https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-pejcoch-otevreny-dopis-rediteli-ceske-inspenkce-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Pejčoch: Otevřený dopis řediteli České inspenkce životního prostředí

13.3.2015
Vážený pane řediteli,
poslední únorové úterý letošního roku jste složil do rukou ministra slib, ve kterém stojí:“ Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky. Nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“
 


Dne 10.3.2015 vyšel na portálu iDNES.cz článek s názvem „Kontejner do Pákistánu skrýval místo odpadu staré kompresory z chladniček“, napsaný redaktorem Vítězslavem Burešem. Jako hlavním důkazem jakéhosi pochybného nakládání s odpadem, bylo v článku citováno Vaše vyjádření, v němž uvádíte, že se jednalo o nelegální přeshraniční přepravu odpadu – starých kompresorů z ledniček, přičemž tento odpad byl deklarován jako směsné kovy. Dále jste uvedl, že pro porušení zákona byly uděleny pokuty firmám, které jste jmenoval. V závěru jste zmínil, že se firma D+P REKONT s.r.o. dopustila již jednou nelegálního vývozu a byla v této věci za stejný prohřešek sankcionována.

Musím, bohužel, konstatovat, že tato Vaše prohlášení nekorespondují s výše uvedeným slibem. Na základě této skutečnosti i dalších okolností, které toto Vaše vyjádření doprovázejí, jakož i způsobu, jakým je prohlášení prezentováno, jsem se rozhodl na tento nepravdivý informační a demagogický výstup vůči naší firmě otevřeně reagovat.

V roce 2010, tedy v době, kdy jste vykonával funkci náměstka ministra Ministerstva průmyslu a obchodu, naše firma Vás informovala o neudržitelném stavu tuzemského systému nakládání s elektroodpady. Jednalo se zejména o jeho netransparentní financování a protizákonné zacházení se zpětně odebranými výrobky. V našem přípisu stálo a bylo zadokumentováno, že se v České republice bez jakéhokoli postihu volně v přírodě skladuje obrovské množství nezpracovávaných vysloužilých lednic a dalších chladicích zařízení svezených ze sběrných míst provozovatelem kolektivního systému. Z chladicích zařízení, nahrnutých bez jakéhokoli řádu na hromady, tak unikaly do přírody nebezpečné provozní kapaliny a plyny. Upozorňovali jsme na tuto alarmující skutečnost a vyjádřili i svůj podiv nad tím, že toto se děje pod „dozorem“ kolektivního systému a příslušných úřadů.

Rovněž jsme upozorňovali na fakt, že dochází ke zbytečné ztrátě surovin, neboť takový odpad může být efektivně zpracován na moderní, renomovanými auditory zahraničních výrobců elektrozařízení auditované recyklační lince, kterou jsme v ČR instalovali. Výstupy z této technologie jsou bez nutnosti dalších úprav znovu materiálově využitelné až z 98% svého váhového objemu. Domnívali jsme se, že možnost vylepšení bilance procentuálního využití surovin z elektroodpadu s ohledem ke své funkci na ministerstvu, které má za cíl podporovat průmysl druhotných surovin, uvítáte.

Na naše upozornění a nabídku pomoci řešení vážného ekologického problému jste tehdy nereagoval. Následně jste mi při osobním setkání na semináři MPO sdělil, že nemáte příslušnou kompetenci věc řešit a doporučil jste mi obrátit se na Ministerstvo životního prostředí. To se ovšem již stalo, MŽP bylo tehdy v dané věci osloveno nejen naší firmou, ale i dalšími subjekty. Výsledkem bylo, že Česká inspekce životního prostředí celou záležitost (havárii) vyřešila tak, že počkala, až se deponie odpadu uklidí formou slisování nezpracovaných chladicích zařízení a převezením slisovaných paketů do zařízení kovošrotů, což trvalo více, než rok.

O dodržení dikce více zákonů a vyhlášek nemohla být v tomto případě ani řeč. Nevím, zda havárie měla za následek nějaký postih zainteresovaných, ale zřejmě ne takový, aby se tomuto do budoucna zabránilo. Výsledkem bylo pouze to, že provozovatelé dotčených kolektivních systémů přestaly s naší firmou spolupracovat a zároveň se začaly objevovat různé virtuální kauzy a udání, které měly naši firmu zdiskreditovat. Jednou z těchto kauz byly i takzvané „zadržené“ kompresory v Hamburku a údajný nelegální vývoz kompresorů do Pákistánu.

Co se týká onoho údajného „nelegálního vývozu“ kompresorů do Pákistánu, mohu pouze konstatovat, že k nelegálnímu vývozu ze strany naší firmy nikdy nedošlo. V případě „Hamburk“, byl náklad řádně deklarován a proclen. Na základě udání z České republiky byl kontejner s kovovým odpadem vyvezen z již naloženého plavidla a byla k němu údajně povolána jakási soukromá firma, která měla údajně změřit stav ovzduší uvnitř otevřeného kontejneru. Výsledkem bylo, že protokol, který tato soukromá firma vystavila, aniž bychom se mohli tohoto aktu zúčastnit, nelze z důvodu nereálnosti uvedených hodnot brát vážně, neboť koncentrace a sortiment plynů vůbec neodpovídají realitě a je větší, než u výrobků, které jsou naplněné a vyjdou z výrobní linky. Samotná německá strana od tohoto případu dala ruce pryč a odeslala kontejner zpět do naší provozovny jako odpad „O“ – směsné kovy, tedy na zeleném seznamu. Toto zařazení technicky a materiálově odpovídá skutečnému složení odpadu z kompresorů vzniklého po prvním stupni technologického zpracování(recyklaci) chladicích zařízení. ČIŽP zařazuje vyřazené kompresory pod katalogové číslo odpadu 16 02 13*. Toto zařazení však platí pro kompresor před prvním stupněm zpracování s obsahem veškerých náplní, které samozřejmě řadí před zpracováním kompresory, jako nebezpečný odpad. Námi deklarovaný odpad však tímto odpadem v žádném případě nebyl, což prokázalo i měření a zápis ČIŽP z kontroly provedené po návratu nákladu do ČR.

Co se týká tzv. druhé medializované kauzy, zde se jedná o naprostou dezinformaci. Mimochodem k neúmyslné záměně nakládaných dřevěných boxů s kovovým odpadem ze strany tuzemského odběratele nedošlo před pár dny, jak se v médiích uvádí, ale před několika měsíci, tedy v době, kdy jste ještě v ČIŽP nepůsobil. Již tento fakt svědčí minimálně o tom, že jsme v této souvislosti žádný odpad nevyváželi mimo území ČR, a ani neměli v úmyslu vyvážet. Samotný výsledek závěru související fyzické kontroly ČIŽP je svým způsobem groteskní, protože v odpadu vráceném do našeho skladu nezjistila žádné úkapy oleje. Aby tedy mohla udělit alespoň nějakou sankci, vymyslela si „únik odpadu ze skladu“. Vskutku odborný závěr.

Vážený pane řediteli, naše firma investovala nemalé prostředky na to, aby do ČR dovezla a zde provozovala BAT technologii na ekologickou a efektivní recyklaci elektroodpadů. To, že legislativní prostředí v ČR upřednostňuje v oblasti nakládání s elektroodpady nehospodárnost s vybranými recyklačními prostředky od občanů, netransparentnost systému nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními, nekvalitní recyklaci, či šikanu výrobců a tradičních recyklačních firem ze strany provozovatelů kolektivních systémů, je věc jedna. Věcí druhou je, že kontrolní orgány, které přísahaly na svoji čest a svědomí, by měly konat řádně, nestranně, svědomitě a odborně s cílem hájit zájmy občanů České republiky. Při své činnosti by se měly řídit výhradně nestranným posuzováním relevantních skutečností, nikoli jednat pod nátlakem určitých lobbistických skupin, jejichž zájmem je ovládnutí trhu s využitelnými odpady na úkor podpory veřejných zájmů a surovinové politiky státu.

Naše firma v tomto směru vždy stála a stojí za veřejnými zájmy, a věřím, že stejný cíl si kladete i Vy. Rád bych Vás ujistil, že jsme v tomto směru připraveni ke spolupráci.

S pozdravem
Jiří Pejčoch
jednatel společnosti
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist