https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jana-jebava-praha-ma-plan-jak-na-klima
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jana Jebavá: Praha má plán, jak na klima

29.6.2021
Pražské zastupitelstvo na konci května schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy, s cílem snížit do deseti let emise CO2 o 45 % proti roku 2010 a s výhledem na dosažení klimatické neutrality v roce 2050. O ambicióznosti takového cíle můžeme hovořit pouze s vědomím tristní reality klimatické politiky v Česku, která je stále prakticky v zárodečném stádiu. S ohledem na tempo změny klimatu a mezinárodní závazky je naopak třeba považovat tento cíl za naprosté minimum.
 

Je třeba přivítat snahu o dlouhodobý koncepční přístup a aktivní roli, kterou v něm hlavní město hraje: z pouhého hřiště, kde si různé zájmové skupiny porcují vliv a zakázky, se městská správa dostává do role klíčového hráče – na poli energetiky, mobility, odpadového hospodářství a v omezené míře i územního rozvoje. Skrze firmy a společnosti vlastněné městem, jejichž cílem není jen generovat zisk, lze mnohem lépe reagovat na měnící se potřeby velkoměsta ve 21. století a na zájmy jeho obyvatel.

Přestože ke Klimatickému plánu máme řadu dílčích připomínek, hlavní obavou je v tuto chvíli to, aby nezůstal jen na papíře – a to nikoli kvůli nerealizovatelnosti navržených projektů či mezerám ve financování, ale z nedostatku politické vůle. Je strategickou chybou, že Klimatický plán nebyl v předstihu projednán ani s opozicí, ani s městskými částmi. Bude to právě každodenní rozhodování na úrovni samospráv a také budoucích magistrátních koalic, na čem úspěch pražské klimatické politiky závisí.

Zemní plyn není řešení

Výstupem Klimatického plánu je 69 konkrétních opatření, rozdělených do tří hlavních oblastí – energetika a budovy, udržitelná mobilita a cirkulární ekonomika. Nejpodstatnější z nich je ta první, týkající se elektřiny a tepla. Pražská energetika je v současné době závislá na fosilních zdrojích. Právě zde je možné dosáhnout největšího poklesu v produkci CO2 (asi 65 % celkových úspor emisí), s cílem obejít se v roce 2030 zcela bez uhlí.

Praha se proto chce stát do jisté míry energeticky soběstačná. Elektřinu mají obstarávat v první řadě fotovoltaické panely na střechách (počítá se asi s 20 tisíci budov do roku 2030), doplněné dalšími nízkoemisními zdroji a nákupem certifikované zelené elektřiny. Velkým přínosem je záměr vzniku pražského energetického společenství, které by zásadně usnadnilo decentralizovanou výrobu elektřiny vlastníkům budov.

Majetek ve správě města, městských částí i organizací má být kompletně zahrnut v systému energetického managementu, který pomůže vyhodnocovat účinnost různých úsporných opatření. Se snížením celkové spotřeby elektřiny na území Prahy však plán nepočítá – vzhledem k růstu počtu obyvatel, očekávanému rozvoji elektromobility a zvyšujícím se nárokům na vytápění/chlazení bude naopak spotřeba narůstat. Tento trend však není dlouhodobě udržitelný a aktualizace plánu v příštích letech by se měla více soustředit právě na úspory.

Co se vytápění týče, podle Klimatického plánu může Praha pokrýt až 40 % spotřeby využitím tepla z vody, která projde Ústřední čistírnou odpadních vod. Zbytek mají obstarat nízkoemisní zdroje v budovách, které vedle biometanu a tepelných čerpadel počítají také se zemním plynem (v množství asi jen o 20 % menším, než je současná spotřeba). Plyn se má sice využívat efektivněji (pro produkci tepla i elektřiny zároveň) a technologiemi, které produkují mnohem méně emisí CO2 i NO2, jeho použití jakožto neobnovitelného fosilního zdroje je však problematické a musí být nutně dočasné. Je proto zásadní, aby investice do modernizace teplárenské soustavy nezafixovaly krátkodobé řešení a nebránily v přechodu na obnovitelné zdroje i v tomto sektoru.

V současné době dodává teplo Pražanům na základě dlouhodobých smluv Veolia (tento nadnárodní koncern v loňském roce koupil od Daniela Křetínského Pražskou teplárenskou), a to převážně z uhelné elektrárny v Mělníku, vlastněné ČEZ. Je otázka, jestli se hlavnímu městu podaří z těchto vztahů vyvázat a stát se samostatným producentem tepelné energie. Zkušenosti z měst jako je Hamburg či Vídeň však potvrzují, že teprve vlastní výroba umožní samosprávě uhlíkovou stopu dostatečně snížit.

Takhle se otepluje v Česku. Pruhy kampaně Show your stripes
Takhle se otepluje v Česku. Pruhy kampaně Show your stripes
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Stavět z recyklovatelných materiálů

Klimatický plán předpokládá nárůst počtu obyvatel Prahy až na 1,4 milionu osob v roce 2030, a zohledňuje tedy i stavební rozvoj. Správně stanoví obecné zásady, které by měla nová zástavba splňovat: zahušťování města namísto rozprostírání do šířky, přímé napojení na MHD, smíšenou funkci budov – tedy bydlení, práce a služby dohromady, aby vzniklo tzv. město krátkých vzdáleností.

Plán doporučuje stavět od roku 2025 už jen stavby s bezemisním provozem (míněno pro stavby od určité velikosti) a zároveň do jejich uhlíkové stopy začít započítávat také emise vzniklé během celého životního cyklu použitých stavebních materiálů – od výroby až po likvidaci. Emise CO2 produkované stavebním průmyslem se totiž do celkové pražské bilance započítávají jen z hlediska energie spotřebované při stavbě, nikoli už při výrobě materiálů. To je přitom velmi podstatná položka – pro představu stačí uvést, že kdyby se do průměrné uhlíkové stopy Pražana počítaly i emise vázané v nakoupených výrobcích (například automobilech) a v postavených budovách, zvýšily by ji ze 7,2 na 10 tun CO2 ročně.

Snižování této celkové uhlíkové stopy budov by pak řešilo i druhý problém stavebního průmyslu, kterým je udržitelnost: ve stavebnictví se dnes používají z 90 % přírodní zdroje, které se dále téměř nerecyklují, a stavební odpad po demolicích tvoří 78 % celkové produkce odpadu na území Prahy. Klimaticky odpovědná výstavba tak znamená najít nová řešení materiálů i postupů, které budou odpovídat principům cirkulární ekonomiky. Tyto skutečnosti jsou však známy a minimálně od roku 2019 i vyčísleny v cirkulárním skenu, který si Praha nechala zpracovat. Je škoda, že Klimatický plán nepřichází již s konkrétním návrhem řešení, namísto obecného konstatování.

Vzhledem k tomu, že obecní byty se v současnosti prakticky nestaví, musí Praha najít cesty, jak dodržování zmíněných urbanistických zásad a klimatických standardů prosazovat při jednáních s developery. Do 30. září 2021 má Rada hl. m. Prahy předložit návrh pravidel klimaticky odpovědné výstavby. Pokud návrh nebude dostatečně odvážný nebo se jej nepodaří realizovat v praxi, zůstane klimaplán v oblasti územního rozvoje na úrovni nesmělých doporučení.

Okruh a nová dráha zhorší emise

V řešení dopravy navazuje klimaplán na již existující Strategický plán a Plán udržitelné mobility, ke kterým přidává další opatření s cílem snížit do roku 2030 spotřebu fosilních paliv alespoň o čtvrtinu. Cestou k tomu je především nahrazení tradičních paliv alternativními, zejména biometanem. Nejkonkrétnější závazek je tak nahrazení 75 % autobusového vozového parku Dopravního podniku, dnes většinou s dieslovými motory, vozy na elektřinu nebo bioplyn.

Plán konstatuje, že pro snížení emisí je klíčové snížit intenzitu osobní automobilové dopravy, která místo toho setrvale roste. Přímá opatření v této oblasti se však omezují na regulaci zón placeného stání a opatrný návrh na zavedení mýta, který byl zpracován v několika neveřejných variantách. Od zpoplatnění vjezdu do centra se očekává 15% pokles dopravního výkonu, což například AutoMat hodnotí jako zcela nerealistické. Parkování je řešeno pouze v souvislosti se zónami, nikoli v kontextu územního rozvoje. Bez omezení parkování na povrchu a změny stavební normy na minimální počet parkovacích míst při výstavbě bytových domů však nelze očekávat, že lidé budou motivováni k využívání carsharingu, spolujízdy a dalších služeb nahrazujících vlastnictví automobilu.

Klimatický plán navíc zcela pomíjí otázku velkých dopravních staveb, zejména dokončení vnitřního městského okruhu, které zcela určitě objem dopravy a tedy i emisí navýší. Nehledě na nemalé množství emisí vzniklých samotnou stavbou, které plán nezohledňuje vůbec.

Podpora veřejné dopravy se soustředí zejména na metro a kolejovou dopravu a má nepříliš ambiciózní cíl udržet podíl MHD na celkové denní přepravě na 42 %, což stanoví už Plán udržitelné mobility. Podíl nemotorové dopravy, tedy pěšky či na kole, by se měl zvýšit: cyklodoprava se v současnosti na celkovém dopravním výkonu podílí pouze 1–2 %, v plánu je zvýšit ji na 7 % (v sezóně). Ve srovnání s metropolemi jako Kodaň (28 %) je to stále smutně málo, ovšem v pražských podmínkách i tento cíl předpokládá stavbu nové bezpečné infrastruktury – tedy oddělených cyklopásů či cyklostezek. Data totiž naznačují, že méně komfortní opatření integrovaná do provozu (cyklopruhy) nestačí k tomu, aby pro cestu do práce nebo do školy sáhlo po bicyklu více lidí.

Prioritou č. 5 v oblasti mobility je pak transformace letecké dopravy. Očekávaný pokles emisí CO2 o 15 % v tomto sektoru má nastat víceméně samovolně, v návaznosti na vyšší efektivitu paliv a nové technologie pohonu. Praha má ambice pouze “zahájit dialog” a “nepřímo působit” na Letiště Praha tak, aby např. snížením letištních poplatků zvýhodnilo lety s nižší spotřebou paliva. Hlavní město má přitom v ruce mnohem pádnější nástroje pro vyjednávání: hraje zásadní roli ve schválení změny územního plánu, která umožní stavbu nové ranveje a tedy znásobení kapacity letiště. O nové dráze však Klimatický plán mlčí.

Spalování není recyklace

V oblasti nakládání s odpady a opětovném využívání zdrojů již Praha urazila kus cesty – v první řadě spoluprací s Institutem pro cirkulární ekonomiku a tvorbou již zmíněného cirkulárního skenu v letech 2018–2019. Cíl klimaplánu, který působí ambiciózně – recyklovat v roce 2030 už 60 % komunálního odpadu namísto dnešních 27 % – vyplývá z evropské legislativy a není tedy žádným překvapením. Můžeme se ptát, proč již nejsme ve fázi realizace jednotlivých opatření a v Plánu se teprve mluví o zadání tvorby strategie cirkulární ekonomiky v Praze.

Třídění odpadů má zásadně zlepšit nová linka na dotřídění plastů, kovů a tetrapaku, která odstraní starost s hledáním příslušných kontejnerů, dále umisťování barevných popelnic přímo v domech a podpora sběru bioodpadu. Právě bioodpad, který dnes tvoří celých 40 % směsného odpadu, je klíčový pro projekt bioplynové stanice, která má produkovat biometan využívaný jako palivo. Z klimaplánu však není příliš zřejmé, jak chce město lepšího vytřídění bioodpadu dosáhnout. Pro bioplynku slouží jako potrava všechen organický odpad – zbytky jídel, prošlé potraviny atp. Čistě rostlinný odpad je však lepší kompostovat, aby vznikla organická hmota, kterou je možné dodávat zpět do půdy. Pokud se tedy chce Praha zaměřit na svoz gastroodpadu, měla by zároveň více podporovat domácí a komunitní kompostování. Sběr gastroodpadu probíhá od minulého roku pilotně na Praze 5, 6, a 7 a má svá úskalí – nádoby jsou těžší, Pražské služby je moc nechtějí zavážet do domu, i přes těsnící víko mohou zapáchat, ne každý je má kam umístit. Klimaplán však s výstupy projektu nepracuje a nenavrhuje v tomto směru žádná konkrétní opatření. Je přitom celkem jisté, že pouhá informační kampaň k lepšímu třídění bioodpadu stačit nebude.

Jedno z 69 opatření klimaplánu, uvedené v oblasti energetiky, je navýšit kapacitu spalovny ZEVO Malešice. Rekonstrukce, která zahrnuje i výměnu kotlů za nové s nižšími emisemi, již probíhá a spalovna tak brzy bude mít kapacitu skoro 400 tis. tun odpadu ročně. Pokud chce Praha dostát svému cíli recyklovat v roce 2030 celých 60 % komunálního odpadu, tak velké kapacity rozhodně nepotřebuje – může samozřejmě sloužit i Středočeskému kraji, ten má však vlastní závazky v oblasti recyklace odpadů. Jako opatření pro snižování emisí CO2 tento projekt nedává smysl: spalováním samozřejmě emise vznikají, stejně jako další odpadní produkty, jejichž využití je velmi problematické. Škvára, která tvoří až čtvrtinu původního objemu odpadu, v současnosti končí na skládkách a vysoce toxický popílek je nutné bezpečně likvidovat.

Ve městě nežijí jen lidé

Samostatnou kapitolu tvoří adaptační opatření, která sama o sobě nesnižují emise CO2, ale pomáhají zmírňovat dopady změny klimatu (zejména letního vedra a sucha) na město a jeho obyvatele. Klimaplán zde navazuje na Adaptační strategii a Implementační plán pro roky 2020–2024, který obsahuje 207 konkrétních opatření.

Nedá se tedy říct, že by městu chyběly strategie, jak se na změnu klimatu připravit: plány na výsadbu stromů, recyklaci odpadní vody pro splachování, čištění nebo závlahu, výměnu povrchů za propustnější, dešťové zahrádky a další úpravy zadržující vodu, zelené střechy a stěny, instalování vodních prvků, podporu komunitních zahrad nebo ozelenění vnitrobloků – to vše se musí posunout z roviny pilotních projektů do standardního řešení úprav veřejného (i soukromého) prostoru. Pozitivní je, že tato opatření zlepšují kvalitu života ve městě tak očividně, že se na nich obvykle shodnou zastupitelé napříč politickým spektrem.

Kapitola o adaptaci bohužel zcela pomíjí problém mizející biodiverzity, která je ve městech stejně palčivá jako ve volné přírodě. Je chybou pohlížet na město výlučně perspektivou člověka a jeho potřeb. Klimatický plán neříká nic o ochraně městské divočiny, míst přitažlivých pro hmyz, ptáky a drobná zvířata. Přitom taková místa bývají obvykle velmi atraktivní i pro lidi.

Zatímco v oblasti energetiky přináší Klimatický plán konkrétní a inovativní řešení, jejichž realizace bude mít reálný dopad na množství vyprodukovaných emisí, v dalších kapitolách je často příliš nesmělý a vágní. Hrozí tak reálné nebezpečí, že ambice skončí v politických půtkách o dílčí detaily, zatímco za zády toho všeho budou pokračovat trendy z minulého století – stavba okruhu a nové dráhy letiště, rozšiřování spalovny nebo developerské projekty v polích závislé na automobilové dopravě, které celkový výsledek znehodnotí.


reklama

 
foto - Jebavá Jana
Jana Jebavá
Autorka je spolupředsedkyně pražských Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (127)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

29.6.2021 08:57
Možná by se to za 5 bilionů Kč i podařilo. Ale spíše se mnohem méně peněz z pražského rozpočtu nastrká spřáteleným "zeleným" firmám do kapes a v roce 2030 se řekne: "Snažili jsme se, ale na spnění plánu nebylo dost peněz". A tak to bude nejen v Praze, ČR, EU, ale i na celém světě.

A Gréta z údivu nezavře pusu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.6.2021 10:05 Reaguje na Jiří Svoboda
V Kremlu to zase dobře naplánovali, jak dycky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.6.2021 15:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Kam čert nemůže, nastrčíte Kreml.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.6.2021 17:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě. Kreml je čertův agent.

Už velký V.I.Lenin stále tvrdil, že USA i Evropa stojí na hraně propasti, za chvíli zbankrotují a rozpadnou se. Tohle jsem poslouchal celý komunismus. Mezitím zkrachoval ten jejich nablblej komunismus.

Ruské demagogie jsou stále chytřejší, ale základ je stále stejný:

Hovoří do budoucnosti o které nikdo neví nic.
Považují všechny lidi mimo Rusko za pitomce, korupčníky a prostě idioty.
Zásadně nepoužívají žádné, natož reálné argumenty, realitou (tj. pravdou) se vůbec nezdržují a naprosto normálně lžou.

Bod A) ruské demagogie zní: "z vlastních špinavostí obviníš nepřítele".

"Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jak vždycky". Leonid Brežněv
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.6.2021 09:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Všechno svádět na čerta-Kreml, není to trochu prostoduché?

Nestálo by u vás za to trochu zapracovat na intelektu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 12:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Neníto prostoduché, protože kremelské demagogie, potvrzené a přesně definové (třeba BIS), tu velmi působí a jejich vliv je zcela zásadní.
A všeobecně uznávaný názor, že Západ je neschopný a na okrajo bankrotu, hlásil už V.I.Lenin.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.6.2021 19:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč se "schopný" západ nedokáže čertu-Kremlu ubránit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 07:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle je dost dobrá otázka.
Ruské demagogie jsou velmi chytré, cílené a přesvědčující a mají obrovskou výhodu: můžou neomezeně lhát, což západní demokracie nemohou.
Proti demagogiím není možno postavit ještě větší demagogie, ale pravdu. A ta nemá ten sexeppeal.

Ale Západ je tou demagogií sice ovlivněný, ale celkově málo, pouze skupiny šáhlých jedinců vytvářející konspirační teorie (na které se zase zpětně odvolávají ruští demagogogové), normální společnost je v pohodě.

Horší je to v zemích býv. Východního bloku, ovšem nejhůře je na tom Srbsko, Maďarsko, Česko, méně Slovensko a asi i část Německa (bývalá NDR). Baltici, Poláci, Rumuni, Bulhaři atd. ví, která bije.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2021 09:23 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak víte, že to pochází z Kremlu a že to není jen důsledek prorůsatání byznysu a politiky, kterému nikdo nechce bránit?

Jak třeba Kreml způsobil fotovoltaický tunel v ČR či přimíchávaní biopaliv v celé EU?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 09:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkusím to znova: Rusko nezpůsobuje žádné jevy v EU nebo u nás, ale dezinpretuje je a vytváří medialitu, vysvětluje je svým způsobem.

"BIS – jak vyplývá ze zprávy – jasně říká, že hlavní hrozbou je Rusko a jeho tajné služby. A nezakrývá, že Rusové umí všechna ostatní rizika, která tu jsou, využít ve svůj prospěch. Nedůvěru v Evropskou unii, NATO, antiislamismus, fake news, korupci i organizovaný zločin."
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 09:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Prorůstání byznysu do politiky se u nás rozběhlo ve velkém až za babišovy éry a Kreml to nekritizuje.

Fotovaltaický tunel je zase mediální konstrukt. Celé to bylo nastaveno špatně už od začátku, ale bylo možno to ukočírovat, Kalousek nasadil solární daň atd. atd. ale za Babiše se to jen rozmazalo a neudělalo se nic.
Programově jsme si tak zařezali výrazně rozjetý solární systém, který třeba v Německu dává ročně asi 40 TWh elektřiny a za daleko nižších dotací.
V čecháčkistánu se každá dobrá myšlenka zešvejkuje a zkorumpuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2021 15:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzlovský kafemlejnek.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.6.2021 21:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Kreml a nebo Hanzla :-)
Odpovědět
kk

karel krasensky

29.6.2021 20:10 Reaguje na Pavel Hanzl
herr stumbafuhrer Hansl posor na ruska agent.Fy byt ostašitá
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.6.2021 09:24
Jó ?

To tedy znamená, že Praha nechá přednostně dostavět okruhy - vnitřní + vnější se všemi plánovanými propojeními, k tomu pár mostů přes Vltavu, vystěhuje politiky z Malé Strany k pražskému okruhu, tramvaje budou jezdit až do okrajových míst při hlavních příjezdových silnic, kde budou velká parkoviště, zarazí výstavbu všelijakých kanceláří v centru města a nejen tam budou parky/zeleň.
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.6.2021 08:30 Reaguje na smějící se bestie
Ano. Tak Zeleni, ctete, a delejte,co smejici se pan pise, to je presne ten program, ktery od vas vsichni ocekavaji. Nemusite uz nic vymyslet, hrr do tohohle.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.6.2021 09:31
Tož vám Pražáci přeji, ať se vám to podaří. Každá pohádka končí dobře
a tato skončí tím, že brzo těm zeleným Pirátům ukážete dveře, aby
nadělali co nejméně těchto "moudrých" rozhodnutí.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.6.2021 10:02
Praha má plán?
Ale houby.
Aktivistické party na magistrátu si vymyslely, jak místo budování města tohle město otřesným způsobem zadluží a peníze vyhází za podporu oteplistického náboženství a jeho rituálů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.6.2021 10:07 Reaguje na Viktor Šedivý
No, zatím celou zemi otřesným způsobem zadlužil soudruh nejvyšší na podporu svojí vlastní mafie a jejich rituálů, zeleného tam není ani ťok.
Odpovědět
li

29.6.2021 22:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Ukážete mi konečně zemi,která prošla Covidem bez velkého zadlužení?Díky
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 10:14 Reaguje na
Prakticky všechny vyspělé země.
Samozřejmě se dostaly do poklesu HDP, dostaly se do dluhů.
Ale v normě.
Především velmi silně podpořily vlastní firmy a občany, kteří byli postiženi koronáčem, takže cesta nahoru je daleko lehčí.

Rakousko z koronadluhů 70% investovalo do svých lidí a firem, u nás to nedosáhlo ani 30%.

My jsme země naopak, takže místo podpory našich výrobců zdrav. pomůcek jsme je zařezali a koupili jsme za gigantické peníze šunty z Číny.

Neskutečně se rozjel byznys oligarchie s předraženými testy a celým koronabyznysem, který ovládají.

Nesmyslně se rozhazují peníze na totální nesmysly (DOL), podřezávají se státní příjmy (superhrubá mzda), giganticky se rozkrádají EU dotace (audity na Babiše, 60 trestních oznámení jde k novému EU soudu).

To se projevilo v neskutečným, půlbiliónovým dluhem za rok 20, největším v historii ČR.
Samozřejmě to má následné efekty:

"Každý Jouda si dnes v EU půjčuje peníze za 0.5%, pouze pani Schillerová za 2%".

Obsluha státního dluhu se šplhá na 80 mld., státní finance jsou velmi blízko rozvalu. Pokud babišovy audity dáme k soudu, přijdem snad o VŠECHNY EU dotace, což znamená asi totální bankrot.

Možná je to jediná cesta, jak vysvětlit koblihám, že volit nepolitiky do vedení státu není úplně dobrej nápad.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.6.2021 16:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm ... já fakt nechu hájit Andreje a Alenku, a po tom uplynulém roce už vůbec ne.

Ale možná byste si mohl udělat chvilku a kouknout se na stav veřejných financí třeba v takové Itálii nebo Francii. Zrovna v téhle oblasti, jak to zní neuvěřitelně, na tom ve srovnání s mnohými soudružskými zeměmi EU zas tak tragicky nejsme.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 16:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Tyhle země nejsou skutečně vzorem v hospodaření, ale my se ještě nedávno srovnávali s Rakouskem a Německem.
Každopádně gigantické krádeže a defraudace z dotací EU se řešily pouze u našeho parapremiéra, půlbiliónové propady a obrovská korupce v nejvyšších místech nemají snad ani v Taralingapatam...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 09:52 Reaguje na Pavel Hanzl
No, zase na rovinu, Germáni toho začínají mít taky plné kecky a uvidíme jak to bude dál, mám obecně pocit, že ve své touze spasit kde co a kde koho, od půlky Afriky a Asie až po matku Gaiu, si naložili víc, než jim bude zdrávo. A nemám z toho úplně nej pocit.

Na faktu, že celkově vzato jsme momentálně za idioty (nejen) Evropy ... i když tedy bratři Slováci se nás drží zuby nehty:-))) ... výše uvedené samozřejmě nic nemění.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 09:58 Reaguje na Svatá Prostoto
Dojmy typu čeho mají ghermáni plné kecky jsou zase jen medialita a to komentovat nebudu.

My jsme za idioty zcela jednoznačně úplně všude, stačí se podívat na parapresidenta nebo parapremiéra, takové panoptikum nemají ani v Taralingapatam.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:03 Reaguje na Pavel Hanzl
To nejsou ani tak dojmy, jako prostá analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů.

Ne jo? Jako že byste raději Matoviče místo Báby:-)))? A vámi milovaná EU z nás&Báby moc happy není, ale za průsery s Poláky a Maďary by to myslím měnila hned:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 11:47 Reaguje na Svatá Prostoto
To nevím. Matovič byl typický nešťastník, motal se ve vládě rok a je už dávno v čeřenu.

Rozhodně bych bral Čaputovou místo Zemana a to všema dvaceti.

Nám se předhazuje Polsko a Maďarsko jako hlavní problém EU, faktem je, že naše demokracie a všechny její systémy byly velmi dobře založeny za těch nemožných "starých stran" a hodně lidí za naši demokracii stále bojuje. Ať v médiích (které jsou poškozeny, ale nejsou ještě cenzurovány jak v Maďarsku), tak v politice i na úřadech.
Odpovědět
li

30.6.2021 20:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Všechny vyspělé země?Koukněte se na schodky k HDP za loňský rok a je to cca 8-10 procent HDP.Takže jako u nás.S předraženými nedostatkovými pomůckami měli problém taky všude.367 miliard není 500 milïard.Německo za lońský rok přes 4 biliony.Nechápu proč by jsme měli vracet všechny dotace,na to jste přišel jak.Ještě jste mi nenapsal koho budete volit vy ať vim jak vypadá ten ráj na zemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 07:13 Reaguje na
Nevím, proč bych se měl bavit s možná automatem, který nemá ani jméno.
Odpovědět
li

1.7.2021 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
A já s bláznem,který jméno má
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.6.2021 10:08
A jéje, to tu bude zase od místních ,,intelektuálů,, nazvracíno. :D No, jak koukám, už tu první vystrkují růžky. :D
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

29.6.2021 14:17 Reaguje na Petr Eliáš
Je to furt stejný... totálně mimo realitu.... já už ten bordel raději moc nečtu... :)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.6.2021 15:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To bych nevěřil, že budete zrovna vy k článku tak kritický!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.6.2021 12:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Já myslím, že kromě vás bylo všem jasné, že to nebylo k článku, ale k těm hloupým komentářům pod ním.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.6.2021 12:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A aby to bylo jasné úplně, tak například o panu Hanzlovi ani panu Eliášovi jsem nepsal... :) takoví mají svůj rozum a nenechají se sebou tak jednoduše manipulovat jako většina z vás ostatních...

Je neuvěřitelné, jaké absurdity a iracionality tu valná část komentujících píše. A to sem někteří chodí pravidelně, a tak bych čekal, že už začnou aspoň nějak tématům rozumět. Ale bohužel... má očekávání zřejmě nebudou naplněna.

Jak jsem psal výše... já už ten bordel raději moc nečtu. Nemá to žádný význam...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.6.2021 20:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Z čeho vyvozujete, že VŠEM OSTATNÍM to bylo jasné? To že se neozvali s podobným komentářem jako já?

Pokud děláte nemožné úsudky v tak jednoduchých případech, těžko můžete dělat rozumné úsudky ve složité věci jako je ochrana klimatu a jenom se bezduše přidáváte k zelené ideologii.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

1.7.2021 11:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Jste chudák... je mi vás líto..
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2021 15:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Od vás je to pochvala!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.6.2021 15:26 Reaguje na Petr Eliáš
Vám nevadí v článku prováděný greenwashing?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.6.2021 12:15 Reaguje na Petr Eliáš
Ale prd. Z Prahy nás tu moc není a jak Zelení minule dopadli není tak těžké najít. Takže asi tak:-).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.6.2021 16:56
Dodnes se slzou v oku vzpomínám, jak jsme v čítance pro základní školy měli článek o tom, jak bude společnost vypadat v roce 2020. Velká škoda, že jsem si tehdy tu učebnici neschoval.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.6.2021 17:47 Reaguje na Karel Tejkal
Já si jen schoval předpověď soudruhů z roku 1960 na rok 1980. Taky super počteníčko!!!

"Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době proniknou hluboko do tajů vesmíru.

To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. ...."

To není začátek fantastické povídky našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunistické strany Sovětského Svazu, o které píše,mluví a přemýšlí celýsvět. Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. Vždyť za deset let předstihne SSSR Spojené státy americké dvaapůlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě.

Z časopisu ABC rok 1960.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.6.2021 22:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Však je všechno pravda, teda až na jméno státu, to se hodně spletli, ale jinak na západě to tak funguje. Vy jste sberač jak můj děda, ten taky schovával všechny staré noviny, babička šílela.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 10:20 Reaguje na Jarka O.
Nevím, jak to funguje na Západě, ale byty bez nájemného, stravování zadarmo, levné turistické základny atd. atd. jsem tam neviděl NIKDE.
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.6.2021 20:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, to jsem se spletla. To bylo v Lybii, vsechno sociální bylo zadarmo, a Sarkozymu a některým jiným se to nelíbilo. Co by tomu řekli lidi v EU, kdyby se to po EU rozkřiklo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 07:19 Reaguje na Jarka O.
To je hezký příklad té demagogie, o které tu stále píšu.
Jistě, v Libyi bylo ledacos zadarmo, ovšem pouze pro členy Kaddáfího klanu, pro ostatní Libyjce byl dost krutý teror.
Taky proto se celá země zdvihla, taky proto je Kaddáfí tak mohutně zmasakroval.
Samozřejmě to nemělo nic společného se Sarkozym, akci "čisté nebe" si v OSN vynutila LAS (liga arabských států).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 09:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase na férovku. Za plukovníka to v Lybii stálo fest za vyliž. To je bez diskuze. Ale po něm je to ještě horší ... až by si jeden mohl zcela zpátečnicky, nedemokraticky a kacířsky myslet, že nějaká obdobná forma vlády je v tamních končinách asi jediná reálně možná.

A to neplatí rozhodně jen pro tu Lybii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 10:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Samozřejmě se svrhnutím diktátora nenastane ráj na zemi a pečení holubi.

Ale všimněte si jedné důležité věci:
Arabské státy, které byly pod vládou sovětských diktátorů (Sýrie, Libye, víceméně Egypt) jsou propadlé a ve válce.
Země orientované na USA (SA, Kuvajt, Bahrajn, Omán, Emiráty atd.) jsou velmi bohaté a v míru. Země pod vlivem Západní Evropy (Maroko, Alžír, Tunis) jsou taky víceméně v pohodě.
To prostě není náhoda.
Odpovědět
JO

Jarka O.

1.7.2021 10:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Souhlas. To neni nahoda.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 12:08 Reaguje na Pavel Hanzl
To že jste jako ty "úspěšné" uvedl primárně pidistáty, které neví díky ropě co s penězma, je jistě jen náhoda.

Nehledě na to, že třeba taková SA je fakticky diktatura jak řemen, tak je o něčem jako základní lidská práva a svobody zakázáno snad i šeptat. Ty ostatní země na tom nejsou o tolik lépe.

Ažír už to má za sebou, to byla v šedesátkách taky moc fajn taškařice. A Maroko ... já vám nevím, vám to přijde jako demokracie západního stylu? Mně teda ne. Irán pro-sovětský nebyl a není, a jak to tam vypadá. A jak to vypadá v Afganistánu. Rusové vypadli před 30 lety a od té doby ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 12:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Zkusím vysvětlení:
státy v Americké sféře vlivu mají svoje vlastní státní systémy, nikdo jim nevnucoval žádný "vývoz demokracie", natož kounismus, pokud mají totalitu, tak je to jejich staletím osvědčený systém.
Proto jsou daleko stabilnější.

Země, kde se budoval komunismus jsou rozvrácené a propadlé snad všechny.

Jiný případ je třeba Irán nebo Turecko, které jsou zcela samostatné státy ktré koketovaly se Západní demokracií a nepovedlo se jim to, tam vliv Ruska nebo Ameriky není dominantní.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak zase trochu do reality ... komunismus/socialismus se budoval, dejme tomu, opravdu jen v Asii. A Asie zrovna jede. Všude jinde ... Afrika a Arabové ... nešlo ani tak o budování socialismu, jako o čistě vojenský a politický vliv.

A s těmi Amíky ... ti se vždy primárně realizovali ve střední a Jižní Americe, a tam to zase na takový úspěch taky moc nevypadá.

Plus taková Afrika, která patřila primárně do sféry vlivu evropských států, Amíci se tam nikdy moc nehrnuli, a dnes je tam většinou bordel jak v tanku.

To vaše rozdělení na USA=všude dobře vs. SSSR=všude peklo moc nefunguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 11:55 Reaguje na Svatá Prostoto
To je na disertační práci a ne na krátký příspěvek na Ekolistu.
Brutálně zjednodušený ale plně funkční model funguje: Severní Korea - Rusko, Jižní - USA, Východní Evropa - Rusko, Západní - USA, propadlé arabské státy (Sýrie, Libye) - Rusko, bohaté - USA.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

30.6.2021 07:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímavé, že už v té době věděli , že bude EU.......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 10:21 Reaguje na Stanislav Mikeska
Fakt si myslíte, že v EU je takový ráj na zemi, který si sovětští soudruzi vysnili??
Dejte link!!
Odpovědět
Petra  Kolínská

Petra Kolínská

29.6.2021 21:30
všechny evropské metropole na západ od nás už takový plán dávno sepsaný mají někdy už i deset let (Kodaň, Hamburk, Londýn). A nejen sepsaný, ale už jej i realizují. takže žádné výmysly, spíš dohánění evropského standardu. přehled všech měst je zde https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
bude to drahé, náročné a bude to bolet, ale jak říká klasik "musíme změnit úplně všechno, abychom mohli žít jako dosud"
Odpovědět
kk

karel krasensky

29.6.2021 21:48 Reaguje na Petra Kolínská
Slyšelí jsme slovo Boží
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

29.6.2021 21:52 Reaguje na Petra Kolínská
Obávám se, že většina podobných pokusů "změnit úplně všechno" dopadla dost katastrofálně.
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.6.2021 09:56 Reaguje na Karel Tejkal
Ale třeba takovému Pol Potovi se podařilo pokročit v přebudovávání společnosti dost daleko.
Odpovědět
li

29.6.2021 22:26 Reaguje na Petra Kolínská
A ta nová spalovna přímo v Kodani vám nevadí když do té naší v Malešicích neustále kopete?Lepší zpracování nezrecyklovatelného odpadu není
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.6.2021 23:45 Reaguje na
A to zřejmě netuší, kde má spalovnu Vídeň. Dnes vlastně uprostřed města !
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.6.2021 09:58 Reaguje na Petra Kolínská
Všichni lumíci na západ od nás běží k moři, musíme běžet také!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.6.2021 09:59 Reaguje na Petra Kolínská
Sepsali a začali - utrácet peníze.

Má se postavit palác a na kontě je milion Kč. Vykope se jáma a peníze dojdou. Začne se shánět další milion na zavezení jámy. To je zhruba model nedomyšlené a nezodpovědné zelené politiky velkých očí založené na "studiích" ekologických organizací.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 12:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejúžasnější je, že vůbec netušíte, co je to zelená politika a hlavně PROČ se vůbec dělá.
Ale kritizovat všechny umíte, aniž tušíte co.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

30.6.2021 18:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Naopak si myslím, že pan Svoboda popsal zásady zelené politiky docela výstižně.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.6.2021 20:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobrá zelená politika je o tom, udělat pro ochranu přírody a klimatu za dané peníze maximum a ne je bezostyšně nasypat do nastavených kapes zpřátelených firem bez ambicí přínos vyhodnotit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 07:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy (stejně jako ostatní ropáci) stále zaměňujete realitu za medialitu (realitu vytvořenou médii).

Zelená politika EU prostě není to, co je nám médii předkládáno.
Realita není to, jaký výklad nám předloží Kreml.

Důkaz: stále je nám předkládáno, jak je Západ nemožný, zkorumpovaný a hloupý, jak tam nic nefunguje atd. atd.
Ovšem jen EU dělá řádově 30% světového HDP a Rusko, nejbohatší země na přírodní zdroje, asi jen 3,5%.
EU je oblast s nejvyšší životní úrovní i pro obyčejného člověka, což já považuji za základní parametr úspěšnosti každého státu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2021 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale bavíme se o dobré zelené politice. Vy prndáte o něčem jiném.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 09:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Co je podle vás dobrá zelená politika?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.7.2021 16:00 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsem již napsal výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 17:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Dobře: na Západě se dělá pro ochranu přírody a klimatu za dané peníze maximum, (obrovské výkony v OZE a rušení fosilu to dokazuje), u nás možné je bezostyšně nasypat do nastavených kapes zpřátelených firem bez ambicí přínos vyhodnotit (solární a biopalivový tunel).

Když to chcete mít černobílé, máte to mít.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.7.2021 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže říkáte, že v plánu pro Prahu, která je u nás, je možné bezostyšné nasypání peněz do nastavených kapes zpřátelených firem bez ambicí přínos vyhodnotit.

Proč jste se hned nepřipojil ke kritice plánu pro Prahu tak jako ostatní reálně vidící diskutující?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 11:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Předpoklad nutný je, že vypadne současná oligarchická mafie z vlády.
Ten plán předkládají Piráti a realizoval by se jen tehdy, kdyby se podíleli na vládě.
V babišistáně je to samozřejmě zcela nesmyslné, stejně jako DOL, mastodont v Dukovanech nebo další stovky nesmyslů tohoto typu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
20% ... sorry jako.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/160/evropska-unie-a-jeji-obchodni-partneri

A když se podíváte sem .... http://www.edotace.cz/clanky/evropska-unie-hrac-na-svetovem-poli ... tak je jasně vidět, že to s námi pomalu, ale jistě, jde do kopru. A to jsou čísla z 2015, od té doby je zase o něco hůř.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 10:16 Reaguje na Svatá Prostoto
"Evropa je největším světovým vývozcem konečných výrobků a služeb a největším vývozním trhem pro zhruba 80 zemí[1]"

"Ze sledovaných ekonomik se nejvíce „bohatství“ vytváří v EU – necelých 24 %. Za námi těsně následují Spojené státy (22 %), které s náskokem vedou i v HDP per capita. Celkem 13 % světové produkce bylo v roce 2014 vytvořeno v Číně."

Samozřejmě jsem to celé nečetl a jen vybral dva špeky, ale tohle přece neznamená, že je EU nějaká propadlá ekonomika!!

Evropa udávala trend několik století, už před 2.sv. válkou ji předhonily USA, dnes to bude asi Čína a celá JV Asie.

No a co??

Když nejsme první ve všem, tak se oběsíme?? Jsme nejbohatší kontinent a tak mychom měli výrazně brzdit, místo nekončícího rozvoje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 12:01 Reaguje na Pavel Hanzl
No a nic ... EU postupně, pomalu a jistě, ztrácí své pozice a relativně zaostává. Proto jsem taky zdůraznil, že jde o údaje z roku 2015, resp. 2014, a od té doby je zase o něco hůř. Až by si jeden řekl, zda ta naše cesta je fakt tak skvělá. Bo mně to nepřijde. Vymýšlíme kraviny a snažíme se spasit svět a ten z nás má srandu a pomalu nás válcuje.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 12:58 Reaguje na Svatá Prostoto
Pořád nechápu, proč bychom se měli pořád prsit, že jsme na špičce vývoje, tj. musíme být nejlepší ve výrobě všemožných krámů, které jsou ihned, nebo za chvíli odpadem.
Nestačí, že jsme na špici skutečného boje za záchranu klimatu??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, nestačí ... na to se v konečném důsledku hrát fakt nebude. I když vás, jako věčného snílka tom samozřejmě nepřesvědčím.

BTW ... navíc současná situace je jasným důkazem, že naše eko politika stylu, všechen špinavý hnus, tj. výrobu, vyvezeme za hory a doly a pak to sem budeme v klidu lifrovat, moc nefunguje a vede k narůstající závislosti Evropy na okolním světě, což je jednoznačně strategická nevýhoda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Na co se bude hrát v konečném důsledku neví nikdo, ale kšeftování se špinavými výrobami Evropě rekamu skutečně nedělá. Jenže to není kaše zelených, ale kšeftařů a to je úplně jiná liga.

Evropa nemusí pořád růst a někam expandovat, ten vývoj by měl jít dovnitř. Zvyšovat kvalitu výrobků a omezovat tak odpady, důsledně je recyklovat, budovat OZE a stavět celní bariéry pro dovoz šuntů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Typickým jednánám naopak je naše covidová ostuda:
Stát místo toho, aby podpořil naše výrobce kvalitních ochranných pomůcek, tak jim zakázal prodávat a nakoupil předražené šunty z Číny.
Odpovědět
JH

Jan Hladil

30.6.2021 10:32 Reaguje na Petra Kolínská
Pani Kolínská KDO TO ZAPLATÍ? Vy, vaše děti, děti vašich dětí? Nemáme moře, nemáme vhodné podmínky na soláry a ani na větrníky a vy tu budete experimentovat za natištěné evrospké peníze, které ovšem a to vy neradi říkte půjdou ze 100% z NAŠICH PENĚŽENEK na takové blbosti? Vy pořád jen nadáváte jak to ti před vámi dělali blbě a kradli. Ano asi kradli, ale něco dokázali postavit. Ta Blanka město posunula neuvěřiteůným způsobem tak nevymýslejte chujoviny a dostavte nejdříve okruhy kolem Prahy a pak se vraťte k plánování ptákovin.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 12:17 Reaguje na Jan Hladil
My nemáme podmínky, my nemáme peníze, my jsme blbí a neschopní, bé, bé, bé někdo se o nás postarejete.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.6.2021 16:00 Reaguje na Pavel Hanzl
A tak my bychom se postarali sami. Stačilo by, aby nám do toho nikdo nekecal. Ani z Vchodu, ani ze západu. A pokud bychom to náhodou podělali ... což se samozřejmě může stát ... tak mi vždy přijde milejší dojet na vlastní blbost, než na blbost někoho jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 16:39 Reaguje na Svatá Prostoto
A děláme asi tak co? Žvaníme, slibujeme hory doly a přitom čadíme z uhláků a rozkrádáme dotace, které nám EU na energetiku dává.
Pokud by nám nikdo do ničeho nekecal, řachli bysme naprsto neodvolatelně.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale prd, holt bychom se museli postarat sami, za sebe a podle sebe ... a nějak bychom to dali. Jo možná bychom si nejprve trochu rozbili hubu, ale dali. Takhle se díky všemožné regulaci a nesmyslným dotací do těch exkrementů zahrabeme o to víc a o to hůř to pak půjde měnit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 10:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Dali bychom kulový. Rusko by si z nás udělalo zase svého votroka, v téhle pozici jsme se přece už velmi osvědčili.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 11:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic ve zlém, ale od té doby se ta mapa fakt trochu změnila ... trochu dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 13:02 Reaguje na Svatá Prostoto
Mapa se změnila, ale Rusko je stále stejné jak za Romanovců, Putin je zase jen další Car, jehož jediným zájmem je jen agrese a loupež.
Rusko se prostě stále nevymanilo z feudalismu, ani za období "budování komunismu", což byl jen faudalismus natřený na rudo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 10:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Na světě jsou místa, kde není střední cesta.
V Koreji musíte být na Severu nebo na Jihu, v Evropě na Západě nebo na Východě.

My se snažíme balancovat nějak uprostřed, což je silně labilní pozice, země se propadá a je nutno to co nejdříve rozseknout, včera bylo pozdě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Labilní pozice to je a taky je to fuška, ale holt nic jiného zemím jako my nezbývá.

Ne že bych si hodlal zopakovat se Světským svazem na věčné časy, ale protektorát byl ještě horší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 13:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Zbývá.
Nechovat se jako debilové a podívat se, jak žijí země typu Rakouska, Švédska, Finska, Nizozemí, Dánska, Irska, Belgie atd., které jsou naší velikosti, ale jasně ví, kam patří.
Proto mají v EU své slovo a svoji suverenitu, na rozdíl od nás nebo Maďarónů.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No jo, ale to jste se měl narodit dřív a vysvětlit Masarykovi, ať na stará kolena neblbne.

Mně by Karel na Hradě rozhodně nevadil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Pan President Masaryk skutečně nemůže za to, že se chováme v jednadvacátém století jako totální debilové.
Odpovědět
JO

Jarka O.

1.7.2021 11:00 Reaguje na Svatá Prostoto
Mne by se taky libilo, kdybychom se starali sami o sebe a nikdo do toho nekecal. P. Hanzl je v cele pokroku uz peknych temer 50 let. Tak to ma byt. Ale proc ted dela z ostatnich blby? K tomu ekologickem hospodareni. Vysledek Kjotskeho protokolu byly emisni odpustky a domluva na prechodu k bezemisni energetice. Je to uz pekne davno. Plany na JE mohly byt na stole mnohem driv nez se vlezlo do EU a mohli jsme na tom byt skoro jako Francie. Mozna je to zjednodusene, ale 90% OZE ke slusnemu vysledku nepovede.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 08:53 Reaguje na Jarka O.
Plány na JE jsou staré jak Metuzalém a Temelín jsme spouštěli pár let před vstupem do EU (kolem začátku století), na další bloky nebyla politická vůle (vládla tu 8 let ČSSD).
A dál už jela hybridní válka, ale přesto Nečasova vláda vypsala tendr už v roce 2010, babišovci jej v roce 13 zrušili a doteď nevypsali nový.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 08:54 Reaguje na Jarka O.
Nechápu, co má náš vývoj společný s Francií.....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 12:14 Reaguje na Petra Kolínská
Bohuže, je to pravda, Zeměkoule se dostala do kolapsového stavu a netvora klimatické tragédie jsme už vydráždili dost.

Jediná skutečně závažná otázka zní, jestli je vůbec možné tragédii zabránit, nebo jsme už překročili bod zvratu.
Nebo přesněji - jestli jsme schopni zabrzdit ještě před tímto okamžikem.


Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.6.2021 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
To brždění si představujete jako jak?

Bo dokud se nám bude třetí svět množit jak kobylky, tak se nic nezmění ani kdybychom v Evropě všichni začali žít jak žebraví františkáni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 16:42 Reaguje na Svatá Prostoto
40 miliard tun ročních emisí CO2 je naprosto vražená suma a to brždění znamená neutralitu.

To je předpoklad nutný, nikoliv dostačující.

A i tohle vidím silně černě.
Pokud nepřiletí černá labuť, asi to jde do dupy celý velmi svižně, čort znajet.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm ... na to jsem se neptal, ptal jsem se, jak si představujete neutralitu za stavu, kdy třetina lidí na planetě žije hůř, než se žilo u nás za starýho Procházky. I když je pravda, že mají smatfouny, to jo.

Smiřte se s tím, že tzv. vyspělý svět to nějakým Green dealem nezachrání. I ta psychopatka Greta taky rajzuje po Evropě a USA a jezdí hlásat tu svoji víru pravou někam do střední Afriky ... bo ví, že tam by s sebou musela mít min mechanizovanou divizi, aby se vrátila v jednom kuse.

Líp už bylo ... smiřte se s tím. Nemá cenu řešit co dělat, abychom to zachránili. Má jen smysl být připraveni, až začne být "veselo".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 10:14 Reaguje na Svatá Prostoto
... nejezdí ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 10:24 Reaguje na Svatá Prostoto
Ten problém není v tom, jak se komu kde žije, ale kolik pálí fosilních paliv a produkuje odpadu.

Rozvoj celého třetího světa je možný na OZE a je možné silně omezit externality (především plastový odpad), jenže realita je jiná a proto si myslím, že to jde do dupy.

Ale je nutno se snažit to zvládnout, protože připravit se nelze.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm ... když vidím ten bordel, který v těch rozvojových zemích je úplně běžný, tak jsem fakt zvědav jak je chcete v nejbližších třeba 50 letech předělat.

Teoreticky je možné ledacos, prakticky ani smykem.

Ale lze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 13:10 Reaguje na Svatá Prostoto
Je nutno se o to alespoň pokusit, štěstí přeje připraveným.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

1.7.2021 14:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozhodně větší naději na úspěch má dokončení nového bloku v Dukovanech. Je nutno to zkusit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 14:49 Reaguje na Karel Tejkal
Jistě. Pokud to nebude stavět Rusko nebo Čína, něma problema.
Stejně by to byla jen náhrada za půlku Dukovan, nemáme větrné pobřeží a na drahou elektřinu jsme zvyklí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 08:47 Reaguje na Karel Tejkal
Obávám se, že než dojde na mastodonta v Dukovanech, budeme mít úplně jiné starosti (a snad i možnosti).
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

2.7.2021 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Při vší úctě - bez rozvoje jádra nemůžeme odstavit uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:23 Reaguje na Karel Tejkal
Budeme muset.

To, že jsme absolutně neschopní se domluvit na ničem, že máme 20 let starou energetickou koncepci, kterou taky neplníme, to skutečně nikoho nezajímá.

Pokud bychom čekali na JE, tak nám to uhlí asi tak 10x dojde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Já bych hlavně připravoval na to, že to nevyjde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:25 Reaguje na Svatá Prostoto
A co asi tak můžeme připravit?
Vybudovat klimatizované prostory pro všechny lidi včetně výroby potravin a všeho ostatního?
Odpovědět
li

30.6.2021 20:38 Reaguje na Petra Kolínská
Praha neni ani schopná zasadit 3 nové stromy na Ovocném trhu.Z celkově asi osmi stromů co tam jsou jsou už od jara 3 uschlé.Nádherný pohled a vizitka.To tam jako čtvrt roku žádný ouřada neprošel?Nebo už zasadili ten milion a na tyto tři už nezbylo?
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

30.6.2021 07:51
To muselo dát ale práce! A přitom to je taková blbost. Proč se od rok 2010 v podstatě žádné obnovitelné zdroje v ČR nepostavily, když jsou tak výhodné a levné? Nyní jsme po 11letém mlčení po největším polistopadovém tunelu do českých veřejných financí v podobě instalace solárních baronů, což nás přijde v letech 2010-2020 na bilion korun, ve fázi intenzívních pokusů o zopakování podobného zlodějského útoku na kapsy spotřebitelů a daňových poplatníků. Ekologické strašení a ekonomicky násilné zavírání uhelných kapacit ve prospěch dalšího násobně většího zastavění Česka soláry (plány na nových 14 GWe!!!) není nic jiného než pokus zakrýt rouškou špinavé dotační praktiky. První pokus za bilion korun s instalovanou kapacitou jako Temelín nám ročně produkuje převážně v létě jen asi 3 % vyrobené elektřiny, větrníky jedno procento. Už nyní Češi v paritě kupní síly platí za elektřinu nejvíce v EU, brzy to budou násobky více.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 10:24 Reaguje na Stanislav Mikeska
Babišistán je prostě země naopak.
Když byly fve panely i baterie 10x dražší investovalo se a dotovalo, když je vše za velmi příznivé ceny, zařezali jsme to totálně.
Kocourkov byl proti nám ještě rozumně řízený stát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.6.2021 10:28 Reaguje na Stanislav Mikeska
U nás je nejdražší elektřina s nejvyšší cenovou progresí, protožer visíme na uhlí a nerozvíjíme OZE.
Je nám ale nakecáno, že je to díky OZE, které se prakticky nestaví.
Navíc všichni víme, že země, které jedou v OZE naplno, za chvíli zbankrotují kvůli gigantické ceně elektřiny a ztráty konkurenceschopnosti. Existuje v Evropě blbší národ??
Odpovědět
li

30.6.2021 20:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Vás dostat do ruky nějaký psychiatr,ten by se olíznul radostí
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.6.2021 21:00 Reaguje na
Třeba psychiatr dr. David.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

30.6.2021 07:53
Pro začátek by stačila taková malá drobnost. Dokončit pražský okruh, ale to je moc práce....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.7.2021 10:15 Reaguje na Stanislav Mikeska
S tím musíte za Havlíčkem, s tím vám/nám Praha nepomůže.
Odpovědět
JH

Jan Hladil

30.6.2021 10:25
Paní Jebavá nebylo by lepší založit stranu s názvem Kouzelný prsten a tím řešit vaše ekologické sny? Blábolíte úplné nesmysly a jen občané co mají vzdělání nás od vám podobných zachrání tím, že vás nebudou volit, protože jinak tu díky vaší představě budeme mít středověk a ne průmyslovou rozvinutou zemi po našich předcích. Nevím na čem frčíte, ale musí to být fakt kvalita...
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

30.6.2021 11:12
Tema clanku komentovat nebudu, tezko bych hledal (slusna) slova, jak hodnotit politiku soucasneho vedeni Prahy a vyber jejich "priorit". Na autorku se nezlobim, treba je to hodna mlada pani/slecna ktera si neuvedomuje, jak smesne "velikasske" je tema jejiho clanku. Vse tu uz bylo... Je to jako psat pred 70 lety o americkem brouku. Dovolim si radeji tedy - sentimentalni vzpominku na moje skolni leta a na seznam nekterych prijmeni v me tride na ZDS, jak mi utkvely v pameti. Cestina je krasny, bohatý a leckdy žertovný jazyk (a opakuji, tohle neni invektiva vuci autorce, spis pratelska rada ze by si nejen pan Hrib ale i ona meli vyhledavat nejaka prizemnejsi temata...)

Čmuchálek, Baňasová, Jebavá, Šílená, Štastná, Udatná, Trdlová, Veselá, Zabloudilová, Halama, Jahoda, Malina, Louma, Šourek, Vošvrda (jehož tatínek se pry - informace, kterou mi sdeloval muj otec kdyz mi bylo 12 let - jeste jmenoval Vošmrda ale nechal si úředně změnit příjmení) atd.
Odpovědět
ig

1.7.2021 15:31
Tak jak je to sepsané to nelze realizovat. Ne jako že se to nedotáhne, ale ani z deseti procent. Ani z pěti. A to ještě nemluvím o tom, že nemá význam to realizovat :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.7.2021 21:50 Reaguje na
Nejdůležitější je dobře vyzdůvodňovat, proč to nejde. Na to jsou čecháčci mistři světa. Hlavně proto jsme odsouzeni pořád někomu lízat paty.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.7.2021 08:37 Reaguje na
Tady nejde o to něco zrealizovat! Jde o to vyvolat dojem snahy a utratit veřejné peníze za spolupráci s vhodnými firmami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 08:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Takkle to funguje v babišistánu. Piráti slibují normální Evropský standard, což je něco zcela jiného. Tak jsem zvědavý.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.7.2021 11:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm ... tohle je článek o Praze. A ta skepse pramení z letité zkušenosti. Ale můžete se u vás v Brně inspirovat a ukázat nám, cajzlům:-), jak se to dělá. Ostatně, primátorku máte z té vaší milované ODS:-).

Tak s chutí do toho, třeba z vás bude zářný příklad:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.7.2021 12:29 Reaguje na Svatá Prostoto
V Brně to řídil Švachula s Faltýnkem a prostě celá Stoka, tady se žádná progrese konat nemůže.
Morava je ještě zaprděnější než cajzlovsko a Praha je enkláva ještě normálního myšlení. Taky tam vždy vyhrávaly demokratické strany.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist