https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lesnici-reakce-na-clanek-v-jadru-sporu-o-narodni-park-krivoklatsko-je-vykon-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesníci: Reakce na článek V jádru sporu o národní park Křivoklátsko je výkon myslivosti

1.2.2023
Křivoklátsko, ilustrační snímek.
Křivoklátsko, ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Článek si klade za cíl uvézt na pravou míru celou řadu tvrzení, která zazněla v původním textu, zveřejněném na webu Ekolistu, a který označuje myslivost za klíč (jádro) celého sporu založení Křivoklátského národního parku.
 
Hned v úvodu článku autorů Libora Ambrozka a Jaroslava Obermajera je zdůrazněno, že poskytují racionální pohled na problematiku dlouhodobého odmítání návrhu na vznik národního parku Křivoklátsko. Toto je však nutné jednoznačně odmítnout.

Autoři text pojali jako jednostrannou propagaci na podporu vzniku národního parku a v následujících několika bodech lze zcela jasně pojmenovat, proč je téma myslivosti pouze zástupným problémem.

Představu o historii lovu (a tedy i reálných stavech) spárkaté zvěře na Křivoklátsku v období Fürstenberků si můžeme utvořit na základě loveckého výkazu sestaveného Rudolfem Maxerou za období 1814–1913. V tomto století bylo na křivoklátském panství uloveno celkem 17 576 kusů vysoké zvěře, 2 275 kusů zvěře černé zvěře a 17 671 kusů srnčí zvěře. A to v dobách, kdy byla celková početnost spárkaté zvěře mnohonásobně nižší než nyní a bylo mnohem obtížnější na zvěř narazit, nebo ji dokonce ulovit.

Zvěř byla navíc lovena nesrovnatelně horšími zbraněmi. Tehdejší lovci nedisponovali termovizními zaměřovači ani přístroji na noční vidění, a přesto dosáhli úctyhodných úlovků. To jednoznačně dokladuje, že zvěř měla na formování a rozvoj současných lesních ekosystémů podstatný vliv, který docílil stavu lesa, který nyní chceme chránit!

Nyní srovnejme historické údaje se současným stavem. Například v centrální části Křivoklátska bylo na 9 999 ha honebních pozemků v roce 2022 uloveno celkem 1254 ks spárkaté zvěře. Počet ulovených kusů na 100 ha je tedy 12,54 ks, což je více než 2krát tolik než průměrné hodnoty pro zbytek území České republiky. Na ploše 100 ha se na Křivoklátsku zároveň uloví téměř osmkrát více zvěře než např. v NP Šumava, což nelze označit za selhávání mysliveckého managementu.

Problematika vysoké početnosti spárkaté zvěře však není specifickým problémem Křivoklátska, nýbrž celé ČR. Má se tedy stát národní park z celé České republiky? Logikou autorů původního článku ano. Není ale možné případné situace se zvýšenou početností spárkaté zvěře řešit i jinak?

Samozřejmě, že to lze. Na základě prokazatelně zjištěné početnosti může být v konkrétních honitbách výrazně navýšena výše lovu zvěře. Pokud se toto však neděje, máme si současný stav vykládat jako selhání současně nastaveného managementu CHKO Křivoklátsko, které případné navyšování plánů lovu nerealizuje?

Výše lovu samozřejmě není jediným kritériem pro posuzování úspěšnosti mysliveckého managementu. Úspěch či neúspěch lze spíše hodnotit na základě stavu lesa. Pojďme se podívat na některá data, která v článku opět nezazněla.

V letech 2010 a 2016 si sama Agentura přírody a krajiny nechala opakovaně zpracovat studii „Vliv zvěře na stav lesních ekosystémů v CHKO Křivoklátsko“. Z výsledků studie vyplývá, že škody zvěří jsou sice nad celorepublikovým průměrem, ale v období mezi provedenými šetřeními došlo k významnému poklesu intenzity poškození novým ohryzem i okusem. V rámci inventarizačních ploch na Křivoklátsku bylo zjištěno, že mezi prováděnými měřeními NIL1 a NIL2 došlo ke snížení poškození lesa zvěří a byla prokázána i stoupající přirozenost dřevinné skladby.

V článku jsou dále použity fotografie poškozených stromů z lokality na Křivoklátsku, ale kdo se pohybuje po lese tak ví, že škody zvěří se dají najít prakticky všude. Právo myslivosti by v případě zřízení národního parku vykonávala správa národního parku. Je tedy možné předpokládat, že na územích národních parků ke škodám, působeným zvěří nedochází? Zcela jistě tomu tak není.

Pro zajímavost jsou přiloženy fotografie poškozených lesních porostů z NP České Švýcarsko a NP Podyjí. Pokud vnímáme Křivoklátsko jako mimořádné cenné území, které vznikalo v součinnosti přírody a člověka, tak bychom měli spíše uvažovat nad tím, jak současný stav ještě vylepšit, a ne směřovat cestou národního parku, kde se loví méně.

Škody zvěří v NP České Švýcarsko (vlevo) a v NP Podyjí (vpravo).
Škody zvěří v NP České Švýcarsko (vlevo) a v NP Podyjí (vpravo).
Zdroj | VÚLHM

V návrhu vyhlášení NP Křivoklátsko jsou uvedena opatření na regulaci spárkaté zvěře, která mají spočívat především v úpravě početních stavů (zejména spárkaté a černé), kdy plán péče o zvěř nevychází z chovatelského přístupu, ale má za cíl úpravu věkové struktury a poměru pohlaví a dosažení minimalizace negativního vlivu zvěře na ekosystémy.

U nepůvodních druhů zvěře (muflon, jelen sika, případně daněk) je cílem jejich účinná redukce v krátkém čase. Tohoto je možné opět docílit navýšením lovu zvěře ve stávajících honitbách. V plánu bohužel není opět nijak specifikováno, jak těchto cílů má být dosaženo, čímž není jejich dosažení garantováno. S ohledem na uvedenou statistiku lovu na území Křivoklátska a v národních parcích můžeme mít určité pochybnosti o tom, jestli jsou vytčené cíle touto cestou v praxi proveditelné.

Strategie na snížení stavů spárkaté zvěře v národních parcích dosud rozhodně nepřináší příliš uspokojivé výsledky. Z evidence loveckých lístků a odlovů v ČR k 1. 4. 2022 vyplývá, že pro naplnění vytyčených cílů v záměru vyhlášení NP Křivoklátsko bychom tedy potřebovali 270 průměrných myslivců. Bude mít případná správa parku personální kapacity tento stav vyrovnat, nebo je možné se naopak oprávněně obávat o následné navýšení populací spárkaté zvěře na území NP?

Pokud by navíc v bezprostředním okolí NP nebyl aplikován stejný přístup, zvěř by se na tomto území koncentrovala, což by mělo další drastický dopad na nejcennější ekosystémy Křivoklátska, budované po staletí generacemi zdejších lesníků a obyvatel. Navíc na území Křivoklátska nelze předpokládat management velkých šelem a redukce stavů spárkaté zvěře bude stále záviset pouze na lidské činnosti.

Závěrem je nutné konstatovat, že myslivost patří ke Křivoklátsku stejně jako místní lesy a lesníci, kteří svou činností zdejší lesy po staletí formovali a dosáhli unikátnosti místních lesních ekosystémů. Problém odporu proti národnímu parku na Křivoklátsku není v myslivosti! Hledejme ho tam, kde se opravdu nachází. Jako příklad může sloužit „Vánoční přání starostů“, které podepsalo 45 starostů křivoklátských obcí, což jsou prakticky veškeré obce centrální části Křivoklátska.

Ano, tímto se s autory původního textu plně ztotožňujeme. Naprosto souhlasíme, že je důležité se „…rozhodovat nejen podle názorů odborníků, ale i ohlasů veřejnosti (Ambrozek, Obermajer 2023)“. Zástupcům obcí vadí špatná komunikace ze strany MŽP, obsahová prázdnost záměru (neobsahuje žádné zásady péče, zonaci atd.), zmiňují absence studií vlivu NP na životy místních lidí, a také mají mimořádně špatné reference z obcí nacházejících se na území jiných parků. Výsledkem tlaku na vznik NP ze strany MŽP je i založení Svazku obcí Křivoklátska, jehož cílem je vytvoření jednotné vyjednávací platformy, která může využít všech právních nástrojů pro ochranu zájmů místních obyvatel.

Je smutné, jak někteří lidé dokáží hledat zástupné problémy pro tvrzení, která nejsou založena na exaktních datech. Nehledejme tedy problémy tam, kde nejsou, jak je v dnešní společnosti obvyklé.

Česká lesnická společnost, z. s.
Česká akademie zemědělských věd, Odbor lesního hospodářství
Lesnický park Křivoklátsko
Občanská iniciativa Otevřené Křivoklátsko
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar myslivosti


reklama

 
Lesníci

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

1.2.2023 17:31
Částečně souhlasím. Opravdu jde hlavně o nový N.P. Křivoklátsko, kde by AOPK hospodařila jak v Lánské oboře. Devastovat, tunelovat, vytěžovat, za účelem získání koblih. Proto AOPK spolu s lobbingovou společností ČSOP, zastoupení Jaroslavem Obejmajerem a Liborem Ambrozkem vypotili uvedené zvratky. Další důvod uvedeného příspěvku je také samozřejmě odvedení pozornosti od nové těžby kamene v Lánské oboře. Žádný Klaus, Zeman, nebo Kalousek neškodí přírodě tolik, jako AOPK, ČSOP nebo DUHA.
Odpovědět
Sl

Slovan

1.2.2023 17:58
Popravdě mi to celé přijde naprosto zbytečně vyhrocené.
NP má mít nějakých 100 km2, tedy 1/6 současné CHKO. Navrhovaná oblast je navíc neobydlena. Z logiky věci je ale jasné, že ani myslivci, ani lesníci nebudou z Křivoklátska nijak vypuzeni a správa NP s nimi bude muset úzce spolupracovat a naopak. Stejně jako s obcemi. NP bude ostatně obklopen zbytkem CHKO. Kdyby bylo v plánu vyhlásit celé současné CHKO nebo jeho většinu za NP, pak bych to i pochopil. Takhle ne.

Realita je taková, že v naší zemi je velice málo tak zachovalých míst, která reálně mají na to být NP. Ta navrhovaná oblast je jednou ze 2, která to dnes skutečně splňuje.
Odpovědět
Sl

Slovan

1.2.2023 18:03 Reaguje na Slovan
Ještě bych to asi měl upřesnit - centrální oblast Křivoklátska s centrální oblastí v Jeseníkách to dle mého splňují, stejně jako zbytek současných NP. Tzn., že centrální oblast Křivoklátska je jednou ze 2 oblastí, která splňují nutné kvality území pro vznik nového NP.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.2.2023 18:29 Reaguje na Slovan
Celé je to kouřová clona. A za ČSOP zase Libor Ambrozek. Pak to bude Petr Stýblo. Erik Geuss bude chvíli u ledu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.2.2023 08:57 Reaguje na Slovan
V Jeseníkách naštěstí již více než před deseti lety NP neprošel a doufám, že ani v budoucnosti neprojde. Například i to, jak by tam měla vést hranice, je dost nesmyslné a naprosto to bourá možnost nějakého smysluplného lesnictví a myslivosti v navrhovaných hranicích NP. MŽP samozřejmě píše, že : " Smyslem národního parku je změna způsobu hospodaření v území za účelem zlepšení péče o lesy a o vysokohorské bezlesí". To alpínské bezlesí má již dnes nejvyšší stupeň ochrany. Celé je situováno v NPR. Dále by měla jít hranice přibližně v polovině strání mezi údolím a hřebeny. Jak si v tomto někdo může představovat nějaké zlepšení hospodaření. V lesnictví jde v těchto polohách hlavně o ochranu lesa. Provozovat myslivost ve špatně přístupné honitbě s nevýraznou hranicí navíc v polohách kde víc jak půl roku nezavadíte o zvěř, je také nesmysl. NP by měl být podle MŽP komplexním správcem území, včetně výkonu lesního a mysliveckého hospodaření. Jak chce někdo komplexně spravovat území když se na něj jednoduše, bez problémů nedostane? Dalším problémem je kamzík. Bylo garantováno jeho zachování. To se ale zase neslučuje s NP a jeho zásadami. Vyhlášením NP Jeseníky by došlo pouze k likvidaci současného fungujícího způsobu péče o Jeseníky
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2023 11:03 Reaguje na Jarek Schindler
No to je poměrně spletitá otázka, co je původní. Za nepůvodní se pokládá kosodřevina a kamzík. Kosodřevina asi ano. No ale před mnoha lety se na horských loukách páslo (dobytek, koně ovce kozy) a vypalovalo např. borůvčí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.2.2023 12:06 Reaguje na Jarek Schindler
Pán se prostě zhlédl v afrických parcích a chtěl by je mít doma. On osobně je má za veřejný zájem a nezastavilo by ho ani bezohledné vyvlastňování po africku, před nespravedlivostmi by asi strčil hlavu do písku.
Odpovědět
Sl

Slovan

2.2.2023 14:28 Reaguje na Jarka O.
Ano, ochrana přírody je pro mě větší národní zájem, než budování přehrad. Tuto debatu jsme vedli v předchozí diskuzi. Doufám, že už jste si stihla aspoň uvědomit, že národní zájem není nijak právně definovaný a nikde žádný seznam toho, co je nebo není národní zájem, prostě nenajdete.
Co se týče Afriky, žádné nespravedlnosti samozřejmě nepodporuji. Přestaňte tedy obviňovat a kydat špínu. AP místní komunity naopak hojně zapojuje do samotné ochrany, vzdělávají je, poskytují zdravotní péči a i ochranu. Ano ochranu, protože nejedna rezervace se nachází v jedněch z nejvíce nestabilních částech světa. Jejich systém funguje všude, kde momentálně pracují. To prostě fakt.
Moc dobře ovšem vím, že ochranáři jsou pro vás fuj a žádný z jejich projektů se od vás podpory nedočká - nikde a nikdy. To už je ale váš boj.
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.2.2023 09:35 Reaguje na Slovan
K Hunterovu nedávnému popisu není co dodat. Kdysi jste ještě byl schopen bavit se slušně a já jsem vám psala, že jsem viděla vyvlastněné lidi živořící na okrajích NP za nezájmu turistu, rangerů a vlády. Veřejný zájem se právě vyznačuje vyvlastňováním a kazdý ví, že je proměnlivý. Taky chcete vyvlastňovat? Nikde není psáno, ze NP bude znamenat efektivnější ochranu krajiny. CHKO ji umí taky a na malých územích PR a NPR. Zatím jsem jako management NP ČŠ a Š zjistila diskuze o turismu, placení vstupného, zákazy vstupu, vysazování různých zvířat a likvidaci meliorací a smrku. To je ochrana? Snad se místní nedají splést. Jediný argument pro NP má p. Vinkler, který tvrdí, že je to jediná ochrana před odevzdáním statního majetku cizincům kvůli zadlužení. To by byl konec. O tom, co já podporuji atd víte... moc málo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 07:30 Reaguje na Slovan
On snad někdo mluví o budování přehrad? Pokud to nebude NP tam snad má být přehrada? Takzvaná Slovanova klička" do ztracena". Ano, národní zájem není nijak právně definován a proto vše, co chce ochrana přírody, je možno tímto národním zájmem zaštítit.
Samozřejmě, nespravedlnosti nepodporujete ale před kritikou některých způsobů vedení ochrany přírody například pod hlavičkou WWF strkáte hlavu do písku. Pštrosí strategie.
Takže závěrem. Hlavně, že pštrosí strategové vědí co je tím "správným" národním zájmem.
Odpovědět
Sl

Slovan

2.2.2023 14:38 Reaguje na Jarek Schindler
O plánu jaké by NP v Jeseníkách měl mít hranice toho popravdě moc nevím. Vím jen, že to území jako takové na to kvality má, je velmi cenné i zachovalé, ale zároveň je evidentní, že to v nejbližší době aktuální nebude. Jistě mi tedy odpustíte, že se tentokrát dohadovat nebudu. Výsledek totiž stejně bude, že za mě NP v Jeseníkách ANO a u vás NE.
Dnes se bavíme o třech oblastech - nový NP na Křivoklátsku a nové CHKO na Soutoku a v Krušných horách. Ty aktuální jsou a je tedy reálná možnost jejich vyhlášení.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.2.2023 17:56 Reaguje na Slovan
Návrh NP Jeseníky včetně mapy je celkem jednodušše dohledatelný. Kromě hranice mezi Karlovou Studánkou přes Vidly do Bělé, která jde po tamní silnici je to tak jak píši. Hranice vedoucí prostředkem strání. Ano, prostředí je tam cenné a zachovalé a tak nevím proč by současný způsob péče, který to cenné a zachovalé území přivedl až do dnešní doby v tom neměl pokračovat. CHKO na Soutoku či v Krušných horách zas tak moc nevadí protože nevylučuje ten trvale udržitelný rozvoj díky kterému by se péče o tyto lokality nějak zásadně neměnila. NP v případě Křivoklátska tu péči mění od základů v nepéči. Kdy se ta MŽP proklamovaná lepší a komplexní zlepšená péče o lesy zvrtne v bezzásahovost a z péče o lesy se stane nerušená péče o přírodní procesy? Jinak doufám, že NP Jeseníky nebude na pořadu dne, tedy nebude aktuální ješte hodně dlouho.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 12:31 Reaguje na Jarek Schindler
V NP by se nemělo zasahovat do lesa, ale do nástroje údržby přírodního lesa, tj. do přítomnosti dostatečného množství (ale ne přebytku) různých velkých spásačů. Jelen, Daněk, muflon, koza bezoárová, sob, los, kůň skot, zubr.... A to je úkol myslivosti v NP. V produkčním lese je zvěře naopak na škody přebytek.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2023 12:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Správný poměr lesa a zvěře. To je jediný správný postup udržitelnosti klimaxového lesa s vysokou biodiverzitou v NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.2.2023 18:34 Reaguje na Slovan
V zásadě ano. Nesouhlasím pouze s tvrzením vhodnosti míst pouze pro 2 NP. Takových území vhodných pro NP je si tak 6 nebo i více.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.2.2023 10:05
Co tak NP Divoká Šárka a nebo Klánovický les? Omezit vstup, omezit úklid
souší, vystřílet zvěř okusující stromy, omezit chataře, chalupáře a jiné
obyvatele? NE? Proč ne? Jsou to přece taky cenné přírodní lokality a ty
takový stupeň ochrany nepotřebují? Tu nejde o přírodu, ale o moc rozhodovat v NP podle svých představ a priorit. To kam to vedlo už jinde lidé z
Křivoklátska vidí a proto si to nepřejí. Boj o moc je povýšena na ochranu,
která je sporná hlavně tam, kde dopadla špatně a musí se nám vnucovat
názor, že i spálený NP je NP jak má být! Houby! Koho potěší pohled na
spáleniště ? Pyromany a nebo pomýlené ekologisty? Možná pár zvědavců,
ale zbytek tam už ani nepojede, aby se "kochal" pohledem na zkázu!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 15:35
Stát má zájem převést státní podniky na akciové a prodat je na burze. Je tedy pravděpodobný převod Státních lesů na AS a prodej akcií na burze. Mělo by se přestat šachovat a dokud to jde, převést všechny zachovalé lesy ve státním vlastnictví do Národních parků. Později by se musely tato lesy vykupovat z majetku akcionářů zpět.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.2.2023 17:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
To je záměr vlády, před kterým jsem tu varoval. Chtějí dokončit privatizaci včetně lesů a asi i památek. Ono se to může stát i NP
a pokud jim v tom nezabráníme, tak výprodej dokončí a nebude už ani
co chránit. Zbohatlický vlastník si bude dělat co chce (přizpůsobí tomu i zákony) a ochranáři budou ještě zírat, kam to jejich modly dopracují. Myslím, že se jim ta privatizace povede díky většině a rychlosti s jakou to mohou schválit. Ministr financí dostane metál za vyrovnaný rozpočet zalepením dluhů prodejem a my budeme platit
za vstup do lesa a utržení borůvky. Díky za život v minulém režimu, kdy jsme byli pány ve své vlasti!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

4.2.2023 18:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Všechno jde, ale pořád prodat NP je těžší, než jednoduše SL a.s.
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.2.2023 09:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Z toho jde strach. Myslíte, že státní NP by pozemky před odevzdáním cizincům zachránila? Co když ta území prodá stát nebo je zastaví na 99 let?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.2.2023 16:00 Reaguje na Jarka O.
Jde vše, ale NP asi nebude přímo v pravomoci LČR a.s. Zachránit spolehlivě nelze nic.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.2.2023 22:13
Pro přírodu a biodiverzitu Křivoklátska by podle mého mínění bylo dobré, aby na lidmi neobydlené šestině CHKO byl NP. Přece jen je to nejvyšší stupeň ochrany přírody pro území větší než malinké izolované ostrůvky přírodních rezervací. Předpokládám, že časem by si správa NP s vhodnou ochranou a péčí na těch 100 km čtverečných poradila.

V CHKO Křivoklátsko žijí ve volnosti nepůvodní druhy zvěře jako např. jelen sika? To bych u CHKO nečekala. Zbavit se jich může být pro NP velký problém.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.2.2023 08:17 Reaguje na Majka Kletečková
Kolik je tam siky nevím. Člověk vyhubil velkou zvěř kamením. Poradit si s jeleny sika moderními zbraněmi není problém, jen chtít.
Co se týče nepůvodnosti je mezi ekologisty příliš ortodoxní víra. Daněk v Evropě byl a byl dávno vyhuben. Kozy jsou tu asi 10 tisíc lůet tak proč ne zdivočelá koza bezoárová? No a pro Muflona totéž.
Taky tu byl kůň, sob, los, zubr, skot a i pižmoň. Tak jak kde, sob na Soutok asi ne.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2023 07:53 Reaguje na Majka Kletečková
Máte divnou představu o neobydlenosti. Za zahradou vám začíná les a ten je neobydlený. Ona ta "neobydlená" šestina CHKO leží v katastru obydlených obcí. NPR jako malinké izolované ostrůvky? No není rezervace jako rezervace. Jsou u nás i rezervace o výměře větší než malinké. Nic o tom nevíte? U vás se tomu celkem nedivím.
Proč čekat, že "časem" si správa NP s péčí poradí, když to území má již dnes péči, která by umožňuje, pro zachovalost území, jeho zařazení do NP? Tím časem myslíte čas potřebný k rozvratu , jak je běžné jinde?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist