https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-v-programech-pro-kralovehradecky-kraj-se-sklonuje-predevsim-sucho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: V programech pro Královéhradecký kraj se skloňuje především sucho

27.9.2016 16:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Podle kandidátů trápí Královéhradecký kraj především hrozící sucho a nedostavěná dálnice D11 směrem do Polska
Podle kandidátů trápí Královéhradecký kraj především hrozící sucho a nedostavěná dálnice D11 směrem do Polska
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons
V Královéhradeckém kraji kandiduje do krajského zastupitelstva 17 stran, hnutí a koalic. Velkými tématy napříč volebními programy jednotlivých stran je hospodaření s vodou a prevence proti očekávaným suchým létům i povodním. V oblasti dopravy dominuje dostavba dálnice D11.
 

ANO 2011

Podle hnutí ANO 2011 je třeba v kraji řešit především zadržitelnost vody v krajině. Zajistit chce dotace na využití srážkových vod i pro obyčejné občany a ochranu lokálních vodních zdrojů. Podpoří výstavbu poldrů a mokřadů, výsadbu lesů a travnatých pruhů ve městech. Chce propojit vodárenské soustavy se sousedním Pardubickým a Libereckým krajem. Zemědělcům chce pomoci získat dotace na úpravu polí, která zamezí splavování zeminy bleskovými povodněmi.

Podporovat bude i tzv. kotlíkové dotace. Plánuje vznik speciálního informačního centra, kam lidé budou moci přijít pro bezplatnou radu nebo vyplnit formulář se žádostí. Zvýhodněny mají být podle něj obce, jejichž obyvatelé třídí odpad. Samosprávám slibuje pomoc při shánění dotací na popelnice na bioodpad. Tvrdě chce postihovat viníky zodpovědné za černé skládky. Chce zrealizovat masivní informační kampaň o poločasu rozpadu odpadů v lesní a luční půdě.

ANO se staví proti těžbě břidlicového plynu i uranu a metanu u hranic s Polskem.

V oblasti dopravy chce ANO zrychlit dostavbu D11 až do Polska, výstavbu R35 od Jičína za Hradec Králové a vznik obchvatů v Náchodě, Jaroměři, Novém Městě nad Metují, Častolovicích a dalších místech. Podpořit chce také vznik prvních chytrých měst v kraji.

ČSSD

Volební program České strany sociálně demokratické se tématu životního prostředí konkrétně nevěnuje. Mezi prioritami pro Královéhradecký kraj je zmiňována dostavba dálnice D11 a zajištění lepší zimní i letní údržbu všech cest.

Mnoho stran se věnuje ve svém programu problematice sucha
Mnoho stran se věnuje ve svém programu problematice sucha
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz

Koalice pro Královéhradecký kraj

Koalice pro Královéhradecký kraj složená z kandidátů KDU-ČSL, Hradeckého demokratického klubu a Volby pro město vyzdvihuje hospodárné využití zdrojů vody a budováním nových veřejných vodovodů. Zajistit chce také minimalizaci dopadů přírodních katastrof, především povodní zachycením vody v krajině. Chránit před zábory a jejím znehodnocením chce zemědělskou půdu.

V oblasti dopravy slibuje odstranění problematických míst styku železnice, silniční dopravy a cyklodopravy. Podporuje dostavbu a rozšíření páteřní sítě silnic, dálnice do Polska, na Turnov a Olomouc, mimoúrovňová křížení silnic a obchvaty na komunikacích I. třídy a vybraných úsecích II. tříd. Zasadit se chce o zrychlení dopravy na železnici, klimatizované vagóny a podpru výstavbu nových cyklostezek s důrazem na možnost dojíždění do zaměstnání.

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

Koalice nemá společný volební program pro krajské volby. Sdružení pro republiku ve svém tradičním volebním programu vyzdvihuje důležitost potravinové soběstačnosti. Znečištěné prostředí je podle jeho názoru větší hrozba než je masmédii prezentováno.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy chce předat budoucím generacím přírodu aspoň v takovém stavu, v jakém jsme ji převzali. Konkrétně slibuje zlepšení hospodaření s vodou v krajině, zamezení výstavby spalovny odpadů a zvýšení podílu tříděného odpadu v kraji. Také chce udržet cenově dostupný integrovaný systém regionální dopravy, zajistit kvalitní dopravní obslužnost kraje a zlepšit stav komunikací pomocí všech možných zdrojů financování.

ODS

Občanská demokratická strana se ve své ekologické části volebního programu vymezuje vůči „radikálním ekologickým organizacím“. Chce zjednodušit pravidla při posuzování projektů ve vztahu k ochraně přírody. Slibuje, že podpoří drobné vlastníky lesů, místní zemědělské producenty a zpracovatele a zajistí dotace na rybníky i pro fyzické osoby. Za důležité považuje environmentální vzdělávání a podporu čerpání zemědělských dotací z národních i evropských fondů. Její podporu má i ochrana vodních zdrojů, zadržování vody v přírodě a rozvoj agroturistiky.

Pro mnoho kandidátů v Královéhradeckém kraji je důležitá fungující veřejná doprava
Pro mnoho kandidátů v Královéhradeckém kraji je důležitá fungující veřejná doprava
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz

V dopravě považuje ODS za klíčovou dostavbu dálnice D11 a modernizaci silnic 1. třídy. Kraj se podle ní musí zaměřit také na opravy a rozvoj silnic v místech s nejhustší dopravou. Přetížené úseky se lidé snaží objíždět, a proto je třeba ve střednědobém horizontu opravit souběžné komunikace. Podpoří také výstavbu dalších cyklostezek a bude usilovat o ekologizaci hromadné autobusové dopravy zaváděním alternativních pohonů elektro nebo CNG.

Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj

Piráti a zelení podporují realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, větší ochranu a obnovu břehových porostů, revitalizační úpravy toků. Naopak odmítají stavbu velkých vodních nádrží a nevhodnou zástavbu v záplavových územích. Kraj by podle nich měl vyjednávat s obcemi a vlastníky orné půdy o převodu části zemědělské držby z orné půdy na trvalé travní porosty a obnovovat meze, remízky, aleje a další drobnou zeleň v krajině.

Zlepšit chtějí kontrolu velkých znečišťovatelů. Budou podle svého programu podporovat také zapojení veřejností do diskuze s politiky a odborníky o záměrech majících významný vliv na životní prostředí. Podporují využívání stávajících staveb a nevyužívaných průmyslových prostor a naopak omezovat výstavbu na „zelené louce“. Zvláštní péči chtějí věnovat ochraně zdrojů pitné vody.

Staví se proti průzkumu či případné těžbě uranu a břidlicových plynů na Broumovsku, Náchodsku a Trutnovsku a v sousedním Polsku. I proti výstavbě spaloven, nebo spoluspalování komunálního odpadu v elektrárnách. Realizace obnovitelných zdrojů energie by podle nich měla být uvážlivá, aby neovlivňovaly negativně krajinný ráz, podmínky života ve vodních tocích apod. Nepodpoří ani snahy o splavňování Labe.

Piráti a zelení podporují návrat vyhubených druhů velkých savců do regionu a na jejich zapojení do údržby krajiny
Piráti a zelení podporují návrat vyhubených druhů velkých savců do regionu a na jejich zapojení do údržby krajiny
Foto | Zbyšek Jakubowicz

Chtějí zřídit krajské záchranné programy pro významné nejohroženější druhy živočichů a rostlin. Podporují také projekty na návrat vyhubených druhů velkých savců (zubr, los, divoký kůň) do regionu a na jejich zapojení do údržby krajiny. A snahy o návrat lososa do povodí Orlice.

Podporují převádění nepůvodních monokultur na místně původní různověké smíšené porosty listnatých a místních druhů dřevin a přírodě blízké formy lesního hospodaření. I v Královéhradeckém kraji je podle jejich názoru vhodné nechat část lesů divočině.

Také zelení a piráti podporují dostavbu dálnice D11. Považují však za zásadní, aby technické řešení dálnice respektovalo migrační průchodnost krajiny, ochranu vodních zdrojů, ochranu barokní krajiny Kuksu a aby realizace výstavby nezatěžovala kamionovou dopravou malé obce. Obecně slibují podporovat opatření směřující k omezení jízdy kamionů na silnicích nižší třídy. Také v případě obchvatů budou podporovat více variant trasování tak, aby mohla být nalezena ekonomicky a ekologicky nejšetrnější trasa. Podpoří i budování silnice I/35 (R35) ve variantě citlivé k Českému ráji.

Maximálně podporují hromadnou dopravu a koordinací spojů napříč kraji i přes hranici s Polskem. Jsou pro vstup konkurenčních provozovatelů na krajské železniční tratě. Budou též prosazovat a podporovat využití zemního plynu i elektromobilů ve veřejné i v individuální dopravě.

Podporu má i cyklistika, byť jsou kandidáti zelených a pirátů znepokojeni realizací některých předimenzovaných asfaltových cyklostezek, které podle nich poškozují pěší turistické cesty nebo přírodu. Podpořit proto chtějí vznik tzv. singltreků (přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku).

Starostové a Východočeši

Starostové a Východočeši podporují důsledné třídění a recyklaci materiálů, bioplynové stanice na odpady nikoli na zemědělské komodity a omezení skládkování. Slibují vytvoření dlouhodobé strategie pro nakládání s vodou pro období sucha či povodní, staví proti výstavbě v záplavových území a na nejlepší zemědělské či lesní půdě.

Královéhradecký kraj oplývá cennými přírodními místy. I na ty je třeba podle stran myslet
Královéhradecký kraj oplývá cennými přírodními místy. I na ty je třeba podle stran myslet
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz

Podporují rozvoj dopravní infrastruktury s omezenou hlukovou a emisní zátěží, budování obchvatů a výstavbu nových cyklostezek. Naopak odmítají výstavbu dálnic v chráněných územích. Rozšířit by se podle nich měly i zákazy vjezdu (nikoli však vstupů) do cenných lokalit.

Jsou pro snížení ceny jízdného o 10 až 20 % a dopravu zdarma pro děti do 3 let a seniory nad 70 let. Jejich podporu má i železniční doprava. Ta by měla být sladěná s autobusovou, tak aby zajistila plošnou obslužnost celého kraje - jak v čase, tak v území.

Svobodní a Soukromníci

Podle Strany svobodných občanů a Strany soukromníků ČR by měl být plán odpadového hospodářství nastaven tak, aby se vyplatilo třídit a recyklovat. Podpoří smysluplná protipovodňová opatření v ohrožených obcích, revitalizaci malých vodních ploch. Dotace do zemědělské techniky by podle jejich názoru měly směřovat do půdo-ochranných technologií, které povedou ke znásobení schopnosti půdy zadržovat vodu. Také dotace do environmentálních opatření v zemědělství chtějí uzpůsobit tak, aby sami zemědělci mohli tato opatření soustředit do oblastí, kde se skutečně zvěř a ptactvo vyskytuje.

Naopak požadují ukončit podporu produkce rychle rostoucích dřevin na orné půdě, u ostatních energetických plodin pak zastavit rozšiřování této podpory. Snížit se mají i dotace obřím zemědělským podnikům ve prospěch podniků menších a rodinných farem, včetně zahrádkářských kolonií. Podporu Svobodných a Soukromníků mají i farmářské trhy.

Slibují vyvinout maximální úsilí k dostavbě dálnice D11, rychlostní silnice R35 a obchvatů měst, především Jaroměře a Náchoda. Jsou pro férovou soutěž mezi dopravci ve veřejné dopravě. Prosazují také vstup soukromého sektoru do železniční dopravy, konkurence podle nich zvýší kvalitu nabízených služeb.

TOP 09

TOP 09 jde do krajských voleb s podporou Liberálně ekologické strany. Jejich sympatie mají projekty, které pomohou šířit příklady dobré praxe a osvětu mezi širokou veřejností. Chtějí také motivovat a pomáhat starostům obcí při řešení problémů vzniklých dlouhodobým suchem a přívalovými povodněmi. Oceňují tzv. kotlíkové dotace a finančně náročnější projekty, chtějí dotovat z fondů EU.

Některé strany důrazně odmítají těžbu břidlicových plynů v regionu
Některé strany důrazně odmítají těžbu břidlicových plynů v regionu

Slibují sledovat aktivity těžařských firem v kraji a na příhraničním území Polska. Firmám, které měly zájem o průzkum břidličných plynů na Náchodsku a Trutnovsku, podle názoru kandidátů o blaho místních občanů nešlo.

Podporují rychlou dostavbu dálnice D11 z Hradce Králové ke státní hranici s Polskem a dostavbu D35 z Hradce Králové do Turnova i modernizaci železnice a zatraktivnění veřejné dopravy jako alternativu k osobním automobilům.

Úsvit s Blokem proti islamizaci

Úsvit s Blokem proti islamizaci podporuje obnovu pestré české krajiny, rodinné farmy, místní řemesla a produkci regionálních potravin. Staví se proti masové kamionové dopravě. Chce změnit podmínky tak, aby bylo výhodnější přepravovat kamiony po železnici. Podporují rovněž ekologicky šetrné dobudování koridoru Dunaj-Odra-Labe nejen jako dopravního uzlu, ale také jako vodohospodářské stavby chránicím před povodněmi a suchem.

Volte Pravý Blok - www.cibulka.net

Pravý blok nemá specializovaný volební program pro krajské volby, ve svém dlouhodobém programu zmiňuje daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit trvale poškozujících životní prostředí.

Kromě výše popisovaných stran kandiduje v královéhradeckém kraji také Nezávislí, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie, koalice strany Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strany Práv Občanů, kandidáti sdružení v subjektu NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI složeném ze zástupců Strany zdravého rozumu - ne legální imigraci, České strany národně sociální, Demokratické strany zelených a České strany národně socialistické. Tyto subjekty ale nemají ve svém volebním programu zpracovanou oblast životního prostředí.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ANO 2011program kandidáti
ČSSDprogram -
Dělnická strana sociální spravedlnosti program -
Koalice pro Královéhradecký krajprogram kandidáti
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZKprogram kandidáti
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů- kandidáti
KSČMprogram kandidáti
Národní demokracieprogram -
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDIprogram -
Nezávislí- -
ODSprogram kandidáti
Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký krajprogram kandidáti
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠIprogram kandidáti
Svobodní a Soukromníciprogram kandidáti
TOP 09program kandidáti
Úsvit s Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NETprogram -

Chcete se podívat, co strany slibovaly v krajských volbách v roce 2012?

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Zdeňka Vítková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist