https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-visnovsky-je-nase-predstava-o-energeticke-budoucnosti-realna-aneb-proc-nam-hrozi-ze-nam-bude-zima-jeste-letos
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Višňovský: Je naše představa o energetické budoucnosti reálná? Aneb proč nám hrozí, že nám bude zima ještě letos

26.10.2022
Kolik Temelínů vlastně potřebujeme?
Kolik Temelínů vlastně potřebujeme?
Když jsem psal svůj článek Dosažení klimatické neutrality. Před čím ČR stojí? A máme vůbec volbu?, uveřejněný dne 19.10.2022, chápal jsem jej jako společné zamyšlení, v jaké situaci co se týče dostupnosti jednotlivých fosilních energetických zdrojů se nacházíme, a co nás nejspíše čeká v nedaleké budoucnosti. Pod článkem se rozjela docela živá diskuse, a za všech 100 příspěvků, a to i těch, které byly shledány nevhodnými, zdejším přispěvatelům děkuji, a pokusím se na většinu z nich reagovat.
 

Za prvé, data, ze kterých jsem vycházel, pocházejí ze zdroje https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bp.com%2Fcontent%2Fdam%2Fbp%2Fbusiness-sites%2Fen%2Fglobal%2Fcorporate%2Fxlsx%2Fenergy-economics%2Fstatistical-review%2Fbp-stats-review-2022-all-data.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK.

Je to excelový soubor obsahující historická data týkajících se všech možných energetických statistik od roku 1965, tedy je z nich patrný nejenom stávající stav, ale i vývojové trendy.

Takže tolik ke zdroji, ze kterého jsem vycházel, a který považuje většina insiderů z oblasti fosilních zdrojů jako jeden z nejvěrohodnějších.

Takže popořádku: Jako výchozí stav jsem uvažoval rok 2019, u kterého se dá říci, že byl poslední normální. Další roky byly poznamenány lockdowny, došlo k drastickým rozpočtovým schodkům, které jsou naprosto neudržitelné, a nezanedbatelná část výdajů (a tudíž i spotřeby) nebyla pokryta reálnou produkcí.

Nicméně, pokud vezmu rok 2021, tak v tomto roce byla o něco nižší spotřeba ropy, asi o 4 procenta, nižší spotřeba uhlí, ale o odpovídající procentuální podíl naopak vyšší spotřeba plynu. Je to logické, lidé tolik necestovali za prací, nějakou dobu bylo dokonce omezeno i cestování mezi okresy, a i přeprava nákladů byla nižší, kvůli výpadkům ve výrobě.

Takže v zásadě lze říci, že data včerejška samozřejmě dnes v zásadě platí. Zároveň bych chtěl podotknout, že jde o problém fyzikálně technický, a socioekonomická situace s tímto nemá nic společného – žádný zdroj sociální energie nevyužíváme.

Obavy dalšího diskutéra nesdílím, i kdyby někdy v půlce zimy došlo k vyprázdnění plynových zásobníků, stále budou tyto události pouhým slabým odvarem toho, co nás čeká v roce 2050, pokud jedinými zdroji energie bude pár reaktorů v Dukovanech, a pár v Temelíně, plus řekněme dvacetinásobek současného instalovaného výkonu ve FVE a VE, plus ty nefosilní a nejaderné zdroje, které již využíváme nyní, přičemž jejich potenciál je již dnes plně využit, a spíše – v případě biomasy jsme se dostali za hranici udržitelnosti využíváním hmoty z lesů postižených kůrovcovou kalamitou.

Ano, bylo by opravdu vhodné, aby se přehodnotil přístup k územním ekologickým limitům, nicméně, stále je potřeba mít na zřeteli jednu věc - to, že vzroste cena, nemusí nutně vést k tomu, že se vyplatí další těžba, protože je stále mít na zřeteli, že těžba nějaké energetické suroviny vyžaduje nějaké energetické vstupy, a v okamžiku, kdy objem vložené energie do produkce energetické suroviny převýší objem energie, který nám surovina poskytne, přestává tato surovina být energetickým zdrojem, a těžba za účelem získání energie ztrácí smysl.

Co se týče ruské otázky…… myslím, že i zde je velká skupina diskutérů, kteří se vidí v komunitní energetice – tedy produkce pro vlastní potřebu, a obchodovat přebytky. Tak přesně tohle ovšem dělá komunita občanů Ruské federace – těží si svých cca cca 700 miliard kubíků plynu ročně, spotřebovává 480 miliard, a co zbude, to obchoduje. Tyto dva údaje jsou z roku 2021. Při této příležitosti bych chtěl zdůraznit, že již v roce 2012 došlo k situaci, kdy největší plynová pole na Sibiři – Novoj Urengoj, Jamburg a Medvežije – se dostaly za zlom produkce, a těžba na těchto od té doby klesá.

A druhá věc, už tehdy, aby mohlo Rusko dostát svým závazkům v Evropě, nakupovalo pro svou potřebu turkmenský plyn. Od té doby došlo k tomu, že se otevřela poslední velká plynová pole na území kontinentálního Ruska, tedy Karsko Jamallská pánev, na kterou jsou napojeny oba Nordstreamy. Rusko sice disponuje 1/5 všech světových zásob zemního plynu, jenomže velká část z toho se nachází v kontinentálním šelfu Severního ledového oceánu, a zatím tyto nejsou využívány, a Rusko nedisponuje technologiemi ani know-how, aby tyto mohlo samostatně využít.

Je tedy otázkou, do jaké míry je vůbec Rusko schopné produkovat tolik plynu, aby to pokrylo Evropskou poptávku, a ceny se vrátily na předkrizovou úroveň, obzvláště, pokud ten plyn exportuje i jinam, než do Evropy.

K dalšímu: Předpokládal jsem, že diskutéři budou rozporovat mnou uvedené údaje u energetických toků, ale očekával jsem to zejména u ropy, nikoli u uhlí či plynu, kde mně to přijde být jasné. Takže: produkci elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách by skutečně pokryla produkce něčeho, jako 2,5 Temelína, tedy 5 GW instalovaného výkonu, a diskutéři správně přišli na to, že výroba elektrické energie z uhlí nám poskytuje jako vedlejší produkt i suroviny, které budeme muset vyrábět jinou cestou, a tím pádem dalšími energetickými vstupy.

Pokusím se tedy dobrat k potřebné náhradě přes instalovaný výkon, tedy metodu, která byla použita k diskusi. Tedy elektrická energie + druhotné suroviny TE – 5GW – 2,5 Temelína. Je to všechno? Nikoli. Uhlí se využívá jako palivo v lokálních topidlech, takže můžeme připočíst 150 000 lokálních topidel po průměrných 20 kW, a násobilka nám napoví, že jde o 3 GW instalovaného výkonu, tedy dalších 1,5 Temelína. Je to tentokrát všechno? Není. ČR je typická tím, že ve velké míře využívá centrálních zdrojů vytápění, ať již v podobě tepláren, či městských výtopen, z nich dost velká část spotřebovává uhlí. Zde bych chtěl zdůraznit, že hlavní důvod při přechodu těchto na alternativní paliva nebyly nějaké ekologické pohnutky, ale to, že hrozilo, že tyto zůstanou bez hnědouhelného paliva, a to dokonce již v roce 2020.

Těch tepláren je v ČR 36 (některé již uhelné nejsou), ve kterých probíhá kombinovaná výroba elektřiny a tepla, a výtopen, ve kterých se vyrábí z uhlí pouze teplo bez elektřiny je řádově okolo stovky. Pokud se budeme pokoušet jejich energetický tok nahradit energií z jádra, pak budeme muset postavit něco, jako další 3 Temelíny.

A tady bych se pozastavil u jedné věci: Samozřejmě se najde někdo, kdo poznamená, že tepelný výkon reaktoru je násobně větší, než elektrický výkon na svorkovnici generátorů - nicméně, ten VYUŽITELNÝ tepelný výkon za turbínou je velice omezený, to teplo je nízkopotenciální, a hodí se tak k vyhřátí skleníků přilehlých k jaderné elektrárně. Rozhodně tento nelze použít k vytápění přilehlého města, nebo dokonce vzdálenějších lokalit. Proč? Platí druhá věta termodynamická. I když budete mít k dispozici milion litrů vody o teplotě 50 stupňů, neohřejete si s tímto vodu na čaj ani v malém hrníčku.

Pokud tedy bude požadavek na 1 GW tepelného výkonu z reaktoru, bude potřeba tento odebrat někde na středotlakém stupni turbíny, a ta bude mít nižší výkon o 1 GW násobeno tepelnou účinností turbíny jaderné elektrárny.

V ČR je napojeno na centrální zdroje tepla asi polovina domácností, velká část občanské vybavenosti, dále některé školy, nemocnice, zdravotní střediska, dokonce i část průmyslu. Dohromady je těch odběrných míst, které jsou vytápěny centrální zdrojem tepla na uhlí více než milion. Pokud vezmeme, že instalovaný příkon spotřebičů je průměrně 6 kW na odběrné místo (nezapomenout na to, že ten spotřebič je i vodovodní baterie s přívodem teplé vody), pak dojdeme k tomu, že na náhradu této energie pro centrální zásobování teplem budeme potřebovat 6 GW instalovaného výkonu, z čehož pouze menší část bude možné nahradit horkovody, protože ta spotřeba je poměrně dost rozptýlená. To jsou tedy 3 další Temelíny.

Je to vše? Jistěže ne. Myslím, že každý má doma nůž, nějaké další nářadí, a asi je těžko myslitelné, že bychom se po roce 2050 chtěli navrátit do neolitu, a používat pazourkové nástroje. Takže pak tu máme ještě Liberty, a Moravia Steel, kde probíhá primární metalurgie, kde koks vyrobený z uhlí je použit jako energetický zdroj, a jako redukční činidlo. A tady jde do tuhého, protože tepelný příkon těch vysokých pecí přesahuje 2 GW, a ten proces nelze realizovat přímo elektřinou, ale vodíkem, vyrobeným elektrolýzou v něčem, co bychom mohli nazvat terantický elektrolyzér. Ptáte se, co je to za slovo? No, pokud je 17 MW gigantický elektrolyzér, pak něco, co je 100x větší, bude elektrolyzér terantický. Vidíte, ten odchod od fosilních zdrojů bude vyžadovat i novou terminologii. Takže řekněme, že na výrobu vodíku pro vysoké pece budeme potřebovat instalovaný výkon 3 GW, což je 1,5 dalšího Temelína.

Sečteno a podtrženo, 2,5 + 1,5 +3 + 1,5 = 8,5 čehosi, co je jako Temelín současné velikosti. Tedy můj původní odhad 6-8 byl spíše konzervativní.

A nyní k tomu plynu. Dvě poznámečky: Uváděl jsem, že ten energetický tok je PRŮMĚRNÝ, a je 10 GW. Postačí tedy tento výkon? Jistěže ne. Tímto tokem bychom nahradili ty plynovody, ale nikoli ty zásobníky, které umožňují to, že plyn, který přiteče v létě, můžeme spotřebovávat v zimě. Takže pokud budeme uvažovat koeficient nerovnoměrnosti spotřeby tohoto zhruba 2,5, pak vychází zhruba, že abychom pokryli výkonovou špičku v zimě, budeme potřebovat 15 GW instalovaného výkonu, z čehož tedy část bude v podobě tepelné energie.

Namítnout můžete to, že většina těch bloků pojede pouze v zimě, stejně jako u toho uhlí. Ano, to přesně odpovídá realitě, centrální zdroje tepla také obvykle jedou v létě na jeden kotel ze čtyř, a domácí plynové a uhelné kotle v létě nepracují.

Také je potřeba vzít v potaz, že spotřeba plynu pro vytápění je velmi rozptýlená, a bylo by technicky velmi obtížné, ne-li nemožné stavět hustou síť horkovodů do každé obce. Tedy uvažujme, že výroba v těchto zařízeních by byla kombinovaná, a že nelze říci, že když má jaderná elektrárna tepelný výkon 3 GW a elektrický 1 GW, že těch 2 GW lze smysluplně využít. Stále platí druhá věta termodynamická. Takže pokud chceme z bloku odebírat 1 GWt, pak se elektrický výkon snižuje na 0,7 GWe.

A další: I zde platí, že energetickou surovinu používáme k neenergeticklým účelům. Konkrétně k výrobě hnojiv, a opět s menší účinností, než doposud. Pokud například budeme dusíkatá hnojiva vyrábět nikoli přímo ze zemního plynu, ale z vodíku, pak výsledný energetický vstup bude vyšší, než kolik by dal ten plyn, pokud bychom jej spálili. Z čehož je dohromady zřejmé, že těch 5 Temelínů jako náhrada za plyn, je spíše konzervativní odhad.

Samozřejmě, v diskusi zazněla myšlenka, že nejlepší energie je ta ušetřená. Jednoznačný souhlas.

Jenomže realita je taková, že o to se snažíme už zhruba dvě dekády, většina toho, co bylo možné zateplit již zateplené je, ty subjekty jsou na to většinou zadlužené. A vše zbourat, postavit znovu v pasivním standardu, řeší jenom část problému, a stálo by desítky bilionů Kč.

K dalšímu: Opravdu je velký rozdíl, pokud najednou budete stavět jednu jadernou elektrárnu, a 10 jaderných elektráren najednou. Vyvstávají totiž otázky – Kkdo, kde, z čeho, a za co.

Pan Míl upozorňoval, že tržní kapitalizace ČEZu je asi 160 miliard, tudíž že bude vůbec problém s poskytnutím záruk na financování na jednu jadernou elektrárnu, a nyní k té ceně. Nikde nikdy na této planetě se nepodařilo postavit jadernou elektrárnu v předem plánovaném termínu, za předem plánované peníze. Těch 180 miliard za 1,2 GW by odpovídalo ceně někdy z roku 2016, dnes je rok 2022, a ceny materiálů, energií, a staveních prací jsou minimálně dvojnásobné.

A nyní to nejdůležitější: Je potřeba si uvědomit, že politici udělají užitečného MAXIMÁLNĚ to, co slibují v předvolebních kampaních. A tady v ČR jaksi selhává občanská společnost, protože pravdou je, že řešení energetické budoucnosti po politicích nikdo nevyžaduje! I v současné době můžeme vidět, že občané v ulicích žádají okamžité řešení, a to pouze důsledků, protože příčinou současných cen energie není ani selhání trhu, ten zcela správně prostřednictvím cen indikuje skutečný stav, ale nedostatečný energetický tok, který máme k dispozici, a řešením není žonglovat cenami na úkor zadlužení a investic do budoucnosti, ale naopak, ponechání cen přirozenému vývoji s tím, že subjekty podnikající v energetice budou mít povinnost zisky reinvestovat. Současně nastavený kurz, a nejenom v ČR, je cesta ke kolapsu civilizace tak, jak tuto popisuje například Joseph Tainter nebo Jared Diamond.


reklama

 
foto - Višňovský Daniel
Daniel Višňovský
Autor pracuje jako inženýr při výstavbě technologických celků.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (96)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

26.10.2022 06:57
My, politici, to tady nějak doklepeme a pak vám, co zůstanete, budeme mávat z daleké ciziny a budeme vám držet palce.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

26.10.2022 13:20 Reaguje na Richard Vacek
A chtělo by to tu zimu "sibiřskou", už před Vánocema až přes Nový rok, do Třech králů. Ať si děti užijí zimy/sněhu, ledu, jak to pamatujeme my.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.10.2022 14:37 Reaguje na smějící se bestie
Zrovna letos nikoliv. Vy přijete naší zemi to nejhorší, co jste to za člověka? Vy máte v koblize švába, ale až tak mocného?
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.11.2022 10:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel, dnešním zpitomělým hlavám to jinak nedojde.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.10.2022 07:46
Pouze bych doplnil, že ČR je již pevně integrována v energetice EU . Z čehož plyne, že o naší budoucnosti se nerozhoduje v Praze ale v Bruselu.
A takovou odtrženost od reality jsem za svůj život nezažil. Přednost dostávají ideologicky "správná" řešení, přestože jsou fatálně neodborná. Důkazem je zcela tristní situace s cenami energií t.č. od Pyrenejí po Balkán, která doslova ničí domácí rozpočty unijních domácností.
Jsem taky pro dekarbonizaci společnosti, ale mám zásadní výhrady ke způsobu, kterým se provádí.
Naprosto nesmyslně, neodborně a prosím povšimněte si, nikdo nenese osobní nebo kolektivní odpovědnost za obrovské finanční nebo ekonomické ztráty, které svým rozhodováním způsobil.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

26.10.2022 08:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
To mi poněkud připomíná osud čtyřiceti panen... ("společné řešení").

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliakra
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2022 11:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je samozřejmě zbytečné se vás ptát, jak by se to mělo udělat lépe a radostněji.
Jenom nechápu, že pořád ještě nechápete, i přes trvale klesající ceny plynu i elektřiny, proč ta energetická krize nastala.
Odpovědět
ms

27.10.2022 02:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Autor sepsal mimořádně kvaluitní analýzy. Mohl by si měl všimnout, že v Polsku už unikly ceny, za něž chtějí Korejci, Američané či Francouzi postavit šes jaderných reakyorů. V přepočtu na instalovaný výkon (1400MW blok) jsou cenově nejvýhodnější Korejci, když má za tzv. overnight costs přijít na 100 miliard korun. Westinghouse chce za svůj 1200MW blok také 100 miliard korun. EDF je nejdražší. I když financování bude stát další peníze a je nutno smluvně ohlídat vícenáklady a penále za prodlení, jsou to vysoce návratné investice. Viz https://ekonomickydenik.cz/uz-je-to-venku-v-polsku-unikla-cisla-za-kolik-americane-korejci-a-francouzi-nabizeji-sve-reaktory/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle se vědělo už letos v lednu a vy pořád ne a ne.

https://ekonomickydenik.cz/evropskou-plynovou-krizi-zavinilo-rusko-dukazem-jsou-nizsi-dodavky-i-prazdne-zasobniky/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&dop_req_id=RQBzdjZs9uD-202201181926&dop_id=14905427
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

26.10.2022 07:55
Velmi silně to připomíná Titanic. Na horní palubě ( myšleno vedení EU a potažmo ČR ) se tančí, zatímco loď jde neodvratně ke dnu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 09:02 Reaguje na Václav Hellebrand
Vy bydlíte trvale v Kremlu?
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.11.2022 10:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Inu někdo v Kremlu, jinej v Pentagonu. Ale oba jsou na tom mentálně stejně.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

26.10.2022 09:16
Jaké je tedy řešení? Vono to nějak dopadne?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

26.10.2022 10:28 Reaguje na Milan Dostál
Řešení je známé 40 let a tím je vybudovat dostatečný počet jaderných bloků, které nahradí fosilní zdroje. Tím máme stabilní zdroje zajišťující dostatek elektřiny i (odpadního) tepla. Ale EU raději bude průkopníkem v prošlapávání slepých cest.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

26.10.2022 10:51 Reaguje na Richard Vacek
No jo, ale pořád se přešlapuje, s tím , že na to nejsou prostředky a není to dost eko a že se vymyslí něco převratně lepšího. Čas běží.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

26.10.2022 11:52 Reaguje na Milan Dostál
Pamatujeme, jaká to byla dřina i za minulé totality prosadit jaderné elektrárny proti sílícímu zelenému hnutí, které bylo chápáno i jako hnutí opoziční a protitotalitní.
A dnes to není lepší - vláda je ještě slabší a je ve vleku různých nevolených skupin. Proto je na západě jakákoliv větší investice téměř nemožná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2022 12:03 Reaguje na Richard Vacek
U nás to problém není vůbec, pro jádro je většina obyvatel i odborníků, jen totálně neschopná estébákova vláda zrušila tendr na Temelín a nový ani nevypsala. Tím jsem ztratili minimálně 8 let, což se už dost pozná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2022 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
No, je potřeba na férovku rovnou taky říct, že nálada v celé EU byla jednoznačně PROTI jádru a ČR není zrovna tím státem, který umí a chce čůrat proti větru.
Rakousko je z JE tradičně na prášky, Říše plnou parou směřovala ukončení výroby elektřiny z JE a my s naší závislostí na ní bychom začali stavět JE. To moc reální není, ani kdyby se chtělo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2022 21:32 Reaguje na Svatá Prostoto
nevím, jak nálady, ale v té době stavěli, nebo začínali stavět Britové Hikley Point, Maďaři Paks a Finové Haikiviki. Další mě nenapadají.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

26.10.2022 12:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč už sakra není rozhodnuto, když máme bezprecedentně nejschopnější fialovou vládu, rozhodnout a schválit, to je pro tyto odborníky přece formalita-mají to dávno promyšlené už z dob demoopozice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.10.2022 21:34 Reaguje na Milan Dostál
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 09:04 Reaguje na Milan Dostál
Mají promyšlený kulový a je to administrativní procedůra. Loupeživý estébák to řešil 8 let a výsledk byl absolutní nula, takže téhle vládě bychom mohli dát čas aspoň do konce roku.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

27.10.2022 12:16 Reaguje na Pavel Hanzl
No tak sláva, už si alespoň začínáte přiznávat, že tato vláda je propadák, přes proklamace, jak mají řešení a spoustu kvalifikovaných odborníků. Co myslíte, že asi vymyslí do konce roku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 15:01 Reaguje na Milan Dostál
Che che che propadák vidím úplně jinde, třeba v Uhrách.
Něco mají představit už v listopadu, nechme se překvapit.
Třeba bude stát už jeden blok v Dukovanch a 4 v Temelíne, 20 SMR po velkých městech. Já jim věřím.
Odpovědět
sv

sv

30.10.2022 00:51 Reaguje na Richard Vacek
Tak teď ještě, abys to sdělil agentu burešovi, který toto řešení zadupáním tendru na nový reaktor v Temelíně v ČR o deset let odložil.
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.11.2022 10:50 Reaguje na Richard Vacek
Inu správně, ergo cestou do pekel. Při rostoucí světové populaci a nárocích lidí tak půjdeme až do nekonečna. To pochopí i ten nejprimitivnější občánek...
Odpovědět
na

26.10.2022 09:20
Chtělo by to novou jaderku a také chytřeji využívat jadernej odpad. Klidně si rád vezmu domu nějakej sud a budu mít doživotní vytápění zdarma :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 09:05 Reaguje na
Doživotně určitě, antož se vám ten život dramaticky zkrátí.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

27.10.2022 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezkrátí, ono to fakt moc nezáří. Ale chce to zahradu, Kastory jsou asi 6m dlouhé a tudíž přímo do baráku nevhodné.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

26.10.2022 10:48
Tak ono by stacilo dosahnout populacniho trendu "jedno dite na jednu zenu" ke kteremu se vyspele zeme nehledena na jejich odlisnou ideologii a vzajemne - i valecne - nepratelstvi leckde blizi... a za par generaci bude problem nedostatku energie vyresen i s tou soustavou nemnoha dnesnich jadernych elektraren + tedy vetrniku a solaru kdyz ti zeleni silenci co nas ted vedou jinak nedaji. (Mimochodem, i Cina ma ted ten "prirustek" obyvatelstva pry takhle nizky.) Jenze jak se pak ubranit tem miliardam potencialnich utocniku, co se porad exponencialne mnozi v africkem a muslimskem svete?
Plus jeste jeden pohled prostacka. Potrebujeme li 10 atomovych elektraren proc nepostavit tri (za predpokladu, ze se prestanou hazet penize do zelenych nesmyslu, by na to treba tenhle stat penize mel) od ruznych dodavatelu (USA, Francie, Korea atd. plus Rusko az dojde - doufejme, ze to bude v prubehu blizkych let - k pragmatickemu primeri v te soucasne valce Zapadu proti Rusku) a po 10 - 20 letech vyhodnotit, ktery dodavatel je nejvyhodnejsi (i s prihlednutim k tomu bezpecnostnimu pozadavku patricne diversifikace dodavatele).... ? Vim, jsou to detinsky naivni poznamky
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2022 12:43 Reaguje na Miloš Zahradník
1 dítě na jednu ženu ... to bych teda ten důchodovej systém balancovat fuck nechtěl.

Nic ve zlém.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 13:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Nechtěla bych být jedináček nebo mít povolené jen 1 dítě. A čínani s tou politikou daleko nedošli. Ale v Evropě je opačný problém.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

26.10.2022 13:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Nekde jsem pred par dny (asi ve cteni o referatu, co mel Si) zahledl ten udaj pro Cinu - a bylo to cislo aktualne jen o malo vetsi nez 1
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2022 15:36 Reaguje na Miloš Zahradník
Taky jsou z toho celkem bledí, jenže oni díky celkem dynamickému růstu ekonomiky ... když zrovna neblbnou s s pokusy vymýtit covid ... by to mohli nějak uřídit. A už toho navíc nechali.
Odpovědět
Sl

Slovan

26.10.2022 19:10 Reaguje na Svatá Prostoto
Já bych byl s tou Čínou a jejich "dynamickém růstu ekonomiky" do budoucna dosti opatrný. Je tam obří realitní bublina i vnitřní zadlužení. Vládnoucí elita utahuje šrouby čím dál víc, stále více a více reguluje i technologický sektor, který se dnes navíc potýká i s čím dál přísnějšími pravidly ze strany Západu.
Jestliže se nebude tamním firmám dostávat špičkových odborníků a technologií ze Západu, bude to pro Číňana velký špatný. Typickým příkladem jsou čipy. Špičkové čipy Čína neumí a bez odborníků a technologií ze zahraničí tu propast nedožene. Když se to tak vezme, tak dneska nedokáže vyrábět ty nejlepší čipy žádná země, ani USA natož jakákoli soukromá firma. A že se ta omezení budou dále spíše zpřísňovat než naopak, to bych se klidně vsadil. K tomu připočtěme silné stárnutí populace a možné budoucí omezení v dalších sektorech (např. zvýšení cel na dovoz aut z Číny v EU tak, aby to bylo jako v Číně nebo USA) a je z toho takový pěkný koktejl u kterého nevíte, zda to nějak dokáží ukočírovat.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

27.10.2022 11:29 Reaguje na Slovan
Teď je otázka, k čemu jsou ty nejlepší čipy dobré, respektive jestli není možné vrátit se k... elektronkovým asi ne, ale tranzistorovým technologiím. Případně se spolehnout, jako předchozích asi půl miliónu let, na inteligenci přirozenou.
Odpovědět
Sl

Slovan

27.10.2022 14:04 Reaguje na Ladislav Pícha
Co to je za otázku?
Chce-li být Čína velmoc v pravém slova smyslu (tedy jak ekonomická tak technologická), bez těch nejlepších čipů to nepůjde. Je to základ každé dnešní technologie - o zbraních nebo vývoji např. umělé inteligence ani nemluvě. Intel, Samsung, TSMC a jiní Západní výrobci již plánují masovou výrobu 2nm, zatímco Čína je dneska schopna masově vyrábět pouze 28nm a částečně 14nm (a to jen pokud jim bude poskytovat evropská ASML a jiní výrobci potřebnou technologii - která je navíc z dnešního pohledu zastaralá). Tady totiž to jejich běžné kopírování všeho možného nefunguje. Dělá jim problém vyvinout i konkurenceschopný letecký motor, natož tohle.
Odpovědět

Viktor Šedivý

27.10.2022 18:16 Reaguje na Slovan
No tak si ASML koupí.
Jak dlouho myslíte, že to bude trvat, než energeticky vyhladovělá Evropa prodá. Už teď mizí do Číny vlastnictví mnoha důležitých firem - a to ještě ekonomický propad ani pořádně nezačal.
Odpovědět
Sl

Slovan

28.10.2022 09:47 Reaguje na Viktor Šedivý
Jste naivní.
Které důležité? Jmenujte, když už to zmiňujete. Jediná strategičtější firma byla před pár lety německá Kuka - v tu chvíli se Evropa probudila a nic podobného se nestalo a nestane. Itálie stopla prodej výrobce dronů, Británie pravděpodobně stopne prodej celosvětově nijak významného výrobce polovodičů. Ale Holandsko dovolí prodej tak strategické firmy, jako je ASML? Sněte dál, je to jako byste tvrdil, že si Číňan koupí Airbus. Prostě nereálné ikdyby byla Evropa sebevíc v prdeli (jakože nebude).
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2022 16:34 Reaguje na Slovan
Čína má ale obrovský potenciál skoro ve všem.
Co se týká těch chipů, z jedné miliardy 800 nebo kolik miliónů obyvatel Čína nyní má, není problém z 900 miliónů číňanů s lepším vzděláním a zvyklých na techniku, protože bydlí v rozvinutých oblastech, dát dohromady biotop něco mezi 50 až 200 tisíci lidí. Kteří by pracoval i na všem okolo výroby těch chipů. Potom stačí jenom usilovně pracovat aspoň 20 - 30 let, vynalézat, přebírat nové objevy atd a potom rozhodně může Čína produkovat špičkové chipy. A je vůbec otázka, jestli těch 200 tisíc lidí už na těch chipech nedělá třeba 10 let nebo už 20 let a tak Čína nebude mít špičkové chipy třeba už za 5 nebo 10 let.
Nebo potenciál v rozvoji, polovina, 2/3 Číny jso oblasti, kde se žije jako u nás před 100 lety. Kdyby teď najednou všichni Čínu blokli a přestali od Ćíňanů odebírat veškeré výrobky, tak Čína akorát přesměruje průmysl z výrobků mimo ´VCínu na výrobky pro vzestup svých zaostalých regionů. A čínská ekonomika i blokovaná může každokočně růst třeba 5 % elých dalších 20 let, než budou všchny zaostalé čínské oblasti zmodernizované a na světové úrovni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2022 14:16 Reaguje na Radim Polášek
To je úvaha Evropského člověka, ale Číňan má úplně jinou hlavu. Stejně jak Rus. Mají problémy se samostatností myšlení, na to jsou zase kadeti Amíci. A to rozhoduje.
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.11.2022 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
To je úvaha Evropského člověka, ale Číňan má úplně jinou hlavu. Stejně jak Rus. Souhlas. Ovšem také stejně jako Amík či Brit, Němec a t.d. Tvrdím, že ona mentalita národů se nijak nezměnila.Ale v gobále jsou nakonec všichni stejně pitomí.Jako v onom čertovském mariáši či divadle jsou všichni jenom pitomými tupými loutkami.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 11:32
„..tento nelze použít k vytápění přilehlého města, nebo dokonce vzdálenějších lokalit. Proč? Platí 2. věta termodynamická. I když budete mít k dispozici milion l vody o teplotě 50 stupňů, neohřejete si s tímto vodu na čaj..“ Vodu na čaj ne, ale vyhřát budovy krom senátu na 22°C, tedy účinnost 44%, nebo alespon předehřívání vody na …, nevím, podle účinnosti, by šlo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 12:25 Reaguje na Jarka O.
Jejda, ona to není účinnost 44%, ale nevadí, je to pod 100%.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

26.10.2022 13:31 Reaguje na Jarka O.
Nešlo - kámoš vodař kdysi vymyslel, že bude vytápět pasivní barák podlahovkou skrz dvě vagónové nádrže vody ohřívané přes léto solárkem. Když to pak propočítával, tak dospěl k závěru, že ztráty do prostředí by byly tak vysoké, že by to nefungovalo a izolace by byla tak nákladná, že návratnost investice by byla v řádech staletí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 09:09 Reaguje na Jakub Graňák
Ono to jde. Ohřívat solárem (ne fotovoltaikou) velmi dobře zaizolovanou nádrž a v zimě topit i s využitím tepelného čerpadla. Jenže ta šílená strojovna....
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

27.10.2022 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Barák možná jo, ale víte, jak by musela vypadat ta trouba z elektrárny do města? Velmi zhruba: 3x menší teplota přenese 3x méně tepla, takže potřebujete 3x větší průtok, 3x větší čerpadla, 3x větší radiátory (ty už asi nebudou tak přímočaré, ale dejme tomu).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 15:04 Reaguje na Ladislav Pícha
Bavíme se o baráku, ten by mohl mít v létě v nádrži vodu +90°C, soláry to prý dávají.
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.10.2022 22:48 Reaguje na Jakub Graňák
Dovedla bych si představit, že mu takovou devastaci zahrady zatrhla manželka. Taky by mohl dětem zrušit pískoviště, možná má písek lepší akumulačni schopnosti nez voda, radši jsem našla nějaký odkaz:
https://www.osel.cz/12394-ve-finsku-spustili-prvni-komercni-termalni-baterii-s-hromadou-pisku.html
Ne, vážně, vodu v bazénu kolektorem přihříváme, známý měl jakési ekočerpadlo na předehřev vody na 37°, čímž ušetřil spotřebu bojleru, ale akumulaci na zimu u vlastního domu si taky představit neumím.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2022 15:59 Reaguje na Jakub Graňák
Kdysi jsem počítal taky něco podobného. Vyšlo mi, že na měsíc uchovávání tepla s rozumnými ztrátami a s běžným zateplením je potřeba tak tisícikubikovou nádrž. Postupně čím menší nádrž, tím menší doba, kdy je rozumné to teplo uchovávat až nakonec se skončí u obyčejné akumulační nádrže běžně realizované v rodinném domku o objemu 1 - 2 kubíky. Kde podle síly zateplení nádrže a teploty vody v nádrži někde mezi 40 - 80 st C vydrží to teplo v nádrži od dvou dnů po maximálně týden.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 09:12 Reaguje na Jarka O.
Samozřejmě ohřejete cokoliv na jakoukoliv teplotu, ten systém se jmenuje tepelné čerpadlo a z chladnějšího média dokáže vytáhnout energii a ohřívat to teplejší.
I 2. větu termodynamickou lze tím odzigac.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.10.2022 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale už jste zapomněl dodat, že k tomu vytažení energie potřebuje elektřinu, která se vyrábí s nižší účinností než s jakou účinností pracuje to tepelné čerpadlo. Kdyby tomu tak nebylo, vymyslel byste perpetuum mobile, které jste zcela jistě nevymyslel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.10.2022 15:08 Reaguje na Emil Novák
Vymyslel jsem jich něurékom, jedno tu funguje jako generátor cypovin a vystupuje pod nickem Studnička.
Ale TČ má samozřejmě poměr 1:3, ale to vám fve dá v pohodě. Zvláště, kdybyste měl horkou vodu do února a pak teprv zapínal, kdy svítí slunko už dost silně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.10.2022 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Co vám dá FVE v pohodě? Řeč byla o účinnosti, ještě v souvislosti s výrobou tepla v tepelné elektrárně, Hanzle, tak kam to zase utíkáte k FVE? To jste zase nepochopil o čem je řeč ale nutně jste potřeboval něco sdělit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 14:09 Reaguje na Emil Novák
"Bavíme se o baráku, ten by mohl mít v létě v nádrži vodu +90°C, soláry to prý dávají".
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.10.2022 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
A už takovou nádrž na vodu máte? Nemáte nic, protože je to ekonomický nesmysl a vy opět jen hloupě fantazírujete úplně mimo téma, kterým byla účinnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:14 Reaguje na Emil Novák
Ekonomický výpočet vychází z ceny elektřiny ze sítě a s odhadu dalšího vývoje.
Zaprděný hnidopich fntazie nemá, ani co by se za nehet vešlo.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.10.2022 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak ten váš "ekonomický výpočet" bych chtěl vidět, zaprděný Hanzle. Vy žádného výpočtu nejste schopen, pouze fantazírování úplně mimo realitu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.10.2022 16:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Můžete odvádět pozornost kam chcete a na koho chcete, nic to ovšem nezmění na faktu, kdo tu je generátor lží a demagogie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zapomněl jse dodat, že vás programovali v petrohradské farmě trollů, ale pořád čekáte na upgrade. Váš programátor prý emigroval do Kyjeva a teď programuje HIMARSy, Bayaktary a jaweliny. Takovou kariéru jste mohl udělat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.10.2022 21:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Zapomněl jsem dodat, že jste opět dokázal svou nutnost ústavní psychiatrické léčby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2022 14:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je ta lepší varianta. Vám přemažou hard a jste tutovej.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.10.2022 15:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tímto dalším blábolem jste to nevylepšil.
Nezaseknul se váš vývoj někde na úrovni pětiletého děcka?
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.10.2022 23:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Tchán TČ vzduch vzduch má a ušetřilo mu to třetinu nákladů, jelikož předtím topil jen elektřinou, tak tam je to jasná úspora. Šetřit elektriku, jak píšete 1:3 jde při určitém rozmezí teplot, ale v mrazu to klesne na 2:1, funguje to asi jako topná spirála nebo v létě lednička, perpetuum mobile to neni a termodynamiku neodzigac.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:00 Reaguje na Jarka O.
Jistě, funguje to a je dobré mít ještě krbáky a pár metrů dřeva, protože větší mrazy to fakt nedává.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

27.10.2022 15:21 Reaguje na Jarka O.
Běžné topné systémy jsou navrhovány na teplotu vody v topných tělesech 70/90 stupňů (vstup 90, výstup 70), ale to jen při MAXIMÁLNÍM výkonu. Běžně je vstupní teplota výrazně nižší.
Podlahové topení by nemělo podlahu ohřívat (s výjimkou koupelny) na víc než 27 stupňů.
Čili je to otázka použitých teplosměnných prvků. Pokud mají velkou plochu, teplota 50 stupňů je plně využitelná a většinou by stačila i v tuhých mrazech.
V ostatních případech je třeba zeptat se takto:
Co je lepší?
Použít zdroj, který bohužel nezajistí vytopení interiéru až úplně na komfortní teplotu, takže by se to muselo něčím dohánět (třebas elektrickým přímotopem)?
Nebo se na to prostě vykašlat, odpadní teplo dál pouštět do luftu (či do nějaké řeky) a vytápění dál řešit jen zdroji dosavadními?
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.10.2022 22:56 Reaguje na Karel Ploranský
Byl by to příspěvek k té dekarbonizaci, počátecní investice by asi byla veliká. Známý tvrdil, že ztráta tepla z vody potrubím je 1°C na10 km, to mi nepřipadá moc. Takže využít se odpadní teplo na centrální dálkové topení dá a určitě je to levnější než různé geotermie. Známí bydlí v nové čtvrti a nebylo na výběr individuální topení, rovnou se natáhly trubky na dálkové topení. Šetří to práci a místo. Někteří sousedi si teda dostavěli krby. Lokální předehřev je taky dobrá věc a na komfortní teplotu dohřát elektřinou.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2022 15:54 Reaguje na Jarka O.
To je ekonomicky nemožné, Ta voda pobsahuje tak málo energie a rozdíl teplot vody a požadované energie je tak malý, že by na přenos rozumného množství tepla prakticky všechny prvky vyšly šíleně velké. Šíleně velké přívodní roury, šíleně velké nutné výměníky, šíleně velká nutná čerpadla a nakonec šíleně velká spotřeba energie na čerpání a šílené náklady na pořízení takové soustavy i na její údržbu.
Na využití té vody 50 st C hned vedle jaderky to ještě jde, ale na tažení té vody na větší vzdálenost než odhadem kilometr to je katastrofa.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.10.2022 11:43
"K dalšímu: Opravdu je velký rozdíl, pokud najednou budete stavět jednu jadernou elektrárnu, a 10 jaderných elektráren najednou. Vyvstávají totiž otázky – Kkdo, kde, z čeho, a za co."

Tady jde přece o řekněme 5 bilionů Kč za 20 let, tedy 250 miliard Kč ročně. Jenže toto jsou peníze, které se, byť v dlouhodobějším horizontu, několikanásobně vrátí. Je to pro banky podobný druh peněz, jako poskytování hypoték (loni poskytnuto přes 400 miliard Kč), které banky velmi rády poskytují. Stát by tomu musel dát hlavně jednoznačnou podporu a poskytnout garance.

Pokud by stát omezil dotace na OZE a různá neefektivní proklimatická opatření, také by zbylo více peněz. Peníze jsou, ale musela by být ochota nedávat je do natažených rukou, jak je zvykem.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

26.10.2022 12:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Jen za plyn ročně odevzdáme do ciziny cca 300 mld. Kč. To jsou dva jaderné bloky (pět může energeticky nahrdit veškerý plyn). Navíc u výstavby jaderné elektrárny většina peněz zůstane tady - pro místní firmy a místní zaměstnance.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.10.2022 15:01 Reaguje na Richard Vacek
Jojo, to jsou dlouhé investice. S 10 novými JE v roce 2050 bychom byli Eurokingové a měli spoustu německy mluvících kamarádů.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 12:24
Rozporovat ropu? Nevím jak. Jak ji nahradit? To znamená vrátit se do pravěku. Ropa, uhlí a plyn nejsou jen energetické suroviny, o kterých to povídání je. To jsou vstupní suroviny pro provoz, farmacii, hnojiva, plasty, oděvy, další chemii, a tyto suroviny nelze nahradit krom výrob z odpadu, ale to je zatím, jak je tu popisováno, energeticky neúsporné a nevýhodnější než jejich těžba. Možná to pořeší letní využívání energie z JE. I když nebude rust, jen údržba stavu, tak to vyžaduje surovinové a energetické vstupy, ale nižší než obnova po válce. Klidně v rámci úspor budu žít se starým málo hořlavým dubovým nábytkem místo ikeáckých dřevotřísek. Tam je možnost úspor, zrušit Ikeu. A ouřady a politiky, to by bylo úspor!
Rusové prý provozují reaktory na palivo z recyklace vyhořelého paliva. To je pravda nebo vtip?
Odpovědět
KP

Karel Padevet

26.10.2022 12:55 Reaguje na Jarka O.
Najděte si FBR. Vtip to není
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 13:03 Reaguje na Karel Padevet
To je dobře. Tak jaktože tu technologii od nich nekoupíme a proc jim nevracíme staré palivo?
Odpovědět

Viktor Šedivý

28.10.2022 11:37 Reaguje na Jarka O.
Fuj, kupovat nějakou jadernou ošklivost od Rusů!?!

Na bruselský rozkaz koupíme nějakou OZE blbost z Číny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:03 Reaguje na Jarka O.
Protože je to dost problematický drahý a vůbec nerentabilní systém, zkoušel se samozřejmě dávno v USA i Francii a nějak to nedopadlo.
Ale zajímavé by to bylo, kdyby to bylo:
"Pro výrobu jaderného paliva pro reaktory FBR je možné kromě plutonia separovaného z vyhořelého jaderného paliva energetických reaktorů s pomalými neutrony také využít zásoby plutonia 239Pu z arzenálů jaderných zbraní". Wiki
Odpovědět
ZK

Zan K.

3.11.2022 10:58 Reaguje na Jarka O.
Jednou alespoň trochu podstatný názor.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2022 12:45
Tak jsem si to pozorně přečetl, ale nějak jsem nenalezl nějakou představu autora o řešení jím nastíněného problému.
Pokud někdo ano, budu rád ... a to jako fakt ... když se podělí.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

26.10.2022 12:59 Reaguje na Svatá Prostoto
To bych taky rád věděl, zatím to vypadá, že problém nechá vyhnít.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.10.2022 13:01 Reaguje na Svatá Prostoto
P. Višňovský opakovaně naznačoval, že objemy těžeb klesají a lépe nebude. To si myslím, je hlavní duvod jeho článků. Možná se taky obává, že to udržitelně jde jen s OZE:) Jenže tím si právě nejsem jistá, vím, on má statistiky a pracoval u olejářů... Ale - znovuotvírají se zaplombované vrty (Dánsko Thyra), Holandsko, GB, nově jsou nalezené zásoby plynu u Kypru, prostě se nehledalo nebo utlumovalo kvůli levnému plynu z Ruska. Ropa … možná to bude podobné. Proto když se ptá, jak dál, tak: JE, recyklace paliva a thorium, ale zbytek surovin zatím taky, a mír.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.10.2022 15:41 Reaguje na Jarka O.
Tak třeba podmínky pro těžbu břidlicového plynu jsou v Evropě velmi dobré a je ho opravdu hafo ... jen to nikdo u sebe nechce. Otázkou je, jak dlouho by to vydrželo, kdyby opravdu začalo být zle.
Ono bude stačit sledovat co všechno skončí v kotlích tuhle zimu, jak u nás, ale hlavně třeba v takovém Polsku, uhelné pevnosti Evropy.-).
Ideály ve skutečném nedostatku přejdou celkem rychle ... proto taky Greta nejezdí kázat třeba do Afriky, že jo:-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.10.2022 23:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Greta nejenže nekáže v Africe, ale ani doma. V tom rozhovoru pro Němce s německou redaktorkou prozradila, že doma nezajímá ani jednoho politika, nemá žadné slovo, vliv, nic. Připadá mi to skoro, že Němci potřebovali apoštola, který by jim sdělil, že životnost JE se bude muset prodloužit a na to opět dobře posloužila její slova, že co funguje, by se nemělo vypínat :-), politici se za ni tak trochu schovali, a zelená veřejnost neprotestovala. Dá se najít na YT.
Břidlicovy plyn ... má pro a proti, ten trubkový z Ruska se mi zdál lepší. Četl jste, jak Shell vydělal na této "krizi"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.10.2022 16:06 Reaguje na Jarka O.
Trubkový plyn z Ruska není a nebude. I kdyby byl, tak zadarmo je drahý.
Odpovědět
KP

Karel Padevet

26.10.2022 12:58
Hlavně je zapotřebí přestat vzývat boha "klimatické neutrality". Je to jen a jen ideologická floskule, díky které máme a budeme mít trvalé problémy... a jiné země se radují.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

26.10.2022 17:44 Reaguje na Karel Padevet
1**
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.10.2022 10:01 Reaguje na smějící se bestie
A to máte z toho, že se nemodlíte.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2022 16:02 Reaguje na Karel Padevet
1***
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.10.2022 13:30
Cituji: "Takže pokud chceme z bloku odebírat 1 GWt, pak se elektrický výkon snižuje na 0,7 GWe." To by platilo v případě, že bychom k vytápění používali ostrou páru přímo z parogenerátorů, ale k tomu není žádný důvod, horkovodu stačí teploty cca 80-140 stupňů (léto/zima), a k tomu se dá použít pára z nízkotlakých dílů turbíny, kdy už značnou část elektřiny vyrobila, takže ve skutečnosti je ztráta elektrického výkonu daleko nižší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.10.2022 15:04 Reaguje na Emil Novák
Myslím, že těch 80 °C by pro zateplené domy se stávajícím otopným systémem mělo bohatě stačit. Ztráta el. výkonu JE by pak byla opravdu malá.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.10.2022 15:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, bohužel na horkovod nebudou napojené jen zateplené domy. U některých zateplení není ani dost dobře není možné - památkově chráněné objekty.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.10.2022 15:59 Reaguje na Emil Novák
Tam by šlo dát větší radiátory.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.10.2022 09:09 Reaguje na Emil Novák
Množství tepla je vzhledem k vyrobenému dost malé. Odebírá se vždy jen nízkotlaká pára z NT dílu. Pokles účinnosti není výrazný, jen několik %, výhodou navíc je, že klesá vlhkost páry a taky klesá množství tepla do věží tj. navíc se šetří chladící voda.
Odpovědět
ZK

Zan K.

28.10.2022 13:01
Všem je celkem jasné, že obří podíl má výoba a zpracování kovů. A nějaké vodíkové projekty jsou buˇdto nereálné, či energeticky opět o ničem. Cestou by bylo omezení nových výrob a co nejdelší použitelmnost všech výrobků i za cenu oprav, či zlepšování parametrů. A pochopitelně také omezení osobních nároků každého jednotlivce. Ovšem i té hrstky nejboatších včetně a především. Ta nás vpodstatě nejvíc žene do onoho ekologického konce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.10.2022 14:11 Reaguje na Zan K.
Kovy mají svoje místo mezi emisemi, ale největší podíl má jednoznačně energetika, asi 40%.
Vodíkové technologie se vyvíjí a nemá to být technologicky problém, pouze finanční. Změna struktury je potřebná, jenže pořád ne a ne.
Ale ta hrstka nejbohatších s tím moc nepohne, nejhorší jsou miliardy Číňanů, Indů, Afričanů atd. atd. kteří čadí dýzláky všemožného typu a spotřebují megatuny igeliťáků a jiných ropných drivátů.
Z deseti nejšpinavějších řek světa v naší civilizaci není ani jediná.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.10.2022 16:04
Slůušně napsáno. A slušně je rozepsána spotřeba, kterou zeelní hodlají místo fosilních zdrojů nahradit občasnými zdroji.
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.10.2022 20:25
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vaclav-kurel-reseni-klimaticke-zmeny-lezi-zemedelcum-primo-pod-nohama

P. Višňovsky, zde máte příklad sociální dekarbonizace, asi té vice prosazované a v EU podporované. Tedy ne vymyslet bezuhlíkové zdroje energie, vyhřívání odpadovým teplém a tak, nýbrž prodej uhlíkových kreditů bankám, pojišťovnám apod., které tímto budou úplně čisté.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist