https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-stat-by-mel-pomoci-lidem-kteri-si-postavili-domy-v-zaplavovych-oblastech-tvrdi-koruna-ceska
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: Stát by měl pomoci lidem, kteří si postavili domy v záplavových oblastech, tvrdí Koruna Česká

10.10.2013 01:17 | PRAHA (Ekolist.cz)
Stát by měl pomoci těm, kteří si postavili domy v záplavových oblastech, a to buď výkupem jejich stávajícího pozemku, nebo prodejem nového.
Stát by měl pomoci těm, kteří si postavili domy v záplavových oblastech, a to buď výkupem jejich stávajícího pozemku, nebo prodejem nového.
Koruna Česká chce českou energetiku postavit na jádru, kterého máme dostatek. A to včetně lokálních reaktorů určených pro vytápění měst. Těžba břidlicových plynů je pro nerozhodnutá, dokud nebude známo, jaké jsou jejich zásoby a jaké by byly dopady na životní prostředí. Stát by měl pomoci těm, kteří si postavili domy v záplavových oblastech, a to buď výkupem jejich stávajícího pozemku, nebo prodejem nového. Na anketu Ekolistu odpovídal místopředseda strany Radim Špaček.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Všechny zkušenosti s podporou OZE ukazují, že jde o opatření, která jsou v lepším případě nesystémová, v horším případě protisystémová. Nejde jen o desítky až stovky miliard, které nás všechny bude stát nesmyslně nastavená podpora fotovoltaiky, ale také o téměř trvalé nebezpečí rozsáhlých black-outů v důsledku preference neregulovatelných větrných elektráren na severu Německa a na pobřeží dalších severských států. Nejhorší rizika vyplývají z faktu, že v důsledku měnících se umělých výkupních cen a dalších podpor OZE je celé energetické odvětví zcela nepředvídatelné, což je pro plánování investic do energetické infrastruktury, které mají horizont v desetiletích, zcela zničující. 

Za jediný přijatelný způsob podpory považujeme zachovat OZE záruky, že jim operátor distribuční soustavy nesmí odmítnout vstup na trh s energií. 

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

MŽP má i nadále zůstat ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany ovzduší, ochrany jakosti vod, ochrany přírody, krajiny a biodiverzity a odpadového hospodářství. V těchto oblastech má být MŽP koncepčním orgánem, který nastavuje pravidla pomocí legislativních norem, mělo by tedy co nejvíce dekoncentrovat prvoinstanční rozhodování ve správním řízení. MŽP by mělo věnovat podstatně více pozornosti formulaci výzkumných programů a projektů pro zlepšování stavu životního prostředí, které jsou financovány prostřednictvím Technologické agentury.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Program Nová zelená úsporám bude možno zachovat, pokud se ho podaří saturovat z výnosů prodeje emisních povolenek.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Hlavním prvkem ochrany proti povodním musí být pokračování v úpravách krajinných struktur včetně vodotečí tak, aby se co nejvíce zvýšila retenční kapacita krajiny a aby neustále vzrůstal podíl krátkého vodního cyklu na úkor cyklu dlouhého. Dalšími prvky musí být rozšiřování přírodě blízkých retenčních kapacit (obnova lužních lesů, vymezení a úprava rozlivných zón), jakož i výstavba nezbytných technických prvků, kde je takové řešení namístě (zvyšování kapacit přehradních nádrží, budování protipovodňových valů).

Vzhledem k faktu, že 20. století bylo z hlediska záplav hluboce podprůměrné, vzniklo v záplavových územích mnoho staveb, které tam nepatří, měly by být vymístěny a v důsledku povodní v posledních 15 letech jsou zcela neprodejné. V řešení tohoto problému by měl pomoci stát těm, kteří vlastní obydlí v takových nevhodných lokalitách, výkupem nemovitostí, případně prodejem vhodného pozemku pro výstavbu nového obydlí.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Případná dostavba JETE je možná pouze v případě, že bude ekonomicky rentabilní. Je bohužel pravda, že v současnosti jsou ekonomické parametry v energetice natolik zdeformované a zkreslené, že odhadovat rentabilitu JETE je nanejvýš obtížné.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Těžba břidlicových plynů vůbec není na pořadu dne. Nejprve je nutno realizovat potřebné geologické průzkumy, na jejichž základě bude možno stanovit, jaké objemy plynů a v jakých geologických podmínkách se v hlubinách vůbec nacházejí. Bez těchto poznatků nelze stanovit, za jakých podmínek a s jakými dopady na životní prostředí by bylo možno plyn těžit. Považujeme za samozřejmé, že těžba by byla možná pouze v případě, kdy její dopady na životní prostředí by byly minimalizovány, resp. kdyby byly nevýznamné ve srovnání s podstatným snížením závislosti českého státu na dovozu plynu z Ruska.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Otázka je formulována zmateně, neboť klade do protikladu koncepty, které protikladné nejsou, a umísťuje do Národního parku Šumava aktivity, které jsou vyloučeny zákonem (lesní hospodářství nemůže mít v národním parku přednost, protože podle zákona o ochraně přírody a krajiny lesy v národním parku nelze zařazovat do kategorie lesů hospodářských). V Národním parku Šumava je samozřejmě prioritní ochrana přírodních procesů, což však nevylučuje možnost „využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí“ (jak určuje §2, odst 1 nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Šumava).

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Energetická koncepce českého státu by měla být založena na zdravém rozumu a brát v úvahu především přírodní podmínky. Země Koruny české neoplývají trvalým větrným prouděním jako pobřeží Severního moře, ani vydatným slunečním svitem jako země kolem Středozemního moře, ani dostatkem horských toků jako Rakousko nebo Norsko.

Naproti tomu významnou součástí českého nerostného bohatství je uranová ruda, měl by proto být významný podíl energetického mixu kryt energií z jádra, včetně zapojení lokálních malých reaktorů pro účely vytápění měst nebo jejich částí. K tomuto cíli je nezbytné, aby byl významně posílen výzkum na úseku environmentálně šetrné těžby a zpracování uranu, aby české země nebyly závislé na dovozu jaderného paliva.

Je nezbytné, aby byl významně posílen výzkum na úseku environmentálně šetrné těžby a zpracování uranu, aby české země nebyly závislé na dovozu jaderného paliva. Na ilustračním snímku výzkumný lehkovodní reaktor v Řeži
Je nezbytné, aby byl významně posílen výzkum na úseku environmentálně šetrné těžby a zpracování uranu, aby české země nebyly závislé na dovozu jaderného paliva. Na ilustračním snímku výzkumný lehkovodní reaktor v Řeži
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Z hlediska energetické bezpečnosti považujeme za nutné, aby v energetickém mixu hrály co nejmenší roli elektrárny a velké výtopny na plyn dovážený z rizikových oblastí. Naopak, pokud by geologické průzkumy prokázaly zajímavé zásoby břidlicového plynu, těžitelného za přijatelných podmínek, mohly by se zdroje spalující plyn stát významnou součástí energetického mixu.

Volební program Koruny České

Koruna Česká se ve svém programu jako jedna z mála stran explicitně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje.

Podporuje ekologické zemědělství a rozšíření bio-produktů, jakož i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Lesy ve veřejném vlastnictví nemají být vnímány jako lesy hospodářské, ale jako lesy ochranné a zvláštního určení.  Hospodaření v těchto lesích nemá sledovat zisk, nýbrž dosažení druhové a věkové skladby přirozené pro daný biotop a lokalitu.

Pro snížení znečištění z místní dopravy je nutno přiměřeně posílit pravomoci samospráv tak, aby mohly účinně regulovat individuální automobilovou dopravu.

Železniční přeprava má víc konkurovat dopravě silniční. Dosáhnout toho chce strana zavedením konkurenčního prostředí na železnici, oddělením správy železniční dopravní cesty od provozovatele přepravy a rozdělením akciové společnosti České dráhy na celostátního operátora dálkových spojů a regionální operátory lokální dopravy.

Strana chce podporovat projekty ochrany přírodního bohatství a výzkumu alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Strana bude prosazovat, aby český stát využil co nejvíce ze svého potenciálu, který skýtají dosud ještě značné zásoby nerostného uranu a výzkumné kapacity jaderné techniky. Bude usilovat o posílení výzkumných kapacit v oblasti šetrných způsobů těžby uranu, zpracování uranu na palivové články a přepracování, resp. znovu využití použitého paliva. Zároveň bude podporovat výstavbu malých reaktorů nové generace, a to jak pro výrobu elektřiny, tak pro lokální vytápění. Strana podporuje návrat k podpoře ušlechtilých způsobů vytápění (elektřina, plyn).

Na závěr svého programu strana zpochybňuje věrohodnost tzv. klimatických zpráv Mezivládního panelu pro klimatickou změnu. „Zároveň je čím dále zřejmější, že klimatické změny probíhaly v historii vždy, přičemž současné posuny nepřesahují svým rozsahem nic, co by nebylo známo z historie,“ zní poslední věta programu.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist