https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/terezan-snopkova-ceska-klimaticka-zaloba-zalovani-pozaduji-jeji-zamitnuti-pro-neduvodnost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tereza Snopková: Česká klimatická žaloba: Žalovaní požadují její zamítnutí pro nedůvodnost

6.12.2021
Budova Městského soudu v Praze.
Budova Městského soudu v Praze.
V dubnu 2021 podal spolek Klimatická žaloba spolu s několika dalšími žalobci žalobu na vládu a vybraná ministerstva pro neplnění klimatických opatření. (Blíže v našem komentáři „O první české klimatické žalobě“). Městský soud v Praze obdržel během července vyjádření k žalobě od všech žalovaných, v říjnu 2021 také repliku žalobců. Žalovaní, ač jsou si vědomi rizik a výzev souvisejících se změnou klimatu, odmítají žalobu jednak z důvodů nesplnění podmínek pro podání zásahové žaloby a jednak vyvracejí důvodnost žaloby doložením konkrétních realizovaných nebo připravených opatření k reakci na klimatické změny.
 
Vláda zcela odmítá své postavení jako pasivně legitimovaný subjekt – žalovaná strana, protože v dané věci nevykonává vrchnostenské rozhodování, tj. nerozhoduje o právech a povinnostech osob v rámci správní činnosti, a nelze na ni nahlížet jako na správní orgán ve smyslu soudního řádu správního. Vláda a Ministerstvo životního prostředí staví svou argumentaci primárně na nesplnění požadavků zásahové žaloby. Ministerstvo životního prostředí též namítá, že by žaloba mohla být hodnocena jako nepřípustná s ohledem na nevyužití obrany proti nečinnosti ve smyslu § 80 správního řádu, tj. nevyčerpání všech prostředků nápravy. Žalované Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy se soustředí zejména na popis realizovaných opatření, která podle nich ukazují, že žaloba je nedůvodná již proto, že klimatickou změnu aktivně řeší.  

Zásahová správní žaloba

Jako problematické se pro řadu žalovaných jeví využití žaloby na nezákonný zásah (zásahová správní žaloba podle § 82 s. ř. s.). Žalovaní, kteří se k této věci podrobněji vyjadřují (zejm. Ministerstvo životního prostředí, vláda, Ministerstvo zemědělství) rozporují již volbu zvoleného právního nástroje. Základní rámec pro využití tohoto typu žaloby, na nějž poukazují, vyplývá ze soudního řádu správního a judikatury Nejvyššího správního soudu: „Ochrana podle § 82 a násl. s. ř. s. je důvodná tehdy, jsou-li – a to kumulativně, tedy zároveň – splněny následující podmínky: Žalobce musí být přímo (1. podmínka) zkrácen na svých právech (2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením (‚zásahem‘ v širším smyslu) správního orgánu, který není rozhodnutím (4. podmínka) a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo (5. podmínka), přičemž ‚zásah‘ v širším smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo musí hrozit opakování ‚zásahu‘ (6. podmínka). Není-li byť jen jediná z uvedených podmínek splněna, nelze ochranu podle § 82 a násl. s. ř. s. poskytnout.“ (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č.j. 2 Aps 1/2005-65).

Žalovaní uvádí, že mohou fungovat pouze v rámci jasně daných zákonných kompetencí. Nelze tak považovat za nečinnost nerealizaci opatření, k nimž nejsou povoláni zákonem. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že řešení nového společenského problému – změny klimatu – vyžaduje primárně politickou vůli se jím zabývat, tj. prosazení řešení problému zejména v rámci legislativy, pomocí ekonomických nástrojů, nikoliv cestou správní žaloby. Podle Ministerstva životního prostředí „správní soudy nejsou příslušné přezkoumávat politická opatření státu ani legislativní činnost státu, přísluší jim pouze přezkum a případně ochrana subjektivních veřejných práv přímo dotčených osob proti konkrétním již vydaným/vykonaným aktům veřejné správy, popř. aktům bezprostředně hrozícím (nikoliv tedy aktům hypotetickým, jak nesprávně tvrdí žalobci), pokud ovšem tyto konkrétní akty splňují definici ‚nezákonného zásahu‘ dle ust. § 82 odst. 1 s. ř. s.“.

Dále je zpochybněna aktivní žalobní legitimace žalobců, když tito se nedomáhají přezkumu vyjmenovaných strategických dokumentů schválených usneseními vlády, ale brojí proti důsledkům, k nimž tyto dokumenty přispívají. Žalobcům je totiž vytýkáno, že v žalobě není tvrzena návaznost mezi zásahem do veřejných subjektivních práv a (ne)vydáním konkrétního aktu správního orgánu. Za nezákonný zásah je podle žalovaných označen primárně reálný dopad změn klimatu.

Ministerstvo životního prostředí ve shodě s žalobci připomíná, že práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat pouze v mezích „prováděcích zákonů“ v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, přitom ale odmítá, aby za prováděcí předpisy byla považována Rámcová úmluva o změně klimatu č. 80/2005 Sb. m. s. a Pařížská dohoda č. 64/2017 Sb. m. s.

Vláda dodává, že z uvedených mezinárodních smluv neplynou žádné konkrétní závazky státu. Konkrétní povinnosti státu (žalovaných) podle ní neplynou ani z ust. § 2 (definice pojmu životní prostředí), § 8 (vymezení pojmu znečišťování a poškozování životního prostředí) a § 11 (zásada únosného zatěžování území) zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Uvádí, že ani z pozitivních závazků státu, jejichž existenci vláda obecně uznává a které představují povinnost státu učinit relevantní kroky k ochraně určitých práv (zde práv vymezených v žalobě), nevyplývá konkrétní forma a prostředky, jež by měly být vymáhány žalobou na nezákonný zásah spočívající v nedostatečné aktivitě. Ministerstvo životního prostředí dále poukazuje na to, že chybí přesná identifikace konkrétního „zásahu“, tj. konkrétní aktivity, k níž by byli žalovaní povinni podle právních předpisů v konkrétním úseku správní činnosti.

I tehdy, pokud by soud akceptoval obecně formulovaný žalobní petit vážící se k řešení „dostatečných opatření ke snižování emisí skleníkových plynů na území České republiky v různých sektorech“ (a to petit na určení neplnění povinnosti, jakož i petit na plnění směřující k odstranění nezákonného zásahu), pak zde není podle vlády dána příčinná souvislost mezi nezákonnou nečinností a tvrzeným nezákonným následkem. Podle vlády „žalobci neprokázali, že by existence opatření, jejichž absence je v žalobě napadána jako nezákonný zásah, vedla k odstranění existujícího nezákonného zásahu – změny klimatu a jeho škodlivých následků“.

Ministerstvo životního prostředí v rámci argumentace k plnění podmínek k zásahové žalobě upozorňuje též na to, že řada opatření, zejména na úseku adaptace, je realizována. Přitom jejich efekt je třeba hodnotit v delším časovém rámci. Ministerstvo životního prostředí opakovaně zdůrazňuje, že zásahová žaloba musí směřovat proti úkonu správního orgánu a nezákonným zásahem nemohou být konkrétní projevy stávající nebo budoucí změny klimatu, jako je poškození lesů apod., které dle tvrzení žalobců zasahují do jejich práv.

Žalovaní vycházejí z toho, že nejsou kumulativně splněny podmínky pro zásahovou žalobu, a požadují její zamítnutí pro nedůvodnost.

Ministerstvo zemědělství se připojuje k výhradám k žalobnímu petitu, neboť tento podle něj neobsahuje konkrétní a vymahatelné závazky. Uvádí, že žalobci směřují spíše k uznání celkového významu klimatické změny a že podmínky pro uplatnění zvoleného žalobního typu v oblasti adaptivních opatření splněny nejsou. Ministerstvo zemědělství se staví kriticky k odkazu žalobců na vědecký konsensus, když žalobci dle něj nedostatečně přesně vymezili jeho rozsah. Limity žaloby vnímá v tom, že se žalobci nevypořádali s existencí přirozených periodických klimatických změn. Ministerstvo zemědělství dále uvádí, že neexistuje z jeho strany nečinnost, tj. není splněn hlavní prvek zásahové žaloby. Žalobou uplatněný nárok považuje převážně za požadavek politický, nikoliv právní a v tomto směru pak považuje za nepřijatelné použít prostředku správní žaloby k prosazení vlastních politických zájmů před zájmy jinými, a to bez ohledu na to, že se jedná o zájmy obecně správné a prospěšné.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že nejsou dány podmínky pro dovození toho, že jednání či opomenutí žalovaného jsou nezákonná, nejsou tak splněny podmínky úspěšnosti zásahové žaloby.

Ministerstvo dopravy nesouhlasí se závěrem, že žalovaní porušili a nadále porušují povinnost přijímat opatření ke snižování emisí skleníkových plynů. Zároveň uvádí, že požadavky žalobců „lze považovat za stojící mimo realitu a proti smyslu opatření, která jsou střednědobá právě z důvodu jejich možného vyhodnocování a reflexe aktuálního vývoje předmětné oblasti“.

Konkrétní opatření k řešení změny klimatu

Proč je žaloba nedůvodná, dokumentuje např. Ministerstvo dopravy výčtem konkrétních postupů a opatření. Poukazuje zejména na novou dopravní politiku (Dopravní politika České republiky pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050[1]; Dopravní politika), která na základě předchozího období a analýz zohledňuje změny klimatu. Ministerstvo dopravy uvádí, že Dopravní politika považuje za hlavní téma dekarbonizaci dopravy ve smyslu odstranění závislosti dopravy na spotřebě uhlovodíkových paliv, její převedení na bezemisní a nízkoemisní. Za výchozí opatření jsou považována 1) řešení optimalizující přepravní potřeby, 2) založení dopravního systému na multimodálním přístupu využívajícím mezioborovou spolupráci a výhody jednotlivých druhů dopravy a 3) rozvoj jednotlivých druhů dopravy s ohledem na potřeby regionů a s ohledem na přepravní potřeby, a to též v provázanosti se sektorem energetiky a minimalizací využívání fosilních paliv. Dále se Ministerstvo dopravy zabývá nutností řešit fragmentaci krajiny dopravními stavbami, a to ve spolupráci s dalšími resorty, řeší též alternativní paliva pro silniční dopravu, elektrifikaci železnice, bezmotorovou dopravu, hluk, podporu výstavby dobíjecích stanic aj. V rámci opatření pro adaptaci na změnu klimatu poukazuje na to, že negativní vlivy změny klimatu mohou vyvolat kumulativní a synergické dopady na samotnou dopravu. Za důležitá opatření považuje zvýšení odolnosti dopravních sítí vůči povodním, dále zmiňuje budování obchvatů sídel nebo posílení možností variantního vedení dopravy. Uvádí, že „realizace těchto opatření je efektivní bez ohledu na změny klimatu“. Upozorňuje na variabilní meteorologické jevy a potřebu porovnání s modelem horkého (jih Evropy), resp. chladného klimatu (sever Evropy): „Z uvedeného vyplývá, že změny klimatu budou mít vliv na dopravu, ale neočekávají se změny dramatické.“ V této věci je dále zdůrazněno, že i bez ohledu na změny klimatu je nutné zajistit vyšší průchodnost, bezpečnost a operativnost dopravní sítě a zohlednit rizika dopadu extrémních klimatických jevů při ochraně stávající a nové dopravní infrastruktury. S tvrzením žalobců (ve smyslu nedostatečné aktivity, porušení právní povinnosti přijímat účinná opatření ke snižování národních emisí skleníkových plynů a zásahu práv žalobců) nesouhlasí a odmítá je.

Ministerstvo zemědělství ve svém vyjádření upozorňuje na řadu přijatých opatření, která přispívají k řešení dopadu změny klimatu, jakož i na to, že v sektoru zemědělství již do roku 2018 došlo k významnému poklesu emisí skleníkových plynů (o 50 % vzhledem k roku 1990). Ministerstvo zemědělství zdůrazňuje řešení sucha ve vodním zákoně (zákon č. 254/2001 Sb.), a to jak doplněním samostatné „suché hlavy“ vodního zákona, tak dále v ust. § 5a („Vodoprávní úřady jako dotčené orgány ve svých stanoviscích k návrhům územně plánovací dokumentace zohledňují cíle ochrany povrchových a podzemních vod, jejich hospodárné využívání a vytváření podmínek pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha v zastavěných a zastavitelných územích. Vodoprávní úřady poskytují orgánům územního plánování údaje a podklady pro vymezování ploch vhodných k omezování a zadržování odtoku srážkových vod a realizaci vodních prvků.) Nicméně v ústavních návrzích k ochraně vody (blíže viz komentář „Očekávání ve věci ústavní ochrany vody v roce 2021“ ze dne 25. 1. 2021) se uvádí, že se jedná o opatření operativní, která mají být přijímána až v souvislosti s probíhajícím suchem a stavem nedostatku vody jako bezodkladná řešení nastalé situace. Opatření preventivní a strategická by měla být širšího charakteru. V tomto směru Ministerstvo zemědělství v oblasti vodního hospodářství zdůrazňuje funkci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území, který umožňuje ochranu vybraných vhodných oblastí k zabezpečení vodních zdrojů pro budoucnost a podporuje výstavbu přehradních nádrží. Podle Ministerstva zemědělství nelze zpochybňovat nutnost opatření k udržení vody v krajině, což napomáhá ochraně biodiverzity, ekosystémů i zemědělské produkci. Tyto postupy však nezajistí akumulaci vody pro přípravu pitné vody, pro průmysl a efektivní závlahy v zemědělství. Ministerstvo zemědělství v tomto směru zdůrazňuje rozdíl mezi suchem zemědělským (půdní sucho, nedostatek vláhy pro pěstování plodin) a suchem hydrologickým (významné snížení hladin vodních toků).

Resort zemědělství dále poukazuje na snahu o zohlednění agrolesnických systémů v rámci Strategického plánu SZP na období 2021–2027, k lesnímu hospodaření připomíná přijetí nové vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (vyhl. č. 298/2018 Sb.), která by měla urychlit adaptační a mitigační opatření v oblasti lesů, odkazuje též na program na podporu závlahových systémů aj. včetně shrnutí podpořených aktivit ve finančním hodnocení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zabývá zejména povahou Státní energetické koncepce (SEK) a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (Vnitrostátní plán ČR). K tvrzenému nedostatečnému naplňování SEK uvádí, že má za úkol monitorovat, nikoliv garantovat naplnění všech opatření. K Vnitrostátnímu plánu ČR uvádí, že povinnost jeho zpracování vychází z práva EU, nejde tedy o národní strategický dokument. Kromě toho má pouze desetiletý horizont. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako žalovaný odmítá, že by se dopouštělo jednání, jež by byla v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy. Uvádí též, že je zřejmé, že plánuje činit další kroky ke snížení emisí skleníkových plynů.

Replika žalobce

Žalobci ve své replice zdůrazňují zejména povahu zásahů žalovaných, které překračují meze stanovené konkrétními právními předpisy, přičemž porušení mají zcela konkrétní negativní dopady v jejich právní sféře. Nezákonná nečinnost žalovaných (včetně vlády, jejíž vyloučení z okruhu žalovaných by s ohledem na její roli znamenalo odepření soudního přezkumu) musí být podle žalobců podrobena soudnímu přezkumu. Přitom z povahy věci není přezkoumáván konkrétní akt, ale neplnění povinností vyplývajících z tzv. pozitivních závazků státu a konkrétního vymezení obsahu právních povinností žalovaných. K příčinné souvislosti je zdůrazněno, že „každé množství emisí CO2 má vliv na změnu klimatu a lze mu přičítat zcela konkrétní podíl na nárůstu globální teploty“.

Žalobci dále poukazují na rozhodnutí v jiných evropských klimatických žalobách, kde byla zohledněna povinnost orgánů státu chránit práva a svobody svých občanů též včasným zahájením přechodu ke klimatické neutralitě. Jak žalobci již dříve uvedli, málo ambiciózní postupy v současné době povedou k nutnosti pozdějších drastických opatření, čímž budou dále dotčena práva a svobody jednotlivců.

Žalobci se zabývají též konkrétními výhradami žalovaných k tvrzené nečinnosti. Kritizují neexistující dlouhodobou strategii pro snižování emisí skleníkových plynů v oblasti energetiky, namítají směšování běžných nebo mimořádných opatření s opatřeními řešícími právě změnu klimatu. Podle žalobců není např. zohledněn dopad kůrovcové kalamity na emise v sektoru lesnictví. V oblasti dopravy není nový strategický dokument (Dopravní politika) dostatečně ambiciózní a některá z navržených opatření lze vnímat jako rozporná s klimatickou politikou (navýšení kapacity letového provozu).

Inspirace evropskými klimatickými žalobami

Všichni žalovaní souhlasili s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásahovou žalobu, měla by tato být projednána přednostně (§ 56 s. ř. s.). K úvaze nad časovým rámcem pro vydání rozhodnutí je však třeba vzít v úvahu přetíženost příslušného Městského soudu v Praze.

Limitem žalobního nároku může být zejména žalovanými namítaný omezený záběr zvoleného žalobního typu. Nicméně platí, že zásahová žaloba může být směřována i vůči nezákonné nečinnosti „spočívající v neučinění nějakého úkonu jiného než rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.“ (viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2010, č.j. 7 Aps 3/2008-104). Podmínkou této žaloby je to, že je způsobilá zasáhnout sféru práv a povinností jednotlivce. Česká klimatická žaloba se na několika místech zmiňuje o nutnosti radikálního (strmějšího) snižování emisí, což se promítne do právní sféry žalobců též v dlouhodobém časovém rámci. Do práv žalobců je podle žaloby „zasaženo významnou hrozbou budoucích dopadů změny klimatu, jejíž projevy se objevují v každodenním životě žalobců“.

Jednou z klíčových otázek bude potvrzení existence povinnosti žalovaných konat a obsahu tohoto konání: „podstatné je vymezení povinností státu vůči jednotlivcům, které musí stát v návaznosti na změny klimatu plnit“, to však bez nutnosti existence zvláštního klimatického zákona (viz JUDr. Vomáčka v tiskové zprávě spolku Klimatická žaloba ze dne 29. 4. 2021).

Odborná veřejnost poukazuje na to, že významnou roli může hrát inspirace jinými evropskými klimatickými žalobami, byť jejich základ může být odlišný. K tomu je třeba vzít v úvahu na jedné straně dynamické změny dotýkající se státních cílů v oblasti změny klimatu, které se promítají též do lidskoprávní oblasti (žalobci hovoří o otázce právních povinností žalovaných k ochraně veřejných subjektivních práv), což podporuje žalobní nároky, na druhé straně žalovanými avizované limity využitého žalobního typu a soudního přezkumu politického směřování. Tj. vyjasnění toho, kam až veřejná subjektivní práva v tomto případě sahají, resp. kde by mohlo jít o nepřípustný zásah soudní moci do činnosti veřejné správy.

Výsledek soudního sporu nelze sice předjímat, sledování klimatické žaloby však v každém případě vede k dalším úvahám a diskusím nad dostatečností a efektivitou přijatých opatření, včetně vyzdvihnutí pozitivních příkladů již provedených legislativních změn, jakož i nad zájmem veřejnosti, pokud jde o téma změny klimatu a směřování České republiky. V tomto ohledu by mělo též samo soudní rozhodnutí přinést důležitou právní argumentaci, která nastíní další možné cesty rozvoje právní úpravy v této oblasti a bude potenciálně předmětem přezkumu u vyšších soudních instancí.

 

[1] Schválená usnesením vlády ČR č. 259 dne 8. 3. 2021.


reklama

 
foto - Snopková Tereza
Tereza Snopková
Autorka je pracovnicí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (46)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

6.12.2021 08:10
jsme Česká republika ne nějaká zpovykaná Francká říše západu. Máme své důvody, podmínky a možnosti na které ten " západ " včetně Bruselu kálí, takže jestli si někdo myslí, že budeme vyhánět čerta ďáblem jak to chtějí a dělají na tom " západě" tak jsou na omylu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.12.2021 15:21 Reaguje na Jaroslav Řezáč
My sice nevyháníme čerta ďáblem, ale pěstujeme si pěknou bandů čertů přímo doma.
Jen nablblí odpírači očkování nás stojí denně neskutečné miliardy a další lockdowny budou zase fest zásek do našeho hospodářství.
Blbý národ nemá šanci přežít.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.12.2021 14:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Byli jsme tu před Hanzlem, budeme i po něm:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.12.2021 16:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Ale už to nebude ono.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.12.2021 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Věříte si. Budem v pohodě. Mně náladu často kazite a tím zdraví.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.12.2021 20:51 Reaguje na Jarka O.
To je mi líto, nikomu kazit náladu nechci.
Mě tu většina diskutníků dost nadává a dělají ze mne blba, mě to ale náladu nekazí.
Možná proto, že mám normální život nějak dost v pohodě.
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Blbá že sebe děláte docela úspěšně sám, a s gestem.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.12.2021 18:20 Reaguje na DV
Chtěl jste říct s gustem?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2021 17:15 Reaguje na Jarka O.
S Gustou Husákojc??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.12.2021 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikdy už to nebude ono a vždycky to bude jiné.
To tak už holt je ... a bude:-).
Odpovědět
pa

pavel

7.12.2021 15:38 Reaguje na Pavel Hanzl
no já bych taky zakázal alkohol cigarety nezdravou výživu cukr ......ty ročně stojí ještě víc miliard a hlavně zakázat ty blbce jako je hanzl a jemu podobní
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.12.2021 16:49 Reaguje na pavel
Tost festovní cypovina. Ožralci a huliči si devastují vlastní organismus, nikdy se kvůli nim nedělaly lockdowny a nebyly přetížené špitály, navíc za celý život naházeli neskutečný miliardy do státního rozpočtu na daních.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.12.2021 09:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe ... ještě covid sem tahejte. Tohle je jeden z mála webů kde je vod toho pokoj, a díky přírodo za to, tak s tím jděte laskavě do hajzlu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.12.2021 08:57
Jo, úplně na konci ten "zájem veřejnosti".

Nevím, jak to přesně je se zájmem veřejnosti, ale jsem si takřka jist, že zelené oteplistické blbnutí ve stylu "ať to stojí co to stojí, naši víru musíte brát vážně" v zájmu veřejnosti opravdu není.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.12.2021 09:25 Reaguje na Viktor Šedivý
To teda není.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.12.2021 09:42
Nejde o nic jiného než o důmyslný test odolnosti českého soudnictví na progresivistické snahy, kterým se v Holandsku a částečně i Německu daří.

Cílem je stav, kdy soudy s odkazem na závěry COPů různých ročníků , začnou vládám ukládat povinnosti plnit bruselské zadání o boji proti sodovkáči.

S ohledem na rigidní strnulost českého soudnictví, zejména v oblasti ŽP , jsem naprosto v klidu a klidně se s kýmkoli vsadím, že se žalobou soudy "vymetou".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.12.2021 15:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Povinnost plnit bruselské zadání je přece jasně zakotvené ve smlouvě o Green dealu, kterou jsme podepsali. Tak čemu se čemu?
To se máme chovat jako Rusko, které podepíše úplně všechno, ale vůbec ho nenapadne, že to má i plnit???
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.12.2021 10:39
Není snad žádná zákonná povinnost bojovat proti klimatickým změnám. Proč taky. Vždyť není ani jasné, jestli pro Česko bude přicházející oteplení pozitivní nebo negativní změnou.
Jó, kdyby přicházelo ochlazení, to by byla katastrofa, která by si vyžadovala rychlé investice do adaptace.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.12.2021 10:43 Reaguje na Richard Vacek
Proto by Zelené Khmery hrozně potěšil nějaký zdánlivě neškodný zákon, který by stanovil, že stát je povinen dbát o klimatické nesmysly ... pak by totiž o to zkusili opřít žalobu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.12.2021 15:28 Reaguje na Richard Vacek
Bohužel, ta zákonná povinnost tu je, protože Česko se k boji proti klimatické změně píseně přihlásilo, soudruh to přece loni za Česko podepsal.
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Zákona povinnost je uvedena ve sbírce zákonů. A nic o Greenpeace tam není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.12.2021 09:50 Reaguje na DV
Mezinárodní smlouvy přece v tom nejsou a taky platí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.12.2021 14:38
Jde o globální problém, který více či mémě způsobuje celý svět a jehož důsledky nese více či méně celý svět. Neměla by tedy být žaloba také globálního charakteru?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.12.2021 15:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Jediným zásadním důsledkem je klimatická tíseň u některých (obvykle mladších) jedinců. A těm by se měla věnovat odpovídající odborná pracoviště.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.12.2021 17:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Dopravní přestupky dělají víceméně všichni řidiči, tak by měli pokutovat všechny. Voni sou hlava....
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.12.2021 20:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím jestli jsu hlava.

Ale co je to za pitomost žalovat několik kýmsi vybraných subjektů z miliardy "viníků" za to, že nedělají dostatečně přesvědčivý a (za naše peníze) nákladný greenwashing?

Úlohou vlády a ministerstev je plnit sliby, které daly svým voličům. A pokud nic o ochraně klimatu neříkaly, nemohou tak činit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.12.2021 11:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Jenže politici voličům ten boj s klimatickou změnou většinou slibují.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.12.2021 17:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná tak na 40. stánce volebního programu, aby se neřeklo.

A copak neplnění volebního programu je trestné, hlavně když se to dá dobře zdůvodnit?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.12.2021 18:23
Neproduktivní lidé vytvoří děravé zákony a jiní neproduktivní lidé se
zabývají spory vzniklými díky dírám v zákonech. Hra se slovy je méně
bolavá, než práce rukama a tak je dnes pomalu více právníků než dělníků.
Už kdysi se říkalo, že soud o mezi vyhráli advokáti sedláků, kteří
pak ty sedláky na těch statcích nechali milostivě správcovat. Odvolání,
dovolání atd. a nakonec se nic kloudného nevyřeší. Před rozsudkem
přijde novelizace zákona a jede se nanovo. Džungle v zákonech už je
i nad síly tvůrců a co právník, to jiný právní názor. Komu to vyhovuje?
Potížistům, advokátům a taky soudcům, protože je nikdo nepodezírá, že
se nudí. Soudy se odkládají kvůli banalitám a dovolat se práva trvá
déle, než se dočkat smrti. Toto je výsledek amaterismu zákonodárců,
kterým radí ti, kterým tento stav vyhovuje a je jejich zdrojem příjmů.
Mafie si mne ruce, jak se dá vydělat na mezerách v zákonech a lobbuje
za mezery nové. Zloděje miliard soud neodsoudí za desítky let, ale
zloděje bochníku chleba hned na prvé stání. Takto vypadá spravedlnost
v této společnosti, která patří jiným , než poctivým a slušným lidem.
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:12 Reaguje na Břetislav Machaček
Člověk, který je lempl, a je aktivní účastník dělnické hnutí, čili dělník, je poctivý a slušný člověk, jo?????
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.12.2021 16:33 Reaguje na DV
Proboha o čem tu píšete? Já někde píšu, že mezi bohatými
nejsou slušní a poctiví lidé a že všichni námezdní dělníci
jsou cnost sama? To stále vy stavíte ploty mezi bohaté
a chudé a nikoliv mezi lumpy a poctivé lidi. Lumpi patří
za katr i když si kupují beztrestnost a to je to, co kritizuji. Symbolem spravedlnosti je dáma se zavázanýma očima, ale nesmí postrádat ty váhy, kterými má vážit všem stejně. Taková poslední amnestie prezidenta Klause byla právě tou ukázkou, kam až u nás spravedlnost došla a pak
se nemůžete divit i těm drobným zlodějíčkům, že nectí
právo, když je amnestován někdo, kdo ukradl miliardy
a soudy se díky dobře placeným advokátům táhnou desítky
let a končí odškodněním za průtahy řízení.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

7.12.2021 16:54
Jak to tak vypadá, bylo by třeba žalovat parlament ČR. A také občany ČR, že dopustili, aby nám vládli Ti, co nám vládli.

Já nevím, jak Vy, ale já uskutečňuji rodinnou mitigaci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.12.2021 17:10 Reaguje na Katka Pazderů
Co je rodinná mitigace?:-) Budu potřebovat tipy. Humor bude povolen?
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:12 Reaguje na Jarka O.
To je prosím pěkně gajaskuta.
Odpovědět
JO

Jarka O.

8.12.2021 18:20 Reaguje na DV
Chtěl jste říct co??
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.12.2021 17:53 Reaguje na Katka Pazderů
Ono to nemusí být rovnou žaloba na občany ČR, ale stačilo by
zpytovat svědomí nad tím koho volí a už ty chyby neopakovat.
Bohužel lidská paměť je krátká, rozum podléhá emocím a pak je
tu naivita z nápravy Máří Magdalény. Zázraky se ale nedějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.12.2021 20:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Hlavně proto, že většina lidí to vůbec nepochopila a tu debilní voplbu klidně zopakují.
Národ, který nezná vlastní dějiny atd. atd.
U nás se prakticky vůbec dějepis neučí, kantoři sami neví, co vlastně učit mají.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

8.12.2021 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Výuka dějepisu ve škole je přímo závislá na době
výuky a i dějepis se využívá k ideologickému boji.
Dějepis je nejlépe zažít, vyslechnout od rodičů
a prarodičů, případně ho vydedukovat podle všech
hmatatelných důkazů. Například honosný zámek
a hned vedle skanzen nevolníků mi napoví o čem
byl feudalismus a návštěva Osvětimi mi objasní
jak dobře to s ostatními lidmi Němci mysleli.
Když vám Sudeťáci vyženou příbuzné z Jeseníka,
tak se nebudete divit, že je oni vyhnali taky
a nebo proč skončili jiní příbuzní v lágru,
když tajili porážku vepře půl roku před koncem války. Takto se má vyučovat historie, ale ani tu
nesmí zkreslovat vyprávěním zloděj, který dělal
v koncentráku kápa a jediný přežil zplynování
celého bloku. Ten vám může napovídat bajky a vy
jim při absenci pravdy uvěříte. Máslo na hlavách
u voleb mají všechny strany a všichni voliči a je
věcí každého z voličů, zda pouze věří a nebo taky
prověřuje, podle hesla důvěřuj, ale prověřuj.
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:18 Reaguje na Břetislav Machaček
Mně opravdu stačí, pokud si vyslechnu, že strýc a teta lékaři bydleli s mou sestrenici na ubytovně se společným WC na patře, a dělnických sajrajt okupoval vily, ve kterých lékaře nechali bydlet ti zlí kapitalistické a fašistické. A tu Osvětim beru jako technickou inspiraci k tomu, jak naložit s verzemi, která tu 40 let budovala ten systém s lékaři na ubytovně.
Odpovědět
DV

DV

8.12.2021 18:23 Reaguje na Břetislav Machaček
Když přijedu na Jesenicko,kam doChacharstanu, do Bavorska, a do svabska, tak je jasné, který národ je slušný a pracovitý, a kdo je lempl a verbez.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.12.2021 16:39 Reaguje na DV
Vám už nemíním odpovídat, protože výrazy jako
verbež, sajrajt a lempl častovat někoho, koho
jste osobně neznal je hnusné a likvidovat
odpůrce v Osvětimi z vás udělalo v mých
očích osobu s nepublikovatelným názvem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.12.2021 09:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Na pochopení historie má svůj význam osobní zážitek i zprostředkovaný, ale zacházet s tím musíme velmi opatrně. Subjektivní pohled může být klidně úplně naopak.

Základem je kvalitní historická literatura, které máme už dnes dost. A Český národ se vyžívá v tom, že si lže o vlasní historii už od doby obrozenců.
A komunisti to ještě povýšili nadruhou, bohužel, po plyšákovi se nikdo neráčil to opravit a začít učit skutečnou a nezfalšovanou historii ve školách.
Tohle vidím jako jeden z hlavních důvodů, proč jsme schopni si zvolit do vedení státu to, co tam teď dosloužilo a proč se propadáme podobně, jak po roce 48.
Z babišistánu se budeme vylízávat dost dlouho, v lepším případě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.12.2021 09:43 Reaguje na Katka Pazderů
Tohle bylo fakt dobrý!

Respekt!
Odpovědět
va

vaber

9.12.2021 09:46
,,Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR,,
tam pracuje autorka článku a užitečnost takové instituce je pro každého občana nesmírná ,kdo ji platí, stát?
zdravý rozum říká ,že svoje prostředí mohou znečisťovat jen lidé ,
ale jak jsem se dozvěděl dělá to stát, protože na lidi neudělal pořádný bič,
ale stát jsme my všichni
lidi špiní, ale jsou nevinní, stát je vinen ,protože jim to nezakázal, mám tomu rozumět tak ,že když nezakážu sousedovi dělat bordel ,jsem vinen?
ale co se má zakazovat neví nikdo,
potrestat stát, by mělo být provedeno prakticky tak ,že každý občan by měl zaplatit odpovídající sumu peněz a Centrum pro klimatické právo, za trest, nedostane žádné peníze od státu ,aby byli potrestáni všichni
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.12.2021 09:45 Reaguje na vaber
Tak nějak se to dá prezentovat. Ona tu nebují pouze byrokracie,
ale i často vědecká pracoviště zkoumající sebe sama a nebo zcela
zbytečné věci. Je těžké posoudit co je zbytné a nezbytné a taky
kdo má na takovém výzkumu zájem. Kdysi jsem neznal slovo politilog
(znal jsem politruky a ideology a doufal, že plyšákem skončí)
a dnes jich jsou plné ústavy a vysoké školy. Kdo a proč je dnes
zaměstnává a proč je v TV žádají o názory, které mi připomínají
PŠM, svazácká a stranická školení. Já přece po ČT nežádám aby
mi utvářela politický názor, ale aby mě nestranně informovala
o aktuálním dění. Politický názor si s prominutím udělám sám
a ani to vtloukání jejich názorů mě nepřesvědčí, jako mě nikdy
nepřesvědčil nikdo v minulosti. No a nejhorší je nejenom názor
vnucovat, ale nakonec i vynucovat pomocí soudů. My vás prostě
postavíme do jednoho šiku i kdybychom vás měli pozavírat, ale
to už tu bylo taky. Nazvat něco pravým jménem, tak je člověk
umlčen, potrestán a nebo alespoň z diskuse vymazán.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

10.12.2021 18:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Co je a co není zbytné, lze posuzovat jen těžko. Typicky ve fyzice vede často takové jakési, pro kdekoho zbytné hračičkování k převratným objevům.
Ale i v humanitních oborech, považte takovou klasickou filosofii, člověk až žasne, na co ti fousatí strécové oblečení do prostěradla došli tím, že si čmárali klackem do písku.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist