https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-botanicka-spolecnost-stanovisko-k-ohrozeni-prirodnich-biotopu-nadmernymi-stavy-zverevchranenych-uzemich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká botanická společnost: Stanovisko k ohrožení přírodních biotopů nadměrnými stavy zvěře v chráněných územích

1.6.2021
Obora Bulhary (Evropsky významná lokalita Milovický les v CHKO Pálava), prioritní biotop L6.1 –perialpidské bazifilní teplomilné doubravy. Pastva oborní zvěře zničila bylinné a keřové patro, a tedy degradovala biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020).
Obora Bulhary (Evropsky významná lokalita Milovický les v CHKO Pálava), prioritní biotop L6.1 –perialpidské bazifilní teplomilné doubravy. Pastva oborní zvěře zničila bylinné a keřové patro, a tedy degradovala biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020).
Česká botanická společnost, z.s., vědecká společnost při Akademii věd České republiky sdružující přes 600 členů, kteří se aktivně věnují botanice včetně jejích aplikací v ochraně přírody, upozorňuje na zhoršující se stav přirozených biotopů v důsledku neúměrně vysokých stavů zvěře.
 

V posledních letech zasáhlo Českou republiku několik období výrazného sucha. Nedostatek srážek během vegetačního období v kombinaci s oteplováním klimatu se projevuje snížením velikosti populací mnoha druhů rostlin a celkově nižší produkcí rostlinné biomasy. V zemědělství snižuje výnosy plodin. V přírodních biotopech jsou však rostliny zároveň ovlivňovány působením zvěře.Její stavy určují zákony a další předpisy o myslivosti a podle těchto předpisů by je měla regulovat myslivecká sdružení a další myslivečtí hospodáři, nikoliv dynamicky se měnící úživnost vegetace.

Početní stavy na většině lokalit neodpovídají úživnosti prostředí a jsou místy až mnohonásobně větší, což velmi negativně ovlivňuje vegetaci. Ve fragmentované krajině nejsou zvířata schopna pokles úživnosti vegetace kompenzovat přesuny mezi různými lokalitami. Navíc se zvěř na některých citlivých přírodních stanovištích v různých obdobích roku shromažďuje a trvale poškozuje nejen vegetaci, ale celý ekosystém.

Působení zvěře se výrazně projevuje v málo produktivních biotopech teplých oblastí (např. v úzkolistých suchých trávnících a teplomilných doubravách), z nichž mnohé jsou na seznamu prioritních stanovišť v příloze I evropské směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich lokality jsou tudíž chráněny podle legislativy Evropské unie v soustavě evropsky významných lokalit Natura 2000. Zvěř v těchto biotopech nadměrně spásá charakteristické druhy bylin a dřevin, na jejichž místo se šíří druhy přizpůsobené častému narušování, z nich část je nepůvodní v daném biotopu a někdy i geograficky nepůvodní v České republice. Dochází tak k závažnému poškození a ztrátě biologické hodnoty těchto biotopů a poškozování předmětů ochrany chráněných území.

Snad nejhorší měrou se vliv zvěře projevuje v oborách. Studie zpracovaná členy České botanické společnosti v oborách Bulhary a Klentnice v evropsky významné lokalitě (EVL) Milovický les v chráněné krajinné oblasti Pálava (v plném znění zde) ukazuje, že vysoké stavy zvěře v oborách mají extrémně negativní vliv na stav přírodních biotopů, což se projevuje úbytkem až vymizením pro tyto biotopy charakteristických druhů rostlin, z nichž velká část je zvláště chráněna podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Podobně jako lesy v EVL Milovický les se mnoho prioritních stanovišť, která jsou vážně poškozena zvěří, nachází na pozemcích obhospodařovaných podnikem Lesy České republiky. Nejde tedy o soukromý majetek, ale o majetek státní, který spravuje státní podnik, jenž se opakovaně hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody.

Úpatí Havraní skály u Sebuzína (Evropsky významná lokalita Porta Bohemica v CHKO České středohoří), původně biotop T3.3D –úzkolisté suché trávníky. V důsledku dlouhodobého narušování bylinného patra zvěří a okusu trsnatých stepních trav se zde rozšířily ruderální druhy užanka lékařská a hadinec obecný, což výrazně zmenšilo biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020).
Úpatí Havraní skály u Sebuzína (Evropsky významná lokalita Porta Bohemica v CHKO České středohoří), původně biotop T3.3D –úzkolisté suché trávníky. V důsledku dlouhodobého narušování bylinného patra zvěří a okusu trsnatých stepních trav se zde rozšířily ruderální druhy užanka lékařská a hadinec obecný, což výrazně zmenšilo biologickou hodnotu přírodního stanoviště (květen 2020).

Proto považujeme za nezbytné, aby v oborách zahrnujících cenné biotopy byly ve spolupráci se státní ochranou přírody stanoveny stavy zvěře tak, aby nebyly poškozovány jednotlivé složky ekosystému a předměty ochrany, a to na základě objektivního monitoringu. Dále je nutné i ve volné krajině dodržovat kmenové stavy zvěře. Za jejich nedodržení by měla být zodpovědná myslivecká sdružení a měly by být stanoveny efektivní postupy zabraňující překročení nastavených limitů.

V Praze 23. dubna 2021 (schváleno hlavním výborem České botanické společnosti)
prof. Karel Prach, předseda České botanické společnosti


reklama

 
Česká botanická společnost

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Majka Kletečková

1.6.2021 12:54
Věcně napsaný článek bez jakékoliv ideologie a emocí.

Stejný počet spárkaté zvěře na konkrétním místě je různými zájmovými skupinami hodnocen často protikladně. V oborách zahrnujících cenné biotopy by ale rozhodně měla mít prioritu ochrana přírody. Lesy ČR nebo příslušná myslivecká sdružení by zde „svůj“ chov zvěře měli zredukovat tak, aby nebyly poškozovány předměty ochrany! Nechápu, jak je možné, že to je takový problém.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.6.2021 13:18 Reaguje na Majka Kletečková
Vážená Majko! Obora Bulhary, je režijní honitba L.Č.R. a myslivci s ní nemají nic co do činění. Máte-li vy, či další ekologisté dost odhodlání udělat něco pro danou lokalitu, přikládám oficielní cenník: https://lzzidlochovice.lesycr.cz/wp-content/uploads/2016/03/Cen%C3%ADk-2021.pdf
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.6.2021 14:36 Reaguje na Michal Ukropec
Dívala jsem se na Váš odkaz a zalitovala jsem, že nemám motivaci věnovat se německé slovní zásobě na téma poplatkové lovy. Stíhám s bídou jen angličtinu a jiní cizinci než německy hovořící tam zřejmě nejezdí, takže info v angličtině chybí. Tahle forma cestovního ruchu je vskutku lukrativní. Začínám chápat, proč se LESNÍ ZÁVOD ŽIDLOCHOVICE nechce velkochovu zvěře za žádnou cenu vzdát, i když ten tam ničí a už zničil spoustu chráněných a u nás vzácných organismů. To zlaté vejce pro hrstku vyvolených stojí za to kašlat z vysoka na ochranu přírody.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.6.2021 14:18 Reaguje na Majka Kletečková
Zapomněl jsem dodat, že jednoho poplatkového srnce letos už mám. A vy?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.6.2021 14:37 Reaguje na Michal Ukropec
Já mám akorát jeden srnčí parůžek, který jsem našla v lese.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.6.2021 21:35 Reaguje na Majka Kletečková
Z pronájmu honiteb mají L.Č.R. stabilní a nezanedbatelné zisky. Hamižnost majitelů pozemků vede k devastaci přírody. Nikoliv odbornost.
Odpovědět
VP

Vít Pátek

8.6.2021 02:11
Botanická společnost "objevuje Ameriku" a "vynalézá kolo"... a ještě k tomu chybně. Pravidla stanovení přiměřených stavů zvěře už dávno v Zákonu o myslivosti jsou. A tím, kdo v případě, že je chováno více zvěře, než unese příslušný biotop, má po uživateli honitby požadovat snížení stavů (a má právo na náhradu škod způsobených zvěří, případně může vypovědět smlouvu o pronájmu honitby; na druhé straně musí zvážit, zda mu za jím požadovaných stavů zvěře bude někdo ochoten platit jím požadovaný nájem za honitbu), jsou majitelé pozemků, případně jimi tvořená honební společenstva.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.6.2021 23:05 Reaguje na Vít Pátek
V oboře Bulhary to bohužel očividně nefunguje. Pro Lesy ČR resp. lesní závod Židlochovice je prioritou velkochov budoucích trofejí přinášející eura od německých střelců. Vzácní brouci, motýli a další chráněné organismy - celý jedinečný ekosystém - na tom jim nezáleží, když jde o zisk pro hrstku vyvolených.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.6.2021 08:38 Reaguje na Majka Kletečková
L.Č.R. sponzorsky podporují ekologisty, a požadují snížení stavů zvěře tam, kde myslivecky nehospodaří. A ekologistům zase jde jen o ty " příspěvky".
Odpovědět
JD

J D

14.6.2021 22:46 Reaguje na Michal Ukropec
Nevím, kdo přesně jsou ti Vaši ekologisté, ale jedno vím celkem jistě: Vaše tvrzení je naprosto irelevantní a nesmyslné. Lesy České republiky Českou botanickou společnost nesponzorují ani neposkytují žádné "příspěvky" (uvozovky jsou Vaše). Nesponzorují ji dnes, stejně jako jí neplatily žádné "příspěvky" ani v minulosti. Navíc pokud byste si prohlášení ČBS přečetl, povšiml byste si, že ČBS jmenovitě kritizuje stav v oborách Bulhary a Klentnice, kde LČR hospodaří opravdu po svém.

Jestli někoho LČR sponzorují, tak je to např. Český svaz ochránců přírody, který Lesočechům ochotně "zobe z ruky," ale to je jiný příběh. Ostatně v kauze Milovického lesa má ČSOP přinejmenším máslo na hlavě. Jde o druhou zónu vzorové biosférické rezervace Dolní Morava, kde ČSOP dělá Lesočechům křoví (viz http://www.dolnimorava.org/index.php/partnei/zakladatele.html?lang=cs). Čekal bych proto, že se ČSOP ke stavu Milovického lesa veřejně vyjádří a zasadí se o nápravu, ale jsem si jist, že čekám marně. Peníze jsou holt mocná čarodějka...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.6.2021 16:10 Reaguje na J D
Také jsem čekala, kdy se k tomu ČSOP vyjádří a podpoří změnu způsobu, jakým se hospodaří na Soutoku. Coby členka ČSOP jsem zklamaná tím, že se v tomto případě ČSOP neangažuje a nepodporuje aktivně boj za lepší ochranu přírody daného území. Konečně mi po přečtení Vašeho komentáře docvaklo, proč v tomto případě dělá ČSOP mrtvého brouka.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist