https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/odborne-a-ochranarske-organizace-poslanci-maji-sanci-vyresit-nejpalcivejsi-problemy-ceske-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborné a ochranářské organizace: Poslanci mají šanci vyřešit nejpalčivější problémy české myslivosti

25.3.2021 | PRAHA
Aby nepřišly investice do obnovy lesů vniveč, mělo by být v každém lese udržitelné množství zvěře.
Aby nepřišly investice do obnovy lesů vniveč, mělo by být v každém lese udržitelné množství zvěře.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Pixabay
Lesníci, sedláci, vlastníci půdy a ekologické organizace apelují na poslance a poslankyně, kteří nyní nesou odpovědnost za stav našich lesů a polí, aby doplnili novelu zákona o myslivosti o potřebné změny. Upozorňují, že v opačném případě miliardy investované do obnovy lesů přijdou vniveč.
 
Vládní návrh novely zákona o myslivosti dnes prošel prvním čtením a směřuje k podrobnému projednání k Zemědělskému výboru i Výboru pro životní prostředí. Výbory by měly zohlednit požadavky vlastníků pozemků, sedláků, lesníků a organizací ochránců přírody, kteří upozorňují především na ničení lesů a zemědělských plodin přemnoženou spárkatou zvěří a nemožnost tomu účinně bránit ani řádně uplatňovat škody.

Novela zákona o myslivosti, připravená ministerstvem zemědělství, totiž ani po přijetí a zapracování části připomínek odborných organizací neodpovídá dnešním potřebám. Proto celkem osm významných organizací již v polovině července loňského roku deklarovalo jednotný postup při prosazení nejpotřebnějších změn, které je třeba urychleně v zákonu o myslivosti nastavit [1]. Po nápravě těchto nejpalčivějších problémů musí být vypracován zcela nový myslivecký zákon, který bude reflektovat aktuální situaci stavu české krajiny, současné potřeby hospodaření a péče o les i zemědělskou půdu.

Přirozené zmlazení v lesích často chybí. V oplocenkách se ale zmlazuje. Zkonzumuje ho tedy zvěř?
Přirozené zmlazení v lesích často chybí. V oplocenkách se ale zmlazuje. Zkonzumuje ho tedy zvěř?
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Výše škod způsobovaných spárkatou zvěří na lesích a nákladů na ochranu stromů před poškozením se z dostupných dat odhaduje v řádech miliard korun ročně. Koalice organizací požaduje ve veřejném zájmu především transparentní plánování lovu spárkaté zvěře tak, aby došlo k urychlenému snížení rozsahu škod. K tomu má pomoci i umožnění lovu majitelům a pachtýřům pozemků a snížení minimální výměry pro vytvoření vlastní honitby.

Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2019 uvádí doslova, že „Z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“

K návrhu na přijetí principu tzv. saského modelu [2], jež by výrazně přispěl ke snížení ekonomických škod a pomohl by k budování pestrých a odolných lesů, se paradoxně negativně staví Českomoravská myslivecká jednota, ačkoliv by přijetím této změny získali všichni její členové snadný přístup k lovu v atraktivních lesních honitbách. Navíc by myslivcům nehrozilo ani uplatňování vyčíslených škod. V současné době Lesy ČR pronajímají honitby ve výběrových řízeních nejvyšší nabídce. Na státní honitby, které jsou současně ty nejvíce lukrativní, tak dosáhnou jen finančně silné subjekty. Jejich zájmem je mít v honitbách co možná nejvíce zvěře, nikoliv udržovat lesy v rovnovážném stavu.

Novela zákona o myslivosti neodpovídá podle odborných organizací dnešním potřebám.
Novela zákona o myslivosti neodpovídá podle odborných organizací dnešním potřebám.
Poslanci by v zákonu o myslivosti měli rovněž revidovat takzvaný seznam zvěře, který dávno neodpovídá dnešním podmínkám - je na něm mnoho chráněných a ohrožených druhů zvířat a naopak některé nepůvodní a invazivní druhy v seznamu chybí.

Koalici prosazující přijetí potřebných změn v zákonu o myslivosti tvoří:

• ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR (ASZ ČR)

• SVOL - KOMORA SOUKROMÝCH LESŮ V ČR

• ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY (ČSOP)

• PRO SILVA BOHEMICA (PSB)

• ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ (ČSO)

• HNUTÍ DUHA (HD)

• SPOLEK VLASTNÍKŮ HONEBNÍCH POZEMKŮ (SVHP)

• SVAZ VLASTNÍKŮ PŮDY (SVP)

Stanoviska zástupců jednotlivých organizací k novele Zákona o myslivosti:

SVAZ VLASTNÍKŮ PŮDY

„Svaz vlastníků půdy ČR považuje návrh výše uvedené novely Zákona o myslivosti za nedostačující. Navrhovaná novela neřeší podstatu problému, kterou je současný neudržitelný způsob provozování myslivosti a jeho negativní dopady na vlastníky půdy a celkový stav krajiny v ČR. SVP ČR jednoznačně požaduje zvýšení přímého vlivu vlastníků půdy na způsob provozování myslivosti na vlastněných pozemcích a posílení kontrolních funkcí vlastníků půdy vůči uživatelům honiteb.“ Petr Klos, předseda SVP ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

„Problémových pasáží zákona o myslivosti je víc a jsou tak zásadního charakteru, že žádáme vypracování zcela nového zákona. Máme-li něco vypíchnout konkrétně, je to především otázka minimálních práv vlastníků pozemků (honiteb) oproti uživatelům honiteb a z toho plynoucí problémy, například nemožnost ovlivnit stav zvěře na vlastních pozemcích. Dále například způsob evidence škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských pozemcích a problém s vymáháním náhrad za tyto způsobené škody.“ Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Divoká prasata působí škody především zemědělcům.
Divoká prasata působí škody především zemědělcům.

SVOL - KOMORA SOUKROMÝCH LESŮ V ČR

„Obáváme se, že současný návrh novely dostatečně neřeší prevenci škod na nově vysázených lesních porostech melioračních a zpevňujících dřevin, na které stát vynakládá finanční příspěvky. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím vlastního mysliveckého hospodaření. Aby toto vlastnické právo nebylo omezováno, je třeba snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 hektarů a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří! Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami zvěří. Požadavek nezasahuje do společenstevních honiteb, které by měly dále stejnou minimální výměru 500 hektarů.“ Richard Podstatzký-Thonsern, předseda SVOL - Komora soukromých lesů v ČR

HNUTÍ DUHA

„Novela zákona o myslivosti musí zachovat poslanci loni schválený princip odvozování výše lovu od míry škod, které spárkatá zvěř působí. Návrh Ministerstva zemědělství k tomu po posledních úpravách již směřuje, ale jsou ještě potřebné další změny, aby v praxi skutečně fungoval. Bez toho není možné nastolit v lesích rovnováhu mezi početností zvěře a stavem lesů. Miliardy korun investované do obnovy lesů po kalamitě by byly vyhozené peníze, protože přemnožená zvěř nyní sežere nebo vážně poškodí většinu vysázených mladých listnáčů a jedliček. Novela by měla postihnout i další palčivé a dlouho neřešené problémy, zejména posílit postavení vlastníků pozemků, na kterých myslivci hospodaří, a upravit seznam druhů myslivecky obhospodařované zvěře tak, aby neobsahoval ohrožené a chráněné živočichy. Tomu se bohužel ministerstvo nadále vyhýbá.“ Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

PRO SILVA BOHEMICA

„Myslivci převzali roli regulátora rovnováhy mezi zvěří a prostředím. Tu se však bohužel z řady různých příčin nepodařilo udržet a početnost zvěře se na naprosté většině území dále zvyšuje, zatímco lesy jsou v kritickém stavu. Proto je nutné, aby bylo zákonem jasně deklarováno dosažení takových stavů zvěře, při kterých nedochází k nadměrnému poškozování ekosystémů lesní a zemědělské krajiny.” Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ

„Současný neutěšený stav lesů i konflikty o podobě mysliveckého hospodaření ukazují, jak těžké je, aby člověk přebíral od přírody její samoregulační funkce. Odvozování chovu a lovu srnců, jelenů či divokých prasat od míry škod, které tato zvířata působí v lesích i na polích, je jediným smysluplným řešením. Ze seznamu zvěře by také měly zmizet chráněné druhy, ale především dosud lovená kachna polák velký. Jeho populace se podle hodnocení IUCN dostaly v roce 2017 do tak vážného stavu, že byl zařazen mezi druhy celosvětově ohrožené vyhynutím v kategorii zranitelný. Věřím, že žádný rozumný myslivec by nechtěl střílet celosvětově ohrožená zvířata.“ Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické

SPOLEK VLASTNÍKŮ HONEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

„Novela v duchu našich požadavků pouze upravuje systém plánování lovu zvěře. Uvítali bychom i zachování možnosti svobody volby podávat plán mysliveckého hospodaření v písemné formě, nejen v elektronické. Škody přemnoženou zvěří jsou pro drobné vlastníky lesů a zemědělce natolik zásadní, že citelně snižují ziskovost jejich hospodaření, ohrožují jejich zemědělskou existenci. Proto bychom rádi, aby došlo ke změně neutěšeného stavu.“ Bohumír Nekola, předseda SVHP

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

„Jedním z přežitků zákona o myslivosti je i seznam druhů zvěře. Tedy druhů, o které by se měli myslivci teoreticky starat, přikrmovat je a případně regulovat jejich stavy lovem. Najdeme mezi nimi druhy dnes v naší přírodě kriticky ohrožené či zvláště chráněné jako je třeba kočka divoká. Ale i druhy, které myslivce vůbec nezajímají, příkladem je poštolka obecná. Paradoxně nám tak zákon na ochranu přírody jeden druh chrání a myslivecký zákon ten stejný chráněný druh zařazuje mezi zvěř. A přitom na seznamu zvěře dodnes chybí některé druhy nepůvodních invazivních predátorů. Jakýmkoliv změnám se však myslivci podporovaní ministerstvem zemědělství úporně brání. Celkem 37 zvířecích druhů by podle ČSOP být v seznamu zvěře vůbec nemělo, naopak 4 druhy nebezpečných nepůvodních invazivních predátorů v seznamu chybí.“ Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody


reklama

 
Odborné a ochranářské organizace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (43)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

25.3.2021 14:36
Manipulativní lobbistický článek s nesmyslnými nápady, které nejsou v praxi realizovatelné.
Je to obměna článku, který se zde předkládá neustále dokola a chce manipulovat laickou veřejností, která tématu nerozumí, aby ji získal na svoji stranu.
Že se jedná o vlastnickoprávní, legislativní a faktické nesmysly je zjevně těmto organizacím jedno.
Navíc když vidím oportunistické spojení Svolu a Duhy, tak se mi chce zvracet.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

27.3.2021 13:29 Reaguje na DAG
zatím jste mimo toho zvracení nic nenapsal
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.3.2021 14:48
Jak je možné, že dříve ta myslivost fungovala ke spokojenosti jak zemědělců, tak myslivců ? Asi proto, že jim do toho nikdo nežvatlal. A lidi věděli, že mají i povinnosti, nejen práva.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

27.3.2021 13:32 Reaguje na smějící se bestie
kdyby to fungovalo, tak by v lesech nebyla přemnožená zvěř
Odpovědět
kk

karel krasensky

25.3.2021 15:44
Konečně si už diskutující zapamujte toto.Myslivec a lesník z LČR jsou vždy špatní a neschopní.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.3.2021 17:11 Reaguje na karel krasensky
Jo, to tvrdí zelený a mejstrým.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

27.3.2021 13:35 Reaguje na karel krasensky
tady selhává celkově komunikace a umí se spojit jen když jim teče do bot... LČR si myslí, že jsou velký a tak se podle toho taky chovají ale dá se říci, že se hospodaření LČR o něco zlepšilo...majitelé polí však o něčem takovém nechtějí ani slyšet je to v oblasti zemědělství a půdy problematické chránit zvěř a ptactvo
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

25.3.2021 17:30
Půjčeno od Huntera. Dlouhodobý průměr lovu spárkaté zvěře.Německo-117ks/1000ha,Rakousko-88ks/1000ha,Mad´arsko-91ks/1000ha,ČR-68ks/1000ha. Dále Německé a Rakouské odborné práce i za účasti českých vědců, které prokazují, že u škod na lesních porostech nezáleží tolik na počtu spárkaté zvěře ale na správném lesnickém a zemědělském hospodaření a péči o zvěř. I při velice nízkém stavu spárkaté byli škody na lesních porostech při nedodržení těchto způsobů hospodaření obrovské. A i při velikém stavu spárkaté byli při správném způsobu hospodaření škody minimální. Uznávám, že někde můžou škody být vysoké ale nemůžu si pomoci ale i když dost najezdím, tak v širokém okolí žádné škody nevidím. Tak se rozhodně nejedná o celorepublikový problém, nebo jsem slepý nebo někdo lže. Pokud´ jde o zařazení norka a dalších nepůvodních druhů mezi lovnou zvěř. V roce 2015 jsem se z účastnil jednání, kde myslivci tlačili na to, aby norek a další byli zařazeni mezi lovnou zvěř a mohly je lovit všichni myslivci a ne jenom myslivecká stráž a hospodář. AOPK a ochranářské organizace se postavili kategoricky proti, protože například u norka by si ho myslivci prý pletli s vydrou. Tak že různí takzvaní ochránci a další prznitelé přírody brečí pěkně ,ale na špatném hrobě. Petrův Zdar
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

25.3.2021 22:09 Reaguje na Jan Knap
„Dlouhodobý průměr lovu spárkaté zvěře: Německo 117ks/1000ha, Rakousko 88ks/1000ha, Maďarsko 91ks/1000ha, ČR-68ks/1000ha.“

Proč vlastně v ČR lovci nejsou tak výkonní v lovu spárkaté zvěře jako lovci v Německu, Rakousku, Maďarsku? Kdyby dosahovali podobného výkonu jako Němci / Maďaři / Rakušáci, tak by na myslivce tolik lidí nenadávalo (lesníci, zemědělci, ...).
(Sama nejsem schopna posoudit, zda je spárkatá zvěř přemnožená, ale mnoho lidí v mém okolí si to myslí.)
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

25.3.2021 22:37 Reaguje na Majka Kletečková
Je vidět, že o tom moc nevíte. Ti ostatní nejsou výkonnější v lovu ale prostě té zvěře mají více na těch 1 000 ha. Ostatně to potvrdili i ty vědecké práce včetně naších vědců, akorát se to některým skupinám takzvaných ochránců nehodí do krámu. A na myslivce nadávají především ti lesníci a zemědělci, kteří ve své podstatě za škody můžou. Netvrdím, že lokálně té spárkaté nemůže být moc, ale celkově to žádná hrůza není. Dnes jsem najezdil pracovně 100 km především po zapadlých silnicích. Oplocenku jsem neviděl skoro žádnou ale nepoškozeného náletu od smrků po listnáče mimo oplocenky spoustu. Příští týden tam budu jezdit do práce, tak to tam a po okolí nafotím a napíšu článek sem, už mě ti ekomagoři lezou na nervy. Petrův Zdar
Odpovědět
Sl

Slovan

27.3.2021 09:40 Reaguje na Jan Knap
Už se nemůžeme dočkat. Jen tedy doufám, že to nebudou tak "kvalitní" informace jako o té vydře ;) Prosím také o odkazy na ty vědecké práce, rád se podívám, děkuji.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

29.3.2021 19:35 Reaguje na Slovan
Správně by jsem měl napsat-hledej šmudlo, protože se jedná o běžně dostupné informace, které jdou při troše snahy najít ale budiž, protože jsem dobrá duše. Pokud´ jde o tu vydru, tak nesmíte čerpat informace pouze od těch, které její ochrana živí a kteří postupně překroutili celou věc ke svému obrazu. Pro začátek porovnejte informace o té vydře ze stránek z programu péče o vydru říční 2009-2018 a stránek Alkawildlife-to jsou pravděpodobně informace z kterých vycházíte a porovnejte to s tím, co je uvedeno v knize-Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice-tuto knihu vydala AOPK v roce 2005. Pokud´ jde o spárkatou, doporučuji pro začátek od německého autora, který se tím v praxi zabývá 25 roků- Engesser Erwin--Škody způsobované srnčí zvěří. U nás se tím dlouhodobě zabývá a má na toto téma s kolektivem publikovaných dost prací včetně historie a zahraničí-Dr. Miroslav Vodńaský z Institutu ekologie zvěře VFU Brno. Petrův Zdar
Odpovědět

Martin Špačkovy Lesy

28.3.2021 11:15 Reaguje na Jan Knap
Zdravím, srdečně Vás zvu do našich lesů na Kokořínsku a můžeme si ukázat vliv zvěře na našich pozemcích..Společně s neklavitními sazenicemi, který trh nabízí je zalesňování kůrovcových holin paráda.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

26.3.2021 00:47 Reaguje na Majka Kletečková
Podstatné není to, jestli jsou výkonnější. Jedná se totiž o dlouhodobé statistiky. Pokud jsou "výkonnější" dlouhodobě, může to znamenat jen jedinou věc - zvěře mají zkrátka víc. Kdyby jí měli méně, musely by jim odlovy klesat (zvěře by ubývalo). Také by se dalo říct, že my lovíme málo, nicméně pokud by to byla pravda, nám by naopak zase zvěře rapidně přibývalo, což také není pravda. Každopádně mají-li ve většině okolních států zvěře víc, je třeba se ptát proč. A jedním z mála hodně viditelných rozdílů mezi naším a jejich hospodařením je minimální velikost honitby, kterou mají shodně menší.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

26.3.2021 07:21 Reaguje na Vlastimil Waic
Současná velikost honitby je u nás už minimální pro spárkatou zvěř, jako je srnčí nebo daněk. Tato zvěř totiž denně migruje mezi krytem, kde tráví dobu odpočinku a místy, kde nachází potravu na určitou vzdálenost. V rámci současných minimálních honiteb je to s odřenýma ušima na rozloze jediné hodnitby. Pokud se honitba ještě zmenší, bude převážná většina této zvěře každodenně migrovat minimálně mezi dvěma různými honitbami.
Tím nastane situace, že ani jeden provozovatel honitby se o zvěř nebude starat, ale každý z provozovatelů si bude chtít ten kus odstřeli, pokud ho má ještě na "svém" území. Dojde k hoblování honitby, vystřílení této zvěře.
Toto není nijak nová věc, tyto věci se běžně děly třeba za Československa za První republiky, kdy větší sedláci měli možnosti zřizovat si soukromé honitby na svýck lesních a polních pozemcích. Dopadalo to tak, že sedláci měli své soukromé honitby prakticky úplně čisté od spárkaté zvěře a jen ve svých lesíkách hlídkovali, kdy k nim nějaký kus náhodou zavítá od souseda, aby ho okamžitě odstřelili, dokud nezamigruje k sousedovi.
Naopak pro drobnou zvěř, zajíce a bažanty, pokud se povede úprava mistní krajiny, likvidací invazivních predátorů a nějakým omezením ostatních predátorů, může být klidně hodnitba výrazně menší , možná jenom i desítky hektarů. A pro vodní zvěř, kachny atd může být hoditba omezena jen na příslušnou vodní plochu plus bažinnou a jinou mokrou okolní plochu plus nějakou manipualční plochu kolem.
Odpovědět
DA

DAG

26.3.2021 08:41 Reaguje na Vlastimil Waic
Dobrý den pane Waic. Předpokládám, že se nejedná o shodu jmen a že jste z ČMMJ. Myslím, že by bylo záhodno sem dát častěji než nyní nějaký článek a trochu jeho argumenty obhájit i v diskusi. Bohužel eko organizace mají daleko lépe propracovaný marketing a jejich loby je na běžné občany daleko účinnější.
Co se týče odpovědi pro paní Kletečkovou, tak je třeba si nalít čistého vína. Ano průměr lovu lze z dlouhodobého hlediska brát jako statistiku počtů zvěře. Velice pěkně je to vidět na černé zvěři. Kdy po nadnormálně větším odlovu v jednom roce je (2017)
následující roky odlov zjevně nižší.
Kámen úrazu je ve zvěři která je normovaná, a to především srnčí. Když Vám normované stavy musí korelovat s tím co se před dvaceti lety nastavilo a řešíme podle toho plány odlovu, tak míra odstřelu nemůže být se skutečnými stavy propojena. Podle mě je v 90% procentech pro poškození porostu problém srnčí zvěř. Což je v podstatě celkem dobré, protože lov srnčí je nejjednodušší.
Ano myslivci mají pravdu, že zvěř není celoplošně přemnožená. Ano jsou správné argumenty pro velikost honitby, společenstevní honitby, naprostý nesmysl, že by majitel lovil bez toho, aby byl ve sdružení.
Jenže eko spolky a naprosto okrajové spolky v lesnictví rozšťourají problém a vyvolají v lidech údiv a pak přijdou s "geniálním" řešením a prezentují ho v tisku a u politiků. Bohužel jsem nezaznamenal masivnější akci v tisku a na internetu, kde by ČMMJ tyto často naprosto nereálné nesmysly vyvrátila.
Nový zákon zatím vypadá nadějně a snad myslivcům, kteří chtějí, uvolnili ruce a kde to bude potřeba snížili stavy zvěře než paseky odrostou.
Pak už to budou opravdu mít ve svých rukou.
Doufejme, že se ekospolkům zákon nepodaří pokazit.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.3.2021 07:50 Reaguje na DAG
Když už mluvíte o těch normovaných stavech tak je potřeba si v první řadě uvědomit na jaké ploše je u nás zvěř normována. Kde se vůbec normuje. Jde potom zjistit, že jelení černá a i další druhy jsou normovány na přibližně jedné desetině území ČR. No a podmínky se bohužel rychle mění. Zvěř v lesích, na jejichž plochu je ta norma stavěna po většině roku prostě nemá klid a je vytlačována do polí a velkých lánů kukuřice a řepky. Tedy mimo oblasti v kterých je normována. Krásným příkladem je právě ten divočák. Vyskytuje se i v příměstských oblastech na nehonebních pozemcích kde se ze zákona nemůže lovit. Dá se říci, že mimo hřebeny hor je po celé ploše ČR. Normovaný je ale jen na přibližně desetině území. Dalším problémem budou vlci. Začnou vytlačovat zvěř blíže k člověku a do míst kde se nevyskytovala. Přirozenou reakcí zvěře na predátora potom je sdružovat se do větších tlup ( stád ). Bohužel, zvěř i při minimálním stavu udělá nějaké škody. No a i minimální škoda se zase dá do nekonečna nafukovat. Že bych byl sám kdo vnímá požadavek těch "progresivnějších lesníků", tedy spíš lesních zahradníků na minimální stavy zvěře? To minimum potom může být i pod biologickým minimem potřebným pro zachování druhu. No a hlavně, co potom budou žrát ti vlci? Na myšičkách asi dlouhodobě nevyžijí.
Odpovědět

Martin Špačkovy Lesy

28.3.2021 11:44 Reaguje na Jarek Schindler
Zdravím pojem normované stavy bych úplně odstranil ze slovníku.. Jediná věc co je potřeba je najít rovnováhu počtu zvěře v přírodě.. tím, že vysazujeme v lese nové stromky a zvěř se dále množí rychleji než se stříli vzniká velká nerovnováha, kdy při součtu škod na lesích a polích a při vymáhání reálných škod zvěře po Honebních spolcích budou spolky finančně zničeni.. Nadruhou stranu "my lesníci" nemáme žádnou kompenzaci za sežrané vytlučené nebo oloupané stromečky..Naopak když nezajistíme porost do určitého věku přijdeme ještě o další peníze.. Celý tenhle "ekosystém lesnické zemědělské firmy stát myslivecká združení spolky zvěř je jeden velký chaos, kde všichni přicházejí o nemalé peníze a to povede k tomu, že někdo prostě svou činnost skončí a pozemky prodá.. třeba číňanům.. každoroční sázení v hodnotě 1-5 milionů se nedá dotovat do nekonečna.. kort v dobách kůrovcové krize, a koronaviru.. nejsou lidi nejsou prachy, ale myslivci nemají z čeho platit škody a zároveň nejsou dostatečně motivování něco začít dělat..nekonečné dohady nevedou k dobrému a včasnému výsledku !!§ .. Je potřeba honební spolky rozpustit. Normované stavy vyměnit za stavy poškození lesních pozemků, kde je jasně vidět, že žádné zmlazení nemá bez plotů šanci.. Není problém pro lesníky zakreslit mapy, kde je vliv zvěře na danných pozemcích velmi zlý.. mapy by se předávali Státní správě.. Která by monitorovala, kde a kolik se toho odlovilo a vydávali by finanční odměny za odlov lidem, kteří by jeli do "zlé oblasti lovit" .. nebyl by problém určitě aj zorganizovat nahánky, kde by se pozvali jak místní tak třeba lidi z Prahy, ... je potřeba aby Myslivost byla hlídaná státem a aby motivovala a odměnovala Myslivce za vykonanou činnost.. Je potřeba aby se do toho vložil stát protože na "téhlé komerční úrovni" to prostě nefunguje..

Je to jednoduché -- Pachtýři polí lesů připraví podklady pro státní správu ..a ta digitalizuje mapu škod... každý myslivec si může mapu rozkliknout a vidí že pojede na kokořín a střelí daňka dostaně odměnu 2000 Kč když ho střelí na moravě dostane 500 Kč... Může být aj odměna za doprovod, odměna za pravidelný odstřel odměna za udržování ochraných opatření... Není třeba uplatnovat škody je potřeba odměnovat za vykonanou práci.. dál by měl možnst si bud zvěřinu nechat a nebo by to odvezl na sběrné místo, kde by to "stát" vykoupil.. je potřeba taky aby se zvěřina více oběvovala v restauracích.. proč máme sakra jíst pořád jen vepře a kuře..co se týká plomb..není problém aby každý měl žluťáky bez kodu.. prostě každý myslivec by dostal poštou svoje lepíky s QR kodem ktery by si tam nalepil a do aplikace by zapsal co kdy a kde se provedlo a jestli si zvěřinu nechava nebo de na vykup.. na vykupu by zase mohli načíst qr a bylo by jasné že si zvěřinu nenechal, krasně by bylo vidět aj statistika kde co kdo a jak.. no nic mluvím za lesy a snažím se splnit úkol a lesy obnovit, ale tímhle stylem budem rádi za březové háje, o které se nebude nikdo starat..
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2021 14:34 Reaguje na Martin Špačkovy Lesy
Co vám na to pane Martine ze Špačkových lesů říci? Takovou slátaninu nesmyslů jsem již dlouho nečetl.
Nejste sám kdo vysazuje nové stromky. Ty se vysazují už od doby Marie-Terezie a zatím vždy rostly a dorostly do mýtního věku. Zvěře bylo také dost a v osmdesátých letech a na začátku let devadesátých snad ještě víc než nyní.
Chtělo by to si možná ujasnit pojmy. Po "honebních spolcích" , jak tvrdíte totiž žádné škody vymáhat nemůžete. Na základě čeho , jaké vyhlášky byste je také po těch HS vymáhat chtěl a hlavně za co???????
"Vy lesníci" nedostáváte žádné kompenzace za sežrané vytlučené nebo oloupané stromečky????? Proč si místo nesmyslného žvanění nepřečtete vyhlášku 55/1999 sb.
a její novelizaci 296/2018?????
Má být jasně vidět, že žádné zmlazení nemá bez plotů šanci? Jak to, že potom například v NP Šumava jásají ochranáři nad přirozeným zmlazením. Na rozdíl od vás i po hospodářských lesích toho zmlazení také vidím dost. Tak kde je chyba?
Chcete rozpouštět honební spolky?
Dívám se že chcete navíc ještě vylepšit ten Saský model. Vy jste toho v životě asi moc nezalesnil, porostů moc nevychoval a asi nic nenalovil. Tohle normální lesník, praktik asi v životě napsat nemůže. Děs , kolik nesmyslů jste schopen vyplodit pane lesníku. Hlavně že se snažíte splnit úkol.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

27.3.2021 08:05 Reaguje na DAG
Ještě k těm výměrám. Oni si ti zemědělci či majitelé malých "kousků" přejí uvolnit ty ruce. Chtějí mít ve svých rukou možnost střílet na potkání vše co uvidí. Pokud se někdo odvolává na prvorepublikové výměry tak ano. Mohou být pokud bude krajina ve stavu krajiny první republiky. Týká se to samozřejmě honiteb s drobnou zvěří. Honitby by měli v první řadě naplňovat potřeby zvěře v nich žijící. Potřeby zapšklého vlastníka kousku pole či lesa, co není schopen domluvit se v současných HS, žádný zákon nevyřeší a nenaplní.
Odpovědět
JJ

Jan JH

25.3.2021 19:11
Dobrý večer.V dnešní krajině jsme vzali v podstatě zvěři všechny podmínky k přirozenému způsobu života...zemědělci rozorali meze,remízky,polní cesty,vysušili mokřady....v lese máme turisty,houbaře,pejskaře ,motorkáře,běžce i v noci..kde má tedy zvěř být..je v neustálém stresu ..pak mohou vznikat škody...musíme nejdříve změnit naše chování k přírodě a potom se můžeme bavit o tom co "Vystřílíme" vážení "ekologové a ochránci"
Dále nevím ,kde se bere ta neustálá nenávist různých "aktivistů" vůči myslivcům. Myslivost je jedna z mála věcí na kterou i z historie můžeme být hrdí.Pěkný večer.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.3.2021 19:48 Reaguje na Jan JH
Tak jest !
Odpovědět
RP

Radim Polášek

26.3.2021 07:34 Reaguje na Jan JH
Ano, úživnost krajiny pro zvěř klesla možná až desetkrát. Není to ale jen likvidace drobných krajinných celků, neúdržba těch zbývajících krajinných celků a velmi vysoký počet rekreujících se lidí v krajině. Hlavní důvod je podle mne v tom, že téměř zmizely plochy pícnin, hlavně těch trvalých schopných několikeré seče ideálně během víc let, které vedle produkce krmení pro dobytek zajišťovaly v podstatě téměř průběžně mimo dobu tvrdé zimy potravu pro zvěř. Plochy polí s jetelem, vojtěškou, všelijakými pícninářskými směskami i intenzívními travními porosty. V podstatě z těch plochy zbyly jedině extenzívní louky, které jsou před rozoráním na pole s kukuřicí či obilninami chráněny tím, že jsou na nich takové půdní či svahové či jiné podmínky, že přeměnit na produkční pole nejdou nebo to je neekonomické. Tyto plochy jsou ale zase jako zdroj krmení pro zvěř dost degradovány současným dotačním hospodařením, kdy jsou nedostatečně často sekány, takže drobná pro zvěř chutná tráva tam je jen občas a posekaná biomasa na těch plochách zůstává, takže se tam hromadí živiny a postupně převládají trávy a jiné rostliny zvyklé na dostatek živin, které jsou zase podstatně horší pastva pro zvěř.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.3.2021 15:56 Reaguje na Jan JH
Odkud se bere nenávist mnohých "neaktivistických" lesníků, zemědělců a sadařů vůči myslivcům, to víte?

(Nemyslím si, že by myslivci měli vůči přírodě větší dluh než mnozí lesníci, zemědělci a sadaři.)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2021 08:10 Reaguje na Majka Kletečková
Jak jste přišla na ty "neaktivistické" lesníky? Řekl bych, že někteří z nich jsou tím "aktivismem" přímo posedlí. Možná kdyby tu aktivistickou energii více věnovali lesům, budou ty lesy vypadat lépe.
Odpovědět

Martin Špačkovy Lesy

28.3.2021 11:54 Reaguje na Majka Kletečková
Celá myslivost se začíná řešit půl hodiny po dvanácté.. Neni to nenávist jen pokud chce veřejnost nějaké lesy a ne jen březové háje nebo několikahektarové plochy s ostružinou tak je potřeba stím něco dělat.. když škody zvěře zabijou finančně lesníky nebudou se dělat prořezávky.. skuste si pak chodit v takových lesích.. přes cesty a stezky budou padat stromy, kdo to bude odklízet.. uprostřed lesa spadne strom nalítne do něj kůrovec nikdo to neodklidí včas a les se stane nebezpečným suchým prostředím.. Nálet se neuchytí les se neobnoví protože každý semenáček bude spasen zvěří.. Tohle vše povede k zákazu vstupů do lesů nebo jen na vlastní nebezpečí, který bude mnohem větší než teď.. Na lesnictví doléhají 4 velký katastrofy -- Kůrovcová kalamita, která ničí ceny, koronakrize - která bere pracovní síly, myslivost - která nefunguje, sucho a špatná manipulace školek se sazenicemi... minulý týden sem přebíral polosuché sazenice a něco jako reklamace neexistuje, nezasázim porušují zákon.. nezajistím včas přijdu o peníze a firma zanikne.. firma zanikne vlastníci prodávají majetek.. majetek kupuje kdo?.. a kdo se o to bude starat.. jak se zachovají pracovní místa lidí co v lese dělají
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2021 14:54 Reaguje na Martin Špačkovy Lesy
V předchozím odpovědi na Váš komentář jsem byl moc mírný. Vy ze školek berete polosuché sazenice?????? Kde to prosím potom chcete reklamovat? Vy zalesňujete těmi polosuchými sazenicemi? Ve vašem případě asi nebude tím hlavním problémem zvěř.
Odpovědět
kk

karel krasensky

25.3.2021 20:42
Možná by bylo lepší kdyby ti ornitologové byli zticha.Volavka popelavá,kormorán,krkavec
Odpovědět
RP

Radim Polášek

26.3.2021 07:08
To zas bude paskvil, pokud bude těm nátlakovým skupinám tady v tomto článku vyhověno.
Podle mne je v současné době podstatné rozdělit lesy na rekreační, kde mají lid 24 hodin denně volný přístup a opravdu tam těch 24 hodin jsou, přes které je plno asfaltových silnic, kde dochází k řádově vyšším ztrátám zvěře než mají povoleno odlovit myslivci, kde je taková koncentrace pejskařů s volně puštěnými psy, že zvěř je jimi vyháněna, vzácně i lovena,mláďata jimi likvidována atd. A kde tak zvěř mimo nějaké druhy schopné žít v tomto prostředí skrytě nemůže nijak prosperovat. Tyto lesy je nutno vyjmout z provozování myslivosti a protože ziskové lesnictví se taky moc neslučuje s rekreační funkcí lesa, tak zavést soukromým majitelům těchto pozemků příslušné finanční kompenzace.
A na lesy produkční, kde by byl mimo majitele či lidí, kteří ten les ekonomicky využívají, myslivce, včelaři se včelstvy v tom lese, rybáři s vodní plochou v tom lese, zemědělci využívající přilehlá pole, sběrači lesních plodů, hub, léčivek s licencí pro komerční využití, atd, omezen vstup ostatních lidí na čas třeba od 6 ráno do 6 večer nebo tak nějak.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.3.2021 07:41
Nemá chybu. Nejvíc mě pobavil Vermouzek, jak vysvětluje, že srnci, divočáci a jeleni škodí ptákům na stromech. Je vidět, že už nepokládá karbofuran na újediště, ale sedí u compu. Na druhou stranu, ČSOP se už odtahuje od ochrany norka, psíka, mývala nebo i šakala?
Odpovědět
Sl

Slovan

27.3.2021 14:59 Reaguje na Michal Ukropec
Poprosím o odkaz na pana Vermouzka a jeho rozhovor, děkuji.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.3.2021 15:49 Reaguje na Michal Ukropec
Mohl byste, prosím, uvést zdroj, ve kterém se uvádí, že ČSOP někdy chránil norka, psíka, mývala? Coby členku ČSOP mne to velmi zajímá a o pravdivosti Vašeho tvrzení silně pochybuji.

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.3.2021 18:14 Reaguje na Majka Kletečková
Proč si myslíte, že ČSOP tak tlačí na snižování výčtu živočichů zařazených mezi zvěř? Celý ten problém je právě v tom co je zařazeno mezi zvěř. Lov živočichů, kteří nejsou zvěří může provést za stanovených podmínek pouze osoba k tomu oprávněná. Tedy pouze MH a myslivecká stráž. U norka se potom v materiálech ochranářů jde například dočíst, že „běžný odstřel norka amerického nelze považovat za efektivní metodu eradikace či účinné regulace, navíc při něm hrozí záměna s původními druhy naší fauny". Celkem by mě zajímalo s kterými. Byl dokonce požadavek aby lov norka probíhal pouze do živolovných pastí, tedy sklopců. Myslím si, že pokud by člověk chtěl zahazovat čas hledání nesmyslů, které požadují ekologické organizace ohledně lovu tak toho najde určitě dost.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.3.2021 11:46 Reaguje na Jarek Schindler
Asi je načase nalít si čistého vína, o ce se v případě norka amerického jedná :-) a jako obvykle, nejde o nic jiného než o prachy pro ekologisty. V této problematice se výrazně angažovala tzv. Alka Wildlife. Nejdříve se za 2,5 mega chopila grantu na vyprocování metodiky, přičemž výstupem za tyto prachy bylo usmrcení asi 20 norků a tvrzení, že nejlepší nástraha do sklopců jsou olejovky. No kdo by to řek, to se mohli zeptat kdejkého myslivce a ten by jim řek z fleku to samý a přidal by, že hlavs z uzený makrely taky jako nástraha není špatná. Následovalo dalších asi 6-7 tzv. rádoby projektů bohatě financovaných z Operačního programu ŽP za miliony, jejichž jediným výstupem bylo publikování blábolů v neindexovaných časopisech tyu Živa nebo Lynx. Za srovnatelná období usmrtili myslivci při omezení lovu pouze na MS/MH cca 600 norků amerických ročně versus cca 20 norků usmrcených za 2,5 mega Alka wildlife. Ještě někdo pochybuje o tom, že účelem těchto snah ekologistů je něco jiného než získat bezpracně obrovské finanční zdroje pro svou zcela zbytečnou existenci?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.3.2021 19:42 Reaguje na Hunter
Mě to říkat nemusíte. Něco jsem si o tom přečetl. Já spíš reagoval na paní Kletečkovou a proč chce ČSOP zasahovat do výčtu živočichů zařazených mezi zvěř. To, že je i chráněný živočich zařazen mezi zvěř podle zákona o myslivosti přeci neznamená, že by měl být loven. Jsou to druh zvěře které nemají dobu lovu a jsou tedy chráněni. Je tu i nějaký historický rámec výčtu zvěře atd . Navíc i druhy chráněné zasahují svou existencí přímo do myslivosti (například ovlivňují jiné druhy)a tak nevidím důvod aby například ve statistice nebyly uváděny.
No a potom je tu ještě problém v tom, že pokud se změní podmínky tak druh který není zařazen mezi zvěř nemůže být normálně obhospodařován lovem. No a to je příklad toho minka, psíka a dalších. V případě psíka je tu ještě jedna věc. Ten a například i mýval severní u nás nikdy nebyli vysazení. Rozšířili se k nám, pokud tedy chce být člověk důsledný, přirozeně z okolních států. Stejně tak se k nám "přirozeně" šíří i šakal. Bude se zase čekat až bude přešakalováno?
Takže, i chráněný živočich ač neloven a chráněn může být zvěří a dostane se například do statistiky , sčítání atd.
V případě norka amerického a ekologů ještě jedna zajímavost. Stále častěji slýchám jak bankrotující majitelé farem si sami ty norky vypouštěli. No a zajímalo by mě jak často ta Alka kontrolovala ty své pasti. Četl jsem jen , že za celou dobu se do nich nic mimo norka nechytilo. Osobně o tom celkem pochybuji.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.3.2021 20:28 Reaguje na Jarek Schindler
Neříkal jsem to Vám, jen jsem to umístil pod Váš příspěvek, aby to mělo posloupnost. Za případné nedorozumění se omlouvám.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.3.2021 21:13 Reaguje na Hunter
Ne, to je v pořádku. Já jen, že tohle by měli číst hlavně takoví ochranáři typu paní Kletečkové. Tedy ti pro které jsou různé ekobludy slovem božím. Mě osobně nejvíce vadí, že se k tomu propůjčují i různí lesníci a bohužel i někteří myslivci. Ve výsledku to bude zase paskvil, který dá bohužel moc různým eko zase do myslivosti kecat.
Někdy si již říkám, nestálo by za to se na to na dva roky vykašlat. Pánové ochranáři umíte to lépe tak se ukažte. Samozřejmě se vším všudy. Tím vším myslím třeba finance. O tom, že by se ochranáři nějak předřeli a odvedli stejnou práci jako myslivci raději neuvažuji.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.3.2021 06:19 Reaguje na Jarek Schindler
Děkuji.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

26.3.2021 08:31
Dobrý den,
podle mě jde každé zájmové skupině se dostat bezpracně k lovu zvěře (nebo jen ke střílení..). Úředník by rád se povýšil na boha (jen on ví co je správné.. a někteří mají největší mrazák co jsem kdy v rodinném domku viděl ). Sedlák chce zaplatit sežranou úrodu nebo alespoň omezit škody a užít si lovu. Lesník co nedělá myslivost v dané honitbě chce mít co nejméně práce (předcházení škodám stojí čas..). Tz ochranáři a zelení chtějí z tohoto vytřískat politický kapitál (hodiny debat v TV a tisku je nejlevnější předvolební kampaň atd). I myslivci jsou jen lidé stejně jako ostatní takže je tam směs chytrých, hloupých, dobrých i špatných lidí. Jasné je že dobrých a chytrých je jen 25%. Proto musí být pravila nastavena tak, aby přežila především zvěř.
Jaroslav
Odpovědět
VP

Vít Pátek

26.3.2021 09:50
Organizace, které u stejných druhů střídavě ječí "absolutně chránit" a "likvidovat" - to jsou ti praví rádcové pro dlouhodobé rozumné zacházení s přírodou, pro tvorbu legislativy "obzvlášť". A v jejich čele všech pokryteckých rádců - bezskrupulózních lobbistů futrál, hnutí Duha, jehož představitelé klidně veřejně prohlásí "víme, že zmenšení honiteb je ekologický i etologický nesmysl, naopak by byly třeba větší, ale máme zrovna partnera, který si přeje je zmenšit, tak to budeme prosazovat". Inu, nezbývá než trochu pomoci poslancům se dozvědět, kdo jim takto "nezištně" radí...
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

29.3.2021 09:51
Dobrý den,

žádám tímto redakci o OKAMŽITÉ stažení fotek pana POláška, který souhlas s jejich publikováním zde NEDAL. Fotky jsou použity z mého článku:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrejn-dockal-zver-do-lesa-patri.stromky-ale-take

- mě k tomu samozřejmě souhlas dal, ovšem samozřejmě pouze pro můj článek. Použití fotek zde bez autorova souhlasu považuji za velmi nestandardní a neetické.

U fotek v mém článku je jasně uvedeno:

Vlevo vzrostlý listnatý les. Vpravo vzrostlý listnatý les s přirozeným zmlazením.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Václav Polášek / archiv autora

Takže očekáváme okamžitou nápravu - děkujeme.
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

29.3.2021 12:06 Reaguje na Ondřej Dočkal
Dobrý den, pane Dočkale,

nezlobte se, v naší fotobance chyběla informace, že fotky lze použít jen u Vašeho textu. Snímek jsem nahradil a informaci do fotobanky k fotkám pana Poláška doplním.

Mějte se hezky

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
OD

Ondřej Dočkal

29.3.2021 12:27 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Děkuji, chybka se může stát, to je život.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist