https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/o-kuliku-hnedem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

O kulíku hnědém

18.5.2024 05:24 | PRAHA (Ekolist.cz)
Kulík hnědý, ilustrační snímek.
Kulík hnědý, ilustrační snímek.
Kulík hnědý, jeden z glaciálních reliktů hnízdících v minulosti na našem území, během druhé poloviny 19. století prakticky vymizel. V dnešní době je jeho výskyt spíše vzácný a hnízdění na našem území není potvrzeno. Nadále je tak řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Tato případová studie se bude snažit odpovědět na otázky: Jaké faktory ovlivnily úbytek kulíka hnědého? A jak můžeme přispět ke zvýšení výskytu a hnízdění tohoto bahňáka na našem území?
 
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) z řádu dlouhokřídlých, podřádu bahňáků a čeledi kulíkovitých je ptákem s úzkou vazbou na vodní stanoviště, bažiny nebo mokřady případně sušší biotopy (Svensson, 2016: 132). Od ostatních kulíků se odlišuje především svou velikostí. Tento kulík je menší a zavalitější a dosahuje velikosti špačka okolo 20–23 cm. Dále se odlišuje nápadným širokým bílým nadočnicovým proužkem, který začíná nad okem a propojuje se vzadu na hlavě do podoby písmene V.

Výraznost zbarvení tohoto kulíka se mění. V létě jsou jeho barvy výraznější, kdy je například zmíněný nadočnicový proužek zvýrazněn tmavohnědým temenem a tmavým očním proužkem a jeho hruď bývá zbarvena do oranžovo-rezava. Naopak v zimě bývají jeho barvy tlumenější a světlejší. Samice kulíka bývají výrazněji zbarvené a samci mívají spíše barvy matné, často bývá ale poněkud obtížné určit pohlaví u tohoto druhu. V juvenilní fázi má kulík hnědý světlé až smetanově béžové barvy (Vinicombe, 2016 a Svensson, 2016). Kuriozitou tohoto druhu je výměna rolí u samce a samice, kdy se samci starají o mláďata a samice mívají i více partnerů (Holt, et al., 2002).

Mapa rozšíření kulíka hnědého.
Mapa rozšíření kulíka hnědého.
Foto | SanoAK: Alexander Kürthy / Wikimedia Commons

Výskyt

V Evropě je tento bahňák nejvíce rozšířen především ve Skandinávských zemích, dále pak také v Rusku. Jedná se o plně migrující druh, který nepřetržitě cestuje po celé Evropě a jeho rozsah výskytu je větší než 20 000 km2. Populace kulíka hnědého v Evropě dosahuje přes 10 tisíc dospělých jedinců, v Červeném seznamu je tak veden jako Least Concern – méně ohrožený druh (BirdLife International, 2016).

Hnízdním prostředím tohoto druhu je především tundra, vysokohorské biotopy jako například horské louky s holými kamenitými místy a chudým vegetačním pokryvem. Ve vnitrozemské arktické tundře jsou to pak stanoviště s mechem, nízkými trávami nebo lišejníky. Během zimy je jeho stanovištěm nejčastěji kamenitá a křovinatá step, polopoušť nebo orná zemědělská půda. Hnízda bývají tvořená v jednoduchém důlku v zemi nebo v travnaté kamenité tundře.

Kulík hnědý.
Kulík hnědý.

Jedná se o tažného ptáka, který po vyhnízdění opouští svá severská stanoviště a migruje na jih na zimoviště v severní Africe, odkud se na jaře vrací. Živí se především hmyzem (brouky, kobylkami, cvrčky nebo mravenci), pavouky, hlemýždi a žížalami. Dále se jeho strava skládá z listů, semen, bobulí nebo květů (BirdLife International, 2016; Bašta a Štursa, 2013).

Výskyt v České republice

V České republice se vyskytuje spíše vzácně, nejprokazatelnější je jeho hnízdění na hřebenech Krkonoš. Poslední hnízdění, které bylo v Krkonoších potvrzeno pochází z let 2001-2003 (Šťastný et al., 2006). Další výskyt tohoto kulíka v České republice je spojen s jeho jarním a podzimním tahem mezi Skandinávskými zeměmi a zeměmi severní Afriky (Vojtěchovská, n.d.; Mikuláš, 2020). Kulík hnědý je podle Ministerstva životního prostředí České republiky považován za druh kriticky ohrožený (podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Počet nálezů podle záznamů v Nálezové databázi ochrany přírody.
Počet nálezů podle záznamů v Nálezové databázi ochrany přírody.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | AOPK

Vymizení a ohrožení

Na našem území a v Evropě došlo k významnému poklesu výskytu kulíka hnědého v druhé polovině 19. století. Z důvodu pozemního hnízdění neunikl lidské pozornosti a jeho počet byl redukován sbíráním vajec a lovem dospělých jedinců (Bašta a Štursa, 2013). Dalšími důvody poklesu populace kulíka byly používání pesticidů na zimovištích a změna klimatu a s ní spojený přesun stanovišť do vyšších nadmořských výšek. (Ewing et al., 2020) Tento bahňák také není schopen osidlovat stanoviště s intenzivní pastvou nebo frekventovaným pohybem člověka. Důsledky tohoto ohrožení jsou degradace ekosystému, snižování počtu tohoto druhu a jeho přemisťování (BirdLife International, 2016).

Proč chránit kulíka hnědého?

Zajištění ekologické rovnováhy: Kulík hnědý je součástí potravního řetězce a reguluje populace bezobratlých.

Ochrana biodiverzity: Ochrana kulíka hnědého přispívá k zachování biodiverzity.

Ochrana a zachování stanovišť: Chráněním tohoto druhu podporujeme ochranu jeho přirozených stanovišť.

Záchrana ohrožených druhů: Ochrana těchto druhů pomáhá zachovat biologickou rozmanitost a prevenci vymírání těchto druhů.

Jak navrátit kulíka hnědého do krkonošské krajiny?

Kulík hnědý se na našem území objevuje pouze v období spojeném s jeho jarním a podzimním tahem a prokazatelně zde nehnízdí. V průběhu let došlo k ochraně jeho přirozených stanovišť a dále nedocházelo k lovu tohoto druhu. Bohužel ani tyto změny nevedly ke zlepšení situace, a kulík hnědý na našem území, až na pár výjimek například mezi lety 2001-2003, již nehnízdil. Z toho důvodu jedním z možných řešení, jak navrátit tohoto bahňáka zpět do krkonošské krajiny, je záchranný program, v tomto případě se jedná o repatriaci. Repatriace neboli navrácení původního druhu do míst, ze kterých předtím vymizel. V minulosti byla tato metoda využita například při vypouštění sýčka obecného do české krajiny (Suvorov et al., 2022).

Repatriace může probíhat několika způsoby: hard release, soft release a přikládání mláďat do existujících hnízd. Metoda hard release neboli vypouštění dospělých jedinců. V této metodě dochází k vypouštění například vytvořeného páru nebo mláďat s rodičovským párem. Během metody soft release dochází k umístění jedinců, narozených v zoologické zahradě nebo na záchranné stanici, do předem připravených adaptačních voliér. Zde jsou připravováni na lov v divoké přírodě.

Kulík hnědý.
Kulík hnědý.

Poté, co jsou mláďata schopna přežít venku, jsou umístěna do předem vybraných lokalit, kde jsou umístěna vhodná stanoviště (umělá hnízda), které jsou po nějakou dobu monitorována a dokrmována. Tato metoda je poměrně časově i finančně náročná, ale bývá nejúspěšnější. (Suvorov et al., 2022)

Poslední metoda přikládání mláďat do již existujících hnízd není v tomto případě možná, jelikož zde není potvrzeno hnízdění tohoto druhu. Uskutečnění záchranného programu by v tomto případě tedy znamenalo znovuvytvoření hnízdní populace. Z dostupných zdrojů není známo, že by proběhl nějaký typ repatriace kulíka hnědého na našem území.

Metoda soft release je v tomto případě nejvhodnějším postupem. V rámci repatriace by bylo vhodné navázat na jeho historická hnízdiště (Krkonoše a Hrubý Jeseník). Samotné získávání mláďat k repatriaci může být poněkud problematické. Známá populace hnízdící například v Rakousku, totiž není tolik stabilní a nedisponuje početnou populací – pouze 10 hnízdících párů od roku 2003 (Bassi el al., 2015).

Nejvhodnější by bylo, kdyby se k tomuto programu podařilo získat vejce či mláďata z početných hnízd ve Finsku, které disponuje 500-3000 páry, i tam ale populace klesá (Jokimäki a Kaisanlahti-Jokimäki, 2021). Jelikož jediné prokázané hnízdění kulíka hnědého bylo právě v Krkonoších měla by se na jeho repatriaci podílet především Správa Národního parku Krkonoše a její záchranná stanice.

Jak zajistit úspěšnost navrácení kulíka hnědého?

„Pouhé vypouštění ohrožených druhů do volné přírody bez jakékoli změny v prostředí by bylo jen opakováním původní situace. Pro úspěšnost tohoto projektu je potřeba znát ekologické nároky tohoto druhu“ (Kolář, 2012: 60).

Ochrana přirozených stanovišť: Udržování a obnova přirozených stanovišť, které poskytují tomuto druhu vhodné podmínky pro hnízdění. V tomto případě tedy vysokohorská stanoviště, horské louky nebo tundra v oblasti Krkonoš.

Snížení rušivých vlivů: Minimalizace rušivých vlivů jako jsou lidská činnost, které v minulosti velmi ovlivnily populaci kulíka, může pomoci chránit tento druh při hnízdění. V dnešní době jsou tomu lépe přizpůsobeny nově vzniklé ptačí oblasti, které by měly zajistit klidná hnízdící stanoviště. Ty mohou být spojena s oplocením kolem hnízdních oblastí nebo se zákazy vstupu do citlivých oblastí během hnízdění.

Monitoring a hodnocení: Monitoring jednotlivců vpuštěných do předem vybraných lokalit je velmi důležitý, jelikož nám umožňuje včasnou reakci na výkyvy a změny v populaci, případná rizika a hrozby.

Spolupráce na mezinárodní úrovni: Jelikož se jedná o tažné ptáky je zde velmi důležitá spolupráce na mezinárodní úrovni. I jiné evropské země jako například Anglie, se setkaly v průběhu let s významným poklesem populace kulíka hnědého, který byl způsoben, stejně jako na našem území, především zvýšeným lovem (Ewing, 2020, Simpson, 2021). Spolupráce na mezinárodní úrovni a zajištění vhodných podmínek na zimovištích v oblastech severní Afriky a jižní Evropy umožní přežití tohoto druhu a případný nárůst jeho populace.

Osvěta veřejnosti a zapojení neziskových organizací: Informování veřejnosti o důležitosti ochrany kulíka hnědého a podpora úsilí na ochranu jejich hnízdních oblastí může vést k větší ochraně tohoto druhu (Flousek, 2002).

Závěr

I přestože došlo ke zlepšení původních stanovišť tohoto bahňáka, nedošlo již k jeho samovolnému navrácení a zahnízdění v těchto lokalitách. Z toho důvodu by bylo vhodné zajistit záchranný program, v tomto případně repatriaci, díky které by mohlo dojít k navrácení kulíka hnědého do naší krajiny. Díky systematickým snahám ochranářských organizací, výzkumníků a ochránců přírody by tak došlo ke stabilizaci populace kulíka hnědého a mohla by být zajištěna jeho existence na našem území.

Jaké faktory ovlivnily úbytek tohoto kulíka? Jedná se především o negativní dopad lidské činnosti, kdy nejenom v České republice, ale i v Evropě došlo k výraznému poklesu populace kulíka hnědého. Tento pokles byl způsobem především zvýšeným lovem a vybíráním vajec tohoto druhu. Dalšími důvody byly například používání pesticidů na zimovištích a klimatická změna.

A jak můžeme přispět ke zvýšení výskytu a hnízdění tohoto bahňáka na našem území? V tomto případě by bylo nejvhodnější zahájení záchranného programu, během kterého by došlo k vypuštění mláďat kulíka hnědého na vhodných stanovištích v Krkonoších, případně jiných horských stanovištích. Dále je velmi důležitý monitoring jednotlivců doprovázen minimalizací rušivých vlivů v tomto prostředí a osvěta veřejnosti.

V případě pozitivního dopadu tohoto záchranného programu je důležité dále zlepšovat a udržovat ekologické nároky tohoto druhu.

Citace
Bassi, E., Viganò, E., & Scieghi, G. (2015). New breeding of Eurasian Dotterel Eudromias morinellus in the Italian Alps. Rivista Italiana Di Ornitologia, 84(1), 5–10. [cit. 6.5. 2024] Dostupné z: https://doi.org/10.4081/rio.2014.198
Bašta, J.; Štursa J. (2013) 15 Trampoty dvou starousedlíků: Lomikámen sněžný a kulík hnědý. 50 let Krkonošského národního parku. Správa Krkonošského národního parku. [cit. 30.4. 2024] Dostupné z: https://www.krnap.cz/media/ag5hgnpy/krnap_kniha_50_let_vnitrek_final_verze-pro-web.pdf.
BirdLife International. (2016). Eudromias morinellus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22693906A86574443. [cit. 30.4. 2024]. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22693906A86574443.en.
Ewing, S.R., Baxter, A., Wilson, J.D., et al. (2020). Clinging on to alpine life: Investigating factors driving the uphill range contraction and population decline of a mountain breeding bird. Glob Change Biol. [cit. 6.5. 2024] Dostupné z: https://doi. org/10.1111/gcb.15064
Flousek J. (2002). 9.Krkonoše. Natura 2000 v České republice Návrh ptačích oblastí. [cit. 30.4. 2024]. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/ramcovasmernice/dokumenty/cz/chu/ptaci_oblasti_navrh.pdf.
Holt, S., Whitfield, D.P. and Gordon, J. (2002). Potential reproductive rates in the Eurasian Dotterel Charadrius morinellus. Bird Study. 49(1): 87–88.
Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki. M-L. (n.d.) Eurasian Dotterel. Arctic centre. University of Lapland. [cit. 6.5. 2024] Dostupné z: https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/flora-fauna/Flying-Arctic/Eurasian-Dotterel-#:~:text=For%20nesting%2C%20the%20Eurasian%20Dotterel,be%20500%20–%203%20000%20pairs.
Kolář, F. (2012). Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu, Praha: Dokořán. ISBN: 978-80-7363-414-8
Mikuláš I. (2020). Seznam ptáků České republiky. Faunistické informace dle Vavřík, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech Republic. [cit. 30.4. 2024]. Dostupné online http://fkcso.cz/cz-list.htm.
Simpson, R., Simpson, E. (2021) British Summer-Visiting Breeding Waders. Wader quest. [cit. 6.5. 2024] Dostupné z: https://www.waderquest.net/wp-content/uploads/2021/04/British-Summer-Visiting-Breeding-Waders.pdf
Suvorov, P.; Jariabková, M.; Bušina. T. et al. (2022). Metodika repatriace v rámci Záchranného programu pro sýčka obecného v ČR. Záchranné programy AOPK ČR. [cit. 6.5. 2024]. Dostupné z: https://www.zachranneprogramy.cz/sycek-obecny/metodika-repatriace/
Svensson, L. (2016). Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Druhé vydání., Plzeň: Ševčík. ISBN: 978-80-7291-246-9
Šťastný, et al. (2006) Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001-2003. Vyd. 1. Praha: Aventinum. ISBN 80-86858-19-7.
Vinicombe, K. (2016). Příručka k určování ptáků: se zaměřením na podrobný popis snadno zaměnitelných druhů, Plzeň: Ševčík. ISBN: 978-80-7291-245-2.
Vojtěchovská, E. (n.d.). Kulík hnědý. Informační systém ochrany přírody. [cit. 15.4. 2024] Dostupné z: https://portal.nature.cz/w/druh-1197#/.


reklama

 
foto - Mičová Barbora
Barbora Mičová
Autorka je studentka magisterského oboru Environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.5.2024 13:00
Zajímavý článek a nikdo nic? Zajímavé... Tak se na to podíváme! Vzpomínám na postesknutí jednoho kolegy, že v momentě/roce, co se objevili na lokalitě (JM) krkavci (cca konec milenia), předtím pravidelně hnízdící bahňáci zmizeli.

Vzhledem k nárůstu početnosti všech predátorů, počínaje liškami (zajisté budou i na hřebenech hor), bych o repatriaci zřejmě neuvažoval. Ptáci na tahu vnímají kvalitu biotopu a jsou schopni vhodná místa využít/obsadit. Spíše by bylo dobré se zaměřit na stávající hnízdiště na severu, jejich kontrolu a ochranu. Totéž se týká zimovišť, ale i tahových cest - tam všude dochází k zástřelům (čejky, sluky, slučky...), dnes těžko pochopitelným.

Takže poděkování autorce za podnětný článek, dnes je ochranu dobré provádět na mezinárodní bázi a domácí někdejší hnízdiště monitorovat (FT i v noci). Např. jesenická populace sokola prakticky vylučuje návrat tohoto semikoloniálně hnízdícího druhu. A že výše zmínění krkavci kontrolují i hřebeny hor, asi netřeba připomínat. Prostě musíme si ujasnit priority...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist