https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zaba-na-prameni-aneb-ekoteroriste-se-ozyvaji-stanovisko-jaro-jaromer-khrozbe-zdrazeni-vody-pro-hradec-kralove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

David Číp, Martin Hanousek: Žába na prameni, aneb „ekoteroristé“ se ozývají (stanovisko JARO Jaroměř k hrozbě zdražení vody pro Hradec Králové)

11.9.2007
Dne 4.9.2007 byla ve večerních regionálních zprávách na ČT 1 odvysílaná reportáž, v níž v souvislosti se změnou odběru povrchových vod na prameništi Litá a Mokré, tvrdí někteří pracovníci VAK Hradec Králové či magistrátu Hradec Králové, že v Hradci Králové podraží z tohoto důvodu pitná voda. Ze vzniklé situace viní ochranu přírody, kterou obviňují z "ekoterorismu“ i z toho, že povyšují žábu a trávu nad člověka". Více viz zde. Naše tisková zpráva na tuto reportáž reaguje, podobně jako na zprávu uveřejněnou na serveru aktuálně.cz nebo v jiných médiích.
 

Reportáž považujeme za dramatizaci problému, kdy v popředí je jen cena a kvalita vody a obyčejná "žába na prameni" (z pohádek nechvalně proslulá). Zdaleka není zmíněna nejen hodnota oné žáby (stejně jako desítek dalších ještě vzácnějších druhů organismů, kteří v konfliktní oblasti dosud přežívají), ale ani to, že vysoká cena bude v budoucnu výsledkem dnešního nepřiměřeného čerpání vody. Nezmiňuje ani, že čerpání vody z Orlice lze předejít i jen snížením spotřeby vody, nebo vhodnými pozemkovými úpravami v kontroverzním prameništi (analogicky lze situaci přirovnat k úspěšným snahám občanských a ekologických sdružení, která v druhé polovině 20. století dosáhla ukončení svodu horské vody do Los Angeles. Jen díky osvětě se zabránilo vyschnutí horského jezera Mono Lake - vše nakonec dokonce proběhlo s nadšením obyvatel Los Angeles).

Je ovšem obecně známo, že v poslední době v České republice došlo ke snížení odběru vody. Lze tedy i uvažovat, zda ono reportáží zmiňované zdražení vody není jen tahem k přenesení pozornosti veřejnosti od onoho zdražování (kompenzující snížení tržeb za odebíranou vodu) jen směrem k ochráncům přírody. Shrnuto, i bez zdražení vody o pětikorunu lze (a to navíc dlouhodobě) zajistit dostatečný příkon vody, tak jako je tomu za současné situace.

Řeka, snad kdysi...
Řeka, snad kdysi...
Foto: David Číp

Je zcela nesmyslná představa, že pokud zůstane odčerpávání podzemních vod z prameniště Mokré – Litá beze změny, bude tím definitivně vyřešen problém s nedostatkem pitné vody. Stejně krátkozraké je i tvrzení, že Hradec Králové zachrání před problémem s nedostatkem vody jedině výstavba přehrady v Mělčanech u Dobrušky. Nic z toho totiž neřeší pravou příčinu nedostatku (i akutního přebytku) vody v krajině a nemůže proto ani rozhodně působit jako všelék. Jedině celková změna některých stále se opakujících lidských nešvarů a náprava chyb způsobených v minulosti dokáže problém s vodou vyřešit jednou pro vždy a je nutné soustředit energii a pozornost právě na řešení těchto hlavních příčin.

Problém s nedostatkem vody rozhodně nevyvolala ochrana přírody, která požaduje omezení odčerpávání podzemních vod z prameniště Mokré – Litá. Hlavním viníkem je regulační akce „Odvodnění zemědělských pozemků v oblasti Opočenské kotliny“, která proběhla v 30. letech 20. století, kdy byly odvodněny obrovské mokřady kolem obce Mokré (mj. příznačný název) a kolem Lité. Bohužel, posledním místem dochovaným do dnešních dnů v alespoň trochu původním stavu je již jen Evropsky významná lokalita soustavy chráněných území Natura 2000 a současně i přírodní rezervace Zbytka. Dílo zkázy nakonec ještě hlavně od 70. let 20.století dokončily nevhodné a hrubé vodohospodářké zásahy. Lokalita Zbytka, kde leží zdroj Litá, byla odvodněna naprosto nepochopitelnou akcí, kdy bylo zavezeno přírodní koryto Lité a nahrazeno regulovaným a velice zahloubeným a tudíž odvodňujícím kanálem. Již jen s využitím špetky zdravého rozumu je proto zcela evidentní, že za problémem Hradce Králové s nedostatkem kvalitní pitné vody nemohou být zodpovědní ochránci přírody, kteří se jen snaží zachránit před lidskou sobeckostí poslední zbytek zdejších dnes již zcela unikátních společenstev živočichů a rostlin. Následně je i podobně triviální odpověď na otázku jakým směrem by se měl celý problém řešit.

Celkem jednoduchým a účinným opatřením, které by mělo být naprostou prioritou povodí je podle nás revitalizace (obnova) této části Lité! Revitalizací zásadně pomůžeme lokalitě napravit vodní režim! A nemusíme si zcela zbytečně ničit velice unikátní část řeky stavbou vodní nádrže Mělčany, u které je nutnost jejíž výstavby předhazována veřejnosti podnikem Povodí Labe jako jediné spásné řešení schopné zachránit žíznící Hradec Králové.

Snaha řešit sucho na místě bývalých mokřadů stavbou přehrady Mělčany za více jak 500 000 000 Kč, je naprosto mimojdoucí. Navíc by tak byl zničen velice hodnotný úsek řeky Dědiny, který je navržen na doplnění národního seznamu Natury 2000. Přehrada navíc řeší jen průtoky v letních měsících, ale neřeší plochu a sucho v celém zbývajícím povodí! Je podle nás nezbytné přehodnotit akci z první poloviny 20. stol. „Odvodnění zemědělských pozemků v oblasti Opočenské kotliny“ - a revitalizacemi, pozemkovými úpravami a vhodnou lesnickou a zemědělskou praxí oproti přehradě nesrovnatelně efektivněji řešit úplně celou plochu povodí!!! V zásadě platí výše napsané věty téměř všeobecně, neboť v okrese Hradec Králové byla zhruba polovina zemědělských pozemků uměle odvodněna - to je téměř absolutně nejhorší podíl odvodněných půd v celé České republice!!!

Otázka povodní na Dědině, respektive Zlatém Potoce?

Jako ochránci přírody jsme se snažili strpět pro přírodu dosti bolestivý kompromis rychlého řešení protipovodňové ochrany pomocí suchého poldru. Na rozdíl od přehrady, které by zatopením nenávratně úplně zničila lokalitu navrženou na doplnění národního seznamu Natury2000 (výskyt min. 47 zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin), je suchý poldr přece jen k přírodě daleko šetrnější a spojuje tak ochranu majetku a osob s další existenci zdejší cenné přírody.

Povodí Labe se snaží prezentovat devastační přehradu v Mělčanech jako řešení odběru v Lité. Jedná se však o "vyhánění čerta ďáblem" - místo toho, aby se věc řešila celkem nevelkou revitalizací toku v okolí Evropsky významné lokality Zbytka do podoby, kdy zdejší krajina fungovala...

Ať je ta voda co nejdřív pryč, jen aby ale nechyběla...
Ať je ta voda co nejdřív pryč, jen aby ale nechyběla...
Foto: David Číp

V minulosti jsme zažili mnohá technická řešení, která nebyla přínosem pro nic a pro nikoho. I zkušenosti o negativních účincích přehrad (narušení teplotního, průtokového i splaveninového režimu, vytvoření migračních překážek pro živočichy, snížení kvality povrchové vody následkem likvidace přirozené samočisticí schopnosti přirozené řeky) svědčí o tom, že lidská snaha poroučet větru a dešti je nejen marná, ale dokonce nejen přírodě, ale i samotnému člověku škodlivá. Podobně jako v minulém století lidé nedomysleli negativní dopady (se kterými se teď potýkáme) jistě šlechetně myšlené realizace „Odvodnění zemědělských pozemků v oblasti Opočenské kotliny“, nedokážeme v tuto chvíli také domyslet jaké negativní dopady výstavba kontroverzní přehrady v budoucnu přinese. Pokud však budeme naši energii směřovat do návratu ke stavu, kdy byla celá oblast zničena nedomyšlenými zásahy člověka, máme ze všech variant zcela největší jistotu, že uvedená opatření se nevymknou kontrole, stanou se účinná a vyřeší problém s nedostatkem vody jednou pro vždy. Jsme přesvědčení, že výstavba přehrady problém vyřešit nedokáže (naopak spíše vyvolá nové negativní dopady a navíc zcela zbytečně poničí přírodu) a v budoucnu se bude muset stejně přikročit k revitalizaci zmiňované oblasti. Proto by měla být zcela jednoznačně preferována varianta revitalizace území Mokré – Litá, která je nejen přínosná pro člověka, ale i pro přírodu a navíc je daleko snadněji a levněji proveditelná.

I kdyby Dobrušku byla před povodní přehrada (stejně jako poldr) schopna ochránit, podobně jako kdyby se vyplnily podle našeho názoru nereálné předpoklady Povodí Labe, že přehrada spasí i Hradec Králové ve směru zajištění dostatku pitné vody, pro stovky obcí v celém povodí zůstává výstavbou přehrady povodňová ochrana stejně jako problém s nedostatkem vody v krajině nevyřešen. Jak dokazuje čím dál více příkladů z poslední doby i doposud zdánlivě zcela nevinný potůček může během pár hodin způsobit velkou povodeň a napáchat mnoho škod. Tento problém však není rozhodně řešitelný výstavbou dalších a dalších přehrad, které už ani není kam umístit. Podobně jako v předchozích příkladech, je jediným možným řešením náprava chyb napáchaných člověkem v minulosti. Z tohoto důvodu jsme vytvořily doporučení, která řeší skutečné příčiny povodní nebo sucha, nikoli až jejich následky (viz www.jarojaromer.cz - "kauzy, stanoviska, žádosti").

V mediálních příspěvcích zaznívají i vyložené nepravdy hodné uvedení na pravou míru: "Je to ekoterorismus!"

"Terorizmus - souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obvykle s politickým podtextem." Ochránci přírody nicméně prostředky k páchání násilí nedisponují, pouze upozorňují na problém ze svého pohledu. Jediným cílem celé nepříjemné kauzy je jen zachování mimořádně cenné části přírody do budoucna s využitím prostředků, které v demokratickém prostředí nabízí právní stát. Analogicky nelze nikomu vyčítat, že k obraně využil právních prostředků k odsouzení nějakého zloděje či vraha. I připustíme-li špatnou legislativu (staví se na stranu "zloděje", jímž jsou sami ochránci přírody), lze uvažovat o jejích změnách, nikoli postupovat protiprávně.

„Kvůli ochraně žab a rostlin hrozí, že více než 100 tisíc lidí na Hradecku budou mít horší a dražší vodu“

Jde opravdu o 100 tisíc odběratelů s problémem s vodou? Méně vody z daného zdroje lze při zachování kvality kompenzovat jejími úsporami spotřebiteli (k čemuž v poslední době i došlo, před tím nebyl problém se zajištěním vody z jiných zdrojů), více vody lze zajistit naopak různými opatřeními v krajině. Argumentuje se zdražením z 25 na 30 Kč/m3, i z alternativních zdrojů má ale voda parametry kvalitní pitné vody ve vodovodním řádu (patrně kvalitnější, než té často nakupované např. v PET lahvích za mnohem vyšší cenu). Cílem snah ochranářů je jen snížení čerpání umožňující zachování mimořádně cenného biotopu namísto nenávratného zničení. Jde o rozhodování mezi ani ne pětikorunou a vzácnými druhy chráněnými i Evropskou unií.

„Prudké snížení čerpání vody“ - následně je letmo zmiňováno, že jde o snížení čerpání jen o desetinu. Sleva 10% ani v obchodech obvykle není udávána jako prudké snížení cen.

„30 let to nikomu nevadilo“ - problém s vysokým čerpáním vody vždy vadil, teprve se zvolenou strategií negativního líčení ekologů v souvislosti patrně s cenovou politikou bylo medializováno.

„Zařízení za miliardu“ - může být využíváno nadále, stavbu a provoz však měly doprovázet odborné ekologické studie a nikdy nemělo být přistoupeno k čerpací kapacitě neodpovídající ekologickým možnostem dané lokality.

"Ke zlepšení podmínek pro rozvoj vzácných organismů přispěla právě péče vodařů o ochranná pásma vodních zdrojů"

Právě změna hydrologických podmínek vyvolaná kromě regulace vodních toků v okolí a odvodněním rovněž intenzivním čerpáním podzemních vod je jedním z hlavních faktorů, které zapříčinily vymizení celé řady zdejších vzácných druhů!

Dlouhodobě je zde pohřešována např. masožravá rostlina tučnice obecná, ale i vrba rozmarýnolistá, kohátka kalíškatá, pěchava slatinná a další. U jiných zdejších vzácných druhů pak došlo k citelnému oslabení jejich populací a pokud se situace nezlepší, čeká stejný osud i je. Do této kategorie patří například i zmiňovaná kuňka ohnivá, žába u které vlivem činnosti člověka rapidně poklesly stavy téměř po celé Evropě. Z tohoto důvodu proto Evropská unie požaduje v členských státech kuňku přísně chránit.

"Nebyl vzat v úvahu zájem na zásobování obyvatel pitnou vodou"

To spíše platí obráceně. Již desetiletí jsou to právě ekologové, kteří apelují na veřejnost, že stávající systém postavený na plýtvání pitnou vodou, je dlouhodobě neudržitelný. Mnoho našich občanů plýtvá vodou neúsporným splachováním vody do odpadu WC nebo využíváním neúsporných praček, statisíce lidí z kratochvíle doma napouští zahradní bazény a zavlažují anglické trávníky, cíle čistoty nejen vlastního auta někdy hraničí až s posedlostí. Ke všemu je používána voda určená k pití. Nepřiměřený odběr povrchových vod z pramenišť kvůli plýtvání při tom může vést k sesychání okolního prostředí a dlouhodobé ztrátě těchto cenných zdrojů.

Biologický význam lokality – jablko sváru

Roste zde kriticky ohrožená violka vyvýšené, kterou v ČR lze nalézt už jen na pouhých cca třech dalších místech. Z ostatních několika desítek zvláště chráněných nebo ohrožených druhů uvedených na červených seznamech živočichů a rostlin lze na tomto místě vyzdvihnout např. orchidej vstavač vojenský, u které tato lokalita představuje jednu z posledních lokalit na území východních Čech, podobně je na tom i zvonečník hlavatý nebo huseník jarní. Z dalších vzácných druhů rostlin zde dosud přežívají např. kosatec sibiřský, škarda ukousnutá, třtina pestrá, česnek hranatý, kostival český, prstnatec pleťový, vícero vzácných druhů ostřic atd. Z ohrožených a vzácných druhů živočichů zde žije kromě "proslavené" kuňky ohnivé i např. atraktivní rosnička zelená, strakapoud prostřední, bekasina otavní a řada dalších.

Naše stanoviska jsme připraveni tlumočit Povodí Labe, abychom se společně pokusili najít taková řešení, která by byla přijatelná pro obě strany a byla co nejrychlejší a technicky nejméně náročná. Z tohoto důvodu proto zveme všechny kterým není uvedený problém lhostejný na setkání zástupců ekologických organizací se zástupci Povodí Labe. Uskuteční se tento pátek 14.9. od 14 hod. na Povodí Labe - Info centrum v budově A, přízemí.

Budeme zde jednat o předběžném přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Horního a Středního Labe a o výsledcích přípravných prací.Za ČSOP JARO Jaroměř David Číp a Martin Hanousek

Kontakt: www.jarojaromer.cz

David Číp, email: coracias@seznam.cz, mobil: +420 603 847 189 Martin Hanousek, email: ceskesrdce@seznam.cz mobil: +420 777 658 903  

Příloha: Naše původní stanovisko k odběru podzemních vod

Dále jsou na našich stránkách dostupné fotografické ukázky některých nevhodných technických opatření způsobující nedostatek vody v krajině.PŘÍLOHA

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř

Tel.: 603 847 189 e-mail: coracias@seznam.cz IČO: 67441076 www.jaro.jaromer.cz

ČS a.s. Jaroměř č.ú. 1181891379/0800

Č. j. coga 134/7

Dne: 15.5.2007

Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru "Odběry podzemních vod v prameništi Litá a Mokré".

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, si dovolujeme zaslat naše vyjádření k dokumentaci vlivů záměru "Odběry podzemních vod v prameništi Litá a Mokré".

Z dílčího posudku Mgr.Mudry vyplívá, že posouzení vlivu záměru odběru podzemní vody na Evropsky významnou lokalitu (dále jen EVL) Zbytka a přírodní rezervaci Zbytka vypracovaným RNDr.Buškem, v dokumentaci vykazuje závažné nedostatky. Dokumentace v žádném z variant nerespektuje schválený plán péče o přírodní rezervaci Zbytka (autorů Mikeska, RNDr.Hájka), hlavně požadavek na zachování hladiny podzemní vody na velké louce (jihozápadní část rezervace) na kótě 258,50(st. 28, plán péče o PR). Posudek nelogicky předkládá dvě varianty návrhu stanoviska, přičemž čerpání obou variant je v rozporu s požadavky schváleného plánu péče a nezajistí optimální zásobení prostoru rezervace. Varianta č.1 částečně přihlížející k závěrům posudku Mgr.Mudry je jen kompromisem mezi optimálním stavem podle plánu péče a stávajícím stavem, neboť prodlužuje o jeden měsíc využívání podzemních vod udržování hladiny na vrtu L+5 na kotě 257,50 a částečně snižuje odběry z některých vrtů, zejména z vrtu L+1. ZO ČSOP Jaroměř považuje tuto variantu za minimální kompromis mezi zájmy na odběrech vody a ochranou přírody v lokalitě EVL a PR Zbytka. V případě, že odpovědné orgány ochrany přírody nebudou uplatňovat minimálně tuto variantu odběrů a negativní změny společenstev vyvolané nedostatkem podzemní vody budou pokračovat, obrátí se naše organizace ve věci ochrany EVL na příslušné instituce a orgány Evropské unie.

Za ZO ČSOP JARO Jaroměř David Číp


reklama

 
David Číp, Martin Hanousek
Autoři jsou členové ČSOP JARO Jaroměř.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist