https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-kandidati-v-pardubickem-kraji-maji-odlisne-nazory-na-splavneni-labe
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Kandidáti v Pardubickém kraji mají odlišné názory na splavnění Labe

3.10.2016 01:19 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Pardubickém kraji kandiduje celkem 22 stran, hnutí a koalic
V Pardubickém kraji kandiduje celkem 22 stran, hnutí a koalic
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons
Volební programy 22 stran, hnutí a koalic kandidujících v Pardubickém kraji jsou různorodé. Volbám nedominuje v oblasti životního prostředí jediné téma. Většina kandidátů se shoduje na nutnosti hospodařit v kraji šetrněji s vodou a vybudovat silnici D35. Mezi stranami je ale patrný rozdílný názor na snahy splavnit Labe. Proti se jednoznačně staví společná kandidátka Pirátů, Zelených a Změny. Pro Koalice pro Pardubický kraj, KSČM. Další strany se k tématu nevyjadřují.
 

Pro otevřený kraj - Piráti, Zelení, Změna

Obsáhlá část volebního programu společné kandidátky České pirátské strany, Strany zelených a politického hnutí Změna zabývající se životním prostředím se vymezuje vůči kontroverzním stavbám v kraji. Konkrétně nesouhlasí se spalovnou nebezpečného odpadu v Rybitví, s modernizací chvaletické elektrárny, která podle jejich názoru získala povolení bez řádného projednání, ani se záměrem na výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe, který považují za překonaný. Budou také trvat na zařazení Slavíkových ostrovů do soustavy NATURA 2000 a ustoupení od plánů na výstavbu plavebního stupně Přelouč.

Jsou rovněž proti plánování i výstavbě vodních nádrží. Jako prevenci sucha a povodní vidí přírodě blízká opatření - přirozenou revitalizaci říčních toků, obnovu mezí a remízků, výstavbu poldrů, péči o lužní lesy a obnovu rybníků.

Prosazovat budou nasazení vozidel na alternativní pohony i výměnu zastaralých zdrojů vytápění domácností s nízkou účinností a velkou zátěží pro životní prostředí. V oblasti dopravy podpoří budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride). Při rekonstrukcích průtahů silnic II. a III. třídy budeme zohledňovat požadavky obcí a slibují klást důraz na jejich humanizaci ve prospěch pěších, veřejné dopravy a cyklistů. Zlepšit chtějí i podmínky pro přepravu jízdních kol ve vlacích pro každodenní dojíždění - přepravu kol zdarma, uzpůsobení vozidel, stanic a zastávek. Chtějí se zasadit o vytyčení dálkových cyklistických tras, plánované páteřní stezky pro pěší a cyklisty vymezí jako veřejně prospěšné stavby. Jejich podporu má i rozvoj železnice. Podle jejich názoru je důležitý provoz na regionálních tratích i využití železničních tratí pro nákladní dopravu včetně investic do zvýšení jejich kapacity.

Kandidáti pirátské strany, zelených a hnutí Změna se vymezují vůči kontroverzním stavbám v kraji. Nesouhlasí ani se spalovnou nebezpečného odpadu v Rybitví
Kandidáti pirátské strany, zelených a hnutí Změna se vymezují vůči kontroverzním stavbám v kraji. Nesouhlasí ani se spalovnou nebezpečného odpadu v Rybitví
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Pardubice

V části programu věnovaném zemědělství se zavazují k podpoře rozvoje alternativních a šetrnějších forem zemědělství, například komunitně orientovaného zemědělství i zavedení přísnější ochrany hospodářských zvířat před fyzickým i psychickým strádáním a týráním.

Koalice pro Pardubický kraj

Koalice složená z KDU-ČSL, Nestraníků a SNK Evropských demokratů chce pomocí dotačních programů podporovat ekologické vzdělávání a poradenství se zaměřením na negativní dopady konzumního chování obyvatel a problematiku udržitelné spotřeby a výroby. Zaměří se na důsledné třídění a bude podporovat projekty pro materiálové a energetické využití odpadů. Podporu koalice má také propagace produktů místních výrobců a zpracovatelů, snižování energetické náročnosti krajských zařízení, tzv. „kotlíkových dotací“, zvětšování ploch zeleně a zalesňování, budování biokoridorů, biopásů a stromořadí. Za důležité považují rovněž zajištění šetrného hospodaření s vodou. Podpoří budování zařízení pro záchyt vody v krajině, dobudování systému ochrany proti povodním a záplavám. i výstavbu a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, zejména v malých obcích. Koalice je také pro propojení vodohospodářské soustavy v kraji, které by pomohlo spolehlivému zásobování vodou v případě delších výkyvů počasí a klimatických změn v regionu.

Jejich podporu mají i stavby spojené se splavněním Labe do Pardubic a zahájení realizace splavnění. V části programu věnované dopravě zmiňují dostupnou, provázanou a cenově přijatelnou veřejnou dopravu, ideálně se systémem jednotného elektronického odbavení cestujících. Slibují prosazovat výstavbu dálnice D35 v úseku mezi obcemi Opatovice nad Labem–Časy a Časy–Ostrov, opravy silnic, obchvatů obcí a rozvoj mezinárodního letiště Pardubice.

ANO 2011

Hnutí ANO 2011 ve svém strukturovaném programu vyzdvihuje potřebu zadržet vodu v krajině, vznik nových malých vodních zdrojů a obnovu travních pásů, mezí a remízků. Podpoří programy na zlepšení kvality ovzduší a vody – kotlíkové dotace, zelenou úsporám, šetrnější dopravu i dotace do vodních nádrží. Program zmiňuje i nedořešený problém s odstraňování velkých ekologických zátěží v kraji.

Koalice pro Pardubický kraj a KSČM vyjádřily ve svých programech podporu splavnění Labe
Koalice pro Pardubický kraj a KSČM vyjádřily ve svých programech podporu splavnění Labe
Foto | Stribrohorak / Wikimedia Commons

V oblasti dopravy souhlasí s budováním obchvatů měst a vyvedení tranzitní dopravy z center měst, chce zlepšit návaznost mezi příměstskou a městskou dopravou. Aktivně podpoří výstavbu D 35 včetně přivaděčů. Jejich podporu mají ale i cyklostezky, hipostezky a agroturistika.

ČSSD

Volební program České strany sociálně demokratické je pro letošní krajské volby velice stručný. Přesto se tématu životního prostředí dotýkají tři z pěti priorit pro Pardubický kraj. Jednou z nich je podpora veřejné dopravy, především zlepšení její organizace. Následuje závazek zavést žákovské jízdné, jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a další slevy pro ostatní cestující. Poslední slib se týká bezpečnosti a důsledně kontroly muničních skladů, aby nedošlo k nebezpečným havárií.

KSČM

Prioritou KSČM v Pardubickém kraji zůstává ochrana zemědělského půdního fondu a vody v krajině. Slibují podpořit urychlení dobudování kanalizací a čištění odpadních vod v obcích pomocí posílených cílených dotačních programů. KSČM chce motivovat obce a obyvatele k většímu třídění odpadů a propagovat produkty místních zemědělských výrobců a zpracovatelů.

KSČM podporuje rozvoj vodní dopravy na Labi, splavnění až do Pardubic, včetně vybudování přístavu a s tím spojené dopravní infrastruktury a pokračování modernizace Letiště Pardubice. Zaměřit se chce také na rekonstrukci silnic v majetku kraje pomocí prostředků z fondů EU. Za důležitou považují výstavbu dálnice D35 a D43 a obchvatů. Prioritou zůstává podle programu i trvalý rozvoj veřejné hromadné dopravy. Komunisté navrhují rozvíjet systém slev zejména pro pravidelně dojíždějící žáky, studenty, zaměstnance a podporují dopravu pro seniory zdarma. Odbavování cestující by mělo být nejsnazší, pomoci by mohla jediná přestupní jízdenka.

ODS

Občanská demokratická strana nejde do voleb v Pardubickém kraji s konkrétním volebním programem. Ve svém obecném programu slibuje ODS zrychlit výstavbu a opravy silnic soustředěním se na ty prioritní z nich. Kritizuje špatně vyjednané podmínky u hodnocení EIA, které podle jejího názoru zbrzdí několik desítek důležitých staveb o řadu let. Zavazuje se, že vyjedná platnost stávajících posouzení EIA, sníží byrokracii u silničních staveb a zlepší „obranu před ideologickými odpůrci staveb“.

Bodem vyskytujícím se téměř ve všech volebních programech je podpora veřejné dopravy
Bodem vyskytujícím se téměř ve všech volebních programech je podpora veřejné dopravy
Foto | Honza Groh / Wikimedia Commons

Osobnosti Pardubického kraje

Ani koalice složená z Hnutí osobností kraje, Strany práv občanů a hnutí Pardubice pro lidi se ve svých vizích tématu životního prostředí nevěnuje. Zmiňuje pouze oblast dopravy. Text vyzdvihuje především potřebu dostupného a funkčního systému veřejné dopravy, nutnost dostavby dálnice D35 a na modernizace silnic II. a III. Třídy. Osobnosti Pardubického kraje také slibují, že budou apelovat na stát, aby pokračoval v modernizaci železničních tratí a zasadí se o zajištění ideálního rozsahu osobní železniční dopravy. Osobnosti Pardubického kraje podporují rozvoj pardubického letiště i splavnění Labe.

Starostové a nezávislí

Také Starostové a nezávislí slibují zajistit větší ochranu vodních zdrojů a zadržení vody v krajině proti suchu. Podpoří využívání levnějších a přírodě blízkých technologií čištění odpadních vod z důvodu nižších provozních nákladů a nižšího stočného. Chtějí rovněž zajistit důslednou kontrolu využívání dotací poskytovaných na šetrné hospodaření na zemědělské půdě. Podporují i regionální produkci potravin, zakládání a obnovu rybochovných rybníků, ovocných sadů, zelinářství, alejí a včelstev. Důležitá je pro Starosty a nezávislé také prostupnost krajiny, ekologická osvěta.

Jsou pro dotační podporu na obnovitelné zdroje energie, investice do tepelných čerpadel a energetické využití odpadů pyrolýzou. Bioodpad by se měl likvidovat už přímo v místě jeho vzniku.

V dopravě prosazují rychlé zahájení výstavby rychlostní komunikace D35 ve směru od Opatovic nad Labem do Ostrova a dále do Janova. Slibují také vyladit provázanost spojů veřejné autobusové, městské a železniční dopravy, aby vyhovovaly potřebám škol a institucí. Budou také prosazovat sjednocení jízdného ze všech částí krajského města a přilehlých obcí do centra Pardubic, aby byla MHD maximálně využívána.

Svobodní a Soukromníci

Svobodní a soukromníci chtějí pokračovat v likvidaci starých ekologických zátěží v Pardubickém kraji a prosazovat takový plán odpadového hospodářství, který by byl nejen ekologický, ale také ekonomický. „Aby se více vyplatilo třídit a recyklovat, než je spalovat a skládkovat,“ uvádí ve svém programu.

Dále podpoří smysluplná protipovodňová opatření v ohrožených obcích a opravu a výstavbu silnic. Slibují vyvinout maximální úsilí k dostavbě rychlostních silnic, zejména silnice R 35, a obchvatů měst. Prosazují vstup soukromého sektoru do železniční dopravy a uvítají vstup soukromého sektoru do projektu splavnění Labe.

TOP 09

Také TOP 09 ve svém programu zmiňuje problematiku nedostatku vody v krajině. Podporuje proto opatření, která povedou k přirozenému i umělému zadržování vody, „aby byly eliminovány okamžité povodňové průtoky a zajištěna vyšší infiltrace do podzemních vod, snížena eroze půdy, zlepšena jakost vod a byla zajištěna vyšší ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů“.

ANO 2011 a TOP 09 podporují krajově výjimečné hipostezky
ANO 2011 a TOP 09 podporují krajově výjimečné hipostezky

Ve veřejné i osobní dopravě je pro TOP 09 důležitá dobrá dopravní obslužnosti ve všech částí kraje. Ve spolupráci s obcemi a mikroregiony podpoří rozvoj a údržbu stezek, cyklostezek i krajově jedinečných hipostezek.

Východočeši, Nezávislí, Patrioti

Koalice Patriotů, České strany regionů a Nezávislých podporuje výměnu domácích topenišť za účinnější a méně škodlivé. Nechce omezovat výrobu podniků, ale podle svého programu se zasadí o odprašovací a odsiřovací opatření, které zajistí zlepšení kvality ovzduší. Povodním chtějí předcházet stavbou suchých poldrů a lepším zadržováním vody v krajině. Jsou pro zateplení a snižování energetické náročnosti veřejných budov, stavbu nových čistíren a obnovu zastaralých. Dále slibuje, že se zasadí „o snižování produkce komunálních odpadů formou environmentální osvěty, která povede ke třídění odpadů v domovech a jeho dalšího využití k výrobě čistých energií.“ V oblastech s velkou ekologickou zátěží chtějí vypsat dotační podporu na zlepšení situace.

V dopravě chtějí zlepšit stav krajských silnic 2. a 3. třídy, dobudovat jednotný krajský systém železniční a autobusové veřejné dopravy a organizovat jeho ekonomicky efektivní provoz.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Koruna česká nemá připravený speciální volební program pro krajské volby. Ve svém obecném programu uvádí, že člověk nese plnou odpovědnost za živé i neživé na světě. Stát by měl podle ní tvrdě postihovat podnikatele a výrobce, kteří ničí, poškozují a zamořují prostředí, a zvýhodňovat ty, kteří ve své činnosti ochranu přírody považují za samozřejmou. Nejdůležitější je výchova člověka k životu odpovědnému za důsledky své existence v přírodě.

Moravané

Moravané ve svém dlouhodobém programu uvádí jako stěžejní likvidaci přetrvávajících starých ekologických zátěží, omezení povrchové těžby uhlí, posílení protipovodňové ochrany a rozumné využívání čistých zdrojů energie. Důležité jsou podle jejich názoru veřejné investice do energetických renovací budov, státní podpora výzkumu a vývoje čistých zdrojů energie a termojaderné.

Moravané jsou pro zákaz těžby břidlicového plynu frakováním a veřejné vlastnictví vodárenských společností. Je podle nich také třeba zvyšovat energetické soběstačnosti domácností pomocí ekologicky šetrných technologií a podporovat ekologickou výchovu ve školách. Dále podporují využívání hybridních aut a elektromobilů a zavedení snížené DPH na ekologicky přitelnější výrobky a služby, například hromadnou dopravu, recyklovatelné produkty.

Krajina podél Labe přeje cyklistice
Krajina podél Labe přeje cyklistice

V oblasti zemědělství kladou důraz na moderní ekologické postupy, důslednou kontrolu nezávadnosti geneticky pozměněných plodin a podporu domácích hospodářských specifik drobných pěstitelů a chovatelů apod. Za důležitý považují také důstojný chov zvířat, chov zvířat formou volné pastvy a jednoznačnou identifikaci původu potravinářského výrobku. Jsou pro daňové zvýhodnění tzv. regionálního smluvního hospodaření, které spočívá v bezprostředním vztahu mezi producentem a spotřebitelem potravin.

Úsvit s Blokem proti islamizaci

Úsvit s Blokem proti islamizaci ve svém souhrnném programu vyjadřuje podporu pestré české krajině, rodinným farmám a produkci regionálních potravin. Staví se proti masové kamionové dopravě. Chtějí změnit podmínky tak, aby bylo výhodnější přepravovat kamiony po železnici. Podporují rovněž ekologicky šetrné dobudování koridoru Dunaj-Odra-Labe nejen jako dopravního uzlu, ale také jako vodohospodářské stavby chránicím před povodněmi a suchem.

Volte Pravý Blok - WWW.CIBULKA.NET

Pravý blok nemá specializovaný volební program pro krajské volby, ve svém dlouhodobém programu zmiňuje daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit trvale poškozujících životní prostředí.

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

Ani tato koalice nemá společný volební program pro krajské volby. Sdružení pro republiky ve svém tradičním volebním programu vyzdvihuje důležitost potravinové soběstačnosti. Znečištěné prostředí je podle názoru větší hrozba, než je masmédii prezentováno.

Kromě uvedených stran kandidují v Pardubickém kraji do krajského zastupitelstva také Komunistická strana Československa, Národní demokracie, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, Naše Pardubice, Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU! A NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI složeném ze zástupců Strany zdravého rozumu - ne legální imigraci, České strany národně sociální, Demokratické strany zelených a České strany národně socialistické. Tyto strany však nemají na svých stránkách žádný program dotýkající se oblasti životního prostředí.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ANO 2011program kandidáti
ČSSDprogram kandidáti
Dělnická strana sociální spravedlnosti program -
Koalice pro Pardubický krajprogram kandidáti
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZKprogram kandidáti
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů- kandidáti
KSČweb -
KSČMprogram kandidáti
Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)program kandidáti
Moravanéprogram -
Národní demokracieprogram -
Naše Pardubice- -
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDIprogram -
ODSprogram kandidáti
Osobnosti Pardubického krajeprogram kandidáti
Pro otevřený kraj - Piráti, Zelení, Změnaprogram kandidáti
Starostové a Nezávislíprogram kandidáti
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura- kandidáti
Svobodní a Soukromníciprogram kandidáti
TOP 09program kandidáti
Úsvit s Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NETprogram -
VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTIprogram kandidáti

Chcete se podívat, co strany slibovaly v krajských volbách v roce 2012?

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Zdeňka Vítková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist