https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milan-smrz-materialy-limitou-obnovitelne-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Materiály limitou obnovitelné energie?

13.10.2023
Často opakovanou námitkou zpochybňující budoucí dominantní roli obnovitelných zdrojů je jejich materiálová náročnost, především technologií sluneční a větrné energetiky.
 
Není pochyb, že limitou každé výroby jsou zdroje a energie na jejich proměnu. Tyto limity nelze nikdy zcela odstranit, ale sofistikovaným přístupem nejenom k produkci, ale i ke spotřebě lze jejich účinek zmírnit.

V rámci jedné konkrétní technologie nelze dosáhnout plné obnovitelnosti a udržitelnosti. Tato kritéria jsou dosažitelná pouze v komplexním procesu – jediným známým příkladem je příroda. Na rozdíl od soudobé civilizace, je při vší své složitosti druhů, tvarů, chování i komunikace vybudována především z několika lehkých a dobře dostupných prvků (C, O, H, N, S, Na, K, Ca, Mg, Cl, Fe…) přičemž těžší a méně obvyklé prvky jsou přítomny jen ve stopových množstvích (Zn, Cu, Co, I, …).

Příroda je jedinou oblastí, kde je možná 100 % recyklace v komplexu navazujících kroků. Recyklace materiálů v technické civilizaci je vždy jenom částečná, a proto současné pojetí cirkulární ekonomie není trvalým řešením a vyčerpání zdrojů může jen oddálit.

Zbývá otázka o teoreticky možné a reálně dosahované recyklační míře. Z obecných principů a druhé věty termodynamické plyne, že teoreticky nelze dosáhnout 100 % míry recyklace.

Praktická míra recyklace je na tom v současné chvíli mnohem hůře. Podle studie má méně než jedna třetina z 60 studovaných kovů míru recyklace vyšší než 50 procent a 34 prvků má míru recyklace nižší než 1 procento. Můžeme uvést příklad mědi, když uvážíme 30 let průměrného používání a 65% recyklace, za 120 let tedy zbude z původního množství necelých 18 procent.

Současně, ruku v ruce s legislativně i technologicky podpořenou recyklací a hledáním příznivějších materiálových vstupů, musí jít změna paradigmatu v soudobé, jednosměrně a bez širší alternativy materialisticky založené společnosti. Jako bychom byli přesvědčeni, že čím bohatší a majetnější člověk či společnost je, tím je lepším člověkem a tím lepší společností jsou. Nakonec budeme muset přijmout systémovou změnu, protože nekonečný (materiální) růst, který nám diktuje současné paradigma je zhoubou, nakonec i sám sobě.

Materiály pro fotovoltaiku

Zdaleka nejběžnějším polovodičovým materiálem používaným v solárních článcích je křemík, který představuje přibližně 95 % dnes prodávaných modulů. Křemík je druhým nejrozšířenějším materiálem zemské kůry. Solární články vyrobené z křemíku poskytují kombinaci vysoké účinnosti, nízké ceny a dlouhé životnosti. Očekává se, že moduly vydrží 25 let nebo více a po této době budou stále produkovat více než 80 % původního výkonu.

Další materiály jsou potřeba pro tenkovrstvé články, jejichž aktivní vrstvy lze nanést různé povrchy. Jde o telurid kadmia (CdTe) a diselenid mědi a india a galia (CIGS) a amorfní křemíkové germaniové solární články (a-SiGe), následovány stříbrem, kadmiem, selenem, telurem, indiem, galiem a kovy vzácných zemin (neodymem, praseodymem, dysprosiem, terbiem).

Poptávka po kovech pro výrobu zařízení větrné a solární fotovoltaické energie byla zpracována pro Spojené státy do roku 2040. Byly shrnuty produkty související s klíčovými technologiemi obnovitelné energie: krystalické křemíkové solární články (c-Si), telurid kadmia (CdTe), měď, indium, galium, selenidové solární články (CIGS). Byla vznesena obava na tím, že většinu geologických zásob vlastní Čína. Odhaduje se, že pro různé scénáře přechodu na čistou energii bude zapotřebí o 15–43 procent více kovů než pro scénář bez přechodu.

Křemík, bez něj to nejde. Na snímku polykrystalický křemík.
Křemík, bez něj to nejde. Na snímku polykrystalický křemík.

Relativně novým materiálovým konceptem jsou tenkovrstvé perovskitové solární články, pojmenovány podle charakteristické krystalové struktury. Jsou založeny na organometalických sloučeninách, snadno se vyrábí a jejich účinnost se podobá krystalickému křemíku. Laboratorní účinnost perovskitových článků se velmi rychle zlepšovala, ze 4 procenta v roce 2009 na více než 25 procent v roce 2020.

V květnu 2023 posunul výzkum ve fotovoltaické laboratoři univerzity KAUST v Saudské Arábii hranice tandemového článku s perovskity a křemíkem na 33,7procentní účinnost. Dále se řeší stabilita a nízkonákladové výrobní techniky.

Organická fotovoltaika je v současnosti jen asi z poloviny tak účinná jako krystalické křemíkové články, má kratší provozní životnost, ale jejich výroba ve velkých objemech by mohla být levnější. Lze je také aplikovat na různé podkladové materiály, jako na pružný plast, a proto mohou sloužit široké škále aplikací.

V poslední době vstupuje do hry nový typ fotovoltaiky na bázi ferroelektrických krystalů. Nově formovaná konstrukce fotovoltaického článku je založena na vrstvení tří titaničitanů – baria, stroncia a vápníku. Výsledný materiál byl vyroben z 500 vrstev o celkové tloušťce asi 200 nanometrů. Na rozdíl od křemíku nevyžadují ferroelektrické krystaly pro vytvoření fotovoltaického efektu PN přechod, žádné pozitivně a negativně dotované vrstvy. Díky tomu je výroba solárních panelů mnohem jednodušší. Odborníci jsou přesvědčeni, že potenciál, který nový koncept představuje, lze využít pro praktické aplikace v solárních panelech. Použité materiály jsou běžně dostupné, levné a stabilní.

Elon Musk představil nové solární panely využívající feroelektrické krystaly, které by se měly vyrábět od příštího roku. Nová fotovoltaika firmy Tesly by měly být 10x levnější, účinnější a měla by se začít vyrábět v nadcházejícím roce. Fotovoltaický článek bude koncipován na analogickém principu tenkovrstvých solárních panelů ze selenidu mědi a india a galia.

Recyklace PV

Častou námitkou proti fotovoltaice je smyšlenka, že po skončení životnosti zůstanou na polích stát ruiny fotovoltaických elektráren. Tato argumentace se často používá proti fotovoltaické instalaci v krajině. Proti tomu ovšem v ČR stojí právní řád, speciálně nařízení k odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona. Ale ne jenom. Vysloužilé nebo poškozené fotovoltaické články nejsou odpadem, ale surovinou, protože je lze recyklovat. O recyklaci, především o sběr, třídění fotovoltaiky a další elektroniky se stará již v roce 2007 založená evropská nezisková organizace PV-CYCLE. Firma Veolia recyklovala v roce 2018 1800 tun fotovoltaických panelů a celkové množství by mělo vzrůst až na 4000 tun.

V Německu na recyklačním trhu končí ročně kolem deseti tisíc tun křemíku ze starých fotovoltaických modulů, ale od roku 2029 to bude několik set tisíc tun ročně. Ještě v nedávné době se přepracovával pouze hliník, sklo a měď ze starých modulů, nikoli však křemíkové solární články. Aby bylo možné tento materiál nadále používat, bylo ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem navrženo řešení: křemík modulů byl recyklován v průmyslovém měřítku a použit k výrobě nových solárních článků PERC.

Pro zlepšení recyklace fotovoltaiky byly nově navrženy mikrovlny, které významně urychlí a usnadní proces na konci životnosti. Ohřev mikrovlnným zářením je stejně účinný jako v peci, ale ekonomičtější, protože trvá pouze několik sekund. Šetří energii, neboť mikrovlny ohřívají pouze fotovoltaicky aktivní křemík. Plastový ochranný povlak z etylenvinylacetátu, změkne, a tak přináší rozhodující výhodu, pokud jde o recyklaci. Plast lze jednoduše mechanicky odstranit, chemická separace již není nutná. Zbývající křemík lze pak roztavit a znovu použít k výrobě solárních článků.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Stříbro ve fotovoltaice

Současné nejběžnější fotovoltaické panely mají na 1 m2 10 až 20 g stříbra na zadní stěně, které slouží k odvádění elektronů. Rostoucí cena stříbra je hnána spotřebou pro fotovoltaiku a jeho cena činí 6% celkové ceny panelu. Cesty snížení spotřeby stříbra jsou v principu dvě. Recyklace stříbra a nahrazení levnějším materiálem.

Recyklace stříbra je snadnou chemickou cestou pomocí hydroxidu sodného a směsného roztoku organické kyseliny a peroxidu vodíku. Stříbro se získá elektrolýzou, a vysoce čistý křemíkový materiál odstraněním nečistot kyselinou fluorovodíkovou.

Jiná metoda recyklace stříbra používá roztok chloridu hlinitého, který odstraní hliník z křemíkového plátku. Ve druhém kroku se stříbro ze solárního článku rozpustí pomocí chloridu železitého a oxidačního činidla v cholinchloridu nebo chloridu vápenatém. Použité chemikálie jsou široce dostupné, levné a málo toxické. Touto cestou se získá chlorid stříbrný o čistotě 98 % a lze jej přeměnit na kovové stříbro. Tento proces neovlivňuje křemíkový plátek a nitridový antireflexní povlak, a ponechává otevřenou možnost opětovného použití křemíku ve FV panelech nebo jeho zpracování pro jiné účely.

Stříbro lze nahradit mědí nebo hliníkem. Na 48 IEEE fotovoltaické konferenci bylo uvedeno, že v roce 2021 překonaly články s mědí účinnost 19,4 % a tím zdolaly problémy s adhezí a difuzí mědi do křemíku.

Australská společnost SunDrive oznámila v roce 2022 dosažení účinnosti 26,41 % u plnohodnotného křemíkového heterojunkčního (HJT) solárního článku s technologií na bázi mědi.

Natcore Technology Inc. dosáhla komerční úrovně účinnosti pro své laserem zpracované solární články. Firma zdokonalila strukturu křemíkových článků Natcore se zadním kontaktem, která využívá levný hliník místo drahého stříbra. V roce 2016 články dosáhly účinnosti 17,5 %, což byl ekvivalent typických komerčních článků, které byly tehdy na trhu.

Větrná elektrárna v německé části Krušných hor, nedaleko obce Hermsdorf
Větrná elektrárna v německé části Krušných hor, nedaleko obce Hermsdorf
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Magnety do elektromotorů a generátorů větrných elektráren

Elektromotory i generátory proudu jsou zařízení, která potřebují velmi silné permanentní magnety a ty se dnes pořizují z prvků vzácných zemin. Těžba těchto minerálů je zatížena velikými náklady a ekologickými škodami. V současné době převládající magnety obsahují především neodym. Velikou část známých zásob v tuto chvíli vlastní Čína a díky zvýšené poptávce i geopolitické stabilitě prudce roste cena. Těžba kovů vzácných zein je díky jejich rozptýlení v matečné hornině spojena s velikými ekologickými škodami.

Při hledání alternativ bez vzácných zemin byl nalezen tetragonální Fe–Ni. Tato fáze, označovaná jako minerál tetrataenit, se nachází v železných meteoritech a její vznik je připisován ultrapomalému ochlazování. Bylo ale zjištěno, že vhodným složením slitiny s přídavkem fosforu je možná hromadná syntéza tetrataenitu i při konvenčním odlévání při rychlostech ochlazování o 11‒15 řádů vyšších než v případě meteoritů, čímž se otevírá možnost zpracování pro permanentní magnety bez vzácných zemin.

Tetrataenit není jedinou možností náhrady magnetů z kovů vzácných zemin.

Firma Niron Magnetics vyrábí patentované materiály Clean Earth Magnet, které mají vyšší magnetizaci a lze je vyrábět s nižšími náklady. Pomocí škálovatelného procesu bude Niron vyrábět vysoce výkonné magnety z nitridu železa (Fe16N2) za použití běžně dostupných surovin, které lze získat globálně udržitelným způsobem. Společnost nyní připravuje místo pro produkční závod, který by se měl začít stavět v roce 2025, měl by být hotov za dva roky s předpokládanou výrobou do deseti tisíc tun ročně.

Recyklace turbínových lopatek

Větrná energie je nezbytnou součástí energetického mixu, protože vítr sezónně doplňuje sluneční energii. Větrná energie patří dnes s energií fotovoltaickou mezi nejlevnější energetické zdroje.

Často opakovanou námitkou proti větrným elektrárnám je jejich údajná nerecyklovatelnost. Uvádí se, že použité lopatky větrných elektráren se nerecyklují a po rozřezání se ukládají na skládkách. Tuto někdejší praxi, je možné dnes opustit a materiál lopatek větrných turbín po nadrcení využít v cementářských pecích jako součást vsázky. Při tomto procesu se využijí jak skleněná vlákna kompozitu, tak anorganická plnidla, příkladně oxid vápenatý.

Polymerní složka částečně nahradí fosilní palivo.

Ocelové části turbíny stožár a gondola a další technické kovy se po ukončení životnosti recyklují běžným způsobem a betonové základy se mohou částečně využít pro repowering, tedy vybudování menšího počtu výkonnějších větrných elektráren.

Společnost Vestas použila nově objevený chemický proces recyklace, s jehož pomocí lze turbínové lopatky na bázi epoxidu, ať už z provozu nebo ležící na skládce, přeměnit na zdroj suroviny pro výrobu nových turbínových lopatek.

Srovnání materiálové náročnosti větrné a jaderné energie

Jaderný průmysl se rád charakterizuje jako udržitelný zdroj energie. K udržitelnosti lze přistupovat z různých hledisek. Srovnání udržitelnosti různých energetických systémů je správné ale jen tehdy, když se srovnává čistá výroba energie za dobu životnosti a spotřeba materiálu posuzovaných systémů, měřená v celém životní cyklu. Výroba 1 kWh elektřiny v jaderné elektrárně vyžaduje 12 g zpracovaných materiálů, z nichž lze recyklovat 5 g, 17 g vody pouze na těžbu, která bude kontaminována, 26 g uranové rudy a 130 g vytěžené horniny, na 1 kWh elektřiny z větrné energie se jedná o 5,2 g zpracovaných materiálů, které lze všechny recyklovat. Oba systémy jsou hodnoceny od kolébky do hrobu. Uranová ruda zásobující jaderný systém má koncentraci 0,1 % U.

Alternativní technologie výroby baterií

Existuje mnoho alternativních typů baterií, jako metal-ion (např. sodno-iontové nebo zinko-iontové baterie) nebo baterie typu kov-vzduch (např. baterie zinek-vzduch), které nabízejí vysoký potenciál pro větší udržitelnost, nižší náklady nebo nižší spotřebu zdrojů, někdy mají nevýhody, jako je nižší energetická hustota nebo nízká technologická vyspělost. Baterie kov-síra mohou mít vyšší hustotu energie a očekává se, že jejich náklady budou výrazně nižší než u lithium iontových kvůli nízkým nákladům na síru na kWh. První sodíkové iontové baterie se již používají v elektrických dvoukolkách a malých automobilech.

Mohou být alternativní technologie baterií levnější než lithium iontové? Ačkoli alternativní technologie baterií mají potenciálně nižší materiálové náklady, jejich náklady na články budou pravděpodobně zpočátku vyšší kvůli malému rozsahu výroby. Škálování výroby přináší značné nákladové výhody, ale to vyžaduje dostatečně velké trhy a aplikace v měřítku GWh.

Jak je na tom Evropa, pokud jde o alternativní technologie baterií? Patentové a publikační analýzy ukazují, že země EU jsou na tom lépe, pokud jde o redoxní průtokové baterie, lithium-vzduchové nebo hliníko-iontové baterie, než jsou v současnosti lithium iontové, ale Japonsko a Čína zde zůstávají lídry. U některých alternativních bateriových technologií jsou země EU vysoce dynamické s roční mírou růstu mezi 10 a 50 procenty, u lithium iontových je růst kolem 10 procent.

Redoxní průtokové baterie jsou již dostupné, je třeba ale zlepšit náklady a emisní stopu. Často jsou redoxflow baterie na bázi vanadu, což přináší vyšší cenu a obtíže s dostupností. Zájem se koncentruje na široce dostupné biologické substráty, především lignin, sulfonovaný lignin a jeho deriváty. Autoři soudí, že tato technologie bude schopna levné a velkoobjemové akumulace elektrické energie, bez nutnosti těžby speciálních kovů.

Akumulace nemusí probíhat jen elektrochemickou cestou, která sice přináší ve většině případů vysokou účinnost, ale současně vysoké investiční náklady. Při velmi nízkých produkčních nákladech větrné a fotovoltaické elektřiny bude ekonomické skladovat energii za vysokých teplot v rozžhaveném materiálu, příkladně křemíku nebo grafitu. Vysokoenergetické fotony jsou zpětně převedeny na elektřinu v termofotovoltaickém zařízení. Neabsorbované fotony byly v navrženém zařízení recyklovány odrazen na zlatém povrchu. Při teplotě wolframového emitoru 2 400 °C dosáhlo zařízení maximální účinnosti 41 %, což ve spojení s nízkými investičními náklady představuje výhodnou možnost velkoobjemové akumulace elektřiny.

Co z toho plyne?

Prismatem srovnání dosahovaných technologických pokroků v komponentách obnovitelných zdrojů a akumulace je třeba položit si otázkou, zda česká orientace na jadernou energii není zásadní chybou. Pochopíme-li, jak rychle klesá cena obnovitelných zdrojů, jak se rozšiřují materiálové možnosti směrem k ekologicky přijatelnějším materiálům a postupům, pak je orientace České republiky na jadernou energii nedomyšlenou energetickou politikou. Již nyní je průměrná cena jaderné elektřiny dvakrát vyšší, než fotovoltaická či větrná elektřina s akumulací.

Vlastní stavba nové dukovanské jaderné elektrárny by měla začít v roce 2029 a dokončena by měla být v 2036. Doba výstavby je uváděna v souhlase s průměrnou dobou od začátku konstrukce jaderné elektrárny až do připojení k síti v posledních letech. Průměrná doba ovšem zahrnuje rychlejší výstavbu v Číně, zatímco evropské stavby jsou delší a dosahují spíše 10 let. V Evropě máme i mnohem horší případy: výstavba finské elektrárny Olkiluoto 3 se zpozdila o dvanáct let a francouzská jaderná elektrárna Flamanville 3 se začala stavět v roce 2007, měla být spuštěna v roce 2012 a bude (prý) spuštěna na začátku roku 2024. Původně byla oznámená cena 3,3 miliardy euro, ale poslední oznámená cena (červenec 2020) se vyšplhala na 19,1 miliardy.

Je třeba si položit si otázku, jaká bude cena jaderné energie v porovnání s cenou obnovitelné elektřiny včetně akumulace za nějakých 12 (či více let), kdy by podle plánu měla být k síti připojena nová jaderná elektrárna v Dukovanech.

Jaké budou velmi pravděpodobné následky této energopolitiky? Obrovské zadlužení státu i občanů provázené nuceným nákupem předražené elektřiny, energetická chudoba a obrovské příjmy energetických monopolistů. Je tohle opravdu zájem veřejnosti?


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (30)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

13.10.2023 07:20
V první části jde o idealizaci recyklace, která prý funguje (pouze) v přírodě. Jak příroda recykluje uhlí, ropu, zemní plyn, guáno, ...? Nechala ten binec ležet a teprve člověk ho vrací znovu do oběhu.
A na konci jde o kritiku jaderné energetiky vyzobáváním nevhodných příkladů. Cena z jádra je vyší než z fotovoltaiky přes den v létě, ale v noci a v zimě to je přesně naopak. Mix s OZE ale dává nejvyšší cenu - stačí si porovnat jadernou Francii s OZE Německem. Hlavní výhodou jádra je ale to, že se jedná o koncentrovanou výrobu, která umožňuje ponechat víc plochy (divoké) přírodě. Dosahuje nejvyšší produktivity a proto nevyžaduje desetitisíce migrantů (které aktuálně hledá Německo pro své OZE projekty).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.10.2023 08:14 Reaguje na Richard Vacek
Příroda recykluje vše, vůbec se nebojte. Fosilní materiály jsou v koloběhu stále, ovšem s cyklem v miliónech let. Cenu tam autor uvádí včetně akumulace, samozřejmě pro OZE je potřeba mít vhodné podmínky, což u jádra odpadá. Jenom tam neuvedl zcela nezlikvidovatelný jaderný odpad, samotný reaktor je potřeba zakopat do země a tisíc let hlídat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.10.2023 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Cituji: "samotný reaktor je potřeba zakopat do země a tisíc let hlídat". Kam na ty nesmysly chodíte?
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.10.2023 09:38 Reaguje na Emil Novák
P.S.: Nevadí vám, že ten "zcela nezlikvidovatelný jaderný odpad" třeba Francie úplně běžně recykluje a dále energeticky využívá?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

22.10.2023 18:19 Reaguje na Emil Novák
Pan Hanzl je sečtělý, ví všechno.
Problém je jen v tom, že při čtení používá selektivní brýle. Co se nehodí, nevidí.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.10.2023 10:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Věřte tomu, že ten "nezlikvidovatelný jaderný odpad" má koloběh oběhu podstatně kratší než milióny let u fosilních materiálů. Radioaktivitu máte všude okolo, i díky radioaktivnímu rozpadu tu máme geotermální energii.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.10.2023 08:41 Reaguje na Richard Vacek
jádro se na rozdíl OZE dotovat nemusí, má konstantní hodnotu výroby...dotují se propady kdy OZE nevyrábí ostatně jsem kdysi slyšel a nevím, co je na tom pravdy ale i to, že se dotuje i zisk investorům, zkrátka OZE je naprosto nesmysl.

Slyšel jsem, že křemík v FVE se vlivem tepla ztrácí schopnost udržovat účinnost na maximech, tedy že změnou fyzikálních vlastností vlivem tepla se účinnost sníží samo o sobě v křemíkových FVE nejen vlivem přirozeného prostředí změn počasí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.10.2023 10:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
OZE jsou nejlevnější energií (je to v článku) včetně akumulace, jenže je to teprv ve vývoji. Nestabilita je jeho hlavní nevýhoda, proto se dotuje v Německu výkup (ne investice) na vysoutěžených minimech (řádově 50 - 100 eur) a jen v době, kdy svítí a fučí a ceny jsou blízko nule. Solárník si nemůže přifedrovat a svítí často po celé Evropě. Ale tohle by měly řešit akumulátory, taky se staví.
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.10.2023 11:01 Reaguje na Pavel Hanzl
"OZE jsou nejlevnější energií (je to v článku) včetně akumulace, jenže je to teprv ve vývoji" - takže ve skutečnosti nejsou a kdo ví jestli někdy budou.
Aneb tradiční Hanzlův problém rozlišovat mezi přítomností a (vybájenou) budoucností.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.10.2023 12:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatím kecy v kleci.
Možná tak za 30/50let a do té doby musí mít přednost jádro/JE !
Bohužel je ztraceno tak 25/30let, kdy se nestavělo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.10.2023 08:16
Konečně fundovaný článek, kde je popsána i cesta vývoje. Což ropáčci vůbec neberou v potaz, ti mají současný stav jako definitivní a zcela špatný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.10.2023 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Fundovaný nebo přemrštěně/účelově optimistický?
Odpovědět
va

vaber

13.10.2023 08:32
materiály nejsou problém ,problém je životnost výrobků, vnucuje se nám že životnost nelze zlepšit,není to tak,
o delší životnost nemají výrobci zájem,je to proti dnešním zájmům ekonomiky a tak se zpracovává myšlení lidí,
kdysi jsem viděl v jedné zemi vývěvu, starou pístovou ze začátku 20 století ,vedle stála nová ,kterou jim dobrý obchodník vnutil, nějaký čas ji používali a potom raději přešli zase na starou pístovou ,sloužila jim lépe, byla krásná, píst měl skoro půl metru,
potřeboval jsem kus železa, zašel na šrotiště a divil jsem se třeba jaká jízdní kola lidé vyhazují,
ztratila lesk a nemají elektromotor a končí na šrotišti,
o čm to svědčí? lidé mají víc peněz než je zdrávo a tak se plýtvá ,vždyť na to mam
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.10.2023 08:48 Reaguje na vaber
životní cyklus výroby a užitné hodnoty o tom by se dali napsat kilometry článků. V zásadě se vyrábí tak " kvalitně" aby se tím zajistila " výroba" takže se vyrábí šunty který mají určitou životnost, protože jsou v nich instalovány takové postupy při výrobě, aby to tak bylo.
Brusel si myslí, že když nařídí opravitelnost výrobků, tak že se něco změní? vůbec nic ti " opraváři udělají to, že to vyhodí. Nehledě na to, že není kde ty opraváře brát...ono vysokoškoláci makat rukama nebudou žijeme v utopii neudržitelnosti namachrovaných elit, který nebudou mít co kupovat. A pak vymýšlí "technologické" cipoviny, jen proto, že jsou líní.
Odpovědět
va

vaber

13.10.2023 09:31 Reaguje na Jaroslav Řezáč
nedávno mi odešla televize,
naštval jsem se a rozebral ji, na jedné kartě jsem našel chybu, maličká mikro součástka za halíř, to nedokážu spravit, našel jsem na internetu celou novou kartu a koupil ji stála 1000Kč, televize šlape,
většina lidí by TV vyhodila, nevím kolik by si napočítala opravna,doprava do opravny a zpět taky není zadarmo,
kdybych TV vyhodil , vyhodil bych 99,99% zcela dobrých součástí ,třeba celou obrazovku,
a musel zaplatit celou novou televizi,výrobce nové televize by byl spokojen
Odpovědět
ZK

Zan K.

19.10.2023 16:05 Reaguje na vaber
Souhlas. A tak je to dnes skoro se vším. Staré automobily jezdí za našich podmínek (omezené rychlosti) bez problémů (pokud tedy nenajedou ony statisíce kilometrů pro ekologii), a.t.d. Prostě opravárenství vymizelo, i když mnohdy šetří ekologii daleko víc.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

22.10.2023 18:33 Reaguje na Zan K.
To víte - ono to začíná už u základních idejí současné ekonomiky.
Za našich předků bylo ekonomické, když se něco vyrobilo tak poctivě, aby to něco vydrželo. A když se to pak využilo do mrtě. Předměty sloužily několika generacím.
Dnes se úspěšnost ekonomiky obecně posuzuje ne podle měřítek hospodárnosti, jak je vidí zdravý selský rozum, nýbrž podle SPOTŘEBY. Spotřeba je moderní zlaté tele, kterému se klaníme.
Když není spotřeba, je to hospodářský pokles.
Aby spotřeba byla, je nutné vyrábět šmejdy; a co je (omylem) kvalitní, se nesmí opravovat. Kdo si porouchanou věc dá opravit a dále ji používá, poškozuje ekonomiku, protože nespotřebovává. Není to dobrý hospodář, za kterého by ho považovali naši předkové. Je to vlastně nepřítel.

Nemá to řešení...
Odpovědět
va

vaber

13.10.2023 08:40
autor si klade otázku jaká bude cena el. energie až se připojí nějaký nový JE blok,
měl by se podívat do minulosti a zjistit kdy začala stoupat cena energií,
bylo to po nástupu obnovitelných zdrojů a ne v době kdy se stavěly JE,
JE s cenou elektřiny nijak nezahýbaly,
dokonce ve Francii tomu bylo naopak
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.10.2023 08:46
Mohu ocenit technickou invenci autora článku , ale to je tak všechno.

Dovolím si uvést na pravou míru některí jeho tvrzení o "recyklaci" použitých technologií OZE.

Neexistuje v EU jediný komerčně soběstačný provoz na recyklaci OZE. To co je , např. slavný závod Veolie , je mohutně dotován a tak je tomu všude.
Cestou která se uplatnuje je rozebrat, zahrabat nebo přímo odvézt do Afriky a Asie, kde se to rozbije kladivy, vybrakuje co lze a zbytek se spálí pod otevřeným nebem nebo zahrabe do země.

Za druhé , to podstatnější . OZE nikdy nemohou nahradit stávající fosilní nebo jaderné zdroje, protože se jedná o PŘERUŠOVANÉ zdroje, náhodně fungující podle počasí.
A ke každému zdroji OZE musíte vybudovat kompenzační záložní zdroj .

Stávající distribuční síť se musí velice nákladně upravovat na pulsní zátěž na kterou vůbec nebyla projektována - stabilní zdroje.
Veškeré náklady se pak promítají do fantastických cen pro koncové odběratele , tedy poplatek za OZE + náklad úpravy distribuce, a vede k cenám, které zbídačují domácnosti napříč EU.

Kdo má zájem nahlédnout do smradlavého hrnce s OZE, německy Energiewende , nechť si přečte zprávu německého ekonomického institutu o "přínosech" pro (nejen) německou ekonomiku .
Zde : https://www.seznamzpravy.cz/diskuze/ekonomika-finance-nemecko-pada-do-recese-a-stahuje-s-sebou-i-cesko-238197
Odpovědět
ZK

Zan K.

19.10.2023 16:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Největší úsporou elektřiny a energie všeobecně je ta. která se nespotžřebuje. Kontrolobal snad tohle někdo? Např. 1 človšk, 1 auto a nortabene mnohdy ještě zbytečná jízda. Nebo vyhazování peněz a energií na ony nejrúznější a jen občasně využívané stavby a objekty (golfová hřiště milionářů a t.d.)
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.10.2023 08:48
Článek by možná mohl působit věrhoodněji, nebýt obligátního kopání do jaderné energetiky, k čemuž pan Smrž tradičně nepoužívá seriózní zdroje ale podobně smýšlející autory typu Jan Willem Storm van Leeuwen, který se při své svaté válce proti jaderné energetice nejvíc proslavil tím, že energetickou náročnost těžby uranu uváděl tak vysokou, že kdyby byla pravdivá, uranový důl v Namibii by sám spotřeboval více energie celá Namibie. Což pochopitelně není možné. Viz wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Storm_van_Leeuwen
Naopak studie respektovaných organizací jako hospodářský výbor OSN nebo výzkumné středisko Evropské komise ignoruje, protože ty říkají pravý opak toho co van Leeuwen se Smržem:
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/LCA_0708_correction.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125953
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.10.2023 10:14 Reaguje na Emil Novák
Jenom doplním již také několikrát vysvětlované chybné zdroje od LAZARD, respektive výsledky zcela neodpovídající realitě našeho regionu a uváděné délky života daných posuzovaných zdrojů.
Např. plánovaný nový blok v Dukovanech bude mít projektovanou životnost minimálně 60 let.

Zajímavá také analýza výstavby nových bloků JE pro naše hospodářství.
https://eceta.cz/vystavba-novych-jadernych-zdroju-pro-dopad-na-tuzemskou-ekonomiku-je-klicova-mira-zapojeni-ceskych-firem/
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.10.2023 10:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
...přes to všechno se najde někdo jako hlupák Hanzl, který těmto demagogiím aktivisty Smrže uvěří.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.10.2023 10:09
Je to opět jeden z fundovaných článků. Autor toho hodně ví, ale podstata není řečena. Podstata problému FV a elektroaut jsou ještě nedokonalé baterie, příliš drahé, s neekologickou výrobou, nedořešenou recyklací, malou životností. Společnost musí upřít všechny své síly nikoli k podpoře FV ale ke vědě a vývoji efektivnějších baterií, FV článků, k efektivní distribuci, nabíječkám, regulaci, aby síť nekolabovala atd.
Každý, kdo píše obdobné články, by tyto záležitosti měl zdůraznit!
Jak může někdo zavrhovat JE z důvodu, že elektřina z FV je levnější (zadarmo ze Slunce)? Snad kvůli ekologii, nezničitelnému jadernému odpadu?! Ale ne, že je levnější! Bez JE je užití FV nemožné, zcela nesmyslné!
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.10.2023 14:44
Dnes se vydělává na energii z větru a slunce. Tento projekt po válce zkrachoval:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantropa
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

14.10.2023 09:56
U větrných elektráren bylo záměrně vynechano že pro základ a přístupove cesty potřebujete značné množství betonu a kameniva a asfaltu. 2MW turbína potřebuje 500 kubíků betonu jen pro samotný základ. V českých podmínkách dokáže taková turbína vyrobit 5000MWh ročně. Abyste vyrobili větrným parkem 14TWh (roční produkce JETE) budete potřebovat cca 2800 takových turbín , to máme 1400000 kubíků betonu, bez obsluznych komunikací. To už není tak daleko od 2milionu kubíků pro JETE kde je to ale včetně obsluznych komunikací a celého areálu. Ale při mnohem menší zabrane ploše, řekněme o dva řády.
K těm panelům. V současnosti část panelů na trhu pravděpodobně zivotnostne nevydrží ani 5 sezón, a recyklační linky na toto v EU skoro nejsou. To samé současné FVE střídače, zejména pro rezidence, životnost stěží 2-5 let. To je nějaké množství odpadu, opět bez existující recyklace. Neplést si životnost a záruku, to jsou 2 odlišné věci
Odpovědět

vladimír šmídl

14.10.2023 17:13 Reaguje na Filip Kondapaneni
Podobný problém, jako střídače FVE řeší na lokomotivě centrální napáječ , ústící do palubní sítě 120V 400 Hz. Dovážely se do nich elektrolytické kondenzátory Philips (dolní pracovní teplota -40°C) a po tratích ČD jich jezdí asi 180 , poslední vyrobené v devadesátých létech.Lokomotivy označily ČD jako 363, resp. 362, podle toho, zda jsou určeny pro 120 km/h , nebo 140 km/h.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

14.10.2023 20:55 Reaguje na vladimír šmídl
U těch střídačů těch problémů je více. Nejzávažnější z nich je trhem vyžadována asymetrie to jest podpora nevyvazene zátěže kdy konstruktér na jedné straně řeší efektivitu a na druhé životnost a vždy he to kompromis který se mění s algoritmy v tom určitém použitém FW. Takže v praxi buď střídač pro nevybalancovane zátěži prisava z nevytizenych fázi a nebo se chová dle očekávání ale pak po pár měsících najednou řachne můstek. Další kapitolou jsou osizene chladiče, 50Hz filtr, v současnosti většina střídačů určených pro rezidenční trh je jeden velký švindl. Na trhu je pár čestných výjimek, většinou evropští výrobci a tu a tam čínský výrobce ale ty nejžádanější střídače nesplňují to co mají. Začínají narazet v Polsku kde ruší přenos dat z inteligentních elektroměru kvůli osizenym 50Hz filtrum (lehký střídač je vždy osizeny, chladič a tlumivka žádná elektronika nenahradí)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

22.10.2023 18:55 Reaguje na Filip Kondapaneni
Vynechávání údajů, které se nehodí do vytvářeného obrazu, je základní nástroj demagogů.
A s ním jde ruku v ruce druhý: zdůrazňování údajů. které se zdají ten vytvářený obraz potvrzovat.
Takové porovnání JE a větrníků, které místo bludů používá objektivní fakta - zde např. spotřebu betonu a zabrané plochy pro dosažení stejné produkce elektřiny - se v argumentaci hlasatelů hesla "OZE za každou cenu" prakticky nevyskytuje.

Prostě vítr fouká zadarmo, takže větrník dává energii zadarmo...

Odpovědět
ZK

Zan K.

19.10.2023 15:59
RECYKLACE, RECYKLACE.. A podíval se někdo,co v oné recyklaci vlastně je? Vštšinou rozšmelcování a náročné separace s tak onrovskou dávkou energií a jiných i chemických procesů, že zapláče nejen ekologie, ale i ekonomika. A přitom existuje staré a osvědčené - ergo opravárenství a další využívání komponent. Např. z oné elektroniky se vyšmelcuje víc než 50% funkčních součástí. A v mechanice ještě daleko víc. Jen jaksi "nevyhovují novým nárokům". Nevyplatilo by se snad nad tímhle trochu zamysĺet? Nakonec víme, že jak Rus tak i USAk vymontovávali v krizích procesory z praček a myček aby je mohli dávat do raket a automoíbilů? Ono asi začne brzo platit on znímé české - že Nouze naučila Dlibora housti.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist