https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dava-iniciativa-evropske-komise-tykajici-se-opylovacu-nadeji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dává Iniciativa Evropské komise týkající se opylovačů naději?

26.1.2024 06:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Perleťovec stříbropásek navštěvuje žluté květy čeledi hvězdnicovitých, jak v blízkosti městských lesoparků, tak díky schopnosti dlouhých letů se s ním můžeme potkat i na izolovaných městských ostrůvcích zeleně nebo na našich městských zahradách. Máchelka podzimní (Scorzoneroides autumnalis) je častý druh městských zástupců divoce rostoucích původních bylin. Preferuje prostředí s vyšším obsahem dusíku, nevadí jí ani místa, kde lidé často venčí psy. Zvládá také prostředí u okrajů solených silnic.
Perleťovec stříbropásek navštěvuje žluté květy čeledi hvězdnicovitých, jak v blízkosti městských lesoparků, tak díky schopnosti dlouhých letů se s ním můžeme potkat i na izolovaných městských ostrůvcích zeleně nebo na našich městských zahradách. Máchelka podzimní (Scorzoneroides autumnalis) je častý druh městských zástupců divoce rostoucích původních bylin. Preferuje prostředí s vyšším obsahem dusíku, nevadí jí ani místa, kde lidé často venčí psy. Zvládá také prostředí u okrajů solených silnic.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jana Matějíčková
V roce 2018 vydala Evropská komise Iniciativu EU týkající se opylovačů. Jedná se o dokument velmi zdařilý, který má jednu jedinou vadu. Opatření uvedená v příloze této iniciativy měla být prováděna do roku 2020. To se bohužel nestalo. Každopádně se aktuálně začíná něco dít, tak uvidíme, kam se to posune.
 
V tabulce jsou uvedeny jednotlivá opatření uvedená v Příloze Iniciativy EU týkající se opylovačů. Každé opatření má dále své specifikace, které podávají přehled cílů a více podrobně popisují dané opatření.
V tabulce jsou uvedeny jednotlivá opatření uvedená v Příloze Iniciativy EU týkající se opylovačů. Každé opatření má dále své specifikace, které podávají přehled cílů a více podrobně popisují dané opatření.

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, všichni můžeme pro opylovače hodně udělat. V první řadě tím, že budeme vysazovat původní druhy, které mají přínos pro opylovače. Proto, aby nebylo potřeba nastudovat původnost druhů, před návštěvou zahradnictví, je vydáno opatření 9B) Komise prozkoumá možnost použití ekoznačky EU na produkty, které podporují ochranu opylovačů, jako jsou například směsi semen planě rostoucích květin, hrnkové rostliny pro opylovače a jiné příslušné zahradnické produkty.

Projekty zaměřené výhradně na původní divoké trvalky se ve světě těší většímu zájmu než u nás. Možností, jak lidem usnadnit preferenční výběr původních divokých trvalek s největším přínosem pro opylovače je několik. Základem je osvěta, která může být třeba ve formě odlišného značení původních druhů při nákupu. Inspiraci můžeme čerpat z jiných kontinentů, kde již tyto komerční kampaně probíhají. Na snímku ukázka projektu American Beauties Native Plants, v Austrálii Native Plant Project.
Projekty zaměřené výhradně na původní divoké trvalky se ve světě těší většímu zájmu než u nás. Možností, jak lidem usnadnit preferenční výběr původních divokých trvalek s největším přínosem pro opylovače je několik. Základem je osvěta, která může být třeba ve formě odlišného značení původních druhů při nákupu. Inspiraci můžeme čerpat z jiných kontinentů, kde již tyto komerční kampaně probíhají. Na snímku ukázka projektu American Beauties Native Plants, v Austrálii Native Plant Project.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Mezi hmyzí opylovače řadíme celý řád blanokřídlí, k němuž patří např. včely a čmeláci, dvoukřídlí (např. – vosičky). Dále mezi opylovače řadíme například motýly, některé brouky, dvoukřídlé a síťokřídlé. Další skupinou opylujícího hmyzu jsou vzácně i třásněnky. Poslední dobou se začíná konečně věnovat zasloužená pozornost volně žijícím opylovačům a rozbíhají se programy na jejich podporu. Včela medonosná (Apis mellifera) je již oficiálně brána jako hospodářské zvíře. Navíc Česká republika je jedním z „nejpřevčelenějších“ států v Evropě a nadměrné rozšíření včely medonosné ubírá potravu ostatním volně žijícím opylovačům.

Ve Velké Británii byla za účelem podpory volně žijících opylovačů zavedeno také několik značek.

Z hlediska udržitelnosti se v našich návrzích zeleně zaměřujeme výhradně na původní druhy poskytující nektar a pyl pro opylovače nebo-li tzv. divoké trvalky. Jejich nabídka na trhu je nedostatečná a obvykle se omezuje na malé rodinné bylinkové školky.

Podmínkou pro udělení jakéhokoliv štítku potvrzující vhodnost rostliny pro opylovače, by ale mělo být vypěstování rostliny v podmínkách ekologické produkce. Zahraniční studie prokázaly, že okrasné rostliny jsou ve velkých trvalkových školách ošetřovány směsí insekticidů a fungicidů a významná rezidua těchto chemikálií jsou stále přítomna v rostlinných tkáních, když se dostanou od pěstitelů a prodejců do zahrad. Často byly detekovány zejména neonikotinoidní insekticidy a fungicidy boscalid, spiroxamin a prochloraz (Lentola et al., 2017). Podmínkou nabízet rostliny prospěšné pro opylovače v biokvalitě zároveň splníme Opatření 7 týkající se omezování pesticidů.

Studie provedené v Anglii prokazují preferenční chování zákazníků zahradních center při nákupní volbě trvalek, mají-li možnost se orientovat podle jednoduchých piktogramů dokládajících přínos druhu pro opylovače.
Studie provedené v Anglii prokazují preferenční chování zákazníků zahradních center při nákupní volbě trvalek, mají-li možnost se orientovat podle jednoduchých piktogramů dokládajících přínos druhu pro opylovače.

Myšlenka odrazového můstku pro opylovače

Níže cituji odstavec uvedený na straně 4 v kapitole Úbytek přírodních stanovišť. Tento odstavec mě v iniciativě EU týkající se opylovačů zaujal nejvíce. Je to z důvodu, že vystihuje základní princip zakládání sadových úprav na projektech, kde naše firma poskytuje poradenství v oblasti udržitelnosti: „I když pro zdravé populace opylovačů je rozhodující úloha venkovských oblastí, roste současně význam městských a příměstských oblastí, které mohou posloužit k zachování jejich přírodních stanovišť. Veřejné i soukromé prostory, jako jsou parky, zahrady, zelené střechy a stěny, fungují jako útočiště pro opylovače a slouží jako „odrazový můstek“, který jim umožňuje se pohybovat a rozptýlit v urbanizovaných oblastech. Propojením na přírodní a polopřírodní oblasti na venkově, tak tyto prostory napomáhají tvorbě sítě přírodních stanovišť opylovačů v širším prostředí.“

Dobrým příkladem druhu, pro který je nutné vytvořit „odrazové můstky“ a tím docílit kratších vzdáleností, jsou včely samotářky. Ty potřebují v krajině vhodné biotopy pro hnízdění a dostatek potravních zdrojů v doletu od hnízda, což je maximálně několik set metrů. Na rozdíl od včely medonosné, která má běžně dolet 4-5 kilometrů. Proto je nutné na volně žijící hmyz zaměřit pozornost v mnohem větším měřítku, než bylo doposud zvykem.

U motýlů je situace o to složitější, že potřebují ke svému přežití kromě potravy ve formě nektaru pro dospělce také přítomnost živných rostlin na daném stanovišti. Když jsme před více než 10 lety začínali s návrhy sadových úprav zaměřených na podporu volně žijícího hmyzu a ptáků, ovlivnilo nás setkání s Martinem Němcem, který vytvořil brožuru Původní keře ČR a jejich využití v zahradách. Brožura původní keře ve svém obsahu vyzdvihuje význam dřevin pro poskytování potravy ptákům a vedle toho zdůrazňuje právě používání druhů, které slouží jako živné rostliny pro naše denní motýly.

Všechny certifikace udržitelnosti požadují, aby vysazené druhy rostlin byly přínosné, užitečné a prospěšné. Všemi těmito výrazy je možné přeložit anglické přídavné jméno „beneficial“, které je uvedené v požadavcích příručky pro certifikaci udržitelnosti BREEAM. Z hlediska přínosu pro opylovače je určitě nutné, aby rostlina poskytovala pyl, pak samozřejmě nektar a pokud se jedná zároveň o živnou rostlinu, myšlenka přínosu je jistě naplněna.

Průmyslové parky, které tvoří největší podíl našich projektů, jsou v tomto směru velmi vhodnými lokalitami. Průmyslové parky nabízí opravdu velké plochy zeleně, kde je možné vytvořit rozvolněnou až řídkou výsadbu dřevin, doplněnou o luční plochy. To je přesně ten typ ekosystému, kterého máme nedostatek.

Mnoho druhů původních keřů je vhodných pro krajinářské úpravy tohoto typu. Mezi nimi se najde až překvapivé množství živných rostlin pro motýly. Motýli se následně starají o to, aby byly jejich živné rostliny opyleny. Proto jejich vysazením nebo vysetím na zahradu přilákáte i dospělce, kteří Vám budou dělat při každé návštěvě radost.

Původní keře nabízí více ekosystémových služeb ve srovnání s nepůvodními. Živná rostlina pro housenky denních motýlů je jen jedním z těchto přínosů i v urbanizované krajině. Tabulku zpracovala Jana Matějíčková. Zdroje literatury pod článkem.
Původní keře nabízí více ekosystémových služeb ve srovnání s nepůvodními. Živná rostlina pro housenky denních motýlů je jen jedním z těchto přínosů i v urbanizované krajině. Tabulku zpracovala Jana Matějíčková. Zdroje literatury pod článkem.

U stromů je situace ještě jednoduší. Při využívání původních listnatých druhů stromů při výsadbách dochází k přirozenému doplnění živných druhů dřevin pro motýly do krajiny.

Původní stromy nabízí překvapivě mnoho živných rostlin pro housenky denních motýlů. Tabulku zpracovala Jana Matějíčková. Zdroje literatury pod článkem.
Původní stromy nabízí překvapivě mnoho živných rostlin pro housenky denních motýlů. Tabulku zpracovala Jana Matějíčková. Zdroje literatury pod článkem.

Vrba jíva (Salix caprea), která je vhodná i pro suší podmínky a která je zároveň dobře dostupná na trhu, se ale standardně v krajinářských návrzích nevyskytuje. Přitom její přínos pro časně jarní pastvu všech blanokřídlých, kteří se zrovna probrali ze zimního spánku, je klíčový. I motýli ji hojně navštěvují. Proto je předepsaná povinně na každý náš projekt. U včel samotářek jsou dokonce některé druhy, které jsou čistě specializované na pyl vrby jívy nutný pro zdárný vývoj potomků a přežití druhu v naší krajině. Jedná se například o hedvábnici jarní (Colletes cunicularius), pískorypku časnou (Andrena praecox) a pískorypku potulnou (Andrena vaga).

Co se týče živných rostlin pro motýly ze skupiny bylin a travin, nejlepším řešením je založit na pozemku květnatou louku s použitím původních druhů. Většina lučních směsí určených do krajiny obsahuje živné rostliny denních motýlů, některé dokonce označované univerzální živné rostliny. Toto označení se používá pro rostliny, na kterých může zdárně dokončit svůj vývoj více druhů motýlů a zároveň poskytují nektar pro dospělce. Jedná se zejména o štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), čičorku pestrou (Securigera varia) a úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria).

Do každé květnaté louky patří i traviny, na kterých se vyvíjí housenky většiny okáčů a některých soumračníků. Klíčové pro úspěšné dokončení cyklu vývoje hmyzu a pro motýly to platí dvojnásob, je odpovídající péče o zeleň, kam patří například mozaiková seč. V tomto směru jsou určitě velké rezervy i na projektech, které obdrží certifikát udržitelnosti.

Nemusíme mít všude úplně uklizeno. Někdy je nejlepší nedělat nic

Vždycky bude pro opylovače lepší zanedbaná údržba než nakrátko střižené trávníky a čisté obrubníky a lemy chodníků. V létě, kdy nastane delší období sucha, městské trávníky stále z většiny střižené na krátko rychle zaschnou. Lépe jsou na tom často zanedbané obrubníky, kde vyrůstají někdy méně vzhledné, ale nezřídka i celkem pěkné byliny, které jsou pro opylovače důležitou potravou. Často je to jediný zdroj potravy pro hmyz, který na okrasných zahradách nezřídka jen těžko hledá něco k jídlu. Ovšem pokud údržba nestíhá mít všechno posekané i v suché žluté trávě najednou krásně rozkvetou například čekanky obecné (Cichorium intybus).

Pokud se trávníky nestihnou posekat, krásně vykvetou a to i v době, kdy bylo dlouhodobé sucho. Čekanka obecná (Cichorium intybus) letos v létě bujně vyrůstala na všech vyschlých městských travnatých plochách a kvetla i mezi obrubníky, kam naštěstí údržba zasahuje ještě výrazně méně než na vegetačních plochách. Každé ráno byly všechny rozkvetlé byliny plné hmyzu.
Pokud se trávníky nestihnou posekat, krásně vykvetou a to i v době, kdy bylo dlouhodobé sucho. Čekanka obecná (Cichorium intybus) letos v létě bujně vyrůstala na všech vyschlých městských travnatých plochách a kvetla i mezi obrubníky, kam naštěstí údržba zasahuje ještě výrazně méně než na vegetačních plochách. Každé ráno byly všechny rozkvetlé byliny plné hmyzu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jana Matějíčková

Chluponožka chrastavcová na květu čekanky obecné (Cichorium intybus). Chluponožka chrastavcová je přebornice ve sběru pylu, za krátký čas ho dokáže nasbírat velké množství. Tato včela samotářka je výjimečná v tom, že má mohutně vyvinuté sběrací kartáče na zadních holeních a chodidlech, které slouží ke sběru pylu z květů. Za jeden let unese chluponožka až 45 mg pylu. Kromě chluponožky chrastavcové (Dasypoda altercator) na čekankách byly také pískorypka čekanková (Andrena polita), čmelák skalní (Bombus lapidarius) a včela medonosná (Apis mellifera).
Chluponožka chrastavcová na květu čekanky obecné (Cichorium intybus). Chluponožka chrastavcová je přebornice ve sběru pylu, za krátký čas ho dokáže nasbírat velké množství. Tato včela samotářka je výjimečná v tom, že má mohutně vyvinuté sběrací kartáče na zadních holeních a chodidlech, které slouží ke sběru pylu z květů. Za jeden let unese chluponožka až 45 mg pylu. Kromě chluponožky chrastavcové (Dasypoda altercator) na čekankách byly také pískorypka čekanková (Andrena polita), čmelák skalní (Bombus lapidarius) a včela medonosná (Apis mellifera).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jana Matějíčková

Volně žijící opylovači jsou velmi výkonní v opylování

Stále více studií podává důkazy, že diverzita opylovačů je zásadní i v produkci plodin, jak pro kvantitu, tak pro kvalitu výnosu plodin. Reprodukční úspěch v přirozených rostlinných společenstvech pozitivně koreluje s funkční diverzitou opylovačů. Ukázalo se, že rostliny navštěvované funkčně různorodým společenstvím opylovačů produkují vysokou kvalitu a množství semen (Katumo et al., 2022). Příkladem může být srovnání chování divokých včel v ovocném sadu, kde vykazují menší preference hustoty květů ve srovnání s včelami medonosnými. Včely medonosné navštěvují květy pouze na hustě kvetoucích jabloních, zatímco divoké včely navštěvují květy na všech stromech v sadě. Lze říci, že včely samotářky nevykazují žádné zaujetí pro hustotu květů (Mallinger 2015). Dalším příkladem je zjištění, že v prostředí se silným větrem včely medonosné shánějí potravu ve spodních vnitřních částech stromů, zatímco divoké včely navštěvují květy ve vyšších částech korun (Brittain et al., 2013).

Ve městech nám tedy včely samotářky určitě budou velmi prospěšné na našich ovocných zahradách, ale největší potencionální přínos mají pro využití v ekologickém zemědělství. Včely samotářky jsou více efektivní opylovači než včela medonosná. Mnoho včel samotářek nedisponuje sběracím košíčkem, ale mají pylosběrný aparát na spodní straně zadečku a označují se proto tzn. břichosběrné. Patří mezi ně například čalounice, maltářky, zednice apod. Toto umístění pylosběrného aparátu vyžaduje poněkud odlišnou techniku opylování, než používají včely s košíčkem. Všechny břichosběrné včely po dosednutí na květ doslova plavou mezi pylovými tyčinkami a vyčesávají pyl z prašníků vrtivými pohyby zadečku, pyl pak ulpívá na hustých břišních kartáčích. Ve srovnání s nohosběrnými včelami, které mají košíčky, je tento způsob sběru méně efektivní, protože se zachytí méně pylových zrnek. Proto musí samice těchto břichosběrných druhů včel v průměru navštívit až desetkrát více květů. Tudíž břichosběrné včely jsou mnohem výkonnější opylovači.

V jarním období se v ČR podílí na opylování zemědělských plodin až 88 druhů včel samotářek. Druhy hnízdící ve dřevě jsou aktuálně zastoupené v malé míře z důvodu nedostatku příležitostí k hnízdění a také z důvodu převážně letní hnízdní aktivity. Z toho důvodu vznikla v roce 2021 Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystémech. Metodika obsahuje doporučená opatření na podporu samotářek v krajině a prezentuje nová zjištění o diverzitě samotářek a o potravních preferencích zednic.

Volně žijící opylovači jako přirození predátoři škůdců

Součástí Opatření 9 EU iniciativy je navýšit informovanost a povědomí veřejnosti o významu opylovačů společně s naléhavou potřebou okamžitě začít jednat ve prospěch opylovačů. Pro stále více druhů volně žijících opylovačů nám přibývá vědeckých důkazů o jejich prospěšnosti. Jedním z těchto druhů jsou pestřenky, na které se úmluva přímo zaměřuje v bodu 1B) Komise začne připravovat evropský červený seznam pestřenkovitých. Larvy pestřenek jsou známy svojí schopností spořádat opravdu velké množství mšic. Larva pestřenky rybízové (Syrphus ribesii) během svého vývoje zkonzumovala 209–262 mšic makových (Aphis fabae) střední velikosti. Menších mšic však larva spotřebuje mnohem víc. Jedna larva pestřenky hrušňové (Scaeva pyrastri) zkonzumovala za život 420 středně velkých mšic, ale až 820 drobných mšic.

Na obrázku kvetoucí louka s hojně zastoupenými žlutými květy jestřábníků a jiných hvězdnicovitých.
Na obrázku kvetoucí louka s hojně zastoupenými žlutými květy jestřábníků a jiných hvězdnicovitých.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jana Matějíčková

Jak tedy přilákat dospělé pestřeny na zahradu, aby nakladly vajíčka mezi mšice? Pestřenky silně preferují žlutou barvu, a dokonce u některých vyvolává vrozenou reakci v podobě vysunutí sosáku směrem ke žlutému objektu. Z původních druhů je pro přilákání pestřenek vhodné vysadit hvězdnicovité rostliny, které mají žluté trubkovité květy úboru. Příkladem může být kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), nebo sedmikráska obecná (Bellis perennis).

Často právě na podporu sedmikrásek stačí nesekat trávník příliš často, aby mohly vykvést. Sedmikráska obecná je neuvěřitelný přeborník v délce kvetení. Doba květu sedmikrásky obecné je od února až do konce září. Pokud je teplý podzim i déle. Mezi časně jarní zástupce žlutých hvězdnicovitých patří například podběl lékařský (Tussilago farfara), který je jedním z prvních druhů rostlin, poskytujících na jaře nektar. Brzy z jara kvetou také žluté cibuloviny, která jsou velmi nenáročné a přitom opomíjené. Jedná se o křivatec žlutý (Gagea lutea) a křivatec luční (Gagea pratensis).

Pestřenka rybízová známá pro svůj velký přínos v obraně proti mšicím. Tato pestřenka také vyhledává žluté květy hvězdnicovitých druhů bylin. Například jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus) nebo prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata). Právě druhy opylovačů s kratšími sosáky často vyhledávají přehlížené nebo i na zahradě nechtěné druhy označované jako plevel. Je důležité na tyto druhy začít pohlížet jinak a vidět jejich prospěšnost, i když nepatří mezi vyhledávané okrasné druhy. Často nás to nic nestojí, naopak stačí v rámci péče o záhony tyto druhy ponechat a nevyplet je pryč.
Pestřenka rybízová známá pro svůj velký přínos v obraně proti mšicím. Tato pestřenka také vyhledává žluté květy hvězdnicovitých druhů bylin. Například jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), máchelku srstnatou (Leontodon hispidus) nebo prasetník kořenatý (Hypochaeris radicata). Právě druhy opylovačů s kratšími sosáky často vyhledávají přehlížené nebo i na zahradě nechtěné druhy označované jako plevel. Je důležité na tyto druhy začít pohlížet jinak a vidět jejich prospěšnost, i když nepatří mezi vyhledávané okrasné druhy. Často nás to nic nestojí, naopak stačí v rámci péče o záhony tyto druhy ponechat a nevyplet je pryč.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jana Matějíčková

Zároveň není náhodou, že žlutá barva přítomná v květech patří mezi nejčastější nositele dobře patrných ultrafialových vzorů, které zvyšují atraktivnost květu pro opylovače a slouží jako vodítka ke generativním orgánům květu. Naopak na bílých květech nacházíme UV-absorpční pigmenty pouze výjimečně. V odborných kruzích panuje shoda, že rostliny původně využívaly flavonoidy a podobné UV-absorpční látky pro ochranu pylu nebo dalších částí květu, protože pigmenty pohlcující ultrafialové světlo chrání květ a jeho části před UV zářením, které může mít degenerativní účinky. Až následně se jejich opylovači citliví na UV světlo naučili podle takového znaku rozpoznávat rostliny s největším množstvím pylu. Tento signalizační systém může být narušen v případě používání kultivarů trvalek s jiným než původním zbarvením květů.

Je velmi málo studií, které hodnotí reakci opylovače na změnu, která nastala tvorbou kultivaru a která znatelně ovlivnila UV vlastnosti daného květu. Jeden takový průzkum proběhl na Old Dominion University v Norfolku ve Spojených státech. Studie byla zpracována pro jejich původní druhy třapatek: Rudbeckia hirta a R. fulgida (Horth et al., 2014).

Uměle zvýšená UV absorpce vylepšeného květu s větším množstvím pigmentů měla za následek o něco vyšší návštěvnost než u divoké formy. Pokud bude vyšlechtěn kultivar s květem, který bude mít intenzivnější barvu díky pigmentům odrážejícím UV paprsky, pak tento kultivar může být atraktivnější pro hmyz. Minimalizace UV odrazu byla realizována povrchovou úpravou a nižší návštěvnost mohla být zapříčiněna i vedlejšími účinky této povrchové úpravy (Horth et al., 2014) Stejně tak ale může takto velký pokles atraktivity způsobit cílené šlechtění za účelem získání rostlin s bílou barvou květu, nebo-li přímo šlechtění za účelem ztráty pigmentů případně kultivary jiné než původní barvy, které změní parametry odrazivosti sloužící jako vodítka pro hmyz.
Uměle zvýšená UV absorpce vylepšeného květu s větším množstvím pigmentů měla za následek o něco vyšší návštěvnost než u divoké formy. Pokud bude vyšlechtěn kultivar s květem, který bude mít intenzivnější barvu díky pigmentům odrážejícím UV paprsky, pak tento kultivar může být atraktivnější pro hmyz. Minimalizace UV odrazu byla realizována povrchovou úpravou a nižší návštěvnost mohla být zapříčiněna i vedlejšími účinky této povrchové úpravy (Horth et al., 2014) Stejně tak ale může takto velký pokles atraktivity způsobit cílené šlechtění za účelem získání rostlin s bílou barvou květu, nebo-li přímo šlechtění za účelem ztráty pigmentů případně kultivary jiné než původní barvy, které změní parametry odrazivosti sloužící jako vodítka pro hmyz.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Z hlediska morfologie, kromě barvy, opylovači upřednostňují rostliny s květenstvím, které má větší květní plochu oproti jednotlivým dílčím květům a samozřejmě je klíčová délka trubky ve vztahu k délce sosáku.

Nejdelší trubky z dvoukřídlých vyhledávají například dlouhososky. Naopak opylovači s krátkým sosákem jsou při směru nektaru omezeni na otevřené květy a na květy, které mají koruny s krátkými trubkami. Tomu vyhovují například miříkovité. Nejvíc kvalitního nektaru pro hmyz mají v květech druhy dvouleté. V této skupině rostlin máme k dispozici mnoho druhů, které se tradičně pěstují na zahrádkách. Jediné, co je potřeba, nesklidit rostliny hned v prvním roce a nechat napřesrok vykvést třeba jednu až dvě mrkve, petržele nebo pastiňáky. Další miříkovité druhy pěstované pro kuchyňské využití jsou například kopr, kmín, fenykl a libeček. Pokud je necháme vykvést, měli bychom je po odkvětu odstřihnout, tak aby se nemohla šířit jejich semena, protože řada těchto druhů je nepůvodní a i pokud jsou původní, tak se prodávají a pěstují ve formě kultivarů.

V souvislosti s miříkovitými je potřeba také zmínit otakárka fenyklového (Papilio machaon), protože miříkovité jsou jeho živnou rostlinou. K miříkovitým patří i náš původní bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který je velmi vyhledáván opylovači pro svůj nektar. Není nutné si ho pořizovat na zahradu, úplně bude stačit, pokud se každý přesvědčí- při přípravě na ničení bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), že si ho nespletl s bolševníkem obecným. Bohužel ve stylu honby na čarodějnice jsou často v dobré vůli lidmi ničeny populace bolševníku obecného úplně zbytečně. Tady je nutná osvěta úplně nejvíc.

Náš původní bolševník obecný (Heracleum sphondylium) je velmi vyhledávanou miříkovitou bylinou pro svůj nektar. Někteří brouci patří také mezi opylovače. Mezi nejčastější opylovače z řad brouků patří zlatohlávci, tesaříci nebo páteříčci, ale i méně známé čeledi brouků, jako jsou hrotařovití a další čeledi zejména drobných druhů brouků.
Tématu volně žijících blanokřídlých opylovačů a zdrojům jejich potravy se velmi podrobně věnuje on-line atlas Blanokřídlí v Praze. Problematika bolševníku obecného je tam také velmi podrobně popsána.
Náš původní bolševník obecný (Heracleum sphondylium) je velmi vyhledávanou miříkovitou bylinou pro svůj nektar. Někteří brouci patří také mezi opylovače. Mezi nejčastější opylovače z řad brouků patří zlatohlávci, tesaříci nebo páteříčci, ale i méně známé čeledi brouků, jako jsou hrotařovití a další čeledi zejména drobných druhů brouků.
Tématu volně žijících blanokřídlých opylovačů a zdrojům jejich potravy se velmi podrobně věnuje on-line atlas Blanokřídlí v Praze. Problematika bolševníku obecného je tam také velmi podrobně popsána.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Hana Kříženecká

Jak uzdravit půdu plnou pesticidů

Součástí Opatření 7 EU iniciativy jsou opatření, která mají omezit dopad používání pesticidů na opylovače. Některá rezidua i již zakázaných a nepoužívaných herbicidů a pesticidů jsou stále detekovatelná v zemědělské půdě. Jedná se například o organochlorované pesticidy. Důvodem je jejich velmi pomalý rozklad. Tyto látky mohou následně pronikat do zemědělských plodin, ale i do kvetoucího plevele, na který létají opylovači. Rezidua pesticidů se však do úlu mohou dostat i z jiných než zemědělsky obhospodářovávaných ploch. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se vyskytují rezidua pesticidů v České republice jak v podzemních, tak i v povrchových vodách.

Při hodnocení vlivu pesticidů na včely se za nejnebezpečnější skupinu považují insekticidy, protože jsou určeny k hubení hmyzu, a proto ohrožují včely nejvíce. Analýzy pylu a medu však dokazují, že včely se při hledání potravy setkávají s mnoha dalšími druhy chemických látek. Ze 43 zjištěných účinných látek během let 2016 a 2017 bylo 13 látek (30 %) herbicidní povahy, 20 látek (47 %) fungicidní povahy, 6 látek (13 %) insekticidní povahy a v malém množství se vyskytly i akaricidy, léčiva, repelenty, a dokonce i nebezpečný konzervant potravin (celkem 10 %).

Jedním z přirozených způsobů sanace půdy je použití biouhlu. Díky pórovité struktuře má biouhel prokázané velmi vysoké sanační schopnosti. Biouhel může mimo jiné napomoci ke snižování bioakumulace těžkých kovů v rostlinách tím, že do své porézní struktury absorbuje těžké kovy, které následně nejsou pro rostliny dostupné. Výzkumy ukazují, že biouhel snížil množství chromu o 64 %, olova o 49 % a kadmia o 32 % v biomase rostlin. I ostatní těžké kovy byly pro rostliny méně přístupnější po použití biouhlu. Jejich nepřístupnost však nebyla tak výrazně omezena jako u výše vyjmenovaných těžkých kovů.

Rostliny fazolí pěstovaných na půdě kontaminované kovem, s rostoucí koncentrací biouhlu, po 90 dnech.
Rostliny fazolí pěstovaných na půdě kontaminované kovem, s rostoucí koncentrací biouhlu, po 90 dnech.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Na projektech usilujících o certifikát udržitelnosti jsou samozřejmě zakázány všechny produkty, které nesplňují podmínky pro použití v ekologicky obhospodařovaném režimu. Povoleny jsou pouze organická hnojiva, zejména kompost. Při výsadbách je navíc předepsáno použití biouhlu.

Navíc biouhel díky své porézní struktuře poskytuje vhodné prostředí, ve kterém zdárně prosperují všichni zástupci půdní mikroflóry. Přítomnost půdních mikroorganizmů je nezbytná pro dekompoziční a transformační procesy půdní organické hmoty, zejména pro transformaci uhlíkatých a dusíkatých látek v půdě. Dále má biouhel pozitivní stimulační vliv i na samotný kořenový systém rostlin. Aplikací biouhlu došlo ke zvýšení množství kořenové biomasy o 32 %. Kořenová plocha se zvětšila o 39 %, kořeny byly delší o 52 % a hlízek fixujících dusík bylo o 25 % více. Rostliny se silnějším a bohatším kořenovým systémem jsou pak schopné efektivněji čerpat živiny a vodu z půdy, jsou tedy méně náchylné vůči suchu a jiným extrémním klimatickým jevům.

Projekty průmyslových hal jsou také stále častěji stavěny v místech brownfieldů a bude tomu tak i do budoucna, což je dobře. Na těchto plochách je ještě důležitější využít sanační schopnost biouhlu při výsadbách. Přestože před realizací projektu dochází k sanačním opatřením, vždy se jedná pouze o snížení obsahu kontaminantů pod zákonem danou limitní úroveň. Pokud navrhujeme krajinářské úpravy v rámci průmyslového areálu s ohledem na co největší přínos pro opylující hmyz, snažíme se právě použitím biouhlu snížit obsahy kontaminantů na co nejnižší úroveň. Tím je podpořen nejen zdárný růst rostlin, ale také se omezen průniku kontaminantů do životního prostředí.

Jak bylo vysvětleno výše, opylovači potřebují zdravou a pestrou krajinu s dostatkem potravy a místa pro úspěšné hnízdění. Přímý vliv druhové pestrosti byl již spolehlivě prokázán na všechny druhy opylovačů, ať se jedná o včely, motýly, pestřenky, můry nebo mouchy. Bez vlivu jsou pouze vosy, které také můžeme počítat mezi opylovače. Pozitivní vztah druhové pestrosti na výskyt opylovačů byl zároveň prokázán pro všechny kategorie krajinného pokryvu (Kral-O'Brien et al., 2021).

Významně vyšších výnosů dosahují plodiny navštěvované nejen včelou medonosnou, ale celým spektrem volně žijících opylovačů.
Významně vyšších výnosů dosahují plodiny navštěvované nejen včelou medonosnou, ale celým spektrem volně žijících opylovačů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Vědeckými experimenty s manipulací funkční diverzity rostlin a opylovačů bylo navíc prokázáno, že zvýšení funkční diverzity opylovačů následně zvýšilo druhovou bohatost rostlin v rostlinném společenství (Katumo et al., 2022). Funguje to bohužel oběma směry. Po čtyřletém vyloučení některých opylovačů z návštěv květin byl pozorován úbytek druhové bohatosti rostlin. (Bain et al., 2021) Toho jsme aktuálně svědky v naší krajině. Diverzita opylovačů tak může velmi silně určovat kvalitu zemědělského výnosu a tím i naši budoucnost. Proto se musíme snažit mimo jiné prostřednictvím krajinářských úprav poskytovat potravu pro tento užitečný hmyz.  

Zdroje literatury:
Bain J., Dickson R., Gruver A., Caradonna P., 2021: The effects of experimental floral resource removal on plant-pollinator interactions. bioRxiv. 2021-03.
Brittain, C., Kremen, C., Klein, A. M., 2013: Biodiversity buffers pollination from changes in environmental conditions. Global change biology, 19(2), 540-547.
Cayuela, M. L., Schmidt, H. P., Kammann, C., Hagemann, N., Leifeld, J., Bucheli, T. D., Sánchez Monedero, M. A., 2021: Biochar in agriculture–A systematic review of 26 global meta‐analyses. GCB Bioenergy, 13(11), 1708-1730.
Eeraerts, M., 2020: Pollination service to intensive sweet cherry orchards: local-and landscape-level drivers and functional importance of pollinator diversity (Doctoral dissertation, Ghent University).
Garibaldi L., Carvalheiro L., Leonhardt S., Aizen M., Blaauw, Brett R.B., Isaacs R., Kuhlmann M., Kleijn D., Klein A., Kremen C., Morandin L. Scheper J., Winfree R., 2014: From research to action: Enhancing crop yield through wild pollinators. Frontiers in Ecology and the Environment, 12(8), 439-447.
Horth L., Campbell L. Bray R., 2014: Wild bees preferentially visit Rudbeckia flower heads with exaggerated ultraviolet absorbing floral guides. Biology open, 3(3), 221-230. Hradská I., Naši opylovači aneb nejen včely mají zásluhy. Západočeská univerzita v Plzni, dostupné online z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/29374/1/Na%C5%A1i%20opylova%C4%8Di.pdf
Kral-O’Brien, K. C., O’Brien, P. L., Hovick, T. J., & Harmon, J. P., 2021: Meta-analysis: Higher plant richness supports higher pollinator richness across many land use types. Annals of the Entomological Society of America, 114(2), 267-275.
Katumo, D. M., Liang, H., Ochola, A. C., Lv, M., Wang, Q. F., Yang, C. F., 2022: Pollinator diversity benefits natural and agricultural ecosystems, environmental health, and human welfare. Plant Diversity, 44(5), 429-435.
Konvička M., Beneš J., Čížek L., 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. Dostupné online z: http://www.lepidoptera.cz/publikace/kniha-ohrozeny-hmyz-nelesnich-stanovist-ochrana-a-management
Lentola A., David A., Abdul-Sada A., Tapparo A., Goulson D., Hill E. M., 2017: Ornamental plants on sale to the public are a significant source of pesticide residues with implications for the health of pollinating insects. Environmental Pollution, 228, 297-304.
Mallinger, R. E., Gratton, C., 2015: Species richness of wild bees, but not the use of managed honeybees, increases fruit set of a pollinator‐dependent crop. Journal of Applied Ecology, 52(2), 323-330.
Němec M., 2014: Původní keře v ČR a jejich využití v zahradách. Dostupné online z: https://www.puvodnikere.cz/kategorie/puvodni-kere/brozura-puvodni-kere-cr-a-jejich-vyuziti-v-zahradach/
Tučková D., 2019: Analýza vodných výluhů biouhlu pomocí separačních metod. Brno. Dostupné online z: https://theses.cz/id/i49rb3/. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. [cit. 2022-07-23]. Použité z Production of biochar from olive mill waste and remediation of heavy metal contaminated soil. Feeding knowledge. 2014. Dostupné online z: https://www.feedingknowledge.net/home/-/bsdp/5505/en_GB. [cit. 2019-05-04]
Wignall, V. R., Alton, K., Ratnieks, F. L., 2019: Garden centre customer attitudes to pollinators and pollinator-friendly planting. PeerJ, 7.
Online zdroje:
Evropská komise, 2018: Iniciativa EU týkající se opylovačů. Dostupné online z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0395
Evropský účetní dvůr, 2020: Ochrana volně žijících opylovačů v EU — iniciativy Komise dosud nepřinesly výsledky. Dostupné online z: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_CS.pdf
The Royal Horticultural Society, 2023: RHS Plants for Pollinators. Dostpné online z: rhs.org.uk/plantsforpollinators
American beautives native plant: About Us. Dostupné online z: https://abnativeplants.com/pages/about-us
Native plant project: About Us. Dostupné online z: https://nativeplantproject.com.au/about/
Kříženecká H., 2023: Blanokřídlí na louce nad skalami přírodní památky Baba v Praze 6. Dostupné online z: https://www.blanokridlivpraze.cz/aktuality/detail/?aktId=227
Patočková M., Němcová V., Vlková J., 2022: Jedy v potravinách, Ekonews. Dostupné online z: https://www.ekonews.cz/wp-content/uploads/ebook/e-book_pesticidy_jednostrany.pdf
Český rozhlas, 2014: Mouchy pestřenky likvidují mšice. Dostupné online z: https://dvojka.rozhlas.cz/mouchy-pestrenky-likviduji-msice-7512062
Ministerstvo životního prostředí, 2023: Příručka správného osvětlování. Dostupné online z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/OPSZP-Prirucka_spravneho_osvetlovani_MZP-20230619.pdf
Kibblewhite M., 2020: Kontaminace půdy: znepokojující dědictví industrializace. Dostupné online z: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/kontaminace-pudy-znepokojujici-dedictvi-industrializace
Stejskalová M., Kazda J., 2019: Nejčastější rezidua pesticidů v medu a pylu z lokalit s intenzivním hospodařením. Česká zemědělská univerzita v Praze. Dostupné online z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/ochrana-obecne/nejcastejsi-rezidua-pesticidu-v-medu-a-pylu-z-lokalit-s-intenzivnim-hospodarenim
Plošek L., Elbl J., Kintl A., Záhora J., Přichystalová J., 2013: Mikrobiální parametry biouhlu a jeho vliv na půdní biotu, Mendelova univerzita v Brně. Dostupné online z: https://www.veronica.cz/soubory/Biouhel%202013/4_PLOSEK.pdf


reklama

 
foto - Matějíčková Jana
Jana Matějíčková
Autorka vystudovala obor Technika životního prostředí na ČVUT v Praze, pracuje pro společnost Grinity.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.1.2024 09:13
Krásné čtení , bohužel jde o další chiméru "made in EU". Je zajímavé, že užitečné a prospěšné věci vydané EU se nerealizují ( typicky slíbená výsadba 6 mld. stromů) , zato kontroverzní spekulativní záměry byznysového typu (typicky OZE) plní plán na 120%.
Inu ,lásku na chleba nenamažeš.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

26.1.2024 12:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

26.1.2024 12:48
Tvorba biouhlu by byla podstatně důležitější, užitečnější, než spalování dřevní štěpky a jiné biomasy. Bohužel, nikdo to nedělá, nejsou dotace.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.1.2024 16:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
Spalování dřeva(topení dřevem) v minulosti produkovalo mimo tepla
i biouhel při nedokonalém spalování. Dnešní kotly se honosí, jak
dobře vše spálí a není tak co vracet do půdy. Já spaluji postaru
a mimo tepla mám pro půdu na zahradě i ten biouhel stejně, jak to
bývalo zcela běžné při lesních požárech. Při nich dřevo nikdy
neshoří dokonale a zůstane mimo popela i ten biouhel. To by ale
museli přestat jančit odpůrci emisí vznikajících při nedokonalém
spalování dřeva a jiné biomasy. Tak to totiž v přírodě odjakživa
fungovalo a nikdo nešílel z emisí při požárech lesů a savan.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.1.2024 16:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Dodám pouze to, že můj kotel byl pořízen před 50 léty bez
dotací a uhlíková stopa od jeho výroby po dnešek, kdy už
bych ho měl podle ekologů nejmíň potřetí měnit za novější,
je naprosto marginální. Ono není marné vypočítat uhlíkovou stopu jakéhokoliv nového výrobku i se započtením životnosti
a nutností jeho náhrady za další+ recyklace a jiné další
uhlíkové stopy z jeho dopravy a montáže. Neustálá inovace
zvyšuje uhlíkovou stopu možná více, než používání starších
funkčních zařízení. Je to stejné jako protopit X energie
ve starém domě a nebo ho zbourat a postavit nový. Nebude uhlíková stopa bourání, recyklace a nových stavebních
materiálů vyšší, než ten rozdíl získaný úsporou? Pro
určité kategorie majitelů určitě a hlavně i finanční.
Pokud rozložím náklady potřebné na změnu z G na pasivní
do možných úspor, tak konkrétně u mne by se mi to plně
vyrovnalo za 30 let! Tak na to si už nefandím.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

26.1.2024 13:01
Milion citací, přesto je výčet motýlů (na stromech zoufale neúplný). Duby např hostí motýly Píďalku podzimní a Obaleče dubového, což jsou jedni z nejhojnějších druhů a tudíž i nejvýznamnějších zdrojů potravy v čase krmení ptačích mláďat. Lze pochopit, že entomolog posuzuje situaci podle vzácnosti jednotlivých druhů, ovšem pohled ekologa/ornitologa by měl být komplexnější. Doporučil bych tedy příště uvádět všechny druhy motýlů a můr, neb ti hojní jsou z obecného hlediska pro ekosystém důležitější.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

26.1.2024 13:25 Reaguje na Karel Zvářal
Např u topolů je uvedeno 5 druhů, u dubů jen dva. Z toho si laik/úředník vyhodnotí, že topoly (na nich dva zmíněné hojné druhy nebývají) jsou 2,5 x vhodnější než duby. Což je důsledek takových (byť) ozdrojovaných, avšak silně nepřesných údajů. To uvádím jen jako příklad, na zevrubnější hodnocení budou jiní.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.1.2024 17:37
Před 40 - 50 ti lety bylo včelstev 2x více, a hmyzu 10x. Hlavňe že má autorka vinníka. Ano. Mám s manželkou 8 včelstev, a tyto konkurují ostatnímu hmyzu, tudíž jsme pachateli jejich úbytku. Vysazováním nektarodárných bylin a keřů se nevykoupíme. Stejně je zničí Karel Urbánek z ekologistického spolku Jistebnická vrchovina.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2024 17:30 Reaguje na Michal Ukropec
Já měl v září ještě 7 včelstev a dnes už ani jediné(varroáza). Takže
dávám vlastně naději ostatnímu hmyzu uživit se a opylovat rostliny
místo mých včelstev. V mém okolí klesl počet včelstev za pouhý rok
o 2/3 a tak čekám o kolik více se objeví ostatního hmyzu, který se
konečně dosyta nažere. Tak masivní úhyn jsem zažil po 20 letech a
minimálně rok si odpočinu. Pak uvidím, jak se o opylovače postará
příroda a ochranáři. Konečně mají možnost dokázat, že i bez včel
a včelařů to bude fungovat!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.1.2024 09:03 Reaguje na Břetislav Machaček
A neměl jste v okolí řepku, co postříkali do květu proti dřepčíkovi? Oni ty nové postřiky fungují pomalu, že se to nepozná, ale jistě.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.1.2024 10:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Měl. Pole obhospodařuje zemědělec z blízkého Polska.
Snůška byla poměrně dobrá a včelstva zakrmená.
Pozdě bycha honit a tak nezbývá, než vyčkat, co
ukáže čas. U mne šlo o typické příznaky varooázy, následné loupeže mezi včelstvy a loupeže vosami, kterých bylo opravdu rekordně. Třicet let včelaření
a druhý kompletní úhyn(2005) mne už pomalu unavilo
a možná "vstanou noví bojovníci" kteří budou více
úspěšní a plní elánu včelařit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2024 17:06 Reaguje na Břetislav Machaček
chronická toxicita? https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/vlastnosti-ovlivnujici-vcely-u-pesticidu-aplikovanych-v-obdobi-kvetu-repky
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.1.2024 17:30 Reaguje na Slavomil Vinkler
Díky za zdroj. Zpětně to nelze prokázat a vinit
bez důkazů si nikoho nedovolím.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.1.2024 09:36 Reaguje na Břetislav Machaček
No dokázat vinu po 3-4 měsících nejde. Ale stejnou paseku to udělá i s jinými opylovači jako samotářky Asi to bude u nás TICH0 JARO.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

31.1.2024 09:40
POKUD by to myslel někdo vážně, tak zakáže postřik do květů zejména řepky olejky.
https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/vlastnosti-ovlivnujici-vcely-u-pesticidu-aplikovanych-v-obdobi-kvetu-repky
Mě zahynuly všechny 3 včelstva, ale až po 3-4 měsících. Zřejmě jde o chronickou otravu larev. Po této době nic neprokážete. A stejně to bude fungovat i na ostatní opylovače.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.2.2024 16:23 Reaguje na Slavomil Vinkler
Řada nových insekticidů cílí na larvy, protože dospělci neškodí. Jsou na bázi hormonálních látek, které brání ve vývoji larvičky. Ta, pokud se vylíhne, žije jen krátce.

U včelstev to znamená "vymření po přeslici".
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist