https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/eva-tylova-cizp-preda-cast-svych-komepenci-jinym-organum.proc-je-to-strasne-spatne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva Tylová: ČIŽP předá část svých kompetencí jiným orgánům. Proč je to strašně špatně?

9.8.2023
Ředitelství České inspekce životního prostředí, ilustrační snímek.
Ředitelství České inspekce životního prostředí, ilustrační snímek.
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
S obavami jsem sledovala vývoj České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za působení ředitele Erika Geusse. Destrukce CITES týmu, selhání při havárii na Bečvě a další kauzy byly důsledkem pštrosího řízení ČIŽP ve smyslu „strč hlavu do písku, on to někdo za tebe vyřeší a možná po tobě už příště nebudou nic chtít“. Dříve vysoce odborný centrálně řízený kontrolní úřad s celorepublikovou působností se zkušenými odborníky postupně měkl, schopní lidé byli odejiti, či odcházeli nebo na inspekci vyhlíželi lepší časy, aniž by plně mohli projevit svoje schopnosti.
 
První snaha o zbavování se kompetencí začala již po neúspěšném šetření havárie na Bečvě a selhání všech zúčastněných orgánů. Místo toho, aby selhání ČIŽP bylo vyhodnoceno jako selhání lidského faktoru, kdy pracovník z oblastního inspektorátu Brno prostě nevyjel k havárii, se řešil a dosud řeší v havarijní novele převodem kompetence na orgány, které v té kauze projevily selhání ještě větší. Jejich pracovníci sice k havárii vyjeli, ale nebyli schopni zajistit ani relevantní vlastní vzorky a cizí vyhodili.

K tomu jsem po přečtení rozhovoru s novým ředitelem ČIŽP Petrem Bejčkem v Deníku Referendum zjistila, že tento trend zbavování se kompetencí má pokračovat.

Ředitel Petr Bejček jako důvod uvádí jinak chvályhodnou snahu navýšit platy inspektorů, aby byli dobře placeni, tedy nezávislí atd. Ale bohužel chce to udělat tak, že se zbaví části kompetencí. Což je systémově špatně.

Zde jen připomenu, že obdobnou potřebu jsem jako ředitelka ČIŽP řešila s MŽP navýšením rozpočtu ČIŽP, které se promítlo do ohodnocení inspektorů. Jde totiž o více než jen o peníze. Stát i společnost inspekci potřebují, aby byla kvalitně zajištěna ochrana životního prostředí a konkurenční prostředí firem. Aby se nevyplácelo v životním prostředí podvádět.

Rozdá ČIŽP své kompetence?

Zřízení jednotné České inspekce životního prostředí namísto dříve samostatných inspekcí na úseku ochrany vod, ochrany ovzduší a ochrany lesa (Česká vodohospodářská inspekce, Česká technická inspekce ovzduší, lesnická a dřevařská inspekce v rámci Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu) bylo po revoluci zásadním pokrokovým činem, souvisejícím s přijetím legislativy lépe chránící životní prostředí, než tomu bylo za socialismu.

Chceme jej nyní po 30 letech negovat, jak rozebírá ve svém příspěvku moje bývalá kolegyně z ČIŽP, ředitelka právního odboru JUDr. Jitka Jelínková, Ph.D.? (2)

Přidám k tomu několik poznámek z pohledu bývalé ředitelky ČIŽP.

Ztráta kompetencí v oblasti ochrany vody

V havarijní novele vodního zákona navrhuje MŽP převody kompetencí z ČIŽP na vodohospodářský úřad:
§ 41 (5) Šetření příčin havárie přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému podle místa havárie.
(6) Česká inspekce životního prostředí, správci povodí, Policie České republiky, Vojenská policie a vodoprávní úřady, jejichž správní obvody byly havárií zasaženy, spolupracují při řízení prací při zneškodňování havárie a při šetření příčin havárie, pokud k tomu byly vyzvány Hasičským záchranným sborem České republiky nebo vodoprávním úřadem příslušným podle místa havárie, případně krajským úřadem podle § 107 odst. 1 písm. d).

ČIŽP je tedy odsunuta na místo spolupracujícího orgánu. To je jistě v pořádku pro řízení prací při zneškodňování havárie, tam kompetence plně náleží Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Šetření havárie má podle návrhu novely příslušet vodoprávnímu úřadu, což je problematické, jak personálním obsazením vodoprávních úřadů, tak jejich zahlcením jinou činností, ale i malou či žádnou zkušeností jejich pracovníků s šetřením havárie většího rozsahu.

Platný vodní zákon uvádí, že správní řízení vede buď vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (dále ORP) anebo ČIŽP. Tato duplicita není v legislativě nic neobvyklého. Podle velikosti havárie, místních podmínek se jmenované orgány mají dohodnout, který z nich řízení povede. Na šetřícím orgánu je důkazní tíže, tedy povinnost si opatřit důkazy o viníkovi havárie. Jsou případy, jedná se zvláště o menší havárie, které vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) zvládne, jeho pracovníci mají větší znalost v místě, jsou k místu havárie blíže atd.

U velkých havárií (nyní mimořádného rozsahu) však bylo zvykem, že je většinou řešila ČIŽP. To, že pracovník oblastního inspektorátu v Brně k případu v den havárie na místo ani nevyjel, je hrubé personální selhání, ale je zcestné kvůli tomu měnit zavedený desetiletí fungující systém.

Ostatně pracovníci příslušných vodoprávních úřadů, na které teď má být kompetence plně převedena, udělali obdobně hrubé chyby. Na místo sice vyjeli, ale nezajistili vzorky z podezřelých výpustí, vzorky zajištěné rybáři zřejmě vyhodili atd. U nich může být omluvou, že se s takovým rozsahem havárie běžně nesetkávají.

Možnosti ČIŽP jsou oproti možnostem vodoprávního úřadu na ORP nesrovnatelné.

Nebýt „sám voják v poli“

Skutečnost, že pracovníků vodoprávních úřadů ORP je v rámci celé republiky 660, jak argumentuje ředitel ČIŽP Bejček, sice vypadá velkolepě, ale je třeba si uvědomit, že na jednom úřadu pracují jeden až tři pracovníci. V tomto počtu opravdu nelze držet pohotovost. Oproti tomu na oblastním inspektorátu působí 5–15 inspektorů. Pohotovost drží zkušený inspektor. Není „sám voják v poli“, ale je podporován celým odborným týmem (od kolegů z oddělení vody na oblastním inspektorátu, ředitelem/lkou oblastního inspektorátu až po kolegy z oddělení ochrany vod na ředitelství) a to nejen konzultacemi, ale i případnou osobní účastí.

ČIŽP je celá prvoinstančním orgánem, tedy šetření se mohou zúčastnit všichni pracovníci ČIŽP. Tak to vždy probíhalo a není logické to po jednom personálním selhání měnit.

Dovybavit 12 pracovišť ČIŽP, nebo 200 obcí s pověřenou působností

Pohotovost drží zkušení inspektoři, jsou vybavení vzorkovnicemi, jsou proškoleni v oblasti vzorkování. Samozřejmě to neznamená, že musí odebrat všechny vzorky, ale odběr vzorků a jejich předání k vyhodnocení by měli řídit.

Dovybavení 660 vodařů na vodoprávních úřadech zařízením pro držení pohotovosti by představovalo nemalé prostředky (i kdyby to mělo být jen jedno auto s vybavením na ORP). Pokud by tedy měl být někdo materiálně posílen, tak je jistě levnější dovybavit pracoviště ČIŽP, kterých je 10, na kterých je vybavení sdíleno pro celé početné oddělení a případně i dvě jejich pobočky ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Zde si zase dovolím dodat, že za mého působení jsem tyto pobočky personálně i materiálově začala vybavovat. Myslela jsem si, že další vedení ČIŽP bude pokračovat v jejich rozvoji tak, aby tyto kraje byly dostatečně, vzhledem ke své vzdálenosti od mateřského oblastního inspektorátu, obslouženy. Bohužel to se nestalo.

ČIŽP zná potenciální znečišťovatele z kontrol nejlépe

Vypouštění odpadních vod do řeky povoluje vodoprávní úřad ORP. U velkých podniků s integrovaným povolením, které zahrnuje všechny složky životního prostředí v jednom povolení (podle zákona o IPPC), má ČIŽP komplexnější a aktuálnější informace o provozu než vodoprávní úřad 0RP. Může zapojit i znalosti z dalších složek životního prostředí a to jak při hledání viníka, tak při vedení správního řízení. Vzhledem k tomu, že provádí v zařízení kontroly, má i lepší přehled o skutečném stavu zařízení i možných únicích než kraj, který sice integrované povolení vydává, ale již dále nekontroluje.

Od Aše po Ostravu musí státní správa konat jednotně

Také metodické sjednocení výkonu pracovníků vodohospodářských orgánů není vůbec jednoduché. Neprovádí se tak důsledně jako na ČIŽP. Praktická školení a předávání zkušeností na rozdíl od ČIŽP dle vyjádření pracovníků ORP vůbec neprobíhají (potvrzují i komentáře z ORP, pod článkem Po havárii na Bečvě má být Česká inspekce životního prostředí na druhé koleji) a rozdíl od toho na Inspekci má inspektor za sebou celý úřad.

Pracovník ORP nemá kým být v terénu podporován a je tedy opravdu „sám voják v poli“, o to hůř, pokud není zkušený, protože má například krátkou praxi.

ČIŽP, která tím, že je celý úřad první instance, důsledně svůj výkon sjednocuje, předává si zkušenosti, a od Aše po Ostravu koná pokud možno jednotně. A pokud toto nyní nedělá, tak to není důvod ke ztrátě kompetencí, ale k návratu k dobré praxi, tak jak to bylo, když jsem ČIŽP řídila.

Tím neříkám, že ORP nikdy z personálních a odborných důvodů není schopná vést šetření. Výjimkou je například hlavní město Praha, které v sobě sdružuje kompetence ORP i kraje a vodoprávní úřad je tedy dostatečně personálně obsazený.

Opuštění kompetencí v ochraně lesa

Ředitel Petr Bejček v rozhovoru uvádí: „Pokud by Inspekce nějaké kompetence opouštěla, vždycky bych cílil na ty, které jsou zdvojené. Například ochranu lesů mohou v současnosti vykonávat orgány státní správy lesů. Inspekce tady vystupuje jako druhý represivní orgán.

Záměr převést ochranu lesa na orgány státní správy lesů je obdobný jako u převodu kompetencí ve vodě. Ony státní orgány ochrany lesů jsou pověřené obce. Situace je složitější o to, že na pověřeném úřadu se na rozdíl od vodohospodářského úřadu, kde byli jeden až tři pracovníci, věnuje ochraně lesa pracovník jeden, a to ještě většinou na částečný úvazek spojený nejčastěji s ochranou pozemkového fondu či jinou agendou nevyžadující celý úvazek.

Takže tento pracovník na půlúvazek bude řešit složité kauzy a udělovat sankce, tak jak to dělala ČIŽP, jak tom píše ve svém článku JUDr. Jitka Jelínková, Ph.D. Tak tomu snad nikdo nemůže věřit. Naopak si dokážeme představit, jaký zavládne v lesích pořádek a neboť tam leckterá „svoloč“ bude konat co chce.

Ironií je, že právě zákon o zřízení ČIŽP ze dne 19. června 1991 „O České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa“ jedinou složku, kterou přímo jmenuje (i v názvu) je právě ochrana les. Ostatní složky byly přidány později. To by asi Ivan Dejmal, ministr životního prostředí, za kterého byla ČIŽP zřízena, podivil, kam jsme to po 30 letech dopracovali.

Ani ochranu přírody a krajiny nechceme

Dále ředitel Petr Bejček v rozhovoru uvádí: „V ochraně přírody a krajiny jsou kompetence zdvojené s krajskými či obecními orgány nebo s Agenturou ochrany přírody a krajiny. V praxi je to tak, že kdo z úřadů přijde jako první, daný skutek řeší. Pokud by tu tedy nebyla inspekce, řešil by to někdo jiný.“

Zase mi připadá, že nejde o to, aby agenda byla vykonávána dobře, o což by se měli představitelé resortu životního prostředí snažit. Orgány státní správy na obcích jsou přehlceny vydáváním stanovisek, nemají patřičnou zkušenost vést složitá šetření a řízení.

Když pominu snahu „odbřemenit“ ČIŽP (i když dle mého názoru na nepravém místě), tak z pohledu společnosti tuto činnost bude muset vykonávat někdo jiný a náklady narostou jinde. Pro stát je nejvýhodnější, aby tyto činnosti nadále vykonávala ČIŽP, která na to má odborně zdatné inspektory, vybavení atd.

Samozřejmě hrozí i to, že agendu nikdo vykonávat nebude a na to se již jistě těší nejrůznější podvodníci. Tak jim vyjdeme vstříc? Tento trend jde i proti legislativě EU, viz nutnost zajistit provádění návrhu nařízení EU o obnově přírody, tzv. „Nature Restoration Law“.

V rozporu se snahou zbavit se části kompetencí je naopak nárůst činností v jiné oblasti, jak na začátku rozhovoru ředitel Petr Bejček tvrdí: „Inspekce v současnosti vystupuje jako represivní a sankční orgán. Jedna z mých vizí je pokusit se posunout ji na odborné úrovni. V ochraně přírody a krajiny máme Agenturu ochrany přírody a krajiny jako specializovaný orgán, ale nemáme tady žádnou instituci specializovanou na ochranu ovzduší, vod a odpady. To by myslím mohla jako svou hlavní odbornost vykonávat právě inspekce.“

ČIŽP má být dozorový, represivní a sankční orgán (samozřejmě i s důrazem na prevenci), taková je její role v celém systému. K tomu samozřejmě musí disponovat příslušnou odborností. Rozhodně však nemá nahrazovat roli odborných institucí v resortu životního prostředí. V oblasti ovzduší, vod a odpadů tuto odbornou základnu představují zejména Český hydrometeorologický ústav, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Takže za situace, kdy se jedná o finance, by ČIŽP jejich činnost dublovala. Naopak má s nimi spolupracovat.

Právě další ředitelem Petrem Bejčkem zmíněná oblast je prostor pro lepší spolupráci s těmito organizacemi, ne jejich dublování: „Další věc, která mě napadá, je práce s daty. Tady v inspekci, ale i v České republice vůbec, sbíráme spousty dat, ale v současné době je využíváme jen velmi omezeně — třeba právě tady u nás. A také je ne vždy umíme dostatečně interpretovat. S pomocí dobré práce s daty by přitom bylo možné předcházet spoustě případů. Uvedu případ z registru znečišťovatelů: provozovatelé, kteří nakládají s nebezpečnými odpady, musí uvádět látky, které přijímají a které od nich odcházejí. Z trendů lze pak vysledovat, kdy se děje něco, co by mohlo být porušením zákona.“

Ministr Ivan Dejmal by se asi hodně divil

Jednou z hybných sil revoluce v roce 1989 byl právě naprosto tristní stav životního prostředí. Právě proto byla v prvním volebním období velká vůle zákonodárců schválit zákony, které tento stav změní.

Vznikající legislativa byla na tehdejší dobu velice pokroková, včetně i zřízení ČIŽP zákonem. Jak říkal Ivan Dejmal, tehdejší ministr životního prostředí České republiky: „Musíme dát co nejvíce potřebných zákonů schválit v tomto období, teď je vůle a ta již v příštím volebním období nebude.“

A měl pravdu, nebyla. V dalších volebních obdobích se zákony na ochranu životního prostředí často spíše rozmělňovaly a oklešťovaly a nebýt našeho vstupu do EU, byly by nakonec úplně bezzubé.

Doufejme, že tomu tak nebude i v případě zákona o ČIŽP.


reklama

 
foto - Tylová Eva
Eva Tylová
Autorka byla ředitelka České inspekce životního prostředí v letech 2002-2003 a 2008-2010, nyní je místostarostka MČ Praha 12 za Piráty s podporou Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (31)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 07:58
No já bych to nekladl za vinu ČIŽP. Situace je dána zákony i představou "ekologů".
Není sežrání broukem NP Šumavy nebo požár v NP České Švýcarsko poškození životního prostředí?. Není vyžrání obory a eradikace Jasoně dymnivkového v CHKO, či vyfrézování pařezů a následná chemická ochrana výsadby v Natura 2000 poškození životního prostředí? Není zanedbání péče (třeba vypásáním) a zmizení chráněné rostliny v NPR poškození životního prostředí? Tisíce takových příkladů. Vždy ale v těch národních parcích něco naroste.
A jak se liší Bečva? Vždyť se tam ryby taky vrátí třeba za 50 let.
Takže ať už je tam p. Degusse, p. Bejček nebo paní Tylová, může úředník ČIŽP akorát (bez rizika vyhazovu) honit kluka za roháče nebo starou paní za krokodýlí kabelku.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

9.8.2023 08:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

9.8.2023 09:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
Právě že to není pravda hodně záleží na tom co chce prosadit ředitel ředitelka inspekce. Podívejte se na ohlasy na práce inspekce v době když jsem jí řídila a Jitka Jelínková byla ředitelkou právního odboru, kdy jsme se snažili aby to bylo opravdu důsledný nezávislý kontrolní orgán. Selhání na Bečvě je personální selhání a pevně jsem doufala že po odchodu ředitele Geusse se situace změní, ale bohužel se zdá, že je přednější snížit náklady na Inspekci než dobrý výsledek kontroly.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 11:29 Reaguje na Eva Tylová
Ruku na srdce. Já nevěřím, že byste mohla něco udělat s protipožárními opatřeními v NPčš, s kůrovcem v NP š, s přezvěřením obory v péči Lčr, nebo s pěstebním postupem v péči Lčr.
Odpovědět
AK

Arnošt Kult

9.8.2023 21:27 Reaguje na Eva Tylová
Máte samozřejmě plnou pravdu. Bohužel ti mladší zkušenosti nemají. Pracoval jsem ve VÚV a asi 6 let jsem byl hlavním vodohospodářem ČEZ. Je mi 70 let. Byl jsem v úzkém vztahu téměř se všemi inspektory bývalé SVI (Vučka, Kunst, Křivánek, Růžička, Rykl). Bohužel odborná úroveň upadá. Je to boj proti větrným mlýnům. Na setkání vodohospodářů v Kutné Hoře jsem měl tento příspěvek:
https://uloz.to/file/HmF7u2kyEzyY/prezentace-arnost-kult-kompetence-v-prubehu-havarie-pdf#!ZGH2AmR2AzWyLzDjMTZ3AJSzMwt1AIy5rxI2nJAnHwImMwZ5MD==
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Promiňte ale to není pravda, v době když jsem byla ředitelkou inspekce tak inspekce uložila řádu pokut významným podnikům. Vedla jsem i inovativní metody jako výslech svědků. Na jeho základě například dostala firma Kronospan pokutu za úlet třísek ze skládky, což dosvědčili zaměstnanci okolních podniku. Na každém úřadě záleží, jak odvážný je jeho ředitelky ředitelka aby tyto kauzy řešili a pokud se to nebude někomu líbit tak aby svoje zaměstnance bránil/la.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Promiňte ale to není pravda, v době když jsem byla ředitelkou inspekce tak inspekce uložila řádu pokut významným podnikům. Vedla jsem i inovativní metody jako výslech svědků. Na jeho základě například dostala firma Kronospan pokutu za úlet třísek ze skládky, což dosvědčili zaměstnanci okolních podniku. Na každém úřadě záleží, jak odvážný je jeho ředitelky ředitelka aby tyto kauzy řešili a pokud se to nebude někomu líbit tak aby svoje zaměstnance bránil/la.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Promiňte ale to není pravda, v době když jsem byla ředitelkou inspekce tak inspekce uložila řádu pokut významným podnikům. Vedla jsem i inovativní metody jako výslech svědků. Na jeho základě například dostala firma Kronospan pokutu za úlet třísek ze skládky, což dosvědčili zaměstnanci okolních podniku. Na každém úřadě záleží, jak odvážný je jeho ředitelky ředitelka aby tyto kauzy řešili a pokud se to nebude někomu líbit tak aby svoje zaměstnance bránil/la.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 12:16
Celý problém je v chápání institutu správce, který je !POVINEN! postupovat s péčí řádného hospodáře. Jde-li o hospodářský les, jde zejména o ekonomiku (ale ne jen).
U Chráněných území nejde o zisk, ale o tu ochranu. Je péče řádného hospodáře, tedy správy NP, spálení nebo sežrání 50% území s názorem já nic já muzikant , to příroda??
U jiných chráněných území odpovídají např. Lčr. Je na místě tvrdě ekonomický přístup?
U řek zodpovídá za tok Povodí. Je péčí řádného hospodáře od Povodí, když řekne: já nevím odkud to teklo?
ČIŽP by mělo hlavně zjistit pochybení a zasáhnout. Může proti Povodí, Lčr, či správě NP?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.8.2023 15:02
Podle mě současná ČIŽP vým konáním ukazuje, že nemá právo na existenci. Pracovníci neuplatňují zákon podle pravidla "padni komu padni", ale spíše podle pravidla "malé zloděje věšejí, velcí dostanou řád". Takže na jedné straně deostane student, kterého zajímá entomologie, až téměř likvidační pokutu za dva jedince otakárků ve své sbírce, na druhé straně když Lesy ČR v oboře Bulhary zlikvidovaly největší populaci jasoně dymnivkového v republice, přešlo se to mlčením. Přitom podle vyjádření jednoho entomologa podnět prošetření byl podán. Nebo koro plošná šikana kaktusářů, kterým pracovníci sekcwe CITES leckdy i protiprávně odebírali rostliny uvedené v čer´vené knize, aby tyto následně skončily v záchytném centrru vedeném otcem pracovnice Říhové, kde se často za záhadných okolností ztratily. Podobně by mohli povídat o svých zkušenostech třeba chovatelé vzácných druhů papoušků, kdy se inspektoři vnutili na kontrolu v době hnízdění, vynutili si kontrolu hnízdních budek, díky čemuž některé samice opustily snůšky a chovatel utrpěl ztrátu. Na druhé straně inpekce žalostně selhala při šetření otravy Bečvy a co se týče požáru v Českém Švýcarsku, tak jsem nezaznamenal žádnou aktivitu, přitom požár byl důsledkenm nečinnosti správy NP. To už ale zmínil pan Vinkler. Takže za mě je třeba ČIŽP zrušit, protože akorát buzeruje běžné občany, zatímco na velké přestupce si netroufne. A takový úřad je úplně zbytečný.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 17:55 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Přes moji kritiku si myslím, že ČIŽP je potřebná. Ale potřebuje oporu v zákonech i v pochopení ekologů i zákonodárců, že bezzásahový režim v Evropě je taky hrubý, velmi hrubý zásah a tedy zanedbání povinné péče řádného hospodáře o chráněné území. Ale jaké zásahy mají být pro udržení biodiverzity není vůbec jednoduché stanovit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 17:58 Reaguje na Slavomil Vinkler
Třeba Povodí přece musí evidovat všechny rizikové přítoky do vodoteče, jak už tak nějak problesklo zprávami, že snad by se tím měli zabývat.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.8.2023 19:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
Opora v zákonech tam je, ale pokud se úřad cíleně vyhýbá velkým škudníkům a buzeruje akorát obyčejné lidi, nemá právo na existenci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.8.2023 18:26
Vzestup a pád ČIŽP velmi dobře koreluje se silným zájmem politických elit o to, aby ochrana ŽP zůstala leda na papíru a nikoli v praxi.

Přírodní bohatství je stále velkým pokušením pro lobbisty všeho druhu a zisky, kterých mohou dosáhnout jsou skutečně velké.

Orgány ochrany a přírody na ORP (obce s rozšířenou působností) jsou obvykle smutným přívěskem orgánů samosprávy a trpně se podvolí přání starostů a jejich kamarádů a staví se ochotně do role cyklisty - nahoru se hrbí a dole šlapou.
Velmi dobře vystihl smutnou současnost ČIŽP p.Šeděnka " "malé zloděje věšejí, velcí dostanou řád".

Z mého pohledu je tristní stav ČIŽP dán nezájmem , či spíše negativním postojem , politiků k životnímu prostředí jako celku.

Jako důkaz mohu uvést jak předchozí novelu stavebního zákona, tak i současný stavební zákon , kde ekologické spolky byly vyhozeny z kola ven.

Ale zpátky k ČIŽP , jsem zcela přesvědčen , že pokud by se stal zázrak a v čele organizace stanul skutečný odborník , profík par excelence a snažil se z ČIZP udělat efektivní , vysoce odbornou a fungující orgán výkonu státní spravy , tak by byl do roka a do dne zbaven funkce.

Není v zájmu současných politických elit mít efektivní orgán na úseku ochrany ŽP, naopak potřebují mít v čele nějakého rozšafného strejdu a zbytnělou neodbornou organizaci , která nebude sypat písek do ložisek "zajímavým" a ziskovým projektům.

Je to smutné, ale je to tak .

Odpovědět
AK

Arnošt Kult

9.8.2023 21:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně tak, Není k tomu co dodat. Po většinu své profesní kariéry jsem pracoval ve VÚV. Je mi 70 let. Celý život jsem bojoval za to, aby se jakost vody zlepšila. Dokonce i před rokem 1989. Znal jsem se s Vavrouškem. V devadesátých jsem pookřál - konečně se to začalo zlepšovat. Byl jsem jmenován jako člen řídícího týmu Projektu Labe. Po roce 2010 se vše začalo postupně zhoršovat. Ke konci života si říkám, proč jsem pracoval v průměru 12 hodin denně (včetně víkendů).
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 18:59 Reaguje na Arnošt Kult
To máte bohužel pravdu, Já jsem byla s funkce ředitelky odvolána v roce 2010 ministrem Drobilem za ODS, který potom musel odstoupit z důvodu domnělé korupce. Zřejmě mu moje striktní postupy vůči znečišťovatelům, kteří porušovali zákon, vadily.
Odpovědět
JF

Jan Feranec

9.8.2023 20:49
Na ORP slouzime sluzby jiz nekolik let. Odbor ci oddeleni na ORP ma vetsinou vice jak 5 zamestnancu, takze to neni problem, jak je uvedeno (neresi se pouze uniky do vod).Na slozite havarie je privolavana odborna firma zabyvajici se ekologickymi havariemi. Uniky do reky Labe ci jejich pritoku jsme resili mnohokrat za spoluprace HZS. Jednoznacne tvrdim, ze s nasim zajistenim a provazanosti s Povodim Labe, HZS a nasmlouvanou firmou by problem jako na Becve nenastal. Tim chci rici, ze havarijni pripravenost lze zajistit aniz by se musela menit legislativa, musi ale chtit, coz se vetsinou nedeje.
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

9.8.2023 22:01 Reaguje na Jan Feranec
A teď ještě tu o Šípkové Růžence. Jsou vodoprávní úřady, kde to funguje. Ale jsou vodoprávní úřady, kde to prostě nefunguje. Jsou tam prostě přetížení. Pak slyším věty typu "Žádné vzorky neodebíráme, na rozbor nic nedáváme, protože na to nemáme personální ani technickou kapacitu a nikdo to městu nezaplatí". Když jsem před 15-20 lety zkoušel jako pracovník pro ochranu vodních ekosystémů SCHKO České středohoří dát dohromady evidenci výústí alespoň na Labi a Ploučnici, tak bych reakci několika VPÚ v mé oblasti shrnul s trochou nadsázky následovně: Ty jsi se zbláznil. Jestli nám to pošleš jako oficiální žádost o podklady, tak příští kafe budeš mít otrávené! :-) To totiž po těch staletích rozvoje průmyslu v této oblasti nedá jen tak nikdo dohromady, Jeětě bych doplnil jednu příhodu z téže pozice z doby před cca 10ti lety, kdy jsem řešil stížnost ČRS vůči Povodí na otrávení ryb na dolním úseku toku. Rybáři neodebrali vzorky ryb, protože je odebrala inspekce. Ta je ale nedala následně na rozbor, protože to druhý den rozhodnul ředitel OI (už je to promlčené). Takže během mnou nařízeného následného jednání z toho byl slušný rozruch. :-) Zjištoval jsem, kde začaly nálezy mrtvých ryb. Prý od mostu dolu. Ale havárie měla vzniknout cca 300m nad mostem! Vlezu tedy pod most a tam přímo ve zdi profil stoky "jako kráva". Vracím se nahoru a ptám se VPÚ, jestli to náhodou není odlehčovák. Prý ano a je už historicky povolen. To je taková věc, která se buduje na jednotné stokové síti, aby se vám při přívalových deštích hydraulicky nepřetížila (nevyplavila) čistírna na konci stoky. Prostě to tam přeteče do potoka, V inkriminované době byl zrovna přívalový déšť, ryby měly popálené žábry (podle svědků), takže amoniak. Jak prosté, Watsone. Sklapl jsem desky, odkázal stěžovatele na VPÚ a ukončil jednání. A to se jednalo o VPÚ, kde dle mého pracují velmi dobře a hlídají si to. Tohle je ale nenapadlo. Proč? Protože blázinec ...
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 19:06 Reaguje na Vladimír Němec
Co se týče personálního selhání inspekce tak konkrétně se jedná o to, že pracovník oblastního inspektorátu Brno v neděli na místo vůbec nevyjel. Hovoří se o tom že to bylo Po konzultaci s sebou nadřízenou. Zase se vrátím k tomu jak to probíhalo když jsem byla ředitelku inspekce, Pokud nastal takový to významný případ tak se samozřejmě inspektor na lince radil se svým vedoucím a případně volal i vedoucím na ředitelství případně volali i mně, samozřejmě jsme byli vždy na telefonu. Takže jak jsem psala, nebyl to žádný sám voják v poli, ale mohl konzultovat s řadou odborníků na inspekci. Například složku vody vedl uznávaný odborný vedoucí L. Bíža. Naprosto tím je situace v případně havárie jednoduchá. Co se týče převzetí vzorků tak samozřejmě Pokud byly vzorky předány hodnou jednou osobou s přesným popisem jak byly odebrány tak je naprosto absurdní jestli bylo za vás nařízení že pokud to dáte na rozbor tak to půjde neškodní komisi. Zase ze své zkušenosti, Pokud by se to stalo za mě, tak by pracovník telefonoval se svým nadřízeným a ten by zcela jistě rozhodl, tak jak jsem výše napsala. Vzorky převzaté od rybářů jsou určitě hodnověrné a je lepší mít nějaké vzorky než vůbec žádné s tím, že samozřejmě potom ta jejich relevance bude vyhodnocována.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 18:48 Reaguje na Jan Feranec
Ve svém komentáři jsem nechtěla napsat že všechny vodoprávní úřady pracují špatně a nebo že jsou personálně nedostatečně obsazené. Nicméně u některých z nich to tak je, v Hranicích byla jedna vodohospodářská která ještě nebyla zřejmě dost zkušená. A co se týče převodu na ORP tak i ty proti tomu protestovaly, dá se zde dohledat článek v tomto smyslu zveřejněny po Bečvě. Co se týče toho jak to funguje podle současné legislativy tak když jsem byla ředitelkou inspekce tak jsme se vždy soap dokázali dohodnout, podle toho jaká byla situace, to řešila buď inspekce nebo orp nebo v součinnosti.
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

9.8.2023 23:12
To není žádné personální selhání, paní Tylová, v tomto s vámi nesouhlasím. Jeden inspektor tam byl a ten z jiného OI to vyhodnotil na základě jemu dostupných informací tak, že jeho účast není nutná. Co o tom vím já. To je jedna stránka věci. Druhou stránkou věci je téměř absolutní osobní odpovědnost havarijního inspektora za jeho rozhodnutí na místě samém. I já jsem byl totiž během školení upozorněn, že pokud přeberu od někoho nestandardně (tj. špatně) označené vzorky a dám je na rozbor, tak půjdu do škodní komise. To nevíte? Nebo to v rámci standardizace procesů zavedl Eric Geuss? A že primárně je to sice povinnost VPÚ, který ale může požádat ČIŽP o součinnost? Udělalo se už něco v tomto směru? Po bitvě je totiž každý generál. Nebo generální ředitel. Naštěstí máme IZS, což většinou funguje velmi dobře, ale svá omezení to má také. Uvedu příklad ze své praxe: volá operační středisko PČR, že je tam a tam hlášen hromadný úhyn ryb na rybníce. A že VPÚ je nedostupný a že po nás chtějí odebrat vzrorky. Moje otázka - Kdo je na místě? Odpověď - hlídka PČR a jedou tam hasiči. Rozsah? Zatím se neví. Dám si lokalitu do mobilu, po konzultaci s ředitelem vyrážím cca 15 km na místo, jsem tam cca 30 min od přijetí hovoru. Lezu ze služebního auta a první se mne zmocní hlídka PČR. Přes mé protesty, že jsem ČIŽP nakonec sděluji jméno, datum narození, bydliště atd. Ptám se hlídky na to samé, také si zapisuji a vydávám se k hasičům, postávajícím u dvou aut. Kdo je velitel zásahu? Takovej vyšší povídá dost neochotně "asi já" a ostatní se smějí. Vy jste SDHáčko? Jo. (vytáhli je v neděli od oběda) Jaká opatření jste realizovali? No žádná, čekali jsme až přijedete odebrat ty vzorky. Rozhlédnu se, je to historický návesní rybník, hned vedle jsou poklopy nové oddílné splaškové kanalizace, takže splašky tam nejspíše nejdou. Průběh počasí přitom nasvědčoval tomu, že došlo k úhynu planktonu a následným hnilobným procesům. Povídám, že nejdříve změřím obsah kyslíku a pak se rozhodnu, jestli ty vzorky odeberu. Máme automatickou sondu na kyslík, sice drahá, ale blbuvzdorná super věc, škoda že to nefunguje i na další látky. U hladiny rozpuštěného kyslíku 4-5mg!litr, u dna pod 1 mg/litr, na třech místech jako přes kopírák. Tak jsem rozhodl vzorky neodebírat. Veliteli zásahu jsem zavelel, že mají sebrat z hladiny uhynulé ryby (asi 15 ks) a okysličit nějakým čerpadlem vodu. Kupodivu mne poslechli, i když by to mělo být obráceně :-) Nejsme totiž složkou IZS, ale poskytujeme součinnost. Ještě jsem pro jistotu zavolal vedoucímu příslušného VPÚ na jeho soukromé číslo, který mi můj postup schválil a omluvil se, že mají nějaké personální problémy :-) Pak jsem informoval svého nadřízeného, který mi také můj postup schválil a vyrazil domů. Hlídka mezitím informormovala své operační středisko, že je to nedostatkem kyslíku, přičemž mne mile překvapil opearační důstojník PČR, který pravil, že to je fakt málo, že by to mělo být alespoň 6 mg O/l vody. No a teď si to všechno zvětšete do rozměrů Bečvy, kde to otočením hlavy nepřehlídnete a nevíte, kde začít. Možná u vybavení, které vám automatizovaně a operativně poskytne informaci, o co se vlastně jedná? A kdo by to měl mít všechno ve výbavě? Proč ne třeba profíci od hasičů, kromě inspekce. Těch otázek a různých neznámých je prostě hodně a na havarijní lince ČIŽP je JEDEN člověk, který se na základě informace z telefonu musí nějak rozhodnout a na místě samém to pak přizpůsobit realitě. A realita je v praxi většinou dost odlišná od jakýcholi předpokladů. O to více pak někteří na těchto předpokladech lpí, protože kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Jinak další osud ČIŽP je věcí především MŽP. A každý je nahraditelný, včetně mne. Otázka je, do jaké míry a za jak dlouho. Pokud jsem se vás, paní Tylová, dotknul, tak se omlouvám, nebylo to v plánu. Jen ve mně trochu bouchly saze ... Jinak takových historek, jako je ta výše, mám z Agentury OPaK a dnes i z ČIŽP už tolik, že bych o tom mohl napsat poutavou, leč trochu depresivní knihu. Ale i nadále hodlám zůstat optimistou, protože ochrana životního prostředí, pokud se realizuje bez hysterie nebo ideologie, tak má pro nás, lidi, zcela zásadní existenční význam. Pěkný večer přeji.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.8.2023 08:00 Reaguje na Vladimír Němec
Přeji hodně štěstí i odolnosti.
Odpovědět
hi

10.8.2023 00:05
ČIŽP na úseku ochrany vod je v takovém stavu, že není schopna plnit svěřené kompetence. Obávám se, že nikdo není schopen v reálném stavu zajistit její plnou funkčnost. Souhlasím proto s názorem, že úsek ochrany vod by bylo nejlépe v nejkratší době zrušit a ukončit její současné trápení. Nekompetentní úředníci ČIŽP, kteří v kauze Bečvy vypovídali u soudu ve Vsetíně jsou i zadarmo drazí.
Za nejefektivnější bych považoval převést kompetence na úseku ochrany vod a řešení havárií na příslušné správce Povodí. Povodí má nejlepší znalosti všech kanalizačních výustí, má kvalitní laboratoře a kvalifikované pracovníky, trvalý vodohospodářský dispečink 24 hod denně. Kompetentní pracovníci ČÍŽP ochrany vod by mohli personálně posílit správce Povodí.
Okamžitě by se snížilo riziko opakování havárie na Bečvě. Povodí je vybaveno přenosnými analyzátory, kterými se dá okamžitě zjistit koncentrace látek, které havárii způsobily a okamžitě společně s ostatními složkami ji začít řešit. Kompetence a zodpovědnost by mělo jednoznačně Povodí a nebylo by nutno vymýšlet další složité nové zákony.
Opatření, která by snížila riziko opakování havárie na Bečvě:
1. Provozy DEZY a Energoaqvy, které produkují kyanidové vody by měly být utlumeny. Pokud to není možné, tak by měly být zpracovány kvalitní havarijní plány, které by podrobně stanovily postup a zodpovědnost kompetentních pracovníků za jednotlivé činnosti. (odběr vzorků, stanovení koncentrace jednotlivých látek přenosnými analyzátory v řece a u jednotlivých výustí. Při havárii způsobené např. kyanidy by na základě zjištěné koncentrace CN v řece a aktuálního průtoku v Bečvě by bylo možno zvýšit průtok v řece vypouštěním vody z přehrady Bystřičky a případně části vody z rybníků (pokud by to bylo možné). Připravovanou suchou nádrž Skalička by bylo vhodné, přehodnotit a realizovat jako boční vodní nádrž, která by umožňovala v případě havárie toxickými látkami a zajistit jejich naředění, aby se havárie již nešířila pod přehradou a tak by bylo možno výrazně snížit rozsah škod a ochránit Bečvu před dalším šířením havárie pod Skaličkou.
Havárie je mimořádná událost a pokud se stane v blízkosti Dezy, která zpracovává ročně stovky tisíc kyanidových a má ČOV se špičkovou technologií odstraňování kyanidů, kvalitně vybavenou chemickou laboratoř s vysoce kvalifikovaným pesonálem, měla mi mít povinnost alespoň v prvních hodinách havárie aktivně spolupracovat s Povodím a poskytnout kvalifikované pracovníky s potřebným vybavením (např. analyzátory), bez ohledu na to kdo havárii způsobil.
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

10.8.2023 22:11 Reaguje na
Asi jste mne nepochopil. Problém není v ČIŽP, problém je v celém systému. Vzorky odeberu, pokud jsem na místě sám nebo po konzultaci s VPÚ, Povodím či velitelem zásahu IZS. I v případě zmíněné konzultace ty vzorky často odebere také ČIŽP. Musí ale vědět kde, což je problém většiny zásahů. Místo havárie se samo o odběr nepřihlásí. A proč všichni na místě rádi souhlasí s tím, aby vzorkovala ČIŽP? Protože to stojí čas a PENÍZE! Viz můj příspěvek výše. K tomu si připočtěte reálnou nedostupnost (on-line) laboratoří s příslušnou akreditací mimo běžnou pracovní dobu. Nikdo to nenasmlouval? Proč? No protože zase peníze. A pak také chybí kompetentní lidé a to všude. Přitom u ČIŽP to zatím není takový problém, pokud tedy "neobětujeme rovnou obě křídla", jak jsem četl v příspěvku bývalé kolegyně paní Tylové. K vašemu návrhu na předání kompetencí správcům povodí mohu říci jen tolik, že to nelze. Je to státní podnik, ne státní úřad. A zase příklad z mé praxe: na Ploučnici byl (a je) problém s provozem malých vodních elektráren (MVE) v tom smyslu, že někdy voda tekla jen přes náhony MVE. MVE je tam totiž "hafo". Objektivně a nesporně prokázat (jsme v právním státě), kdo zrovna "ukradl" vodu z toku a nechal ryby v korytě řeky na suchu, to v zásadě nelze. Je tam X problémů. Navrhl jsem, aby se vytvořil systém automatických limnigrafů (čidla na povodně už máme, že), co MVE to limnigraf v podjezí a že by ten systém běžel jako automatický veřejný dispečink někde na webu a byl by k tomu veřejný přístup. Pak by se hezky vidělo, na jaké MVE ta "suchá vlna" primárně vznikla. Šlo jen o nějaké hydraulické výpočty na vybraných profilech a kdo zaplatí provoz a údržbu tohoto automatizovaného systému. Agentura OPaK? No comment, byl jsem v té době jejich zaměstnancem - prostě na to nemají ve svých excelovských tabulkách kolonku, bo to nepřišlo z Bruselu. Krajský úřad? Ten to prý nemá v náplni (navíc dva kraje), ať to zkusím na Povodí. Povodí? Ty ses Němče zbláznil, na to nám nikdo nedá peníze! Máte nějaký další nápad? O problému s mapováním výústí odpadních kanálů jsem psal výše. Máme dnes na Bečvě v kritických profilech nějaké automatické monitorovací stanice, alespoň pro základní chemické znečištění? Nějak rychle to usnulo, že? Myslím, že jedna experimentální tam je, ale neznám to tam tak detailně. Samozřejmě, že určité povědomí i o těch výústích je, ale stačí, když příslušný pracovník povodí (pochůzkář) odejde do důchodu a ty informace svému nástupci nepředá. Znalost místních poměrů je vždy k nezaplacení. K tomu na VPÚ nastoupí nová pracovnice, atd. Cesta k řešení vede tedy (dle mého názoru) přes digitalizaci umístění všech vypouštění do toků a přes základní automatizaci procesů. Mít k dispozici třeba blbuvzdornou automatickou multiparametrickou sondu s GSM a GPS, kterou po příjezdu vyndám z auta, zapnu a měřím a sonda se přitom sama připojí na dispečink (jakýkoli) a začně tam odesílat údaje, včetně lokalizace a telefonu. Prostě kterou stačí strčit do vody a zbytek zařídí zkušenosti nebo specialista na telefonu. Science-fiction? Je mi 61 a před 30 lety jsme jako výkřik techniky dostali na lesní správu radiostanice Tesla. Mobilní telefon? Co to je, to nikdo neznal? Stačí? Dále chybí pravidelný trénink zúčastněných za účelem eliminace různých problémů a slabých míst v celém systému, třeba i formou matematických simulací. Kdo ale zaplatí ten základní model, že? Armáda se ale také stále cvičí. Že nejsme armáda? Koho to během zásahu zajímá, tam se prostě velí a kdo se nepodřídí, ten je vykázán, ignorován nebo vyveden mimo, viz zásah v NPČŠ. IZS občas likvidaci havárií sice trénuje (profesionální hasiči zcela jistě), ale VPÚ nebo ČIŽP? Nikomu se do toho ale moc nechce, protože to stojí čas a peníze (na ČIŽP trénujeme jen evakuační opuštění naší budovy během požáru :-) ) A peníze v ochraně životního prostředí, to je zase na úplně jinou debatu. Každý návrh dnes ale prostě musí respektovat i finanční stránku věci. S tím souvisí i kvalifikace lidí. Inspektoři ČIŽP odcházejí často pracovat do průmyslu, protože tam jejich kvalifikaci a zkušenosti dobře zaplatí. Zvláště jsou v kurzu chemici a odpadáři. Ti, co toho moc o jejich oboru neví, ti dlouho nevydrží, protože během kontrolní činnosti protistrana velmi rychle pozná, že je dotyčný vědomostně "plaite" a okamžitě to dostane "sežrat". To většina lidí neunese a odejde. V zásadě zůstává to jádro, které má odpovídající znalosti a ve své práci vidí smysl. Ochrana životního prostředí totiž mimo jiné pomáhá k férovějšímu podnikatelskému prostředí - pokud se například zbavíte odpadu mimo legální systém jeho likvidace, nebo vykácíte les a nezalesníte ho, tak tím výrazně ušetříte a získáte tím zároveň ekonomickou výhodu proti své konkurenci. Zjednodušeně řečeno, to je v zásadě jeden ze základních principů všech inspekcí, nejen ČIŽP. Jinak s paní Tylovou v zásadě souhlasím, jen mne trochu namíchnul ten úvod o personálním selhání. K politice MŽP, ČIŽP nebo osobě nového ředitele se jako zaměstnanec vyjadřovat nehodlám.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 19:21 Reaguje na Vladimír Němec
Plně se s vámi shodují. Ještě k tomu personálnímu selhání. Psala jsem to i jinde, ale je to zde dost nepřehledné, tak jen znovu opakuji, že jsem dostala informaci z vnitra inspekce, že bylo na OI Brno rozhodnuto, že havarijní pracovník v neděli nevyjede, že to není třeba. Toto považuji za personální selhaní.
Odpovědět
hi

10.8.2023 23:59 Reaguje na
Nevím zda inspektoři ČIŽP, kteří byli vysláni k havárii na Bečvě a kteří vypovídali u soudu ve Vsetíně jsou standard ČIŽP. Z jejich postupu a a řízení nebo neřízení likvidace havárie je zřejmá jejich nekompetence a neschopnost řešit podobné situace. ČIŽP zde naprosto selhala a nejhorší je, že neprovedla žádná opatření, aby se podobná situace neopakovala. Nejlepším řešením je proto ČIŽP na úseku vodního hospodářství zrušit.
VPÚ je velký počet a nestihají vést ani běžnou agendu, prakticky neprovádějí žádnou kontrolu ČOV a vodního hospodářství provozů, ani U tak rizikových provozů jako je DEZA a Energoaqua. Nemají a ani nemůžou mít potřebnou kvalifikaci a praktické znalosti o složitém provozu ČOV. Nemohou proto řídit havárie takového rozsahu jako na Bečvě. Nejsou schopny se ani dohodnout mezi sebou který VPÚ by měl havárii řešit.
Dle mého názoru by bylo nejefektivnější převést maximum kompetencí ČIŽP na úseku vodního hospodářství a zejména řešení havárii převést na Povodí. Povodí má k dispozici pasporty vodních toků, kde jsou zakresleny veškeré kanalizační výusti, protože je potřebují při údržbě, opravách a rekonstrukcích koryt vodních toků.
Povodí májí rovněž kvalitně vybavené laboratoře a kvalifikované zkušené pracovníky.
Povodí rovněž celoročně monitoruje kvalitu vody ve vodních tocích a každoročně vydává zprávu o kvalitě vody ve vodních tocích.
Povodí má rovněž funkční dispečink po 24 hod/den. Povodí má prakticky veškeré potřebné materiální zabezpečení, podklady od vodních toků a kanalizačních výustí, má i kvalifikované pracovníky. Má proto nejlepší předpoklady zajistit většinu kompetencí ČIŽP bez nároku na velké finanční prostředky a navíc v krátkém čase.
Na Povodí by se mohli převést finanční prostředky a část kompetentních zaměstnanců ČIŽP.
Věřím, že Povodí by mohlo převedené kompetence a zejména řízení likvidace havarií na vodních tocích řešit mnohem efektivněji než ČIŽP.
Odpovědět
Eva Tylová

Eva Tylová

12.8.2023 19:16 Reaguje na
Dozorovou a kontrolní činnost inspekce nelze převést na správce povodí, protože jedná o státní správu, i současnosti může povodí dostat od inspekce pokutu. Podle mého názoru je změna možná, vždy to záleží i na vedení inspekce za kolik je schopno organizaci transformovat. Chování zaměstnanců se odvíjí od chování vedení. Pokud je vedení iniciativní a chce problémy řešit, tak to záhy zaměstnanci začnou dělat také a ti, kterým se to nelíbí odejdou. Řada současných zaměstnanců inspekce je velice kvalitní a chtěli by být iniciativní ale za ředitelé iniciativa nebyla vítána, kterým se to nelíbilo byli odejiti, například vedoucí Cities Pavla Říhová, nebo vedoucí právního Jitka Jelínková a řada dalších. A řada z těch, kteří zůstali by rádi byli iniciativní a pokud to vedení umožní tak věřím že zase budou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.8.2023 20:35 Reaguje na Eva Tylová
Víte paní Tylová, vždy platil zákon (perpetum mobile) o růstu úředníka. A ČIŽP je úřad.
Tedy kdo nic nedělá, nic nepokazí, kdo nic nepokazí je pochválen, kdo je pochválen je povýšen, kdo je povýšen nic nedělá.... No to sice může ředitel zlomit, ale není on taky úředník?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.8.2023 20:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
Moje skepse pramení z toho (jak jsem inzeroval výše), že dozor nad státní správou je obtížný až personálně nebezpečný. Pokutovat Povodí, LČR, Vojenské Lesy, Správu NP, AOPK....?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.8.2023 06:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Abych jen nepomlouval ČIŽP.
Je obchod se sloními kly poškození žp? ano! A mít doma brož ze slonoviny po babičce? ne!
Je sebrání několika roháčů poškození žp? ne! a je vyfrézování několika ha a použití herbicidu a insekticidu v natura 2000? Ano!
Je požár v NP v rozsahu 10 ha poškození žp? ne vznikne nový biotop! Je požár v NP v rozsahu 15 km2 poškození žp? Ano!
Je kůrovec co sežere několik stovek ha v NP poškození žp? ne! A když sežere skoro celý park? Ano!
No a pokud jsou v zákoně takové díry, tak úředník raději nic nedělá. No a pokud dělá je odejit.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

11.8.2023 15:45
Předávání kompetencí a zbavování se odpovědnosti stanovené zákonem, asi opravdu není správné. Dle diskuse, jednotlivá povodí mají přehled o spravovaných vodních tocích i potocích, včetně různých výpustí. A vypouštění vody do vodního toku je nakládáním s vodou, na což musí být vydán souhlas vodoprávního úřadu.
Tak si myslím, jestli můžou mít obce a kraje svůj pravidelně aktualizovaný geografický informační systém, i se zakreslenými podzemními inženýrskými sítěmi jednotlivých správců sítí, dokonce s dálkovým přístupem, může ho mít i ministerstvem zřízený ČIŽP, pro potřebu vedení své agendy a operativního řízení, včetně zmáhání mimořádných událostí.
Věřím, že správce toku, povodí, má možná materiální i kádrové předpoklady k provádění analýz kvality vody v toku. Stejně tak existují i akreditované firmy k provádění takových analýz, i hygienické stanice. Pokud ČIŽP takové laboratoře nemá, jeho zaměstnanci nejsou ani vybaveni k operativnímu zjišťování míry znečišťování životního prostředí v terénu, pak je možnou cestou využití těchto komerčních kapacit na smluvním základě. Ředitel ministerstvem zřízené organizace je placen za její chod a řízení. Nikoliv za výmluvy a zbavování se odpovědnosti při následném vyšetřování průmyslové havárie.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist