https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/evan-tylova-spalovani-uhli-v-elektrarnach-zvoni-hrana-snizi-se-i-znecisteni-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva Tylová: Spalování uhlí v elektrárnách zvoní hrana – sníží se i znečištění ovzduší

6.5.2021
Na ilustračním snímku uhelná elektrárna Počerady.
Na ilustračním snímku uhelná elektrárna Počerady.
Licence | Volné dílo (public domain)
Konec uhlí neznamená jen snížení emisí skleníkových plynů, ale povede to i k významnému zlepšení kvality ovzduší.
 

Elektrárny jsou důležitým zdrojem znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší se od roku 1990 v České republice významně snížilo, ale stále ještě není situace uspokojivá. Na řadě míst jsou překračovány imisní limity a to i tak významně, že v tzv. hot spot jako je Ostrava, musela být vyhlášena několikrát za rok smogová situace. Jedním z důležitých zdrojů znečištění ovzduší v České republice je sektor energetiky, zejména uhelné elektrárny. Ty mají rozhodující podíl na emisi skleníkových plynů, ale i dalších znečišťujících látek, jako jsou oxid dusíku (NOX), oxid siřičitý (SO2), prach a také rtuť (Hg). Podle údajů z Integrovaného registru znečištění (IRZ) (2), které pravidelně vyhodnocuje hnutí Arnika, se elektrárny umísťují na prvních místech mezi znečišťovateli u většiny znečišťujících látek. (3) Podle epidemiologických studií znečištění ovzduší způsobuje kolem 5 až 10 tis. smrtí za rok. (4)

Zaprášeno

Jednou ze škodlivin, u kterých opakovaně dochází k překračování imisních limitů, je prach. Celkově 17 největších elektráren emitovalo v roce 2019 dohromady více než 2 000 t tuhých znečišťujících látek, které obsahují nejsledovanější velikosti částic prachu PM10 a PM2.5 (5). Množství prachu, které se dostává do ovzduší je však několikanásobně vyšší v důsledku sekundární prašnosti, kdy již usazený prach je opakovaně zvedán větrem a vířen v ovzduší. ČR neplní emisní stropy, stanovené k roku 2020 u suspendovaných částic PM2,5, jako u jediné škodliviny (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší). Graf č. 2 (1) Problém je o to palčivější, že škodliviny jsou emitovány na území, kde již nyní je překročen imisní limit, jako je např. Moravskoslezský nebo Ústecký kraj. Některé elektrárny se podílejí na emisích stovkami tun prachu za rok jako např. elektrárna Chvaletice (4 x 205 MW)společnosti Severní energetická (Sev. en EC a.s.), která byla v roce 2019 zdrojem více než 400 tun prachu. (5)

Přísnější emisní limity a plnění požadavků BAT

Potěšující zpráva je, že množství škodlivin, které elektrárny emitují, se postupně snižuje. Podle rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví tzv. Závěry o BAT (Best available techniques – nejlepší dostupné techniky, zkráceně BAT) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, které byly promítnuty do naší legislativy, musí elektrárny plnit od letošního srpna zpřísněné emisní limity a podmínky BAT. Toto rozhodnutí bylo napadeno u soudního dvora Polskem (provozy v oblasti Katovic jsou významným zdrojem znečištění i pro Moravskoslezský kraj), ale plnění požadavků rozhodnutí není odloženo. (6)

Zneužívání výjimek

Legislativa umožňuje za velmi přísných podmínek udělit ve správním řízení, které vede krajský úřad, výjimku z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami. Toho využili téměř všichni provozovatelé velkých elektráren a požádali o výjimku z plnění limitu zejména pro rtuť. Elektrárny jsou nejvýznamnějším emitentem rtuti (2, 5) a díky nim je Česká republika 4. největším znečišťovatelem rtutí v Evropě z energetiky. (7) Pokud by všechny elektrárny získaly výjimku, tak se ročně vypustí do ovzduší navíc 1600 kg rtuti. Největšími zdroji emisí rtuti v ČR jsou elektrárny Chvaletice a Počerady (5 x 200 MW), které provozuje Severní energetická (Sev.en EC a.s.), jejíž vlastníkem je Pavel Tykač. Pro elektrárnu Chvaletice výjimku pro vypouštění nadlimitního množství oxidů dusíku (NOx) a 3,5násobné překračování limitu pro rtuť vydal Pardubický krajský úřad již v loňském roce. Na základě odvolání obcí, místních spolků a ekologických organizací Ministerstvo životního prostředí výjimku zrušilo a pro podjatost převedlo Olomoucký krajský úřad. Ten výjimku vydal ve stejném rozsahu a Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání (8), ji opět 12. 3. letošního roku zrušilo a vrátilo Olomouckému krajskému úřadu k projednání. V dalším řízení musí provozovatelé podle ministerstva žádosti přepracovat. Předložit mají takový návrh výjimky, ze kterého bude zřejmé, že se snaží v co nejkratší době co nejvíce přiblížit ke splnění nových emisních limitů. Ministerstvo požaduje zkrácení doby trvání výjimky i snížení požadovaného emisního limitu. Elektrárna Počerady výjimku pro čtyřnásobné překročení nových emisních limitů pro rtuť dostala od Ústeckého krajského úřadu 12. 4. letošního roku, Hnutí DUHA, Greenpeace a právnická společnost Frank Bold Society i obec Volečice se již odvolaly. (9)

Srpen se blíží, takže to vypadá tak, že tyto dvě elektrárny pravomocnou výjimku nezískají a budou muset omezit provoz. Kdyby se někdo obával omezení dodávek elektřiny pro Českou republiku, tak vězte, že dlouhodobě jsme čistým vývozcem elektřiny. V roce 2019 bylo vyvezeno 13.096 TWh elektřiny do zahraničí (10) a Česká republika si dlouhodobě drží své „čestné místo“ mezi prvními 10 vývozci elektřiny na světě. (11)

Další žádostí, kterou se úřady zabývají je např. žádost Elektrárny Opatovice z Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá Daniel Křetínský, ČEZ pro elektrárnu Mělník I a II, Ledvice, Prunéřov II a další.

Toxická rtuť je kvůli svým vlastnostem z životního prostředí téměř neodstranitelná. Co si vypustíme do ovzduší, tady bude kolovat tisíce let včetně procházení potravním řetězcem. (7)

Kličky kolem měření

Dosud to bylo o plnění emisních limitů, které nahlásí provozovatelé do registru znečišťujících látek. Skutečné hodnoty emisí však mohou být mnohonásobně vyšší. Znečišťovatelé totiž využívají nejrůznější kličky, aby vykázali hodnoty emisí nižší, než skutečně dosahují. Jednou z nich je možnost odečíst paušálně chybu měření, nikoli reálnou, ale předpokládanou, která je u některých metod měření daleko nižší než 40%, které si až odečítají. Nebo záměrně podhodnocují naměřené hodnoty, když vykazují jednorázové hodnoty měřené méně přesnými metodami. Tato praxe byla odkryta v řízeních o výjimkách, tím však porušují povinnost vykazovat nejlepší dostupné informace o emisích dle čl. 5 odst. 4 evropského nařízení 166/2006 ES. 15 Těmto praktikám učiní od srpna konec implementace požadavků na kontinuální měření rtuti. (12)

Kvůli emisním povolenkám míří uhelné elektrárny do červených čísel

Další pozitivní zprávou pro kvalitu ovzduší je, že některé z těch největších zdrojů jsou postupně odstavovány provozovateli. Důvodem jsou nejen přísnější limity, které musí zařízení plnit ale i rychle rostoucí ceny emisních povolenek, které výrobu elektřiny spalováním uhlí ženou do červených čísel. Nástroj emisních povolenek tedy funguje, získané prostředky jsou investovány přes Modernizační fond do modernizace energetických zařízení. V loňském roce společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. uzavřela tlakovou plynárnu Vřesová, která vyráběla plyn z hnědého uhlí a přitom emitovala ročně až 300 tun prachu. Právě u tlakové plynárny Vřesová tvořily náklady na nákup emisních povolenek téměř čtvrtinu nákladů. Provoz ukončila i elektrárna Prunéřov I (440 MW) společnosti ČEZ s emisí téměř 200 tun prachu. Novější elektrárna Prunéřov II (3 x 250 MW) emituje poloviční množství prachu.

Místo uhelných kotlů kogenerační jednotky

Nevýhodné podmínky pro spalování uhlí vytvořily prostor pro nové technologie. Skupina ČEZ plánuje odstavit na konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezóně 2022-2023 v elektrárně Dětmarovice tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 MW. Místo nich vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. Zavřela elektrárnu Prunéřov I (440 MW), ukončila provoz dvou bloků v elektrárně Ledvice (220 MW), prvního bloku v Dětmarovicích (200 MW) a černouhelný zdroj v Ostravě-Vítkovicích (80 MW) převedla na plyn, v příštích letech plánuje odstavit třetí blok hnědouhelné elektrárny Mělník (500 MW). (13)

Emisní povolenky na modernizaci a změnu paliva teplárnách

Uhlí využívají jako palivo i teplárny. Většina těch, které zásobují teplem obytnou zástavbu, má výkon významně nižší než elektrárny. Stát jim pomůže s modernizací i změnou paliva dotacemi z Modernizačního fondu, který je tvořen z plateb za emisní povolenky. Podle sdělení Ministerstva životního prostředí k dispozici v následujících letech by mělo být až 150 miliard Kč. První výzva zaměřená právě na teplárny je již vypsána. (14)

Prostor pro uplatnění nových technologií

Zase se potvrdilo, že pokud je nastavena změna zákonem, tak se s ní průmysl dokáže vyrovnat. Pokud však jsou zákony benevolentní, tak provozovatele nic nenutí praxi škodlivou pro životní prostředí změnit a řada z nich jde tzv. „na hranu toho, co zákon povoluje“. Změna prospěje nejen ovzduší, ale vytvoří prostor pro rozvoj nových technologií. Stát namísto skryté podpory nevyhovujících technologií, může podpořit ty nové, perspektivní. Může to být nejen z modernizačního fondu, ale např. z prostředků Národního plánu obnovy, který by měl významně podporovat modernizaci příznivou pro životní prostředí.

Obrázek č. 1 Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví vybraných látek v ČR [%], 2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 1 Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitním koncentracím zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://issar.cenia.cz/cr/ovzdusi/kvalita-ovzdusi-z-hlediska-ochrany-lidskeho-zdravi/

Graf č. 2 Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v ČR a národní emisní stropy pro roky 2020 a 2025 [index, 2005 = 100], 2005–2019, zdroj ČHMÚ, dostupné online: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zprava_o_ZP_CR_2019.pdf

Zdroje
1) Zpráva o životním prostředí 2019, CENIA, dostupné online https://www.cenia.cz/publikace/zpravy-o-zp/
2) Integrovaný registr znečištění, dostupné online: https://www.irz.cz/
3) Arnika – Petrlík, J., Havel, M.: Žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku podle hlášení za rok 2019, dostupné online: https://g.denik.cz/31/b9/irz-2019.pdf
4) European Environment Agency (2020). Health Impacts of Air Pollution, dostupné online: https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
5) ČHMÚ. Zdroje znečišťování ovzduší 2019, dostupné online https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html
6) MŽP – informace k závěrům BAT, dostupné online https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/b8b42dbc0c8637bac125773c0021a91e/9ccdca65a3e69df3c1258677002a39c2?OpenDocument
7) European Environment Agency, Mercury in Europe´s environment, dostupné online https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
8) Frank Bold, dostupné online https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/povedlo-se/uspeli-jsme-ministerstvo-podruhe-zrusilo-vyjimku-z-emisnich-limitu-pro-elektrarnu-chvaletice?utm_medium=Facebook&utm_source=Facebook_feed&utm_campaign=Kvalita-ovzdusi&utm_content=Vyjimka-Chvaletice
9) Hnutí Duha, dostupné online https://www.hnutiduha.cz/aktualne/rtutova-vyjimka-pro-pocerady-nezacne-platit-ekologicke-organizace-obec-se-odvolaly
10) Energetický regulační úřad, dostupné online https://www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy#2020
11) International Energy Agency, dostupné online https://webstore.iea.org/download/direct/2831?filename=key_world_energy_statistics_2019.pdf
12) Frank Bold Právní kličky uhelných elektráren, dostupné online https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/emissiongate-pravni-klicky-uhelnych-elektraren
13) Tisková zpráva ČEZ
14) Ministerstvo životního prostředí, dostupné online, https://www.mzp.cz/cz/news_20210426_Modernizacni-fond-se-rozjizdi-naplno

reklama

 
foto - Tylová Eva
Eva Tylová
Autorka byla ředitelka České inspekce životního prostředí v letech 2002-2003 a 2008-2010, nyní je místostarostka MČ Praha 12 za Piráty s podporou Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (135)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PD

Petr Dušek

6.5.2021 11:19
Když ze dne na den vypneme všechny uhelné elektrárny a teplárny, emise PM2,5 klesnou o 3,7 %. Jinými slovy v oblasti kvality ovzduší si toho ani nevšimneme. Celý článek je tedy velmi demagogický, protože se věnuje minoritní příčině problému a naprosto pomíjí dominantní zdroj znečištění - lokální topeniště (73,9 %).
Oficiální údaje ČHMU najdete zde na straně 13: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/19groc/gr19cz/04_1_PM_v1.pdf
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/19groc/gr19cz/04_1_PM_v1.pdf
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 12:02 Reaguje na Petr Dušek
Přesně tak, už jsem chtěl psát to samé.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 15:20 Reaguje na Emil Novák
Problém spočívá ne v příspěvku k celorepublikovému znečištění, ale tomu v okolí elektrárny, kam je vypuštěno z jednoho zdroje až 400 tun prachu. Navíc jsou elektrárny kumulovány na několika málo místech. Tedy v místě to významný zdroj je.
Odpovědět
ms

9.5.2021 02:09 Reaguje na Eva Tylová
Napište madam článek, jak se za 6,5 miliard eur dotací ročně v tzv. biostanicích v EU pálí "bioamasa" tedy miliony kubíků dřeva ze Severní Ameriky, z Amazonie či ze Sibiře, zpracované na peletky. přivážejí ho do EU lodě na mazut 10 tisíc km. Podle Evropské komise je to "emisně neutrální". Také tak chcete vytápět či kogeneračně vyrábět elektřinu v Praze 12 s dotacemi EU? Tak nám to laskavě emisně spočítejte a hlavně vysvětlete, kam ty CO2 z "biostanic" zmizí, když lesy pro jejich jímání jaksi mizí poněkud rychleji? Loni ubylo 2,5 milionu km2 lesů. Pro zelenou politiku EU v klidu, protože my máme nad Evropou příklop a je nám jedno, že Čína loni v uhlí zprovoznila 30 GWe a v dalších pěti letech postaví uhelky s 247 GWe, aby také Evropě mohla přece dodat "zelené" technologie. Tak pište, ať pochopíme, proč chce pirátská místostarostka udělat z Prahy a ČR ekonomický a sociální skanzen. Platí to také pro Piráty, až budou u vlády?
Odpovědět
PD

Petr Dušek

10.5.2021 10:24 Reaguje na Eva Tylová
Nezlobte se, to je další demagogie. Z rozptylových studií jednoznačně vyplývá, že díky stometrovým chladicím věžím či ještě vyšším komínům se emise rozptylují do velmi vzdáleného perimetru. Přesvědčit se o tom můžete na stránkách ČHMU, kde jsou mapy s pětiletými průměry koncentrací prachu. Například ve Chvaleticích a okolí jsou stejné hodnoty jako na mnoha obydlených místech jinde v republice, kde uhelné elektrárny nejsou. V místě svého působení tedy rozhodně elektrárna významným zdrojem prachu není. Navíc díky chladicím věžím probíhá konkrétně ve Chvaleticích cosi jako sekundární vypírka - viz unikátní měření doktora Hovorky: https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/dvanactimetrova-vzducholod-letala-kolem-chladicich-vezi-chvaleticke-elektrarny-merila-kvalitu-ovzdusi-40269238
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 15:20 Reaguje na Petr Dušek
Problém spočívá ne v příspěvku k celorepublikovému znečištění, ale tomu v okolí elektrárny, kam je vypuštěno z jednoho zdroje až 400 tun prachu. Navíc jsou elektrárny kumulovány na několika málo místech. Tedy v místě to významný zdroj je.
Odpovědět
ms

9.5.2021 01:22 Reaguje na Eva Tylová
Pokud máte skutečně vzdělání jaderné fyzičky, tak nechápu, jak můžete vzývat OZE. Už jste si přečetla aktuální květnový 200stránkový report Mezinárodní agentury pro energii, jak OZE doslova vyrabují nerostné a vzácné suroviny této planety? Víte, že např. baterie aut s mnoha kg lithia a kobaltu atd. nejsou ekonomicky recyklovatelné, tedy nebudou z nich zpětně vytěženy suroviny, jak vyžaduje oběhová ekonomika? Víte, že totéž platí pro fotovoltaické panely a listy větrných elektráren? Víte kolik milionů tun odpadu necháme našim potomkům z těch vašich vzývaných OZE? Ale zelené ideologii vědecká fakta nezajímají, oni jen slepě věří. Jsou to ve skutečnosti Zelení Khmerové, kteří připravují krvavou společenskou revoluci.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.5.2021 14:42 Reaguje na
Politická kariéra je asi finančně zajímavější - a někteří lidé jsou pro prachy ochotni udělat ze sebe úplné blbce. Jiné vysvětlení nemám.
Odpovědět
ms

9.5.2021 01:53 Reaguje na Petr Dušek
Dlužno dodat, že spílaný pan Tykač koupil od ČEzu elektrárnu ve špinavém stavu a investoval na její ekologizaci miliardu korun. Ovšem zelení ekoteroristi mají jediný požadavek: zavřít! Madam Tylová asi vůbec neví, že zastaralé uhelné zdroje budou dle plánu zavřeny a příští rok Česko už nebude mít z elektřiny co exportovat. Takže ona hovoří o tvrdém zářezu do schopnosti české energetiky pokrývat potřebu republiky 24/7/365. Půjdete. ctěná dámo, před brány těch fabrik, co kvůli deficitu energie či její drahotě zavřou uklidňovat rozzuřené zaměstnance?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.5.2021 11:48
"V roce 2019 bylo vyvezeno 13.096 TWh elektřiny do zahraničí (10) a Česká republika si dlouhodobě drží své „čestné místo“ mezi prvními 10 vývozci elektřiny na světě."

V roce 2020 bylo vyvezeno už jen 10 TWh. A ČR je navíc čistým dovozcem energie + paliv a vývoz elektřiny to aspoň trochu kompenzuje.

Spočítala jste si, paní Tylová, jaká bude obchodní bilance ČR, až našim uhelným elektrárnám odzvoní hrana?

Jsem ten první, který chce co nejvíce snižovat naši a hlavně globální uhlíkovou stopu. A pokud jenom tak bezhlavě přechodem na zemní plyn odstavíme za evropské peníze uhlí, vytlučeme jen klín klínem. Možná to tak Zeleným stačí a nedělají si ambice na nějaké hlubší uvažování. Ale bez masivnějšího využití jádra rozumnou nízkoemisní energetiku neuděláme. Prosím, nechte vidle ve stájích a nehažte je do jádra. Veřejnému mínění by to moc pomohlo!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.5.2021 12:17 Reaguje na Jiří Svoboda
A proč teda masivně nevyužíváme jádro?
A proč ani neplánujeme masivní využívání jádra? Plánuje se jen dostavba poloviny Dukovan s horizontem 20 let a jinak ani ťok.
A jak teda chcete nahradit uhlí a druhou půlku Dukovan, když nemáte ani tendr na EDU?

Páčete velmi hezky, ale na nesprávném hrobě, protože Zelení s tím nemají VŮBEC NIC společného, není to ani parlamentní strana.

Ten pes ja zakopán v až fatální neschopnosti současné věrchušky, tam jděte bedákat...
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Plánuje se samozřejmě daleko víc než výstavba jednoho bloku v Dukovanech. Proto je také EIA i povolení k umístění na dva bloky, a platnost těchto dokumentů se prodlužuje i pro výstavbu dvou bloků v Temelíně. A výhledově se počítá i s využitím malých modulárních reaktorů, až nějaké budou na trhu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.5.2021 14:22 Reaguje na Emil Novák
To je hezké, že "se plánuje".
Ale až skončí uhlí (asi do 10 let tutově), tak se bude plánovat stejnou inenzitou, nebo se prudce zrychlí??
Až pak se zjistí, že v Jihlavce není voda ani na uchlazení stávající JED, natož na ten nový blok, nebo se bude spolíhat na páně Kalendův "integrál TSI"??

A už se ví, kdo nám na to půjčí, když se stát ekonomicky propadá aniž by investoval aspoň ťok?

A bude přednější DOL, nebo ty jaderky, nebo nebude vůbec na nic??
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 15:00 Reaguje na Pavel Hanzl
1) To se ptáte na špatné adrese. Já o míře plánování nerozhoduji. Pouze vyvracím vaše tvrzení, že "neplánujeme masivní využívání jádra".
2) Žádná řeka Jihlavka neexistuje, vodu pro chlazení Dukovan dodává řeka Jihlava a ve výpočtech na množství vody jsou značné rezervy, takže nemusíte mít žádné obavy, že by voda nebyla.
3) Stejně tak nemusíte mít obavy, že nám nikdo nepůjčí, ale i kdyby, pořád je tu možnost financovat stavbu podobným způsobem, jako se dnes financují obnovitelné zdroje. Ten současný příspěvek kolem roku 2030 skončí, takže by úplně stačilo přesměrovat jej na stavbu jaderných elektráren, za deset let bychom za něj měli postavené zhruba tři jaderné bloky. S tím rozdílem, že by tyto tři bloky místo 3 % spotřeby elektřiny mohly pokrývat spotřebu zhruba z 30 %.
Odpovědět
ms

9.5.2021 01:14 Reaguje na Emil Novák
Do roku 2030 budou OZE v ČR stát z peněz daňových poplatníků BILION korun. V té době už budou panely a větrníky za 20 let nefunkční a nerecyklovatelné. Za tyhle peníze dle kalkulace Dany Drábové (overnight costs) bychom postavili 4 velké bloky a cca od roku 2040 by mohly skvěle a ziskově fungovat do roku 2120!!! Jako už je tzv. cash cow JE Dukovany. Ale na jaderce se nemohou napakovat ty stovky dotačních darebáků, kteří milují OZE právě pro tyhle špinavé prachy. Životní prostředí je jim zcela u zadele.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2021 11:04 Reaguje na
Pouze potvrzujete můj názor na totálně nechopnou a hlavně zkorumpovanou tuhle vládu, která ničí naši zemi už osmý rok.
V současné době máme zablokovanou jakoukoliv možnost mastodonta postavit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2021 11:10 Reaguje na Emil Novák
Ty značné rezervy jsou tak mohutné, že trvat počasíz roku 19, už dnes není voda ani na chazení stávající JED.
EIA počítá s tím, že starou JED zavřou, jakmile se dostaví nový mastodont. To by voda stačila až do oteplení o řádově +1.5°C,
což vydrží určitě do roku 50.
Jenže do té doby chtějí udržet JED naživu, což už nevyjde. Ale stejně se nepostaví ani ťok, takže je to v pohodě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.5.2021 16:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Pořád je tu rezerva 300 miliard Kč, pokud uvedeme podporu OZE z let 2006-2012 do souladu s ústavou a zákonem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2021 11:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Naše podpora OZE je prošvejkovaná totálně a za gigantické peníze se nebuduje skoro nic.
Němci dotují zcela minimálně (do cenové úrovně našich uhláků) a buduje se tam OZE velmi masivně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:47 Reaguje na Emil Novák
Malé modulární reaktory by na trhu byly, kdyby politici začali na jejich zavádění tlačit stejně vehementně jako tlačí na OZE.
Malé reaktory jsou vyzkoušené, pracují už celé desítky let a osvědčily se. Jenže nikdo se nepustí do jejich sériové výroby, dokud k tomu nebudou podmínky. Legislativní i jiné.
Když může jádro pohánět ledoborce, ponorky letadlové lodi - může stejně dobře vyrábět elektřinu v malých kogeneračních elektrárnách a současně vytápět města. Ale muselo by se CHTÍT!!!
Bohužel, teď právě velí lobby OZE - takže s malými reaktory a jinými RACIONÁLNÍMI zdroji musíme počkat, až se dostatečně obohatí výrobci FV panelů a baterií.
Odpovědět
ms

9.5.2021 01:29 Reaguje na Karel Ploranský
Pane Ploranský, MMR zatím NIKDE nefungují a do jejich komerčního využití je asi 10 let. A hlavně: malá i velká jaderka potřebuje tatáž povolení a šílenou byrokracii jako velká. Všiml jste si, že v ČR zatím nikde není souhlas s úložištěm jaderného paliva? Tak jak byste chtěl přes lokální odpor budovat MMR? Občané ČR naopak věří, že velké reaktory budou plně pod kontrolou státu a špičkových odborníků. My do 2-3 let musím rozhodnout o dalších 2 blocích JEDU a pak o 2 JETE. Jsou zde další dvě lokality pro velké reaktory. Bude-li pak plně funkční MMR, snad by to kolem 2060 šlo, ale nyní je třeba soustředit všechno úsilí na 2-4 velké bloky, pro něž jsou rezervována místa a příslušná povolení, tedy kromě Bruselu. Když nové JE nepostavíme, sbohem český průmysle, sbohem dostupné energii, sbohem prosperitě ČR. Tak je to jednoduché. A kdo horuje pro plyn, tak ještě lépe a riskantněji spojuje ČR a Evropu s Putinem než Rosatom.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.5.2021 14:45 Reaguje na Karel Ploranský
Malé reaktory pracují už desítky let? A kde, proboha?

(Máte-li na mysli třeba reaktory na ponorkách, tak tam jsou opravdu naprosto jiné podmínky, než v civilní energetice.)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2021 11:19 Reaguje na Karel Ploranský
SMR třeba firmy NuScale už má od loňska obecnou licenci a pracuje na sériové výrobě. Jak dlouho to potrvá nevím, ale USA není babišistán.
Legislativu si musí každý stát upravit sám, to gigantické papírování pro každou JE naprosto odpadá.

Zkuste si postavit v garáži vlasní automobil dle vlastního projektu a pak žádejte o licenci na provoz na pozemních komunikacích.
Nebo si kupte sériové auto v autosalónu.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 15:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikde nepláči. Pouze seznamuji s faktem, že až skončí uhelné elektrárny tak to bude dobře nejen pro klima, ale i pro kvalitu ovzduší a tím i zlepšení zdraví lidí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.5.2021 16:47 Reaguje na Eva Tylová
To pláči já a ne vy. Jistě se shodneme na ukončení uhlí co nejdříve. Ale před tím je třeba udělat spoustu nutných kroků a opatření. Pohled na věc: zavřeme uhelné doly a elektrány a basta, je na úrovni myšlení hnutí Extinction Rebellion.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:05 Reaguje na Jiří Svoboda
I takhle je článek hodně dlouhý, takže tam pojmout rozvoj obnovitelných zdrojů by už bylo moc, ale hodlám pokračovat i v psaní o tom, jak to nahradit. Např. Klimatický plán pro Prahu, který schválí ZHMP je jedna ukázka pokrokových technologií.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.5.2021 09:39 Reaguje na Eva Tylová
Rád si přečtu! Doufám, že se pak zapojíte i do věcné kritické diskuse a nebudete se vyhýbat nepříjemným otázkám. Jen tak lze věc posunout dále.

Jen tak mimochodem, nerozumím pojmu Klimatický plán pro Prahu. I klima v Praze je určeno GLOBÁLNÍMI emisemi CO2, a ty sama Praha může svými OZE ativitami, byť velmi usilovnými, těžko ovlivnit.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Příští týden bude schváleno a zveřejněno, tak pošlu. Napište mi na tylova.eva@praha12.cz. Jedno z velice zajímavých opatření je tepelné čerpadlo využívající teplou vodu vypouštěnou z ÚČOV do Vltavy k vytápění Prahy namísto tepla z Mělníka, Výroba elektřiny ve sdruženích spotřebitelů atd.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:57 Reaguje na Eva Tylová
Výroba elektřiny ve sdruženích spotřebitelů? Co je to za blábol? Pokud odstavíme uhelné zdroje, potřebujeme je nahradit jinými velkými zdroji, nejlépe opět s točivými generátory.
Odpovědět
va

vaber

8.5.2021 08:22 Reaguje na Viktor Šedivý
už se těším jak si Piráti budou dělat,, výrobu elektřiny ve sdruženích spotřebitelů,, myslím že mohou okamžitě začít, žádný zákon jim nebrání,
nebo čekají na dotace?
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.5.2021 14:04 Reaguje na vaber
To je typické - hromada keců o tom, jak je hrozně výhodné fungovat z FV & aku (a nedat vydělat ani korunu zlým tlustým uhlobaronům s doutníky), ale žádný aktivista takhle doma nefunguje, od sítě se neodpojí.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:32 Reaguje na Eva Tylová
Jo...
A co třebas živit se raději něčím užitečným?
Zkusila jste někdy vzít do ruky kalkulačku a některé ty své iluze opřít o reálná čísla?
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:16 Reaguje na Karel Ploranský
Ano.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:59 Reaguje na Eva Tylová
Kalkulačka byla následně sešrotována, protože odmítala pochopit, jaký výsledek je ideologicky správný.
Odpovědět
ms

9.5.2021 02:00 Reaguje na Eva Tylová
Ano, chápu, že z 230 miliard dotací pro Prahu do roku 2030, většinou z EU, mají někteří politici a jejich lobbisté za OZE zpocené čelo vzrušením, kolik z toho ukrojí pro sebe. Dokázali jsme budovat demokratickou první republiku 1918-1938 bez jakýchkoli dotací, jen z bankovních úvěrů a daní občanů, dnes všichni jedou na dotacích jak na heroinu, bez něhož už nevstanou ze židle. Paní Tylová je neuvěřitelný produkt pseudozeleného vymývání mozků. Až tohle skončí, to bude hodně bolet.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.5.2021 14:46 Reaguje na
To už je jedno, jak to bude končit, hlavně aby rozum zase dostal slovo.
Odpovědět
va

vaber

6.5.2021 16:50 Reaguje na Eva Tylová
všechny elektrárny co mají odsíření, mají prachové filtry a pračky, kterými kouřové plyny prochází a účinnost je hodně přes 90% , prašnost v okolí elektráren se dá snadno zjistit.
Zkusil někdo srovnat jak zvyšují prašnost třeba automobily, ve vrstvě atmosféry kde všichni dýcháme?
zastavením elektráren problémy nezmizí a objeví se noví znečistovatelé ,
zdraví si lidé zlepší hlavně správným způsobem života ,
nejhorší pro zdraví lidí je přežírání a lenost ,tedy nedostatek pohybu a ne prach
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.5.2021 19:48 Reaguje na vaber
Poletavy prach se třeba v německu ve mestech několik let měří. Šlo se na to stylem ekologické hurá akce pokus omyl pat a mat. Bylo i komicke, jak se vymyslely nějaké normy, a začaly se montovat měřiče k vozovkam ve městech a za městem. Při zjištění hodnot jemného prachu hodně nad normu se výsledky různe zpochybňovaly a meric se posunul třeba o metr výš nebo trochu dál od vozovky, aby naměřené hodnoty byly nižší. A to se opakovalo tak dlouho, až jim to vyšlo. Samozřejmě se po oprávněném výsměchu naměřeným hodnotám metodika sjednotila, ale několik let to trvalo. Ale pak jim zase vycházely hodnoty poletaveho prachu vyšší u polí a u lesů, tam hlavně na jaře v době květu nebo podle toho, jak foukal vitr. I přes zjištění, že prach je s námi všude, i z polí a kytek, se výsledky používají jako argument k omezení aut se spalovacimi motory. Na podzim, az zeleni slavne vyhrají nemecke volby, nastane mazec. Merklova se v Petrohrade totiz uz zase dovolava celoevropske solidarity, tentokrat pri zajisteni klimaticke neutrality do r. 2045.
Nechci ale rict, že poletavy prach a smog není problém. Je nepříjemný i nezdravý. Pohyb pěšky a omezení aut podle možností by nám prospělo. Přijde to, ale nebude to naše vlastní rozhodnuti.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:09 Reaguje na Jarka O.
U nás se také měří monitorovacími stanicemi ČHMú, výsledná mapa imisí (škodlivin v ovzduší) je v odkazu. Podrobněji najdete na ČHMÚ.
Odpovědět
va

vaber

7.5.2021 09:27 Reaguje na Jarka O.
manipulace s informacemi a čísly je dnes hlavní faktor pro vytváření názoru veřejnosti a konkrétně v tomto případě je manipulace taková ,aby energetika byla špatná a doprava dobrá,
náš nos je také dobrý indikátor a mnohem dokonalejší než všechna měřidla znečistění a všichni emise z aut doslova cítíme a elektrárny nikdo a přesto jsou elektrárny prý horší a nikoho to neudivuje, mě jo
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:38 Reaguje na vaber
Zkoušíte porovnávat neporovnatelné.
Zkusím přirovnání:
Když plavete hodinu v moři, na slanost vody si zvyknete a přestanete ji vnímat.
Když vám pak někdo vysype slánku u hlavy, bude vám to připadat strašné, přestože množství té soli ze slánky je proti množství v oceánu úplně zanedbatelné.
A tak nějak je to s emisemi z elektráren a s lokálními emisemi z aut.
Odpovědět
va

vaber

8.5.2021 08:16 Reaguje na Karel Ploranský
porovnat to lze ,
nedavno zde vyšel článek o největších producentech CO2 v energetice , součet CO2 pro energetiku byl 30mil. tun CO2, na druhé straně spotřeba benzinu a nafty byla v r2019 asi 8miliard litrů ,z těch vznikne spálením min.15 milionů tun CO2,
samozřejmě čich se otupí při stálé přítomnosti něčeho smradlavého
Odpovědět
PD

Petr Dušek

11.5.2021 10:52 Reaguje na Karel Ploranský
Až na to, že tu slánku vám u hlavy nikde nikdo nevysype. Odborné studie jasně potvrzují, že u zdrojů spadne minimum emisí. Naprostá většina je zdrojem dálkového znečištění.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.5.2021 20:13 Reaguje na vaber
Vaber a Karel. Já mám taky rada přirozenost, co mi páchne nebo je presolene, jdu od toho. A taky fakta. U němců je problém, že chcou ideologii podpořit čísly a fakty, aby to vypadalo věrohodně. Když jim to vyjde naopak, tak nezmění chování a ideologii, ale změní nebo zamlci ty fakta. Snazim se pořád být optimistka, že se něco jako kouzlem změní, ale zatím jde všechno stejnym směrem jak za krysarem s píšťalkou ke srázu.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:18 Reaguje na vaber
O emisích z dopravy zde nepíši, to by bylo na další článek. Asi nebydlíte v Ostravě nebo v jiné postižené oblasti, když tyto emise necítíte.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:07 Reaguje na vaber
N akonci jsou odkazy na REZZO a IRZ, kde je uvedeno podle hlášení elektráren, kolik kterých emisí vypustily. Chvaletice např. 422 tun prachu. Jinak máte samozřejmě pravdu, že to není jediný zdroj.
Odpovědět
JH

Jan Hladil

7.5.2021 11:38 Reaguje na Eva Tylová
a dáte nám každému měsíčně 2000-5000,- na elektřinu ze svého?
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:20 Reaguje na Jan Hladil
Škody z uhelných elektráren platí stát z Vašich daní, ani o tom nevíte.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 20:51 Reaguje na Eva Tylová
Paní Tylová, když myslící a zodpovědný člověk něco chce, tak přemýšlí nejen o pozitivních stránkách toho, po čem touží, nýbrž i o negativních důsledcích. Protože NIC NENÍ ZADARMO.
Já bydlím 15 km od Počerad a ty ostatní uhelné elektrárny (všechny ty největší) mám na dohled. Ano, přál bych si, aby už nemusely čoudit; to mi můžete věřit...
Ale na rozdíl od vás se snažím domyslet, CO BUDE KDYŽ NEBUDOU. Protože jsem technik (a dokonce energetik), tak na rozdíl od vás vím, že ten čistší vzduch zaplatím, a DRAZE! A nemám na mysli jen peníze. Já myslím na věci, o kterých vy a vám podobní nemáte nejspíš ani tušení, že I NA NĚ je třeba myslet.
Až vyhasnou kotle v uhelných elektrárnách, budu muset strpět zase jiná svinstva. A některá z nich budou horší a zákeřnější - protože kouř z elektrárny je alespoň vidět...

A proto ty vaše zářné cíle nemohu vidět v tak růžovém světle jako vy, paní Tylová. Nejsem na to dostatečně naivní.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

6.5.2021 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč v květnu (6.května) se musí fréza prokousávat šestimetrovou vrstvou sněhu , aby bylo možno přijet autem se zásobami k chatě v Krkonoších? Je to kvůli globálnímu oteplování, nebo kvůli loňskému pětisetletému suchu (když ob den, dva, pršelo)? Běžte už Hanzl, aspoń k tomu psychlogovi.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:11 Reaguje na Jiří Daneš
Výkyvy jsou, ale teplota vytrvale stoupá viz grafy na https://www.intersucho.cz/
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:36 Reaguje na Jiří Daneš
Protože globální oteplení je věc extrémně záludná a pro zmatení lidi se neváhá projevovat klidně třeba ochlazením.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:50 Reaguje na
To nevíte, že "oteplení" už dávno bylo nahrazeno "změnou klimatu"? Právě proto, aby to vždycky byla třeba i Vaše vina - ať se oteplí nebo ochladí, ať prší víc nebo míň, vždycky je tím vinen zejména bílý Evropan.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.5.2021 12:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, veřejné mínění je trvale PRO jádro, co víc chcete?
Tak stavte, budujte, na co čekáte??

A kdo háže jaké vidle do jádra? Já vím Drmola a ostatní ruští agenti, kteří sem chtějí mermomoci vnutit Rosatom.
Teď je možnost a příhodný čas na vypsání tendru, je politická shoda, že tam nesmí být Rosatom, říká pí Drábová.

TAK TO VYPIŠTE!! Proč pořád jen žvaníte a pořád NIC???
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.5.2021 16:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Konečně od vás cítím upřímnou projadernou podporu!

Akorát nechápu, proč v tom příspěvku oslovujete mne?
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 15:26 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano např. obchodní bilanci uhlobarona Pavla Tykače známého z např. z ovládnutí a vytunelování CS Fondů to možná vítr udělá. Česká republika se má zaměřit na moderní technologie, obnovitelné zdroje energie, a ne vydělávat na znehodnocování životního prostředí a zdraví lidí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.5.2021 16:37 Reaguje na Eva Tylová
To s vámi plně souhlasím. Proč se tedy EU staví docela nepřátelsky k využívání moderních jaderných technologií a prosazuje hazardní nedořešené energetické koncepce založené na dominanci OZE?

Netvrdím, že tento stát je veden slavně, ale protijaderné obstrukce EU, jde mají vaši kolegové nemalý vliv, určitě ČR v realizaci své bezemisní energetické koncepce přívětivé lidem a životnímu prostředí nepomáhají. Nebo jste názoru, že Francie je lídrem ve znehodnocování životního prostředí a poškozování zdraví lidí?
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 16:42 Reaguje na Eva Tylová
A pak by to ještě chtělo dořešit takovou "drobnost", jako kde brát elektřinu a teplo v době, kdy ty obnovitelné zdroje energie zrovna nefungují.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:14 Reaguje na Emil Novák
Vyrobenou energii je možné akumulovat. Např. když svítí slunce z fotovoltaických panelů na vašem domě nabijete baterii a z ní v noci baterii v autě. Nebo elektřinou vyrábět vodík, kterým pak nadhodnocujete plyn. Prostě těch technologií je spousta, jen stačí je pořádně rozvíjet.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.5.2021 20:34 Reaguje na Eva Tylová
Dobrý večer. Ano, technologií se vyvíjí opravdu hodně. Kromě vysoké ceny je nepříjemný i nárok na místo. Ne každý bude mít možnost mít doma technickou místnost na baterie, akumulátory nebo palivové články. Energeticka koncepce statu byla zpracovana uz pred 50 lety a v ni se pocitalo s asi 90% vyrobene energie z JE. Moc jsme se nepohli. Pro mě jsou tyto technologie spíš drahe slepé uličky, ale vzhledem k síle zelených v srn jimi budeme nuceni jít bez ohledu na cenu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:29 Reaguje na Jarka O.
vzhledem k síle zelených v srn (ale i jinde) budeme nuceni kráčet slepými uličkami nejen bez ohledu na cenu, ale především bez ohledu na NÁSLEDKY.
Až se ukáže, že to opravdu jsou slepé uličky, tak Němci budou naštvaní, že se nechali zblbnout - ale ustojí to. Stejně jako to ustáli po Adolfovi.
My ne. My se (obrazně) vrátíme na stromy.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 20:49 Reaguje na Eva Tylová
Nemáte vůbec představu o reálných možnostech těchto technologií v našich podmínkách a netušíte důsledky kroků, které navrhujete.
Baterii si nabijete když svítí slunce, což je často na jaře a v létě, a naopak to nebývá na podzim a v zimě. Vyrábět vodík ze zdroje s koeficientem využití 12 % je ekonomicky naprostý nesmysl a nikdo by takový vodík nebyl schopný zaplatit. Spoléhat se na taková řešení povede jedině k energetické chudobě a nedostatku energie.
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:37 Reaguje na Eva Tylová
Akumulovat, vy víte jak? Řekněte to prosím. Nebo vlastně ne, napřed to řekněte svému patentovému zástupci, jste totiž na nejlepší cestě se stát nejbohatším člověkem světa.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.5.2021 21:46 Reaguje na
Četla jsem o výzkumu VSCHT z prahy, vyvinuli prutokovou baterii s roztokem solí vanadu, která má mít životnost 20-30 let. Pracuje se na různých řešeních, fandím všemu, ale chci JE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:58 Reaguje na Jarka O.
V laboratoři funguje spousta věcí.

Dokud nebude někdo za pár šupů dodávat bloky aku s kapacitou aspoň desítek GWh, je to stále jen hračka.
Odpovědět
ig

6.5.2021 23:00 Reaguje na Jarka O.
Jasně, vyzkoušet se musí každá stopa, ale zrovna vývoj baterií mě zajímá už od školy a za celá ta léta jediný opravdový úspěch - LiIon. Takže jsem raději opatrný :-)
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:21 Reaguje na Jarka O.
Modernizací je řada, pokud byste chtěla podrobnosti napište mi na tylova.eva@praha12.cz .
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:41 Reaguje na Eva Tylová
Možná existuje "řada modernizací", reálné technické řešení pro akumulaci ale nemá vůbec nikdo, ani vzdáleně.
Odpovědět
ms

11.5.2021 01:22 Reaguje na Eva Tylová
NEEXISTUJE žádné funkční a efektivní úložiště energie, s výjimkou projektů jako jsou Dlouhé stráně. Všechny ty megabaterie jsou jen pro stabilizaci sítě pro provoz po minutách, maximálně hodinách. Super baterie jako vesnice by snad udržela elektřinu v řádu jednotek dní. Zeptejte se prosím ČEZ, jak má fungovat jejich úložiště v Horní Plané a kolik ta legrace stojí...Technologií na elektřinu to máme od dob Nikoly Tesly spousta a v laboratořích se vymýšlí leccos, ale vy zde očividně propagujete něco jako úsporu 1 koruny za 10 korun investic a pak dalších 20 korun a více do provozní podpory. Můžete mí jmenovat jediného ze solárních baronů, který si do konce roku 2010 postavil FVE z "lásky k planetě"? Ne, dostali 12,50 Kč za 1 kWh + inflační doložka na 20 let. Tahle legrace spolu s větrníky a biomasou nás bude do roku 2030 stát jako daňové poplatníky 1 bilion korun,za což by byly čtyři velké reaktory, ale s funkčností až 80 let, kdežto FVE za 9 let skončí a zbydou z nich tisíce tun nerecyklovatelného ODPADU. Už vidím, jak pražské metro jede na energii z FVE panelů na střechách, hlavně když zapadne slunce. Takové fantasmagorie se dají uvidět jen na dně sklenice, co říkáte?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.5.2021 17:06 Reaguje na Eva Tylová
Připomínáte mi sedláka, který ještě nezasel a už prodává
úrodu. Dokud nemáte vyřešeny náhradní zdroje, tak neslibujte
odstavení stávajících. U nových zdrojů nedošlo zatím ani
k dohodě jaké, kdy a za co. K položení základního kamene
to vidím tak na ten rok 2030 a to už chcete mít stávající zdroje odstavené. Ty vyjmenované zdroje s kogeneračními
jednotkami jsou důležité hlavně jako teplárenské zdroje,
ale nevyřeší dosavadní výrobu elektřiny. Otázkou je taky množství plynu pro všechny takto přestavěné zdroje. Pokud padne NORD STREAM 2, tak jsou ty plány v háji a mnohde se budou muset budovat nové plynovody. Ty stávající danou
přepravní kapacitu nemají a při tlaku na plynofikaci teplárenství a zbytek rodinných domků, může dojít i na to,
že poptávka bude větší, než přepravní možnosti. Jinak bych
jako "soused" Dětmarovic hlavně přivítal takovou razanci
u našich sousedů v Polsku. EDě byla nákladně modernizována
tak, jak se v Polsku nikomu ani ve snu nezdá. Tam se rovněž
vesele čadí v domcích uhelnými kaly a jejich plán ukončení uhlí je až někde v polovině století. Možná si pak koupíme jejich elektřinu a oni nám k ní přibalí i smog a prach.
Ale samozřejmě patřičně navýšené o opěvované povolenky,
které jsou údajně tlakem na ekologizaci energetiky. Jsou
ale hlavně tlakem na peněženky spotřebitelů a nic jiného.
Rozdíl je pouze v naditosti té peněženky, což se vás asi
netýká a tak uvažujete ekologicky. Mnoho lidí ale musí
hlavně uvažovat ekonomicky, zda si dovolí ušlechtilé
palivo, či nákladné snížení nároků na energie. Znám ale
i chudé, kterým je už to lautr putna, ale ti žijí pod
mostem bez nároků na elektřinu i topení. Těm je ale
ekologie u horního zakončení nohou a topí i odpadky.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

6.5.2021 17:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Vystihl jste to dobře. pouze bych dodal, že dnes se všichni můžou přetrhnout jak nás zachránili před závislostí na rosatromu. A zítra se vesle staneme závislí na ruském plynu. My totiž žádné zdroje energie už mít nebudeme.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.5.2021 17:58 Reaguje na Petr Blažek
Obávám se hlavně toho, že budou o energetice
rozhodovat nadšení ideologové a ekologové snílci.
Bude to stát zase roky nečinnosti a nebo putování do slepé uličky. Času nezbývá hlavně kvůli stáří starých zdrojů a vyčerpání vlastních zásob, pokud je ještě ideologicky neodepíšeme dříve. U té EDě
pouze lituji ty prostředky na její odprášení, odsíření a jiné nákladné investice do ekologizace
spalování. Jinde se jim o tom ani nesní a tu se
to odepíše, ač to mohlo ještě hodně let sloužit.
Jinde budou s výjimkami čadit vesele dál i k nám,
protože prach a kouř hranice nezastaví.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Vlastní zdroje uhlí se možná ještě budou hodit jako výrobní surovina. Energii vyvážíme a kapsu si na tom mastí uhlobaroni. Nám zbývá prach a špína.
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:40 Reaguje na Eva Tylová
Takhle vůbec neuvažujte. Klima nezná import ani export, nespálené české uhlí bude nahrazeno polským nebo německým, prašť jako uhoď. Že je škoda to pálit, na tom se asi shodneme. Ale slovo "vlastní" tady ztrácí smysl.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:22 Reaguje na
Německým rozhodně ne, ti uhelné elektrárny zavírají.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:44 Reaguje na Eva Tylová
Otázka je, jak dlouho v tom budou pokračovat. Chystají se zavřít i jádro ... a to už smrdí sakra velkým průšvihem.
Odpovědět
ms

11.5.2021 01:32 Reaguje na Eva Tylová
Zase jste s informacemi úplně vedle. Jistě, pár uhelek zavřou a miliardově odškodní majitele (také EPH pana Křetínského), což všechno zaplatí samozřejmě spotřebitel v ceně proud. Ale většina hnědouhelných elektráren pojede nejméně do roku 2038 s tím, že Němci teprve zjistí s odstavením jádra k 31.12.2022, co je čeká za průšvih. No oni si myslí, že "hlavní zbraň" FVE a VTE "lehce doplní" paroplynové elektrárny v trvalé horké záloze, samozřejmě závislé na ruském plynu. Ten je skoro tak CO2 emisní jako uhlí spalované v místě těžby. Teď jejich vláda zadala audit "Energiewende" a jak Reuters informoval o předběžné verzi, výsledky jsou katastrofální: neklesající emise CO2, nestabilita sítě a hrozba blackoutů a nejdražší cena elektřiny v Evropě. Takže to jsou výsledky ideologické sázky na tzv. OZE, jež nejsou ani zelené, ani obnovitelné. Jen drahé a minimálně funkční, které produkují, jak chtějí ony. Ani soudruzi v Bruselu či jiné pseudozelené mozky prostě slunci a větru neporučí. To už jsme si vyzkoušeli z komunistické indoktrinace, ale holt někteří by pořád rádi věřili nějaké ideologii místo vědeckým poznatků, racionálním postojům či jen selskému myšlení.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2021 16:27 Reaguje na Eva Tylová
Ano, zavřou je hned po nás.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.5.2021 09:21 Reaguje na Eva Tylová
Nastudujte si, jak dopadne po uzavření hlubinný důl, pokud nebude stále nákladně
udržován(čerpání vod, údržba díla atd.)
Ty doly jsou z hlediska další těžby
většinou ztracené. A to už nehovořím
o případných nákladech na obnovu těžby.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:18 Reaguje na Petr Blažek
Potenciál OZE je eobrovský, ale je třeba, aby do něj šly prostředky, což se i děje.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 00:18 Reaguje na Eva Tylová
Myslíte, že když dost zaplatíte, ohnete fyzikální zákony?
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:23 Reaguje na Viktor Šedivý
Stačí když to uhelná lobby nebude brzdit.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:45 Reaguje na Eva Tylová
Myslíte, že "uhelná lobby" uplatila slunce, aby každý večer zašlo a odsoudila tak špinavým trikem fotovoltaiku do role nespolehlivého zdroje?
Odpovědět
PD

Petr Dušek

11.5.2021 10:58 Reaguje na Eva Tylová
Tohle mě hrozně zajímá. Čím KONKRÉTNĚ ta "uhelná lobby" brzdí rozvoj OZE? Víte, že i váš oblíbenec plánuje mohutné investice do OZE, bateriových úložišť a inovativních technologií?
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pavel-tykac-seven-energy-uhli-solarni-vetrne-elektrarny-vodik
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Článek je i tak dost dlouhý, takže o OZE bude v dalším. V současnosti jsou OZE již tak rozvinuté, že o náhradu uhelných alektráren nemusíte mít obavu. Polsko je kapitola sama pro sebe. Také, jak píši se pokusili předepsané limity u Evropského soudního dvora napadnout.
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:41 Reaguje na Eva Tylová
Nepište o OZE, to je vyřešená věc. Objednám a za týden (no dobře, nadsazuji) mi stojí na zahradě větrník. Napište raději o tom, co dělat když nefouká a nesvítí.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:43 Reaguje na Eva Tylová
Který (které) OZE dokáže skutečně plně nahradit uhelnou elektrárnu?
Myslím opravdu nahradit v reálném provozu, ne v powerpointové prezentaci.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Netrapte paní Tylovou tím, že jí kladete otázky, na které nezná odpovědi.
Tedy- abych jí nekřivdil, on je nezná nikdo... Ale je to taková hezká nová móda, volat po opatřeních, ale neposkytovat řešení.
Mne by moc zajímalo, kdo jsou ti čímani v pozadí, do jejichž kapes začínáme cpát prachy. Ze solárního zločinu století jsme se nepoučili ani za mák.

Jednoduchá řešení:
A. Co nemůže fungovat bez dotací, nemá nárok na existenci.
B. Politik, který vytváří zdeformované prostředí které brání poctivé konkurenci, nepatří do funkce, nýbrž do tepláků.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:29 Reaguje na Viktor Šedivý
Dle MPO v roce 2018 OZE vyprodukovaly 9 200 GWH elektřiny. Pokud mi napíšete na tylova.eva@praha12.cz pošlu Vám podrobnosti.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:48 Reaguje na Eva Tylová
MWh nejsou brambory. Je úplně jedno, jaká je celková roční výroba. Důležité je, zda je zdroj schopen zcela spolehlivě dodávat vždy, kdy je třeba.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.5.2021 09:14 Reaguje na Eva Tylová
Na to se těším, jaké druhy OZE budete hájit a jaké
možnosti náhradních zdrojů při výpadcích OZE nám
nabídnete. Pokud jste odbornicí Pirátů na životní
prostředí, tak alespoň u jedné strany už mám jasno.
P.S.: Konzultujte prosím své články s odborníky
a ne s nějakými lobbisty, či fanatiky-nedouky.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Jednak je možnost akumulace a dále technologie, které z energie vyrábí v době přebytku produkty např. vodík, který se dále využívá. Něco jako přečerpávací stanice.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 21:10 Reaguje na Eva Tylová
Neexistuje žádné technické řešení akumulace, které by bylo schopné zásobovat celou soustavu. A nerýsuje se ani žádné řešení, které by vypadalo nadějně.
A vodík? Elektrolýza vody opravdu není vzor efektivního využití energie a následné skladování extrémních množství vodíku je také problém, který nedokážeme technicky a ekonomicky příčetně zvládnout.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:20 Reaguje na Eva Tylová
Prosím Vás, paní Tylová, Vy už raději nepište o ničem. Raději si sedněte k nějakým učebnicím. Doporučuji začít fyzikou pro základní školy.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

7.5.2021 20:33 Reaguje na Karel Ploranský
Jako absolventka FJFI se vaší poznámce musím jen usmát. Článek samozřejmě není vědecká práce i kdyz je ozdrojovaný, takže samozřejmě představuje určité manažerské zjednodušení. Poselství je však zřetelné.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 20:53 Reaguje na Eva Tylová
Absolventka FJFI?
Kdybyste byla absolventka FSV, budu si myslet, že jste jen naivní a v exaktních vědách nevzdělaná, technické aspekty problematiky nechápete.

Takhle se nabízejí jen jiné, pro hodnocení Vaší osobnosti nepříznivé možnosti.
:-(
Odpovědět
PB

Petr Blažek

8.5.2021 06:46 Reaguje na Eva Tylová
Tady nejde o žádnou vědeckou práci, ale o základní fyziku a selský rozum.
Každý přenos a akumulace elektrické energie znamená značné ztráty. U přenosu je to až 40% a u akumulací až 15%. Výroba a spotřeba vodíku má dokonce účinnost okolo 20%. To znamená, že u vodíku musíte vyrobit 5x tolik energie než opravdu potřebujete. A na to musíte postavit zdroje 5x tak větší-to je ta vaše ekologie.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.5.2021 13:57 Reaguje na Petr Blažek
Akumulace se ztrátou 15% ? Leda v laboratoři. Provozní realita je mnohem smutnější. A pokud se dopustím odhadu, kolik energie je "utopeno" v samotné technologické jednotce k akumulaci použité, vyjdou ještě o moc horší čísla.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.5.2021 16:38 Reaguje na Eva Tylová
Na Fujtajflu jste asi OZE a akumulátory neprobírali.

Co ve vás vzbudilo odpor k vašemu mateřskému oboru? Proč si raději nenotujete s panem Wagnerem?
Odpovědět
ms

11.5.2021 01:46 Reaguje na Eva Tylová
To, co Poláci napadli, bylo porušení unijního práva při zmanipulovaném schvalování limitů. Evropský soudní dvůr jim dal za pravdu!!! Takže nemluvte o pokusu a nemanipulujte, prosím. Vy vůbec ráda hodně plácáte podle vzoru JPP (jedna paní povídala), že? A vy si myslíte, že Polsko s jeho 85% závislostí si nechá vypnout uhelky, aby se tento 40milionový stát kompletně zhroutil? Klidně z emisního systému EU Polsko vystoupí a EK bude ještě moc rád, že nebude následovat polexit. Poláci mají obrovskou výhodu, že celá politická reprezentace stojí za strategickým partnerstvím s USA, Poláci na své plánované jaderné elektrárny (6-9 reaktorů) tendr neudělají, zadají to přímo Westinghousu. Dokud nezprovozní první bloky, o vypínání uhelných zdrojů v Polsku nebude ani řeči, totéž by mělo platit pro ČR. Bude-li Evropská komise tlačit na likvidaci uhelné energetiky, je to ten nejlepší nástroj, jak rozvrátit soudržnost Evropské unie. Jen si počkejme na tvrdý experiment, který čeká Německo, pokud si v září zvolí do vlády Zelené a jejich násilnou ideologii řízení ekonomiky, výroby a spotřeby (déjà vu?). Bude to jejich svobodná volba. No Němci si také v roce 1933 svobodně zvolili Hitlera a jeho ideologii. Myslíte, že je to zcela nepřípustná analogie?
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.5.2021 13:43 Reaguje na
Me by Polsko zajimalo, protoze ani v prihodnych casech nemeli zajem postavit si JE. Ted se tam taky asi tlaci na konec uhli, to musi pro ne byt jeste vetsi socialni sok nez pro Cesko. Tlaci se tam taky tak na OZE jako zde? Proste, nic o nich nevim, ale urcite nejsou usetreni techto novot. S tim deja vu nestraste, uz tak se dost bojim, kdyz vidim ten vyvoj.
Odpovědět
EN

Emil Novák

11.5.2021 13:50 Reaguje na Jarka O.
Poláci už jadernou elektrárnu stavěli v lokalitě Zarnowiec, měly tam stát 4 reaktory VVER-440, dokonce byly vyrobeny tlakové nádoby ve Škodě Plzeň, ale v roce 1990 byla stavba podobně jako v Temelíně zastavena a už se znovu nerozběhla.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.5.2021 12:56 Reaguje na Emil Novák
Hrozne. Zeptam se vas: slysela jsem na CRo rozhovor s odbornikem na jadernou energii. Vykladal o ruskem zarizeni na kontrolu a dokonce opravu vnitrku dosluhujicich reaktoru a tim prodlouzeni zivitnosti o 5-10(?) let. Nepamatuji se, jestli to byl prototyp nebo co, ale co je na tom pravdy a ma CR sanci , v teto dobe, nebo zajem, neco takoveho pronajmout, koupit...?
Odpovědět
EN

Emil Novák

12.5.2021 13:34 Reaguje na Jarka O.
Asi myslíte technologii vyžíhání tlakové nádoby reaktoru, tuto technologii má i naše Škoda JS. Tlaková nádoba ale není z hlediska životnosti jedinou problematickou komponentou. Např. v případě vzrůstajících netěsností parogenerátorů je jejich případná výměna problematická až nerealizovatelná, takže ty do značné míry také určují životnost.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.5.2021 15:13 Reaguje na Emil Novák
Dekuji. Mne chybi ty technicke terminy, ale rada se poucim. :)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.5.2021 19:54 Reaguje na Jiří Svoboda
To, že právě zelené mozky vždycky byly a stále jsou zároveň největšími odpůrci jádra, nejlépe svědčí o tom, že hlubší uvažování je jim naprosto cizí, že je to jen ideologie.

A s veřejným míněním bude problém. Protože lidé, kterým zelení už 30 let intenzivně matou hlavy, se jádra bojí. Takže zkuste se dnes někde vytasit s plánem, že za městem postavíte malou jadernou elektrárnu, která bude zároveň město vytápět. NARAZÍTE. Narazíte přesto, že to je naprosto ideální cesta, kterou bychom se měli bez odkladu vydat.


Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

6.5.2021 19:20
Já spoléhám na to, že provozovati uhláky po roce 2033 bude neekonomické. BEZ UHLÍ 2033!
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.5.2021 19:31 Reaguje na Katka Pazderů
Ono bude hlavně neekonomické elektřinu spotřebovávat. Ale komu nic jiného nezbyde, ten si za ni pořádně zaplatí. Třeba za tu uhelnou, když nebude v tu dobu jiná levnější. Za půl roku vzrostla cena elektřiny o 50 %, a to je jen začátek. Bude výrazně dražší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.5.2021 09:49 Reaguje na Emil Novák
A pak že se jádro nevyplatí!
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:20 Reaguje na Katka Pazderů
Ano, přesně tak.
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:43 Reaguje na Katka Pazderů
Když to bude neekonomické, tak je to zcela ok. Ovšem nesmí to být ubité dotacemi, to jsou pak jakékoliv úvahy o ekonomice zcestné od samého počátku.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:59 Reaguje na
Ekonomické by to bylo - pokud by neexistoval švindl jménem "emisní povolenka", pomocí které lze ideologicky nevhodnou produkci ekonomicky zničit.
Odpovědět
ms

9.5.2021 01:09 Reaguje na Katka Pazderů
No a čím budeme například provozovat stroje ve fabrikách v nočním provozu? Všimla jste si, že u nás v zimě máme celé týdny inverzi, kdy nesvítí a nefouká? Víte, že žádné efektivní bateriová úložiště, jež by dokázala utáhnout síť celý den, neřku-li týden neexistují? Chápete, co znamená pro ekonomiku a společnost řetězový blackout? Všimla jste si, že všechny státy střední Evropy chtějí už kolem roku 2025 elektřinu dovážet? Z vesmíru? Všimla jste si hrozby blackout letos v zimě ve Švédsku, v Rakousku i Německu? Víte, co to vyřešilo? Dovoz elektřiny vyrobené z uhlí a jádra. Tak přestaňte psát nesmysly, aby vás jednou lidi ve tmě a zimně nechtěli ukamenovat.
Odpovědět

Jirka Černý

6.5.2021 19:23
Musíme to udělat jako v Německu, seženeme njaký zaostalejší stát co si bude u sebe doma čadit aby pro nás vyrobil elektřinu, bude to docela kšeft protože tu chceme mít na elektriku "úplně fšecko". Pak tu bude ráj na zemi, vše zalité sluncem krásná krajina, lesy políčka, louky (bez kraviček protože prdí metan potvory). Teď jen najít větší a zoufalejší socky než jsme my. Ale první krok se povedl, máme vládu na baterky. To jsem trochu odbočil, přitom jste chtěl jen napsat už na tohle zatím nemáme technologie a infrastrukturu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 19:24
Hezky si libujete, že přijdeme o významné zdroje (elektrické) energie.
A kde se tedy vezme - dnes už neumíme fungovat bez zcela spolehlivých dodávek.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

6.5.2021 20:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Jedank přestaneme vyvážet naše zdraví i životní prostředí a rozvineme OZE a další technologie úspor atd.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:08 Reaguje na Eva Tylová
Asi máte problém s chápáním faktů. Musíme někde vyrábět s naprostou spolehlivostí. To žádné OZE nezajistí, to jsou zdroje které se hodí jako doplňkové, nikoli k zajištění základní výroby.

No a teprve když máte tu spolehlivě fungující soustavu, můžete uvažovat, kde je účelné ušetřit.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.5.2021 21:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Vaše poslední věta se mi líbí. Kde je účelné ušetřit a jak s ní co nejmíň zatezovat ZP.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:48 Reaguje na Jarka O.
Parametry, podle kterých budete hodnotit úsporná opatření, můžete volit různě. Stále ale musíte mít tu fungující soustavu se spolehlivými zdroji, které v každé vteřině pokrývají požadovanou spotřebu.

To, aby soustava spolehlivě fungovala, je mnohem důležitější, než nějaký polétavý prach nebo CO2.
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:48 Reaguje na Eva Tylová
Řešíme globální problém nebo lokální šarvátku, jestli si vydělají spíš čeští nebo polští uhlobaroni?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.5.2021 09:53 Reaguje na
Asi tak nějak to je. Ještě pak jako v Německu ty
majitele odškodnit za zmařené investice a čekat
za kolik bude energie z dovozu. Ono není třeba
uhelky zavírat ideologicky, když už je likviduje
ideologie povolenková a hlavně stáří elektráren
a vyčerpanost dolů. Mám obavy, že to uzavírání
je podle německého modelu i s tím odškodněním
za ty zmařené investice. Pro vlastníky to bude
bezpracný příjem na úkor nás všech. Já bych to
nechal ekonomickému vývoji bez ideových zásahů,
které bude nutno právně obhájit a to může být
sakra drahé.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.5.2021 10:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesně tak, odškodníme majitele uhelných elektráren a dolů za předčasné uzavření, zadotujeme výstavbu plynových elektráren jako jejich náhradu, i když tušíme, že kvůli dekarbonizaci budou muset stejně předčasně skončit jako dnes to uhlí, což bude znamenat opět odškodnění jejich provozovatelů. Jejich přínos k ochraně klimatu je přitom více než sporný, protože se započtením úniku metanu při těžbě a přepravě zemního jsou úspory emisí skleníkových plynů oproti uhlí minimální. Jde jen o neuvěřitelné plýtvání prostředků, které mohly být použity daleko účelněji na budování skutečně nízkoemisního mixu jádra + OZE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.5.2021 11:09 Reaguje na Emil Novák
Když si představím, jak musí v Pekingu řvát smíchy nad naší sebevražednou hloupostí ...
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.5.2021 21:19
Předpokládám, paní Tylová, že jste se dávno odpojila od rozvodné sítě, na domě máte FV panely, v komoře akumulátory a fungujete zcela autonomně.
Ne?
A proč, když je to taková paráda? Neměla byste, když plánujete druhým takovou budoucnost, sama předvést, jak to krásně funguje?
Odpovědět
ig

6.5.2021 21:50 Reaguje na Viktor Šedivý
Paní Tylová je víc mimo než kůň mimochodník a pochybuju, že tuší na co se jí ptáte :D
Odpovědět
PB

Petr Blažek

7.5.2021 17:35
Pod vedením takovýchto politiků se s velkou slávou dostaneme víte kam.
Aby zachránili planetu tak zavírají za dotace fungující podniky a průmysl a vytvářejí zase za dotace nový průmysl podle " své " pravdy a přitom nemají základní technické vzdělání. Unikají jim fyzikální a přírodní zákony.
My sice zavřeme uhelné doly, ale někde jinde se budou otvírat doly na měď ,hliník , lithium a spoustu dalších vzácných kovů protože abychom naplnili zelené cíle tak budeme potřebovat miliony tun těchto prvků. Paní píše jak si pořídíte fve a nabijete baterii a z ní v noci automobil. Ono jí vůbec nedochází jaká je to hovadina. Vy si koupíte auto které je kvůli baterii dvakrát dražší než spalovací. K tomu si koupíte ještě jednu baterii za cenu spalovacího auta, aby se vám mohla přes den nabíjet. Takže vás to auto bude již stát třikrát tolik a to všechno má předpokládanou životnost 8 let. K tomu se budou stejně muset stavět nabíječky a transformátory, takže vydrancujeme všechnu měď , ale zachráníme uhlí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.5.2021 06:57 Reaguje na Petr Blažek
Naprostý souhlas.

Ničení přírodních zdrojů a další zhoršení stavu již tak povážlivě nahnuté globální ekologické stability budou jedinými hmatatelnými výsledky boje proti tzv. globálnímu oteplování.

Odpovědět
va

vaber

8.5.2021 08:36 Reaguje na Petr Blažek
nikde se moc nepíše jak je to se životností baterie a její recyklací, zase se budou vozit do třetího světa aby ty chemikálie někdo zlikvidoval
Odpovědět
ms

11.5.2021 01:58 Reaguje na vaber
Záleží na tom, jak se slušně budete k baterii chovat: v teple ji chladit, v zimě zahřívat, nenabíjet na maximum a už vůbec ne v rychlonabíječkách, ale nejlépe pomalu přes noc. Automobilky dávají obvykle na elektroauto (BEV) záruku 7-8 let a 160 tisíc km. Když si uvědomíte, že podstatná část dovážených ojetin se spalovacími motory je starší 10 let, tak si můžete uvědomit podstatu problému BEV, protože ještě více než u spalovacích aut bude českému trhu s BEV dominovat dovoz "odjetých" elektrických ojetin ze západu EU. To už se děje a český stát zřejmě nebude nijak chránit spotřebitele před nákupem drahé králíkárny. No protože BEV fungující v západoevropské půjčovně nebo jako manažerské auto (časté rychlonabíjení) budou sice se stářím 3-5 let vypadat jako voňavá zánovní auta, ale s polomrtvým srdcem před infarktem, tedy s vypráskanou baterkou se kapacitou tak na 80 km. Ale za cenu, kterou si západoevropští podnikavci nechají pěkně osolit, přestože jako ojetina s nevyměnitelnou baterií je její cena limitně blízká nule. No počkejme si na ty naše kafky, které se nechají napálit, protože český stát s tím doma ani na úrovni EU (kde je samozřejmě zájem ekologický problém ekonomicky nerecyklovatelných baterek exportovat dále na východ) nic neudělá.
Odpovědět
ms

8.5.2021 14:58
Ta radost další členky skupiny zelených ekoteroristů, že nám vinou spekulativních emisních povolenek (mají vzrůst až na 100 eur) zkolabuje celá energetika z uhlí, to je opravdu na poradu s psychiatrem. Mj. právě MŽP ještě daleko zpřísnilo předpisy pro emise Hg, než je má třeba Německo. Tomu se občas diví i v Bruselu, ale my tady mám nadvládu úřednické byrokracie, která tzv. rýžováním zlata zdůvodňuje svou existenci. Teď musí ve všech 5 krajích MŽP dát výjimky, jinak ať už předem spolu s MPO stanoví, jaké průmyslové kapacity se v důsledku nedostatku energie vypnou a lidi ztratí práci. Mj. příští rok po dostavení řady kapacit už ČR přestane exportovat elektřinu. Buď nás čeká 1) odstavení klíčových kapacit pro výrobu elektřiny a tepla z uhlí s kolapsem průmyslu a ekonomiky; 2) masivní dotace státu pro kompenzaci povolenek; 3) násobné zvýšení ceny elektřiny a tepla. Nebo se vláda ČR postaví silně proti povolenkám v Bruselu, to ve čtvrtek parlament neodsouhlasil (ale poslanci Pirátů odpovědně hlasovali pro boj s povolenkami!!!), protože páni poslanci byli většinou na obědě. Jsem přesvědčen, že Polsko z celého systému povolenek tvrdě vystoupí a Brusel to bude tolerovat. Máme totiž jedinou možnost: vypínat již dobře ekologizované uhelné zdroje současně s náběhem nových jaderných bloků, nejlépe až s 6. Emisní ruský plyn je zbytečně drahý mezičlánek a OZE, to je šaškárna a v podobě FVE schválených před rokem 2010 největší zločinné spolčení na občanech ČR po Listopadu 89. Připomeňme si, že do roku 2030 dáme ze svých kapes přímo nebo via státní dotace BILIÓN korun na tzv. OZE. A výsledek: loni FVE s kapacitou jako Temelín dodaly 3 % (slovy tři) elektrické energie, ale jen když chtěly. Jo vítr 1 %. Jádro vyrobilo 37 % a uhlí 43 %. Jestli zelení a zelenkaví chtějí žít, jen když bude svít slunce a foukat vítr, tak beze mne. A tuhle ideologii zelených extremistů (nejezte maso, nelítejte letadle, choďte pěšky, nestavte rodinné domy, sestěhujte více rodin do jednoho bytu atd. říkejte nahlas voličům, aby věděli, do čeho 9. října jdou a rozdávejte přitom ebenové tyče. Protože jestli to nevíte, ČR má největší podíl průmyslu na tvorbě HDP z celé EU a ten potřebuje stabilní energie 24/7/365.Když tak si madam nastudujte, jak má "zelené" Německo zavedený systém "záložních uhelných a plynových elektráren, které jsou placeny tzv. kapacitně, jako kdyby jely naplno. Jinak jim totiž ekonomika provozu nevychází. Tyhle zdroje by utáhly spolu s JE celou soustavu, ale přednost mají OZE. Takže spotřebitel platí vše a už dvakrát více než v ČR. A ještě větší sranda bude, až v prosinci 2022 skončí všechny JE v Německu. Tak se vraťte paní nohama na zem, ostatní lidi nevěří ve "světlé zelené zítřky", které budou ve skutečnosti hodně temné a studené.
Odpovědět
ms

8.5.2021 15:02
Oprava překlepu: Mj. příští rok po plánovaném ODSTAVENÍ řady uhelných kapacit už ČR přestane exportovat elektřinu.
Odpovědět
JH

Jan Hladil

9.5.2021 11:40
Ještě, že mají lidé rozum což je vidět i v dikuzi a ty bludy co píšete vám elegantně hází na hlavu. Chtěl bych si prohlédnout vaše CV abych pochopil jak vás ruka osudu dovedla do náručí Pirátů :-) je mi jasné, že se tím moc chlubit nebudete takže prosím, zkuste dělat něco, kde nebudete škodit. Energetika je věc, se kterou si nemůlžeme po dvojce něčeho ostřejšího zahrávat a dělat ukvapené závěry...
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.5.2021 14:54 Reaguje na Jan Hladil
Bohužel je dost těch, kteří mají rozumu pomálu, takže Lupiči budou mít po volbách na směřování Česka vliv.
Odpovědět
JO

Jarka O.

9.5.2021 13:40
Pro fyzicku a zenu bych viděla mnohem užitečnější téma v politice a to zabránění debilizace děti ve školách. P. Plaga prý vymyslel, že se na ZŠ nebudou učit Newtonovy a Ohmovy zákony, prý je to moc tezke!! Ale to je přece základ pochopení této diskuze. Takže jestli je tohle ten ďábelsky plán, učit toleranci místo fyziky a tak vychovat tolerantní blbce, tak je to zločin, a ano, jedině tak se vám ta podpora energetický náročných způsobů výroby energie a elektřiny může podařit. Takovým školstvím se ČR dostane na systém zap. Evropy, kde se vychovávají fachidioti, tzn. na ZŠ se učí ideologie a jen nekteri gymnazisti a vysokoskolaci umi poznat kytky nebo zvirata nebo fyziku.
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.5.2021 14:49 Reaguje na Jarka O.
Ale o to přeci jde - vychovat občana (voliče), který nechápe, že mu zelení politici prodávají naprostý nesmysl, přímou cestu do bídy a nouze.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist