https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/program-zelenych-ministerstvu-zivotniho-prostredi-vratime-kompetence-v-oblasti-lesu-vod-a-uzemniho-planovani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Program Zelených: Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence v oblasti lesů, vod a územního plánování

17.10.2017 01:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
Čím se strana jasně odlišuje od jiných je to, že chce rozšířit kompetence ministerstva životního prostředí.
Čím se strana jasně odlišuje od jiných je to, že chce rozšířit kompetence ministerstva životního prostředí.
Asi nepřekvapí, že nejobsáhleji se tématům životního prostředí věnuje program Strany zelených. Celý jejich program má 102 stran a rozebírá samozřejmě i jiná témata. Nicméně udělat z jejich environmentálních bodů stručný výtah toho nej je práce věru nelehká. Čím se strana jasně odlišuje od jiných je to, že chce rozšířit kompetence ministerstva životního prostředí.
 

Zde je přehled slibů a témat, která voličům předkládá Strana zelených.

Problematiku klimatických extrémů – povodní a sucha – chceme řešit systematicky a ve větší míře než současná vláda.

Zajistíme, aby Adaptační strategie ČR nebyla pouze kusem papíru, ale dokumentem, kterým skutečně můžeme napravovat problémy a kterým se budou všechny složky státu řídit.

Místo budování přehrad chceme v krajině obnovovat mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodovodní infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem.

Chceme změnit zákon o ochraně přírody a krajiny, vytvořit závaznou strategii ochrany přírody a zavést efektivní systémy dotační podpory. Je to zásadní krok k postupné obnově biodiverzity a stability krajiny.

Krajinu a přírodu budeme chránit koncepčně ‒ posilováním systémů ekologické stability a rozumnými pozemkovými úpravami.

Chceme, aby v národních parcích vznikly větší a ucelenější bezzásahové zóny a ty chceme zachovat jako divočinu. V chráněných krajinných oblastech podpoříme šetrné hospodaření a měkké formy cestovního ruchu. Zasadíme se o vyhlášení národních parků Křivoklátsko, Jeseníky a Soutok (Moravy a Dyje).

Obnovíme pestrou mozaiku společenstev systematickou péčí o krajinu. Podpoříme status významných krajinných prvků dokončením prováděcí vyhlášky a větší finanční podporou.

Smysluplným plánováním v krajině zamezíme další fragmentaci a záborům krajiny.

Podpoříme přírodě blízké principy hospodaření v lesích. To zajistíme certifikací státních lesů v režimu FSC.

Prosadíme novelu zákona o myslivosti, která vyřeší problematiku škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských kulturách. Je nutné, aby platil ten, kdo zvěř obhospodařuje, nikoliv stát.

V zákonech, které se týkají těžby nerostů, vytvoříme možnost pro širší uplatnění přírodě blízké obnovy namísto technických rekultivací.

Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence v oblasti lesů, vod a územního plánování.

Prosadíme zákaz používání palmového oleje jako součásti paliv a krmných směsí pro zvířata.

Zaměříme se na prevenci vzniku odpadu a omezíme paušální poplatky za odpad – tam, kde je to možné, bude výše poplatků závislá na množství nevytříděného odpadu každé domácnosti.

Redakce Ekolistu bude před volbami postupně zveřejňovat, co která politická strana slibuje v oblasti životního prostředí. Současně bude zveřejňovat odpovědi politických stran na anketu Ekolistu.

Všechny texty, které se týkají voleb do poslanecké sněmovny, najdete ve speciálu Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Omezíme zdroje hluku v průmyslu a dopravě. Obnovíme noční oblohu a zamezíme světelnému smogu.

Budeme prosazovat propojování veřejné dopravy s dalšími druhy dopravy. Podpoříme budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride). Zasadíme se o zlepšení podmínek pro přepravu jízdních kol ve vlacích tak, aby bylo možné je snadno a pohodlně využívat i pro každodenní dojíždění.

Podporujeme carsharing (systémy sdílení automobilů).

Budeme rozvíjet příměstskou kolejovou dopravu s využitím železnice, tramvají a kombinovaného systému tram-train a podporovat aglomerační spolupráci spádového města s okolními obcemi.

Zavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací. Rozšíříme víkendový zákaz jízdy kamionů.

Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha–Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut.

Budeme zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu jak pro mobilitu obyvatelstva, tak pro rekreaci a jako jeden z pilířů cestovního ruchu.

Plánované páteřní stezky pro pěší a cyklisty vymezíme jako veřejně prospěšné stavby.

Při stavbách a opravách silnic zohledníme také pěší a cyklistický provoz.

Podpoříme čisté pohony a budeme bojovat se smogem

Budeme iniciovat celostátní programy na podporu elektromobilů, včetně slev z nákupní ceny a daňových úlev.

Podpoříme smysluplnou vodní nákladní dopravu na Labi zlepšením podmínek mezi Střekovem a hranicí s Německem technickým řešením, které nebude v rozporu s ochranou cenné přírody. Jsme zásadně proti stavbě průplavu Dunaj–Odra–Labe.

Výstavbou železnice zlepšíme dostupnost ruzyňského letiště namísto nekoordinovaného rozvoje regionálních letišť.

Budeme usilovat o zdanění letecké dopravy.

Prosadíme udržitelné plánování měst

Prosadíme takovou reformu společné zemědělské politiky EU a zemědělských subvencí v rámci ČR, která bude účinně chránit biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody a posilovat místní ekonomiky. Součástí reformy bude také omezení veřejné podpory pro největší zemědělské podniky a agrokomplexy.

Připravíme komplexní zákonnou ochranu půdy, která omezí všechny typy hrozeb: erozi, ztrátu organických složek, zhutnění, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami a využívání průmyslových hnojiv.

Posílíme postavení vlastníků půdy a pomůžeme jim v odpovědném nakládání s ní.

Zasadíme se o důsledné naplňování směrnic EU, které vyžadují snižování dávek pesticidů a průmyslových hnojiv.

Výrazně posílíme a zefektivníme podporu ekologického zemědělství a produkce a distribuce biopotravin. Přehodnotíme subvence, které dodatečně přerozdělují prostředky ve prospěch úzké skupiny zemědělců a distribučních řetězců.

Podpoříme všechny formy přímého kontaktu prvovýrobce potravin a zákazníka.

Zastavíme dotace pro velké potravinářské podniky.

Prosadíme nabídku lokálních potravin, pokud možno v biokvalitě. Zamezíme plýtvání potravinami podporou potravinových bank.

Navrhneme povinné označování výrobků, které pocházejí od zvířat krmených geneticky modifikovanými plodinami.

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata.

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v průmyslu, vědě a medicíně.

Budeme prosazovat zákaz využívání zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

V rámci Společné zemědělské politiky EU podpoříme ekologické chovy a chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat.

Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu zvířat pro kožešinu.

Požadujeme, aby stát určil zákonné podmínky pro vznik chovů psů a koček a určil jasná pravidla fungování chovných stanic. Podpoříme dostupnost alternativního stravování, které omezuje spotřebu živočišných produktů.

Posílíme pozornost státu vůči otázkám ochrany klimatu. Otevřeme jednání o zřízení nové instituce pro klimatickou politiku.

Podpoříme zákon, který by stanovil jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu.

Prosadíme moderní energetickou koncepci, která zbaví českou energetiku závislosti na spalování uhlí, dá spotřebitelům nezávislost na energetických společnostech a umožní postupně zrušit stárnoucí jaderné reaktory.

Podpoříme investice do zateplování domů, výměny oken a dalších potřebných opatření pro energetickou modernizaci budov pomocí stabilního a dlouhodobě funkčního programu Zelená úsporám. Tím se sníží výdaje domácností za teplo i znečištění ovzduší.

Pomůžeme průmyslu nastartovat investice do úspor energie i lepšího využití materiálů. Při zachování současné výroby mohou podniky ušetřit až miliardy korun ročně. Nespotřebovaná energie je nejlepší investice do konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podpoříme nástup inovací jako šanci na zvýšení energetické soběstačnosti domácností, firem i obcí. Zaměříme se na investiční podporu bateriových systémů, budování chytrých sítí a s nimi související oblasti vědy a výzkumu.

Opětovně zřídíme Českou energetickou agenturu jako odborný orgán podporující výkon státní a veřejné správy pro naplňování cílů v oblasti úspor energie, energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Prosadíme obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na energetické využití odpadu nebo solární panely na střechách domů, možnosti ukládání energie a možnosti prodávat přebytečnou energii do sítě.

Zastavíme nesystémovou podporu spalování komunálního odpadu a omezíme podporu pro společnou výrobu elektřiny a tepla z uhlí.

Odmítáme veřejnou finanční podporu pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Investice do dalších jaderných reaktorů za mnoho set miliard korun jsou extrémně rizikové a zbytečné.

Nastavíme tržní prostředí pro pojištění jaderných reaktorů.

Rozšíříme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu – ten musí získat možnost kontrolovat i polostátní společnosti jako ČEZ. Změníme systém dosazování zastoupení státu do dozorčí rady ČEZu.

Posílíme bezpečnost jaderných elektráren, aby odpovídala nejlepším dostupným technickým řešením. Zajistíme skutečnou nestrannost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a oddělení jeho odborného zázemí od jaderných provozovatelů.

Nastavíme férové podmínky pro proces vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého vysoce radioaktivního odpadu. Základní podmínkou dalších jednání je nastavení otevřeného transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a krajů odmítnout úložiště v daném regionu.

Odmítáme další těžbu uranu. Podpoříme co nejrychlejší odstranění radioaktivních hald, odkališť i znečištění podzemních vod. Rozhodně odmítáme možnost znovuobnovení chemického loužení uranu.

Prosadíme revokaci usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby hnědého uhlí a zasadíme se o jejich definitivní legislativní zajištění. Odepíšeme zásoby uhlí za územně-ekologickými limity a prosadíme postupné opuštění jeho spalování.

Podpoříme odstavení zastaralých uhelných elektráren, které znečišťují ovzduší a poškozují veřejné rozpočty.

Prosadíme zákaz škodlivého průzkumu i těžby břidličného plynu na území ČR včetně podzemního zplyňování uhlí.

Nastartujeme opatření, která pomohou snížit českou závislost na dovozu ropy. Budeme prosazovat zlepšení standardů efektivnosti dopravních prostředků. Maximálně podpoříme rozvoj alternativních pohonných systémů v dopravě, například elektromobilů. Podpoříme budování sítě nabíjecích stanic pro elektromobily napájených obnovitelnými zdroji. Navrhneme změnu poplatků za využívání komunikací zohledňující dopady provozu vozidla na životní prostředí.

Zasadíme se o racionalizaci podpory biopaliv.

Zahájíme skutečnou sociálně citlivou ekologickou daňovou reformu.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VH

Vladimír Hošek

18.10.2017 13:11
BLÁBOL - Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence v oblasti lesů, vod a územního plánování
Vy nic nevrátíte, vy máte problémy samy se sebou, vy se k ničemu takovému nedostanete.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist