https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-moravskoslezsky-kraj2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Moravskoslezský kraj

3.10.2012 02:22 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tématem číslo jedna je stav ovzduší a vše, co ho ovlivňuje či v budoucnu ovlivnit může
Tématem číslo jedna je stav ovzduší a vše, co ho ovlivňuje či v budoucnu ovlivnit může
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
V Moravskoslezském kraji se o 65 míst v zastupitelstvu uchází celkem dvacet jedna politických stran a volebních koalic. Tento kraj stále patří mezi nejpostiženější oblasti České republiky pokud jde o znečištění životního prostředí, a to navzdory mnohým zlepšením, k nimž došlo v posledních dvou dekádách. Tématem, které v probíhající volební kampani silně rezonuje, je proto stav zdejšího ovzduší a vše, co ho ovlivňuje či v budoucnu ovlivnit může. Tedy i záměr vybudovat u Karviné krajské zařízení na energetické využití odpadu. Volební programy však rovněž reflektují záměr těžby uhlí či břidlicového plynu v Beskydech.
 

Moravskoslezský kraj se řadí spíše mezi průměrné kraje co se týče rozlohy, ale je třetím největším pokud jde o počet obyvatel. Vyznačuje se tedy vysokou hustotou osídlení, kterou ještě podtrhuje celkově velmi podprůměrný počet obcí, jenž nedosahuje ani tří set. Všeobecně známou charakteristikou severní Moravy je její surovinové bohatství a na něj navázaný těžký průmysl, ale je třeba též připomenout, že na území kraje se rozkládají hned tři velkoplošná chráněná území – CHKO Beskydy, Jeseníky a Poodří.

Jedním z velkých témat letošních voleb je i zdejší specifický demografický vývoj. Od roku 1993 totiž tady na rozdíl od zbytku republiky dochází ke kontinuálnímu úbytku obyvatelstva v důsledku odchodu lidí z kraje. Ve volbách před čtyřmi lety zvítězila na severní Moravě drtivě Česká strana sociálně demokratická, která s třetí nejsilnější stranou, KSČM, utvořila koalici a odsunula tak ODS a KDU-ČSL do opozice.

Podíváme-li se průřezově na zveřejněné volební programy, určitě nás překvapí jejich stručnost a především tezovitost, což zvláště vynikne při porovnání s jinými kraji. Této charakteristice se vymykají pouze národní socialisté, lidovci a hlavně sociální demokraté, kteří však upadli do opačného extrému a jejich program je pro svou délku naopak pro normálního voliče k neučtení.

Spalovna Barbora

Další překvapení se skrývá v samotných volebních programech, tedy především v tom, co v nich nenalezneme. Podle nedávného exkluzivního průzkumu agentury PPM Factum pro Český rozhlas celých 58 % obyvatel kraje žádá, aby krajská politická reprezentace zabránila výstavbě zařízení na energetické využití odpadu (obecně označovaného za „spalovnu“) v lokalitě bývalého Dolu Barbora v Karviné. Nemluvě o zhruba 11 tisících obyvatel, kteří proti stavbě podepsali petici.

Výstavbě zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě bývalého Dolu Barbora v Karviné se programy nevěnují
Výstavbě zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě bývalého Dolu Barbora v Karviné se programy nevěnují

Programy kandidujících stran se však o této investici nezmiňují. Pouze KSČM mluví přímo o její podpoře, a to „za předpokladu dodržení nejpřísnějších ekologických požadavků“, a jinak velmi podrobný program ČSSD slibuje prosazovat „koncepční řešení vedoucí ke snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách“, což je třeba číst právě jako podporu tomuto typu zařízení. To ostatně potvrdil i lídr kandidátky ČSSD Miroslav Novák ve volebním speciálu Českého rozhlasu 11. září 2012, když reagoval na poznámku, že o něm v programu sociální demokracie není ani zmínka: „Sociální demokracie hovoří ve svém programu pro tyto krajské volby, že chce jasně a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji, kdy spalovna je jedním z řešení ...“.

V téže diskusi se za vybudování „spalovny“ postavili i další představitelé kandidujících stran, konkrétně KSČM a TOP 09 a Starostů. Vít Slováček z KDU-ČSL je podle svých slov ochoten její provoz podporovat, ovšem za předpokladu, že nebude umístěna v lokalitě Dolu Barbora. Jistou alternativu k tomuto záměru představil David Sventek z ODS, podle něhož by namísto jednoho velkého zařízení mělo být v kraji vystavěno několik menších. „Má cesta a doporučení do budoucna je nedělat jednu mega spalovnu v Karviné, ale připravit menší spalovny, které budou vždy v té dostupné aglomeraci,“ shrnul v diskusi Českého rozhlasu svůj názor Sventek. Dodejme jen, že stavba velké „spalovny“, při jejíž realizaci se počítalo s investicí pěti miliard korun, se prozatím odkládá, neboť Evropská komise odmítla projekt finančně podpořit v rozsahu, jaký si představoval Moravskoslezský kraj.

Dálnice zdarma

Pakliže se představitelé jednotlivých stran ne úplně shodnou v otázce „spalovny“, určitě se nerozcházejí ve svých názorech na potřebu zlepšení stavu ovzduší, které patří mezi jejich jednoznačné priority. KDU-ČSL například navrhuje vyjednat výjimku ze zpoplatnění zdejších dálničních úseků, aby motoristé více využívali obchvaty měst a dálnice a tak snížili množství prachu v ovzduší. Volební koalice Protest by více využívala možností daných v zákoně o integrované prevenci a dále zpřísňovala limity všem velkým znečišťovatelům. Na ty by se zaměřili i národní socialisté, podle nichž „je nutno k největším znečišťovatelům přistupovat razantněji, usilovat o kvalitnější technologie a jejich rychlé zavedení v praxi“. Představitelé TOP 09 a Starostů by pak spíše než restriktivní opatření preferovali aktivní motivaci firem k zavádění programů společenské odpovědnosti v oblasti životního prostředí.

Dosud vládnoucí strany ČSSD s KSČM připomínají běžící projekt výměny starých kotlů na tuhá paliva za nové a zavazují se, že by v něm i nadále pokračovaly. Návrhy sociální demokracie jsou však daleko širší a zahrnují i větší důraz na využívání tzv. nejlepších dostupných technologií a zpřísňování podmínek v integrovaných povoleních velkých znečišťovatelů. Zároveň představitelé této strany připomínají známou skutečnost, že za nemalé procento znečištění na severní Moravě mohou zdroje z Polska, kde jsou limity pro vypouštění škodlivin často několikanásobně vyšší. Zavazují se proto „prosazovat společné podmínky provozu především pro průmysl na obou stranách hranice“.

Netěžit Beskydy

Posledním tématem z oblasti životního prostředí, které se odráží ve volebních programech více stran, jsou Beskydy a zdejší ložiska uhlí a zemního plynu. Podrobně se této problematice věnují lidovci, kteří jakoukoli těžbu zásadně odmítají, neboť podle nich by Beskydy měly sloužit především turistice a rodinné rekreaci. Odpor proti těžbě zařadili do svých volebních programů ještě Nezávislí a Strana zelených. Jednotlivé strany a koalice však navíc zdůrazňují i některá další témata navázaná na oblast životního prostředí.

Podle lidovců by Beskydy měly sloužit především turistice a rodinné rekreaci
Podle lidovců by Beskydy měly sloužit především turistice a rodinné rekreaci

Česká sociální demokracie by tak ráda dále podporovala majitele tzv. brownfieldů ve snaze o jejich další smysluplné využití a zdůrazňuje v této souvislosti, že Moravskoslezský kraj pod jejím vedením jako vůbec první v České republice zřídil program pro finanční podporu řešení těchto lokalit s počáteční dotací 500 milionů korun. Kandidáti strany se rovněž zavazují k podpoře ekologické výchovy a osvěty, v níž vidí „základní pilíř kroků vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí“, a to cestou pomoci ekologickým nevládním organizacím a školám, které se této formě výchovy věnují. Podpory by se dostalo také již existujícím i nově vznikajícím ekoporadnám. Sociální demokraté též připomínají, že je to právě jejich krajský úřad, jenž jako první ze čtrnácti krajských úřadů zavádí do praxe environmentální systém řízení (EMAS). Změny by se dočkali i cestující ve veřejné dopravě, která by se měla proměnit zavedením celokrajských bezkontaktních čipových karet a celkové integrace systému dopravy.

Národní socialisté zase slibují „udržitelné strategické plánování, které zaručí stabilní vnější prostředí“. Požadují proto, aby nový územní plán byl „hodnocen jak z finančního hlediska, tak i z hlediska přínosů zejména v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální“. Kromě toho se zavazují zasadit o rychlé dobudování „kvalitní páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací“ a podporovat výstavbu nových rybníků a vodních děl, které by zadržovaly vodu v krajině a zároveň bránily škodám z přívalových dešťů.

Jedny Jeseníky

Představitelé KDU-ČSL ve svém programu upozorňují na škody, které podle nich páchá současný „kovbojský kapitalismus“ a připomínají, že „je naší povinností vůči potomkům přírodní bohatství nepromrhat ve snaze vytvořit krátkodobý zisk“ a že „hospodářský rozvoj kraje musí být podroben udržitelnosti přírodního rázu, ochrany krajiny a atraktivity pro cestovní ruch“. Při uskutečňování této vize budou pro lidovce „důležitým partnerem v dialogu“ místní sdružení, která se ochraně přírody věnují.

Z dalších, opravdu již pouze heslovitých programů lze vybrat ještě několik tezí. Volební koalice Protest požaduje dostavbu základní sítě dálnic, rychlostních silnic a především obchvatů Frýdku-Místku a Krnova. Nezávislí chtějí zase usilovat o dohodu s Olomouckým krajem ohledně správy Jeseníků, kterou by podle nich měl vykonávat pouze jeden kraj. A Zemanovci se zavazují „rozvíjet funkční a ekologický dopravní systém“.

Ani Strana zelených nepředstavila pro krajské volby více než výčet svých priorit, v nichž kromě tradičních „zelených“ témat, jakými jsou důsledná ochrana krajiny, snižování energetické náročnosti nebo podpora cyklodopravy, nalezneme závazek využít zákonodárnou iniciativu kraje k návrhu na zvýšení poplatků těžařů za těžební činnost.

Občanská demokratická strana nabízí v dostupném volebním programu spíše obecné teze a vize. A tak se můžeme dočíst, že „rozvíjet region je naše povinnost samozřejmě s ohledem a respektem k celému okolí a přírodě“, že ODS podporuje „čistější kraj a jeho pozitivnější vnímání“ a že „obrazu kraje škodí pověst znečištěného regionu“, což vede k odchodu lidí jinam. K nejkonkrétnějším závazkům pak patří zřízení regionálního fondu pro „zavádění ekologicky šetrných a energeticky úsporných paliv a technologií se zaměřením na malé a střední zdroje znečišťování“ a spuštění kampaně zaměřené na „odpovědnost dětí i dospělých za stav svého nejbližšího a společného okolí“.

Česká pirátská stranavolební program (přebírá zcela republikový volební program strany), kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnosti – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Koalice Strany soukromníků České republiky a Konzervativní strany – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti (ve formátu pdf.)

Komunistická strana Československavolební program, kandidáti (v pdf.)

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidovávolební program, kandidáti (v pdf.)

Moravanékandidáti (pozn.red.: jde o seznam lídrů v jednotlivých krajích, mezi nimi je i lídr pro Moravskoslezský kraj)

Národní socialisté – levice 21. stoletívolební program (ve formátu docx.), kandidáti (ve formátu pdf.)

NEZÁVISLÍvolební program, kandidáti

Občanská demokratická stranavolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Protest – nevolím parlamentní strany (Občané.cz, Strana práce, Občané 2011)– volební program, kandidáti

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana soukromníků České republiky – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana svobodných občanů – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - o krajských volbách nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostovévolební program, kandidáti

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 2. 10. 2012.


reklama

 
Ondřej Hudeček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist