQ

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist