https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otakar-prazak-soutok-je-chranen-dostatecne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Otakar Pražák: Soutok je chráněn dostatečně

19.8.2023
Soutok Moravy (zprava) a Dyje (zleva), dále již spojené řeky pokračují jako Morava až do Dunaje.
Soutok Moravy (zprava) a Dyje (zleva), dále již spojené řeky pokračují jako Morava až do Dunaje.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | S. Lusk / archiv autora
Od roku 1992 platí zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Celá oblast Soutoku je podle tohoto zákona chráněna před poškozováním a ničením, protože se zde nachází údolní nivy řek Moravy a Dyje včetně rozsáhlých porostů lužního lesa, což jsou všechno významné krajinné prvky podle ustanovení § 3, odst. (1), písm. b) uvedené legislativní normy. Významné krajinné prvky jsou, podle § 4, odst. (2) citovaného zákona, chráněny před poškozováním a ničením, a podle dalšího odstavce (3) zmíněného ustanovení zákona, vydávají orgány ochrany přírody závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha.
 
Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. byla vyhlášena evropsky významná lokalita Soutok – Podluží, jako nejrozsáhlejší zachovalý komplex lesů, luk a mokřadů. Celé toto území je podle § 45c, odst. (2) zákona o ochraně přírody chráněno taktéž před poškozováním a ničením. Dozor na tímto území vykonávají příslušné orgány ochrany přírody v podobě obcí, obcí s rozšířenou působností včetně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a vše bez problémů funguje. Naskýtá se proto otázka, zda na tomto území, které je pokryté několika vrstvami ochrany, ještě vyhlašovat chráněnou krajinnou oblast?

Zveřejňovaných důvodů je hned několik. Současné vládnoucí politické uskupení si vyhlášení CHKO Soutok dalo do volebního programu a ministr životního prostředí dělá vše proto, aby jím řízené ministerstvo tento politický úkol bezezbytku naplnilo. Můj kamarád výstižně přirovnal ministrovo úsilí k hlášce z filmu Pelíšky: „Rozkaz zněl jasně – muž s koženou brašnou nesmí projet“!

Agentura ochrany přírody a krajiny na svém internetovém portálu sděluje, že celková rozloha evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok – Podluží celkem činí 12 963 ha, a chráněny jsou pouze 2 % plochy. Je záhadou, proč zamlčuje existující ochranu v podobě významných krajinných prvků a také existující zákonnou ochranu evropsky významných lokalit.

Na veřejných projednáních záměru vyhlášení CHKO Soutok jsem nikdy neslyšel, z jakých důvodů je nutné toto území ještě více chránit. Ty jsou uvedeny pouze na internetové stránce agentury: „mizející otevřené lesy a jejich druhy, umírající solitéry a stromy, těžba dřeva“.

Nutno dodat, že na uvedených negativních jevech se od svého vzniku podílí také Agentura ochrany přírody a krajiny tím, že převzala roli orgánu ochrany přírody, který podle zákona o ochraně přírody stále více rozhoduje o způsobech hospodaření v lužním lese.

V listopadu roku 2020 byla uzavřena rámcová dohoda mezi státním podnikem Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o způsobu hospodaření v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, tedy na území evropsky významných lokalit Niva Dyje a Soutok – Podluží. AOPK ČR bude navrhovat obnovu dubových porostů v mýtním věku na celkové ploše 780 ha a vyčíslené náklady a ztráty ze zisku se Lesům ČR budou hradit formou újmy ztráty na zisku. Porosty dubů a jilmů ve věku 80 – 130 let budou prosvětlovány pasečním způsobem s ponecháním výstavků biologicky hodnotných stromů v počtech 20 – 30 ks/ha. V případě zarůstání takto prosvětlených ploch babykou bude prováděno její odstraňování tak, aby byla v maximální možné míře umožněna přirozená obnova dubu.

Jednání o dohodě trvala dva roky. Po celou dobu byly obě organizace, včetně Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vystaveny tlaku různých iniciativ, jež za každou cenu chtěly prosadit nejdříve vyhlášení CHKO, posléze některou z kategorií zvláště chráněných území.

Z uvedeného vyplývá, že již před třemi lety vznikl v hlavách pracovníků státní ochrany přírody nápad na realizaci experimentu, který přijde daňové poplatníky na neuvěřitelné množství peněz, přičemž výsledkem bude prořídlý a rozpadající se lužní les jako v případě přírodní rezervace Plačkův les a říčka Šatava. No a takový lužní les je nejenže v rozporu s předmětem vyhlášených evropsky významných lokalit, ale také ho odmítá většina místních lidí.

Zajímavý je také motiv Rady města Břeclav, který vede břeclavské radní k potřebě vyhlášení CHKO Soutok. V periodiku Břeclavská radnice z března tohoto roku uvádí místostarosta Břeclavi Jakub Matuška následující: „Preferujeme variantu CHKO jako nejvhodnější způsob ochrany životního prostředí v oblasti Soutoku. Její zřízení by generovalo další příznivé dopady do území. Nové příležitosti v turistickém ruchu, vytvoření dobré regionální značky, která může region dále rozvíjet, rozmanitost zaměstnanosti a nezanedbatelný ekonomický efekt“. Posouzení relevantnosti uvedených důvodů, vedoucích k vyhlášení CHKO Soutok, ponechávám na každém čtenáři zvlášť.

K nutnosti vyhlášení CHKO Soutok se také vyjádřili lidé prosazující oficiální linii politiky (ne)vládních organizací.

Karel Kříž, výkonný předseda Českého svazu ochránců přírody, cituje ve svém článku na Ekolistu přijaté usnesení sněmu ČSOP z dubna 2022, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Soutok zůstává nadále prakticky bez ochrany“. S ohledem na výše uvedené fakta je to lež, která má v lidech vzbudit obavy o osud mizející „Moravské Amazonie“.

Dalimil Toman programový ředitel Hnutí Brontosaurus a předseda Hnutí Brontosaurus Podluží, ve svém článku na Ekolistu píše, že: „Přes souznění nad hodnotou území i závazky byla reálná ochrana přírody Soutoku desítky let utopena v diskusích a nejrůznějších nerealizovaných návrzích.“ Pana Tomana si z třicetiletých diskuzí o Soutoku nepamatuji, přestože jsem se převážné většiny z nich zúčastnil. Při této příležitosti si dovoluji uvést jeden z několika případů, kdy se například v roce 1994 podařilo České inspekci životního prostředí zabránit na Soutoku rozsáhlé těžbě štěrkopísků, a to jenom díky zákonnému institutu významného krajinného prvku, který taxativně zakazuje provádět činnosti, které by významný krajinný prvek mohly ohrozit či poškodit.

Z uvedeného je patrné, že Soutok je chráněn dostatečně a již žádnou další ochranu nepotřebuje. Díky vysoké odbornosti a letitým zkušenostem celých generací lesníků, selskému rozumu zemědělců a nadšení místních lidí se mu dostalo prestižního ocenění v podobě vyhlášení evropsky významných lokalit, a upřímně musím přiznat, že my ochránci přírody jsme na tom měli zanedbatelný podíl.


reklama

 
foto - Pražák Otakar
Otakar Pražák
Autor byl třicet let předsedou ČSOP ZO Břeclav, deset let pracovníkem Okresního úřadu Břeclav, referátu životního prostředí a osmnáct let OSVČ s živnostenským oprávněním na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v ochraně přírody a životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (66)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

19.8.2023 08:00
to ale není nic proti CHKO, to se tam může klidně zřídit. Máte spíš připomínky k nastavení působností. Když by bylo CHKO 12 963 ha, kdo by byl proti? pro přírodu lépe, zeptejte se v obcích.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.8.2023 08:31 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Na samotném zřízení CHKO s moudrým vedením není nic špatného, ale lidé se bojí, že budoucí vedení bude stejně "moudré" jako vedení NP ČŠ, či NP Šumava. Ono i jinde ta vedení dělají takové kopance, že to je pro lidi varováním, aby nedopadli stejně. Kamarádšofty dosazující do funkcí všehoschopné neumětely napáchaly nedůvěru v kompetentnost odpovědných funkcionářů s dopady na dosud zachovalou krajinu.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.8.2023 09:07 Reaguje na Břetislav Machaček
to co popisujete není jednoduché a jediný způsob jak to zjistit, je vyhlášení CHKO, načež rozeznávám rozdíl v přístupu NP a CHKO, proto nerozumím, proč zmiňujete právě zkušenost z Národního parku.

V Národním parku jsou neshody v náhledu jsou větší, proto nechápu, že někomu vadí z predikce zřízení CHKO.

Co se týká Národních parků, jsou větší třecí plochy vzhledem k intenzitě chráněného území a obcemi, které by chtěli využívat více než jim NP dovolí.
Takový typický lunapark a pouťová atrakce je okolí Lipna nebo Špindl, kdy výrazně počet návštěvníků převyšuje počet místních, jenž výrazně narušuje identitu toho místa, sociální i enviromentální.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.8.2023 18:46 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Nerad poučuji, ale okolí Lipna je v gesci CHKO
Šumava a jak to tam vypadá! Je tedy CHKO Soutok zárukou, že tam nebude stejný "lunapark", jako na
Lipně? Nechci jmenovat jiné CHKO, protože by mne
mohli případně žalovat za nařčení z pomluvy a chci
pouze dodat, že novému vedení vadilo cca 100 let
staré trempské tábořiště v bývalém lomu pouze s
ohništěm a lavičkami z neopracovaných kmenů, ale
obratem o pár kilometrů vedle povolili přestavbu
tur. chaty na hotel s bazénem a novou sjezdovkou,
včetně zbrusu nové asfaltové cesty a parkoviště
místo bývalé louky. Prostě zakryli tuto prasárnu
radikálním zásahem vůči tradičnímu tábořišti ve
jménu ochrany ještěrek a brouků v daném lomu se
kterými trempové žili 100 let ve vzájemné shodě.
"Zkoušet", zda do křesel usedne moudré vedení je
sázka do loterie zvláště tehdy, když na to tlačí
úzce zaměření jedinci se svými názory na budoucí CHKO, či dokonce NP! Nechci jmenovat kandidáty na
vedení budoucí CHKO, ale nevzbuzují moji důvěru
stejně, jako u místních občanů za svoji dosavadní činnost.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.8.2023 11:34 Reaguje na Břetislav Machaček
obecně bych řekl, že některé organizace by měli mít vlastní výbory... nejen ředitele. Vše je o lidech a o domluvě nicméně je načase, aby ochrana toho, proč byly a jsou vyhlašována CHKO a NP zastávala jasná pravidla, která souvisí s udržitelností území ne jeho likvidací. Mělo by být jasný, že není možné zvyšovat kapacitu na úkor místních a přírody musí tam být nějaké proporce a to nejsou.
Ničí se hodnotné životní prostředí ve jménu byznysu lidmi, kteří nemají žádný vztah k místu.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.8.2023 11:56 Reaguje na Jaroslav Řezáč
jako jsou korporace a.s apod. zisky odvádí do Prahy a dalších měst
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.8.2023 10:36
V něčem máte pane Pražáku opravdu pravdu.
Celá chyba co kritizujete se odvíjí od fundamentalisticko-ortodoxního přístupu k "ochraně" přírody promítnuté do zákonů. Údajně stojí na 3 pilířích:
1. Ochrana druhu,
2. ochrana biotopu
3. ochrana území.
ad 1. Druhy, mimo výjimky netřeba chránit, mají dostatečnou rozmnožovací schopnost a ve vyhovujícím biotopu se utěšeně množí.
ad 2. Omyl. Biotop se nesmí chránit, neboť přirozenou sukcesí zmizí. O Biotop je třeba pečovat a udržovat. Toto je velký nedostatek, malá, nedostatečná údržba.
ad3. největší omyl "ochrany" přírody. Území se vyvíjí přirozenou sukcesí do podoby plošně uniformní, nemá dostatek mozaiky biotopů. Je to způsobeno vyhubením megafauny. Dříve byla tato funkce částečně nahrazena činností lidí (pastvou, kácením, pařezením,...) a to vytvořilo krajinu minulého století.
Pozitivním příkladem jsou Vojenské prostory, ptačí parky, plachta nebo Milovice, kde se za několik let správné údržby vrací biodiverzita.
Mýlíte se v tom, že ponecháním v současném stavu je dustatečná údržba. Jako odstrašující příklad může sloužit rybniční soustava v jižních čechách. Je to zároveň Natura 2000 a CHKO. No ale rybníky jsou soukromé, změnily se v kapříny a je po biodiverzitě. A to hrozí i Soutoku. je třeba tušit, že LČR budou zprivatizovány. Stačí je převést ze sp. na as. A základním účelem správců LČRas pro akcionáře bude zisk. Jediná správná cesta je NP a změna zákona. A je lepší špatný zákon (lze změnit) než privátní lesy.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

19.8.2023 13:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pane Vinklere, také Lednické rybníky se změnily v kapříny a navíc v obrovskou množírnu nepůvodního karase stříbřitého, a to i přesto, že jsou ve vlastnictví státu a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny, národní přírodní rezervací a ptačí oblastí. Asi máte pravdu, že Soutok bude možná znovu zprivatizován, a to tak, že se vrátí původním vlastníkům Liechtensteinům, kterým byl ukraden.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.8.2023 11:26 Reaguje na Otakar Pražák
No právě proto je natura 2000, CHKO, nebo jinak definované území je v zásadě bez ochrany. A ani Liechtensteinové nebudou postupovat jinak než komerčně. Modleme se.
Jedině NP a to i za cenu popletů ekologů co zaměňují přírodní (=bezzásahové) za přirozené = historický způsob obhospodařování včetně pastvy divoké i domácí megafauny.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.8.2023 13:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
to jak píšete, je spíš kompetenční problém, že o něčem v CHKO rozhodují zemědělci a o něčem životní prostředí. Vše co je v CHKO má rozhodovat životní prostředí nikoliv zemědělství.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.8.2023 18:51 Reaguje na Jaroslav Řezáč
" O vše co je v CHKO má rozhodovat životní prostředí nikoliv zemědělství". Tak toto je přesně to co lidé ( místní) nechtějí. Nechtějí aby o jejich životech rozhodoval ochranář z opačného konce republiky. Ochranář který nevypěstoval ( nevychoval) jediný hektar lesa má mluvit do lesnictví. Je zajímavé, že přestože o nutnosti ochrany Soutoku mluví ochranáři podle článku již třicet let, je tam neustále co chránit. Ona ta současná správa území asi tak špatná nebude.
Píšete o " lunaparcích a pouťových atrakcích" v jiných chráněných územích ale to samé vlastně slibujete i v případě Soutoku. Jak jinak se dají vyložit sliby o atraktivitě uzemí kterou značka ochrany přírody ještě zvýší? Co že to řekl zastánce CHKO místostarosta Břeclavi? "Nové příležitosti v turistickém ruchu, vytvoření dobré regionální značky, která může region dále rozvíjet, rozmanitost zaměstnanosti a nezanedbatelný ekonomický efekt“. Zvýšen turistického ruchu má snad být tou správnou ochranou? Ano , ochranář potřebuje do Soutoku zaťat svůj drápek. Potom se zapomene i na to co původně nasliboval.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.8.2023 11:21 Reaguje na Jarek Schindler
celá naše společnost je zaměřená na objekty, vytřískat ze všeho co jde. Měli bychom si uvědomit, že jediná cesta je CHKO konsolidovat pod jedno ministerstvo a to je z logiky věci životní prostředí. Protože CHKO se zakládají pro to, že tam jsou nějaká cenná území, tedy tyto území neexistují bez okolí, tedy je to stejně důležité.
Pokud na polích nepěstují drogy tak proč mají s tím problém? protože jejich činnost není zase tak moc " eko" a bojí se, že by jim do toho někdo kecal, komu jde o diverzitu ne jen o to něco někde sázet?

Ne, lidi, který chápou a mají vztah k tomu co dělají s tím problém mít nemohou. Je to o nějaké dohodě ale území, které je chráněno vyšším stupněm ochrany musí fungovat i s lidmi a ti lidi si to musí uvědomit, že nedělají polystyrénové desky, ale je jejich činnost závislá na kvalitě půdy.

Není možné drancovat zdroje když už není mnohde co drancovat. Zemědělci svojí honbou za zisky tu půdu často biologicky zlikvidovali a toho se bojí, že po nich bude někdo chtít, by se o to začali starat, ne jen plundrovat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.8.2023 20:19 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ekospolky zaměřené na dotované projekty a jejich snaha vytřískat s ochrany přírody co jde. Místo jediných zaručených cest by bylo potřebnější vrátit do krajiny rozum. Nejen CHKO se zakládají tam kde jsou nějaká cenná území. Bohužel následně se nechrání to cenné území ale začnou se chránit přírodní vlivy. No ne každý přírodní vliv je pro to cenné uzemí přínosem. Bohužel mnohé přírodní vlivy to cenné území degradují. U nás již dávno nejde o ochranu zachovalé přírody ale o bezzásahovost mající zajistit "zdivočení" krajiny. V případě Soutoku je to cesta do pekel. Osobně se mi líbilo jak jakýsi ochranář vyzdvihoval pár tisíc podpisů pod petici za CHKO. Dokonce to prý podepsalo i pár stovek místních. To asi hovoří za vše.
Abych nezapomněl. Až zase začnete nadávat na zemědělce tak si nejdřív zjistěte kdo udal trend ochranáři vyzdvihovaných ekopaliv. Samozřejmě, zemědělci se přispůsobí zvlášť když ty ekopaliva ještě dotuje stát.
Odpovědět
IP

Ivo Přikryl

19.8.2023 10:42
Považuji za nešvar ochrany přírody postupné vyhlašování mnoha různých ochranných režimů na jedno území s rozdílnými hranicemi, předměty a formami ochrany. Zdánlivě důkladnější ochrana je ovšem pro veřejnost nepřehledná a rozdrobená mezi různé orgány, které ji mají zajišťovat.
Souhlasím s problematičností obecného popisu ohrožení a předmětu ochrany - „mizející otevřené lesy a jejich druhy, umírající solitéry a stromy, těžba dřeva“. V 90. letech byl častý předmět ochrany rybníků "zoo, fyto". Pak se těžko formuluje způsob ochrany.
Za velmi potřebné bych považoval široké posouzení přínosu ochrany přírody pro ohrožené druhy a společenstva, zejména v posledních 35 letech. Příkladů neefektivity je mnoho.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.8.2023 19:05 Reaguje na Ivo Přikryl
Souhlasím zvláště s poslední větou, protože nevhodnou ochranou se
místy napáchaly nenapravitelné škody. Bohužel posuzují to často
sami viníci, nebo jejich kamarádi a výsledek je zdůvodněn jinými vlivy.
Nevhodná skladba rybí obsádky je připsána rybářů, vydrancované vody
kormorány myslivcům, že je na povolení neloví. O vydrami vylovenými
lipany a potočáky se tvrdí, že jim rybáři servírují hloupé uměle
odchované ryby a údajně rybáři loví původní jedince. Raky rybáři
likvidují přinesením račího moru na vybavení, ale v kožichu a v
peří predátorů se asi mor nešíří. Ochranáři si našli viníky a
oni sami za nic nemohou ani totální ochranou predátorů tam, kde
evidentně zlikvidovali svoji kořist. Zlaté časy bez "ochranářů",
kdy se o zvěř starali myslivci, o ryby rybáři, o lesy lesáci a
o zemědělskou půdu zemědělci je pryč a výsledek je vidět !
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.8.2023 19:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Bohužel máte naprostou pravdu. Kdo něco umí a zná, je dehonestován, a pravdu mají jen ukřičení nedouci pod vedením Grety.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

24.8.2023 05:25 Reaguje na Michal Ukropec
Tak od Vás to opravdu "sedí "
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.8.2023 19:07 Reaguje na Ivo Přikryl
„Mizející otevřené lesy a jejich druhy, umírající solitéry a stromy, těžba dřeva“. Jste přesvěsčen o tom, že ty " světlé otevřené lesy jdou pěstovat bez těžby? No a umírající solitery? Nic nežije věčně a i ty solitery mají nějakou svoji životnost. Ano, za posledních 35 let toho ochrana přírody zatím mnoho neochránila a stala se pouze černou dírou na peníze. Z ochrany biotopů či různých druhů se stala ochrana přírodních procesů. Taková ochrana ale již z principu jednotlivé druhy a společenstva zrovna moc nechrání.
Odpovědět
JH

JH

25.8.2023 10:49 Reaguje na Jarek Schindler
Solitery mají nějakou životnost, to máte pravdu. Ale nahradí je něco při současném stylu hospodaření? Totéž platí pro otevřené lesy atd.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.8.2023 07:46 Reaguje na JH
Solitery, neplést si s výstavky jsou věcí otevřené krajiny. Otevřené lesy jsou zase dílem lidské ruky a jsou podmíněny silnými těžebními zásahy.
Odpovědět
JH

JH

26.8.2023 16:12 Reaguje na Jarek Schindler
Nikdo netvrdí, že otevřená krajina vznikne sama od sebe. V každém případě jsou ty otevřené lesy cenné a jestli jich opravdu ubývá, tak není úplně pravda, že ochrana celé lokality je dostatečná.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.8.2023 08:52 Reaguje na JH
Svým způsobem u nás žádné otevřené lesy již 200 let nejsou a nebo je otevřeným lesem každý u kterého klesne zakmenění pod 0,8. Problém je udržet v takových lesích to bylinné a křoviné patro na takové urovni aby tam bylo schopné růst i něco jiného a zmladila se hlavní dřevina V případě Soutoku asi dub. No a ten zase neporoste v zástinu atd. Proč se asi na tom Soutoku ty paseky frézují?
Odpovědět
JH

JH

27.8.2023 09:31 Reaguje na Jarek Schindler
Otázka by neměla být proč to nejde, ale jak se takový otevřený les vypěstovat dá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.8.2023 20:38 Reaguje na JH
No to je ten problém. Vrátíme se do doby Marie Terezie? Chce se světlý les ale na druhou stranu se křičí , že se kácí moc. Takové lesy byly dříve nazývány "plundr lesem". Křičí se jak je přemnožená spárkatá zvěř a jak se díky ní nic nezmlazuje ale současně se volá po lesní pastvě. Něco je špatně.
Odpovědět
JH

JH

27.8.2023 20:55 Reaguje na Jarek Schindler
Jenomže ten plundr les vytvářel prostředí pro řadu různých organismů, o které by bylo škoda přijít. Takže bez nějaké formy návratu ke starším způsobům využití se to asi neobejde.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

5.9.2023 19:14 Reaguje na JH
Jen by mě zajímalo kde byli tito živočichové předtím než začal člověk vytvářet, to pro ně vhodné prostředí?
Odpovědět
JH

JH

6.9.2023 05:03 Reaguje na Jarek Schindler
Někde určitě žili, nějaká stanoviště pro jejich výskyt vznikala přirozeně a člověk je jen rozšířil.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.8.2023 22:04
Zatím jsou reálně dle zákona o ochraně přírody chráněna cca dvě procenta území Moravské Amazonie, proto je dobře, že se konečně připravuje velkoplošná ochrana této oblasti. Moc si přeji, aby se CHKO Soutok podařilo vyhlásit do konce tohoto roku. Je třeba mít záruky, že se území v nejisté budoucnosti nestane plantážemi na dřevo s plošnými holosečnými těžbami nebo nedojde k jeho poškození jinými nyní třeba nečekanými záměry.

Coby členka ČSOP jsem ráda, že se ČSOP za řádnou regulérní ochranu tohoto území postavil. V jeho usnesení z loňského sněmu je kromě jiného uvedeno: „Soutok je unikátním územím především díky své historické hospodářské minulosti. Bohužel současné intenzivní velkoplošné pasečné hospodaření vylučuje dlouhodobé uchování zdejší biodiverzity.“
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.8.2023 09:07 Reaguje na Majka Kletečková
No a tak tu historickou hospodařskou minulost zachovejme a hospodařme tam stejně jak naši předci. Jen to velkopasečné hospodářství které se v minulosti praktikovalo na podstatně větších plochách než dnes, vyškrtněme. Jinak mluvit o nyní povoleném hektaru (vyjímka 2 hektary) jako o velkoplošném hospodaření může pouze neznalý člen ČSOP. To současné hospodaření naopak zajišťuje dlouhodobě uchování zdejší biodiverzity. Posledních třicet let to snad jasně ukázalo. No a posledních 30 let taky ukázalo kam by směřovala " nová" ochrana tohoto území. ČSOP by se měl presentovat heslem " Po nás potopa".
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.8.2023 19:48 Reaguje na Jarek Schindler
1*.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.8.2023 19:47 Reaguje na Majka Kletečková
Děkuji za Váš příspěvek. Vzhledem k historické zkušenosti, kdy fašistické chránili Židy a Slovany v pracovních táborech a komunisté se obdobně postarali o ochranu živnostníků, rolníků a pracující inteligence v lágrech a uranových dolech, mám z ochranářské ochrany obavy. Zatím jsem si ověřil jednu věc. Ekologisti soustavně a cílevědomě likvidují vše v přírodě za účelem sledování sukcese. Viz Šumava nebo České Švýcarsko.
Odpovědět
os

orb slavík

21.8.2023 16:46 Reaguje na Michal Ukropec
To snad není možné, taková slátanina co jste napsal, běžte do ústraní a hluboce se nad sebou zamyslete, protože takové přirovnání jaké jste použil je ubohé, zřejmě jako vy sám.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.8.2023 06:15 Reaguje na orb slavík
Je to možná ubohé, ale ukažte mi alespoň něco, co ekologistům funguje. Vyjma Josefovských luk. Není snad Šumava a České Švýcarsko názorný varovný příklad?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.8.2023 15:12 Reaguje na Michal Ukropec
Hele, nebylo by pro tebe lepší, kdyby si se rozběhl a na férovku to napral hlavou do zdi? :)
Odpovědět
MK

Michal Krátký

22.8.2023 15:50 Reaguje na Petr Eliáš
Dřív se tomuhle typu lidí říkalo, třídní šašek, případně obecní blázen. Dnes nevím...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.8.2023 08:50
Děkuji pane Pražák za dodatečné informace.
Odpovědět
AH

Antonín Hostina

21.8.2023 11:53
To v jaké kondici je dneska lokalita Soutok, je dílem lesníků. Obnovou závlahových kanálů z doby původních majitelů Lichjtensteinů a zdokonalení závlahových systémů, a tím i zvýšení biodiversity lesníci docílili toho, že dneska navrhovatelé zvýšení ochrany lokalitu pojmenovali Moravskou Amazonií. AOPK doposud neprokázala, že by změna, kterou chystají byla potřebná a efektivní. Proti vyhlášení se postavili místní občané i majitelé pozemků. Zkušenosti s hospodaření agentury jsou spíše negativní. O lesy se má starat lesník a o rybníky rybář (lednické rybníky - hrozné). K hospodaření by měli mít možnost se vyjadřovat místně příslušné samosprávy měst a obcí. Po sametu se mluvilo o obecních lesích. Návrh obecních lesů nějak usnul a zase se vracíme tam, kde jsme nechtěli být. Rozhodují skupinky aktivistů a občan je na vedlejší koleji.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.8.2023 20:03 Reaguje na Antonín Hostina
Někteří místní občané a majitelé pozemků se postavili proti vyhlášení, mnozí místní občané i majitelé pozemků vyhlášení CHKO Soutok vítají.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.8.2023 09:27 Reaguje na Majka Kletečková
A nebude spíš pravdou, že někteří vítají vyhlášení CHKO ,mnozí místní jsou proti. A nebo, že čím dále od Soutoku tím podpora CHKO roste.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

21.8.2023 22:01
Zase ta nepravdivá věta, že většina místních všechno odmítá. Zase slušně prosím, nešiřte ty lži!
Toto území je zařazeno do soustavy Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita a i jako Ptačí oblast, je součástí Biosférické rezervace pod patronací UNESCO, je součástí mezinárodních mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Jelikož je autor tématu znalý, správně uvádí, že se jedná o ocenění, tudíž se nejedná o praktickou ochranu.
A pokud už chcete toto ocenění někomu předat, tak těm, kdo utvářeli charakter krajiny před stovkami let. O tom, že po změně způsobu hospodaření se začala vytrácet i cennost svědčí i výzkumy a studie, které se za poslední desítky let na soutoku Moravy a Dyje provedly a stále provádí. Dokládají sice cennost území pro různé obory z říše hub, rostlin, živočichů. Ale ta zde existuje díky předešlému přístupu k lužní krajině. A každá tato studie má doporučení a to zní: změna současného způsobu hospodaření, aby se cennost alespoň zachovala.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

22.8.2023 08:03 Reaguje na Anežka Bartošová
Vážená paní Bartošová, evropsky významná lokalita Soutok - Podluží byla vyhlášena v r.2013 jako cit: "Nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje s širokou škálou přírodních
stanovišť a bohatou flórou a faunou. Dominantním biotopem jsou lesní porosty charakteru tvrdých luhů
nížinných řek (stanoviště 91F0), v menší míře na vlhčích místech také měkké luhy nížinných řek (stanoviště
91E0), jehož porosty byly negativně ovlivněny změnami vodního režimu." Před stovkami let vykáceli většinu lužních lesů Lichtenštejni, když stavěli železniční trať z Vídně do Přerova a poté také do Brna. Pokud chcete uvedeným aristokratům nějaké ocenění předat, rád se připojím, protože železniční spojení tří velkých měst dnes využívají miliony lidí a přispělo k hospodářskému růstu rozsáhlých oblastí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.8.2023 09:17 Reaguje na Otakar Pražák
Je pravdou, že původní lužní lesy tam do současné podoby
přetvořili lidé a že se ta krajina zalíbila ekologům pro
své pokusy, jaké dělají v horských NP a CHKO. Schválně píšu
POKUSY, protože opouštějí předchozí hospodaření, kterým ta
krajina dospěla do stádia, kvůli kterému se jim zalíbila.
Přijít k hotovému se jim líbí a tak zakazují kácet zralé
stromy v hospodářských lesích a kochají se jejich zmarem
dřevokazným hmyzem a houbami. Riskují i zmar požárem souší jako v NP ČŠ, ale budiž, už se poučili a souše se kácejí v NP Šumava v okolí jezer a i na jiných místech nedostupných pro hasiče. Ono muselo dojít ke katastrofě v NP ČŠ, aby i jinde lidé pochopili, že odborník a "odborník" je rozdíl
a brání své okolí před "odborníky". Bohužel mám obavu,
že se o zřízení CHKO direktivně rozhodne z Prahy stejně,
jako u NP Křivoklátsko. Hra na samosprávu a názory místních
nemá u nás tradici, jako třeba ve Švýcarsku a když ouřada
rozhodne, tak to tak bude. Za pár let poznáme, jaký POKUS
chystají na Soutoku a jak dopadne. Odhaduji to na trvalé
zavodnění lesů s bobry na kanálech a "utopených" souších
plných opěvovaného dřevokazného hmyzu s miliardami komárů.
Unikátní lužní jeleny nahradí přemnožení kopytníci z České
krajiny a vše samozřejmě pomocí štědrých dotací z různých
fondů, do kterých musejí přispívat ti, co vytvářejí zisky.
Ono i NICNEDĚLÁNÍ (bezzásah) něco stojí a když si na sebe nevydělá prodejem dříví, tak zavede vstupné a umožní na
svém území vybudování komerční infrastruktury se "stezkami korunami stromů, rozhlednami, pozorovatelnami, restauracemi
a všemožnými atrakcemi, které generují zisky stejně, jak se to děje v jiných CHKO. Varováním budiž CHKO Šumava s Lipnem!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.8.2023 09:51 Reaguje na Břetislav Machaček
Já sice tvrdě kritizuji "přírodní procesy" (bezzásah), oproti přirozeným( tedy historicky osvědčeným). Ale on i ten hospodářský tvrdě ekonomický současný zásah tam nepatří.
https://soutok.nature.cz/ochrana-soutoku#pid=1
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.8.2023 19:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Asi jste ten materiál podrobně zkoumal a taky
viděl tu "kvalitu" kácených přestárlých dřevin.
Kmeny u paty zasažené hnilobou a nebo už duté.
Takové stromy už měly být vytěženy před mnoha
léty a les obnoven dříve. Mozaikovitá pasečná těžba je pro zbytek lesa ohleduplnější, než jiné způsoby
těžby a prosvětlování má u výchovy bezsukové
rovné kulatiny své hranice. Prosvětlíte málo a
naroste neduživá tyčovina. Prosvětlíte více a
budou to sukovité kmeny s množstvím odpadního
dříví z větví. Pokud jste někdy kácel košatý dub, tak asi víte o čem píšu. U paty je často dutý, zbytek je sám suk a větve tak leda do kamen.
Pokud ale pokácíte dub ze zápoje, tak bude mít pár větví až někde nahoře a zbytek kmene je rovný, bez
velkých suků. Tudíž ideální na pilařské zpracování.
Nastává tak dilema, zda tam preferovat dříví
pro pily, do kamen a nebo ho nechat zetlít.
Lichtenstejnové preferovali to prvé a to druhé
bylo doplňkem parkové úpravy krajiny. Kdysi
určitě netrpěli v lese a na loukách tlení dřeva
bez užitku. Takže pokud by mělo být CHKO pouze
pokračováním hospodaření za Lichtenstejnů, tak
tam nebude světlý les a ani kvanta souší. Ale
takový záměr asi zastánci CHKO nemají.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.8.2023 09:48 Reaguje na Otakar Pražák
No pokud mohu upřesnit, tvrdí se, že teprve Lichtenštejnští lesníci vysadili současný tvrdý luh. Nevím zda již tehdy šlo těžit. Podívejte se na stav v r 1938, kdy bylo území celkem dost řídké.
https://soutok.nature.cz/ochrana-soutoku#pid=1
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.8.2023 19:12 Reaguje na Slavomil Vinkler
Podíval jste se na ty srovnávací snímky opravdu
pozorně? Je to tatáž část Soutoku? Neschází vám
někde vodoteče a cesty? Proč by někdo kácel nedávno vysazené stromy? Jinak autorem je entomolog a má určitě jiné priority, než lesníci a než měli kdysi
i Lichtenstejnové. Ti určitě netoužili po souších
a po kvantech tesaříků a roháčů.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.8.2023 12:52 Reaguje na Otakar Pražák
Paní Bartošová to napsala jasně a hlavně přesně: “ Toto území je zařazeno do soustavy Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita a i jako Ptačí oblast, je součástí Biosférické rezervace pod patronací UNESCO, je součástí mezinárodních mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Jelikož je autor tématu znalý, správně uvádí, že se jedná o ocenění, tudíž se nejedná o praktickou ochranu.”

Tak kde je ta PRÁVNÍ ochrana? Žádná právní ochrana tam v současné době není. Odbíháte jak se dá, ale na tuhle zásadní otázku, když je podle Vás Soutok tak úžasně chráněn, odpověď nemáte. Bylo i zde na ekolistu spoustu článků dokládajících současný špatný stav.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.8.2023 12:43
Soutok bude dostatečně chráněn až v momentě, kdy bude vyhlášena CHKO! Současný stav je pro tu oblast taková malá katastrofa… a pan Pražák je s tím spokojen. Za jaké zájmy asi kope musí být jasné snad každému.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

22.8.2023 13:14 Reaguje na Slovan
Pane Slovane, který se ani nedokážete představit plným jménem, za koho kopete vy? Já za svoje celoživotní zkušenosti se státní ochranou přírody a budoucnost lužní krajiny na Soutoku. No a věřte, nebo ne, platí mě zato stát. Na malé katastrofě, o které píšete, se plnou měrou podílí státní ochran přírody, a právě vy jste možná její součástí. Proto i Vás vyzývám k tomu, aby jsme se my dva posadili na podium velkého sálu na Podluží a začali s lidmi diskutovat o potřebě, či nepotřebě vyhlášení CHKO Soutok. Pokud moji výzvu přijmete budu rád, pokud odmítnete jako čtyři vaši předchůdci, které jsem také vyzval, o tom ať si každý čtenář udělá úsudek sám.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

22.8.2023 18:38 Reaguje na Otakar Pražák
Nebýt silně kontroverzních postupů lesočechů, viz frézování pasek a plošné použití pesticidů, tak nějaké vyhlašování CHKO nikdy nemuselo být na stole...
Odpovědět
Sl

Slovan

23.8.2023 09:09 Reaguje na Otakar Pražák
Já nejsem součástí žádné organizace, natož abych byl ve státní ochraně.
Víte, není to tak dávno, co MŽP ohlásilo shodu i s místními obcemi. Chcete diskutovat donekonečna, jste jak ti blázni, co blokují stavby obchvatů obcí a nemají k tomu žádný relevantní důvod. Diskutovat, diskutovat, diskutovat… hlavně ale vždy s něčím nesouhlasit. Hlavně se neshodnout, to je Vaše krédo. Vyhlášení CHKO znamená právní ochranu celé oblasti, kterou nemá. Ta “biosférická rezervace Dolní Morava”, která tam dnes “je”, ničemu zabránit nedokázala a nedokáže. A za tyhle lidi kopete jak se dá.

V čem vlastně CHKO uškodí, když proti ní tak vehementně bojujete? LČR si nebudou moci počínat prasácky jak se jim zamane?
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

23.8.2023 11:36 Reaguje na Slovan
Pane Slovane, ve svém článku jsem o BR Dolní Morava vůbec nepsal, pouze o platných právních normách, které chrání Soutok dostatečně. Proto je také CHKO naprosto zbytečná. Na celý Soutok dohlíží dva úředníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a minimálně tři úředníci z CHKO Pálava hlídají lesníky tak, aby hospodařili podle představ Agentury ochrany přírody a krajiny. Zdá se vám to málo? Já se představil plným jménem, můžete to udělat také vy?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.8.2023 22:27 Reaguje na Otakar Pražák
Diskutující pod články na ekolistu pod svým plným jménem vystupovat nemusejí. Nemáte žádné právo od diskutujících pod svým článkem jejich plné jméno vyžadovat.
Že jste se Vy představil plným jménem je samozřejmost. U autora ČLÁNKU na ekolistu je NUTNOU podmínkou uvedení plného jména. Jinak by v rubrice publicistika/nazory-a-komentare nemohl být Váš článek zveřejněn.
Odpovědět
Sl

Slovan

24.8.2023 18:18 Reaguje na Otakar Pražák
Není to tak dávno co jste tu BR Dolní Morava po jejich kritice velice vášnivě obhajoval, tak se tu nesnažte hrát na jakéhosi "nestraníka".
Funguje to tak perfektně, že se ta krajina ničí (důkazy jsou), protože LČR nedokáží dohodnuté věci dodržet a dělají si jednoduše co chtějí. A to i přesto, že tam je ta bezchybná ochrana o které tu lidi přesvědčujete (nebo je spíš oblbujete). CHKO jednoznačně dává ochraně přírody kompetence o dost větší. A čím dřív tam bude, tím líp. Včera bylo pozdě.
Takže ano, zdá se mi to málo.. vlastně je to spíše NIC.

Ke své identifikaci nemám jediný důvod. Pokud Vám to vadí, odpovídat přeci nemusíte.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.8.2023 05:59 Reaguje na Slovan
Pokud je současný stav katastrofa, tak nevím pane Slovane, proč na té "katastrofě" chcete vyhlašovat CHKO? Stejnou "ochranářskou" rétoriku jsem zažil v Jeseníkách. Jeseníky budou dostatečně chráněny až v momentě, kdy tam bude vyhláčen NP. Že to tamní CHKO najednou nestačí? Naštěstí park vyhlášen nebyl a Jeseníky jsou i přes výkřiky o nedostatečné ochraně, i nyní pořád zelené. Tedy až na jejich severovýchodní část, kde se podařilo "ochranářům" z HD a Bačíkovým "Přátelům Jeseníků" udělat díky blokaci v podobě různých odvolaní proti těžbě kůrovce v NPR, z těchto rezervací, líhniště brouka. Věřím, že na Soutoku místní nepodlehnou ochranářským slibům o zářných zítřcích pod hlavičkou CHKO. " Jezinky taky slibovaly" a jak to dopadlo.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.8.2023 09:11 Reaguje na Jarek Schindler
Ta katastrofa se dá stále zvrátit. Jenže to se bude muset začít konat a za současného stavu se tak opravdu nestane. Srovnání s Jeseníky je mimo. Tam je aspoň ta CHKO.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.8.2023 17:40 Reaguje na Slovan
Proč by to nemělo mít souvislost. V případě Soutoku se ochrana přírody údajně bez CHKO neobejde. V případě Jeseníků je ochrana zajišťovaná CHKO nedostatečná. Tak jak je to vlastně s tou ochranou pod CHKO? No a ta vaše katastrofa. Tak o ní čtu již třicet let a pořád je tam co chránit. Ta katastrofa je jen přelud v ochranářských hlavičkách.
Odpovědět
Sl

Slovan

24.8.2023 18:24 Reaguje na Jarek Schindler
Katastrofa to je postupná, protože ty skutečně vzácné biotopy a na ně vázané druhy postupně mizí. Dnes jich zbývá mnohem méně než např. před 20, 30 a více roky. To je realita. Nutnost CHKO zařídila především úžasná destruktivní "politika" LČR.

Kdopak tvrdil, že je ochrana Jeseníků v CHKO nedostatečná? Řekl bych, že argumenty byly úplně jiné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.8.2023 17:34 Reaguje na Slovan
No například pan Kutal tvrdí, že : " v CHKO bývají minimální nástroje na usměrňování zemědělství a lesnictví".
Otázkou potom je jestli náklady na tu CHKO stojí nakonec za tu nedostatečnost. No a důvody pro snahu o vyhlášení NP v Jeseníkách byla pravě nedostatečná ochrana v rámci CHKO.
Odpovědět
AB

Anežka Bartošová

22.8.2023 18:31
Pane Pražák, nechtěla jsem Vás škatulkovat, jelikož sem Vás znala jen málo a spíše z doslechu. Jak sem psala, na veřejném projednání v Lanžhotě jste měl jako výjimka konkrétní dotazy a připomínky. Tvářil jste se, že jste otevřen vést dialog, naslouchat a jste spokojen s odpověďmi na Vaše dotazy. Potom, co tady (i jinde) prezentujete, nechápu, proč ta obrovská přetvářka a neupřímnost. Stěžovat si na internetu a sociálních sítích, to opravdu není nic chvályhodného, ba naopak. Škoda.
A co se týká výzvy posadit se na podium sálu Podluží a diskutovat o potřebě, či nepotřebě vyhlášení CHKO Soutok. Proč ne. Ale záleželo by, jestli by v publiku byli lidé, které byste pozval Vy nebo které bych pozvala já. Protože nás pravděpodobně obklopují úplně jiné typy lidí :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.8.2023 19:09 Reaguje na Anežka Bartošová
Podle mého názoru, částečnou pravdu má pan Pražák, že státní ochrana přírody chrání málo a špatně (hlavně z důvodu špatných zákonů, místo péče tak degradace bezzásahovostí). Ale pravdu máte i vy. A je třeba vidět, že postupy Lčr jsou do biotopů velmi necitlivé až devastující. Jakým přesně způsobem nastolit tu správnou míru péče ale neumím poradit. Já už zde inzeroval, že největší nebezpečí vidím v privatizace Lčr, a proto souhlasím s původním návrhem na Národní Park, přes všechny negativa NP co na něm vidím, zejména výsledky bezzásahů z poslední doby.
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

22.8.2023 20:00 Reaguje na Anežka Bartošová
Já nikoho zvát nebudu a Vy si můžete pozvat koho chcete.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.8.2023 06:07 Reaguje na Anežka Bartošová
Ano paní Bartošová, na sociálních sítích si mohou stěžovat pouze ti správně orientovaní "ochranáři". No a je vidět, že s publikem máte také zkušenosti. Nezáleží na argumentech ale na tom kdo sedí v publiku. Takže "vaše" publikum fanatických aktivistů nebo místní?
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

23.8.2023 15:48
Vážený pane Pražáku,
omlouvám se za zkratku, ale není v mých silách pročíst celou sérii článků a zrovna tento není k mému dotazu asi nejvhodnější ... ale přesto, mohu se optat na Váš názor a hlavně postřehy z terénu, či nejlépe již provedené studie: jak se změnil vodní režim Soutoku od postavení 2. a 3. hráze NM a VH úprav koryta Dyje do Břeclavi? Kromě hydrologického ořezání variability to přece muselo znamenat hlavně omezení přísunu živin nesených zvýšenými průtoky? ... bych hádal od stolu ... ale co výpar, srážky, mlhy a v návaznosti na vodní poměry i reakce celého ekosystému od lesa, po ptáky, brouky, bylinné patro atd. ... Existuje nějaká práce vyhodnocující dlouhodobý trend hladiny podzemní vody? Existují někde nějaké zastrčené studie o vývoji trofie některých ramen, tůní ... ? Tuším, že hlavní překážkou bude stranický tlak na stavbu, čili pravděpodobná absence dat před napuštěním ...
Díky

P.S. Poslední odstaveček 19/3/2021 "Otakar Pražák: Na Soutoku od sekyry a motyky po frézu" (cit. níže) považuji za ironický, není-liž pravda.

"Pokud frézování pasek způsobuje negativní změny v půdě, šíření invazních a nitrofilních ruderálních druhů rostlin včetně likvidace posledních útočišť bezobratlých, tak každoroční povodně způsobovaly tyto „katastrofy“ v nesrovnatelně větším měřítku a daleko častěji."
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

23.8.2023 19:48 Reaguje na Daniel Fiala
Vážený pane Fialo, něco málo informací, o které máte zájem, obsahuje kniha "Lužní les v Dyjsko-moravské nivě" z roku 2004. V současné době probíhá na Soutoku rozsáhlý monitoring, zaměřený na biodiverzitu, přičemž výsledky mají být publikovány, také knižně, v příštím roce.
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

24.8.2023 15:34 Reaguje na Otakar Pražák
Díky
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist