https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/budeme-mit-silnice-postavene-na-toxicke-strusce-podle-arniky-to-realne-hrozi-podle-mzp-je-to-nesmysl
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Budeme mít silnice postavené na toxické strusce? Podle Arniky to reálně hrozí, podle MŽP je to nesmysl

30.3.2021 06:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
Využití strusky vzniklé spalováním odpadu by ušetřilo primární suroviny. Ekologické organizace se ale obávají, že uvolní do prostředí toxické látky.
Využití strusky vzniklé spalováním odpadu by ušetřilo primární suroviny. Ekologické organizace se ale obávají, že uvolní do prostředí toxické látky.
Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady, která mimo jiné stanovuje podmínky pro využití zbytkového materiálu ze spaloven ve stavebnictví. Podle organizace Arnika to znamená, že pro stavbu silnic se bude moci využívat struska s vyšším obsahem toxických látek. Ta navíc nebude podléhat testům ekotoxicity, tj. hodnocení nebezpečí pro životní prostředí a živočichy. Ministerstvo ale zdůrazňuje, že cílem je využívat existující materiál a snížit množství odpadu. Vyhláška umožní, aby odpad po spalování zůstal v oběhu. Proces úpravy strusky pro stavebnictví navíc umožní získat z ní železné i neželezné kovy, které budou dále recyklovány.
 
Základním problémem využití zbytků po spalování je, že v popelu a strusce ze spaloven odpadů se kumulují toxické látky. Podle Arniky se jedná především o chloridy, fluoridy, sírany, těžké kovy a mnoho dalších.

„Celý problém je daleko větší, než se zdá. Spalováním odpadů s obsahem bromovaných zpomalovačů hoření vznikají extrémně toxické bromované dioxiny, jejichž koncentrace se v popelu a strusce ze spaloven vůbec nesledují,“ popisuje Sarah Ožanová z Arniky. Nebezpečným látkám, které ohrožují vše živé, bychom podle ní měli v úniku do životního prostředí bránit. „Zmiňovaná vyhláška jim naopak do životního prostředí cestu otevírá,“ myslí si Ožanová.

Ministerstvo životního prostředí se však ohrazuje proti tvrzení, že by látky ve strusce byly nebezpečné pro životní prostředí. „Všechny čtyři ZEVO (pozn. red.: zařízení na energetické využití odpadu, lidově spalovny odpadů) v ČR mají platné osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, v rámci kterého je pravidelně sledována i ekotoxicita. Struska ze ZEVO není ekotoxická, takže se jedná o lživé tvrzení ze strany Arniky,“ uvádí MŽP v odpovědi Ekolistu.

Struska zatím končí na skládce. Ilustrační snímek.
Struska zatím končí na skládce. Ilustrační snímek.

„Pokud by struska měla ekotoxický charakter, tak musí být klasifikována jako nebezpečný odpad a není možné jí využít. Testy ekotoxicity se dělají pravidelně podle podmínek platného osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností,“ reagoval v odpovědi Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP.

Chystaná vyhláška se zabývá požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, podrobnostmi pro využívání odpadů k zasypávání, ale i podrobnostmi nakládání s kaly, a dalšími požadavky na nakládání s odpady. Včetně stanovení limitních hodnot pro další využití strusky ze spaloven. Z pohledu Arniky jsou problematické právě tyto hodnoty.

„Vyhláška nově snižuje limity pro výluh nebezpečných látek a ve velkém usnadní využívání toxičtějšího materiálu, který tak může například otrávit spodní vody. Jenom z pražské spalovny odpadů by šlo asi o 70 tisíc tun a desetitisíce tun z ostatních spaloven ročně,“ uvádí Arnika, která se problematikou toxických látek v prostředí dlouhodobě zabývá.

„V současné době veškerá struska z energetického využití odpadů končí na skládkách, ať už přímo nebo jako materiál pro technické zabezpečení skládky,“ komentuje spor Michal Šyc z Ústavu chemických procesů Akademie věd. Jeho pracoviště spolu se společností Danish Waste Solutions připravilo sérii studií, na základě kterých byl paragraf zabývající se využitím strusky do legislativy navržen.

Pro využití strusky ze spalování odpadů se mají se strusky oddělit železné a neželezné kovy. „Uvedení tohoto konceptu v praxi představuje investice pro provozovatele ZEVO na úrovni až stovek milionů Kč. Na druhou stranu je to spojené s nezanedbatelnými ekonomickými benefity z prodeje získaných kovů a také úsporou primárních surovin a recyklací kovů ze strusky,“ uvádí Michal Šyc.

„Dle dostupných znalostí je současný potenciál neželezných kovů ve strusce v ČR až 3 500 tun, z čehož je většina hliník. Jelikož primární produkce hliníku je energeticky velmi náročný proces, představuje zpětné využití výše uvedeného množství roční úspory CO2 více než 30 tisíc tun,“ vysvětluje Šyc.

Zásobník odpadu v ZEVO Malešice.
Zásobník odpadu v ZEVO Malešice.

Až po oddělení kovů má být struska využita ve stavebním průmyslu. Michal Šyc uvádí, že to může vést k úspoře cca 150 tisíc tun primárních materiálů pro stavební průmysl. Podle něj nová legislativa naopak nastaví jasně definované bezpečné podmínky pro využití strusky.

Tu bude možné použít jako podkladovou vrstvu pozemních komunikací, ovšem až po nutné předúpravě. Dalšími podmínkami použití bude určitá vzdálenost od zdroje pitné vody, nepropustný povrch a podobně. Strusku nebude podle Šyce možné využít na náspy či zásypy.

Přípustné limity

Ministerstvo vysvětluje snížení limitů na škodlivé látky tím, že limitní hodnoty na jejich výluh jsou nastaveny právě s ohledem na striktně omezený způsob použití. Ten podle MŽP výrazně snižuje průnik vody do strusky ve vrstvě, ve které bude využita. Možnost úniku škodlivin do okolního prostředí má tedy být malá.

„Při tomto způsobu využívání nedochází dlouhodobě v jiných členských státech k problémům s ohrožením životního prostředí nebo lidského zdraví, proto mohla být s ohledem na princip oběhového hospodářství tato koncepce převzata do návrhu vyhlášky a adaptována na české podmínky,“ uvádí Ondřej Charvát.

Arnika ale vnímá situaci jinak. „Přístup Ministerstva životního prostředí považujeme za hazard se životním prostředím a přírodou. Ministerstvu zjevně jde o to, aby nové spalovny pálily odpady na plné obrátky a chrlily stavební materiál, který se dá zpeněžit,“ říká k návrhu Jindřich Petrlík z Arniky.

Ministerstvo navíc uvádí, že většina toxických látek se nevyskytuje ve strusce, ale v popílku, který ze spalování vzniká. „Tisková zpráva Arniky směšuje dohromady strusku (škváru - hrubý podíl po spalování) a popílek (jemný podíl ze spalování). Vyhláška ale připouští pouze využití strusky. Ovšem většina škodlivin se nachází v popílku,“ reaguje za ministerstvo Ondřej Charvát.

Jindřich Petrlík z Arniky s tím nesouhlasí. „To, že se většina škodlivin nachází v popílku, platilo dříve a pro některé škodliviny. V současnosti je to už trochu jinak,“ říká Petrlík. Jednak kvůli vývoji ve složení odpadu, jednak se více škodlivých látek v různých studiích měří.“ Ve strusce je podle Petrlíka například daleko více zinku, který sice neškodí lidem, ale pro vodní organismy je toxický.

„Ve strusce a popelu zůstává také vysoké množství arsenu, olova či niklu, tedy toxických těžkých kovů. Ale hlavně kvůli rostoucímu množství odpadů, obsahujících bromované zpomalovače hoření, je v popelu a strusce značné množství bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření,“ uvádí Jindřich Petrlík s odkazem na studie, ze kterých své informace čerpá.

„Celý koncept včetně limitů a podmínek využití je nastaven tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí, tak jako v řadě dalších vyspělých zemí v Evropě,“ ubezpečuje Michal Šyc z Akademie věd.

Arnika nesouhlasí s MŽP ani v tom, zda budou dobře dohledatelná místa použití rizikového stavebního materiálu. Ministerstvo uvádí, že „využití strusky bude možné výhradně v zařízení určeném k nakládání s odpady povoleném krajským úřadem. Každé takové zařízení je uvedeno ve veřejně přístupném registru zařízení na stránkách MŽP, kde je také možné dohledat jakékoliv zařízení podle druhu odpadu, se kterým je v něm nakládáno. To se týká rovněž této strusky, která je samostatným druhem odpadu. Žádný speciální registr není potřeba, struska se bude aplikovat pouze na schválených zařízeních a bude se dát dohledat, kdo ten odpad použil“.

Škvára ze spalovny.
Škvára ze spalovny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Veronika Jedličková

Ve vyhlášce se ale v § 7 Podmínky využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání píše: Struska ze spalování ostatního odpadu zahrnutá pod katalogové číslo 19 01 12 může být použita k zasypávání, pokud bude použita ke stavebním účelům uvedeným v tabulce v bodě 3 v příloze č. 6 k této vyhlášce za podmínek uvedených v této tabulce.

A tam se uvádí: Pozemní komunikace, parkoviště a obslužné prostory v průmyslových zónách a Základy a podlahy konstrukce průmyslových a skladových budov.

„Ani jedno z těchto míst neodpovídá definici, že ‚využití strusky bude možné výhradně v zařízení určeném k nakládání s odpady povoleném krajským úřadem‘,“ reaguje Jindřich Petrlík. „Buď ministerstvo nechápe, že chceme evidenci míst, kde se struska použila pro stavbu pozemních komunikací a v základech budov, anebo to chápat nechce,“ dodává a pokračuje: „Pokud mají přehled, kde končí struska a popel, ať nám sdělí, kde za posledních pět let skončila směs popele, strusky a popílku ze spalovny v Liberci. Ministerstvo nemá ani přehled o tom, kde onen toxičtější popílek ze spaloven končí.“

Připravovaná vyhláška je nyní ve fázi vypořádávání připomínek meziresortního připomínkového řízení. „V návaznosti na toto projednávání budou, počítáme, provedeny její úpravy – budou doplněny další požadavky na sledování některých parametrů obsahu škodlivin v sušině a požadavek na stanovování ekotoxicity (což se týká i vámi zmíněných dioxinů),“ uvádí Ondřej Charvát. „Sdružení Arnika k vyhlášce žádné připomínky nezaslalo, ani nevyužilo možnosti aktivně ovlivnit podobu navržených parametrů,“ dodává v odpovědi MŽP.

„Vyhlášku jsme nepřipomínkovali, protože jsme nebyli zahrnuti do subjektu obeslaných k připomínkování. Dostali jsme se k ní prostřednictvím jiných subjektů a z komunikace o odpadech. Rádi tak ještě teď učiníme, uvidíme, jaká bude reakce ministerstva,“ zní z Arniky.

V celé problematice hraje roli i to, že ministerstvo životního prostředí vnímá zařízení na energetické využití odpadu, kde se odpady spalují a energie se využívá například k vytápění, za součást oběhového hospodářství a do budoucna počítá s jejich větším využitím. S tím, že ZEVO jsou součástí tzv. cirkulární ekonomiky, však nesouhlasí neziskové organizace, například Hnutí DUHA.


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (35)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.3.2021 06:53
Poselství prosvítá celkem zřetelně -- odpady se prostě budou spalovat (ZEVO=zařízení pro energetické využití odpadu) a strusky půjdou do staveb bez kontroly.
Zvolnění limitů je drobná legislativní pomoc , aby to nedrhlo v praxi.
K výluhům-nevýluhům by se měl vyjádřit odborník , tady nejsem v obraze.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 07:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak už chápete, co je spalování v ZEVO za svinstvo? Když Vám takový jako já tvrdili, že je to superzlo, tak jste říkal, že je to nesmysl.... tak teď už jste doufám poučen o realitě situace se spalovnami a jejich následky....

A jen dodám to co zaznělo na konci článku....

ZEVO a spalování směsného odpadu NENÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ANI OMYLEM.... MŽP kolem toho účelově lže, protože je to jen další business, kterého se chytli mocní a snaží se na něm vydělat.... to je jediný důvod, proč se to vůbec někde staví.... naštěstí většina ZEVO byla (a bude) občany zastavena.... protože nejsou blbý....
Odpovědět
JH

Jiří Hykš

30.3.2021 11:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobrý den, doporučuji si přečíst související komentář na který se v článku odkazuje. Pokud budete po jeho přečtení potřebovat něco osvětlit, klidně se zeptejte.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 07:06
Celá spalovnická lobby v rukou českých vychcánků je jeden velký hnus...

Tomuto tématu se věnovalo i toto nedej se!:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248410018-skladka-v-dalnici/
Odpovědět
DA

DAG

30.3.2021 07:45 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A co tedy chcete s odpady dělat. Stále skládkovat? Nedej je není moc nestranný pořad. Ano někdy řeší naprosto jasné a neoddiskutovatelné věci, ale z věcí, které mají více hledisek dělají jednosměrku.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 07:51 Reaguje na DAG
Pořad nedej se nijak nehodnotí... toho si někdy všimněte... je nestranný dost na to, aby to byla v 99% případů adekvátní pravda.

Co chci z odpady dělat? Chci aby ani nevznikali, respektive aby vznikali jen ty opravdu nevyhnutelné.... všechno jde, stačí jen chtít a mít vůli udělat něco správně....

Jak to má správně být si můžete přečíst třeba zde:

https://www.veronica.cz/spotrebitel-a-odpady
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 07:51 Reaguje na Lukáš Kašpárek
*nevznikaly/vznikaly
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.3.2021 10:39 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jistě ty zásady z Veronicy jsou správné.

Stojí ale i za zvážení, zda již obaly výrobců by neměly být jen takové, že jejich spálením (energetickým využitím) nevznikne cokoliv toxického a minimum popela. Stejmě tak i výrobky by měly mít označení jako bezproblémově spalitelné, pokud to splňují. Do komunálního odpadu pro energetické využití by se dávalo jenom toto. Takto by mohlo bezproblémově končit odhadem 90 % odpadu s minimální zátěží obyvatelstva i životního prostředí.
Odpovědět
li

30.3.2021 22:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vy jste zase chytrák-chci,aby odpady nevznikaly.To je jako chtít celosvětový mír.Prostě kecy,řešení nula.Víte jak moc se spaluje v DE,Dánsku,Rakousku,ale i Švýcarsku?Ale jen my jsme podle vás kreténi.
Odpovědět
MG

Milan G

30.3.2021 17:44 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ano Nedej se je všechno možné, jenom s objektivitou je na štíru.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.3.2021 18:48 Reaguje na Lukáš Kašpárek
„Nedej se“ považuji za dobrý pořad. Jeho zásluhou se veřejnost dovídá o řadě aktuálních problémů týkajících se ŽP, které se u nás nebo ve světě dějí. Často se jedná o do nebe volající poškozování obyčejných lidí, kteří jsou v právu, a přesto těžko hledají zastání. Viníci by tyto kauzy nejraději zametli pod koberec a v TV pak je vidět, že často i někteří kompetentní úředníci dělají mrtvé brouky. To, že se o problému dozví hodně lidí, může přispět k nápravě. Za to ČT 2 chválím.
Odpovědět
LB

Lukas B.

30.3.2021 07:32
ono je zase potřeba chápat, že stavebnictví není dobývání kosmu, a je tlak na objem a cenu surovin, a ve stavbách občas končí něco, co bylo původně odpadem a je recyklováno. sádrokartonem počínaje, přes popílek (příměs do betonu), strusku (náhrada cementu), škváru (historicky tvárnice), šarže jedlých olejů co nevyhoví pro potravinářské účely (plastifikátory do betonu), zbytky skla po vytřídění nevhodné k recyklaci (pěnové sklo pro tepelně izolační zásypy), samozřejmě klasický demoliční recyklát a tak dále.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 07:47 Reaguje na Lukas B.
Ano, stavebnictví již dlouhá léta představuje značné znečišťování a poškozování ŽP i poškozování zdraví lidí... stačí mi už to, co se považuje za naprostý standard i u stavby rodinných domů... jak je hotový výkop základů, základy hotovy a má se brzy zavážet, tak do něj stavebníci hází bordel (a to často i nebezpečný odpad) a pak ho zahrnou.... čemu společnost delší dobu pouze přihlíží a nehlídá si to, tak to jí vždy po nějaké době naliská.... úplně zbytečně přitom... jen kvůli tomu, že kulturu stavebnictví vytváří dělníci, kteří často nemají ani dochozenou základku....

Ten přístup se musí změnit..... a to ruku v ruce se všemi ostatními nutnými změnami v celém sektoru stavebnictví...
Odpovědět
LB

Lukas B.

30.3.2021 08:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
zřejmě jste nepochopil. využívání recyklace je ve stavebnictví záležitost stará stovky let - a ausgerechnet struskou se již historicky vylepšovala malta z hydraulického pražského vápna a například vodní stavby z 2. poloviny 19. století s využitím kladenské strusky mají v sobě takového arsenu, o jakém se diskutované strusce ani nezdá.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 08:44 Reaguje na Lukas B.
Ale pochopil, ale spíš by mě zajímalo co tím myslíte. Že je toto všechno v pořádku? Já mluvím o dvou aspektech toho čím stavebnictví poškozuje ŽP.

Nechci teď hodnotit co je jak velký problém, ale mluvím o způsobu přemýšlení ve stavebnictví... samozřejmě i to se mění ale bohužel dost pomalu a jen některé inovativnější a celkově modernímu přístupu otevřenější firmy.

Recyklace je potřeba a je maximálně žádoucí, ale nesmí způsobovat další negativa, jinak nemá vůbec smysl.... peníze sami o sobě nejsou argument.... ty nemají ve zničeném ŽP a ve společnosti, která si tímto poškozuje i zdraví žádnou cenu....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 08:46 Reaguje na Lukáš Kašpárek
*samy
Odpovědět
LB

Lukas B.

30.3.2021 09:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
motáte dohromady dvě věci. používání recyklovaných surovin (s jejich pozitivy a negativy), a technologickou nekázeň hraničící s trestnou činností. diskutujme prosím jen o tom prvním.

na používání pouze primárních surovin nemáme ani prachy, ani dost surovin na planetě.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 10:35 Reaguje na Lukas B.
Já nic nemotám. Prostě mluvím o dvou věcech, které spolu sice nesouvisejí přímo, ale říkají hodně o tomto tématu. Vždy jde totiž o ustálené přemýšlení nad tématem v daném oboru.

No to s vámi naprosto jednoznačně souhlasím. Nerecyklovat si nemůžeme dovolit z vícero aspektů. Jen i ta recyklace je až ta horší varianta. Nejlepší je zamezit nešetrnému využívání surovin. Recyklace je až to řešení důsledků neřešení té nešetrnosti a nepromyšlenosti.

Na úplném začátku je potom způsob jakým přemýšlí spotřebitel/uživatel. A to je to první čím se musíme jako lidstvo zabývat. Samozřejmě musíme řešit všechno souběžně, ale myslím to jako prioritu.

Důležité je, aby si spotřebitel/uživatel uvědomil (aspoň většina), že si jako lidstvo můžeme dovolit jen konkrétně to a to a že to nejde brát jako doposud.... dneska mejdan a zítra pohřeb....

Jako první se musíme zbavit těch prehistorických a totálně bezohledných ďáblů (jako je například Zeman nebo Zahradník z ODS), kteří se snaží tu již dnes nezodpovědnou část populace udělat ještě nezodpovědnější jen proto, aby podpořili ty, kteří jim za to evidentně platí.... vědomé poškozovatele ŽP...

Zmanipulovat lidi pro to, aby se více poškozovalo ŽP i my všichni (kvůli prachům) je prostě věc, kterou bych trestal jako nejvážnější zločin proti lidskosti... je to totiž zločinecká činnost, která má na svědomí nejvíce poškozeného zdraví, zničeného ŽP, a má na svědomí nejvíce (nejen lidských) obětí. Přesto se z pohledu dnešního člověka nejedná o nic zvláštního.... zarážející....

Toto se musí změnit... a já věřím, že změní... protože jiná cesta jak přežít sám sebe ani neexistuje....
Odpovědět
MG

Milan G

30.3.2021 13:48 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Bože ty to vidíš, ještě větší trouba než jsme si mysleli.

Koukám, že kdyby mělo být stavebnictví podle tebe, tak se už nepostaví vůbec nic a navíc všechny ty staré domy by jsi nechal zbourat. Nezasahuj do něčeho, čemu nerozumíš. To, že jsi to někde přečetl, ještě neznamená, že je to pravda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2021 08:59
Tak nevím. Při rozumném použití určitě není problém strusku používat do náspů staveb, toxicita na skládce je přece kvůli koncentraci daleko vyšší.
Já bych to zase, jako dost jiných věcí kopíroval ze zemí, kde to funguje.
Hlavní je další sktrusku nevytvářet, prostě ukončit spalování uhlí co nejdříve a odpad (což je hlavně plast) skládkovat. Tak, aby se dal využít v budoucnosti jako zdroj uhlovodíků.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Již dnes jsou cesty jak to dělat lépe.. jen je potřeba přetlačit spalovnickou a skládkařskou lobby a politiky, kteří tomuto zlu slouží....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2021 09:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To není jen tahle lobby, to je celkovým velmi rychlým úpadkem našeho státu prakticky ve všem.
Pokud vláda OSM! let řeší pouze tunely a průšvihy svého premiéra a poslední rok koronáč, vše s katastrofálním výsledkem, tak země prosperovt prostě nemůže.
A to se projevuje úplně všude, odpady nebo energetika nejsou vyjímkou.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 10:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak. První musíme vymést ten chlív z hradu a vlády.... a pak nás čeká opravdu hodně práce než aspoň napravíme to svinstvo, kterým tuto zem současní mocipáni poškodili... potom budeme opět v bodě 0(před Zemanem jakožto prezidentem a všemu co následovalo) a potom můžeme již konečně být lepší zemí... zemí, která žije v pravdě (reflektuje poznatky vědy) a která reálně maká na podpoře kvalitních řešení pro budoucnost, která se zatím vůbec nejeví dobře.... máme tolik schopných a špičkových lidí i pracovišť a institucí, ale zatím máme vládu, která brání jejich zapojení.... tito lidé se jezdí seberealizovat jinam a zlepšovat jiné země místo toho, aby se dočkali uznání a ohodnocení zde v ČR a posunuli tuto zem kupředu......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2021 19:30 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tohle je hezké a taky bych tomu rád věřil, jenže je dost problém. Ta šílená paravláda a ještě šílenější parapresident sem nepřiletěli z Parobkova Marsu a síly, které je dokázaly dosadit do těchto postů, nám zablokují další normální vývoj.
Já je pracovně nazývám "špinavci", mají velký vliv na běžného člověka a na Mars po volbách (i kdybychom je vyhráli), neodletí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.3.2021 09:35 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A nejspíš i zelený/Arniku, atd..
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 10:45 Reaguje na smějící se bestie
Vůbec nevíte o čem se tu bavíme.... jste jen jedna z těch loutek o kterých tu často píšu.... poštvaný hovady proti svým vlastním lidem i celé této zemi....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.3.2021 12:20 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Chlapečku, o likvidaci/recyklaci plastů, se měli zelený zabývat už v dobách, kdy horovali za jeho zavádění do obalového hospodářství. Ne s " křížkem po funuse " !
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

30.3.2021 13:25 Reaguje na smějící se bestie
Jasně za všechno na světě můžou zelení a Kalousek.... chtěl bych mít tak jednoduché myšlení jako vy..... člověk má hned u všeho "jasno"...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.3.2021 13:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Za všechno né, ale v posledních 30/40letech za hodně !
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.3.2021 10:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Plast skládkovat je hned po hození do oceánu ta nejhorší možnost. Třetí nejhorší možnost je pokoušet se ho v rámci domácností třídit a pak se ho snažit jaksi recyklovat, protože celý ten proces je po všech stránkách mnohem náročnější než jeho prosté energetické využití. Jistě, za 20 let to může být jinak, ale dnes jsme v roce 2021.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.3.2021 19:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Zkuste se normálně zamyslet. Plasty se dělají z fosilní ropy a jejich spálením je vytvořeno množství CO2 úplně stejně, jako kdyby se pálila přímo ropa.
Pokud se skládkuje, vrací se pod zem a v budoucnu, kdy bude už problém vytěžit cokoliv fosilního, může to být cenná surovina.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

31.3.2021 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Za 50-100 let budou ty plasty zpoloviny spontánně zoxidovány a na napadrť, která bude na nic. Lepší je ty plasty spalovat místo uhlí. To by mohlo výrazně uspíšit zavření dolů.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

31.3.2021 11:31 Reaguje na Pavel Hanzl
A co termický rozklad na základní látky pomocí uzavřeného okruhu? Tam se to využije rovnou z fleku... toto zařízení se vyvíjí i u nás.... v zahraničí už si ho objednávají... u nás? Není chuť dělat věci dobře a podporovat naše úspěšné a šikovné lidi...

Ale nejlepší petka je žádná petka a to je základ uvažování o jakémkoliv hůře recyklovatelné surovině...
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

31.3.2021 17:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Možná by bylo dobré neplést si základní pojmy:

Vámi uváděná technologie termického rozkladu není aktuálně platnou legislativou považována za součást recyklace, najdete to v § 11 odst.1 písm. l) zákona č.541/2020 Sb. (o odpadech), který přímo stanoví, že recyklace odpadu "...ale nezahrnuje energetické využití a přepracování ...". Takže Vám ten uzavřený kruh asi moc nevyjde.

K výroku "... toto zařízení se vyvíjí i u nás..." jen upřesním:

Pyrolýza je známá tisíce let. Původně byla využívána k výrobě dřevěného uhlí a v 19. století sloužila k výrobě olejů a parafinů. Zásadní zlom je z období II. světové války - to byly v Německu pyrolýzou získávány pohonné hmoty z uhlí (později nahrazeno zpracováním ropy). Jeden z takových provozů, zpracovávající hnědé uhlí, byl v Záluží u Litvínova.

Tyto technologie čeká ještě dlouhá cesta výzkumu a jejich vývojovým pracovníkům zpravidla dojdou peníze dříve, než jsou schopni předložit použitelnější výsledky, vyhovující přísným ekologickým limitům. Hlavně jde o velmi energeticky náročnou technologii!

Doporučuji Vám nahlédnout do ČSN 06 3090 (Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů), zejména do Přílohy B, kde najdete orientační hodnoty výhřevností, které se týkají odpadů napříč průmyslem, zemědělstvím a nezapomínají ani na komunální odpad a jeho složky. Nic víc, než objektivně měřitelná fakta (vč. metodiky, jak se k výsledku došlo). Pak si člověk udělá velmi konkrétní představu o energetickém potenciálu těchto odpadů. To není "spalovnická a skládkařská lobby", jak výše v textu uvádíte.

Velmi správně to uvedl pan Hanzl (viz výše): "...v budoucnu, kdy bude už problém vytěžit cokoliv fosilního, může to být cenná surovina..."
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.3.2021 10:55
Doporučuji odpady vozit na dvůr všem odpůrcům skládkování a spalování.
Pseudorecyklace byla včera výstižně popsána v pořadu na ČT 1, ale
účinné řešení nikdo z odpůrců nenabízí. Nápady dotovat a zvýhodňovat
výrobky z recyklátu jsou v přímém rozporu s tím, že tento recyklovaný
odpad je nadále odpadem a dělat třeba koryta svodnic vody kolem silnic
z recyklovaných plastů je možným zdrojem plastového otěru(mikroplastů)
ve vodách a přírodě. V tomto je mi čistý nerecyklovaný beton milejší,
než tvarovky z plastového odpadu, nebo beton s příměsí různých zbytků
ze spalování a nebo rovnou s těmi odpady. Raději pár hlídaných skládek
nebezpečného odpadu včetně zbytků ze spaloven, než to roztahat po celé
krajině a později se divit, kam všude se ty svinstva dostávají. Mi je
to už celkem ukradené, ale mladí by měli buď masivně opustit podobné
praktiky jednorázových obalů a hlavně uvažovat, zda je lepší 10 skládek
v republice a nebo odpad pod každou silnicí a v každé stavbě. Pamatuji
využití černouhelné škváry ve stavebnictví. V té době O.K. a nyní
neprodejná nemovitost a stejně tak třeba Agloporit vyráběný z popílku,
či popílkové tvárnice. Nyní jsou v normě i ty recykláty a za pár let
to bude možná nebezpečný odpad nutný sanovat. Rozumbradům radím raději
uvažovat střízlivě a nelétat v oblacích. Doba, kdy jsme se zbavovali
odpadu v Asii je ta tam a na řadě jsme my.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist