https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hanan-m-llerova-vyznam-klimaticke-vedy-pro-pravo-cim-mene-je-klimaticke-vedy-pri-tvorbe-politik-a-zakonu-tim-vice-je-ji-pak
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hana Müllerová: Význam klimatické vědy pro právo: Čím méně je klimatické vědy při tvorbě politik a zákonů, tím více je jí pak v soudních síních

17.8.2021
Jakou roli hraje klimatická věda pro právo?
Jakou roli hraje klimatická věda pro právo?
Mezivládní panel pro změnu klimatu (dále též „Panel“ nebo „IPCC“) existuje již 33 let a v těchto dnech vydal první část své již Šesté hodnotící zprávy (AR6). Poznatky klimatické vědy by měly být stěžejním podkladem pro tvorbu klimatických politik a klimatické legislativy státu; čím méně se tak děje, tím častěji se pak klimatická věda a právo setkávají v soudních síních, kde žalobci v klimatických litigacích využívají poznatky vědy včetně zpráv IPCC jako podklad pro dokazování. Tento text chce blíže popsat, jakou roli hraje klimatická věda, zvláště pak výstupy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, pro právo.
 

Panel IPCC a jeho činnost z hlediska mezinárodního práva

Mezivládní panel je vědecký orgán OSN, uskupení aktuálně 195 vědců z celého světa, založený k hodnocení vědy vztahující se ke klimatické změně a k poskytování relevantních vědeckých informací vládám k tvorbě jejich klimatických politik a opatření. Hlavní rolí Panelu IPCC je podle jeho Řídicích principů „komplexním, objektivním, otevřeným a transparentním způsobem hodnotit vědecké, technické a socioekonomické informace, podstatné pro porozumění vědeckému základu rizika člověkem způsobené klimatické změny“. Panel sám tedy neprovádí základní výzkum, ale shromažďuje a hodnotí výsledky vědeckého bádání z celého světa. Z pohledu práva není Panel mezinárodní organizací. Je to těleso nezávislé na svých zakladatelských organizacích (Světové meteorologické organizaci a Programu OSN pro životní prostředí) a jeho akty (rezoluce, rozhodnutí apod.) nemají pro státy závazný charakter.

Mezinárodní klimatické právo je mladší než Panel IPCC – od přijetí Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) uplynulo 29 let, od přijetí Pařížské dohody šest let. Tvůrci obou mezinárodních úmluv obsahově z vědeckých výstupů a zpráv Panelu vycházeli, ovšem ani oni nijak formálně právní režim a vědecký panel nepropojili, úmluvy pouze zmiňují spolupráci s Panelem a využívání jeho metodik. Přesto se právě Mezivládní panel IPCC stal z řady jiných mezinárodních či nevládních těles vůdčím expertním orgánem s vysokou autoritou ve vztahu ke klimatickému právu. Formálně nemají smluvní strany mezinárodního klimatického režimu ani Konference smluvních stran (COP) žádnou povinnost řídit se doporučeními IPCC, fakticky se však jeho expertiza stala rozhodujícím a respektovaným zdrojem díky své autoritě, nezávislosti a legitimitě.[1] Výstupy Panelu jsou tedy v obecné mezinárodní rétorice plně podporovány, určují hlavní směr debat v klimatických vyjednáváních a základ pro jednání COP.[2] Zároveň však platí, že dojde-li na konkrétní závazky, státy nejsou příliš ochotny doporučení z výstupů Panelu skutečně „natvrdo“ promítnout do závazných ustanovení úmluv. Výsledkem vyjednávání Pařížské dohody tak byl kompromisní text, který je velmi vágní a jeho závazky jsou formulovány spíše měkce. Například formulace Pařížské dohody, že státy budou vymezené cíle „podporovat“ nebo o jejich dosažení „usilovat“, jsou mnohem méně určité a mnohem snazší k pouze formálnímu dodržení, než kdyby v textu stálo, že je musí „splnit“.

Role klimatické vědy v tvorbě vnitrostátní legislativy

Podobnou roli autority bez formálního základu má Panel i ve vztahu k dění na národní úrovni. I zde můžeme u řady států pozorovat malou ochotu závazky Pařížské dohody, potažmo doporučení Panelu IPCC, skutečně plnit, resp. začít je plnit neprodleně a dostatečně intenzivně; často jde spíše o prázdnou rétoriku a odkládání opatření do budoucnosti. Pro adekvátní reakci na klimatickou změnu je ovšem razantní akce ze strany jednotlivých států nezbytná, což znamená vytvoření příslušných vnitrostátních politik a legislativy. Je pravda, že Pařížská dohoda sama nestanoví pro jednotlivé státy závazné cíle snižování emisí. Jediným jejím směrodatným vodítkem pro snižování emisí jsou cíle maximálního akceptovatelného nárůstu globální teploty o maximálně 2 °C, resp. 1,5 °C. Státy si mají své cíle snižování emisí, které by vedly k naplnění tohoto celkového cíle, vytyčovat samy (tzv. nationally determined contributions – NDCs). Ale pokud bychom vycházeli z těchto nynějších státy vyhlášených závazků, skutečný výsledek nárůstu globální teploty by činil cca 2,9 °C neboli tato „předsevzetí“ států jsou v současné době tak nízká, že na splnění hlavního cíle udržení nárůstu teploty zdaleka nestačí.

Foto | NASA / Unsplash

Zároveň nelze při současném stavu vědeckého poznání a vzhledem ke kvantitě a kvalitě výstupů Panelu IPCC tvrdit, že celosvětový cíl maximálního nárůstu teploty se do podoby vnitrostátních závazků v podobě snižování emisí v určitém čase nedá převést. Věda dnes disponuje možnostmi propočítat různé emisní trajektorie a scénáře, a tedy může ukázat nejen, jaký emisní scénář pravděpodobně povede nebo nepovede k naplnění emisních cílů v dané budoucnosti, ale i s jakými negativními následky je třeba ten který emisní scénář spojovat, a dokáže i kalkulovat, s jakými náklady je třeba pro jednotlivé emisní scénáře počítat. Je pravda, že klimatická věda pracuje se scénáři a v kategoriích pravděpodobnosti určitých jevů nebo následků, a nikoli s pevnými prognózami, neboť ty stanovit nelze. Ale i v rámci těchto mantinelů scénářů lze postavit smysluplnou klimatickou politiku a zavádět opatření, u nichž lze s určitou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že v plánovaném časovém horizontu provedou země procesem tranzice k nízkouhlíkové ekonomice. A naopak, u velmi slabě nastavených opatření lze pomocí poznatků klimatické vědy případně zhodnotit, zda je vůbec alespoň malá pravděpodobnost, že povedou k naplnění cíle, anebo zda reálně vůbec ke splnění cíle vést nemohou. Poznatky klimatické vědy by proto vždy měly být podkladem při tvorbě národních politik a návrhů právních předpisů tak, aby šlo o odborně podložené a promyšlené dokumenty, ovšem ne vždy tomu tak je.

Role klimatické vědy v litigaci

Nedostatečnost reakcí států na klimatickou změnu je často označována jako hlavní důvod raketově rostoucí klimatické litigace, tedy před soudy řešených žalob, jejichž hlavním předmětem je ochrana klimatu. V současné době už jde o více než 1800 soudních případů. Větší část žalob směřuje proti vládám, které se žalobci snaží přimět k přijetí intenzivnějších opatření na ochranu klimatu, menší část pak proti korporacím – velkým emitentům skleníkových plynů. Ti jsou žalováni buď pro náhradu škody, již svými emisemi, potažmo dopady jimi zapříčiněné klimatické změny, způsobili, nebo se je žalobci snaží přimět ke snižování emisí (např. k utlumování fosilního průmyslu). Klimatická věda hraje při řešení těchto soudních případů zásadní roli, protože vědecké poznatky v nich tvoří základ pro tu část dokazování, která se týká faktického stavu – tedy klimatické změny. Právní část dokazování se zabývá otázkou, zda žalovaný (stát či jiný subjekt) svým jednáním porušil nějakou právní povinnost. Zde často nejde pouze o porušení závazků z Pařížské dohody, ale o porušení lidských práv, do nichž klimatická změna může negativně zasahovat, nebo o odpovědnost za škodu.

Prokázání příčinné souvislosti mezi škodou a jejím zdrojem je pro úspěch případu nezbytné, přitom v klimatických případech je často extrémně náročné. Důvodem je velmi komplexní povaha problému klimatické změny, mnohočetnost aktérů na straně viníků i obětí a fakt, že klimatickou změnu spolupůsobí kromě lidské činnosti i další jevy. Neboli jen velmi obtížně lze prokázat celý řetězec příčinné souvislosti, který začíná u vypouštění emisí skleníkových plynů konkrétním provozem, pokračuje přes vliv vzrůstající koncentrace skleníkových plynů v atmosféře k růstu globální teploty a z toho plynoucích jevů (například růst hladin oceánu, tání ledovců, extrémní jevy počasí) a končí u škody způsobené konkrétnímu jednotlivci na jeho životě, zdraví, majetku, úrodě atd. Na základě argumentace, že klimatická změna je příliš komplexní jev, než aby bylo možno přičítat odpovědnost za škodu jednotlivému emitentovi, ostatně doposud vítězily ve sporech žalované subjekty – korporace, zejména v USA. Ovšem nové pododvětví climate attribution science, jež se věnuje tomuto průsečíku mezi klimatickou vědou a právem, za poslední roky nesmírně pokročilo, jak upozorňuje i právě vydávaná Šestá hodnotící zpráva IPCC. Prokázání některých vztahů příčinných souvislostí, které bylo dříve nemožné, bude díky rozvoji tohoto oboru umožněno.

Jako příklad využití poznatků klimatické vědy v soudním řízení proti státu pro jeho nedostatečnou činnost k ochraně klimatu lze uvést první českou klimatickou žalobu, která byla podána v dubnu t. r. Žaloba tvrdí, že Česká republika nečiní dostatečná opatření k ochraně klimatu tak, aby plnila mezinárodní a evropské unijní klimatické závazky, a požaduje, aby vláda zásadně zintenzivnila aktivitu v této oblasti. Žaloba je podložena expertním důkazním materiálem, konkrétně:

  • zvláštní zprávou IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C a v českém jazyce pak materiálem Akademie věd ČR, které dokládají, že změna klimatu je způsobena vypouštěním emisí skleníkových plynů a že zvýšení globální teploty nad 1,5 °C je třeba považovat za nebezpečné;
  • studií Českého hydrometeorologického ústavu o posouzení dopadů změny klimatu na Českou republiku, jež ukazuje, že téměř ve všech odvětvích bude mít změna klimatu negativní dopady;
  • expertním posudkem německé organizace Climate Analytics, která rovněž dochází k závěru, že změna klimatu bude mít významné negativní dopady na zemědělství, lesnictví a zdraví obyvatel;
  • dvěma posudky klimatických expertů o tom, zda ČR plní své závazky ve snižování emisí skleníkových plynů, které oba docházejí k závěru, že od roku 2017, kdy ČR přistoupila k Pařížské dohodě, nejsou české emise snižovány dostatečně rychle tak, aby byla podstata Pařížské dohody naplněna, a ani budoucí strategické plány ČR se neslučují s nutnou mírou mitigace změny klimatu.

Je tedy patrné, že pro základní argumentaci o příčinách a dopadech klimatické změny byl využit důležitý výstup Mezivládního panelu IPCC, následně pro obrázek o konkrétní situaci v ČR byly zadány či využity specificky zaměřené studie. Argumentace pomocí zpráv IPCC se stala v klimatické litigaci již pravidlem. Byla využita ve všech případech z poslední doby, které se často citují, například v prvním úspěšném evropském případu Urgenda, v němž nizozemský soud přikázal vládě zvýšit klimatické cíle, v prvním případu, kdy (rovněž nizozemský) soud nařídil snižovat emise soukromé korporaci Shell, nebo v první doslova mezikontinentální klimatické litigaci Lliuya v. RWE, v níž peruánský farmář žaluje německý koncern RWE za podíl na škodách hrozících z důvodu rychlého tání ledovce nad jeho městem kvůli globálnímu oteplování způsobenému emisemi skleníkových plynů.

Povodně v Praze v roce 2002
Povodně v Praze v roce 2002
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Zprávy IPCC, zejména pak Zvláštní zpráva ke globálnímu oteplení o 1,5 °C, jsou tak velmi důležitým podkladem pro klimatické právo v oblasti legislativy i soudnictví. Kvalita způsobu, jakým se se zprávami a dalšími expertními důkazy, jako jsou posudky, argumentuje, může mít značný vliv na výsledek soudního procesu, a tedy i zprostředkovaně na pokroky v zavádění klimatických opatření. Uvádí se, že pro soudy napříč různými jurisdikcemi představují výstupy Panelu IPCC zdroj požívající vysoké autority a kredibility. Zároveň ovšem nejnovější studie, která zkoumala povahu a kvalitu vědeckých důkazů předložených žalobci v sedmi desítkách klimatických žalob,[3] poukazuje na to, že v řadě případů řešených soudy neodpovídal žalobcem předložený vědecký důkazní materiál nejnovějšímu a plnému stavu vědeckého poznání. V některých ze zkoumaných případů například nebyly kvantifikovány dopady přičitatelné klimatické změně, po kvantitativní stránce nebyl prokázán příčinný vztah mezi emisemi žalovaného a škodou žalobce nebo byly vazby mezi emisemi a určitým typem škody dokládány pouze v obecné rovině, nikoli specificky ve vztahu k řešené škodě. Přitom současné vědecké poznatky již takové prokazování umožňují, a při jejich použití by se tak zvýšily šance těchto případů na úspěch. Proto je důležité, aby žalobci k takovým relevantním vědeckým poznatkům měli přístup a soudům je předkládali. Jmenovitě lze uvést tři oblasti, v nichž již věda pokročila, ale zatím se to dostatečně nepromítlo do podkladů doprovázejících žaloby:

  1. přičitatelnost dopadů klimatické změny konkrétním emitentům skleníkových plynů, kde lze využít již vyvinuté metody oboru climate attribution science;
  2. možnost předpovídat dopady klimatické změny způsobené budoucími emisemi;
  3. odlišitelnost právně relevantních společenských a fyzikálních hybných sil působících klimatická rizika a dopady.

Klimatická věda se tak zdá být do budoucna, při jejím lepším využití ze strany žalobců, zásadním zdrojem důkazního materiálu, a to na úrovni, která může pomoci k úspěchu většímu počtu žalob. S využitím nejnovějších metod už by například nemělo docházet k případům, kdy soudy nesprávně vyvozují, že přičíst dopady klimatické změny konkrétnímu emitentovi je nemožné. Klíčem se zdá být dialog a lepší spolupráce mezi právní a klimatickou vědeckou komunitou.

 

[1] GHALEIGH, N. S. Science and Climate Change Law – The Role of the IPCC in International Decision-Making. In GRAY, K. R., TARASOFSKY, R. a CARLARNE, C. The Oxford Handbook of International Climate Change Law. Oxford University Press, 2016, s. 60–61.

[2] MEYER, T. Institutions and Expertise: The Role of Science in Climate Change Lawmaing. Tamtéž, s. 442.

[3] STUART-SMITH, R. F., OTTO, F. E. L., SAAD, A. I. et al. Filling the evidentiary gap in climate litigation. Nature Climate Change 11, 651–655 (2021), https://doi.org/10.1038/s41558-021-01086-7.


reklama

 
foto - Müllerová Hana
Hana Müllerová

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (142)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LM

Ladislav Metelka

17.8.2021 09:29
Když budu detailista - členy IPCC nejsou lidé, ale státy.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

17.8.2021 13:44 Reaguje na Ladislav Metelka
vše je o lidech a jejich přístupu...ale myslet si, že se všichni znečistí podle rozkazu klimatické bídy asi úplně nejde...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:31 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale na zástupcov IPCC jednotlivých štátov sú kladené prísne kritériá. https://www.mzp.cz/cz/articles_el090907pretel
Odpovědět
ig

17.8.2021 09:48
IPCC si především 33 let vymýšlí nesmysly. Kdyby soudy doopravdy dělaly to co se požaduje na ilustrační fotografii (Listen to the Science), nepřijaly by jedinou "klimatickou" žalobu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 10:16 Reaguje na
IPCC nic nevymýšlí, jenom dělá souhrn vědeckých poznatků do uceleného systému.

Je to mezinárodní panel a státy tam mají své zástupce (za nás je tam pan Tolasz).

Samozřejmě na základě tvrdých dat dělá modelování celého klimatu a vydává prognózy a doporučení.
Je to prakticky jediná organizace na takové úrovni na světě a její výstupy jsou x krát kontrolovány a oponovány, jejich výsledky se dají brát jako skutečnost, realita, neboli pravda.

Ropácké shazování této organizace je jen diletantské neumětelství, samozřejmě finacované ropnou a uhelnou lobby, jak dycky.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádná tvrdá data neexistují , jde pouze a jenom o pravděpodobnostní modely zatížené solidní dávkou nepřesnosti.
A lze dokumentovat řadu případů, kdy se výsledky upravily, aby vyvolaly správnou reakci.
IPCC není vědeckou organizací, ale mezivládním sdružením, kde si politici a lobby skupiny podávají ruce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 13:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tvrdá tada jsou ty milióny měření všemožných parametrů, výzkumy ze sedimentů i ledovcových vývrtů, dokumentace klimatické změny atd. atd.

Jesli považujete fotografie 80 - 100 let staré z různých hor světa a jejich dnešní, focené ze stejného místa ve stejné roční době, za "pravděpodobnostní modely", tak to máte prostě blbý.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 14:05 Reaguje na Pavel Hanzl
V roce 1993 jsem vystopil na Gros Glockner turistickou cestou z chaty Franz Josef hute.
Ta byla koncem 19.století postavena hned vedle mohutného ledovce. Když jsem šel já, setupovalo se na něj po žebřících asi 170 výškových metrů.
Ale pořád to byl pěkný macek.
Díval jsem se teď na mapu, už tam není vůbec a vedle travnaté loučky je malé jezírko.
Neskutečné a až děsivé...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 14:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemusím chodit na gros Glockner, stačí když si projdu krajinu svého dětství. Ten rozdíl je skutečně hrozivý.

My se ovšem lišíme v příčinách - vy za vším vidíte démonický CO2 , já zase ne.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 14:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co tedy způsobilo, že ledovec na Gross Glockneru roztál? Jaký jiný to byl démon, co to dokázal?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

17.8.2021 14:53 Reaguje na Jiří Svoboda
A co způsobilo, že předtím narostl ?
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

17.8.2021 14:57 Reaguje na smějící se bestie
Taje moc rychle (narůstal pravděpodobně mnohem delé než bude tát), aby šlo jinou než antropog. příčinu ...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 16:08 Reaguje na smějící se bestie
Sněžení a minimální splaz a odtávání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 16:22 Reaguje na smějící se bestie
Normální teploty, při kterých se vyvíjel celý dnešní ekosystém.
Tak, jak by nepřežili dnes druhohorní ještěři, tak by nepřežil náš ekosystém teplotu z druhohor.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A v druhohorách neboli všade púšte? Minule ste tvrdil, že vplyvom zvýšenia koncetrácie CO2 o 100 či 200 PPM bude takmer všade na Zemeguli púšť.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 18:48 Reaguje na Vladimir Mertan
V druhohorách žil ekosystém milióny let vyvíjený v daleko vyšší teplotě.
Po nárazu asteroidu a prudkém snížení teploty z velké části vymřel.
Tohle se stane to samé, pokus se u nás oteplí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 22:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Vraveli ste že sa u nás oteplí a budú všade púšte. Prečo v druhohorách tie púšte všade neboli, keď bolo podstatne teplejšie ako dnes?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 09:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Preboga. Tehdejší ekosystém se vyvíjel pro tehdejší teplotu.
Pokud byly tehdejší běžné teploty přes +40°C a v extrémech přes +60°C, tak dnešní ekosystém by to nepřežil.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.8.2021 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže neboli púšte, lebo vtedajšie rastliny vydržali vysoké teploty. Už tomu rozumiem. Dnešné rastliny nevydržia vysoké teploty, biedne zahynú a všade na Zemi budú púšte. To spôsobí tých 100 molekúl CO2 z milióna a 2W/m2 tepelného žiarenia naviac.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:12 Reaguje na smějící se bestie
Spôsobila to končiaca Malá doba ľadová. Až koncom Malej doby ľadovej pribudli aj zrážky, dovtedy bolo síce chladno ale zároveň aj sucho.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.8.2021 20:02 Reaguje na smějící se bestie
to je dobrý, spousty lidí si myslí, že Zeměkole "myslí" lineárně...jako ty naše koule na krku :-) což tak není...je to o úhlu pohledu a myšelní...mantra CO2 za vše nemůže, ale že se chováme k Zemi dost ošklivě je zřejmé, jak jsem řekl někdy dříve, to, jak " hnusně" nebo dobře se chováme k této krásné planetě, tak se chováme i sami k sobě mezi lidmi. Je však otázka, jestli ještě přes to digitální " šílenství", které nám v hlavě kreslí obrázky na přání, to ještě všichni tak vnímáme
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Čo spôsobilo, že sa roztopil 1 km hrubý ľadovec, čo pokrýval Kanadu? Podobne veľký ľadovec bol nad Škandináviou, prečo sa roztopil aj ten škandinávsky ľadovec?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.8.2021 18:20 Reaguje na Vladimir Mertan
Zkuste strejdu googla:

,,By 8,000 years ago, the Laurentide Ice Sheet was a fraction of its original size, confined mostly to modern day Quebec and Labrador, a size and latitude broadly similar to that of the modern Greenland Ice Sheet. Due to differences in Earth's orbit 8,000 years ago, the amount of solar energy reaching the northern hemisphere was significantly greater than today, while the level of greenhouse gases were nearly equivalent to preindustrial conditions.,,

https://serc.carleton.edu/vignettes/collection/58451.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 18:39 Reaguje na Vladimir Mertan
Přirozené oteplování, které probíhalo od poslední době ledové.
probíhalo na zemské poměry velmi rychle, minimálně +1°C za 10 tisíc let
Dnes to běží 100x rychleji.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 22:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A dokladá to článok pana J.Z. a známy hokejkový graf.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 09:26 Reaguje na Vladimir Mertan
Dokládají to VŠECHNY normální grafy vývoje teploty.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

17.8.2021 15:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Také by mne zajímalo, co za tím vidíte. Dráha Země ve Sluneční soustavě je v krátkém období stabilní, Sluneční aktivita zdá se respektuje 11letý cyklus ... jedinou planetární novinkou (a aditivním globálním forcingem) je lidská činnost. Představte si naopak, že by se Země touto rychlostí ochlazovala - to by bylo podobně dramatické a lidstvo by velice rychle panikařilo. Přírodním působením takovou rychlost oteplení zatím nikdo nevysvětlil (tedy kromě konspirátorů, kteří si vystačí s fragmenty vědy nebo ji nepotřebují vůbec) .
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 16:11 Reaguje na Mimo Chodem
Ale pan Vinkler má ucelený vědecký pohled na klimatickou změnu a spolu s panem Kalendou tvoří pilíř klimatické vědy.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:36 Reaguje na Jiří Svoboda
To čo v diskusii robíte je metóda slameného panáka. Vytvoríte si ho z p. Kalendu (ktorý sa nemôže brániť) a cez p. Kalendu útočíte na p. Vinklera.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 18:31 Reaguje na Vladimir Mertan
Děkuji za zastání, už jsem si zvykl, že některým nejde o téma a dialog, ale nutkavou snahu ukojit vlastní agresivitu
v osobní rovině. Tedy neřešit problém, ale osobu.

Je to jev v českých diskuzích poměrně častý, dokládající frustraci některých jedinců
z vlastního selhání. A to jak v osobním životě, zejména však pracovním-obvykle odborné vyhoření.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.8.2021 18:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Proč by se nemohl bránit? Stačí se podívat sem do diskuze. Kalenda osočuje ostatní z různých věcí: třeba z ,,ekobyznisu,, s klimaodpustky osočil pány Metelku a Tolasze. Takže vyjádření p. Svobody je celkem OK. :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 20:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Ale Kalenda se může bránit, jenomže z věcné diskuse o hrubé chybě v jeho modelu zbaběle utekl. A pan Vinkler je jeho zastáncem. Bohužel jsou i takoví týpci.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.8.2021 17:04 Reaguje na Jiří Svoboda
P. Kalenda by musel tieto debaty čítať, aby mohol reagovať. Určite nevie na diaľku čítať myšlienky. Vy si beriete p. Kalendu ako nástroj na napadanie p. Vinklera.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 14:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Pana Vinklera bych si nedovolil napadnout, kdyby nepsal blbosti.

Jak víte, že tyto diskuse pan Kalenda nečte a pan Vinkler ho klidně mohl upozornit.

A co je to za napadání, když jsem oba "vědce" vyzdvihl za jejich opravdu přínosný společný článek publikovaný na Ekolistu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 17:24 Reaguje na Mimo Chodem
Základným nevedeckým postupom je hokejkový graf, z ktorého všetci klimatickí vedci vychádzajú. Z toho hokejkového grafu vyplýva potom mimoriadne dramatická rýchlosť oteplovania oproti minulosti. To že v minulosti došlo k rýchlejším zmenám ako je tá dnešná je zrejmé. Potvrdzuje to vedecká kapacita ako je Vojen Ložek, ale aj Petr Pokorný či Václav Cílek. Dá sa povedať, že o tom existuje vedecký koncenzus. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.8.2021 18:03 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak to tvrzení o vědcích a hokejkovém grafu je tak trochu vycucané z palce. Ale asi vím, proč je dle vás hokejkový graf nevědecký - odkazujete na růzené dezinformační weby jako notrickzone, atd. - takže to asi psali tam.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 18:36 Reaguje na Vladimir Mertan
Hluboký omyl.
Klimatická minulost se stále zkoumá a upřesňuje, žádné zvraty se tam už očekávat nedají.
Pánové Ložek i Pokorný měli nechumelistické názory v době, kdy se skutečně ještě málo vědělo, pan Cílek jasně říká, že tak prudké oteplování nebylo řádově statisíce let.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 22:15 Reaguje na Pavel Hanzl
P. Hanzl, vy si fakt ani nepamätáte, čo všetko ste už tvrdili. Poslal som vám video s prednášky p. Cílka. Hovoril tam o Dansgaard–Oeschger events“: během posledního glaciálu došlo k velmi
rychlým a krátkodobým oteplením (asi 25 krát) Potvrdil, že tieto oteplenia boli silnejšie ako to dnešné. Dajte mi prosím zdroj kde p. Cílek hovorí, že tak prudké oteplování tu nebylo 100 000 let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 09:31 Reaguje na Vladimir Mertan
To se ale týkalo lokálních změn počasí, pořád to nechápete?
10. února nějakého roku je v Brně nebývale teplo, třeba +6°C.
Další rok zamrzne a je -15°C ve stejný den.
Tohle skutečně neznamená, že se globální teplota za rok propadla o -21°C.
Jak to mám ještě vysvětlit??
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.8.2021 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ja to video s p. Cílkom môžem nájsť a znovu Vám ho poslať. Ale načo by som to robil, keď pravdepodobne pod prvým ďaľším článkom o klíme budete zase písať to isté. Dansgaard–Oeschger udalosti určite nepredstavujú lokálnu teplotu 10 února v Brne ani kdekoľvek inde na jednom mieste. Ale načo Vám to tu vlastne píšem :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 22:07 Reaguje na Vladimir Mertan
Myslím si, že jsem to viděl (pouštím si prakticky všechno zjímavé, co se tu objeví) ale nevzpomínám si, asi jsem to založil do škatule "výstřel do tmy".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ačkoli jsou účinky událostí Dansgaard – Oeschger z velké části omezeny na ledová jádra odebraná z Grónska, existují důkazy, které naznačují, že události DO byly globálně synchronní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 18:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Vědci nevychází nikdy z žádných nevědeckých podkladů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
No vidíte , zase se mýlíte.
Když francouzská Akademie věd obdržela svědectví desítek lidí o pádu kamenných meteoritů. kategoricky to odmítla ze zdůvodněním, že kameny z nebe padat nemohou.
A tedy je to nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 20:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
To se ovšem za "vědecké" prohlášení považovat skutečně nemůže.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 21:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je nějaká aktuální informace, že to teď vytahujete a máváte tím?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:23 Reaguje na Jiří Svoboda
Pan Vinkler vytváří účelové demagogie, kdy vytáhne zcela evidentní omyl starý 300 let a šermuje tím jak Saracén damascénskou šavlí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.8.2021 15:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To zhruba odpovídá jeho mentalitě a inteligenci.
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

17.8.2021 23:45 Reaguje na Vladimir Mertan
https://eos.org/articles/what-five-graphs-from-the-u-n-climate-report-reveal-about-our-path-to-halting-climate-change&utm_campaign=ealert
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.8.2021 22:25 Reaguje na Mimo Chodem
Základnou požiadavkou grafu je, aby používal rovnaké zdroje údajov. Nemôžeme zlepiť graf urobený iba z proxydát len z niekoľkých miest na svete a ku nemu prilepiť dáta z merania teplomerov. https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek treba si pozrieť aspon čas 41 -44 minúta.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

17.8.2021 21:02 Reaguje na
klimatická věda je spíš pavěda z které vychází jedno pozitivum, že by jsme se měli chovat k přírodě více ohleduplněji a nedrancovat jí ale globálně je to naprostý problém se k něčemu dopídit, tudíž relevance je jen v teoretické rovině
Odpovědět
MC

Mimo Chodem

17.8.2021 23:50 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Dokonce se tato pavěda přednáší na MatFyzu :-)), https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studijni-plany/2018-2019/studijni-program-fyzika/meteorologie-a-klimatologie
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:25 Reaguje na Jaroslav Řezáč
"I proto není překvapením, co nám zpráva IPCC, která je souhrnem více než 14 tisíc vědeckých prací a dílem 234 autorů z 65 zemí, vlastně ukazuje: zabránit......atd."

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/33/jako-kladivo?issueId=100524

Tohle skutečně nevypadá na pavědu, zvláště, když ty důsledky vidíme denně před očima.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.8.2021 10:42 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To že něčemu nerozumíte, neznamená že je to pavěda. ;-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.8.2021 10:43 Reaguje na
A jak jste na to přišel, že vymýšlí nesmysly?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

17.8.2021 10:13
Stav v řadě zemí přitom ukazuje, že soudy se utrhly z řetězu a pustily se do aktivismu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

17.8.2021 10:19 Reaguje na Richard Vacek
Bohužel !

Naši nezávislou justici nevyjímaje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.8.2021 10:17
"Nedostatečnost reakcí států na klimatickou změnu je často označována jako hlavní důvod raketově rostoucí klimatické litigace, ...".

Ne, tím je smutný stav, kdy je nejrůznějším minoritám tolerována možnost si něco vyřvat, bez ohledu na názor většiny ... bo přece vyšší dobro. Ona legendární mlčící většina s dlouho nechá opravdu hodně líbit ... otázkou je co se stane, až ten závit prdne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 10:27 Reaguje na Svatá Prostoto
Co má proboha společného vyřvávání minorit s klimatem??
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste si připustit, že jste minorita, a pochopíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 11:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Minorita je především ropácký babišistán, něco takového se v EU nevidí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 11:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Babišistán vykazuje aspoň formální ochotu rozvíjet JE, kdežto na západ od nás funkční JE zavírají - tak bojují proti klimatické změně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 11:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Ta formální ochota je asi tak co? Mohutně dotované solární a biopalivové tunely, neschopnost udělat vůbec koncepci rozvoje OZE a 10 let stále vyhlašovaný tendr na dostavbu JE, s výsledkem absolutní nula??

A kde proboha zavírají funkční JE kromě Německa?? Nevím o ničem, spíš více států JE chtějí stavět.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 14:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že Belgie či Švýcarsko také plánují zavřít. Ale ta prýštící německá blbost je jako příklad plně postačující.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

17.8.2021 14:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Bohužel, zvlášť když Německo vládne EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 15:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Zavírají jaderky kvůli stáří a vzrůstajícím nákladům na údržbu a bezpečnst.
Německo nikomu nevládne, ale slovo má dost silné, když odešla Británie.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.8.2021 18:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to je dobrá lež.
Co jiného od vás ovšem čekat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 18:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle prosím, když už máte jiný názor tak si nevymýšlejte.

Jaderky v Německu se zavírají na základě politického rozhodnutí, které bylo přijato po havárii ve Fukušimě.
Do té doby naopak Němci měli zájem JE využívat i stavět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 18:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Němci zavírají funkční jaderky, to ví každý, ale já odpovídal na pana Svobodu, který psal o Švýcarsku a Belgii.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.8.2021 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako mi chcete tvrdit, že ty nejrůznější skupiny pošuků, kteří když se v dvouciferném počtu někde na veřejnosti sejdou a ekolist má rázem o čem psát, vyjadřují názor většinové společnosti?

Hmmm ... tak to jo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 13:35 Reaguje na Svatá Prostoto
Ne. Dívám se na jednání normálních států EU, kde lidé volí Zelené a zelené programy u jiných stran, kde kupují elauta a masivně si pořizují fve na střechy svých domků, ve firmách investují do čistých energií, staví mohutně OZE, staví vodíkové vyvíječe a prostě dost rychle i za cenu vysokých nákladů s tím něco dělají.
A to je silně převážná část občanů EU.
Jen u nás se žvaní, hledá se proč to nejde, čadí z uhláků a bečí se, že je to čím dál dražší a pluje se na ty, kteří se snaží.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.8.2021 15:43 Reaguje na Pavel Hanzl
No, kdyby se fakt nějak racionálně snažili a vlastní činností šli příkladem, tak by to byla jiná pohádka ... jenže ti, co nejvíc řvou jsou většinou ti, kteří u toho taky skončí.

Různých spolků jejichž členové či příznivci se skutečně o přírodu starají není u nás tak málo ... jenže ti se nepřilepují jak pitomci k silnicím, nelezou po rypadlech a neprudí před Sněmovní (i když tam mi zase až tak neva, ať naši volení zástupci lidu taky užijí:-).

V té Evropě je to jak kde a až se začnou ty náklady projevovat v účtech zejména nízkopříjmových skupin, ta ještě bude veselo. Ty žluté vesty fakt nejsou nějací ropáci nebo Putinovi zaprodanci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 16:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Zkuste se podívat jak mohutné terrawatty se vyrábí v nových OZE, kolik už jezdí elektrických aut, jak mohutně se překopávají špinavé zdroje i fabriky, to je vám pořád málo??
Já vůbec nepíšu a pošucích na rypadlech, já píšu o většinové společnosti v normální Evropě, která tohle prostě dělá a nežvaní jak naši mašlonci.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

19.8.2021 13:51 Reaguje na Pavel Hanzl
A kolik z vámi popsaného se tak nějak samospádem, a kolik díky nejrůznějším restrikcím a dotacím?

Ta vaše argumentace je asi stejně smysluplná, jako tvrdit jak byly JZD super duper, když do nich prakticky všichni sedláci vstoupili. A jo, vstoupili. Ale proč ...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 11:19
Upřímně nechápu, paní Muellerová, k čemu jsou národní klimatické politiky postavené na nezávazných slibech do daleké budoucnost, když jde o globální problém, který je nutné řešit jednotnotným globálním nástrojem. To je tak složité pochopit, že tady nejde o závod, která jednotlivá země bude (kdo ví jak našvindlovaně) první na cílové pásce uhlíkové neutrality, ale kdy tam dorazí celá planeta?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 11:20
Naprosto skvělý článek , který m.j. prokazuje, že v soudních přezkumech klimaalarmisté nejsou s to věrohodně doložit svá tvrzení a podle toho taky dopadají.
Soudy nezajímají pocity, ale chtějí předložit relevantní důkazy ze strany žalobců, kterých se buď nedostává anebo jsou shledány nedůvěryhodnými.
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.8.2021 13:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
je třeba si uvědomit, že existuje několik významů slova "důkaz".
1. důkaz v matematice. ten prostě neokecáme.
2. důkaz u soudu. tam je důkazem to, co soud přijme za důkaz.
3. důkaz v účetnictví. tam je důkazem (dokladem) to, co finančák přijme za důkaz a vydrží mu ten názor po dobu, než se to podaří legálně skartovat.
4. důkaz ve statistice
5. důkaz v přírodní vědě
6. důkaz ve společenské vědě
a ještě spousta dalších úrovní významu slova, která mě zrovna nenapadla.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 14:16 Reaguje na Lukas B.
Souhlas, ad 2) prostě soudy nejsou přesvědčeny o světské pravdě žalobců
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 14:43 Reaguje na Lukas B.
5., 6. Věda nemůže nic dokázat, pouze předložit smysluplnou vyvratitelnou teorii, která je ve shodě s dosavadní zkušeností, a čekat na vyvrácení.
Odpovědět
ig

17.8.2021 16:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Když tomu řekneme potvrzení teorie, bude to lepší? Myslím tím třeba když Galileo házel z věže různě těžké koule nebo když LIGO potvrdila sto let staré Einsteinovy výpočty. Něco takového bych chtěl mít ohledně směru kauzality případů oteplení a růstu koncentrace CO2. Pak teprve bych se nedivil, kdyby to soud akceptoval jako důkaz.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 21:10 Reaguje na
Ta kauzalita CO2 a oteplení je fyzikálně ověřena experimantálně i teoreticky kvantově mechanickými výpočty absorpčních spekter tepelného záření. Nevím, co si lze přát od vědy více.

Elementární neznalost brání věcné diskusi, což se nám tu hojně děje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.8.2021 21:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Podívajme sa na Ptolemajovský model vesmíru. Vedci si stanovili, že Zem je stredom vesmíru a potom začali na tento model vyrábať vzorce. Podľa pozorovania na oblohe stanovili nesmierne zložitý systém pohybu planét, ktoré tvorili tzv. epicykly. Dokonca sa podľa tohoto modelu dala predovedať poloha planét na oblohe. Neskôr sa ukázalo, že to bolo celé zle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 09:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Ptolemajovský model byl něco zcela záhadného, protože ho v té době nikdo nemohl vytvořit.
v té době se neznal sextant, neznal se teodolit, neznal se ani dalekohled, neznali ani gravitaci.
Takže se nemohli dostat ani k pojmu kulaté Země, tj. ani ke Geo nebo Helio - centrickému systému.
Prostě to opsali (a někdy dost blbě) ze starých záznamů uložených v Alexandrijské knihovně. Sám Ptolemaios byl jejím správcem.
Jeho mapy to taky dokládají, třeba Skandinávii NIKDY mapovat nemohl.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.8.2021 14:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč opakovaně píšete tyhle hovadiny?
Odpovědět
ig

18.8.2021 20:52 Reaguje na Pavel Hanzl
O kulatosti zemní nepochybovali ani církevní vědátoři za Kolumba. Jen se ho snažili přesvědčit, že má špatná data (měl!) a že Země je ve skutečnosti větší. A dalo se to celkem přesně (s 15% chybou) změřit už za Eratosthena (250 BC). V zásadě od té doby o tom až na pár recesistů a náboženských fanatiků nikdo nepochyboval. Zkuste použít jiné přirovnání :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 22:13 Reaguje na
Za Erasthotena jezdil oblohou sluneční Bůh Helios se svým spřežení ohnivých koní......
Erasthotenes to měřil počítáním otočky kola na vzdálenosti přes 20 km a přes hory.
Přesnost možná +-50%.
Trefil se ale do procenta (dle přesnosti moderních měření.
Náhoda to nebyla, byl správcem Alexandrijské knihovny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry, 200km.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.8.2021 15:20 Reaguje na Vladimir Mertan
Dobře, tak Mertanovi nezapadají závěry klimatické vědy do jeho přesvědčení a tak z toho, aniž by uvedl jakýkoliv zpochybňující argument, udělá Ptolemajovský model vesmíru.

To je opravdu směšný přístup argumentačního chudáka. S Vinklerem si můžete podat ruku!
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.8.2021 16:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Neviem prečo idete do osobného útoku. Uviedol som Ptolemaiovský model vesmíru ako príklad zlého počiatočného predpokladu Zeme ako stredu vesmíru a následné prispôsobovanie pohybu planét do epicyklov aby to vychádzalo. Podobne sa teraz postupuje z teóriou CO2. Ak sa napríklad v 70 rokoch 20 storočia ochladzovalo, prišlo sa s teóriou chladiacich aerosolov. S p. Vinklerom si ruku podám hocikedy, pretože s jeho názormi súhlasím a za jeho názory si ho aj veľmi vážim.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 15:04 Reaguje na Vladimir Mertan
Ten osobní útok jsem si nemohl odpustit. Agrumentovat že současné klimatické modely jsou špatně, protože kdysi existoval chybný Ptolemaiovský model vesmíru, to je opravdová argumentační ubohost.

Třeba to tak necítíte - k vaší škodě.
Odpovědět
va

vaber

19.8.2021 17:13 Reaguje na Jiří Svoboda
přece nešlo o argument proti klimatickému modelu ,ale o příklad jak se největší,, odborníci ,,v historii mnohokrát mýlili i když si byli svoji pravdou naprosto jisti,
to se opakuje i dnes a bude i v budoucnu,
když klimatické modely tak dobře fungují napište jaká bude budoucnost, kdy se klima změní,kdy začne teplota planety měnit a jak a co bude hlavní příčinou změny ?
to vše musí dobrý model umět správně předpovědět,nebo co jiného se od modelu čeká? pokud to neumí, na co je
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 21:30 Reaguje na vaber
Omyly jsou přirozenou součástí vědy. To jen blbečci jsou jisti svou neomylností.

Podívejet se, prosím, na co pan Mertan svým prvním komentářem reagoval a sám si, prosím, vyhodnoťte úroveň a smysluplnost toho komentáře.

To o modelech si najděte ve vědeckých časopisech. Proč to chcete ode mě?

Toto všechno ty modely umějí, je jen třeba dodat nějaký scénář emisí CO2.
Odpovědět
va

vaber

20.8.2021 09:27 Reaguje na Jiří Svoboda
já jsem chtěl jen předpověď, kterou modely stanovily a pokud jsou modely správné, měl by být i stejný výsledek a tím je správná předpověď budoucího klimatu, scénář emisí CO2 je myslím docela znám a dobrá je i predikce do budoucna, buď ta optimistická nebo méně optimistická a obě varianty by měly modely snadno zvládnout,
já modelům nevěřím protože škála předpovědí je tak široká ,že ať se stane cokoliv vždy bude někdo mít pravdu, podobně jak předpovědi kartářky,
zatím je to je hra s matematickými rovnicemi a matematika je jen nástroj vědy který může popisovat realitu nebo taky nemusí,
to je odvislé od mnoha faktorů a důležitá je i správná interpretace výsledku,což také nebývá jednoduché,
soudce výsledku je jen správný popis reality a možná správná predikce dalšího chování systému,
ukázkový příklad pomoci matematiky vědě jsou rovnice v Teorii relativity a jejich správná interpretace ,

Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.8.2021 17:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale ja predsa netvrdím, že klimatické modely sú zle, pretože aj kedysi existoval chybný model vesmíru. Ja sa snažím poukázať na to, ako to v praxi vyzerá ak si zvolíme chybný predpoklad za základ teórie a to je rozdiel. Podobne to tvrdí románový detektív Sherlock Holmes, Ak si ľudia utvoria teóriu skôr ako poznajú fakty, začnú si fakty prispôsobovať aby vyhovovali ich teórii. To sa práve deje dnes. Schválne sa mení história klímy tak, aby zapadala do teórie GO. Namiesto osobných útokov by ste sa mohli zamerať na vysvetlenie prečo sa tak rýchlo roztopil 1km hrubý ľadovec nad Kanadou a Škandináviou. Ak toto dokážu vysvetliť súčasné klimatické modely, budem im veriť ich predpovede do budúcnosti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 21:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak máte začít diskusí chybnosti výhozího předpokladu a navrhnout lepší výchozí předpoklad!

Klimatické modely tu nejsou k tomu, aby řešily roztávání jednotlivých ledovců. Ty musejí pracovat na globálnější úrovni. Ad absurdum byste po klimatických modelech mohl žádat vysvětlení, proč vám uschla před 10 lety švestka na zahradě.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.8.2021 06:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Prečo by som mal práve ja navrhnúť lepší východzí predpoklad? Ja (a Sherlock Holmes) predsa tvrdíme, že máme najskôr posúdiť fakty a a až potom vytvoriť teóriu. Klimatické modely by mali vedieť vysvetliť rýchle zmeny klímy v minulosti. O tom, že zmena bola rýchla a globálna svedčí napríklad rýchlosť stúpania morskej hladiny, ktorá stúpla o 130 m. V niektorých obdobiach stúpala veľmi rýchlo. Vieme ako presne rýchlo stúpala, dokazujú práce na koraloch čo žili v tom čase, alebo tiež veľmi veľké nánosy štrku v riečnych nivách. Z tou švestkou mi pripomínate p. Hanzla čo prirovnal lokálnu teplotu v Brne k Dansgaard–Oeschger udalosti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.8.2021 17:20 Reaguje na Vladimir Mertan
Co je špatného na přeppokladu, že CO2 je skleníkový plyn a přibývá ho v atmosféře spalováním fosilních paliv?

Klimatické modely jsou jistě schopny vysvětlit náhlé změny klimatu. Je ale třeba mít data o příčině té klimatické změny. Pokud nejsou k dispozici, model si je z prstu nevycucá.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.8.2021 20:29 Reaguje na Jiří Svoboda
To je nepochybne dobrý predpoklad. Neznamená to ale (v prenesenom význame že Zem je stredom vesmíru) a že CO2 je to ten najdôležitejší regulátor teploty Zeme. Aby sme sa presvedčili, či je CO2 naozaj tá rozhodujúca sila, ktorá hýbe klímou, musíme predovšetkým pravdivo preskúmať históriu zemskej klímy a zistiť čo hýbalo teplotami Zeme v minulosti. Klimatológovia by sa nemali snažiť históriu meniť tak aby vyhovovala ich teórii. Známy pojem je pojem "hide the decline" z uniknutej korešpondencie Phila Jonesa klimatolǵa z CRU https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-hide-the-decline.A141213_180429_p_klima_wag
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.8.2021 15:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Proč pořád melete to stejné dokola?

V historii mohly být desítky různých dominantních příčin pro tehdejší globální změny klimatu. Co studium těchto změn vypoví o té současné, když žádná z těch možných příčin historických změn nebyla v současnosti zjištěna a naopak v historii nikdy nebyly antropogenní emise CO2?

Možná s hotentotem by byla diskuse přínosnější, než s vámi.
Odpovědět
ig

18.8.2021 20:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Absorpční spektrum CO2 je řídké jak noty na buben. Tři píky v pustině nul :-) Připadá mi to pro vysvětlení takové ... málo přesvědčivé :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 14:51 Reaguje na
Ty píky mají svou šířku a opravdu to tu absorpci i při tak malé koncentraci udělá. Mohu vás ujistit, že stejný dojem jak vy jsem měl před 10 lety také. Nehrajeme na dojmologii ale na spočítatelnou fyziku.
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.8.2021 19:23 Reaguje na Jiří Svoboda
jistěže máte pravdu. vzal jsem to zkratkou. opravdové důkazy jsou samozřejmě pouze body 1-3.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 18:43
Zdá se mi, že se směšují dvě věci poněkud nešťastně dohromady.
Oteplování a antropogenní emise CO2. Nikdo soudný nepopírá, že se
v posledních desetiletích otepluje a stejně tak, že roste koncentrace CO2 v atmosféře.
Problémem z mého pohledu je, že neexistuje nevyvratitelný důkaz o tom, že jediným viníkem je CO2.
I v VI. Zprávě to nikde nenajdete, používá termínů "předpokládá se",
"s velkou pravděpodobností" a tuším, že nejexpresívnější výraz tam použitý je "téměř s jistotou".

Klidně mohu sdělit analogicky, že "téměř s jistotou" nikdo z diskutujících nevyhraje první cenu ve Sportce nebo Eurojackpotu.
A budu mít na 99.99999999 % pravdu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 19:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady můžu s vámi stoprocentně souhlasit, že neexistuje nevyvratitelný (ani vyvratitelný, ani žádný jiný) důkaz o tom, že jediným viníkem je CO2.
Metan je si ještě 20x razantnější, je to i vodní pára, jsou to freony atd. atd. těch skleníkových plynů je přece celá řada.

Jenom jsem si nejsem jist, že právě tohle jste chtěl sdělit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě to jsem chtěl sdělit. Článek m.j. reaguje na stav ,kdy se k soudům podávají žaloby s jediným podtextem - klimatická hrozba způsobená emisemi CO2 a žalobci se ocitají často v důkazní nouzi.
Proto šermují zprávami IPCC , které ovšem jejich tvrzení neprokazuje, ale pouze podporuje. A je na vůli soudu, aby zvážil argumentaci a rozhodl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.8.2021 20:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Možná určitý problémem je fakt, že právě CO2 lidé emitují do atmosféry skutečně gigantické množství, takže je jasně dominantním viníkem oteplování. Ostatní se přidávají jako pyramidový jev.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2021 21:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Panu Vinklerovi nejsou jasné možnosti vědeckého poznání, tj. že věda nemůže nic dokazovat. Jinak by nenapsal takovou pitomost jako: "Problémem z mého pohledu je, že neexistuje nevyvratitelný důkaz o tom, že jediným viníkem je CO2.".

Nikdo netvrdí, že emise CO2 jsou jediným viníkem, nejlepším vyjádřením by asi bylo dominantním spouštěčem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.8.2021 23:23 Reaguje na Jiří Svoboda
"věda nemůže nic dokazovat" - to si nechte zarámovat a pověsit na zeď .

Například Pythagorova věta, snad známá i vám, dokazuje , že součet obsahů čtverců nad odvěsnami se rovná obsahu čtverce nad přeponou pravoúhlého rovinného trojúhelníka.
Rozumí se ve dvojrozměrném prostoru.

Jak vidět ,jsou i tací, co matematiku za vědu nepovažují .
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

18.8.2021 08:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Matematika nezkoumá reálný svět, ale abstraktní struktury. Pythagorovu větu lze dokázat v myšlenkovém prostoru definovaném axiomy, o kterých se nepochybuje a které nelze dokázat.

Příčinná souvislost antropogenních emisí CO2 a oteplování je v relevantních vědeckých kruzích považována za jistou se spolehlivostí 5 sigma. Tedy stejnou, jako že existuje higgsův boson apod.

viz např. https://www.reuters.com/article/us-climatechange-temperatures-idUSKCN1QE1ZU


ps. Nárůst koncentrace CO2 v atmosféře a změnu jeho izotopového složení korelující s izotopovým složením fosilních paliv si Vy osobně vysvětlujete jak?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 12:19 Reaguje na Petr Dvořák
Jednoduše. Je to jen lhaní obyčejným lidem v zájmu oteplovací lobby, která asi už ovládá celou planetu více, než židozednářská (židobolševická, bankovní FED atd.) lobby.
Pan Vinkler na to zásadně neodpovídá, ale já vím, co si myslí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 14:52 Reaguje na Petr Dvořák
Konečně inteligentní příspěvek. Vůbec nezpochybňuji nárůst koncentrace CO2 v atmosféře díky spalování fosilních paliv.
/dnes cca 400ppm/

Co zpochybňuji je vliv antropogenních emisí CO2 na globálním oteplování jako rozhodujícího činitele.

A cestu dekarbonizace prostřednictvím masívního nasazení OZE mám za nejhorší možné řešení vedoucí k podstatně vyšší újmě
na ŽP .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 17:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak jmenujte nějaké lepší řešení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 15:07 Reaguje na Petr Dvořák
Jinak označení „pět sigma“ je statistický ukazatel a znamená, že existuje pouze šance jedna ku milionu, že by se signál objevil, kdyby nedošlo k oteplení .

Na to vám mohu uvést, že podstatně nižší pravděpodobnost 1:13 milionům (přibližně) existuje a celkem pravidelně se objevuje každý týden při slosování Sportky.
Na mysli mám zajisté situaci, kdy sázející uhodne všech šest čísel.

A mohl bych pokračovat k Eurojackpotu který je ještě o řád nižší. Přesto se po čase najde výherce.

Z tohoto pohledu je "pět sigma" doslova o ničem.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

18.8.2021 18:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hmm. No dobře, ale pokud je člověk zodpovědný za nárůst koncentrace CO2 a zároveň se otepluje vlivem skleníkového efektu (pro to svědčí indicie jako např. rychlejší oteplování nocí) a zjevně se nenabízí žádná jiná vysvětlení (aktivita Slunce apod.), tak proč se otepluje? A proč v souladu s fyzikálními modely?

Zdá se mi, že tady už prostě moc prostoru pro diskusi není. Četl jsem a poslouchal snad všechny "klimaskeptické" argumenty, ale většinou to je dost amatérské relativizování "co kdyby".. přinejmenším v tom českém rybníce.


K tomu příměru se sportkou .. 1:13 milionům je pravděpodobnost, že právě Vy vyhrajete (vsadil-li jste si), ne, že někdo vyhraje. Takže to trochu pokulhává.
Pokud bych ten příměr rozvinul, vsadit na to, že za oteplování nemůžeme a chovat se, jako by se nechumelilo, je jako vsadit ve sportce na pět čísel a utratit všechny úspory za divoký večírek, protože na nájem a školné pro děti bych přece zítra mohl vyhrát.
Z tohoto pohledu je "5 sigma na prohru" slušná jistota.


Pokud jde o cesty k dekarbonizaci, tam by (podle mě) mělo být těžiště diskuse. Osobně mám pocit, že se kolem toho (alespoň mimo akademickou sféru) chodí jako okolo horké kaše, protože se nikdo neodvažuje nahlas říct, že současná úroveň života, nebo alespoň ten jeho spotřební způsob, je neudržitelný. Neřku-li jejich rozšíření na celou populaci Země, které je naprosto nemyslitelné.
Namísto toho se řeší zástupné problémy, jako (elektro)automobilismus aj. a cenný čas a prostředky utíkají mezi prsty.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 21:17 Reaguje na Petr Dvořák
Odpověď by byla mimo rozsah diskuze.
Mám rozdělaný příspěvek k VI. Zprávě a pokud mi bude zdraví sloužit do deseti dní ho zašlu na Ekolist.
Pak můžeme diskutovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 21:36 Reaguje na Petr Dvořák
Vysloveně k Pythagorově větě -- mohu vám předložit i geometrický důkaz.
Ten má materiální povahu (papír, tužka, čáry) a lze jej umístit přímo do našeho třírozměrného světa.
Nemá abstraktní povahu a přesto reálně dokazuje konkrétní tvrzení.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

19.8.2021 08:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dokazuje, ovšem s omezenou přesností a pouze na dané škále (vzhledem k velikosti vesmíru prakticky nekonečně malé). Dokonce dnes "víme", že vesmír není (abstraktní) eukleidovský prostor a že ten geometrický důkaz opravdu nelze extrapolovat na velká měřítka.


Jinak, pokud souhlasíte s:
"Současnou změnu klimatu způsobuje téměř výlučně lidská činnost."
Pak mi zbývá snad už jen, jak se říká hezky česky "land use". Odlesňování, průmyslové zemědělství a degradace půd apod. Jsou to ovšem faktory zahrnuté v modelech a celé oteplování vysvětlit nedokážou. Určitě ne oteplování oceánů, stírání rozdílů mezi dnem a nocí aj.

Ale počkám si tedy na článek. S pozdravem.
Odpovědět
ig

19.8.2021 09:45 Reaguje na Petr Dvořák
Nicméně k tomu, aby zedník vytyčil skládacím metrem pravý úhel úplně stačí :-) Omlouvám se za svou malost, ale mně takový rozsah platnosti úplně stačí a stačil by i u toho klimatu. Lobačevského geometrie v osmirozměrném zakřiveném vesmíru mě v tomto bodě míjí :-)
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

19.8.2021 10:07 Reaguje na
Já si tady s tou filosofií a "matematickým důkazem (antropogenní) změny klimatu" nezačal.
Pokud Vám stačí skládací metr na pravý úhel, mohlo by Vám stačit 5 sigma na oteplování.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.8.2021 15:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jsou tací co matematiku za vědu považují.

Proč pane Vinklere máte potřebu pořád se znemožňovat?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 16:21 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud vaše výroky budou logicky bezrozporné a racionální ,
žádná potřeba se k nim vyjadřovat nevznikne.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 14:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
To stejné platí o mně vůči vám! Tak se snažte, prospěje vám to!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Současnou změnu klimatu způsobuje téměř výlučně lidská činnost. Zatímco předchozí zprávy vlivného klimatického panelu OSN zněly o něco opatrněji, ta nejnovější, zveřejněná 9. srpna, mluví jasně: Oteplení pozorované od druhé poloviny 19. století způsobily emise skleníkových plynů vypouštěné člověkem. Naopak přírodní vlivy, jako je sluneční aktivita nebo sopečná činnost, na změny prakticky neměly vliv".

"I proto není překvapením, co nám zpráva IPCC, která je souhrnem více než 14 tisíc vědeckých prací a dílem 234 autorů z 65 zemí, vlastně ukazuje: zabránit......atd."

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/33/jako-kladivo?issueId=100524

Podle vás je IPCC jen jakási "politické něco, kde se setkávají politici s lobbisty".
Mě připadá zcela neskutečné, jak vzdělaný člověk (a to nejste sám) se může tak fatálně mýlit a trvat na svém omylu i přes zdela neprůstřelné důkazy.

Prostě považovat všechny tyhle vědce za zkorumpované hlupáky, pracující v zájmu "oteplovací lobby" mi připadá hlupáctví jak z Paroubkova Marsu.
Zvláště, když vidíme tu klimatickou změnu přímo před nosem.
Jak je to možný?????
Mám na to svoji teorii, ale nemůžu ji dokázat.
Odpovědět
ig

18.8.2021 20:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádné oteplení neexistuje, naopak se blíží doba ledová.
https://cei.org/blog/wrong-again-50-years-of-failed-eco-pocalyptic-predictions/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 22:20 Reaguje na
"Moderní soudci osudu předpovídají klimatické a ekologické katastrofy již od 60. let minulého století. Pokračují v tom i dnes.
Žádná z apokalyptických předpovědí s dnešními termíny se nenaplnila".

To je zcela jasná a evidentní lež. Právě ty předpovědi z 60. let se dnes vyplňují dost přesně.
Tu apokalypsu NIKDO z vědců nepředpovídal, to se autor asi spletl v žánru, to s jmenuje sci-fi. Tam je toho něurékom.
Odpovědět
ig

19.8.2021 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť se podívejte - samá doba ledová. Včetně věrohodných dat o poklesu globálních teplot a fotografií NASA o růstu rozsahu ledovců. A sám si ta varování o příchodu doby ledové nejpozději do roku 2000 pamatuju :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.8.2021 10:37 Reaguje na
Sorry, ale toto je takový evergreen. Média potřebovala senzaci, proto si vybrala příchod doby ledové. Použila práci od Schneidera. Ten si později uvědomil, že se spletl a omluvil se za to.

https://www.newscientist.com/article/dn11643-climate-myths-they-predicted-global-cooling-in-the-1970s/
Odpovědět
ig

19.8.2021 10:51 Reaguje na Petr Eliáš
Však já vím. A stejně dobře vím, že média potřebují senzace i teď, proto nikdy nepřiznají, že s klimatem nelze nic udělat, s produkcí CO2 (ať je jeho vliv na klima jakýkoliv) reálně také ne, ale přesto formují veřejné mínění tak, aby se lidi rádi a dobrovolně napíchli na vidle všelikým podvodníkům, kteří se rozhodli na tom strachu nakapsovat nebo realizovat své úchylné levicové představy o předělání a ovládnutí lidí :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.8.2021 08:32 Reaguje na
A proto je důležité oddělovat vědu a média. :-) Nesouhlasím ale s tím, že se nedá nic udělat. Pokud člověk dokáže negativně ovlivnit klima na lokální úrovni, viz. například Aralské jezero, proč by nedokázal opak?
Odpovědět
ig

20.8.2021 19:01 Reaguje na Petr Eliáš
Něco rozbít je 157x jednodušší (to je můj odhad) než to pak následně dát do pořádku. Ten příklad Aralského jezera je krásný, dík za tip. Kdyby celé lidstvo spojilo veškeré své síly, asi by jej zachránilo. Ale zároveň by nezachránilo 157 jiných věcí, které by mu zatím utekly. Proto při každé příležitosti říkám, že bychom měli svět zachraňovat proveditelnými způsoby a ne se honit za chimérami.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 21:22 Reaguje na Pavel Hanzl
"Současnou změnu klimatu způsobuje téměř výlučně lidská činnost."

To vám podepíši, v tom jsme zajedno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 22:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Konečně!! To vám to ale trvalo, velmi gratuluji!!
Tolik sexu naráz? Ještě abyste uznal IPCC a já si to hodím........
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.8.2021 22:42
Soudy by neměly soudit přírodní zákony.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 10:16 Reaguje na Karel Tejkal
Soudy soudí pouze lidi.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 15:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase omyl. Pod pravomoc soudů patří i právnické osoby a v určitých případech dokonce i samy státy jako nositelé právní subjektivity.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.8.2021 17:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Odpovězte radši na můj příspěvek o 3 výše.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.8.2021 21:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak jsem slíbil i p. Dvořákovi, mám rozdělaný příspěvek k VI. Zprávě a snad ho do deseti dní zašlu na Ekolist.
To je malý rozdíl mezi mnou a některými "odborníky" v diskuzi, kteří ani limity vědy neznají, lépe řečeno znát nechtějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.8.2021 07:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebavíme se tady o limitách vědy, ale o zprávě IPCC a co je nutno udělat, aby se ta klimatická katastrofa zmírnila.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.8.2021 13:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase omyl. IPCC nemá patent na rozum , ani na rozdíl od papeže ,nemá přidělené dogma o vlastní neomylnosti.
A tady se budeme bavit o limitách současné vědy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.8.2021 14:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
A vy jste ten, kdo má schopnost ty limity vědy posoudit?
Odpovědět
OG

Ondřej Glac

20.8.2021 08:32
Takže budu třeba žalovat ČEZ za produkci CO2, kvůli které jsem si musel pořídit klimatizaci. Podle zpráv zjistím, že ČEZ je odpovědný za 0,00?12% emisí CO2, já musím chladit třeba o 2 stupně, takže mi ČEZ zaplatí nějakou tu elektřinu. Jenže ta platba je jeho nákladem, takže mi ji naúčtuje. To je teda výhra.
Nebo se to myslí jako "oni si to rozmyslí, produkovat CO2, když je dám k soudu"? Takže si budeme dělat elektřinu soukromou benzínovou centrálou? Budeme dost malí na to, aby nás někdo žaloval?
Odpovědět
ig

20.8.2021 11:35 Reaguje na Ondřej Glac
Máte pravdu, je to přesně tak. A kdyby přece nějaká velká společnost musela kvůli žalobě snížit své zisky, jako se to stalo BP kvůli patáliím s jakousi ropou v Mexickém zálivu, ukáže se, že jejími typickými akcionáři (skrze fondy) jsou babičky a dědečkové kteří si takhle spořili na důchod. Takže opět kálení do vlastního hnízda :-)
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist