https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/predsednictvo-asociace-soukromeho-zemedelstvi-cr-stanovisko-k-vladnimu-konsolidacnimu-balicku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR: Stanovisko k vládnímu konsolidačnímu balíčku

17.5.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Ke skutečnému obratu v propadu veřejných financí samotné škrty a daně nestačí.
 
Konsolidační balíček rozpočtových úprav, které zatím ne zcela detailně představila vláda s cílem snížit schodek státního rozpočtu, je, podle názoru Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), mimo jiné také jasnou příležitostí k důležitým restrukturalizačním změnám v českém zemědělství a k nastavení takového prostředí, které v souladu s programem této vlády skutečně systémově podpoří sedláky na rodinných farmách, jakožto nejčastější formy zemědělského podnikání. Bohužel v poslední době se vládní kroky k těmto potřebným změnám téměř zastavily.

Předsednictvo ASZ ČR v obecné rovině plně chápe povinnost koaliční vlády přijímat i nepříjemná opatření ke snížení schodku veřejných peněz, které má na svědomí zejména bývalý kabinet Andreje Babiše, a v tomto kontextu i podporuje zamýšlené kroky ke snížení stávajícího objemu dotací, včetně dotací do zemědělství. Podle toho, co je zatím známo, ovšem vláda opět nevyužila možností, které se v této oblasti nabízejí. Jde především o stále nerealizované zastropování velkých průmyslových agroholdingů, ačkoli to má současná vládní garnitura ve svém programovém prohlášení. Předsednictvo ASZ ČR je přesvědčeno, že všechny zemědělské dotace musí mít svůj strop, jak je i ve všech kulturních státech (na rozdíl od nás) běžné. Je potřeba, aby vláda do budoucna jasně vymezila princip, že peníze daňových poplatníků prostě nemohou jít na dotování velkých koncernů v řádech desítek tisíc hektarů, ale (pokud nějaké prostředky zbydou) výhradně na podporu menších a středních podnikatelů. Je čím dál více evidentní, že jsme státem, který dotuje velkovýrobu v rozsahu, který nepotřebuje a už na ni ani nemá peníze.

Asociace proto obecně souhlasí s plánovanými škrty v neinvestičních podporách v rámci národních dotací, stejně jako s „vysušením“ dotačního titulu 13, týkajících se v minulosti podpor vyhrazených pouze pro průmyslové potravinářské podniky nad 250 zaměstnanců, a v této souvislosti podotýká, že podle dat porovnávajících strukturu dotací v ČR a EU má naše země páté nejvyšší národní dotace v Evropě. Ještě před 10 lety se objem národních dotací pohyboval každoročně pod jednou miliardou korun a po prolobovaném navyšování především do oblastí, z nichž hlavně čerpají ti největší, dosáhl v minulém rozpočtu již 5 miliard korun, a nyní po škrtech činí 2,7 miliardy korun. ASZ ČR kromě toho vidí i jiné zcela konkrétní možnosti, kde na dotacích ušetřit a přitom nepoškodit ty oblasti, které jsou obtížně nahraditelné. Lze také případně uvažovat o mírném snížení kofinancování II. pilíře, které se ale nesmí týkat podpor pro menší subjekty. ASZ ČR připomíná, že ČR má v rámci EU druhé nevyšší kofinancování evropských peněz po Lucembursku, a i když by bylo na zvážení, v jakých konkrétních programech snížit podporu, prostor pro omezení i v tomto případě existuje.

Vyšší úspory by tak měly vykompenzovat nižší než vládou předpokládané příjmy, což je pro sedláky z ASZ ČR také přijatelnější způsob řešení než avizované zvyšování majetkových daní. Zásadní komplikací a jasným porušením vládních slibů jsou především vyšší odvody pro OSVČ, což je v této zemi naprostá většina sedláků. Dopady tohoto kroku na OSVČ v zemědělství budou navíc razantnější, než na jiné profese - budou se totiž týkat i rodinných příslušníků, tedy spolupracujících osob, což v praxi znamená, že příslušná farma bude zvýšenými odvody zatížena skutečně významně. Nejen pro sedláky z rodinných farem pak představuje další významnou komplikaci plánované zvýšení daně z nemovitostí, čili také ze zemědělské půdy. Její cena, nájmy, pachty i náklady na udržování půdy v potřebné kvalitě, což je mimochodem celospolečenská objednávka, neustále rostou, a zvýšení daně z nemovitostí se tak může negativně projevit i na kvalitě naší krajiny. Především je to ale znevýhodnění malých a středních zemědělců, kteří obhospodařují výrazně větší podíl vlastní půdy, než velké právnické osoby. Se zvýšením odvodů OSVČ ani se zvýšením daně z nemovitostí v sektoru zemědělství proto zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby vláda toto rozhodnutí přehodnotila.

Mnohem větší logiku by mělo například hledání vhodného řešení zdanění části komerčního prospěchu z myslivosti (nikoli ale danit činnost spolků jako takovou). Odstranit tuto anomálii mezi ostatními standardně zdaněnými hospodářskými činnostmi by bylo přinejmenším férové. Obecně katastrofální dopady soudobého mysliveckého působení, které jsou v tomto státě dlouhodobě přehlíženy, navíc představují nemalou rezervu ve snížení veřejných výdajů na škody působené vlastníkům lesních a zemědělských pozemků přemnoženou zvěří. Ty se pohybují každoročně podle odhadů v úrovni několika miliard korun, a tyto škody by měly být vlastníkům kompenzovány. Vzhledem k tomu, že zhruba polovina lesních porostů je v ČR ve vlastnictví státu, jsou to fakticky státní výdaje na obnovu porostů, které by se vůbec nemusely vynakládat. Postačí, pokud by vláda prosadila účinné nástroje pro vlastníky v mysliveckém zákoně k obhájení a prosazení jejich práv v naprosto přežitém konceptu lidové myslivosti. Snaha o systémové řešení ke snížení těchto škod v lesích a v zemědělství (a snížení potřeby kompenzací) by byla nepochybně lepším krokem, než například uvažované škrty podpor do oblasti lesního a vodního hospodářství.

Zcela zásadním problémem, který velmi zdražuje a zatěžuje nejen celý podnikatelský systém, ale vůbec fungování státu na všech úrovních je neúnosná byrokracie a přebujelý státní aparát. Tento problém je extrémně viditelný právě v zemědělství a je potřeba ho prioritně vyřešit. Také zde předsednictvo ASZ ČR očekává, že vláda a resortní ministerstvo předloží jasný plán, jak razantně sníží počet státních agend, jak sníží počty úředníků, jak zruší zbytečné organizační složky státu a také jak plošně i sektorově uleví od nepřínosných povinností, které stejně nikdy nemohou nahradit přirozenou odpovědnost živnostníka či zemědělce vůči svému okolí. Přehled takových opatření ke zrušení je přitom koalici dobře znám z podnětů nejen naší Asociace, ale i mnoha dalších profesních sdružení a je s podivem, že tyto kroky nejsou středobodem celého balíčku vůči podnikatelské sféře, která jej očekává a velmi potřebuje. Snížení zbytečné administrativní zátěže v podnikání by proto mělo být prvořadé před navyšováním daní, a to již proto, že by bylo bezesporu mnohem efektivnější a zejména by mělo trvalý přínos i do budoucna, neboť by odstraňovalo samotné příčiny neefektivního státu, čehož samotné škrty a daně dosáhnout nikdy nemohou.

Předsednictvo ASZ ČR vnímá, že ani v resortu zemědělství, ani v jiných oblastech není konkrétní podoba změn zcela známa, a apeluje proto na vládu a dotčená ministerstva, aby se plánované škrty a změny co nejrychleji zveřejnily. Především ale ASZ ČR zdůrazňuje, že k porozumění a tudíž k podpoře ze strany podnikatelské veřejnosti musí být z plánovaných opatření zjevné, že všeobecně deklarovaný zájem na udržení a rozvoji malého a středního podnikání v ČR (včetně toho zemědělského) jako jednoho z nosných základů prosperity celé naší země, bude tím, co bude konsolidační balíček charakterizovat. V jiném případě si tato vláda zahrává s důvěrou svých středopravicových voličů, neboť právě oni do ní prostřednictvím svých hlasů vložili dlouholetá očekávání konečně rozumného a strategického řízení státu. Balíček úspor je nutný a pochopitelný (a nejspíš nebude jediný), ale svým současným polovičatým obsahem není moc přesvědčivý a je třeba jej významně dopracovat.

Za Předsednictvo ASZ ČR
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda
Ing. Jan Štefl, místopředseda, Jan Staněk místopředseda


reklama

 
Další informace |
Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 40 regionálních a 10 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP.
Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

17.5.2023 12:14
Dotace jsou zejména z EU na udržení sociálního smíru. Ale možná je to jedno, protože veškeré peníze nakonec skončí u supermarketů.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.5.2023 13:10 Reaguje na Katka Pazderů
A nejen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2023 12:21 Reaguje na Katka Pazderů
Hluboký omyl. Velká část dotací končí v kapsách oligarchie, agrobaronů a dotačních mágů, dotují se běžně obory, které mají být (a taky jsou) výrazně ziskové. To se supermarkety nic společného nemá, pokud vím, tak tenhle segment vůbec žádné dotace nebere.
Odpovědět
DA

DAG

17.5.2023 12:57
A novodobá šlechta si pobrečela.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

18.5.2023 05:41
Takže peníze se vrátí původním státům EU + dividendy, co by dar ČR, že !
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

18.5.2023 08:38
No jo, členové ASZ už asi nechovají dobytek, prasata ani drůbež, nemají sady a na setí nepoužívají certifikované osivo, ani nepotřebují zdravou sadbu, tak je škrty v národních dotacích nebolí. Ale MZE bude muset pro těch 10 miliard sáhnout i tam, kde je to bolet bude, protože národních dotací do prvovýroby jde jen 2,7 mld. Kč. Nebo mám jiný návrh. Nekula přesvědčí ministra financí o navýšení národních dotací pro nějaký specifický obor (třeba sekání trávy na soukromých zahradách, protože to je přeci také údržba krajiny) a pak ty dotace může položit na oltář úspor. Úkol splněn, pochvala zajištěna.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

18.5.2023 23:25 Reaguje na Marcela Jezberová
Ale chovají a dokoce světe div se s větším úspěchem než agrobaroni , ty sice mají daleko větší koncentraci zvířat ,ale ty menší zato makají i za měsíčku ,sice se jim tam kdejaký blbec ouředník snaží chránit přemnoženou vysokou bez ohledu na škody a o odškodnění si mohou jenom zdát ,to by si k agrobaronům nedovolil ,za to jak se říká čím více sedláka odrbeme tím se více zocelí .Podívejte se například v čem agrobaroni bydlí ,čím jezdí ,jak jsou oblíkaní ,kolikrát a kam jedou na dovolenou a co malý sedlák . Tam jsou ty rozdíly kde je malí sedlák úspornější. Josef Valenta
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2023 12:25 Reaguje na Marcela Jezberová
Naprostý nesmysl, potravinářský komplex loni vytvořil z normálních 9 mld. zisku asi 24. Což je nárůst o asi 140% a to stále bečeli, jak se jim zdražily energie. Je to tím, že Agrofert, který tento trh prakticky ovládá vyšponoval ceny na maximum.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.7.2023 12:29
Mají tam dávno známou pravdu, že průmyslové zemědělství se dotovat nemá. Ve všech normálních státech jsou stropy atd. atd. v balíčku úspor výrazné snížení je, některé tituly se vyškrtávají úplně.
Ale devastace našeho SR probíhala 8 let velmi intenzívně a vše spravit za dva roky prostě nelze. Mě stačí, že vláda jde správným směrem a popsuzovat jakou rychlosti mě nepřísluší.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist