https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/rita-simon-prilis-optimisticka-aktualizace-narodniho-programu-snizovani-emisi-ceske-republiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rita Simon: Příliš optimistická aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky?

16.1.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Česká Republika dodržela k roku 2020 národní závazky ke snížení emisí u všech stanovených znečišťujících látek. Významně klesly emisní hodnoty NOx a SO2, a to mezi lety 2005–2020. Oproti tomu emise NH3 a PM2,5 v posledních dvou letech stagnují a hodnoty NOx se v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšily. Vedle koncentrace rizikových látek v ovzduší by se ovšem analýza Národního programu snižování emisí měla také zabývat otázkou, zda dosažení imisních limitů v současné době stanovených je v souladu s novým doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší z roku 2021 a jestli je zaručena dostatečná ochrana lidského zdraví.  
 
Aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE) konstatuje, že Česká republika dodržela v roce 2020 národní závazky snižování emisí u všech znečišťujících látek, které stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284, o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší. Tabulka ukazuje vývoj emisí NOx (oxidy dusíku), NMVOC (nemetanové těkavé organické sloučeniny), SO2 (oxid siřičitý), NH3 (amoniak) a PM2,5 (jemné částice menší než 2,5 μm) v kilotunách (kt) v roce 2020 a 2021 a srovnává tyto hodnoty s referenčním rokem 2005. Zároveň v procentech (%) uvádí, o kolik se Česká republika zavázala snížit emise k roku 2020, 2025 a 2030, a to opět ve srovnání s referenčním rokem 2005.

Hodnoty národních závazků ke snížení emisí pro roky 2020, 2025 a 2030 (kt). Zdroj tabulky: Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, str. 16 a vlastní výzkum autorky (Rita Simon).
Hodnoty národních závazků ke snížení emisí pro roky 2020, 2025 a 2030 (kt). Zdroj tabulky: Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, str. 16 a vlastní výzkum autorky (Rita Simon).

Jak je z tabulky patrné, klesly emisní hodnoty NOx (oxidy dusíku) a SO2 (oxid siřičitý) ve skutečnosti v 2021 oproti referenčnímu roku 2005 velmi výrazně. Přesněji došlo ke snížení emisí NOx o 48 %, čímž se již k roku 2021 téměř podařilo naplnit závazek stanovený pro rok 2025. U emisí SO2 je pokles ještě výraznější, a to o 70 % oproti roku 2005, čímž se České republice opět prakticky podařilo naplnit budoucí závazek, tentokrát stanovený pro rok 2030. Další tři kontrolované látky (NMVOC, NH3 a PM2,5) bohužel tak pozitivní trend nevykázaly, přestože se i u nich podařilo České republice dostát svým závazkům. Emise NMVOC (nemetanové těkavé organické sloučeniny) a PM2,5 (jemné částice menší než 2,5 μm) klesly mezi lety 2005-2021 toliko o 22 %, u amoniaku (NH3) byl pokles ještě nižší, pouze 10%.

Oproti dlouhodobým trendům nejsou ty krátkodobé (mezi roky 2020 a 2021) bohužel tak pozitivní. Mezi roky 2020 a 2021 klesla pouze hodnota SOx, emise NH3 a PM2,5 stagnovaly a koncentrace NOx se dokonce v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšila. Vzhledem k těmto ne příliš pozitivním trendům je překvapující závěr národní emisní projekce, která je součástí NPSE, a která indikuje, že i v roce 2025 a 2030 se bez problémů podaří dodržet všechny stanovené národní závazky snižování emisí, ačkoliv by Česká republika měla tyto hodnoty do konce roku 2025 snížit ve stejném objemu, v jakém je snižovala mezi lety 2005-2020. Závazku stanoveného pro rok 2025 se podařilo téměř dosáhnout pouze u látek SOx a NOx. U dalších látek (NMVOC, NH3 a PM2,5) bude nutné emise snížit zcela zásadním způsobem, aby bylo dosaženo závazků pro rok 2030. Na optimistický závěr analýzy je právě kvůli aktuální stagnaci emisních trendů a kvůli vysokým závazkům stanovených u emisí NMVOC, NH3 a PM2,5 pro rok 2030 nutné nahlížet kriticky.

Aktuální NPSE mezi nejproblematičtější oblasti mající negativní vliv na NMVOC, NH3 a PM2,5 řadí: lokální vytápění domácností, zemědělství a dopravu. Sektor „lokální vytápění domácností“ – zahrnující spotřebu paliv pro vytápění, vaření a ohřev teplé vody – představuje v současné době více než 56 % celkových emisí NMVOC, více než 83 % celkových emisí primárních částic PM2,5 (asi 71 % celkových emisí primárních částic PM10) a 95 % celkových emisí benzoapyrenu. Tento sektor je rovněž největším zdrojem emisí „černého uhlí“. Vedle lokálního vytápění domácností je druhým nejvýznamnějším sektorem zdrojů emisí NMVOC sektor zahrnující nakládání s rozpouštědly.

Zemědělství je nejvýznamnějším producentem emisí amoniaku. Ze sektoru „Chov hospodářských zvířat“ pocházelo v roce 2021 přibližně 40 % emisí amoniaku, ze sektoru „Pěstování plodin a zemědělské půdy“ pak přibližně 55 % emisí. Třetinu těchto emisí je možné připsat „Aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv“.

Sektor „Silniční doprava“ představuje v současné době přibližně 28 % celkových emisí oxidů dusíku, 4 % celkových emisí NMVOC, téměř 5 % celkových emisí primárních částic PM2,5 a PM10, z nichž téměř polovina pochází z otěru brzd a pneumatik. V uplynulých letech výrazně klesl vliv nákladní a autobusové dopravy na emise většiny sledovaných znečišťujících látek. Celkové snížení by však mohlo být ještě vyšší, nebýt rostoucího vlivu osobní automobilové dopravy.

Ačkoliv NPSE zahrnuje tzv. SWOT analýzu, jež identifikuje silné a slabé stránky těchto tří sektorů a seznam opatření sloužících ke snížení emisí znečišťujících látek, nelze odhadnout, jaký reálný přínos budou mít již přijatá a budoucí opatření. SWOT analýza, stejně jako předkládaná opatření, jsou uvedena velmi obecně, chybí údaje o tom, jak byly stanoveny přínosy jednotlivých opatření, což v konečném důsledku znemožňuje jejich kontrolu.

Nadto je nutné zdůraznit, že Analýza o vývoji kvality ovzduší a dosažení imisních limitů, která rovněž tvoří součást NPSE, nereflektuje probíhající revizi Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (dále jen „Směrnice“), která stanovuje hodnoty pro látky znečišťující ovzduší tak, aby bylo chráněno lidské zdraví. Směrnice například stanovuje povinnost pro města vydat smogové varování při případném překročení limitů, vytvořit tzv. plány kvality ovzduší, a hlavně stanovit opatření tak, aby bylo období překročení limitů co možná nejkratší. Je také základem pro vymezení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k zabránění a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí jako celek.

Aktualizace NPSE se revizí Směrnice nezabývá, protože panují nejistoty ohledně jejího výsledného znění, které prozatím názorově rozděluje členské státy EU. Přestože návrh Směrnice ještě není finální, lze při predikování finálního znění revize vycházet z aktuálního doporučení Světové zdravotnické organizace z roku 2021 (tzv. Světové standardy kvality ovzduší), které jednoznačně poukazuje na to, že aktuální limity znečišťujících látek nejsou určeny takovým způsobem, aby dokázaly ochránit lidské zdraví.

Aby byla zajištěna adekvátní ochrana zdraví, doporučuje Světová zdravotnická organizace snížit hodnoty pro částice PM2.5 a PM10 a hodnoty oxidu dusičitého přibližně na čtvrtinu současného limitu. V tuto chvílí sice návrh směrnice počítá s přibližně polovičními hodnotami oproti aktuálním evropským standardům kvality ovzduší, toto snížení je však z pohledu WHO stále nedostačující a můžeme proto předpokládat, že se Evropská unie bude snažit prosadit limity přísnější. Lze předpokládat, že nové znění směrnice bude pro NPSE znamenat nutnost zásadně přepracovat část „Analýza úrovní znečištění ovzduší“ (tzv. imisní analýza), která popisuje kvalitu ovzduší podle koncentrací vybraných znečišťujících látek v atmosféře, ale také novelizovat zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.


reklama

 
Další informace |
foto - Simon Rita
Rita Simon
Autorka je pracovníci Centra pro klimatické právo a udržitelnost.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

16.1.2024 14:54
Pocitově chápu, že částice PM10 a PM2.5 mohou mít vliv na lidské zdraví. Jak je to ale s NOX, SO2 či NH3? To jsou docela běžné ionty v minerálkách a moc nevěřím, že by v současných koncentracích ve vzduchu lidskému zdraví mohly škodit. Jistě, vše je o rozumné míře a pravděpodobnosti.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.1.2024 20:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Oxid dusný NOx se dusný nejmenuje z plezíru.
Vysoká koncentrace NH3 amoniaku působí dýchací problémy.
SO2 se snadno rozpouští ve vodě ale podstata je to, že se vyskytuje v plynném stavu v atomsféře a způsobuje dýchací problémy jako je Astma, rozedmu plic a poškozuje srdce.
Je to asi otázka koncentrací a určitě není dobré je zbytečně přidávat do ovzduší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.1.2024 10:12 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To vše beru. Jak jste uvedl, je to otázka koncentrací a o limitech, i nepatrně ohrožujících zdraví, je třeba hned na začátku zavést věcnou diskusi. Stejné je to i s radioaktivitou.

Tady vůbec nejde o zbytečné přidávání do ovzduší. Tady jde o účinné a často drahé omezení emisí na neškodný limit.

Je třeba zajímavé, že snížení emisí těchto plynů u aut auta nejen prodražuje ale i zvyšuje jejich spotřebu a tudíž i emise CO2.
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.1.2024 13:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Všechna ta opatření slouží spáše ke sšeftování (viz emisní povolenky) i když nějaký efekt přinášejí. Ovšem nejspravedlivější je kontrolovat a měřit všechny znešištovatele včetně automobilů a platit za míru znečištění přímo. A toho se všichni politici bojí jako čert kříže.Ono by se tottiž ukázalo čím vlastně za co platíme.......
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist