https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/iniciativa-delfin-patri-do-more-a-klara-samkova-otevreny-dopis-panu-arturovi-kaiserovi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Iniciativa „Delfín patří do moře“ a Klára Samková: Otevřený dopis panu Arturovi Kaiserovi

29.3.2013
Vážený pane,

obracím se na Vás jménem iniciativy „Delfín patří do moře“ a dalších občanů, kteří zastávají názor, že zákony platí pro všechny a mají také být všemi dodržovány.
 
Dle informací, které lze získat z médií lze usoudit, že Vaše proponované jednání v souvislosti s akcí „Delfíni v Praze“ postrádá právní základ a svou podstatou je porušením řady právních předpisů – tedy civilněprávní deliktem v nejširším slova smyslu.

Protože svoje jednání, postrádající prvky ctění práva a zákonů této země, soustavně mediálně propagujete, je zřejmé, že s protiprávním aspektem svého jednání jste zcela srozuměn a nepovažujete dodržování zákonů za důležité. Tímto způsobem podrýváte funkčnost právního státu, což mnohé značným způsobem znepokojuje.

Pokud si nejste schopen uvědomit dosah svého jednání, které naprosto nesouvisí pouze s vytvářením nevhodných podmínek pro zvířata, předestírám Vám rozsah deliktů, které jste připraven spáchat, takto:

Dle informací, které má Iniciativa a další občané k dispozici od příslušných orgánů státní správy, nebyla pro tuto akci vydána příslušná povolení. Jedná se zejména o dovozní povolení CITES, které musí vydat Ministerstvo životního prostředí ČR, a vývozní povolení CITES z Ukrajiny respektive z Turecka, odkud mají údajně být delfíni vyváženi. Není nám ani známo, že by existovalo platné povolení pro dovoz delfínů do jiného členského státu EU, které by bylo platné i pro dovoz delfínů do ČR.

Rovněž nám je známo, že neexistuje rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, které je nutné získat k podobné akci, kterou chystáte, od příslušného vodoprávního úřadu.

Vzhledem k Vašim výrokům ve sdělovacích prostředcích, dle nichž se má akce uskutečnit v plánovaném termínu, tedy v dubnu 2013, a k tomu, že v tak krátkém časovém horizontu není reálné si tato povolení opatřit, neboť jejich vyřízení ve smyslu správního řádu trvá minimálně 30 dní, se nelze vyhnout podezření, že chcete delfíny do ČR dovézt a akci realizovat i bez uvedených povolení.

Chtěla bych Vás proto upozornit na právní důsledky takového rozhodnutí:

1. Dovozem delfínů bez platného dovozního povolení CITES, vydaného příslušným orgánem členského státu EU, bude naplněna skutková podstata trestného činu „Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami“ dle § 299 odst. 2 Trestního zákona. Za tento trestný čin lze dle zákona uložit trest odnětí svobody až na 3 roky. Dále je možný postih dle § 34d odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy, za nějž může být uložena pokuta ve výši až 1 500 000 Kč. Podle § 34a téhož zákona rovněž státní orgány živočichy, dovezené v rozporu se zákonem, zabaví.

2. Komplex několika bazénů, byť by byly umístěny ve stanu, nelze považovat za cirkusový stan ve smyslu § 79 odst. 2) písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Pro realizaci takové stavby je nezbytné územní rozhodnutí a stavební povolení. To i v případě, že by se jednalo o tzv. „dočasné stavby“, neboť je otázkou, zda bazén může být za „dočasnou stavbu“, nepodléhající stavebnímu povolení, vůbec považován. Jsem přesvědčena, že nikoliv. Za zahájení černé stavby bez územního rozhodnutí a stavebního povolení je možné uložit postih za správní delikt dle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona až ve výši 500 000 Kč.

3. Z Vašich posledních výroků ve sdělovacích prostředcích vyplývá, že by delfinárium mohlo být mobilním zařízením (viz Ekolist, 26. 2. 2013 „Stan může stát za čtyři dny“). Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 346/2006 Sb. (příloha 7 odst. 1 vyhlášky.) explicitně zakazuje chov a drezůru delfínovitých v mobilních zařízeních. V takovém případě by mohlo jít o správní delikt dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání s pokutou až 500 000 Kč.

4. Za nakládání s vodami bez příslušného povolení je možno uložit postih za správní delikt dle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona, až ve výši až 500 000 Kč.

5. Pokud se akce uskuteční v rozporu se zákonem bez příslušných povolení, půjde z hlediska majitelů vstupenek o rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku, který zakládá právo na odstoupení od smlouvy a vrácení vstupného.

6. Vzhledem k tomu, že není v tuto chvíli už reálné získat všechna potřebná povolení ve lhůtě před zahájení show, může se jednat o tzv. klamavé obchodní praktiky, tak jak je definuje Zákon o ochraně spotřebitele, č. 632/1992 Sb. Iniciativa „Delfín patří do moře“ hodlá majitele vstupenek na tyto rozpory upozornit a nabídnout jim bezplatné zastoupení v hromadné žalobě na vrácení vstupného.

Vyzývám Vás, abyste akci „Delfíni v Praze“ zrušil, její přípravu ukončil a těm, kteří si již zakoupili vstupenky, vrátil vstupné v plné výši. Pokud stále trváte na tom, že máte pro dovoz delfínů a pořádání akce všechny potřebná a platná povolení, vyzývám Vás, abyste tato povolení a potřebné dokumenty uveřejnil a zejména abyste je poskytl orgánům státní správy v předstihu tak, aby byly vyloučeny jakékoli pochybnosti o tom, že úmyslně a plánovitě porušujete právní řád České republiky.

Upozorňuji Vás, že v případě, že neučiníte vstřícné kroky, ke kterým jsem Vás jménem iniciativy „Delfín patří do moře“ a dalších obdobně smýšlejících občanů vyzvala výše, využiji všech právních prostředků k tomu, abych si v souladu se zákonem od příslušných orgánů státní správy opatřila informace o veškerých řízeních, které je provozování Vámi avizované akce absolvovat. Jak již shora naznačeno, jedná se zejména o dovozní povolení CITES. Jeho platnost si následně ověřím i u orgánů příslušných zemí, které povolují vývoz. Nebudu váhat se též na jednotlivé orgány státní správy obrátit ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požadovat od nich veškeré informace o veškerých řízeních, které jste povinen absolvovat.

Pokud zjistím, že jste porušil jakýkoliv právní předpis České republiky, obrátím se na orgány činné v trestním řízení a na správní orgány s návrhy na zahájení řízení proti Vaší osobě.

S ohledem na tento dopis, který hodlám též uveřejnit ve formě veřejné výzvy, adresované Vám, pakliže se jakéhokoliv protiprávního jednání dopustíte, bude zřejmé, že tak činíte úmyslně a s plným vědomím o protiprávnosti svých kroků.

v úctě,


JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., advokátka
reklama

 
Iniciativa „Delfín patří do moře“ a Klára Samková

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist