https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/levocsky-protokol
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

: Levočský protokol

7.10.2003
V Levoči se v druhé polovině srpna uskutečnila konference Voda pre globálne ochladzovanie. Její účastníci na závěr přijali takzvaný Levočský protokol, v němž vlády vyzývají k trvale udržitelnému hospodaření s vodou.
 
1. Integrované riadenie povodí je kľúčom k udržateľnému využívaniu vodných zdrojov.
Levočská konferencia "Voda pre globálne ochladzovanie "odštartovala proces politickej intervencie pre lepšie riadenie vodných zdrojov. Levočská deklarácia sa opiera o medzinárodné dokumenty (18. kapitola AGENDY 21, Bonnská deklarácia "Voda - Kľúč k trvalo udržateľnému rozvoju", Rámcová smernica EÚ o vodách) a jej cieľom je pripraviť prostredie pre trvalo udržateľné riadenie vôd v povodiach v týchto prioritných oblastiach:
· Plošná ochrana vôd v ekosystémoch vodných zdrojov.
· Vytvorenie dostatku vody pre ľudí, potraviny i prírodu.
· Vysporiadanie sa so záplavami a suchom.
Nasledujúc Svetový summit 2002 v Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji, účastníci tejto konferencie žiadajú plošnú ochranu vodných zdrojov v ekosystémoch lesnej, poľnohospodárskej i urbanizovanej krajiny s inštitucionálnym zabezpečením tak, aby všetky hospodárske aktivity v povodiach zabezpečovali prirodzenú obnovu vodných zdrojov. Preto by vládne politiky štátov mali vniesť rovnováhu do ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych funkcií vody a zapojiť všetkých zainteresovaných (štátne i samosprávne inštitúcie, súkromných podnikateľov, občiansku pospolitosť, vedu, školstvo) do ochrany vôd v povodiach, pretože všetci sme závislí na jej dostatku i kvalite, tak ako aj celá rastlinná a živočíšna ríša i ochranný obal planéty Zem.

2.Partnerské riadenie povodí
Partnerské riadenie vôd v povodiach zahŕňajúce jednotlivcov, komunity, súkromný a verejný sektor je základom pre trvalo udržateľné riadenie vodných zdrojov, aby sa dosiahlo dostatočné množstvo kvalitnej vody pre ľudí potraviny a prírodu a zároveň aby sa ochránili vodné zdroje a znížili dôsledky záplav a sucha.

3. Finančné zdroje pre vodu
V súčasnosti prevažná časť nákladov na vodné hospodárstvo na Slovensku je financovaná z verejného rozpočtu. Transparentné prostredie transformácie vodohospodárskej politiky umožní mobilizáciu finančných zdrojov zo súkromného sektora i z medzinárodných zdrojov.
· vládne fondy - Verejný rozpočet bude aj naďalej jediným najväčším zdrojom investícií do ochrany, využívania i obnovy vody, preto odporúčame Vláda vypracovať vhodný rámec na pritiahnutie investícií a fondov pre samosprávy povodí.
· súkromné investície - Aby štáty naplnili ciele Deklarácie milénia (ako aj 18. kapitoly Agendy 21), malo by pre doplnenie verejného financovania urobiť z vodohospodárskeho sektora hlavný príťažlivý cieľ pre súkromné investície. Existuje tu veľký potenciál a mnoho dobrých príkladov pre Verejno-Súkromné Partnerstvá, ktoré bude spájať verejné inštitúcie (samosprávy povodí) so súkromnými podnikateľmi, aby sa takto zvýšili finančné zdroje do vodného hospodárstva. Odporúčame Vládam, aby vytvorili dostatočné transparentné podmienky pre vznik multisektorových partnerstiev, ktoré budú zárukou presadzovania takých ekonomických aktivít, ktoré budú rešpektovať záujem súkromného sektora a zároveň, aby sa napĺňali potreby verejného záujmu. Riadenia vodných zdrojov v povodiach by malo byť vo verejnom vlastníctve.
· medzinárodná pomoc - Úlohou medzinárodných fondov je pomôcť krajinám stanoviť si vhodnú vlastnú cestu pre riešenie vodohospodárskych problémov trvalo-udržateľným spôsobom. Na zefektívnenie tejto funkcie sú potrebné nové inovačné metódy i postupy. Keďže na Slovensku neexistuje dostatok skúsenosti v komplexnom riadení povodia, odporúčame príslušným rezortným orgánom o testovanie konkrétnych postupov realizácie na vybraných povodiach.

4. Investovanie do ľudí
Dobre hospodárenie s vodou vyžaduje dobre školených a skúsených ľudí, ktorí pracujú profesionálne vo všetkých sférach spoločenského bytia. Všetci ľudia by mali získať úctu k vode ako k vyčerpateľnému, zraniteľnému a cennému zdroju prostredníctvom výchovy a vzdelania. Základné vzdelanie malo by už zavčasu iniciovať holistický, interdisciplinárny prístup k integrovanému hospodáreniu s vodou. Preto odporúčame Vládam do celej štruktúry vzdelávania posilniť hlbšie poznávanie mnohorakých úžitkov vody. Odporúčame tiež vypracovať množstvo stimulov a pracovných príležitostí pre mladých, aby svoje ekonomické aktivity obohacovali a rozvíjali o také prvky, kde voda bude zohrávať kľúčovú úlohu. Nová generácia ľudí obohatená o poznanie vody, ako súčasť ekonomického, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho prostredia je kľúčom k trvalej udržateľnosti.

5. Mimovládne organizácie, samosprávy a súkromný sektor
V každej krajine sa zaoberá ochranou vôd v povodiach mnoho organizácií pracujúcich na neziskovej i verejnej báze ako sú mimovládne organizácie rôznych typov včítane vedeckých i profesionálnych organizácií i samospráv. Tieto organizácie napomáhajú vytvárať verejno-súkromné partnerstvá uľahčujú proces aj pre posilňovanie komplexného riadenie vodných zdrojov v povodiach. Preto odporúčame Vládam, aby vytvorili priestor pre vznik multisektorových partnerstiev v povodiach. Taktiež navrhujeme vytvoriť priestor pre zakladanie Vodných parlamentov pre povodia, ako nástroj spolupráce zainteresovaných v povodiach.

6. Technológie vzťahujúce sa na vodu
Cieľom ekologický prijateľných technológií je znižovať, recyklovať a znovu používať vodu. Príslušné technológie sú priateľské k životnému prostrediu, cenovo dostupné. Viac úsilia je tiež potrebné vyvinúť aj na presadzovanie používania a transferu inovačných technológií ako sú metódy s malým a veľkým dopadom na vodu v ľudských sídlach ako alternatívy k stokám a konečnému čisteniu odpadových vôd, ktoré sú často cenovo nedostupné a spotrebuvávajú príliš veľa vody.

Preto vyzývame vlády, aby:
- vytvorili legislatívny základ pre integrované riadenie povodí, ktorý bude zárukou práva ľudí a prírody na kvalitnú vodu
- vytvorili ekonomické nástroje pre efektívnejšie využívanie a ochranu vodných zdrojov v ekosystémoch povodí
- vytvorili legislatívne nástroje a finančné zdroje pre zavádzanie inovačných technológií do ochrany vodných zdrojov.

V Levoči, 22. augusta 2003
Účastníci konferencie "Voda pre globálne ochladzovanie"
Pjotr Topinski, Žywiec, Polsko
Peter Nováčik, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Jana Bohdanová, Košice, Slovensko
Martin Lakanda, Banská Bystrica, Slovensko
Žilko Barčan, European YWN, Chorvátsko
Mirko Ološtiak, Freiburg, Nemecko
Rachel Adam, Izrael
Atila Žilík, Ružomberok, Slovensko
David Reed, Wales
Zoltan Hajdu, Focus EcoCenter, Rumunsko
Peter Bronček, CUSUS Čadca, Slovensko
Christian Schrefel, Eco Councelling Europe, Rakúsko
Jozef Jarina, Komunitná nadácia Bardejov
Jaroslav Kohoutek, Dobříš, Česko
Stanislav Bouček, Dobříš, Česko
Jaroslav Tešliar, UNDP Bratislava, Slovensko
Stanislav Dlouhý, Doospol Dobříš, Česko
Václav Mašek RZ Natal Dobříš, Česko
Ján Bouček, MO-TIP Praha Česko
Albert Csiki, Focus Eco Center, Rumunsko
Domonkoš Czaba Focus Eco Center, Rumunsko
Zoltan Hendrik, Tisza Club Szolnok, Madarsko
Claudio Budai, Focus Eco Center, Rumunsko
Stanislava Hollová, Levoča, Slovensko
Ján Hronský, Ľudia a voda Košice, Slovensko
Andrea Hradiská, LITUR Levoča, Slovensko
Michal Kravčík, Ľudia a voda Košice Slovensko
Peter Jeseňák, Civitas L, Levoča, Slovensko
Katarína Vozárová, Civitas L, Levoča, Slovensko
László Báder, Palocsa Egyesulet, Madarsko
Jana Hradilková, Askoka Praha, Česko
Dája Sojková, Letohrádok Vendula, Česko
Miroslav Čurrila, primátor, Levoča, Slovensko


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist