https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karla-polydorova-amazon-a-kamionova-doprava-do-prahy-nepatri
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karla Polydorová: Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!

8.1.2016
Městská část Horní Počernice Amazon nechce. Důvodem je, že nové sklady by zhoršily už tak špatnou dopravní situaci.
Městská část Horní Počernice Amazon nechce. Důvodem je, že nové sklady by zhoršily už tak špatnou dopravní situaci.
Foto | Honza Groh / Wikimedia Commons
První záměr stavby haly Amazonu v Horních Počernicích, který byl zveřejněný na CENIA, hovořil o denních průjezdech 960 těžkých nákladních automobilů, 48 lehkých nákladních automobilů, 1260 osobních automobilů. To je pro Horní Počernice vzhledem k současné dopravní vytíženosti naprosto nepředstavitelné.
 

Když investor zjistil, že bude muset projít velkou EIA, záměr ukončil a přepracoval projektovou dokumentaci. Ve svém záměru pak významně snížil počet kamionů i autobusů na tyto počty: denní průjezd 350 těžkých nákladních automobilů, 10 lehkých nákladních automobilů, 1260 osobních automobilů, 60 firemních autobusů. Ale i to je pro Horní Počernice stále nepřijatelné. Jakmile Amazon zahájí svůj provoz, nebude nikdo, kdo by kontroloval, kolik vozidel tam přijíždí a nebude možné provoz omezit.

Z dopravního hlediska je problém i chybějící sjezd. Mimoúrovňová křižovatka z dálnice R10 (Bystrá x Náchodská) je velmi nejistá a s velkou pravděpodobností k její výstavbě nedojde, jednak proto, že dotčené pozemky patří desítkám různých vlastníků, u nichž těžko docílíme snadné a rychlé dohody o výkupu pozemků, a zároveň se dá očekávat nové uspořádání komunikační sítě a křižovatek s dostavbou Pražského okruhu, kde se budou vzdálenosti jednotlivých křižovatek řešit. Takže ani kdyby se k tomu kdoví kdo písemně zavázal (vláda ČR, P3Park, Czechinvest, Amazon), stejně není jisté, jestli mimoúrovňová křižovatka bude.

Postavením haly Amazonu by došlo k navýšení dopravní zátěže i na další pražské dopravní síti směrem z Německa do Horních Počernic a zpět. Komunikace Drážďanská (D8), Cínovecká, Kbelská, Vysočanská a Novopacká (R10) budou ještě více přetíženy, než jsou dnes. Zároveň ale půjde o zatížení směrů na západ - na letiště Ruzyně, Karlovarská (R6) a Rozvadovská spojka (D5) - tedy jde také o Jižní spojku a Spořilov.

Navýšení dopravy vždy přináší i větší zatížení hlukem a emisemi. I po splnění požadovaných hygienických limitů, pokud jsou správně, znamená každé navýšení pro obyvatele městských částí zhoršení životních podmínek. Již dnes zde dochází k překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu o 28 – 36 %.

Pro region to není přínosem ani v nárůstu pracovních míst, protože je tu jeden sklad vedle druhého a skladová zóna se táhne až do Nehvizd. Všechny tyto sklady vytrvale shání skladové manipulanty. Amazon počítá tedy nejspíš s dovozem pracovníků z jiných regionů, jako je tomu např. v jeho pobočce v Dobrovízi. Proč se záměr nerealizuje v regionech, kde práce není?

V lokalitě je i v těsné blízkosti přírodní památka Chvalský lom (105 m). Záměrem dojde k likvidaci další úrodné půdy (cca 113 000 m2). Půda dotčená záměrem patří do 1. třídy ochrany ZPF, je to tedy bonitně nejcennější půda. Plánovaná výstavba haly je v kolizi s územní rezervou pro vybudování podzemního vodojemu Chvaly a jeho propojení s káranskými přivaděči, které zásobují cca 25 % obyvatelstva Prahy pitnou vodou.

V širším okolí záměru nachází několik maloplošných chráněných území:
Vinořský park - předmětem ochrany jsou zde staré dubové porosty a mokřadní olšiny. Od plánované stavby bude vzdálen pouhých 1,3 km severozápadním směrem.
Bažantnice v Satalicích – kde je předmětem ochrany výskyt několika pralesních druhů brouků, které jsou vázány na mohutné duby vtroušené do lesního porostu. Mnohé mají obvod kmene přes 4 metry a pocházejí zřejmě ještě z původních výsadeb při založení bažantnice. Nachází se 1,5 km severozápadním směrem od plánované stavby.
Xaverovský háj – zde je předmětem ochrany dubový porost několika přirozených typů se starými solitéry. Od plánované stavby je 2,6 km jižním směrem.
Počernický rybník - významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a bahenních ptáků. Významný biotop vodní a mokřadní vegetace Od stavby je 3,6 km jihozápadním směrem
V Pískovně - předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva v zatopené pískovně. Významné hnízdiště ptactva. Vzdálenost od stavby: 3,3 km jihozápadním směrem.
Cihelna Bažantnice -předmětem ochrany je jeden z nejvýznamnějších odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými otisky rostlin. 4,6 km západním směrem.
Klánovický les – Cyrilov - předmětem ochrany je několik typů dubových lesů přirozené skladby, mokřady. Je 3,4 km severozápadním směrem od stavby.

V širším okolí zájmové lokality se nacházejí území podléhající ochraně v rámci soustavy NATURA 2000.
Blatov a Xaverovský háj - jedná se o poměrně rozsáhlé plochy přírodě blízkých biotopů na okraji velkoměsta. Velký význam má území i z hlediska ochrany genofondu (např. poslední lokalita Pneumonanthe vulgaris na území Velké Prahy) a také z hlediska fytogeografického (Cnidium dubium, Pseudolysimachionlongifolium – již mimo komplex). Vzdáleno cca 2,6 km jižním směrem.
NPP Praha – Letňany - lokalita s nejpočetnější populací sysla obecného v ČR (v současnosti evidováno celkem 26 lokalit). Cca 4,8 km severozápadním směrem.

Sporné názory jsou i na to, zda záměr je či není v souladu s územním plánem. V roce 2010 v původním záměru (pět samotných menších hal), na který je platné stavební povolení, byla náplň jednotlivých objektů pouze jako doplnění již provozované soustavy nájemních objektů. Nová logistická zóna měla sloužit jako prozatímní sklady elektrotechniky, bílého zboží, domácích potřeb a náhradních dílů pro automobilový průmysl. Předmětnou výstavbou mělo být doplněno již stávající využití území – sklady MALL, IKEA, PET atd. Záměr je dle územního plánu možný jako výjimečně přípustný. Pokud měl být záměr jako výjimečně přípustný, musely by nové skladové plochy souviset s funkčním využitím, jak tomu bylo v předchozím stavebním povolení. Zda to nová hala pro Amazon splňuje, je zřejmě věcí různých názorů.

Proti záměru postavit v Horních Počernicích sklad Amazonu vznikl odpor, řada občanů s ním nesouhlasí. A to nejen místní, ale i ti, kteří do Horních Počernic přijíždějí a zhuštěná doprava jim zkomplikuje už tak dost neúnosnou situaci. Občané a občanská sdružení podávali připomínky k EIA a vznikla i petice proti stavbě Amazonu. I městská část se k záměru staví negativně.

foto - Polydorová KarlaKarla Polydorová
Autorka je v Horních Počernicích radní pro výstavbu.
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist