https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-moravskoslezsky-kraj-tema-ovzdusi-uz-neni-tak-silne-jako-v-minulych-volbach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách

29.9.2016 01:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Se suchem a povodněmi chce KDU-ČSL bojovat budováním remízků, obnovou mokřadů, menších rybníků a vodních ploch.
Se suchem a povodněmi chce KDU-ČSL bojovat budováním remízků, obnovou mokřadů, menších rybníků a vodních ploch.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Markéta Hendrychová / Naše příroda
Zatímco v krajských volbách 2012 politickými programy stran silně rezonovalo téma čistého ovzduší, v současných volbách toto téma téměř slyšet není. Často strany mluví o potřebě budovat obchvaty měst a rychlostní komunikace, objevuje se téma ochrany půdy či sucha a povodní. Některé strany žádný program k životnímu prostředí nemají nebo se spokojí s vágními prohlášeními. Jsou tu však i strany (jmenujme například Moravany, Piráty, Starosty a nezávislé), které mají promyšlená i konkrétní opatření a sliby. O pozornost moravskoslezských voličů se ve volbách uchází 36 stran a jejich 1280 kandidátů. Text tohoto článku je proto velmi dlouhý.
 

KDU-ČSL

Křesťanská demokratická unie má pro všechny kraje společných devět priorit, mezi nimi se dvě týkají životního prostředí, doprava a téma sucha a povodní. Co se týče dopravy, KDU-ČSL slibuje ucelený systém veřejné dopravy a dostupnost i odlehlých míst. Se suchem a povodněmi chce KDU-ČSL bojovat budováním remízků, obnovou mokřadů, menších rybníků a vodních ploch. Program zmiňuje i zachytávání dešťové vody. KDU-ČSL chce podporovat protierozní a protipovodňová opatření a chce podporovat zemědělce, aby lépe hospodařili s vodou i půdou.

Konkrétně v Moravskoslezském kraji pak slibují dotační podporu pro domácnosti, firmy a obce na zadržování vody v krajině, budovách nebo domácnostech. KDU-ČSL se chce aktivně zapojit do investic do protipovodňových opatření. Lidovci slibují omezení záboru zemědělské půdy, zejména té nejkvalitnější.

ODS

ODS má pro krajské volby připraveno devět základních témat, z nichž se životního prostředí týká jen slib urychlení výstavby silnic a dálnic. Voliče konkrétně Moravskoslezského kraje lákají občanští demokraté na „moderní, ekologické a bezpečné lanovky na vrcholy kraje.“ Slib souvisí s rozvojem turistického ruchu, v jehož rámci se na horách v Moravskoslezském kraji mají budovat „kvalitní, bezpečné a k životnímu prostředí ohleduplné lanovky,“ které umožní návštěvu našich krásných hor i těm méně zdatným turistům – třeba seniorům nebo dětem.

Ekologii ODS zmiňuje i v souvislosti se zachováním ocelárenského průmyslu v regionu. Podle ODS zde umíme vyrobit ocel lépe a ekologičtěji než jak se vyrábí v Číně.

ODS chce rychlou veřejnou dopravu a slibuje vybudování trati Karviná-Havířov-Ostrava. Zlepší to nejen dostupnost, ale i ovzduší. ODS slibuje, že připraví veřejné soutěže na krajské dopravce i v železniční dopravě, vítězit bude cena a kvalita služby. ODS chce zmodernizovat a elektrifikovat vlaková spojení například do Bruntálu, na Frenštát či Kopřivnici.

TOP09 slibuje voličům rekreační lodní dopravu na Opavě, Odře a Ostravici (na snímku).
TOP09 slibuje voličům rekreační lodní dopravu na Opavě, Odře a Ostravici (na snímku).

TOP09

TOP09 chce v Moravskoslezském kraji prosadit rekreační lodní dopravu na řece Opavě, Odře a Ostravici. TOP09 chce podporovat opatření, která zlepší zadržování vody v krajině, aby se nestřídala sucha a povodně, chce více remízků, jiné osevní postupy, ozelenění svahů. TOP09 podpoří výstavbu protipovodňových opatření a bude se snažit, aby města byla bezpečná před výkyvy počasí. TOP09 chce podpořit recyklaci coby ekologické a ekonomické řešení, jedním dechem však slibuje, že se postaví čelem k výstavbě spalovny odpadů. TOP09 podporuje elektromobilitu a chce v domácnostech propagovat správné topení.

ANO 2011

Politické hnutí ANO 2011 slibuje voličům, že bude důsledně kontrolovat a pomáhat snižovat emise z průmyslu, elektráren a lokálních topenišť. Chce dokončit odstraňování ekologických zátěží z minulosti a stanovení priorit dalších sanací v Moravskoslezském kraji. Slibuje snižovat emise z dopravy budováním obchvatů a ekologizací veřejné dopravy, využít opuštěných průmyslových areálů – brownfieldů pro obnovu a rozvoj měst i obcí, zajistit funkční kanalizační sítě, realizace domovních čistíren odpadních vod s podporou dotačních programů, odbahnění vodních nádrží.

ANO chce pomoc při budování nových zdrojů pitné vody v malých a středních obcích a chce se zaměřit na zadržování vláhy v krajině a revitalizace toků. Co se týče odpadů, ANO slibuje zajistit separaci a využívání ekologicky rozložitelných odpadů a zvýšit úroveň energetického využívání komunálních odpadů.

Koksovny a jiné průmyslové provozy by podle Moravanů měli modernizovat na úroveň nejlepších dostupných technologií. Na ilustračním snímku Koksovna Svoboda.
Koksovny a jiné průmyslové provozy by podle Moravanů měli modernizovat na úroveň nejlepších dostupných technologií. Na ilustračním snímku Koksovna Svoboda.
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons

Moravané

Moravané mají svůj volební program vcelku propracovaný, včetně konkrétních věcí a slibů. V dopravě chtějí zahájit přípravy výstavby sítě vysokorychlostních vlaků. „Současně ale trváme na zachování regionálních železničních tratí a také na obnově provozu na těch tratích, kde byl v nedávné době provoz zastaven, jako je například trať číslo 312 z Bruntálu do Malé Morávky.“ Moravané jsou pro výstavbu dálnic a rychlostních silnic a trvají na rychlém dobudování obchvatu Frýdku-Místku. Autobusy veřejné dopravy by Moravané chtěli na plyn. Moravané chtějí rozvíjet ekoturistiku. Moravané upozorňují na špatnou kvalitu ovzduší. Chtějí proto zpřísnit provoz koksoven a jiných průmyslových znečišťovatelů na úroveň nejlepších dostupných technologií. Nákladní dopravu chtějí kvůli ochraně ovzduší přesunout na železnici.

Moravané jako jedni z mála poukazují na hrozbu sucha a povodní. Chtějí proto podporovat opatření, která pomohou udržet vodu v krajině, a budovat protipovodňová opatření – ne však za cenu likvidace dalších obcí a ekologicky cenných lokalit. Moravané jako jedni z mála stran umí být ve svém programu konkrétní: „Například nesouhlasíme se stavbou přehrady na řece Opavě v Nových Heřmínovech. Upřednostňujeme individuální protipovodňovou ochranu včetně lokálního ohrazování, řízeného rozlivu a úprav v krajině pod obcí Nové Heřmínovy a zvýšení kapacity koryta řeky Opavy v Krnově, aniž by se drasticky zasáhlo do městské zástavby a infrastruktury. Připomínáme, že v Evropě se už přehrady nestavějí a prosazují se jiné varianty.“ Kromě dalších bodů zmiňme, že Moravané odmítají, aby stát rozhodl o umístění případného jaderného úložiště na území našeho kraje bez souhlasu jeho občanů.

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická na svém volebním webu k Moravskoslezskému kraji nějaký ucelený program nenabízí. Uvádí několik priorit, z nichž se životního prostředí týká asi jen slib rekonstrukce silnic a budování obchvatů.

Piráti se ve svém programu životnímu prostředí věnují hodně. Zmiňují i věci, které ostatní strany přehlížejí. Například nastavení veřejného osvětlení, aby se nesvítilo pánubohu do oken.
Piráti se ve svém programu životnímu prostředí věnují hodně. Zmiňují i věci, které ostatní strany přehlížejí. Například nastavení veřejného osvětlení, aby se nesvítilo pánubohu do oken.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Kodziolka / Instantní astronomické noviny

Piráti

Česká pirátská strana ve společné části programu pro všechny kraje tématu životního prostředí věnuje obsáhle a fundovaně. Zmiňuje fakt, že se v poslední době ruší dosud hustá železniční síť. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží. Piráti chtějí prosadit koncepční budování dopravních staveb. Při budování dopravní sítě chtějí Piráti myslet i na pěší a cyklisty. Piráti chtějí propojovat jednotlivé dopravní složky veřejné dopravy. Piráti slibují vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady. Ekologické zátěže se mají odstraňovat v místě vzniku. „Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách,“ slibují dále Piráti. Piráti budou prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu. „Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum,“ slibují Piráti. V neposlední řadě se Piráti chtějí podívat na veřejné osvětlení, aby plnilo svůj účel, ale nesvítilo pánubohu do oken. V programu určeném přímo pro Moravskoslezský kraj explicitně žádné velké ekologické body ale nemají.

STAN

Starostové a nezávislí se ve svém volebním programu životnímu prostředí věnují velmi obsáhle, ale trochu tajemně pod kapitolou Zdravý kraj. Slibují zlepšit kvalitu ovzduší vyvedením automobilové dopravy mimo centra obcí. Chtějí podporovat opatření, která povedou k řešení nevhodných lokálních topenišť. Chtějí motivovat občany k třídění odpadů, zvýšit recyklaci odpadů a jejich využití. Starostové a nezávislí chtějí jednat s Polskem a omezit jeho vliv na kvalitu ovzduší v kraji. Starostové a nezávislí slibují věnovat maximální péči krajině, podporovat prvky ochrany před povodněmi, ale i aktuální hrozbou sucha v koordinaci s povodími s cílem ekologické stability a zvýšením retenční schopnosti krajiny, zajistit dlouhodobě šetrné lesní a zemědělské hospodaření a důslednou ochranu zeleně, zlepšit systém zeleně ve městech a obcích, podporovat budování nízkoemisních zón nebo se zasadit o definitivní dořešení starých ekologických zátěží ve spolupráci se státem, který musí ve státním rozpočtu alokovat dostatečnou finanční rezervu na tato řešení. V kapitole Konkurenceschopný kraj pak mají ukryto několik slibů k dopravě: chtějí podporovat čistou mobilitu (CNG, elektromobily). Chtějí zamezit, aby kamiony využívaly náhradní trasy, podporovat opravy všech typů komunikací v kraji včetně místních komunikací v obcích.

Jednou z mála stran, která stále považuje kvalitu ovzduší za problém, je Změna pro lidi.
Jednou z mála stran, která stále považuje kvalitu ovzduší za problém, je Změna pro lidi.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Změna pro lidi

Strana Změna pro lidi má v krajském volebním programu životní prostředí jako jedno ze čtyř hlavních témat. Zmiňují v něm, že na Ostravsku jsou překračovány limity znečištění ovzduší. Volají po „zadání provedení autentické, nezmanipulované studie zdrojů znečištění životního prostředí v Ostravsko-karvinské pánvi skutečným nezávislým odborníkům ze světa, jako základního předpokladu k návrhu účinných opatření k řešení situace, která je nejhorší nejen v ČR, ale i ve střední Evropě.“ Dále chtějí zajistit financování speciálních filtrů k zachytávání i těch nejmenších prachových částic ve Vítkovicích, Třineckých železárnách a Arcelor Mittal. Změna pro lidi chce razantně a bezodkladně přinutit k vládu a EU k řešení znečištěného ovzduší na Ostravsku, k investicím, a to nejprve jednáním, případně žalobou k Evropskému soudu do Štrasburku. Změna pro lidi chce zvýšení financí od vlády pro Moravskoslezský kraj v rámci kotlíkových dotací a nákup elektrobusů pro veřejnou dopravu.

Koalice Strany zelených a Evropských demokratů

Strana zelených jde do krajských voleb v Moravskoslezském kraji spolu s SNK Evropští demokraté v koalici nazvané Pro region. Volební priority zmiňují, že koalice vedle podpory klíčových silničních staveb bude usilovat o moderní a kvalitní alternativu k individuální automobilové dopravě. Rychlost 160 km/h může být standardem i na regionálních železničních tratích. Zlepší návaznost dopravních spojů a výrazně sníží cenu roční jízdenky integrovaného systému kraje, slibují zelení a Evropští demokraté. Koalice také tvrdí, že ví, jak na sucho: „Protipovodňová ochrana patří mezi priority řady našich měst a obcí. Chceme její řešení spojit s opatřeními proti suchu. Na budování poldrů, mokřadů, mezí a dalších úprav k zadržení vody v krajině budeme spolupracovat s odpovědnými organizacemi.“

Nezávislí chtějí prosadit převzetí vodáren od soukromých vlastníků. S podobným tématem přichází i Národní demokracie.
Nezávislí chtějí prosadit převzetí vodáren od soukromých vlastníků. S podobným tématem přichází i Národní demokracie.
Foto | Alex Anlicker / Wikimedia Commons

NEZÁVISLÍ

V politickém hnutí NEZÁVISLÍ chtějí i nadále prosazovat kotlíkové dotace a důslednou kontrolu největších znečišťovatelů životního prostředí, budování dálniční sítě a obchvatů. Zajímavostí je, že NEZÁVISLÍ chtějí prosadit převzetí vodáren od soukromých vlastníků pod kraj. Dále chtějí větší podporu pro regionální potraviny a místní zemědělce. Podle NEZÁVISLÝCH není v Moravskoslezském kraji tak špatný stav ovzduší, jak si myslí v Praze. Problém je podle nich v tom, že v přilehlém Polsku překračují povolené limity. Zároveň však jsou NEZÁVISLÍ pro přísné kontroly domácích topenišť. NEZÁVISLÍ chtějí oživit myšlenku Národního parku Jeseníky. V dopravě chtějí podporovat budování záchytných parkovišť, prosazovat ekologizaci dopravy.

Dobrá volba

Dobrá volba chce dobudovat chybějící infrastrukturu v kraji, vykoupit zbývající pozemky, dobudovat plánované obchvaty k ulehčení dopravní propustnosti a ekologického zatížení měst a obcí. Mít zpět čistá, důstojná a bezpečná nádraží, využít potenciál železniční infrastruktury v kraji, která je ve světě chloubou a u nás jde bohužel do ústraní. Tématu životního prostředí se více nevěnuje.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy slibuje, že zajistí využití částky 1,9 mld. Kč na další výzvy v rámci „Kotlíkových dotací“. Poněkud obecně slibuje opatření směřující k zajištění vody a její ochrany, dále důsledné uplatňování oprávnění kraje v oblasti stanovení limitů znečistění ovzduší u velkých průmyslových podniků, prohloubením spolupráce s Polskem v oblasti zlepšení ovzduší, dořešení využívání a likvidace tuhého domovního odpadu na území kraje. „Naší podporu mají alternativní paliva, zejména CNG v hromadné dopravě, ochrana zeleně před dalším záborem a zajištění náhradní výsadby zeleně. Podpora letecké, vlakové i autobusové dopravy,“ zní z programu českých a moravských komunistů.

Republikáni Čech, Moravy a Slezska

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska pro Moravskoslezský kraj konkrétní program nemá. Nemá ani obecný pro krajské volby, má jen obecné programové teze, ve kterých najdeme řadu obecných frází. Například že „součástí hospodářské politiky státu se musí stát i ekologicky prozíravá politika a vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Je třeba větší ochrana přírodního bohatství státu a zabránit jeho rabování a devastaci.“ V oblasti dopravy chtějí republikáni preferovat železniční a lodní dopravu před kamionovou dopravou. Hromadnou dopravou před individuální. Zpřísnit a cenově upravit podmínky pro kamionovou dopravu. Jako nutnost vidí státem garantovanou dopravní obslužnost. Důležitou součástí národního hospodářství musí být podpora a rozvoj českého venkova. Údržba krajiny a rozvoj tradičních zemědělských činností je cílem republikánů.

Svobodní

Strana svobodných občanů jde v Moravskoslezském kraji do voleb v koalici se Stranou soukromníků České republiky s několika málo stručnými prioritami. Životního prostředí se týká slib budování obchvatů měst a obcí a mimoúrovňových křížení na železničním koridoru. Svobodní a soukromníci ještě chtějí produkci kvalitních regionálních potravin bez zbytečné byrokracie a házení klacků pod nohy.

Koalice Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi zmiňuje v programu udržitelný rozvoj. Zařazují pod něj obnovení střežení české státní hranice.
Koalice Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi zmiňuje v programu udržitelný rozvoj. Zařazují pod něj obnovení střežení české státní hranice.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Dina Riegerová

Strana zdravého rozumu

Strana zdravého rozumu jde do voleb v široké koalici s Českou stranou národně sociální, s Českou stranou národně socialistickou a Demokratickou stranou zelených. Koalice nese název Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi. Jeden z principů, na kterém stojí její program, je trvale udržitelný rozvoj. Pod ním si však představuje podporu zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany. Pod termín trvale udržitelný rozvoj pak Strana zdravého rozumu ukrývá prosazování obecných zájmů občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. „Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky,“ stojí dále pod principem trvale udržitelného rozvoje. Strana chce podporovat regionální farmářské trhy, lidová řemesla, turistické služby a dopravní infrastrukturu - výstavbu dálnic. „Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí,“ slibuje Strana zdravého rozumu. Ve svých zásadách dále zmiňují, že jsou pro ochranu přírody, zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin, podporují jaderné elektrárny a elektromobily.

Koruna Česká

Koruna Česká (monarchistická strana, Čech, Moravy a Slezska) žádný konkrétní program pro Moravskoslezský kraj nenabízí. V jejím obecném programu nalezneme pasáž, kde stojí: „Bůh svěřil celou Zemi se vším živým i neživým do rukou člověka a ten nese za jejich stav a osud plnou odpovědnost. V oblasti ochrany přírody by měl stát tvrdě postihovat podnikatele a výrobce, kteří ničí, poškozují a zamořují prostředí. Na druhou stranu by měl zvýhodňovat ty, kteří ve své činnosti ochranu přírody považují za samozřejmou. Sama represe či pozitivní motivace však nestačí. Nejdůležitější je výchova člověka od stádního, konzumního způsobu života k takovému životu, kdy je sám sobě, celé společnosti i všem budoucím odpovědný za důsledky své existence v přírodě.“

Žádné další praštěné cyklostezky a chodníky odnikud nikam prosazované dotačními pijavicemi! (Národní demokracie)
Žádné další praštěné cyklostezky a chodníky odnikud nikam prosazované dotačními pijavicemi! (Národní demokracie)
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

Národní demokracie

Národní demokracie slibuje okamžité zahájení oprav nejzdevastovanějších krajských silnic 2. a 3. tříd. „Superprioritní položka krajského rozpočtu na další 4 roky. Bez diskuse. Žádné další praštěné cyklostezky a chodníky odnikud nikam prosazované dotačními pijavicemi!“ Národní demokraté chtějí vykoupit vodárenské společnosti. Voda podle nich musí být pod veřejnou kontrolou.

Patrioti

Ani Patrioti České republiky nemají pro Moravskoslezský kraj svůj volební program. V obecném programu se tématu životního prostředí věnují obsáhle. Chtějí zrušit podporu obnovitelných zdrojů energie. Ochrana přírody nemůže sloužit jako prostředek nesmyslného omezování svobody lidí. Na druhou stranu stát musí být tvrdým vymahatelem sankcí pro poškozovatele životního prostředí. Patrioti se chtějí věnovat ochraně pitné vody, odpady zrecyklovat, co nejde, spálit. Chtějí akcentovat příklad ekologického zemědělství a biopotravin, lokální výroby a obnovy tradic. Lesy chtějí ochránit před nadměrnou a ekonomicky nevýhodnou těžbou dřeva. „Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech,“ slibují Patrioti.

Cibulka

Volte pravý blok www.cibulka.net nabízí jen obecný program, v němž se zmiňuje jen daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit, trvale poškozujících životní prostředí, s důrazem na komplexní ochranu přírody a krajiny pro nás i další generace.

Úsvit – Národní koalice

Úsvit – Národní koalice zvláštní volební program pro Moravskoslezský kraj nemá, nabízí jen medailonky svých kandidátů, ve kterých se k tématu životního prostředí nikdo nevyjádřil. V obecném programu pro všechny kraje pak Úsvit – Národní koalice zmiňuje, že bude podporovat obnovu pestré české krajiny, včetně rodinných farem, místních řemesel, produkce regionálních potravin a případně i obnovy rybníků. Zajistí důstojnou péči o památky a místa významných tradic – zejména tam, kde jsou mimo přetížené turistické tepny.

Republikáni Miroslava Sládka

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka se ve svém obecném programu hlásí k návratu k potravinové soběstačnosti v rostlinné i živočišné výrobě a potravinářském průmyslu. V programu mají republikáni přímo bod věnovaných životnímu prostředí: „Člověk nestojí nad přírodou, je její součástí a musí respektovat její zákony. Hrozba, kterou dnešní znečištěné prostředí představuje pro naše zdraví a obživu, je větší, než je masmédii prezentováno. Chemická, genetická a infekční rizika se násobí. To se projevuje v růstu počtu onemocnění přímo souvisejících alergií a chátrání populace. To však neznamená, že se my budeme omezovat, zatímco miliardové asijské populace budou planetu ničit a bude se stále přehlížet kácení deštných pralesů. Principiálně nejdůležitější pro budoucnost je kyslík a voda.“ Jde však jen o takováto prohlášení, voličům nic konkrétního neslibují.

Ostatní

Strana Práv Občanů jde do voleb v Moravskoslezském kraji v koalici se stranou Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Pro voliče Moravskoslezského kraje ale nepřipravili žádné společné programové body či priority. Dělnická strana sociální spravedlnosti se tématu životního prostředí v Moravskoslezském kraji nijak nevěnuje. Stejně tak hnutí občanů Ostravak, Komunistická strana Československa, Domov s Blokem proti islámu, Hnutí občanů za kraje či Národní fronta. Ani Romská demokratická strana, která zřejmě nemá ani vlastní web.

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Martin Mach Ondřej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist