https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-2018
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Čtenářské hlasování o Ropáka 2018

24.4.2019
Zdroj | Děti Země
Čtenáři Ekolistu mají možnost v hlasování veřejnosti rozhodnout o titulu Ropák 2018. Do finále se dostalo dvanáct osobností, které loni podporovaly či prosazovaly nějaký čin nebo plán, který má negativní vliv na přírodu a krajinu a životní prostředí. Ve čtenářské anketě je možné hlasovat do pátku 26. dubna do 11 hodin. Její výsledky budou následně zveřejněny spolu s výsledkem hlasování nezávislé komise na tiskové konferenci a následně i na soireé od 19 hodin v brněnské vegetariánské restauraci Vegalité.

Níže je přehled všech nominovaných kandidátů a kandidátek i s detailními důvody nominace. Hlasovat pro "svého" Ropáka roku je pak možné pod článkem.

Akce Ropák roku původně vznikla z recese. Jejím cílem je poukázat na konkrétní činy a osoby, "které by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením konkrétní stavby mohly způsobit, či již způsobily, poškození životního prostředí nebo přírody za uplynulý rok".

Daniel Beneš
Daniel Beneš
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČEZ

Ing. Daniel Beneš, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ

- za zodpovědnost v účasti Elektrárny Počerady, a. s., která je dceřinou společností ČEZ, a. s., v soudním sporu lobbistického sdružení Euracoal na podporu uhelných elektráren proti Evropské komisi s cílem zrušit zavedení přísnějších evropských limitů emisí oxidů dusíku a rtuti pro tepelné elektrárny od srpna 2021, přestože se Česká republika jako majoritní akcionář společnosti ČEZ, a. s., k této žalobě a ani k žalobě Polska nepřipojila, neboť logicky hájí zdraví svých obyvatel.

Jaroslav Foldyna
Jaroslav Foldyna

Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny (ČSSD)

- za podání a prosazování změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, kterou předložil při poslanecké novelizaci tohoto zákona na jaře roku 2018 a podle které byl do přílohy se seznamem konkrétních liniových staveb vložen i jez u Děčína za cca 5,2 miliard korun, přestože stavba nemá souhlasné stanovisko EIA a ani územní a stavební rozhodnutí a způsobuje významné negativní vlivy ve dvou územích NATURA 2000, které nelze u nás nijak kompenzovat; zákon s tímto návrhem byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 29. 6. 2018.

Václav Gargulák
Václav Gargulák

MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy

- za snahu změnit manipulační řád u Vodního díla Nové Mlýny se střední nádrží schválenou jako ptačí oblast, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat navíc 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a pro usychající lužní lesy na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků cenných lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve kompromisně dohodnuto, že hladina vody bude oproti projektu trvale snížena právě o 35 cm; původně ochrana přírody požadovala snížit hladinu vody až o 85 cm.

Miroslav Kalousek
Miroslav Kalousek

Ing. Miroslav Kalousek, poslanec Poslanecké sněmovny (TOP09)

- za podání návrhu na změnu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterou předložil s dalšími pěti poslanci za TOP09 v září 2018, podle níž by státní úředníci nemohli lidem osobně kontrolovat, zda jejich kotle na tuhá paliva nadlimitně neznečišťují ovzduší, přestože by předem zaslali výzvy s důvodným podezřením na nesprávné spalování a přestože část tohoto zákona o kontrolách kotlů svým nálezem Pl. ÚS 2/17 v červenci 2017 potvrdil Ústavní soud; návrh jako nedůvodný v říjnu 2018 zamítla česká vláda a v dubnu 2019 o něm má rozhodovat Poslanecká sněmovna.

Martin Kolovratník
Martin Kolovratník
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Ing. Martin Kolovratník, zastupitel MO Pardubice III a Pardubic a poslanec Poslanecké sněmovny (ANO)

- za obhajobu výstavby dopravně nedůvodného plavebního kanálu u Přelouče délky 3,2 km za 3,1 miliardy korun přes budoucí území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez reálné náhrady zničeny, a za podporu jeho zařazení do přílohy návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, se seznamem konkrétních liniových staveb, ačkoliv stavba nemá souhlasné stanovisko EIA a ani územní a stavební rozhodnutí,

- za obhajobu výstavby dalších stavebně rizikových a technologicky neperspektivních jaderných bloků se zcela nejasnými finančními zárukami a s nejasným hlavním dodavatelem, přestože rychlejší a efektivnější je spíše prosazování úsporných opatření, modernizace průmyslu a výrazná podpora obnovitelných zdrojů.

Marta Nováková
Marta Nováková

Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu

- za odpovědnost při předložení návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) v listopadu 2018 do mezirezortního připomínkování, který účelově u některých typů obnovitelných zdrojů energie nezajišťuje v novém systému získávat v rámci navrhovaných aukcí potřebnou podporu, takže ČR hrozí, že svůj příspěvek ke snižování emisí nežádoucích látek navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie nemusí splnit a navíc takový krok může vyloučit nejlevnější dostupné řešení s minimálními dopady pro spotřebitele energie,

- za odpovědnost při předložení návrhu Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP) v prosinci 2018 k veřejnému připomínkování, který počítá s podílem obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 jen ve výši asi 21 %, ačkoliv reálně to může být nejméně 24 %, přestože z důvodů negativních dopadů globálních změn klimatu bude nutné uhelné elektrárny v blízké budoucnosti odstavit a z důvodů finančních a stavebních problémů je další výstavba jaderných bloků velmi riziková, takže je nutné naopak rozvoj obnovitelných zdrojů, včetně úsporných opatření, jednoznačně a výrazně podporovat,

- za prosazování výstavby dalších jaderných bloků, ačkoliv není zřejmé, kdo by byl hlavním investorem, kdo by tuto vysoce rizikovou investici zaplatil a jaká by byla použitá bezpečná technologie, přičemž řada ekonomických prognóz uvádí, že jde o ekonomicky neefektivní obrovskou investici s velmi nejistým termínem dostavby a o bezpečnostní rizika ze strany některých hlavních dodavatelů, takže vhodnější je spíše podpora úspor a modernizace průmyslu a současně stabilní a daleko vyšší podpora obnovitelných zdrojů.

Jaroslava Pokorná Jermanová
Jaroslava Pokorná Jermanová

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

- za zcela nepřiměřenou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Mezna délky kolem 58,6 km za cca 56,5 miliard korun, která se má od roku 2026 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, významně ovlivní krajinný ráz a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 60 zvláště chráněných druhů organismů, takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, a navíc probíhá i nepřípustný politický tlak na obce dotčené dálnicí, které mají proti její trase zásadní kritické výhrady; přitom rychlé a kvalitní silniční spojení Prahy a jižních Čech může lépe zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku a modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih s výstavbou třetích pruhů, obchvatů, mimoúrovňových křižovatek i se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a dále také modernizovaný železniční koridor na České Budějovice.

Zdroj | Pixabay

Ing. Ladislav Pořízek, ředitel RP AOPK ČR Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

- za zodpovědnost při vydávání souhlasů během roku 2018 na základě rozhodnutí MŽP z ledna 2017 o povolení výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p., k těžbě smrků napadených lýkožroutem smrkovým v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala u Doks, takže v ní bylo během roku vytěženo až 9,3 tisíc m2 dřeva, čímž za použití těžké techniky vzniklo až 30 hektarů holin a dále došlo bez odborných posudků ke zbytečnému velkoplošnému zničení evropsky unikátních nížinných podmáčených a rašelinných smrčin s hnízdišti vzácných druhů ptáků a míst pro rozmnožování vlků (v roce 2018 se odstěhovali jinam), ačkoliv kolem rezervace se jako „obranný štít“ nacházejí především borové lesy, které lýkožrout z hospodářky pěstovaných smrků nemá šanci napadnout.

Michal Sedláček
Michal Sedláček
Foto | Kancelář architekta města Brna / Wikimedia Commons

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

- za vehementní a nekriticky jednostranné prosazování názoru během jara 2018, podle kterého je v Brně nejlepší postavit nové nádraží u Svratky (např. var. Ac) o 1 km na jih od současného nádraží, nikoliv v centru (např. var. B1b), neboť stát za modernizaci železničního uzlu zaplatí jen 43,1 miliard korun a Brno 2,3 miliard korun, začne se stavět již v roce 2020 a v „Jižním centru“ by na ploše 38 hektarů vzniklo tisíce nových bytů, přestože stát by za moderní nádraží v centru mohl zaplatit 47,1 miliard korun, tj. jen o 9 % více, a Brno jen 0,7 miliard korun, tj. 3,3x méně, přičemž přínosy by byly ale vyšší, provozní náklady by byly naopak 3x nižší, stavět by se sice začalo nejdříve až v roce 2026, ale bylo by to po funkčních celcích, neexistovala by žádná velká rizika pro rozvoj nákladní železniční dopravy, v „Jižním centru“ by se postavilo více nových bytů, cestující by denně ušetřili až 10 minut, výhodou by bylo zachování stávajícího dopravního uzlu před současným nádražím a navíc variantu podporuje asi 64 % občanů Brna: zastupitelé Brna dne 27. 2. 2018 doporučili odsun nádraží ve var. Ac, nicméně vláda v červenci 2018 nakonec schválila var. Ab s celkovými náklady 43,1 miliard korun.

Jan Skalický
Jan Skalický
Foto | Pixelarium / Wikimedia Commons

Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA)

- za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez reálné náhrady zničeny, a dalších vodních staveb na Labi, včetně přístavu Pardubice, přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekonomickou efektivnost stavby, a to například svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v srpnu 2018 do Přelouče a vydáním Přeloučského memoranda na podporu východočeských vodních cest a Akčního plánu splavnění Labe do Pardubic – „Přeloučské desatero“,

- za vehementní a trvalé prosazování výstavby cca 420 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za cca 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní větve Dunaj-Odra za 281 miliard korun, do roku 2045 na základě výsledku studie proveditelnosti z října 2018 s dopravním přínosem asi 10 %, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu a krajinu (v krajině plošně chybí voda, lze očekávat častější sucha, dojde k zásahům do zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů a do řady chráněných území apod.) a dopravní, ekonomická i právní hlediska nemají věrohodné opodstatnění, jak také mj. dokládá dřívější stanovisko Komise životního prostředí AV ČR z roku 2014 i aktuální tvrzení řady nezávislých vědců (biologů, ekologů, hydrologů, klimatologů apod.) a dopravních a ekonomických odborníků, včetně spolků a dotčených obcí a měst v okolí jeho trasy, přičemž efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy.

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství

- za podporu změnit manipulační řád pro Vodní dílo Nové Mlýny, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm a získat 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a usychajících lužních lesů na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků cenných lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve dohodnuto, že hladina vody se nebude zvyšovat, přičemž střední nádrž je evropskou ptačí oblastí,

- za odpovědnost při vydání nové „zalesňovací“ vyhlášky č. 298/2018 Sb., která oproti stávající zvyšuje u nových výsadeb lesa povinný podíl tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, tj. listnatých stromů a jedle, jen na nedostatečných 25-45 %, ačkoliv spolky, odborná veřejnost i MŽP požadovaly zvýšení tohoto podílu ve středních polohách, kde nyní dochází k plošnému odumírání smrku, aspoň na 60-80 %, neboť přirozený podíl smrku v našich lesích je jen asi 10 %, takže další kalamity v lesích vlivem klimatických změn, které nyní probíhají již v sedmi krajích, lze nadále očekávat; nová vyhláška nabyla účinnosti od 1. 1. 2019.

Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny (nezávislý za hnutí ANO)

- za prosazení schválení usnesení české vlády v lednu 2018 o existenci převažujícího veřejného zájmu pro výstavbu jezu Děčín za 5,2 miliard korun, který má na české části Labe na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, nad zájmy ochrany území NATURA 2000, tj. Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem evropským a s bahnitými náplavami břehů se vzácnou vegetací, a to v rámci schvalování Koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun, takže došlo k nezákonnému zásahu vlády do činnosti správních orgánů, které jako jediné mohou ve správních řízeních o veřejném zájmu a o jeho převaze u konkrétních staveb rozhodovat, jak mj. dokládá i obsah žaloby z ledna 2019 spolku ZO ČSOP Teplice – FERGUNNA proti tomuto usnesení vlády, přičemž podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit,

- za předložení návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na podzim 2018, který by významným způsobem bránil efektivní účasti spolků, majitelů dotčených nemovitostí a příp. i obcí v územních a ve stavebních řízeních, neboť za podání odvolání má být poplatek 25 tisíc korun a za námitky proti každému závaznému stanovisku by se platilo dalších 10 tisíc korun, což je podle mnoha právních analýz v rozporu s Ústavou ČR i s mezinárodními závazky na ochranu občanských práv a životního prostředí, takže obrana veřejných zájmů, včetně ochrany přírody a životního prostředí ze strany veřejnosti by byla téměř nulová; součástí návrhu je navíc i stanovení lhůty dva měsíce pro vydání závazného stanoviska úřady, přičemž pokud nebude vydáno, tak se považuje za souhlasné, přestože z rozhodnutí pak nebude zcela zřejmé, jak stavebník zajistí efektivní ochranu různých veřejných zájmů, což zvyšuje rizikovost těchto liniových staveb.

Čtenářské hlasování o Ropáka roku 2018

/ 16
/ 24
/ 11
/ 8
/ 12
/ 17
/ 23
/ 14
/ 9
/ 269
/ 30
/ 28

Hlasování je ukončeno.


Podklady: Děti Zeměreklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.4.2019 20:35
Ropák roku 2018 byla těžká volba . Horkých kandidátů habaděj.
Nakonec jsem si s těžkým srdcem favorita vybral,ale...
Odpovědět
JP

Jaroslav Pihrt

29.4.2019 10:56
Chování pana Patrika na vyhlášení a nevpuštění vítěze úplně diskreditovalo tuto cenu a celé to je jen šaškárna. Pan Patrik je zodpovědný za negativní vnímaní ekologů věřeností a ne náhodou se jim říká ekoteroristi. Bohužel to odnesou i ti, kteří to s ekologií myslí dobře.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist