https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-a-kol.otevreny-dopis-vlade-proti-novemu-stavebnimu-zakona?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Svoboda a kol.: Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu

23.4.2019
Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. Ilustrační foto.
Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. Ilustrační foto.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
Pedagogové z Právnické fakulty UK v Praze iniciovali Otevřený dopis vládě proti věcnému záměru nového stavebního zákona. Dopis podpořilo 101 akademiků z vysokých škol a vědeckých ústavů z Prahy, Brna, Olomouce, Českých Budějovic a dalších měst ČR. Zástupci iniciativy předali Otevřený dopis ve středu 17.4.2019 vládě.
reklama

 
Otevřený dopis proti věcnému záměru nového stavebního zákona Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, obracíme se na Vás s tímto otevřeným dopisem ohledně věcného záměru nového stavebního zákona, který pro Českou republiku připravuje Hospodářská komora ČR.

Na podzim roku 2018 uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jménem České republiky s Hospodářskou komorou ČR dohodu o tom, že návrh nového stavebního zákona připraví Hospodářská komora ČR. Dohoda byla formálně nazvána jako „Memorandum o spolupráci na projektu rekodifikace veřejného stavebního práva České republiky“. Její podstatou je závazek Hospodářské komory ČR připravit pro MMR návrh nového stavebního zákona (včetně jeho paragrafovaného znění) a odpovídající závazek MMR tuto legislativní subdodávku přijmout, poskytnout komoře „maximální možnou potřebnou podporu a součinnost“ a učinit „maximum pro rychlý postup v legislativním procesu“.

Na základě uvedené dohody Hospodářská komora ČR připravila věcný záměr nového stavebního zákona a v únoru tohoto roku jej předložila MMR s tím, aby k němu ostatní ministerstva, jiné správní úřady, jakož i další instituce mohly uplatnit připomínky.

My, níže podepsaní představitelé akademické sféry, tímto vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem přípravy i obsahem věcného záměru nového stavebního zákona a žádáme Vás, aby Česká republika ukončila s Hospodářskou komorou ČR spolupráci na přípravě nového stavebního zákona. Vedou náš k tomu zejména tyto důvody:

1. V demokratickém právním státě, který má státní službu, není žádný rozumný a legitimní důvod, proč by měl návrh nového stavebního zákona připravovat kdokoli jiný než příslušné ministerstvo. Právě do působnosti MMR, které je ústředním správním úřadem pro úseky územního plánování a stavebního řádu, patří příprava zákonů z oblasti stavebního práva. Uzavřená dohoda deklasuje MMR do úlohy, ve které jen uplatňuje požadavky a připomínky k připravovanému zákonu. A v tomto směru vzbuzuje i pochybnosti o souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb.: „Ministerstva … připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti …“.

2. Stavební zákon upravuje ve své podstatě konfliktní vztahy, v nichž na jedné straně stojí stavebník, který chce rychle realizovat svoji stavbu, a na druhé straně vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí, obyvatelé, obce, ale i různé dotčené orgány a instituce, přičemž každý z nich hájí své zájmy, které jsou často v rozporu se zájmy stavebníka. Hospodářská komora ČR je zájmovým podnikatelským svazem, který sdružuje mimo jiné největší tuzemské stavební a developerské korporace. Reprezentuje tak v rámci vztahů upravených stavebním zákonem zájmy jedné strany, a to podnikatelů ve stavebnictví, potažmo stavebníků.

3. Věcný záměr nového stavebního zákona navrhuje, aby celé řadě dotčených správních orgánů (zejména orgánům ochrany přírody a památkové péče) byla odňata část jejich působnosti související s výstavbou a byla převedena na stavební úřady. Má tak vzniknout model, ve kterém působnost týkající se ochrany celé řady zvláštních veřejných zájmů bude organizačně rozštěpena mezi (i) dosavadní správní orgány a (ii) stavební úřady, přičemž stavební úřady mají hájit tyto zvláštní veřejné zájmy v souvislosti s výstavbou, zatímco dosavadní správní orgány mají hájit tytéž zvláštní veřejné zájmy ve všech ostatních případech. Tento schizofrenní model je z hlediska organizačních principů státní správy nesmyslný a hrozí chaosem v řádné ochraně veřejných zájmů na úseku životního prostředí a památkové péče.

4. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje, aby byla zásadním způsobem oslabena pravomoc těch dotčených správních orgánů, kterým má být ponechána jejich dosavadní působnost v ochraně životního prostředí, související s výstavbou, zejména správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny. Jejich pravomoc vydávat v řízeních podle stavebního zákona k projednávaným stavebním záměrům závazná stanoviska má být změněna na pravomoc vydávat jen nezávazná vyjádření. Těmi by stavební úřad nebyl vázán a mohl by rozhodnout i v rozporu s nimi. Názor dotčených správních orgánů a ochrana jimi hájených veřejných zájmů by tak měly být v řízeních podle stavebního zákona procesně degradovány a stavební úřad by mohl autoritativně zasahovat do výkonu jejich působnosti, a to například i na území národních parků.

5. Věcný záměr nového stavebního zákona dále navrhuje model, v rámci kterého by počítačový systém „automaticky vygeneroval“ stavebníkovi rozhodnutí o povolení stavby, pokud by stavební úřad nestihl ve stanovené lhůtě vydat rozhodnutí. Tento model umožňuje, aby bylo legálně vydáno povolení stavby i v rozporu se zákonem, s územním plánem, bez ohledu na námitky dalších účastníků řízení i stanoviska dotčených správních orgánů. Představuje extrémní riziko pro ochranu zákonnosti, veřejných zájmů i soukromých práv a zájmů dalších účastníků řízení.

6. V době závažných problémů životního prostředí v naší zemi, zejména projevujících se klimatických změn a jejich důsledků, jako je především dlouhodobé sucho, by měl stát usilovat o omezování antropogenních vlivů, které tyto jevy vyvolávají a prohlubují. Degradace zemědělské půdy a masivní zastavování krajiny představují některé z nich. V tomto kontextu pak věcný záměr nového stavebního zákona reprezentuje téměř pravý opak toho, co v zákonné úpravě výstavby potřebujeme.

Ze všech těchto důvodů považujeme věcný záměr nového stavebního zákona za nepřijatelný a vzhledem k jeho celkové koncepci i za nezpůsobilý k dalšímu projednávání v legislativním procesu. Žádáme Vás, aby byl stažen z legislativního procesu a využit pouze jako analytický podklad pro další legislativní práci. A žádáme Vás, aby v přípravě nového stavebního zákona nadále pokračovalo již jen Ministerstvo pro místní rozvoj.

V úctě

1. RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
2. Mgr. Petr Adamík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
3. Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
4. RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
5. doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
6. Mgr. Michael Bartoš, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
7. doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
8. doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Právnická fakulta UK, Praha
9. Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
10. doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
11. Mgr. Petr Bulant, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
12. doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
13. Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
14. Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
15. JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
16. RNDr. Jan Divíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
17. JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Právnická fakulta MU, Brno
18. doc. Ing. arch. Petr Durdík, Fakulta stavební ČVUT, Praha
19. Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
20. Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
21. Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
22. doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
23. prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT, Praha
24. RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
25. Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
26. Mgr. Filip Harabiš, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
27. Mgr. Bc. Tomáš Havlík, Přírodovědecká fakulta MU Brno
28. RNDr. Mgr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
29. prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
30. RNDr. Miloslav Homolka, CSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
31. Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D. et Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
32. prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
33. JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
34. doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
35. prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
36. Mgr. Helena Jahelková, Ph.D., zoolog, Všenory
37. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
38. Mgr. Josef Kašák, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta. Mendelova univerzita, Brno
39. prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
40. Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
41. Ing. Jana Knappová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
42. doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
43. RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
44. prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
45. prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
46. RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
47. doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
48. RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
49. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
50. RNDr. Radek K. Lučan, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
51. JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
52. prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT, Praha
53. Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
54. Mgr. Jiří Malíček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
55. RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
56. Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
57. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, Praha
58. prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc., Filozofická fakulta MU, Brno
59. Mgr. Pavel Němec, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
60. Mgr. Markéta Nováková, Ph.D., Lékařská fakulta MU, Brno
61. Mgr. Barbora Pafčo, Ústav Biologie obratlovců AV ČR, Brno
62. RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
63. Mgr. Ladislava Paštová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
64. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., Právnická fakulta MU, Brno
65. Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
66. RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
67. Mgr. Václav Petrmichl, Právnická fakulta UK, Praha
68. prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
69. RNDr. Petr Procházka, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
70. prof. RNDr. Pavel Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
71. doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
72. Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
73. PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií UK, Praha
74. doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
75. doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
76. Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Brno
77. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
78. doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
79. Mgr. Jakub Straka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
80. doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
81. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
82. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
83. Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
84. prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
85. Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
86. doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
87. RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
88. Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
89. RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
90. doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
91. MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec
92. JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc
93. JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
94. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Právnická fakulta UP, Olomouc
95. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
96. doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
97. Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D., Filozofická fakulta MU, Brno
98. prof. RNDr. Pavel Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
99. RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
100. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
101. JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha

V Praze dne 16.4.2019
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
(kontaktní osoba)
E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Tel.: 732 626 937
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha


reklama

Petr Svoboda a kol.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

23.4.2019 18:11
Je mi líto, ale nový stavební zákon by měl umožnit výstavbu nových bytu, a tím srazit dost nesnesitelnou cenu bydlení (zejména pro mladé páry, zakládající rodiny), případně umožnit výstavbu sociálních bytů.
Faktem je, že situace, kdy kdejaký aktivista z opačného konce republiky mohl léta blokovat užitečnou stavbu proti vůli těch, jichž se reálně dotýkala, byla naprosto neúnosná a je dobré, že skončí. Pokud k určitému přestřelení na opačnou stranu, mohou za to podepsaní poděkovat právě těm, kteří masově zneužívali práva, která jim dávalo minulé znění zákona, a proti nimž je tohle reakcí.
Odpovědět
MJ

Martin Jasan

25.4.2019 11:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Děláte také něco jiného než, že sedíte u stránek Ekolistu a píšete jeden nesmysl za druhým?
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.4.2019 10:29 Reaguje na Martin Jasan
U Ekolistu akorát snídám a někdy večeřím.
Odpovědět
Lu

Lukáš

24.4.2019 09:31
K bodu 5 následující skutečnost.
Není potřeba žádný automatický SW, který stavebníkovi po vypršení lhůty vygeneruje stavební povolení. V Městci Králové jsou tak daleko, že vedoucí stavebního úřadu legalizuje černou stavbu na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, bez náležitého stavebního řízení a v rozporu s požárními předpisy a dalšími nařízeními a zákony. Když se potom obrátíte na MMR, tak se dozvíte, že MMR není kompetentní řešit pochybení podřízeného stavebního úřadu. To samé se dozvíte na Policii ČR a dalších úřadech. A soudy se diví, proč dotčený vlastník to dává k soudu a chce napravení staticky narušené nemovitosti, která byla poškozena tou nelegální stavbou. A toto je holá skutečnost, která se přímo týká mého kamaráda, takže žádné sci-fi. Ale ČR není právním státem, práva se obyčejný člověk nedovolá.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

7.9.2020 20:45 Reaguje na Lukáš
Revokaci nebo napadení aktu úředního bez soudu nedosáhnete, díky faktickému stavu, kdy úředník kryje postup úřdníka, a má k tomu spoustu možností i k nezákonnosti, jedinou obranou je správní postup a správní soudnictví spolu s občanskoprávním podáním na ochranu práv. Jenže i tak je to běh na dlouhou trať, kdy čas nehraje pro vás, ale úředníka. Následně seznáte, že jsou rychlejší řešení, ale uvrhnou vás do potíží. Ale zabrání opakování.

( dle cca 74 praktických kauz )
Odpovědět
LB

Lubomír Bombík

15.5.2019 10:40
V Česku se posledních 25 let pěstuje „ODZDIKEZDISMUS“, hlavně se vyhnout zlaté střední cestě a konsenzu. Poslední tři novely stavebního zákona byly k horšímu, i přes protesty odborníků z profesních komor. Vysvětlení je jediné: někdo záměrně rozhoupává kyvadlo a destabilizuje politický systém, jsou to sabotáže řízené z jednoho zákulisního centra. Ani samotní účastníci neví, že jsou manipulováni. Princip popsala Alexandra Alvarová v knize Průmysl lži. Jmenuje se to DICHOTOMIE, rozdělení společnosti na dva antagonistické tábory, které spolu nekomunikují. Je to estébácká metoda a zažil jsem ji na vlastní kůži https://1url.cz/iMdsx. Za současné politické situace NEMĚNIT! Ing.arch. Lubomír Bombík
Odpovědět
rl

rýpal lesní

24.8.2020 09:42
Dnes je návrh stavebního zákona projednáván ve Strakově akademii. Základní a zásadní rozpor v zákonu zůstal. Tím je systémová podjatost úředníků stavebních úřadů k záměrům samosprávy a k záměrům v působnosti samosprávy, kdy úředník rozhoduje o věci, ve které je starosta tím, kdo si přeje, jak má záležitost dopadnout, tohoto úředníka platí a je mu nadřízeným a ten, znalý toho, jak to chodí, podle toho rozhoduje. Dokonce je věc tak, že k tomuto "problému" byl přijat v rámci správního řádu stav, kdy "úředník samosprávného celku pokud rozhoduje o věci samosprávného celku je nepodjatý", čímž se vlastně had zakousnul do vlastního ocasu, a umožňuje rozhodování ve věci, týkající se sama sebe. Naprostou úsměvnou ukázkou je i rozhodování osoby starosty, jako orgánu obce, ve věci v souvislosti s řízením stavebním a vedením stavby, kdy je tento sám sobě podjatý, navíc, dokonce rozhoduje i v rozporu kompetencí, pokud je toto takto nadřízeným orgánem ( ovládaným osobami politicky a názorově spřízněnými ) trpěno či dovoleno. Tomu se říká demokratický výplach očí tím, co pochází odněkud níže.
Bez řešení vztahu státní správa - samospráva, stavební zákon - správní řád, je iluzorní, že by přinesla tato snaha něco pozitivního k transparentnímu, rychlému, efektivnímu rozhodování. Jde totiž vždy o to, co si ti, kteří návrh kočírují, pod uvedeným pojmem představují.
<rýpal lesní>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

7.9.2020 20:32
Nu, jde to do prvního čtení v našem slovutném parlamentu, bez ohledu na spoustu lamentů. Takže si dovoluji predikci, že jak si kdo ustele, tak si i poté, až bude vyřízen, lehne. Viz můj dnešní příspěvek k Turowu. Howgh.
<rl>
Odpovědět
 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist