https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zeleni-navrhli-piratum-spolupraci-ve-snemovnich-volbach-ti-ale-navrh-odmitli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Zelení navrhli Pirátům spolupráci ve sněmovních volbách, ti ale návrh odmítli

29. listopadu 2016 | Strana zelených
Zelení se po předchozích neformálních jednáních rozhodli oficiálně oslovit vedení Pirátů s návrhem půdorysu spolupráce na postavení společné kandidátky do sněmovních voleb na podzim 2017 s tím, že nemá jít o koalici. „Jako země zaostáváme. Ve vzdělanosti, v platech, v transparentnosti veřejné správy, v ochraně životního prostředí – prostě, kam se podíváte. Domníváme se, že máme natolik blízký program i podobné podporovatele, že je možné najít dostatečně velký programový průnik, který zmnoží naše síly, přitáhne další subjekty a osobnosti a zabrání tříštění. Domníváme se zároveň, že roste potřebnost existence liberální alternativy jednak vůči establishmentu napříč spektrem, jednak i vůči antiliberálním hnutím. Všechny body návrhu jsou myšleny jako výchozí a jsou určeny k diskuzi,“ uvedl za zelené předseda strany Matěj Stropnický.

Piráti o návrhu bez dalšího zdůvodnění s odkazem na dřívější rozhodnutí jít do voleb samostatně jednat odmítli a 29. listopadu o tom zelené písemně informovali.

„Naše nabídka byla formulována jako rovnocenné partnerství dvou politických proudů s příbuzným viděním světa v době, která sjednocování potřebuje jako sůl. Jeho vytvoření jsem si upřímně přál a velmi mne mrzí, že nedošlo ani k jednání nad jednotlivými částmi návrhu. Byli jsme připraveni se dohodnout. Návrh na stole necháváme dál pro případ, že by Piráti své rozhodnutí přehodnotili, další postup ale soustředíme na spolupráci s místními hnutími a nezávislými osobnostmi,“ dodal Stropnický.

V nedávných krajských volbách šli zelení společně s Piráty celkem v pěti krajích, v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji společně i uspěli. Také několik senátorů bylo v minulosti zvoleno se společnou podporou zelených a Pirátů: Libor Michálek na Praze 2 a 3, Václav Láska na Praze 5 a 13, či nejnověji Ladislav Kos na Praze 11 a 15.


Návrh Strany zelených Pirátům ke společnému postupu ve sněmovních volbách 2017

Preambule
Všechny následující body jsou myšleny jako návrh, nikoli jako dogma, čili každý je určen k další diskusi.

Hlavní důvody společné kandidatury
Jako země zaostáváme. Ve vzdělanosti, v platech, přidané hodnotě práce, v čase stráveném v práci, v ochraně životního prostředí, v transparentnosti veřejné správy, ve struktuře energetiky, v legislativě, kde zákony píší lobbistické skupiny od OSA až po exekutory, v budování dopravní infrastruktury, ve vymahatelnosti práva, v ochraně soukromí, ve schopnosti vybírat daně od velkých firem, v odstraňování bariér a zátěží pro nové podnikání, v boji s vyloučením a chudobou. Domníváme se, že máme natolik blízký program i podobné podporovatele, že je možné najít dostatečně velký programový průnik, který zmnoží naše síly, přitáhne další subjekty a osobnosti a zabrání tříštění. Domníváme se zároveň, že roste potřebnost existence liberální alternativy jednak vůči establishmentu napříč spektrem, jednak i vůči antiliberálním hnutím.

Hlavní cíl
Uspět, nikoli zúčastnit se. Úspěchem se rozumí zisk mandátů v PSP.

Hlavní organizační princip
Oba subjekty, Piráti a SZ, jsou rovnocenné a vše, co je možné dělit na dvě rovnocenné části, bude děleno ve vzájemném poměru 1:1.

Program (společný a každého subjektu)
Celostátní subjekty připraví společný, cca třicetibodový program. Jím budou vázáni všichni kandidáti a zvolení zástupci bez rozdílu. Každý z obou subjektů navrhne do tohoto programu patnáct bodů, na kterýkoli z nich mají oba subjekty právo veta. Vedle tohoto programového průniku si může každý z obou subjektů vytvořit vlastní, komplexní program závazný pro kandidáty toho kterého subjektu, přičemž tyto programy nesmějí být s programovým průnikem v rozporu.

Nominující subjekt
Jsou buď Piráti, nebo Strana zelených. Strana zelených si umí představit obě varianty.

Kompenzace pro celostátní subjekt, který není nominujícím subjektem
Viz sestavování kandidátek, volební manažer, volební zmocněnec, poslanecký klub.

Spolupráce s místními subjekty
Místním subjektem se rozumí politický subjekt krajského významu, který v nedávné minulosti uspěl v krajských volbách nebo ve volbách do zastupitelstev obcí v krajském nebo okresním městě. Navrhovat oslovení těchto subjektů mohou předsedové celostátních subjektů na jednání malého volebního štábu (viz bod 16). Tyto subjekty a jejich kandidáti musejí v těchto volbách respektovat společný celostátní program (viz bod 4) a pravidla finanční spoluúčasti (viz bod 12).

Nestranické osobnosti
Všechny účastnící se subjekty navrhují na jednání malého volebního štábu (viz bod 16) nestranické osobnosti celostátního i místního významu, které by mohly posílit společné kandidátky. Tyto osobnosti se musejí zavázat k prosazování společného programu (viz bod 4).

Název
Názvem určeným ke komunikaci ve volební kampani je: Piráti a Zelení, resp. Zelení a Piráti rovnocenně. Podpory dalších subjektů jsou uváděny ve formě „s podporou“ pod názvem a to v těch krajích, kde tyto subjekty reálně existují.

Celostátní lídr
Celostátní lídr je ztotožněn s programovým průnikem obou celostátních subjektů pro tyto volby, není a nestane se během platnosti smlouvy členem ani jednoho z nich, je osobou veřejně známou, s politickými zkušenostmi a časově zcela k dispozici od ledna 2017. Navrhují jej předsedové celostátních subjektů s tím, že oba mají před podáním konečného společného návrhu celostátním subjektům právo veta.

Sestavování kandidátek
Návrh obsazení prvního místa na kandidátce ve všech krajích pro příslušné krajské orgány připravují předsedové obou celostátních subjektů společně a ve spolupráci s vedeními příslušného kraje. Nominující subjekt navrhuje obsazení šesti prvních míst, z toho dvou v krajích, které jsou automaticky volitelné při zisku alespoň pěti procent. Subjekt, který není nominujícím subjektem, navrhuje obsazení osmi prvních míst, z toho dvou v krajích, které jsou automaticky volitelné při zisku nejméně pěti procent. Další místa jsou obsazována zipově, čili střídavě oběma celostátními subjekty, pokud není stanoveno jinak. V krajích, kde je vyjednána spolupráce s místním subjektem, je jak návrh obsazení prvního místa, tak zapojení kandidátů místního subjektu do zipu projednáváno s předsedou tohoto subjektu a vedeními příslušného kraje celostátních subjektů.

Finanční vklad
Oba celostátní spolupracující subjekty vloží do kampaně stejnou částku, nejméně však každý deset milionů korun. Ostatní místní subjekty vloží na základě smluv o spolupráci částky podle svých možností s tím, že v případě, že budou obsazovat místo regionálního lídra, vloží nejméně milion korun.

Transparentní účet a přijímání darů
Volební kampaň je vedena na jednom společném transparentním účtu, k němuž má přístupová hesla volební manažer, předsedové obou celostátních subjektů a je-li zvolen, celostátní lídr. Získané sponzorské dary se stávají po odsouhlasení volebním štábem s přihlédnutím k etickému kodexu pro přijímání darů součástí společného rozpočtu kampaně.

Volební manažer
Volební manažer řídí volební kampaň, zodpovídá za naplňování cílů kampaně, jejího rozpočtu a za její vyúčtování. Podle svého uvážení si sestavuje volební tým svých spolupracovníků. Navrhuje jej celostátní subjekt, který není nominujícím subjektem. Nominující subjekt má v tomto případě právo veta.

Velký volební štáb
Schvaluje celostátní společný program, rozpočet a přijímá politická stanoviska k aktuální situaci. Je tvořen lídry v každém kraji s hlasem rozhodujícím a volebním manažerem s hlasem poradním.

Malý volební štáb
Rozhoduje v rámci schváleného programu a rozpočtu o každodenních otázkách. Volební štáb je tvořen předsedy obou celostátních subjektů, jedním dalším zástupcem každého z těchto subjektů, celostátním lídrem, je-li zvolen, s hlasem rozhodujícím, a volebním manažerem s hlasem poradním. S hlasem poradním se může jednání každého volebního štábu účastnit také nanejvýš jeden zástupce každého spolupracujícího místního subjektu.

Stínová vláda
Společná kandidatura obou celostátních subjektů vytvoří stínovou vládu vedenou celostátním lídrem s cílem navrhovat konkrétní opatření v jednotlivých agendách, kriticky reflektovat návrhy a kroky skutečných ministrů a prezentovat stanoviska společné kandidatury navenek. Návrh jejího složení připraví celostátní lídr ve spolupráci s předsedy celostátních subjektů.

Rozpočet
Rozpočet volební kampaně je sestaven jako vyrovnaný. Odpovědnost za něj nese volební manažer (viz bod 14).

Principy vedení kampaně
Každý kandidát smí vést kampaň za své zvolení na vlastní náklady, pokud to schválí malý volební štáb, strany ale nemohou vést hromadnou kampaň pouze ve prospěch jimi kvótovaných kandidátů.

Vizuální komunikace
Společná kandidatura bude mít jednotný, centrálně řízený komunikační styl podle závazného manuálu, který bude pro tento účel zhotoven.

Volební zmocněnec
Určí ho celostátní subjekt, který není nominujícím subjektem. Jeho zástupce určí nominující subjekt.

Rozdělení příspěvků za hlasy
Příspěvky za hlasy se dělí mezi oba celostátní subjekty v poměru 1:1. Případné odečty pro místní subjekty, spolupráce s nimiž může být předmětem samostatných smluv o spolupráci, jsou odečítány od příjmů obou celostátních subjektů v daném kraji v poměru 1:1.

Rozdělení příspěvků na činnost
Příspěvky na činnost se dělí mezi oba celostátní subjekty v poměru 1:1.

Rozdělení příspěvků za mandáty
Příspěvky za mandáty získává ten subjekt, jehož člen mandát získal. U nestraníků rozhoduje nominační kvóta (viz sestavování kandidátek). Příspěvek za mandát celostátního lídra si rozdělí oba celostátní subjekty v poměru 1:1.

Společný poslanecký klub
Subjekty smlouvy, spolupracující subjekty a nezávislé osobnosti jimi nominované v případě zvolení svých zástupců přednostně utvoří společný poslanecký klub s názvem komunikovaným v kampani.

Doba trvání smlouvy
Smlouva uzavřená na základě tohoto návrhu se uzavírá pro volební období 2017-2021. V případě předčasných voleb smlouva zaniká v den rozpuštění PSP ČR.
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist