https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tereza-snopkova-opet-k-ustavni-ochrane-vody-navrh-ministerstva-zivotniho-prostredi-celi-velke-kritice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tereza Snopková: Opět k ústavní ochraně vody – návrh Ministerstva životního prostředí čelí velké kritice

13.3.2023
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Česká republika se může chlubit aktivitami na poli (posílení) ústavní ochrany vody, resp. práva na vodu. Od roku 2019 bylo předloženo již 5 návrhů v této oblasti odůvodněných již viditelnými, ale také dále očekávánými dopady změny klimatu. Poslední návrh, tentokrát z dílny Ministerstva životního prostředí, byl zpřístupněn k připomínkám v listopadu minulého roku. Vzhledem k uplatněným zásadním kritickým připomínkám je třeba klást si otázku, zda je žádoucí dále této oblasti věnovat pozornost (a hradit náklady s přípravou legislativního návrhu spojené), resp. zda je cílem předloženého návrhu pouze splnění úkolu politického zadání - programového prohlášení vlády nebo zda lze skutečně v případě schválení návrhu očekávat reálné zlepšení ochrany vody v praxi.
 

Návrh Ministerstva životního prostředí

Zatímco první návrhy k ústavní ochraně vody byly předkládány skupinami poslanců, autorem návrhu z roku 2022 je, jak již bylo řečeno, Ministerstvo životního prostředí. Návrh ústavního zákona byl předložen v souladu s Programovým prohlášením vlády, v němž se uvádí, že „Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochranu vody.“ Přes celkem jasně definovaný úkol se předkladatel musel vypořádat s tím, že ochrana vody v Ústavě již zakotvena je, a to v článku 7. Předkladatel v důvodové zprávě hodnotil stávající znění jako zastaralé a nedostatečné. Nejohroženější přírodní zdroje – voda a půda, vyžadují podle něj zvýšenou ochranu, a to zejména ve vztahu k jejich využívání. Resort tedy v předloženém návrhu výslovně zdůraznil požadavek na šetrné využívání vody, ale také půdy. Dále navrhl úpravu dosavadní terminologie - pojem „přírodní bohatství“ nahradil pojmem „životní prostředí“, který je podle něj obsáhlejší a terminologicky vhodnější. Namísto původního znění článku 7 Ústavy: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ je navrhováno: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody a půdy, a o ochranu životního prostředí.“

Reakce na sucho

Návrh Ministerstva životního prostředí ve svém odůvodnění stejně jako předchozí (poslanecké) návrhy vychází z toho, že voda a půda jsou podmínkou sine qua non pro existenci člověka a dalších živých organismů. Předkladatel spojuje důležitost ochrany s negativními projevy změny klimatu, zejména suchem. Sucho lze považovat za jeden z nejzávažnějších projevů změny klimatu s největšími potenciálními dopady na obyvatelstvo, ekosystémy a jejich biodiverzitu a ekonomiku. S ohledem na geografickou polohu ČR je zdůrazněna nutnost zpomalení odtoku vody z krajiny a s tím spojená potřeba řešení (historických) zásahů, které snižují retenční schopnosti krajiny (historické úpravy vodních toků, úbytek krajinných prvků, nevhodné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, nárůst nepropustných zpevněných ploch v urbanizovaném území).

Je tedy posílení ochrany vody a půdy na ústavní úrovni nezbytné a navržené řešení vhodné?

Přípravě návrhu na změnu článku 7 věnovalo Ministerstvo životního prostředí velkou pozornost, dnes již bývalá ministryně Hubáčková jej označovala za hlavní úkol celého resortu. Přes veškeré úsilí se však k návrhu objevily zásadní připomínky - nesouhlas s navrhovanou změnou, a to ze strany jiných ministerstev (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti), Úřadu vlády, dále také např. ze strany Nejvyššího soudu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo profesních organizací jako je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vznesené námitky lze rozdělit do několika skupin:

Nadbytečnost novelizace

Připomínková místa obecně nerozporují to, že je třeba klást důraz na ochranu životního prostředí v souvislosti se změnou klimatu, mají však pochybnost o tom, že k tomu předložený návrh může přispět. Navrhovaná změna se řadě z nich jeví jako zcela zbytečná, uvádějí, že věcně danou problematiku nijak neřeší, nerozvíjí a nepřináší nic nového. Změna Ústavy je podle připomínkových míst nevhodná, nežádoucí a pouze formální. Ochrana půdy i vody je jednoznačně zaručena již nyní stávajícím textem. Kromě toho má své jasné místo v kontextu komplexnosti ochrany životního prostředí v právním řádu (článek 7 Ústavy nelze vykládat izolovaně, ale v kontextu dalších ustanovení včetně Listiny základních práv a svobod). Připomínková místa dodávají, že se neztotožňují s předkladatelem v tom, že by stávající úprava ústavní ochrany životního prostředí byla zastaralá, nedostatečná a vágní. Neurčitost právních pojmů není podle nich v právním řádu ničím neobvyklým, ve své podstatě plyne z abstraktní a regulativní povahy právních norem, kdy jejich konkrétní obsah naplňuje až aplikační činnost orgánů veřejné moci. Využití obecných pojmů (zde míněno „bohatství“) je kromě toho vlastní povaze základního zákona.

Rigidnost Ústavy

Připomínková místa zdůrazňují, že Ústava tvoří jádro právního řádu státu a měla by vykazovat určitou nadčasovost, nikoliv reagovat na aktuální klimatickou situaci. Ústava pak nemá být odrazem momentálních potřeb a společenských nálad. Připomínají také, že po povodních v letech 1997 a 2002 byla naléhavě pociťována potřeba ochrany před povodněmi, po suché periodě let 2013 až 2020 je podobně naléhavě pociťována potřeba předcházet suchu, a že je otázkou, zda po zdůraznění jednoho prvku nepřijde potřeba zdůraznit nějaký další. Takový přístup by byl v rozporu se snahou o stabilitu a relativní neměnnost ústavních zákonů.

Nevhodné použití demonstrativního výčtu

Velmi silnou kritickou reakci vyvolalo využití demonstrativního výčtu dvou složek životního prostředí, vody a půdy. Kromě toho, že Ústava v žádném článku neobsahuje demonstrativní výčet hodnot, které upravuje a chrání (a text obsahující demonstrativní výčet do Ústavy nepatří), směřovala kritika k tomu, že takový výčet

   „vzbuzuje oprávněné pochybnosti o smysluplnosti úpravy, jakož i otázky, zda tím není sledováno něco jiného, co se ale nyní při navrhované novelizaci zamlčuje“,
   vede k hierarchizaci veřejných zájmů,
   taková úprava je i nebezpečná a nesprávná – jako by naznačovala, že jsou přírodní zdroje první a druhé kategorie,
   může mít za následek nadřazenost těchto složek vůči ostatním přírodním zdrojům.

Nedosažení cíle a požadavek změn na úrovni zákonů

Z navrhované změny Ústavy není podle připomínkových míst jasné, jak může ovlivnit nedostatečnou ochranu vody a půdy v právním řádu, potažmo jejich využívání. Návrh změny neřeší konkrétní obsahový cíl, který si vláda v programovém prohlášení vytyčila, tj. zadržení vody v krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Navrhovaná změna článku 7 Ústavy zůstává u pasivní ochrany v podobě šetření zdroji a obecné ochrany životního prostředí. Připomínková místa doplňují, že chybí jasné závěry, proč nemohou být pro zvýšení úrovně ochrany vody a půdy dostačující změny na úrovni zákonů; resp. podporují právě změny na zákonné úrovni, kterým současné znění článku 7 Ústavy nijak nebrání.

Alternativní návrhy

Objevily se také nové alternativní návrhy na znění článku 7 Ústavy, které se od výslovného uvedení vody a půdy odklánějí:

„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, ochranu přírodního bohatství, ochranu krajiny a obnovu jejích přirozených funkcí.“

„Stát dbá o ochranu životního prostředí a o šetrné využívání přírodních zdrojů.“

Bude tedy posílena ústavní ochrana vody?

Ukazuje se, že zadání vlády posílit ochranu vody na ústavní úrovni může být pro Ministerstvo životního prostředí příliš tvrdým oříškem. Přes jednoznačně zadaný úkol daný v programovém prohlášení vlády není ani jisté, zda je ústavně-právní řešení nezbytné a vhodné vedle již ústavně chráněných hodnot potvrzených judikaturou nejvyšších soudů. S ohledem na uplatněné zásadní nesouhlasné připomínky je možné, že vláda od tohoto úkolu zcela ustoupí. Případně je možné zvažovat jiné řešení, než zásah do článku 7 Ústavy, např. formu zvláštního ústavního zákona (což je přístup, který byl uplatněn v jednom z dřívějších návrhů), jehož součástí bude vysvětlení, proč je ústavní rovina ochrany nezbytná.

V otázce změny Ústavy je třeba vzít v každém případě v úvahu, že se nejedná o běžnou legislativní záležitost (o to zajímavější je, že poslední roky přinesly již několik takových návrhů v oblasti ochrany vody). Ústava jako vrcholný zákon státu by v zásadě příliš často měněna být neměla. Jde spíše o rigidní dokument určující dlouhodobé základní hodnoty státu a jeho politické směřování. Připomínková místa zdůraznila zejména nadbytečnost navrhované změny a také odmítla, aby Ústava „flexibilně“ reagovala na různé krize. I to může být důvodem pro jinou formu dosažení stanoveného cíle na ústavní úrovni. V tomto směru lze zvažovat také výslovné rozšíření „fondu“ ústavně zaručených lidských práv (právo na vodu, právo na klima aj.). Reálné naplnění právní úpravy je i v takovém případě věcí „prováděcí legislativy“ a výkonu práv a povinností.

V diskusi spojené s ústavní ochranou vody a půdy nelze odhlédnout od nového celosvětového trendu, který změnu ústavního pořádku začíná podporovat, a to pokud jde o klimatickou krizi (jejíž je de facto krize v ochraně vody součástí) a závazky k jejímu řešení. Nastal tedy čas na odklon od úzkého zaměření na ochranu vody (a půdy) k ústavní ochraně klimatu? Na to, aby zákonodárce prostřednictvím Ústavy nebo Listiny základních práv vyjádřil hodnotový postoj České republiky k řešení tohoto problému?

V tomto kontextu lze připomenout, že Ústava ve své preambuli odráží odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, a Listina základních práva a svobod v preambuli připomíná odpovědnost vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi, což může samo o sobě sloužit jako výkladové pravidlo. Jak je naznačeno výše, může být také impulsem k výslovnému zakotvení nového lidskoprávního rámce. Zde bude třeba klást si otázku, zda a do jaké míry může výslovné rozšíření katalogu ústavně chráněných práv poskytnout silnější mandát k jejich ochraně a jaké praktické dopady by s tím byly spojeny. Předkladatel ani připomínková místa se touto otázkou blíže nezabývají (reagují v zásadě pouze na předložený text a kontext Ústavy). Opakovaně se však vrací otázka, jak bude Česká republika komplexně ochranu klimatu (včetně ochrany vody) řešit, když se současně zdráhá přijmout komplexní klimatický zákon stanovující závazné cíle v této oblasti (za rámcový klimatický zákon přitom nelze považovat návrh z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, který se zabýval primárně podporou jaderné energetiky; k návrhu blíže v našem komentáři ze dne 6. 12. 2022).

Širší debata o ústavní ochraně vody tak může pozitivně přispět k další debatě o akceptaci problému změny klimatu na úrovni Ústavy, popř. Listiny základních práv a svobod, což by mohlo být důležitým symbolem pro komplexní a vzájemně provázaná řešení, a to nejen v oblasti životního prostředí (včetně vody a půdy), ale také v oblasti energetiky, dopravy a v dalších sektorech. Právě tímto by mohla být vyvážena ona stabilita a relativní neměnnost ústavně chráněných hodnot.

Případnou další debatu o ochraně vody, resp. klimatu na ústavní (lidskoprávní) úrovni, lze poměřovat také nedávnými závěry Městského soudu v Praze (které v současné době přezkoumává Nejvyšší správní soud). Tento soud v tzv. klimatické žalobě (o ní jsme psali v komentářích ze dne 21. 6. 2022, 23. 11. 2021 a 5. 5. 2021) v rámci výkladu článku 35 Listiny základních práv a svobod konstatoval, že „… považuje za nesporné, že předpokladem existence organismů a jejich dalšího vývoje jsou také klimatické podmínky. Klima je součástí životního prostředí, pročež musí být příznivé.“ Dále pak zahrnul do okruhu základních životních potřeb člověka též žití v dlouhodobě udržitelných klimatických podmínkách („neboť jsou nezbytným předpokladem pro nerušený výkon ostatních lidských práv, např. práva na život, na zdraví, vlastnického práva, práva vykonávat hospodářskou činnost“).

Závěrem je nutné dodat, že je zcela zřejmé, že debata o hodnotách chráněných v rovině ústavního práva nemůže odklonit pozornost od reálného fungování a prosazování práva v praxi a nezbytných (nových) předpisů, které mohou pomoci k řešení dopadů změny klimatu. Na tom je třeba trvat i nadále, a právní rámec jako celek opakovaně poměřovat novými vědeckými poznatky


reklama

 
foto - Snopková Tereza
Tereza Snopková
Autorka je pracovnicí Centra pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 07:51
Souhlas. Zcela odborné stanovisko.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.3.2023 10:04 Reaguje na Slavomil Vinkler
Možná zcela odborné stanovisko, ale je taková právní ochrana k něčemu?

Poškozování planety a klimatu a s tím související sucho je dlouhodobá kolektivní záležitost, kde tomu každý stále trochu či více přispíváme a není jasná hranice, co se smí a co nikoli. Myslím si, že na takový úkol je jakákoliv právní ochrana poměrně neúčinný nástroj!

Nebo si opravdu myslíte, že to paragrafy vyřeší?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 11:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejlepší vládce je osvícený diktátor. Ten žádné paragrafy nepotřebuje.
Jak zajistit tu osvícenost? Těch neosvícených diktátorů jsou nechvalně známé zástupy, netřeba je jmenovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.3.2023 12:48 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tudy jistě cesta nevede!

Lze ovšem velmi efektivně zapojit trh, pokud důsledně a jednoduše zpoplatníme činnosti poškozující planetu. Na peníze slyší skoro každý a bude to proto fungovat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 13:48 Reaguje na Jiří Svoboda
No ale všechny činnosti lidí poškozují planetu.
Co to je planeta?
Co to je poškození?
A jak stanovíte ty poplatky?
Zase jako osvícený diktátor?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.3.2023 16:18 Reaguje na Slavomil Vinkler
Zdá se, že to chcete hrotit, budiž.

Planeta je Země.
Poškozování je např. vypouštění fosilního CO2 nebo těžba minerálů.
Výši poplatků navrhne vláda a schválí parlament. Je vhodné globální sjednocení.
V případě CO2 je nezbytné postupovat globálně a zpoplatnit jednotně a v čase progresivně těžbu fosilních paliv podle množství obsaženého uhlíku.

Pokud demokracie na něco takového nestačí, musíme si přiznat, že nefunguje a přestat se za ni schovávat.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 18:32 Reaguje na Jiří Svoboda
To nelze nijak okomentovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.3.2023 13:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
Škoda, aspoň jste mi mohl za něco vyčinit!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.3.2023 10:37
Že by zakázali používání mnohých prostředků, používaných v kuchyních, koupelnách, toaletách + některé druhy antikoncepce - které čistírny zatím nejsou schopny odstranit ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 13:49 Reaguje na smějící se bestie
Velmi mnohé druhy hormonů produkují krávy (ne ženy).
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.3.2023 15:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
Zeptej se odborníků, co způsobuje antikoncepce v odpadu rybám.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.3.2023 18:30 Reaguje na smějící se bestie
Já to vím, ale já jen, že odpady od krav taky.
Odpovědět

Pavla Žídková

13.3.2023 19:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Máme nižší stavy krav, než jsme mívali. O stavech vepřového škoda mluvit. Evropa je jen jeden ze světadílů, co zbytek světa? Už jsme se pohřbili energeticky, teď se zahrabeme ještě kvůli nedostatku potravin? My budeme jezdit na elektrokoloběžkách, veškeré finanční zdroje vydáme za elektrifikaci všeho kolem sebe, zatímco zbytek světa se bude prohánět v autech se spalovacími motory. Budeme se pást a zbytek zeměkoule bude mlaskat? Přitom na ochraně Země se to ani neprojeví.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

13.3.2023 18:40
Přírodní bohatství je kupříkladu Říp. To je pro nás jako potomky praotce Čecha bohatství, kterému rozumíme. Ale zároveň je to kopec čediče. A kdyby si někdo řekl, že ho chce odtěžit, tak ho budoucí ochrana životního prostředí v ústavě (namísto přírodního bohatství) nijak neochrání.
Já bych tu ústavu nechala, jak je.
Akorát bych možná lépe využívala ustanovení o právu na příznivé životní prostředí. Protože to tak úplně dodržováno není.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.3.2023 19:18 Reaguje na Katka Pazderů
Problém však je, že není Náš/státní - stále furt soukromý !
Odpovědět
hi

13.3.2023 19:11
Stačilo by dodržovat a vymáhat stávající zákony a Listinu základních práv a svobod. Jak je možné např.:
- že stále ani po dvou letech nebyly zveřejněny rozbory vody při havárii na Bečvě a její skutečná příčina.
- v DEZE Valašské Meziříčí jsou zásobníky s tisící tunami vysoce toxických látek aromatických uhlovodíků. Při jejich havárii nebo teroristickém útoku psychopatem jsou ohroženy vodárenské zdroje podél Bečvy a Moravy pro rozsáhle aglomerace v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji na desítky let. Účinný havarijní plán na likvidaci prakticky neexistuje. Vodohospodářské orgány, ČIŽP, Povodí Moravy dělají mrtvého brouka a nic neřeší.
- Podloží celého areálu DEZY je kontaminováno vysokými koncentracemi polyaromatických uhlovodíků. DEZA zajišťuje pouze ochranu dalšího šíření do okolí hydraulickou clonou. Konečnou asanaci podloží DEZY nikdo neřeší.
- Prokázané periodické vypouštění polyaromatickými látkami z výpustě ve Lhotce rovněž nikdo neřeší, i když výust je nejblíže vzniku havárie na Bečvě.

Je nejvýšší čas skončit s tvořením nadbytečných jalových zákonů a začít řešit praktické problémy. Otevřeně informovat veřejnost a začít utlumovat vysoce rizikové provozy DEZY. Vodohospodářské orgány, ČIŽP, Povodí Moravy a PČR by měli urychleně začít řádně konat své povinnosti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.3.2023 19:52 Reaguje na
Rozumný názor ! Věci se dělají skutky a ne jalovými slovy.
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.3.2023 13:43 Reaguje na
Obviňujete Dezu, protože čistí vlastní odpady, má havarijní plán, bioindikátory, hydraulické stěny? Tato opatření jsou dle Vás důkazy pro zapříčinění havárie? Co z toho má EA a máte pro obvinění důkazy?
Ano, stav s PAHy v Deze může být takový jak jej popisujete, je to známé riziko, ale jaký to má mít vliv na tento případ? Zde šlo o havárii, a ne o postupné pronikání PAH do toku. K hydraulickým stěnám patří pravidelný monitoring a zprávy vyhotovované v několika kopiích. Změny stavů a rozšiřování kontaminace PAHy by z monitoringu musely být prokazatelné. Pravidelné sledování kvality vody v Bečvě neprokázalo vysoké obsahy PAH. Také víte, že toxicita PAH nebo chlorovaných PAH je více chronická než akutní a o řády nižší než toxicita CN- a kovů. Argumentujete množstvím, ovšem 1 kg kyanidů za den je dost. Nešlo jen o únik vody. Šlo o delší únik nedostatečně čištěných průmyslových kalů, a jejich pomalé promíchávání v toku (zcela jinak než rozpustná sůl), disociaci a zvyšování toxicity. Navíc šlo o kombinovanou toxicitu. Klidně k disociaci mohla přispět změna chemismu vody po výpusti z Dezy, i když by byla v normě. Stačí drobná změna pH, kyslíku, salinity a látky získají jiné vlastnosti.
https://vodnihospodarstvi.cz/kyanidova-havarie-na-becve/
Analýza vod, kalů a výborný popis jsou zde.
Odpovědět
hi

16.3.2023 06:33 Reaguje na Jarka O.
Problém je, že Energoaqua zřejmě neměla k dispozici ani potřebné množství kyanidů, aby způsobila tak velkou havárií při které by umíraly ryby po několika dnech v Bečvě až v Přerově. Jediná firma, která disponuje tak velkým množstvím toxických látek je DEZA. Stále není jasné, zda havárii způsobily jen kyanidy a jaké muselo být jejich celkové množství.
Je zcela zřejmé, že pokud by neexistovala DEZA, tak by takováto havárie nemohla vzniknout.
Problém je, že ani po dvou letech nikdo neřeší, kudy se toxické látky do Bečvy mohly z DEZY dostat do Bečvy.
Embargo na informace stále trvá, i když veřejnost na informace o životním prostředí má. V DEZE PČR pouze vyšetřovala, kdo oznámil provozní událost na kaustifikační jednotce v den vzniku havárie.
Havarijní plán DEZY na řešení takovéto havárie májí k dispozici ČIŽP, vodohospodářské orgány Zlínského kraje a Povodí Moravy, které však byly a stále jsou prakticky nečinné. Následky havárie řešili pouze rybáři, kteří riskovali vlastní životy, i když to jejich povinnost nebyla.
Zapojení ministra životního prostředí již na samém začátku havárie vzbuzuje silné podezření, že jeho jednání mělo jediný účel a to všemi prostředky ochránit DEZU od vyšetřování jeho provozu a obvinit z havárie fy. Enrgoaqua.

Odpovědět
JO

Jarka O.

16.3.2023 09:51 Reaguje na
Nezlobte se, ale jde o spekulace. Argumentujete množstvím a "zřejmě" bez důkazů a přihlédnutí k faktům a k těm známým analýzám. Tvrzení, že Deza má 500 sudů s CN, a soused nepořádník 100 sudů, tak to byla Deza, není seriózní. Zde to vypadá na únik průmyslových kalů z kalové lavice, která je nepřípustná, a které nevznikly za 1 den. Otravu nezpůsobily jen kyanidy, nýbrž kombinovaná toxicita kovů, kyanidů, vysokých množství sloučenin dusíku, jak dokladují analýzy, a málo O2.
Zpráva:https://vodnihospodarstvi.cz/kyanidova-havarie-na-becve/ ,a dosavadní výpovědi o provozní praxi jsou myslím vypovídající. Toto nebyl 1. problém EA s kontaminací, jak řekl i sám její ředitel.
Věta "..pokud by neexistovala Deza.." není správná. Kyanidové havárie vznikají i tam, kde není Deza. Známé výpusti byly, dle výpovědí, prohledané. Nikdo neukázal na jiné naprosto neznámé výpusti, kde tedy jsou? Varianta, že by prudké jedy stekly do vody povrchově nebo naopak horninovým prostředím, je u akutní otravy nepravděpodobná a také snadno zjistitelná z monitoringu. Existují i jiné vzorky než vzorky vod. Že nejsou zatím veřejné a znalci nesmí mluvit, je asi u tak zpolitizovaného a zhysterizovaného případu pochopitelné. Bohužel. Určitě jsou dohledatelná pravidelná sledování vody v řece a ve vrtech.
Férová hra není ze strany antibabiš, a zasahování laiků a nepovolaných do vyšetřování je protiprávní. Jak jednaly orgány, co k tomu vedlo, kdo ví, možná nedělní klidné odpoledne babího léta. Rozmělnění pravomocí do regionů je varující, ale to není vina Babiše, to snad uznáte. O to by nám všem mělo jít. Ne o zoufalé konstrukce, jak to ten Babiš udělal, navzdory analýzám, kdy se hledají všemožné chemikálie i s nízkou toxicitou. Správně popsal pravomoci p. Křeček zde a jsou tu odpovědi na Vaši kritiku: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krecek-pri-reseni-havarie-v-becve-se-ukazala-nedostatecnost-vodniho-zakona
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.3.2023 08:32
copak voda, je potřeba do ústavy implementovat ochranu včely, ochranu karase obecného, sýkory koňadry a ocúnu jeseního, sprašových hlín a národních krojů a především ústavně zakotvit instrumentaci a tempo hymny.

čili nemíchejme jablka a hrušky. ústava je (má a měla by být) základní obecný zákon, ze kterého vychází a kterým se poměřují zákony ostatní, a konkrétní balast do ní nepatrří.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist