https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milan-smrz-chyba-obnovitelne-energetiky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Chyba obnovitelné energetiky

3.2.2022
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jediná věc, která je na obnovitelných zdrojích špatná, je to, že jsme jich nepostavili dost (Dave Toke).
 
V Německu, které bylo svého času považováno za vlajkovou loď obnovitelné energetiky, zbrzdila velká koalice pod vedením Angely Merkelové dynamiku rozvoje obnovitelných zdrojů. V roce 2013 poklesl nárůst instalací ve fotovoltaice, v roce 2016 u bioplynu a od roku 2018 u větrné energetiky. Hlavními příčinami byl přechod z fixní výkupní ceny na výběrová řízení a nárůst byrokracie při schvalování.

Mezi lety 2012 a 2014 poklesla expanze fotovoltaiky ze zhruba 7 GW (gigawattů) ročně na 1 GW ročně. Onshore větrná energie se v letech 2017 až 2019 zhroutila z roční expanze kolem 5 GW na podobnou úroveň jak fotovoltaika. Na přiloženém grafu je patrný pokles rychlosti výstavby sluneční a větrné výroby elektřiny v Německu.

Instalovaný výkon výroby elektřiny z větrné a sluneční energie v SRN
Instalovaný výkon výroby elektřiny z větrné a sluneční energie v SRN
Zdroj | Fraunhofer Institute, Energy Charts

V případě, že by instalace větru a fotovoltaiky pokračovaly historicky nejvyšší dosaženou rychlostí z předešlých let, mohlo by mít Německo již dnes 100 % obnovitelné elektřiny v síti. V roce 2010 vláda Merkelové stanovila údajně „velmi ambiciózní“ cíl 30 % zelené elektřiny (jako spolková ministryně životního prostředí Kohlovy vlády v letech 1994-8 tvrdila, že v síti nemohou být více jak 4 % obnovitelné elektřiny). O deset let později byl tento cíl dalekosáhle překročen s téměř 50 procenty zelené elektřiny v mixu. Na tomto pozadí se cíl pouhých 65 % zelené elektřiny do roku 2030 zdál být bez ambicí.

Navzdory tomuto propadu docházelo v Německu až do roku 2020 k relativně stálému růstu podílu zelené elektřiny. Objem obnovitelné elektřiny se zdvojnásoboval každých sedm let – z přibližně z šesti procent v roce 2000 na dvanáct procent v roce 2007, kolem 27 procent v roce 2014 a necelých 50 procent v roce 2020.

V České republice naproti tomu se prakticky nic neinstalovalo. Jako by se čekalo na spásnou novou technologii. Nelze vyloučit, že se taková může objevit, je ale velmi nereálné, že by tato hypotetická technologie výroby elektřiny či užitné energie byla schopna pokrýt během necelých třiceti let podstatnou část spotřeby a dohnat cenový i technologický náskok desetiletí rozvoje obnovitelné energetiky a akumulace. A že by byla schopna splnit závěry Pařížské klimatické smlouvy, kterou potvrdil Parlament České republiky.

Za posledních 10 let bylo v ČR instalováno velmi málo fotovoltaiky a v instalovaném výkonu větrné energie se nacházíme na padesátém druhém místě, za Dominikánskou republikou, přičemž výroba elektřiny z větru pokrývá odhadem 1% české spotřeby.

Již dnes je úplná výrobní cena (LCOE Lazard) jaderné energie několikanásobně vyšší než z obnovitelných zdrojů a cenový rozdíl roste. Neboť neexistuje reálný důvod, že by se tento trend obrátil, bude v případě dostavby Dukovan za 16 či více let elektřina z JE, ve srovnání s OZE, ještě mnohem dražší.

Výroba elektřiny z větrné a sluneční energie v ČR v GWh/rok
Výroba elektřiny z větrné a sluneční energie v ČR v GWh/rok
Zdroj | ERÚ

Smutnou skutečností české energetické koncepce je apriori zamítnutí jakékoliv jiné než jaderné cesty, s doplňkem plynu, stejně emisně ničivého jako uhlí, a s malým doplňkem obnovitelných zdrojů. Neproběhla žádná řádná odborná, veřejná či politická diskuse nad návrhy zásadně jiné energetické koncepce, nebyly přeloženy žádné alternativy. Naproti tomu se stále opakuje, že v ČR nemáme pro obnovitelné zdroje podmínky. A to přesto, že v blízkosti ČR jsou realizované projekty úplného zásobování obnovitelnou energií a nesčetné teoretické studie potvrzují veliké potenciály obnovitelné energie. Pod stejnou aktovkou probíhala diskuse v parlamentu i senátu. Bizarně by to mohlo připomínat někdejší „jednotně k volbám“. Do roku 2024 navrhuje MPO stát podpořit výstavbu 3000 MW plynových zdrojů a dotovat elektrárnám a teplárnám 500 Kč za tunu CO2 z uhlí při výrobě tepla. Větrných elektráren chce přitom podpořit pouhých 180 MW a fotovoltaických zdrojů nic. Větrná podpora by se měla týkat asi dvaceti 3 MW větrných elektráren ročně. Původně anotovaný program podpory 100.000 fotovoltaických střech se navzdory předvolebním plánům a programovému prohlášení vlády vytratil.

V Německu je mnoho okresů, regionů, měst a obcí, které jsou plně zásobovány obnovitelnou elektřinou. Často vyrábí přebytky, které vyvážejí a dále pracují na rozšíření obnovitelné energie v segmentech tepla a dopravy. Jedná se například o stotisícový okres Rhein Hunsrück v Porýní Falci, který není ani na větrném severu ani ve slunné Itálii a v současné době exportuje přes 400 % své lokální produkce obnovitelné elektřiny, i bavorské město Hassfurt, ležící 140 km od našich západních hranic, v prakticky shodných klimatických podmínkách jako ČR. Starosta Hassfurtu Günter Werner v rozhovoru říká, že obnovitelný energetický systém, s nímž pracují elektrické podniky města je finančně výhodnější než většina jiných dodavatelů v Německu. Plně obnovitelnou elektřinou je zásobován rovněž region Aller Leine Tal na jihu lüneburgerského vřesoviště, okres Lüchow-Dannenberg a desítky dalších obcí a měst.

Dochází rovněž k podstatným změnám v technologiích i v teoretických koncepcích obnovitelných zdrojů. Perovskitová fotovoltaika, jejíž produkce je mnohem levnější, než klasická křemíková má ambice vysoké účinnosti. Účinnost perovskitových laboratorních vzorcích solárních článků se zvýšila z 3,8 % v roce 2009 na 25,7 % v roce 2021 v kompozici s jedním přechodem a v tandemových článcích s křemíkem na 29,8 %. Nově byla představena strategie nových rozpouštědel, která zajištuje tvorbu vysoce kvalitních perovskitových filmů s nízkou koncentrací prekurzorových roztoků. Nová technologie velkoplošného spin coatingu zajistí ekologickou výrobu a pomalé stárnutí perovskitové fotovoltaiky.

Americká firma Form energy úspěšně završuje vývoj staronového konceptu skladování elektřiny pro síťové aplikace s akumulací ve stovkách hodin. Brzy bude na trhu metalicko vzdušná baterie, která bude využívat jeden z nejhojnějších prvků na zemi – železo. Princip baterie spočívá v cyklické oxidaci a redukci železné elektrody. Předpokládaná cena se bude pohybovat na desetině ve srovnání s lithiovými bateriemi.

Konceptem, který se již podařilo zrealizovat do komerční zralosti jsou drakové elektrárny firmy SkySails Power GmbH. Větrné draky pracují ve výškách 200-400 metrů nad terénem, mají výkon 80-200 kW, potřebují plochou krajinu v okolí, zemědělskou nebo nevyužívanou krajinu, a dosahují výkonu (FLH) 6500 hodin v roce, tedy procento využití srovnatelné s jadernou elektrárnou.

V české energetické koncepci se hrubě podceňují výhody obnovitelné energie, ale dostupné potenciály. Příkladem může být mimo jiné podceněný energetický potenciál střech, kde se pro ČR uvádí odhadem podíl 18 %, zatímco ve vídeňské studii Solarkatastr bylo na základě geodat zjištěno teoretických 70 % střešní plochy využitelné pro solární termiku či fotovoltaiku. To jen ve Vídni odpovídá ploše asi 38 km2. Z této plochy se 6 km2 považuje za velmi dobře a 32 km2 za dobře se hodící. Těžko tento rozdíl s českým odhadem svádět na malou únosnost střech, když se plošná hmotnost fotovoltaiky uvažuje ve velikosti 11–12 kg/m2. Pro sníh se předpokládá u střech se sklonem od 40° do 60° zatížení 40 kg/m2. Roční maxima vodní hodnoty tíhy sněhu klesla za posledních 50 let zhruba o 40 %.

Nejnovější teoretické studie potvrzují vysoký potenciál obnovitelné energie. V práci jsou uvedeny abstrakty 56 recenzovaných (peer-reviewed) článků od 18 nezávislých výzkumných skupin se 109 autory po celém světě, které podporují výsledek, že energii pro elektřinu, dopravu, vytápění či chlazení budov a/nebo průmysl lze spolehlivě dodávat se 100 % nebo téměř 100 % obnovitelnou energií na různých místech po celém světě.

V práci Potsdamského institutu jsou uvedeny potenciály pro zásobování obnovitelnou energií, které byly odvozeny na základě přírodních podmínek i lokálních okolností a zohledňují také sociální a ekologické podmínky. Ve studii autoři počítali pouze s možností větrné a sluneční energie, přičemž stranou ponechali odpadní biomasu a vodní a geotermální energii. Studie zpracovává potenciál různých zemí i jejich regionů a dochází k závěru, že většina oblastí, s výjimkou velkých aglomerací může být zásobena z lokálních zdrojů energie. Na základě těchto předpokladů autoři konstatují, že všechny evropské země lze plně ve všech segmentech spotřeby zásobovat pomocí lokální sluneční a větrné energie. Výjimku tvoří pouze některá větší města, ale jejich spotřeba může být doplněna obnovitelnou energií z okolí. Obnovitelný potenciál výroby elektřiny z větru a slunce pro Českou republiku byl stanoven na dvou a půl násobek současné spotřeby elektřiny.

Pro zajištění konstantní dodávky energie jsou nutné techniky skladování a přeměny energie. Vedle zmíněných železo vzdušných baterii je dalším řešením středně a dlouhodobé skladování vodíku nebo zemního plynu bohatého na vodík v porézních formách v podzemí. V minulosti se při skladování plynu pozorovala mikrobiální metanace jako vedlejší efekt. Vznikl koncept podzemní biometanace, který využívá mikrobiální metabolismus k přeměně vodíku a oxidu uhličitého na metan. Praxe spočívá ve vhánění plynného vodíku a oxidu uhličitého do podzemních struktur během špiček výroby energie, které se následně částečně přeměňují na metan. Výsledná plynná směs bohatá na metan se při vysoké spotřebě energie odebírá. Metoda je srovnatelná s umělými bioreaktory, které jsou již lokálně integrovány do plynárenské infrastruktury. V obou technologiích je proces přeměny vodíku na metan zprostředkován hydrogenotrofními metanogenními mikroorganismy archaea přítomnými ve vodné fázi přirozeného podzemního nebo nadzemního reaktoru.

Je hrubou politickou i odbornou chybou orientovat se na drahou, komplikovanou a potenciálně nebezpečnou jadernou energii a čekat na nové a neprověřené jaderné koncepty. Zcela naopak je třeba ze všech sil podporovat obnovitelné zdroje včetně akumulace, které, jak teorie a praxe ukazují, jsou jedinou rozumnou budoucností. Obnovitelný energetický systém přináší trvalou zaměstnanost a podporuje lokální ekonomiku. Vzhledem ke krátícímu se času, který máme k dispozici na ukončení emisí skleníkových plynů, nemůže jaderná energie hrát jinou než marginální roli, ale o to více bude alokací zdrojů brzdit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Za chybnou a nezodpovědnou energetickou koncepci budou obyvatelé České republiky v budoucnu platit.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (148)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2022 08:08
Dal jsem na pana Smrže a podíval se na jím vychvalovaný případ bavorského města , cena zelené energie 33,78 ct/kWh, tedy asi 8.50 Kč/kWh.

Zde bych chtěl připomenout, že průměrná mzda v Německu v roce 2020 činila 4 342 EUR, tedy 110 500 Kč, česká průměrná mzda netvoří ani třetinu průměrné mzdy německé (necelých 32 %).

Jednotková kWh má toto složení :
69 % VE
13 FVE
13 bioplyn
5 kogenerace

Odpověď na to, co se děje v noci, kdy nefouká a nesvítí , však na stránkách Stadtwerk Hassfurt nenajdete. Odpověď je však zcela jasná - potáhne se z distribuční sítě elektrické energie, kam (občas) směřuje také energie z českých uhelných a jaderných elektráren. :-)

S radostí jsem se také podíval na rozhovor se starostou města (Günther Werner) jak je vše bezva a v případě blackoutu jsou "posichrováni" svými OZE zdroji./ Hassfurt jako vzor? Město si tak zajišťuje dodávky energií https://www.youtube.com/watch?v=4bDsKIerel4 /čas 10:40 /

Zajímavější je však diskuze k tomuto skeči , téměř všichni se chystají na blackout a hromadí zásoby paliva,potravin a kupují centrály .
Řada diskutujících má velmi kritické příspěvky k energetické politice země, zejména předčasné likvidaci uhelných a jaderných elektráren ,a politické vedení označují za zcela neodpovědné.

Kde soudruzi z NDR udělali chybu ? Chraň nás pánbůh před 100% naplněním představ pana Smrže.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.2.2022 09:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

3.2.2022 09:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
+1
Odpovědět
VS

Va Shek

3.2.2022 11:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zajímava spirála, tvoříte si názor na základě příspěvků v diskuzích a ten pak prezentujeme dal v diskuzích. 🙂

Nevím jestli vám to už někdo řekl, ale velká část příspěvků je tvořena uměle.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

4.2.2022 11:30 Reaguje na Va Shek
1*
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2022 09:10 Reaguje na Va Shek
+5
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.2.2022 18:34 Reaguje na Va Shek
Nepochybně tím chcete naznačit toto:
Všechny příspěvky, které nevychvalují OZE (nebo si dokonce dovolují poukázat na to, že s OZE jsou spojeny i neřešené problémy), jsou fake generovaný nějakými zlovolnými ropáky.
Myslím, že to tak není. Netrpíte náhodou stihomamem?

Osobně nevidím absolutně žádný důvod, proč by někdo v této diskusi nemohl uvést odkaz na nějakou jinou diskusi. Zejména když jde o diskusi německých občanů, která může ukázat, jestli jsou Němci potrhlými nápady svých politiků opravdu nadšeni tak bezvýhradně, jak se tady (v našich českých diskusích) někteří diskutující snaží tvrdit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 17:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud v Německu mají 3x vyšší platy, tak Němec zaplatí za elektřinu asi tolik, jako Čech, kdyby stála 2.83 Kč. Jenže stála nedávno 5.50 Kč. Kde jste soudruhu udělal chybu?
Odpovědět
PE

Petr Eko

3.2.2022 18:05 Reaguje na Pavel Hanzl
1) tady vidíte, jak nás Západ oškubává - viz nákup energie pře burzy.
2) takovéto články by měly být vedené jako "Reklama" at je hned jasné, kdo za co kope..
3) Tady je možná budoucnost energetiky !!

https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/senzacni-objev-nove-palivo-pro-jaderne-elektrarny-je-levnejsi-nez-uran-a-bez-radioaktivniho-odpadu/lubosvojtech/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=690101&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=cf92KiweTmO-202202020947&dop_id=15283169
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2022 18:47 Reaguje na Petr Eko
ad 1) západ nás samozřejmě nijak neoškubává, obchodníci s energií kupují base load přímo u výrobce na dlouhodobých smlouvách, na burze se točí jen spotové ceny, takže nám zase jen lžou.

ad 2) to není reklama, to je názor. V našem ropákistánu dost ojedinělý.

ad 3) Takových vynálezů už bylo něurékom, pokud by se ukázaly nesporné výhody, tím lépe.
Odpovědět
ms

4.2.2022 02:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Stačí si přečíst páě Smržovu formulaci: V případě, že by instalace větru a fotovoltaiky pokračovaly historicky nejvyšší dosaženou rychlostí z předešlých let, mohlo by mít Německo již dnes 100 % obnovitelné elektřiny v síti.
Německo mělo ke konci roku 2021 v OZE 137 GW. Přesto má v zimních měsících dlouhé dny a týdny, kdy tyto drahé zdroje stavěné a provozované s dotacemi dávají sotva 10 % produkce. Jak to, že tato země loni zvýšila produkci z nenáviděného uhlí o 25 % a snížila výrobu z OZE o 4 %, když současně přidali v OZE 6,7 GW? A také se divím, že se teď stoupenci OZE vydali na světlo světa, když mají stejně jako jejich občasné zdroje energie hibernovat. Já věřím, že nová flotila jaderných zdrojů udělaá z OZE naprosto okrajovou záležitost. A ruský plyn, pane Smrři, jenž by OZE měl zachraňovat jako v Německu, nechte Rusku. A laskavě přestaňte šířit lži o LCOE Lazard, protože metodika VLCOE svlékla FVE a VTE do naha. Jestli tedy je vám o tom něco známo. Jenom nechápu, jak může ekolist dávat prostor takovým Zeleným Khmerům, který mi - jako pan Smrž v diskusi na Novinkách - přiznal, že zelená změna bez prudkého zchudnutí lidí nepůjde, ale že se bojí hnutí podobné Žlutým vestám. To tedy ať se bojí!
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Opět vševědoucí pan Vinklér a jeho věrní nohsledi. Připomínáte mi vozku, jak se z okna přepřahací stanice nepřítomně dívá na stavbu nové železnice a nadává kudy chodí. Vaše příspěvky jsou tak komické, že se jim už opravdu musím jenom smát. To že v noci slunce nesvítí, nám pane Vinklére nemusíte pořád připomínat, ví to každé malé dítě:) Stejně tak i fakt, že si Němci ty jaderky vypnuly předčasně. Rozvoji OZE + akumulace + výrobě syntetických paliv + stavbě záložních zdrojů tím ale nijak nezabráníte. Síla OZE je právě v decentralizaci zdrojů a jejich záloh. Zapomeňte na staré velké elektrárny. Jediné, co OZE může překonat, je jaderná fúze, jinak už nic.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 17:57 Reaguje na Tomas K
Hmm - zatím jediné co decentralizace výroby dokázala je to že sice zlevnila o něco silová elektřina ale všichni zaplatili výrazně víc za poplatcích za distribuci.

němci sice mají nejlevnější silovou elektřinu v Evropě, ale platí druhý největší účet za její dodávku domů v Evropě.
Proč?

No prostě proto že náklady na mnohem hustší síť, která stejně stojí celý rok, ikdyž se náhodou nepoužívá, se prostě musí zaplatit, jinak je nikdo stavět nebude.

Ať OZE zlevnili silovou elektřinu jako takovou svou povahou výroby dokázali výrazně zrdražit náklady na distribuci enerigie kdekoliv na světě se je někdo pokusil implementovat.
Aby to mělo smysl musel by jste decentralizovat i tu akumulaci - to jest doslova u každé vesnice postavit elektrolyzér, zásobník na vodík a jeho spalovnu...

Což je drahé a technicky prakticky nereálné. (vyjma toho že bude pracovat každá jen zlomek času musíte její existenci platit pořád)

Od decentralizované výroby systém ve velkém utekl začátkem minulého století k výrazně levnější centralizaci.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 17:59 Reaguje na Vaclav Sobr
Všechno tohle bude drahé a - řeknu to na tvrdo - český spotřebitel má problém jak se současnou cenou elektřiny jako takové, tak s poplatky za její distribuci.

(když se dívám na svůj účet od čezu tak za platím 2x tolik za to že mi elektřinu dodají (cena regulovaná zákonem protože v tom trh reálně žádný neexistuje - vedou ke mne jen 1 dráty s jedním vlastníkem/provozovatelem) než za tu elektřinu)

a kdyby stát měl začít předělávat sítě, a dostavovat zálohy které se budou platit z tohohle - cena musí nahoru řádově.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.2.2022 13:53 Reaguje na Vaclav Sobr
Pane Sobre, kromě toho že Vás chválím, si dovolím zopakovat a tím zdůraznit to, co ve Vašem příspěvku k otázce decentralizace považuji za nejpodstatnější. Protože by byla fakt škoda, kdyby to někdo přehlédl.
Cituji:
„Aby to mělo smysl, musel byste decentralizovat i tu akumulaci - to jest doslova u každé vesnice postavit elektrolyzér, zásobník na vodík a jeho spalovnu...“
To pan Tomáš K. asi dost nedomyslel.

A já ještě doplním, že by nestačila „spalovna“ vodíku. Ta by řešila jen výrobu tepla, jenže my potřebujeme především ELEKTŘINU. Jak pro domácnosti, tak zejména pro pohony ve výrobních procesech. Takže bychom museli stavět všude malé ELEKTRÁRNY. Nebo instalovat alespoň motorgenerátory využívající jako palivo vodík. Těch by ovšem musely být tisíce.
O výsledné účinnosti takového řetězce lépe nemluvit.
Snad by to jednou mohly usnadnit a zefektivnit palivové články – ale dnes to je spíše utopie.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
V Německu nemají 3x vyšší platy, nelžete tady, ono je totiž potřeba srovnávat bud čistou mzdu, nebo superhrubou. Mají úplně jinou strukturu zdanění. A druhák je tam úplně jiný skladba profesí, musíte vždy srovnávat obdobné profese. Prodavačku vůči prodavačce, lékaře proti lékaři, skladníka proti skladníkovi atd. A také tam mají například úplně jinou spoluúčast ve zdravotnictví.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.2.2022 08:11
Včera EK rozhodla o taxonomii pro jádro, tak je nutné, aby protijaderný aktivista p. Smrž vyrazil do akce :-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 17:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Taxonomie je hezká věc, jenže to je celý. Žádnou elektřinu z ní nevydolujete.
Odpovědět
LK

Libor Komárek

3.2.2022 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Toto pan Studnička tvrdí? Nebo reagujete na svoji manželku?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.2.2022 20:29 Reaguje na Libor Komárek
Tak to bylo asi ve stejné sekundě :-)
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.2.2022 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Někdo tu psal o dolování elektřiny?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.2.2022 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
To bych taxonomii nezazlíval, že z ní jako takové žádnou elektřinu nevydolujeme.
U toho rafinovaného nástroje zvaného taxonomie je průser v tom, že ona doslova BRÁNÍ tomu, aby se nějaká elektřina vydolovala tam, kde je to možné a žádoucí. A brání tomu velmi farizejským způsobem. Ona to sice nezakazuje (už ne striktně), ale velmi výrazně to komplikuje. Asi jako když sice povolím, aby se s károu popojelo, ale držím v loukotích klacek.

Takže si dovolím vás parafrázovat. Z té slavné taxonomie nevydolujeme ani elektřinu, ANI ŽÁDNÝ JINÝ UŽITEK.

Ona totiž nemá za cíl přinášet nějaký užitek. Jejím cílem je nařídit, kterou cestou se na devítitisícovku MUSÍ lézt a zakázat ty ostatní. A její tvůrci jen neradi připustili, že některé z těch ostatních cest nebudou zakázané úplně. Že se jen zařídí, aby byly citelně dražší a bylo na nich co nejvíc zábran.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2022 13:11 Reaguje na Karel Ploranský
Máte to zase celé naopak.
Nikdo nikomu žádnou káru nebrzdí a nikomu neříká, že se sní nemá šibovat a žádný klacek do kol nestrká.
Taxonomie mu ale říká, že mu s tím tlačním pomůže.

Samozřejmě nikomu neříká, kudy má lézt a už vůbec nic neztěžuje (pokud se nepálí uhel a ropa), jen každýmu dokáže pomoct.

Prakticky je jasný cíl, dekarbonizace (devitísíckovka).
Kdo na tu horu šplhá, je v pohodě, pouze taxonomie říká, že ostatní externality (že ten člověk hází exkrementy všude kolem) nejsou problém, hlavně že šplhá. A za to jej podporuje.
Cestu a rychlost si každý volí sám.
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Uf, měl jsem rozepsán komentář, ale byl jste rychlejší. Samozřejmě máte pravdu. Když použiju příměr s Everestem, tak tam také už nejde vylézt kudy chcete, ale jen po povolených cestách. Problém s nepořádkem tam je/byl velký.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 19:12 Reaguje na Tomas K
Nevím nic o povolených nebo nepovolených cestách.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.2.2022 18:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To co píšete dokazuje, že máte velmi naivní představy o tom, jak se výstavba JE, o kterou tady jde, financuje. A jaký vliv na to má právě ta taxonomie. Podle ní a především podle ní se totiž banky budou rozhodovat, na co poskytnou úvěr a na co ne, a jak drahý ten úvěr bude.
Čili to jak je ta taxonomie ve vztahu k jádru formulovaná, opravdu znamená klacek v loukotích - a docela dost tlustý.
A zkuste mne poučit: Čím prosím konkrétně ta taxonomie POMÁHÁ tomu, kdo chce stavět JE?. Já to vidím tak, že neznamená víc, než jen velmi neochotný a těžce vyjednaný ústupek od záměru, aby byla výstavba JE v Evropě nadále úplně zakázaná.
Což se díky Bohu nepodařilo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 19:16 Reaguje na Karel Ploranský
Ta taxonomie říká, že jádro je podporovaná energie. Tj. může ji stát dotovat, banky můžou dávat velmi bezpečné úvěry, protože je jistota, že budou splaceny (nikdo nikomu nebude zavírat jaderku jako uhlák).
Do uhlí nebo do ropy to jisté není, protože třeba emisní povolenka tu elektrárnu zničí a banka je v dupě.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.2.2022 14:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Překrucujete to. Taxonomie neříká, že je jádro podporovaná energie. Nanejvýš říká, že i ono je také PŘÍPUSTNÉ, ovšem jen za jistých podmínek. Které se u jiných zdrojů nevyskytují; tam je schválení bezvýhradné.

Cituji oficiální (!) výklad toho, co taxonomie říká k jádru:
"Taxonomie jádro stejně jako plyn považuje za přechodový zdroj, který bude pouze dočasně (!!) sloužit pro přechod mezi fosilními palivy a obnovitelnými energiemi. Nové bloky jaderných elektráren získají status zelených investic, jen pokud budou mít stavební povolení do roku 2045.
Podporu investorů budou moci (jen "moci", o nároku ani ťuk!) získat i úpravy již existujících jaderných bloků, na něž úřady vydají povolení do roku 2040.
Kritici pravidel namítají, že jádro ani plyn nesplňují kritéria ekologicky čistého zdroje. Komise jejich požadavky nevyslyšela, pouze do původního návrhu doplnila klauzuli o průběžném hodnocení (!!!) podle nejnovějších vědeckých poznatků a vývoje technologií. Dojde na něj každé tři roky a na základě jeho výsledků se budou moci stanovené termíny měnit."

No - a teď si pane Hanzle představte, že jste pracovník banky, který má odpovědně rozhodnout o podmínkách úvěru na výstavbu JE v řádu stovek miliard. V investičním záměru, který má vaše banka financovat, budete muset velmi ostražitě hledat jakýkoliv, i ten sebemenší prvek nejistoty. A vzít ho v úvahu při stanovení podmínek poskytnutí úvěru. Tedy především i jeho ceny.

Prvky nejistoty tam jakožto bankéř jistě nepřehlédnete... Slavná komise tam totiž nacpala všechno co se dalo, aby to mohlo mohlo jako prvek nejistoty posloužit; Co by tak alespoň mohlo být chápáno.
Vždyť není jisté dokonce ani to, že ty podmínky, za kterých je možné JE budovat, ZŮSTANOU takové, jaké jsou milostivě stanoveny!!! Ta klauzule o dodatečném hodnocení, to jsou zadní vrátka, ktará lze zneužít velmi snadno. A najednou tu bude zákaz...
Stačí na to, aby nás za tři roky v novém jednání o případné změně podmínek podle výsledků průběžného hodnocení přehlasovali. Dokonce stačí i to, aby se Evropský soudní dvůr postavil na stranu těch států, které se jak jistě víte chystají dohodnutou formu zařazení jádra do taxonomie napadnout žalobou...

Že výstavba JE, i pouhé rozšíření kapacit, stojí a padá s dostupností a CENOU úvěru, to jistě nemusím zmiňovat.
Takže jestli budete i nadále říkat, že nám EU a její taxonomie POMÁHÁ s tlačením té káry, tak jste ještě víc mimo mísu, než aw u vás dalo očekávat.
Funkci úvěrového pracovníka by vám asi žádná banka nesvěřila...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 08:21
OK. Položím tady otázku, kterou jsem kladl už několikrát a ještě jsem na ni nedostal uspokojivou odpověď: Představte si situaci - zimní anticyklona nad Evropou, inverzní oblačnost, nízké teploty (ve dne -10, v noci -20). K tomu leden, takže krátký den a Slunce nízko nad obzorem. V této situaci solární energetika nevyrobí skoro nic (příkon globálního záření nějakých 100 W/m2, což při účinnosti solárů dává maximálně pár (málo) desítek W/m2 a jen pár hodin denně. Bezvětří, takže větrné elektrárny nula-nula-nic. Vzhledem k nízkým teplotám vysoká spotřeba elektrické energie. Kde tu energii vezmeme? A nepište, prosím, že dovezeme. Odkud, když v podobné situaci bude většina Evropy?
Energetická soustava nemůže být dimenzována na nějaké průměrné podmínky, ale tak, aby zvládla i ty extrémní...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.2.2022 08:48 Reaguje na Ladislav Metelka
Odpoveď je jednoduchá, bez zálohy v podobe plynových generátorov sme bezmocní. Samozrejme vodné a jadrové elektrárne pôjdu ďalej, záleží koľko toho vyrábajú. V situácii ako popisujete by sa museli odstaviť veľkí odberatelia ako nap. u nás hliníkáreň aby sa predišlo kolapsu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 08:59 Reaguje na Vladimir Mertan
No mě by zajímalo, jak tohle chce někdo zvládnout jen s OZE. Bez plynu, bez jádra. Zvlášť kdyby to trvalo třeba 2 týdny...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

3.2.2022 09:33 Reaguje na Ladislav Metelka
Nastane tolik potřebný blekaut, aby se konečně těm " hvězdám " na politickém nebi v Bruseli, Berlíně, rozsvítilo v hlavách !
Stačí 1h. a nepůjde splachování na záchodech - to by je probudilo.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 09:40 Reaguje na smějící se bestie
Blackouty nebývají na hodiny, ale i na dny. A nejde nic. Elektřina, telefony, mobily, televize, rádia, postupně přestane téci voda, není plyn, obchody zavřou, nebude kde koupit jídlo, benzinky taky zavřou, nepůjde topení. Jídlo se dá z lednice dát za okno, ale jíst to budeme studené...
To by je snad probralo...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 17:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Chápete vůbec, že diverzifikovaná energie živená OZE je proto blackoutu nejvíce odolná?
Ten je nebezpečí pro rozsáhlé sítě a je úplně fuk, v jakém mixu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.2.2022 17:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Co si představujete pod takovým pojmem "diverzifikovaná energie", Hanzle?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha. A když v dané lokalitě vypadne zdroj, co se stane?
Odpovědět
LK

Libor Komárek

3.2.2022 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl je génius! Vyřešeno! Co nevyrábí, to nemůže zkolabovat! Skutečné řešení hodné eko-odborníka!
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.2.2022 10:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Já mám na střeše solární elektrárnu. Výkon 8,5 kWp, bateriové úložiště 11,4 kWh.
A protože jste odborník na slovo vzatý, tak vás, pane Hanzle, moc prosím:
Přijeďte a něco s tím zařízením udělejte, abych bez dodávky elektřiny z veřejné sítě vydržel tři dny – a SPOLEHLIVĚ alespoň dva dny.
Nemluvím o zimních měsících, to by byl bláhový sen hodný úplného magora. Postačí¨mi, když mi to zaručíte na období řekněme od půlky března do půlky října.
Firma, která zařízení dodala, to neumí, protože to na současné úrovni vývoje neumějí ani měniče, které jsou k mání.

Jste tedy mou jedinou nadějí.
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:28 Reaguje na Karel Ploranský
Standardní HFVE, kterou nejspíše máte, obvykle vyžaduje synchronizaci se sítí, bez ní to nejede. Čistý ostrov je technicky mnohem složitější a v případě síťové přípojky zbytečný. Vaše HFVE samozřejmě nikdy nebude schopna jet bez sítě, ale uspoří Vám hodně elektřiny (uspořila by více, nebýt měření po fázích, což je donebevolající nesmysl prosazený ČEZem). Síť je tedy potřeba pro zálohování a pan Hanzl to řekl naprosto správně. Pro stabilitu sítě je mnohem lepší mít více menších zdrojů, než jen několik velkých. Nevím, co je na tom k nepochopení.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:02 Reaguje na Tomas K
hodně malých zdrojů ovšem výrazně prodražuje tu síť a její řízení.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.2.2022 18:52 Reaguje na Tomas K
My o voze, Vy o koze, milý Tomáši K.
Já nepopírám, že mi má FVE uspoří náklady na elektřinu.
Popírám tvrzení pana Hanzla, že toho kdo ji má může zachránit v případě blackoutu.
Při něm totiž nejenže nikoho nezachrání, ale dokonce při něm vlastně ani nepomůže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 17:55 Reaguje na Ladislav Metelka
Poslední hrozba blackoutu někdy předloni vznikla tak, že vypadl nějaký gigatransformátor někde na Balkáně. S OZE to nemělo nic společného, ovšem ropáčci povinně bedákali jak za to můžeou právě OZE.
A tak je to se vším.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.2.2022 18:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebylo to předloni a nevypadl transformátor, ale to je celkem vedlejší. Podstatné je, že ten problém vznikl kvůli velké nerovnováze přebytkem výkonu na jihovýchodě a nedostatkem výkonu ve zbytku Evropy, což nutně vedlo k velkým tokům elektřiny z jihovýchodu na západ, porušení kritéria N-1 a tím pádem porucha přetíženého síťového prvku vedla k dalším kaskádovým poruchám a rozpojení synchronní soustavy na dva ostrovy. K tomu by za normálních okolností jednou poruchou jakéhokoliv prvku soustavy nemohlo dojít.
Odpovědět
LK

Libor Komárek

3.2.2022 20:34 Reaguje na Emil Novák
To máte marné, pro pana Hanzla jste jen bedákající ropák nehodný jeho geniálních závěrů, viz. příspěvek výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2022 13:17 Reaguje na Emil Novák
Dobře. A kde tam máte OZE? Ten přebytek z jihovýchodu určitě nebyl způsoben OZE, tam žádné nemají.
"Poruchu přetíženého síťového prvku" já nazývám "vypadl gigatransformátor".
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.2.2022 18:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to nazýváte blbě, protože to transformátor nebyl, ale jak jsem psal, to je vedlejší.
Ten přebytek byl způsoben nedostatkem na západě, který se příliš spoléhal na dovoz z jihovýchodu, který přenosová soustava na tak dlouhou vzdálenost nezvládla.
Já tam OZE nikde nemám, nic o OZE jsem nepsal, vyvracel jsem vaše tvrzení, že za ten problém může nějaký transformátor, což je nesmysl. V normálně fungující přenosové soustavě žádný výpadek jednoho libovolného síťového prvku nemůže způsobit její rozpad.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 19:10 Reaguje na Emil Novák
Šak se taky nerozpadla.
Já četl transformátor, vy síťový prvek.
Proto se odmítám hádat o marginálie.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.2.2022 21:45 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Právě že se rozpadla na dva samostatné ostrovy.
2) Tak proč se o ty marginálie pořád hádáte, když to odmítáte? Já jsem vás jen upozornil, že to transformátor nebyl a psal jsem že je to vedlejší. Co jste četl a co si myslíte že jste četl je dost podstatný rozdíl, jak se už mnohokrát ukázalo.
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:42 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale to je přece jasné, že jenom tyto OZE nebudou stačit! Bože můj. Tak hloupě se přece nemusíte ptát... A nemusí to být jenom tento extrémní případ. Především v zimním období pojedou zálohy, to jest plyn a jiná syntetická paliva, stanice na biometan, krátkodobě baterkárny a mnoho dalších. Ta syntetická paliva se vyrobí tehdy, když OZE fungují přespříliš. V součtu tedy bude muset být asi 2x PInst stávajících "stabilních" zdrojů (stabilních uvádím v uvozovkách, stačí aby vypadly 2 a už je průšvih). Ve výsledku bude síť tímto složením různých zdrojů mnohem stabilnější. Cena nebude problém, protože všecko tohle lze postavit už teď mnohem levněji a rychleji než nové štěpné jaderné elektrárny (uhlí už samořejmě škrtám).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

5.2.2022 19:41 Reaguje na Tomas K
Takže budeme zase emitovat CO2. Kde je uhlíková neutralita?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.2.2022 08:59 Reaguje na Ladislav Metelka
https://www.lidovky.cz/svet/iran-pozastavil-tezbu-kryptomen-aby-predesel-blackoutum-hroutici-siti-ma-ulevit-i-vypinani-poulicnih.A220202_233133_ln_zahranici_tmr
Alebo treba prestať ťažiť bitcoiny, to ma nenapadlo že sa takto zbytočne míňa elektrická energia.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.2.2022 09:07 Reaguje na Vladimir Mertan
Já jsem zase slyšel informaci, že by těžba bitcoinů mohla sloužit jako "akumulace" el. energie :-). Respektive, když by byl přebytek el. energie, tak by se těžilo.
No, ono ovšem moc přebytku el. energie nebude :-).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2022 09:11 Reaguje na Vladimir Mertan
Podíváte-li se na časovou řadu hodnoty bitcoinu ,potom najdete odpověď i na vaši otázku. Dosažení zisku ke kterému byste se normální prací nedostal.
Jinými slovy cena elektřiny nutné k dobýváni je řádově nižší než cena vytěženého bitcoinu.
Stejné pravidlo se ovšem promítá i celou dekarbonizací v podání Green Dealu v EU/USA.
Odpovědět
VO

Vít Obdržálek

3.2.2022 11:39 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Vladimíre, omlouvám se, ale Váš komentář je poněkud neinformovaný a hloupý. Co se týče Íránu, tak tamní síť je ve svrabu i bez těžby samotné a generovaný hashrate je poměrně velký v této zemi, takže ano. Dočasné vypnutí tamní těžby může v době krizových podmínek oddálit blackout, ale je to specifikum oblasti. V Evropě je drahá energie, proto těžba probíhá méně a mnohem více z odpadní energie či zelených zdrojů. Těžaři zapínají stroje v noci nebo využívají vlastné solarní elektrárny pro napájení ASIC minerů. Vypnutí těžby zde v EU by nepřispělo k odvrácení blackoutu více než kdybychom si zakázali používat sušičky. Jen bychom tu měli další omezení svobody. Naopak BTC má velký potenciál k vylepšení a stabilizaci sítě. Může využívat energii odpadní či nadbytečnou a tedy zvyšuje efektivitu zbytku sítě. Navíc nám může pomoci s přepětími tvořenými OZE, které jsou stejně nebezpečné jako blackout a jejich nebezpečí se zvyšováním podílu OZE roste. Přiddám ještě čerstvou zprávou z Texasu (dnešní ráno), kde se čeká nepříznivé počasí a nebezpečí blackoutu. Tamní regulátor se "dohodl" s tamními těžaři na snížení odběru energie při zhoršování počasí. Někde je prostě svět ještě v pořádku a lidi se dokážou domluvit místo zákazů a šikany. BTC je největší vynález 21. století, který má potenciál opravit základní chybu, což bylo odpojení dollaru od zlatého standartu. Těžba spotřebuje cca to co sušičky na prádlo na celém světě... to je velmi malá cena.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.2.2022 13:02 Reaguje na Vít Obdržálek
Je to uhol pohľadu, mne to príde skôr komické. Nakoniec ľudia zbierali kedysi farebné mušličky, pokrok sa zastaviť nedá. Dôležité je aby ľudia verili, že to má cenu :-) Podľa mňa aj pre odpadnú energiu sa dá nájsť aj lepšie využitie ako sú zbytočné výpočty. Napríklad výroba vodíka. Že je svet viac v poriadku v Texase ako v Íráne sa asi zhodneme.
Odpovědět
VO

Vít Obdržálek

3.2.2022 14:57 Reaguje na Vladimir Mertan
S tím vodíkem můžete mít pravdu, ale energetická náročnost výroby vodíku je o mnoho řádů výše. Narozdíl od toho, když si vodní elektrárna, která v noci nemá odbyt koupí 10 ASIC mineru a energii, kterou neudá využije přímo na místě. Vydělané peníze může využít na další investice do technologie například. Další příklad využití jsou odpadní plyny při výrobě ropy, které se po staletí pálí. Nyní k nim připojují malé kontejnery s ASIC, kde je malý geenrátor, který těží. Na vodík by toto bylo málo a nedávalo by to ekonomicky smysl. Jinak je zcela pochopitelné, že BTC Vám může připadat spíše komický, ale je faktem, že například v El Salvádoru, který to nedávno přijal jako legal tender, tak již velké procento remitencí, které do domovské krajiny posílají krajani z USA, jde přes druhou vrstvu BTC (Lightning Network) a šetří tím miliony dollaru denně na poplatcích. Tzn, když posílali skrze Western Union, tak na poplatcích ztratili až 30 dollaru ze sta a platba trvá několik dní. Pomocí LN je cena za platbu v centech a okamžitá. Je také možné mrknout na Nigerii, kde BTC drží a platí s ním velké procento lidí, protože je chrání před inflací a ztrátou hodnoty jejich národních měn. Pro nás zde je to spekulace, pro mnoho lidí vysvobození z otroctví špatně nastaveného monetárního systému.
Odpovědět
kk

karel krasensky

3.2.2022 09:22 Reaguje na Ladislav Metelka
1+
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

3.2.2022 09:16
Jako všechny ideologicky podbarvené články i tento postrádá jakékoliv relevantní ekonomické údaje. Jaká je kapacita a náklady "skladování a přeměny energie" získané z těch skvělých větrníků a solárů? Jaká horská údolí v České republice navrhuje pan Smrž obětovat na stavbu přečerpávacích elektráren? Kolik projektů "železovzdušných baterií" aktuálně pan Smrž staví nebo financuje a jaká je jejich ekonomická návratnost? Škoda tohle číst.
Odpovědět
kk

karel krasensky

3.2.2022 09:23 Reaguje na Dalibor Motl
1+
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 09:29 Reaguje na Dalibor Motl
Ono je vůbec zajímavé, jak někteří spoléhají na technologie, které nemáme. Jsou ve vývoji a ten může trvat ještě 5 let nebo taky 50 let. Nikdo neví. Přesně jako je to s fúzí. Ale spoléhají na to, jako bychom ty technologie už měli.
Na druhou stranu odmítají technologie, které máme, prokazatelně fungují a jsou bezpečně provozovatelné. Tím myslím JE včetně úložiště. Raději budu mít dobře provozovanou JE a úložiště za barákem než bůh ví jak provozovaný RBMK na Kamčatce.
Jenže lidem, který mají iracionální panický strach z JE to nevysvětlíte. Ani to, že jsou daleko více ohrožováni třeba radonem z podloží...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2022 10:03 Reaguje na Dalibor Motl
Jedna dobrá věc tam skutečně je - instalace FVE na již existujících stavbách a využití tohoto potenciálu.
Odpovědět
ms

4.2.2022 02:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, má to velký háček. Tento systém úspor elektřiny bohatými činí z chudých ještě chudší. Protože ty ušetřené fixní náklady (poplatky za distribuci, ekologická daň, poplatek za systémové služby, poplatek za podporu OZEm tedy všechny kromě samotné ceny silové elektřiny a platby za jističe) se musí rozpočítat na ty, kteří šetřit nemohou. A také stát přijde o DPH. Jedinou cestou jsou levnější tarify v létě a dražší opřené o skutečné náklady na stabilní elektřinu v zimě. A také zrušit veškeré dotace. Kdo chce pomoci planetě, ať to udělá ze svého a nikolik z kapes chudších spoluobčanů - ano, to jsou dotace.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.2.2022 09:57
Základní chybou OZE je jejich nestálost a pouze teoretické akumulace.
Doposud se přebytky vnucují díky vládním podporám, aniž by se zálohovaly.
Výpadky kryjí "špinavé" zdroje, které jsou jinak terčem kritiky. Riziko
narůstá s nárůstem kapacit OZE a hledají se tak "šetrné" zálohy jako plyn,
který až tak šetrný není, když se započte těžba, úniky, doprava a spálení.
Autor kope za svůj byznys a taktně mlčí o jeho skutečných nedostatcích.
Nezbývá, než opravdu nainstalovat ty chytré elektroměry, odstranit dotace,
zvýhodnění OZE a ať si lidé vyberou energii buď z OZE a nebo z JE a uhláků.
A prosím bez těch "regulací", které křiví trh. Dělat blba OZE tím, že budu
držet v pohotovosti uhelku a nebo paroplyn a platit ještě povolenky, tak
ať si to dělá vlastník OZE sám a dodává stabilní výkon v každou denní i roční hodinu. Slízávat smetanu není zásluha, ale neopodstatněná výsada
a za tu smetanu autor stále lobbuje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.2.2022 10:36
Pan Smrž pořád dokola opakuje svoje zelené mantry bez ohledu na realitu, která je taková, že ty jeho regiony "plně zásobovány obnovitelnou elektřinou" jsou takto zásobované jen z pohledu roční bilance, ve skutečnosti jsou ale naopak plně závislé na fosilních a jaderných zdrojích, které zaskočí kdykoliv občasné zdroje neposkytují dostatečný výkon.
Podobné je to s údajnou drahotou jádra ve srovnání s obnovitelnými zdroji, kterou dokumentuje účelově tvořeným srovnáním bankou Lazard, která publikuje informace úplně jiné než nezávislé organizace, které takové srovnání vydávají také. Manipulace banky Lazard je postavena na tom, že u obnovitelných zdrojů uvažuje nejlepší lokality v USA, kde se z instalovaného kilowattu vyrobí minimálně dvojnásobné množství elektřiny než jaké se vyrobí u nás, tj. už jen z tohoto důvodu vychází ceny elektřiny zákonitě poloviční než ve skutečnosti. Pro jádro předpokládá s nereálně nízkou životností a nereálně vysokými finančními náklady, s jakými nikdo nové jaderné zdroje stavět neplánuje. Přitom právě tyto náklady jsou pro cenu elektřiny naprosto klíčové. Dále samozřejmě vůbec nezapočítává náklady na akumulaci potřebnou k tomu, aby občasné zdroje dodávaly elektřinu podle potřeb a nikoliv podle rozmarů počasí, přičemž tyto náklady jsou astronomické.
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:53 Reaguje na Emil Novák
A jaké další nezávislé organizace máte konkrétně na mysli? Čím podpoříte ty vaše další (z mého pohledu) nesmysly, které zde uvádíte?
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.2.2022 18:43 Reaguje na Tomas K
1) Podívejte se např. na podobné srovnání, které vydává Mezinárodní energetická agentura. Její čísla jsou úplně jiná než ta od banky Lazard.
2) Stačí se podívat do toho srovnání banky Lazard, udělal jste to, když se odvažujete tvrdit, že jsou z vašeho pohledu nesmysly? Zjevně neudělal, protože ty roční koeficienty využití tam jsou uvedené, stejně jako lze snadno dohledat roční koeficienty využití, jakých je dosahováno v našich podmínkách. Jsou úplně někde jinde. O životnosti jaderných elektráren platí to samé. Tak příště zkuste argumentovat fakty místo "vašich pohledů".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2022 11:32
Já myslím, že článek naplnil očekávání, od pana Smrže jsme se dočkali toho všeho, co už zde mnohokrát prezentoval.
Akorát, jak si v článku stěžuje, to obracení na víru pravou mu furt nějak nejde ... až by si jeden řekl, že chyba možná nebude na straně přijímače:-).

Abych nebyl úplně negativní, FVE na budovách ano, na méně hodnotných půdách rovněž (myšleny primárně plochy, kterým jsme dali fest za uši, např. těžbou), zejména pokud se to vyplatí. S větráky to bude složitější, ty mít poblíž nikdo moc nechce a ne že bych se mu divil. Ale pokud obyvatele daných lokalit pan Smrž ukecá, tak je mu přáno a ať si tam klidně nějakou tu vrtuli vystřihne.
Biomasa fakt ve větší míře nepatří do kotle a o takových MVE raději psát nebudu, bo bych byl sprostej.
Jinak jak nám to v EU krásně šlape bez plynu je min od podzimu vidět fakt parádně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.2.2022 12:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Cituji Vás:
"S větráky to bude složitější, ty mít poblíž nikdo moc nechce a ne že bych se mu divil. Ale pokud obyvatele daných lokalit pan Smrž ukecá, tak je mu přáno a ať si tam klidně nějakou tu vrtuli vystřihne."
NESOUHLASÍM s Vámi v tom, že instalace fofrníků by neměla zajímat ani trápit nikoho jiného, než obyvatele daných lokalit, a že by mělo záležet jen na JEJICH souhlasu. To totiž máte stejné, jako když si někdo v ulici dobrovolně natře barák hnusnou barvou, protože ty hnusné odstíny jsou lacinější. On ušetřil a zevnitř baráku ty venkovní stěny nevidí. Ale sousedům by měl platit odškodné, protože ti se na ten hnus musejí dívat chtě-nechtě.
Když někde do hezké krajiny fláknete větrník, který je tam jako pěst na oko, tak škodu která tím na té krajině vznikne je velmi těžké nějak vyčíslit a vyjádřit penězi. Ale je nesporné, že škoda vznikne.
A větrník trčící nad obcí, která s jeho stavbou souhlasila, je vidět zdaleka. Třebas i z více než stokilometrové vzdálenosti.

Němci byli zpočátku na své fofrníky pyšní, viděli v nich hmatatelný doklad své pokrokovosti a otevřenosti novým myšlenkám a technologiím. Stačila ale relativně krátká doba, aby názor změnili - a výstavba dalších monster se v podstatě zastavila.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.2.2022 15:30 Reaguje na Karel Ploranský
Ehm, nic proti tomu co píšete, ale nějak mi nepřišlo nutné a nezbytné některé obraty, například právě tento, označit za nadsázku. Myslel jsem, že to je zřejmé.
Navíc bychom se tu mohli přít jak velké lokality jsem měl na mysli;-).
Nicméně slibuji, že se příště polepším a dodám k textu min smajlík:-). Nebo dva :-)).
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

3.2.2022 13:01
Tak nevím o co autorovi jde, do titulku dá text Chyba obnovitelné energetiky. Článek však na občasné energetice nenachází jedinou chybu a uvádí jen a jen světlou budoucnost občasné energetiky.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.2.2022 13:52
Nn, naopak. Je hrubou politickou i odbornou chybou poslouchat lidi jako je pan Smrz. Jak teorie a praxe ukazují na OZE se stabilni sit stavet neda.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.2.2022 13:55 Reaguje na Martin Svárovský
Víte, ono tohle ideologické blbnutí, ať jde o Green Deal, 64 pohlaví nebo barvu pleti, má stejné kořeny. Ideologie nade vše, fakta nejsou podstatná...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 18:17 Reaguje na Ladislav Metelka
Jistě, ta ideologie se jmenuje hybridní válka a vymysleli ji v Kremlu.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.2.2022 19:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud tim myslite, ze nemecti zeleni jsou posluhovaci Kremlu pak jednoznacne souhlasim ;-) Vypinani vlastnich zejmena jadernych zdroju (budovanych dlouha leta za penize celeho naroda) a spolehani se na energie od nepritele.. to je obycejna sabotaz. Za valky by je cekal provaz ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2022 13:25 Reaguje na Martin Svárovský
Rusi vždy podporovali skupiny, které mohly poškodit Západ. Islámské i komunistické teroristy, Baskické a Irské separatisty, Palestince, Libyjské mordýře, vítače imigrantů a nacionalisty bojující proti imigraci, převaděče imigrantů, Lukašenka tvrdě tlačící imigranty do Polska, ekoteroristy a protiamerické "mírotvorce" atd. atd. atd. islámské demagogy atd. atd.

Prostě jejich cíl je všechno rozeštvat, rozbít, rozhádat, podle starořímského "rozděl a panuj".
Odpovědět
LK

Libor Komárek

3.2.2022 20:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzal to musí vědět! Byl se tam školit!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2022 13:26 Reaguje na Libor Komárek
Každý musí znát ideologii nepřítele.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

3.2.2022 15:47
Ještě kdyby tak pan Smrž rozuměl tomu jak funguje energetika. Jinak by nemohl psát takové blbosti. Ve své podstatě , čím více Občasných Zdrojů Energie, tím více nestability v rozvodné síti, a žádná baterka to nezachrání, i kdyby byla jakkoliv velká...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 18:07
Celá diskuse je zase zcala iluzorní, jak vždycky.
Prakticky všichni unisono nadávají na OZE a vymýšlí důvody, proč to nejde.

Jenže se nikdo neráčí zamyslet, kde budeme brát energii, když skončí uhlí a jádro je v nedohlednu.
Neráčí se zamyslet nad tím, proč to v normálních zemích jde, (třeba jen a 80%), když oni jsou přece zcela skálopevně přesvědčeni, že to nejde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.2.2022 18:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Já bych spíš řekl, že prakticky všichni nadávají spíš na pana Smrže, který jako tradičně maluje OZE na růžovo. Proti OZE samotným by málokdo něco mohl mít, kdyby se jim nepřisuzovaly magické vlastnosti které ve skutečnosti nemají, neprotlačovaly se tyto technologie ideologicky a naprosto bezhlavě bez ohledu na její silné a slabé stránky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2022 18:24 Reaguje na Emil Novák
Pokud si všímáte místní diskuse, tak zcela zásadní počet diskutujících je zásadně proti OZE.
Prostě kritizjí a nadávají zcela nesmyslně a bez jakékoliv návaznost na realitu.
příklad: všichni silně bečí, jak OZE způsobí blackout.

Kdo je ale proti balckoutem nejvíc chráněn?
Ten kdo má na střeše fve, větší baterii a ve sklepě malou hondu a dva kanystry benzínu. Ten přežije i v zimě třeba týdenní blackout zcela v pohodě.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.2.2022 19:10 Reaguje na Pavel Hanzl
No a to je prave ono. Nedavno jsem pocital FVE na nasi malou bytovku a nevychazi to ani omylem..... Strecha max 7kWp a to nam pokreje tak provoz lednicek. Nutnost predelat strechu, predelat rozvody, baterie, zmena pojistky na dum - proste mrak nakladu a prace. Vse ostatni vcetne vytapeni a sklokeramickych desek mame na elektriku a tudiz je nam to naprosto k nicemu - minimalne 80pct energie budeme brat stejne od distributora. To bych musel obsadit jeste cele pole za barakem. Pak by to mozna vyslo za slunecneho dne. Pokud mate RD tak jste mozna sice skoro sobestacny (pokud netopite elektrikou a bude vam prat pocasi) a mozna vam to financne vychazi - protoze dotace (platime vam to vsichni). A tim narazim na to, ze ekonomicky to neni samo zivotaschopne a technicky je to kravina. A tehhle si to muzete prenest do vetsich meritek na obec/mesto (ty uzasne komunitni projekty) ci celej stat (cela prenosova soustava). Porad to bude stejne nefunkcni ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2022 13:28 Reaguje na Martin Svárovský
Pokud nemáte místo na panely, dál nemusíte mudrovat vůbec nad ničím. Pokud nemáte kolo, nevyhrajete Závod Míru.
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.2.2022 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět jste to vůbec nepochopil. Zásadní počet diskutujících včetně mě není proti OZE ale proti tomu, aby se využívaly k něčemu, k čemu se vůbec nehodí. Zvlášť v našich podmínkách jsou vhodné jako doplněk ke stabilním zdrojům a nikoliv jako základ nebo dokonce nějaké všespásné řešení, jak je prezentuje pan Smrž.
Takže blackout nezpůsobí OZE ale jejich nevhodné použití a nedostatek zdrojů, které jsou schopné vyrábět kdykoliv tyto zdroje nevyrábějí, a k tomu přesně směřujeme.
FVE na střeše ani větší baterie vás neochrání třeba před tím, že nepoteče voda, nebude kde koupit jídlo, ani si s ní moc nezatopíte, takže určitě lepší bude mít v zásobě dostatek dřeva než FVE. Chtěl bych vás vidět, jak přežijete s FVE týden "zcela v pohodě" při takové zimní inverzi.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.2.2022 19:32 Reaguje na Emil Novák
Presne tak!
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.2.2022 19:42 Reaguje na Emil Novák
A ono je taky potreba zohlednit celej retezec (tak jako u elektromobilu) od vyroby, provoz az po likvidaci. Ono uz to zas takova hitparada neni. Nepocitam znicenou krajinu. FVE nekde v byvalem povrchovem dole snad ano, ale vetraky v Krusnych horach nebo nad Hradkem na Nisou me uplne drti. Navic davaji tak malo. Dalsi nesmysl je, ze nedostatky OZE chteji resit navysenim poctu. Ale nikdo neresi, ze to zarizeni ma nejakou zivotnost, potrebuje udrzbu... To znamena mrak techniku. Kde je v dnesni dobe chcete vzit, kdyz vsichni studuji humanitni vedy (a pak tady pousti bludy jako zeleni) . Taky budou chtit plat, skoleni atd atd. A to zeleni jaksi zapominaji resit. Ja kdyz pak v realu vidim jake tanecky jsou jen kvuli kontrolam dieselu a baterek v datovych centrech tak si tohle vubec nedovedu predstavit drzet v provozu. A temto zarizenim se to nevyhne taktez (beru tedy velke VTE a FVE parky, bateriova uloziste). Budou soucasti kriticke infrastruktury.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 21:03 Reaguje na Emil Novák
Naprosto v pohodě. Samozřejmě topím dřevem, sporák mám na plynovou bombu a těch pár wattů na ledky, čerpadlo na vodu nebo kompl mi to dá vždycky. Problém je pračka a myčka nádobí a bojler na teplou vodu. Tak musím ohřívat vodu jak zastara v kastrólu na sporáku.
Každopádně mám ve sklepě tu hondu a pár kanystrů benzínu, s autem si dojedu taky kamkoliv. Rýži, špagety pár konzerv, sádlo a olej, brambory ve sklepě jsou taky pořád, i lahvička slivovice je v rezervě.
V takovém provedení (což není vůbec žádný extrém) přežije týden klidně celá rodina i s dětma, v paneláku ovšem nikoliv.
A to počítám nejhorší variantu - zimní inverzi.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.2.2022 21:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže nepřežijete s FVE ale s kotlem na dřevo. Ta FVE v tom přežití nebude hrát prakticky žádnou roli.
Odpovědět
KT

Karel Tvrdík

4.2.2022 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pořád ty samé fanantické nesmysly ! FVE na střeše jsou v zimě naprd, protože NESVÍTÍ. Mám normální prvorepublikový RD a světe div se, nacpal jsem tam panely jen 8m2, protože ostatní strany jsou blbě orientovány. A to v naší ulici jsem na tom dobře, 70% baráků má střechu východ-západ, v zimě by nevyrobili ani na ztráty baterií a měniče ! Soláry jsou v zimě k ničemu, proti blackoutu který je a bude právě v zimě nejpravděpodobnější, neochrání. Zkrátka solár u nás není a nikdy nebude zdroj na zimu, vyrábí nějak použitelně 2/3 roku a bohužel přesně naopak než by bylo potřeba. A myslím že dokonce ani není možnost, že by fyzikálně bylo vůbec možné vymyslet způsob jak efektivně naakumulovat energii z léta na zimu. Ani příroda to za miliony let nevymyslela.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:09 Reaguje na Karel Tvrdík
vymyslela :D uhlovodíková vazba :D :D :D

žádný efektivnější způsob uložení energie v přírodě není.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.2.2022 14:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Věren svému zvyku opět lžete.
Píšete, že "zcela zásadní počet diskutujících je zásadně proti OZE". To ale není pravda.
Zásadně proti OZE tu není vůbec nikdo! Ani jeden!

Téměř všichni ale jsme proti způsobu, jakým se OZE vnucují jako JEDINÝ vhodný, správný a samospásný zdroj energie. Aniž by se bral zřetel na cokoliv, co je v souvislosti s OZE nutné vidět negativně. A že toho je!
Aniž by se bral zřetel na neprůhlednost a pokřivenost, kterou do celé té problematiky vnáší systém dotací, povolenek a dalších výmyslů sloužících jako ekonomické nástroje k podpoře politického tlaku.

Komu to celé má sloužit a slouží, je čím dál víc zřejmé.
Česká republika a její lid to rozhodně nejsou.
Odpovědět
LK

Libor Komárek

3.2.2022 20:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano a pan Hanzal se zamyslel a má na střeše fve, větší baterii a ve sklepě malou hondu a dva kanystry benzínu. Ten přežije i v zimě třeba týdenní blackout zcela v pohodě. Vivat ekologie!
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2022 09:29 Reaguje na Libor Komárek
To je ale fosil. Proč si tu svoji elektrárnu raději nezazálohuje další elektrárnou a navíc větrníkem ? To je přesně podle Green Dealu :-))
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:41 Reaguje na Libor Komárek
Hanzl Má hovno, topí plynem v nezatepleném kradeném baráku, elektřinu na rozdíl od nás všech ostatních má výhradně z uhláků, a jezdí starým benzínákem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 19:06 Reaguje na Libor Komárek
Co je na tom neekologického?
Máte v roce 80% elektřiny z OZE, 19,9 % ze sítě a 0,1% z benzínu.
Ukažte mi lepší bilanci.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.2.2022 14:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, vy se pořád nedokážete srovnat s faktem, že země, kde by to šlo (i z mnohem méně než 80 %) prostě NEJSOU.
Dovolím si vypůjčit část příspěvku pana ms, protože to napsal zcela jasně: "Německo mělo ke konci roku 2021 v OZE 137 GW. Přesto má v zimních měsících dlouhé dny a týdny, kdy tyto drahé zdroje stavěné a provozované s dotacemi dávají sotva 10 % produkce. Jak to, že tato země loni zvýšila produkci z nenáviděného uhlí o 25 % a snížila výrobu z OZE o 4 %, když současně přidali v OZE 6,7 GW?"
A já k tomu přidám to, že Německo se sice pokouší působit naoko jako "čisté" - ale naivkové mu to věří jen proto, že Němci svou produkci CO2 šikovně schovávají za produkci těch států, které mu tu chybějící energii dodávají ze svých stabilních zdrojů. Bez zdrojů MIMO Německo by Němci byli i se svou Energiewende (nebo lépe vinou své Energiewende) doslova v p...li.
Dokázali to ale všechno narafičit tak mazaně, že cenu za to neplatí oni, ale ti okolo, které systém povolenek vysává - ale pokud energii potřebují, musejí si ji koupit na německé (!) burze.
Navzdory tomu, co hlásá, je v Evropě dnes největším žroutem fosilních paliv a producentem CO2 to "čisté" Německo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2022 20:33
Celé OZE je byznys jako každý jiný, cílem je vydělat a nikoli dělat charitu civilům.
Zrovna teď řada českých investorů do OZE pláče :
"Jednou zaplatili, pak už nic. Německý ThomasLloyd opět zklamal české investory
Opakované střídání fáze očekávání s fází zklamání. Takto lze slovy Járy Cimrmana popsat podnikání německé společností ThomasLloyd, se kterou do zelené energetiky investovaly i desítky českých investorů.
Skupina ThomasLloyd si zřejmě české investory oblíbila. Na svém webu má poměrně bohatou prezentaci v češtině. Uvádí zde, že od více než 30 tisíc investorů vybrala na projekty v zelené energetice již 1,4 miliardy dolarů. Za tyto peníze postavila šest solárních elektráren v Indii (celkem 234 MW výkonu plus 200 MW ve výstavbě) a tři na Filipínách (celkem 80 MW)."

Ve zkratce - nabídka na výrazné zhodnocení investice ve stavbách FVE v Asii, poněkud neobvyklou formu tichého společníka, lidem nabízel každý měsíc výnos ve výši jednoho procenta vkladu.

------------------
Tím se v žádném případě nechci dotknout autora článku, pouze upozorňuji na růžové brýle, které jsou veřejnosti propagátory OZE nasazovány.
Nezachraňuje se planeta, dělá se byznys se vším co k tomu v dobrém i špatném patří.
Odpovědět
FO

František Orság

3.2.2022 21:16
Když jsem si přečetl ten nesmysl o zatížení střech, tak dál číst už jsem neměl sílu, protože autor zapomenul na fakt, že se sice před cca 10 lety změny normy na zatížení střech a rázem spoustu střech nelze dodatečně zatížit FVE. Ano, jedná se o zátěž navíc a pokud se nezmění normy tak není možné argumentovat, že za posledních několik let je méně sněhu. Ani se mi nechce věřit, že takový článek může napsat chemik, čili někdo s technickým vzděláním. A to se přiznám, že mám FVE jako mikrozdroj, ale ve firmě jsme právě kvůli zatížení střech "pohořeli".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.2.2022 05:50
Petici za energetickou bezpečnost České republiky můžete podepsat zde :


https://www.petice.com/za_energetickou_bezpecnost_ceske_republiky
Odpovědět
MS

Milan Smrž

4.2.2022 09:31
Vážení diskutující, děkuji Vám za obohacující příspěvky, z nichž některých plyne, že jste se příliš nedali ovlivnit skutečnostmi, které jsem v článku uvedl a stále setrváváte na pro jaderných a pro fosilních postojích. Tedy trochu čísel. Jaderná energie pokrývá 1,6% celkové energetické spotřeby lidstva. Nikoliv tedy 4%, jak se zhusta uvádí. 4% vznikla po přepočtu na primární energii, kterou stanovit u jádra není tak snadné a tak se používá přepočet na účinnost analogicky, jako kdyby se jednalo o uhelnou elektrárnu. Takže příspěvek jádra je marginální a kdybychom jej chtěli zvýšit na podstatnější podíl , například trojnásobně, tak bychom museli postavit nejméně 1 TW jaderných elektráren. Dnes máme necelých 0,4 TW, s přírůstkem ca 2,5 GW ročně. Když pohlédneme na výstavbu nových JE v Evropě, je to obraz bídy a utrpení. Flamanville mělo být připojeno v roce 2012 a ani v tomto roce to nestihne, snad v roce 2023. Cena vyrostla ze 3,3 mlrd euro na 19,1 (odhad z roku 2020).
Spotřebu chladící vody, která činí z jaderné energetiky jednoho z největších spotřebitelů, jsem již zmínil v předešlých článcích, stejně tak jako limitu teploty chladící vody. Když ji překročíme vytvoříme z řeky pod JE mrtvou anaerobní zónu.
Dalším aspektem je válečné ohrožení. Co když se na Ukrajině rozhoří válečný konflikt? Nebudu dále ani domýšlet... Toto riziko je zcela nepřijatelné.
Někteří z diskutujících se zamýšlejí nad obdobím bez větru a slunce. Jistě takové mohou nastat. K tomu lze ale přebytky obnovitelné energie proměnit na vodík či metan a uložit v podzemních zásobnících, kde má ČR dostatečnou kapacitu asi na dva měsíce, jsou-li plné.
Když se podíváte na denní průběhy příspěvků obnovitelné elektřiny na Energy Charts Fraunhoferova Institutu, uvidíte, že například v minulém roce byl jenom jeden den, kdy byl příspěvek menší než 20% (9.1.2021,18,7%). Abychom pokryli všechnu energetickou spotřebu bude muset být potenciál OZE vyšší, než jenom ten, který by pokryl současnou spotřebu elektřiny. Německo plánuje asi pětinásobek do roku 2050. To znamená, že by byl pokryt i ten nejméně produktivní den. Přebytky budou sloužit na výrobu plynů a tepla. Při energetické sanaci domů, kde lze, jak příklady z praxe naznačují, s návratností 7-8 let, vytvořit z domů solarplus standardy, s přebytkem generované elektřiny za rok. Domy spotřebovávají v Evropě 40% celkové energie, takže by za této podmínky nebyl asi potřeba pětinásobek. Ostatně sanace domů by byla nejlepším opatřením proti energetické chudobě. Vláda by měla investovat především do tohoto opatření, když se ale podíváme na již zmíněná opatření naší vlády v oblasti energetiky a na hanebnou dohodu ve věci polského dolu Turow, či na evropskou taxonometrii, nemáme se moc co těšit na racionální přístup.
Samozřejmě sdílím skutečnost, že jsme se ocitli ve svízelné situaci a to navzdory desetiletím varování, včetně nejnovějšího remake studie Limits to Growth od Gayi Herringtonové z KMPG. Jsme nepoučitelní, poučí nás až realita.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.2.2022 09:58 Reaguje na Milan Smrž
Je hezké, že diskutujete o ukládání energie, ale to ještě zdaleka nefunguje tak, jak by bylo třeba. Neoperujte něčím, co není. Ukládat přebytky jako metan? Pak budete emitovat CO2. A ukládat vodík není vůbec sranda. Snad jen zkapalněný - ale to si zase vyžaduje spoustu energie...
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

4.2.2022 09:58 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrž, když registruji v provozu množství tepelných záloh, aby nastoupily provoz v případě výpadku výroby elektřiny z OZE (občasné zdroje elektřiny), tak se nestačím divit kam tato iracionální logistika výroby elektřiny směřuje. Okamžitě si uvědomím, že to není a nebude zadarmo.
Takže když to zjednoduším a odlehčím, tak usilujete, aby se všechny zdroje výroby elektřiny staly občasnými ve jménu iracionality, respektive ve jménu pomatené racionality. Se všemi důsledky na výslednou cenu elektřiny.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.2.2022 10:10 Reaguje na Milan Smrž
Typická ukázka, jak pan Smrž manipuluje fakty. Tvrdí, že "například v minulém roce byl jenom jeden den, kdy byl příspěvek menší než 20% (9.1.2021,18,7%). Abychom pokryli všechnu energetickou spotřebu bude muset být potenciál OZE vyšší, než jenom ten, který by pokryl současnou spotřebu elektřiny. Německo plánuje asi pětinásobek do roku 2050. To znamená, že by byl pokryt i ten nejméně produktivní den."
Neznamená, pane Smrži, skutečně to neznamená! Když se podíváme právě na ten konkrétní den 9.1., tak největším zdrojem ten den byla biomasa a druhým největším voda. Ani u jednoho zdroje Němci neplánují navýšit instalovaný výkon na pětinásobek, naopak u obou zdrojů je jejich potenciál využit téměř na maximum, pokud tedy nechtějí natírat nazeleno masivní pálení amerických nebo ruských lesů, což s obnovitelností nemá vůbec nic společného. Takže i když navýší na pětinásobek fotovoltaické a větrné elektrárny, stále ten den nepokryjí svoji spotřebu ani z poloviny!
Ostatní pseudoargumenty se nesou v podobném duchu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.2.2022 10:14 Reaguje na Emil Novák
Když nefouká, je i stonásobek VE k ničemu.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

4.2.2022 12:58 Reaguje na Emil Novák
Tak vy chcete tvrdit, že pětinásobek instalované kapacity větrné a solární energetiky by nebyl schopen v syntetickém plynu či vodíku či dalších akumulačních možnostech překlenout tento a podobné dny s malým příspěvkem přímo generované elektřiny? Nota bene i bioplyn se bude v SRN na taková období akumulovat.
Jak byste takovou situaci navrhoval řešit? Výstavbou jaderné elektrárny, která by se zapínala a vypínala dle potřeby? Blahoslavený.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.2.2022 13:29 Reaguje na Milan Smrž
Nikoliv, já tady chci tvrdit, že neplatí vaše tvrzení které jsem citoval a v kterém o syntetickém plynu či vodíku nic není.
A když do toho celého zapojíte ten bájný syntetický plyn či vodík, tak už zase nezmiňujete, že potřebnou elektřinu na takový způsob akumulace musíte vynásobit třemi až čtyřmi, protože ztráty takového procesu jsou obrovské. O ceně takto uskladněné elektřiny se ani nemusíme bavit, proti tomu je i cena z té nejdražší jaderné elektrárny skoro zadarmo.
Jadernou elektrárnu vůbec není potřeba zapínat a vypínat, protože její marginální náklady jsou tak nízké, že se jim žádný jiný bezuhlíkový způsob pokrytí základního zatížení nemůže rovnat ani vzdáleně.
Odpovědět
TK

Tomas K

5.2.2022 13:58 Reaguje na Emil Novák
Takže spočtené nemáte konkrétně nic, ale jenom tu plácáte.
Odpovědět
sv

sv

6.2.2022 10:10 Reaguje na Tomas K
"Spočtené" a hlavně připravené to musí mít provozovatelé oze parodií na elektrárny, když na výrobě vodíku chtějí stavět energetiku. Mají něco spočtené? Nemají. O tom, zda mají pro zahájení komerčního provozu připravenu už nějakou funkční technologii nemluvě.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.2.2022 18:52 Reaguje na Tomas K
No zatím v té diskusi vidím plácat hlavně vás. Spočítané to má třeba Uniper, který říká, že aby se vyplatilo používat k výrobě elektřiny vodík, musela by emisní povolenka stát 200-250 Eur. Zhruba v podobném intervalu se pak bude zákonitě pohybovat i cena elektřiny, tj. i ta nejdražší jaderná elektrárna na světě bude výrazně levnější.
https://www.montelnews.com/en/news/1206166/using-hydrogen-for-power-needs-co2-at-eur-200t--uniper
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:14 Reaguje na Milan Smrž
Ano - doslova já to budu tvrdit - a víte proč -
akumulace do vodíku.
hydrolyzér - účinnost 80 procent.
skladování - ztráta 10 procent,
opětovné spálení - 40 procent (V palivovém článku 60)
na termodynamickém limitu.

s průměrným časovým využitím OZE 20 procent času - je potřeba cca 8W v OZE aby jste byl s vodíkem na 1W konstatní výroby.

čili - zpětinásobení je fakticky málo. A cena té akumulační infrastruktury je zcela neznámá - staví se pár prototypů...

o nějaké distribuční infrastruktuře pro vodík nemluvě.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:16 Reaguje na Vaclav Sobr
S vodíkem v tomhle ohledu lidstvo zcela neúspěšně koketuje už 120 let.

A bohužel - až na nějaké pokroky v materiálech co pohli účinností o jednotky procent jsme fakticky tam kde jsme byly.
nedisponujeme a o nic jinou technologií než za ropné krize 70tých let.

a tehdy se na to utrácelo zhruba stejně peněz jako teď- prostě řečeno - zdá se že tady nám přírodní zákony prostě řešení nedávají.

a ostatní formy syntetických paliv nejsou o nic lepší.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:19 Reaguje na Vaclav Sobr
Takže - bych prosil nějaký plán B pro případ že ta akumulace prostě skončí stejným debaklem jako prakticky všechny snahy o ní za poslendních 100 let.

prostě plán B co dělat když to nevyjde ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 08:36 Reaguje na Vaclav Sobr
Nevím, co si představujete pod pojmem debakl, ale ty gigawatty v bateriích, přečerpávačkách, nově budovaných elektrolýzerech atd. atd. atd. vypadají úplně jinak.
Navíc potřeba akumulace se snižuje systémem "dlouhý drát" (nikdy není bezvětří na celém pobřeží zároveň) a hlavně na straně spotřebitele (akumulátory a zbytné spotřebiče se vypínají). Tohle se reguluje nejlépe cenou.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2022 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde že se budují ty obrovské elektrolyzéry ? Jeden dva jako prototypy a pak už nic. A slyšel jste někdy něco o ztrátách v přenosové soustavě ( ty vaše dlouhé dráty) ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 20:46 Reaguje na Petr Pekařík
"Vodík je teprve na začátku. Je to stejné jako v roce 2009 nebo 2008, kdy se začínalo s fotovoltaikou. A dneska se jí po světě instaluje ročně kolem 130 až 140 gigawattů". Zdeněk Sobotka, SOLEK
Jen připomínám, že jeden blok Temelína má výkon JEDEN!! gigawatt. To je ovšem instalovaný výkon, skutečný průměr je pro Temelín asi 0.8 GW, kdežto pro soláry asi 17.5 GW, pokud by byly v naší málo slunné krajině.
"Takže nám úplně stačí kvalitní regulace. Pokud ji země umí nastavit, pak tam investoři rádi přijdou a investují". Takže dotace důležité nejsou.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-cesky-kral-slunce-solarni-boom-bez-dotaci-tady-nebude-181250
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 20:49 Reaguje na Petr Pekařík
https://oenergetice.cz/vodik/svetove-investice-vodiku-vyrazne-rostou-cele-stoji-evropa-cina-dotahuje
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.2.2022 15:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte nějakej fajn nápad, kde vystřihnout pár těch přečerpávaček (bo ty čistě v věcného lediska fakt fungují)? A vědí o tom nápadu místní:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 20:43 Reaguje na Svatá Prostoto
V Krušných horách by se jich vešlo něurékom. A nijak přírodu fatálně nepoškodí, Můžou být přímo propojeny bez přenosové sítě přímo na velké fve parky ve vytěžených uhlácích.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2022 08:27 Reaguje na Vaclav Sobr
Totální nesmysl, jak dycky. V 70. letech neexistoval třeba palivový článek, což je zcela klíčová vodíková technologie. Neexistovalo komerční využití kryonádrží, neznal nikdo syntetické palivo nebo energetickou pastu a kdoví co dalšího.

A především to nikomu nescházelo, protože stačilo víc zafedrovat, když bylo potřeba víc elektřiny.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2022 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatím a nadlouho je to komerční nesmysl
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to víte že existoval, je to všeobecně známá věc.....dokonce existoval už v 60. letech. Jste opravdu tak hloupý, že nevíte, kde byl ten palivový článek použit? Ví to každé malé dítě od 6 let nahoru.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

6.2.2022 14:26 Reaguje na Pavel Hanzl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palivový_článek#Historie

Vynález roku 1839 :D https://cs.wikipedia.org/wiki/Palivový_článek#Historie

jinak reálný vodíkový článek defacto vyvinulo program Apollo pro let na měsíc :D :D :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 09:01 Reaguje na Vaclav Sobr
První letadlo vymyslel už v Řecku bájný Ikaros, tak co melete o letectví jako moderním technologii?
Dva tisíce let.....
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2022 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen do poznánky že vodík z vědeckého hlediska není vůbec moderní technologie.

doslova je technologicky zastaralejší než spalovací motor na ropu :D :D :D

akorá prostě vždy byl, je a vždy budete energeticky nevýhodnější než spalovací motor.

obě tyto technologie jsou už defacto uzavřené obory v který doslova 50 let nikdo neobjevil absolutně nic nového bez ohledu na výdaje které mimochodem před těmi 50 lety byly stejně jako dnes a v 60tých letech za Appola tam šlo ještě víc peněz.

a nikdo to do použitelného stavu nedotáhl.
Prosím tedy počítejte s možností že to použitelné nebude ani dneska pokud někdo náhodou neuspěje s něčím co zatím nikoho nenapadlo.
ale doslova řečeno řešení nikoho nenapadlo už přes půl století.

a "moderní technologie" to v žádném případě není. Je to technologie 19. století.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2022 20:40 Reaguje na Vaclav Sobr
Kamion, který přejede celé Státy na jednu kryonádrž vodíku je technologie 19. století, voni sou hlava...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

9.2.2022 10:46 Reaguje na Pavel Hanzl
A kryonádrž po celou tu dobu stojí víc energie, materiálů, techniky a produkce tepla než kolik nadělá škody přejet USA na těžký topný olej.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

9.2.2022 10:47 Reaguje na Vaclav Sobr
O ceně toho naprosto idiotického ansámblu který by nikdo normální bez cecku dotací z veřejných rozpočtů ani nestavěl nemluvě.

Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:47 Reaguje na Milan Smrž
Smrži, nás tady peskujete tím, že my uvažujeme pouze elektřinou, a ne primárními zdroji, ale přesně tohle děláte vy OZE a zelená verbež. Takže......zkuste nám představit zařízení, které bude produkovat FV paney za pomocí energie FV panelů. Zatím kalkulujete s tím, žeš FV panely se dovezou již hotové, a vyrobí se z čínského uhlí. Jo, a ta primární energie..l...na té se ty vaše slavné OZE zatím podílejí tak 5 procenty, a to včetně spalování biomasy, a hydroenergie. Většinu energetických toků tvoří ropa.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:49 Reaguje na Milan Smrž
Nebyl, ano, přesně tohle tvrdím. Pokud elektřinou bude potřeba nahradit nejenom energetické, ale i surovinové toky z ropy, uhlí a plynu, tak pětinásobek nic neřeší. Spíše tak patnáctinásobek. Jestli to budete rozporovat, tak Vám to vyzdrojuju, otluču Vám to o hlavu, a dokážu to, co už každý víé, že máte na zádech kožený batoh se dvěma dýněmi.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

4.2.2022 13:10 Reaguje na Milan Smrž
No nevim, kdyz se podivam na vami zminovane Nemecko - konkretne stranky Agora tak je to obraz bidy a utrpeni. To ze to tam za par let bude stat 5x nic nemeni na vlastnostech OZE. Staci se podivat na prubeh poslednich mesicu. VTE - casto bezvetri nekolik dni po sobe, FVE v tomto obdobi funkcni 10-14h a to jeste jak kdy. Jedine co OZE umi stabilne je hyzdit krajinu. Navic jak DE tak Rakusaci jsou casto v minusu. Do site dodavaji jen kdyz je vichrice a tudiz je energie nadbytek protoze vyrabeji vsichni. Coz asi neni pozadovanej stav. Jinak minimalne Nemci kdyz nejede OZE pali cerne uhli/hnede uhli/plyn presne na tretiny - zbyle zdroje jsou minoritni a nastoji za zminku. Jadro uz az na posledni tri reaktory vypli. Tomu rikam ekologie. A vama zminene zpusoby akumulace jsou zatim spise jen teorie, kdezto stabilni zdroje vypiname uz dnes....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.2.2022 15:49 Reaguje na Milan Smrž
Já tedy nejsu energetik, a tak budu mít jen zcela přízemní domkařské dotazy ...
"Při energetické sanaci domů, kde lze, jak příklady z praxe naznačují, s návratností 7-8 let, vytvořit z domů solarplus standardy, s přebytkem generované elektřiny za rok. Domy spotřebovávají v Evropě 40% celkové energie, takže by za této podmínky nebyl asi potřeba pětinásobek. Ostatně sanace domů by byla nejlepším opatřením proti energetické chudobě."

1) kolik by transformace na ten váš solarplus standard u běžného rodinného z 30. let stála? A co vše by to obnášelo a co by bylo zcela konkrétně výsledkem?
2) tou sanací domů myslíte jako co? To výše uvedené?
3) když uvážíme kolika domů se to týká, tak kdo to bude jako dělat? Bo slušnou firmu/řemeslníka aby člověk hledal s lucernou. Vy to rozhodně nebudete.
4) kde na to ty statisíce majitelů domů mají vzít? A pokud byste chtěl psát něco nějaké státní podpoře a dotacích a podobně, tak rovnou dodejte, kde na to má vzít ten stát. Evropské státy jsou zadlužené neskutečným způsobem a ČR na tom není o moc lépe.

A to je jen jeden problém z mnoha, nicméně jsem fakt zvědav, zda se dočkám nějaké konkrétní odpovědi alespoň na něj.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

5.2.2022 18:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Valnou většinu domů se nevyplatí opravovat... vyplatí se je zbořit a postavit znovu, ale na to většina obyvatel republiky nemá.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.2.2022 10:14
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.2.2022 22:32
Nějak mi v tom článku chybí informace o obludných hromadách peněz,

za které by Němci už dávno měli mít veškerou elektřinu zadarmo...
Odpovědět
MS

Milan Smrž

6.2.2022 08:46
Bývalí šéfové státního jaderného dozoru a sekretáři výborů jaderných mocností se vyjádřili k relevanci jaderné energie, jakožto nástroje ke zvládnutí klimatické krize. Jde o dr. Grega Jaczka, bývalého předsedu americké jaderné regulační komise, prof. Wolfganga Renneberga, bývalého vedoucího oddělení bezpečnosti reaktorů, radiační ochrany a jaderného odpadu, Spolkového ministerstva životního prostředí; dr. Bernarda Laponche, bývalého generálního ředitele francouzské agentury pro energetický management a bývalého poradce francouzského ministra životního prostředí, energetiky a jaderné bezpečnosti a dr. Paula Dorfmana, bývalého tajemníka vlády UK a výboru zkoumajícího radiační riziko z vnitřních zářičů.
Zásadní otázkou energetické proměny je, zda jaderná energie může pomoci s klimatickou krizí, zda je jaderná energie ekonomicky životaschopná, jaké jsou důsledky jaderných havárií, co dělat s odpadem a zda je pro jadernou energii v rychle se rozvíjejícím evoluce obnovitelné energie. Klíčoví odborníci, kteří pracovali v první linii jaderné problematiky a všichni byli zapojeni na nejvyšší vládní úrovni jaderné regulace a radiační ochrany v USA, Německu, Francii a Spojeném království považují za odpovědné vyjádřit se k hlavnímu problému: Může jaderná energie hrát významnou roli ve strategii proti změně klimatu? Stálé opakování, že nová generace jaderné energie bude čistá, bezpečná, chytrá a levná je fikce. Realitou je, že jaderná energie není ani čistá, ani bezpečná, ani chytrá; jedná se o velmi složitou technologii s potenciálem způsobit značné škody. Není levná, ale extrémně drahá. Nejdůležitější je, že jaderná energie nemůže být součástí žádné proveditelné strategie, která by mohla čelit změně klimatu. Aby bylo možné významně přispět ke globální výrobě energie, bylo by zapotřebí více než deset tisíc nových reaktorů.
https://www.nuclearconsult.com/blog/former-heads-of-us-german-french-nuclear-regulation-and-secretary-to-uk-government-radiation-protection-committee-nuclear-is-just-not-part-of-any-feasible-strategy-that-could-counter-climate-chan/
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2022 09:49 Reaguje na Milan Smrž
1 reaktor = cca 1200 vrtulí , 10 tis reaktorů = 12 000 000 vrtulí , co od nich jde infrazvuk ( drahé léčení zešílených obyvatel) , létají kusy námrazy a za pár let problém s opotřebovanými vrtulemi. Pseudoodborníci nalezlí do různých komisí vydávají jedno stanovisko za druhým podle zadání těch , co je platí.
Pořád čekám , že majitel solární elektrárny( popř. vrtule) bude 24 hod zaručovat dodávku energie ( noční či jiný výpadek vykryje jiným zdrojem) a takto vyrobenou energii se pokusí někde prodat. :-)))
Jo a taky musí odkládat pár kopějek na budoucí likvidaci svého chytrého zařízení
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.2.2022 11:53 Reaguje na Petr Pekařík
Já bych očekával něco jiného......očekával bych, že producent buide plnit smluvní výkonovou křivku, a při nedodržení této by platil penále.
Odpovědět
sv

sv

6.2.2022 12:40 Reaguje na Milan Smrž
A proč se ty bývalé kapacity vyjádřily formou blogu v délce dvou odstavců, kde nejdou uvedeny žádné relevantní argumenty o datech nemluvě? A když už budete v tom odpovídání, tak byste mohl zodpovědět otázku, který stát má nižší emise na obyvatele a jednotku HDP (a pro zajímavost také nižší cenu elektřiny). Jaderná Francie nebo biliony eur do oze tunelu investující Německo? Napovědět by mohl vývoj německých emisí CO2 za trvání tzv. energiewende tedy posledních cca 20 let.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.2.2022 19:03 Reaguje na Milan Smrž
Ostatní pány neznám, ale Paul Dorfman je známá figurka hnutí Greenpeace. Kouzelný je např. jeho výpočet uhlíkové stopy jaderné energetiky. Počítá to analogicky jako by chtěl spočítat průměrný roční výdělek obyvatele ČR, a to tak, že vezmete výdělek nejbohatšího a nejchudšího Čecha a z těchto dvou čísel uděláte průměr. Rozepsáno zde: https://twitter.com/whatisnuclear/status/1449871844295602181
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

6.2.2022 22:56 Reaguje na Milan Smrž
Nevim. Zatim z vas nevylezlo nic moc konkretniho. Jen obecne, ze to nejde, ze je to drahe... A je mi vcelku jedno na koho se odvolavate. Ja odpovim uplne stejne a uz se nebudu ani snazit hledat nejake podklady. Podivam-li se na nas energeticky mix tak si opravdu nedovedu predstavit, ze v soucasne chvili nahradime nase stabilni jadro veci jako je OZE. Nedovedu si to predstavit nejek kvuli vlastostem OZE, ktere to proste z principu neumozni... ale ani prakticky. Za nase reaktory to jsou opravdu stovky ci spise tisice turbin (realne to bude muset byt mnohem vice jako v nemecku).Kam je chcete dat?????? Ukladani do vodiku bezi jen v malem vicemene v labu a s tou mizernou efektivitou je otazka jestli se to nekdy povede realne rozjet v produkci tak aby to vubec davalo smysl... protoze pulka energie je nenavratne v tahu a to znamena zase o to vice turbin. Aktualne ted proste zadne funkcni uloziste nemame. Tak fakt nechapu kam tim mirite....
Nezlobte se, (a znovu se k tomu vracim) ale v soucasnosti proste nejsme na OZE schopni udelat opravdu sobestacne ani jedno obycejne panelove sidliste (kde se bude resit i ohrev vody vytapeni a do budoucna pocitat s nesmyslnou elektromobilitou). A tim sobestacne nemyslim rocni vyrobu (opet udaj relativne o nicem), ale vlastni stabilni sit funkcni bez externiho distributora.... O ekonomicke strance veci radeji ani nemluvim. A to ze jadro vychazi draze. Kdyz ty elektrarny vypnete v pulce jejich mozne zivotnosti... to vas kazda technologie vyjde dost draho.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.2.2022 15:38 Reaguje na Milan Smrž
Držme se při zemi, a tedy v naší malé české kotlince. Když sem tedy házíte numera kolik bychom potřebovali na světě JE, tak zkuste napsat, kolik bychom potřebovali těch nových reaktorů u nás, a kolik bychom místo nich potřebovali větrníků a FVE panelů. Na vodu už raději zapomeneme, tam to lepší nebude, a že jste to vy, tak se vyprdneme v rámci tohoto cvičení i na akumulaci.
Schválně co vám vyjde. A až to budete mít, tak k tomu rovnou přidejte, kde si tu OZE krásu představujete instalovat.
Psal jsem to tu v diskuzích mnohokrát ... jestli si mám vybrat po republice pár Temelínů (a jo, vím jak to tam vypadá) nebo třeba ty nekonečné řady větrných elektráren v Reichu, když si to svištím třeba někam k Wolgastu, tak pro mne osobně je ten výběr úplně jasný a jednoznačný.
Odpovědět
LP

Ladislav Pícha

6.2.2022 16:21
Ad dostatečná únposnost střech.
Ano, je pravda, že plošná tíha panelů je něco přes 10kg/m2. ALE sání větru je několikrát větší, takže buď potřebuju panely ke střeše přikotvit, což znamená stovky až tisíce děr do střešního pláště na střechu, nebo panely přitížit zhruba 20-30kg /m2. V normálních podmínkách, nemluvím o vrcholcích Krkonoš.
Paneláky to zvládnou, ale průmyslové haly rozhodně ne.
Mmch - zatížení sněhem začíná na 70kg/m2, v článku uvedené číslo je vyslovená pitomost. Viz www.snehovamapa.cz. Autor článku může odhadovat, že zatížení sněhem se časem zmenšuje, ale to jen proto, že když se střecha sesype lidem na hlavu, tak nezavřou jeho.
Odpovědět
ZP

Zbyněk Poisl

9.2.2022 09:49
Pan Smrž je utopista bez schopnosti realistického pohledu na věc. OZE se neobejdou bez fosilní a jaderné energetiky. Takže Německo se stane energetickým parazitem na zbytku Evropy.
Odpovědět
MZ

Miloslav Zajíc

9.2.2022 16:28
ČR zaostává ve výstavbě obnovitelných zdrojů. Loňský instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v sousedních zemích je mnohem vyšší, podmínky jsou podobné.
ČR 52MW
Německo 5300MW
Polsko 3100MW
Maďarsko 800MW
Slovensko 500MW
Rakousko 600MW
Větrné elektrárny vyrábí v ČR jen asi 0,9 % el. energie. To je málo, mohlo by to být až 30% instalovaneho výkonu. PVE pro je u nás také málo. Potenciál malých vodních elektráren není také využít.
https://www.kurzy.cz/zpravy/610208-1079-mwh-vyrobil-loni-1-mw-instalovaneho-vykonu-prumerne-solarni-elektrarny-v-cr-cely-sektor-pak/
Odpovědět
MZ

Miloslav Zajíc

9.2.2022 16:29

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
SJ

Standa Jukl

9.2.2022 20:59
Mám FVE o el. výkonu 3.6kW. Skutečnost za rok 2021: vyrobeno 3770kWh, z toho v dubnu až září2740kWh, v lednu,únoru,listopadu a prosinci 368kWh, max. výroba v srpnu:470kWh, min. výroba v prosinci:70kWh.Nevyužitá výroba pro vlastní spotřebu dodaná do sítě:1460kWh za 0,02Kč/kWh.
Odpovědět
SJ

Standa Jukl

9.2.2022 21:00
Mám FVE o el. výkonu 3.6kW. Skutečnost za rok 2021: vyrobeno 3770kWh, z toho v dubnu až září2740kWh, v lednu,únoru,listopadu a prosinci 368kWh, max. výroba v srpnu:470kWh, min. výroba v prosinci:70kWh.Nevyužitá výroba pro vlastní spotřebu dodaná do sítě:1460kWh za 0,02Kč/kWh.
Odpovědět
ZK

Zan K.

27.2.2022 14:08
Chyba obnovitelné energetiky.... Jaké jsou ony málo diskutované ceny? Především ůbytek oněch zelených ploch jež se dají lehce spočítat i vyhodnotit. Nejsme v poušti a tak by tam měla bejt zemědělská výroba a ne solary. A navíc - také ono odpadové hospodářství. To také něco stojí a v tomhle případě asi jednoduché jako hlína či kámen nebude. Kdo je platí a bez dotování???
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist