https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vyhlasenie-clenov-slovenskej-vedecko-vyskumnej-komunity-k-problematike-nespravnych-interpretacii-vyvoja-klimy-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

: Vyhlásenie členov slovenskej vedecko-výskumnej komunity k problematike nesprávnych interpretácií vývoja klímy a hydrologických procesov Slovenska

16.12.2002
Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad spôsobom interpretácie problematiky vývoja klímy a hydrológie našej krajiny.

Po roku 1989 sa naša spoločnosť vydala na náročnú a správnu cestu zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o stave životného prostredia, ako aj jednotlivých odvetví riadenia nášho hospodárstva. Pozitívny je i trend rastúcej diverzifikácie zdrojov informácií, návrhov a riešení manažmentu krajiny v podmienkach modernej, otvorenej spoločnosti. Jeho dôsledky sa prejavujú vo zvyšovaní efektívnosti riadenia životného prostredia a všetkých zložiek prírodnej krajiny Slovenska.

V oblasti riadenia vodného hospodárstva a životného prostredia sa významným predstaviteľom alternatívnych teórií, návrhov a praktických riešení stal Ing. Michal Kravčík, CSc., predseda občianskeho združenia Ľudia a voda. Už niekoľko rokov prezentuje názory na vývoj klímy a hydrológie Slovenska, ako aj návrhy riadenia vodného hospodárstva v našej krajine. Tieto prezentuje ako serióznu alternatívu k doposiaľ známym vedeckým poznatkom a štandardným postupom v hospodárení s povrchovými a podpovrchovými vodami.
 
S poľutovaním konštatujeme, že teórie Michala Kravčíka týkajúce sa pohybu vody v krajine a príčin vzniku mnohých extrémnych hydrologických a klimatických prírodných javov neprešli náročným procesom vedeckej diskusie na národných a medzinárodných vedeckých fórach, kde mali byť pred ich širokou medializáciou prezentované a obhájené, nie sú postavené na základných teoretických vedomostiach v oblasti matematiky, fyziky, ako aj ďalších prírodných vied, a považujeme ich za odborne a vedecky neobhájiteľné. Absolútne neprijateľné sú mnohé jeho závery v oblasti hydrológie, fyziky klímy a hydrologických procesov prebiehajúcich v krajinnom systéme, ktoré nerešpektujú medzinárodne prijaté výsledky a vedecké metódy výskumu. Je veľmi nebezpečné, že niektoré závery Michala Kravčíka sú postavené na nepravdivých údajoch, ktoré často vedú k účelovým interpretáciám. Michal Kravčík sa vyhýba účasti na vedeckých a odborných fórach v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva, čím takmer znemožňuje verejne a transparentne konfrontovať jeho názory so súčasnými poznatkami a prístupmi. Technické riešenia protipovodňovej ochrany a princípy riadenia vodného hospodárstva prezentované Michalom Kravčíkom nepovažujeme za serióznu alternatívu k postupom uplatňovaným v modernej a technicky vyspelej civilizácii a v mnohom nie sú v súlade so zásadami starostlivosti o vodstvo deklarovanými Európskou úniou v rámcovej smernici o vode, ktorej princípy sa v blízkej budúcnosti budú zavádzať aj v našom vodnom hospodárstve. Sú v priamom rozpore so snahou vedeckej a odbornej obce o zabezpečenie efektívnej protipovodňovej ochrany nášho územia, kvality životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja kultúrnej slovenskej krajiny.

Rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku vnímame ako dôležitý nástroj na zabezpečenie osobných a politických slobôd občanov. Vítame preto možnosť otvorenej odbornej konfrontácie názorov vládnych i mimovládnych organizácií, aj v oblasti riadenia vodného hospodárstva. Táto diskusia sa bude v budúcnosti rozrastať aj v rámci postupov požadovaných Rámcovou smernicou o vode, aj u nás budú pre ňu vytvorené ďalšie nové fóra a nástroje. Očakávame, že táto diskusia sa povedie vecne, bude v nej snaha oprostiť sa používania tvrdou a nekompromisnou vedeckou diskusiou nepreverených argumentov.

Pokiaľ zostáva základným atribútom slobody zodpovednosť, apelujeme na tých, ktorých zodpovedný postoj ku kvalite informácií má viesť k zvyšovaniu úrovne informovanosti verejnosti a k výchove jej odborného vedomia, aby nepodľahli ilúzii o existencii lacných a jednoduchých riešení v riadení vodného hospodárstva krajiny. Vyzývame slovenskú žurnalistickú obec, aby sa dôraznejšie angažovala v prezentovaní vedecky preverených, resp. vedecky diskutovaných informácií o vývoji klímy a hydrológie Slovenska.

V abecednom poradí:
Prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (Odbor vodného hospodárstva SAPV)
Ing. Juraj Brtko, PhD. (Výskumný ústav vodného hospodárstva, riaditeľ)
Ing. Ján Hríbik, PhD. (Slovenský výbor Medzinárodnej komisie pre závlahy a odvodnenie ICID)
Prof. Ing. Dušan Húska. PhD. (Únie krajinných in?inierov Slovenska, prezident)
Doc. RNDr. Miriam Fendeková, PhD. (Katedra hydrogeológie PrirF UK BA)
Prof. Ing. Bohdan Juráni, PhD. (Katedra pedológie PrirF UK BA)
Doc. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Národný klimatický program SR)
RNDr. Juraj Majerčák (Ústav hydrológie SAV)
RNDr. Oľga Majerčáková, PhD. (Slovenský výbor pre hydrológiu)
Ing. Viliam Novák, DrSc. (člen Predsedníctva SAV)
RNDr. Pavel Petrovič, PhD. (Výskumný ústav vodného hospodárstva)
RNDr. Štefan Rehák, PhD. (Slovenský výbor Medzinárodnej komisie pre závlahy a odvodnenie ICID)
Prof. Ing. Ján Szolgay , PhD. (Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU Bratislava)
Doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita)
Doc. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. (Lesnícka fakulta TU Zvolen)
Doc. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta STU)
Prof. Ing. František Špánik, PhD. (Slovenská bioklimatická spoločnosť pri SAV)
RNDr. Pavel Šťastný, PhD. (Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV)
RNDr. Július Šútor, DrSc. (Ústav hydrológie SAV, riaditeľ)
Prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc. (Katedra meteorológie a klimatológie FMFI UK)

reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist