https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/studie-stare-lesy-jsou-nedocenene.vazi-v-sobe-vice-uhliku-nez-se-myslelo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Studie: Staré lesy jsou nedoceněné. Váží v sobě více uhlíku, než se myslelo

5.6.2024 05:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vysoké zásoby uhlíku ve starých přirozených lesích jsou způsobeny přítomností velkých starých stromů. Ve všech studovaných lokalitách bylo 50 % kumulativní zásoby uhlíku v živé biomase obsaženo ve stromech o průměru větším než 60 cm.
Vysoké zásoby uhlíku ve starých přirozených lesích jsou způsobeny přítomností velkých starých stromů. Ve všech studovaných lokalitách bylo 50 % kumulativní zásoby uhlíku v živé biomase obsaženo ve stromech o průměru větším než 60 cm.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Studie, první svého druhu v Evropě, ukazuje, že potenciální uhlíkový zisk z ochrany, obnovy a pokračujícího růstu stávajících původních lesů (pralesů) a starých lesů s přírodě blízkou druhovou skladbou činí přibližně 300 megatun C02 ročně. Toto množství je vyšší než současné poutání uhlíku evropskými lesy a úroveň srovnatelná s cílem Zelené dohody EU pro rok 2030 pro odstraňování C02.
 
Na studii publikované v uznávaném vědeckém časopise Communications Earth & Environment se podílely Vědecké týmy z České zemědělské univerzity (ČZU) a z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ).

„Naše zjištění poskytují přesvědčivé důkazy o naléhavé potřebě zachování stávajících pralesů a starých lesů, což byl jeden ze závazků členských států EU v rámci Strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030. Současný stav lesů v Evropě není ideální, kácení starých lesů v Evropě i v ČR stále probíhá,“ říká Martin Mikoláš.

Podle zprávy EEA State of Nature in the EU z roku 2020 vykazuje pouze 15 % lesních biotopů v síti Natura 2000 příznivý stav ochrany, dodává Mikoláš.

Výzkum zahrnoval analýzu dat shromážděných v různých typech lesních stanovišť po celé Evropě a výpočet množství uhlíku uloženého v nadzemní, podzemní a mrtvé biomase stromů a v lesní půdě.

Studie zjistila, že zásoby uhlíku v původních a přirozených lesích (tj. lesích bez přímého vlivu člověka) byly v klimatických a lesnických dohodách a strategických dokumentech podhodnoceny, a proto i nedoceněny.

„Použití potenciální kapacity uhlíkového zásobníku v přirozených lesích jako ekologicky podložené referenční úrovně, které je možné ochranou starých lesů dosáhnout, odhaluje značné příležitosti pro mitigaci klimatické změny,“ vysvětluje Miroslav Svoboda, spoluautor studie.

Výsledky studie ukazují, že dosažení potenciální kapacity uhlíku v existujících starých (i hospodářských) lesích tím, že se trvale umožní jejich pokračující růst a samovolný vývoj, je důležitým prostředkem zmírňování změny klimatu, který má EU k dispozici.

Zelená dohoda EU zahrnuje Strategii EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030, která obsahuje závazek urgentně mapovat a chránit poslední pralesy a staré lesy v Evropě,“ pokračuje Zoltan Kun, jeden z iniciátorů studie.

„Tato studie potvrzuje, že ochrana stávajících pralesů a starých lesů a jejich obnova by nejen prospěla biodiverzitě a plnila závazek EU k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD), ale také podpořila Klimatickou dohodu EU významným přispíváním k cíli v oblasti absorpce uhlíku," dodává.

Důležitou roli hraje i přítomnost mrtvého dřeva, které v lesích zůstává až do úplného zetlení (což může dle dřeviny, velikosti a přírodních podmínek činit od několika desítek let až do cca 100 let) a s tím spojená vysoká zásoba uhlíku v půdě.
Důležitou roli hraje i přítomnost mrtvého dřeva, které v lesích zůstává až do úplného zetlení (což může dle dřeviny, velikosti a přírodních podmínek činit od několika desítek let až do cca 100 let) a s tím spojená vysoká zásoba uhlíku v půdě.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Není proto náhodou, že vědci z VÚKOZu, kteří se na uvedené studii podíleli, rozbíhají od ledna společně s 15 výzkumnými organizacemi z 9 evropských zemí další rozsáhlý a podrobný výzkum na toto téma v rámci evropského projektu Horizon Europe - WILDCARD. V něm budou kromě kalkulací zásob uhlíku v živé i tlející biomase a v půdě analyzovány i změny biodiverzity různých skupin organismů (cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, hmyz, půdní mikrobiom a další) po upuštění od dalšího hospodaření, a to nejen v původně hospodářských lesích, ale i na zemědělské půdě.

„Plné využití spontánních přírodních procesů je velice lákavé. Musíme ale porozumět tomu, co přesně se děje, když člověk v krajině nebo její části zcela přestane hospodařit," říká Pavel Šamonil, vedoucí jedné části začínajícího čtyřletého projektu.

„Naším úkolem bude zjistit, kde a jak dochází k největším synergiím, tj. ke zvyšování zásob uhlíku i biodiverzity současně; tedy kde ‚nedělat vůbec nic‘ bude nejvýhodnější“, dodává k tomu Kamil Král.

To že je ochrana starých lesů horké téma i přímo v České republice mimo jiné ukazují i další studie a nemalá mediální a společenská pozornost, které toto téma poutá. Za zmínku stojí např. nedávný článek o zatím téměř nechráněných starých lesích sledovaných vědeckou skupinou z ČZU, publikovaný v týdeníku Respekt, či připravované memorandum o vyváženém způsobu hospodaření ve starých bučinách Ždánického lesa a Chřibů.

Fakta

Informace o zásobách uhlíku v primárních a starých lesích je zásadní pro plnou funkčnost článku 5 Pařížské dohody, směřující ke stabilizaci koncentrace CO2 v atmosféře. Zásoba uhlíku v původních a starých lesích s vysokým stupněm přirozenosti a ekologického fungování představuje potenciální uhlíkovou kapacitu ekosystému v krajinném měřítku.

Potenciální kapacita zásoby uhlíku je ekologicky podložená referenční hodnota, která zajišťuje konzistentní informace o:

  • ztrátě zásob uhlíku, ke které v minulosti došlo v důsledku lidské činnosti;
  • potenciálu zvýšení zásob uhlíku v lesích obnovou a ochranou starých lesů, což představuje upuštění od jejich dalšího obhospodařování a jejich trvalé ponechání samovolnému vývoji;
  • stanovení ztrát uhlíku v důsledku hospodaření.

Vysoké zásoby uhlíku v původních a starých přirozených lesích jsou způsobeny přítomností velkých starých stromů. Ve všech studovaných lokalitách původních a přirozených starých lesů bylo 50 % kumulativní zásoby uhlíku v živé biomase obsaženo ve stromech o průměru větším než 60 cm (rozmezí 40-80 cm pro různé typy lesů).

Dále přítomností mrtvého dřeva, které v takových lesích zůstává až do úplného zetlení (což může dle dřeviny, velikosti a přírodních podmínek činit od několika desítek let až do cca 100 let) a s tím spojenou vysokou zásobou uhlíku v půdách.

Aby bylo možné využít potenciál evropských lesů ke zmírnění dopadů změny klimatu, je ochrana pralesů a ochrana a obnova přirozených starých lesů výborným řešením. Tyto lesy ukládají velké množství uhlíku ve stabilních a odolných ekosystémech. Ochrana a obnova těchto lesů zabraňuje uvolňování uhlíku do atmosféry v důsledku těžby dřeva a narušení půdy.

Zvýšené ukládání uhlíku v lesích lze dosáhnout tím, že se stávajícím lesům umožní zestárnout tak, aby dosáhly maximální uhlíkové kapacity. Použití referenční úrovně uhlíkové nosné kapacity z původních lesů (pralesů) umožňuje odhadnout migitační potenciál plynoucí ze zvýšené ochrany stávajících lesů.

Odhadované roční odstranění 309 Mt CO2 prostřednictvím ochrany, obnovy a pokračujícího růstu stávajících lesů je vyšší než aktuálně odhadované množství uhlíku poutané v lesích v EU (2021: 289 Mt CO2). Toto množství je zároveň srovnatelné s cíli obsaženými v Geen Deal (odstranění 310 Mt CO2 pro rok 2030).

Zvýšení ukládání uhlíku ve starých lesích je proto vynikající, a přitom jednoduchou strategií zmírňování klimatické změny. Přirozené lesy ponechané samovolnému vývoji poskytují kromě vysoké záruky bezpečného zadržování uhlíku i vysokou biologickou rozmanitost a další ekosystémové funkce, např. zadržování vody v krajině.

Přirozené lesy ponechané samovolnému vývoji poskytují kromě vysoké záruky bezpečného zadržování uhlíku i vysokou biologickou rozmanitost a další ekosystémové funkce, např. zadržování vody v krajině.
Přirozené lesy ponechané samovolnému vývoji poskytují kromě vysoké záruky bezpečného zadržování uhlíku i vysokou biologickou rozmanitost a další ekosystémové funkce, např. zadržování vody v krajině.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Relevantní politické strategie

Strategie pro biologickou rozmanitost Green Deal do roku 2030 (https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en)

Cíle zelené iniciativy EU:

1. Potřeba co nejdříve zmapovat a chránit pralesy a lesy s dlouhou kontinuitou vývoje. https://environment.ec.europa.eu/publications/guidelines-defining-mapping-monitoring-and-strictly-protecting-eu-primary-and-old-growth-forests_en

2. Konkretizace území, ve kterých by státy EU měly rozšířit stávající oblasti Natura 2000 (30 %) s přísnou ochranou a oblastí s velmi vysokou biodiverzitou a klimatickou hodnotou (10 %).

3. Obnova rozsahu a funkčnosti lesních ekosystémů – dosažení pozitivního trendu u ukazatelů stavu lesních ekosystémů včetně stojícího a ležícího mrtvého dřeva, nerovnoměrného stáří lesů, propojenosti lesů, množství běžného lesního ptactva a zásoby organického uhlíku v celém ekosystému včetně půd.

4. Zákon EU o obnově přírody čeká na konečné schválení v Radě Evropy https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en, ale je zamrzlý https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/47023/governments-freeze-eu-nature-restoration-law/.

5. Zákon o monitorování lesů navržený Komisí s cílem zaplnit stávající mezery v informacích o evropských lesích a vytvořit komplexní znalostní základnu o lesích https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5909

6. Přírodě blízké pokyny pro lesnictví jsou schváleny https://environment.ec.europa.eu/publications/guidelines-closer-nature-forest-management_en.

Nyní byly vytvořeny kvalifikované cíle EU pro efektivní plánování a řízení přírodě blízkého lesnictví, protože staré klasické cíle byly založeny na porostech, které postrádaly velké stromy.

CBD Global Biodiversity Framework: https://www.cbd.int/gbf


reklama

 
foto - Mráčková Karla
Karla Mráčková
Autorka je tisková mluvčí České zemědělské univerzity.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (47)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

5.6.2024 09:51
Studii chápu. Trochu mi ale chybí úvaha, čím nahradíme obnovitelný materiál z těch lesů, které v Evropě necháme zestárnout. Dovezeme dříví z Brazílie, Indonésie nebo Sibiře? Nahradíme konstrukční a nábytkářské dříví plasty z ropy nebo cementem z Balkánu a ocelí z Číny a Austrálie? Opravdu to potom v tom celkovém součtu vyjde kladně (tedy z hlediska uvolňování CO2 záporně)?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.6.2024 10:29 Reaguje na Dalibor Motl
1*
Odpovědět
su

5.6.2024 12:42 Reaguje na Dalibor Motl
Odpověď je jednoduchá - stačí kácet lesy mladší. Nač potřebujete prkna z více jak 100 nebo 150 let starého stromu????
Odpovědět
JM

Josef Mozek

5.6.2024 13:03 Reaguje na
A jak vzniknou staré lesy, když se ty mladší budou kácet? Je na to taky jednoduchá odpověď? Nebo že by těch starých bylo tolik, že další nejsou třeba?
Odpovědět
su

5.6.2024 13:32 Reaguje na Josef Mozek
JE - podívejte se na tu studii - hovoří se v ní o primárních lesích (viz - The area of primary temperate and boreal forest currently identified is 3.2 – 4.9 Mha (2 - 3%
of forest area) - takže je to jen malé procento lesů. Všechny hospodářské lesy, které se těží na dřevo nejsou NIKDY staré. Nebo snad chcete tvrdit, smrk, které se těší ve 100 letech je starý, když se může dožít přes 300 let? nebo, že dub, který má mýtní věk 140 - 160 let je starý, když se může dožít přes 500 let????
Odpovědět
JM

Josef Mozek

5.6.2024 15:30 Reaguje na
Proč mi podsouváte blábol, který jsem nenapsal, a jehož autorem jste vy.
Samozřejmě, že starych lesů je málo, a samozřejmě se kácí lesy mladé, což je hovadina, pokus je to na topení. Na dřevo stavební by stačilo minimální procento z výměry lesů.
Vždy jsem to napsal minule celkem jasně, tak nevím, co jste na tom nepochopil
Odpovědět
su

5.6.2024 15:43 Reaguje na Josef Mozek
Nevím jaký blábol máte na mysli, jen jsem upozornil abyste se podíval do té studie, jaké lesy vlastně hodnotili. Ale to je jedno, vy to určitě nevyřešíte a já taky ne.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.6.2024 10:05 Reaguje na Josef Mozek
A kolik byste těch starých lesů chtěl?
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

5.6.2024 13:38 Reaguje na
Běžné stáří mýtních porostů v hospodářském lese je 90-120 let u smrku nebo 120-160let u dubu. Na tuto dobu obmýtí se běžně lesní hospodaření plánuje a generace lesníků se o lesy starají tak aby se takového věku dožily ;) Stačí nahlédnout do hospodářských plánů nebo osnov. Pokud za starý les považujete vše starší 100let půjde hrubým odhadem o 10-12% rozlohy současných hospodářských lesů. A to by už bylo hodně znát na objemu využitelného dříví.
Odpovědět
su

5.6.2024 13:43 Reaguje na Dalibor Motl
S vaším mýtním věke souhlasím - stačí tedy nekácet lesy starší 120 - 160 let, dle druhu dřeviny - howgh )).
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

5.6.2024 14:53 Reaguje na
Takové nařízení povede jenom k tomu, že se hospodářské lesy budou preventivně kácet dřív "aby se to stihlo na jistotu". Ono taky může dojít k plošnému zákazu MU těžeb na 2-3 roky kvůli větrné nebo hmyzí kalamitě a potom 122 letý les vám už "smrťák" nevezme, když mu v Tanvaldu po lokále běhá ten chlap s kudlou v zádech.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.6.2024 15:11 Reaguje na Dalibor Motl
Za ten první vstup rovněž za 1* Řekl bych, že se se jedná o účelové studie, neb les jako takový v době růstu (VŽDY) ukládá uhlík. Dosavadní systém našeho hospodaření beru jako optimální, s tím, že jsem pro více tzv. biotopových stromů.

Jinak VŽDY po těžbě zůstanou v zemi kořeny, což je cca 1/3-1/2 objemu stromu a u listnáčů KAŽDÝ ROK zůstane na místě opadanka (listí k zetlení).

Z dosavadní praxe plyne, že optimální mýtní věk je někde kolem 100-140 let, což se zpravidla dodržuje. Např. prase může růst hodně nad 2q, ale normálně jde na jatka při váze 90-120 kg, neb dále je výkrm neekonomický - přibírá sádlo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.6.2024 10:22 Reaguje na Dalibor Motl
Tak na začátku minulého století u nás mělo být porostů starších 100 let asi 3 %. Nyní to má být 20%. Pokud se protáhne obnovní doba větších celků na 40 let(osobně bych nic neměl proti 60 letům) tak máte při domýcení posledních starých stromů v tom celku již další stromy ve věku těch 40 ( 60) let a navíc tam ještě máte případně ponechané výstavky. Já tomu říkám trvalá udržitelnost. Každý les nakonec podlehne rozpadu. Tedy i ten bezzásahový. Jde o tom co tam bude pak a jak ta další generace bude vypadat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.6.2024 10:07 Reaguje na Dalibor Motl
Uvádí se , že v současnosti máme 20% porostů starších sta let.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 10:46
Význam takové evropské studie, s klapkami na očích, zviditelňujících jen tento kontinent je směšný. To, že se globálně vysoká zeleň člověkem vykrádá a ztrácí, a tudíž není čím vázat uhlík z atmosféry na ostatních kontinentech vědce nezajímá? Upřednostňovaná "moje malá evropská zahrádka" vývoji planety nepomůže. Ale klidně si zas dál válejte tu svoji kuličku, když jste za to placeni.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.6.2024 12:08 Reaguje na Josef Střítecký
Takovou koncepci má i gryndýl. Vše špinavé z Evropy jinam i kdyby
to tam vyráběli ještě špinavěji. U nás z hospodářských lesů udělat
pralesy, aby se jinde pralesy kácely pro naše potřeby. Naše pole
zatravnit a nebo na něm pěstovat paliva, aby se jinde musela pole
dělat na plochách po vykácených pralesích. Ono to je koloniální
politika, kdy jsme za skleněné korálky kupovali zlato a otroky.
Dnes otrokům něco zaplatíme nepodloženými penězi v naději, že
nikdy nedojde na situaci, že za ty potištěné papírky bude někdo
chtít skutečné hodnoty. Zářným příkladem bývala a je koloniální
Anglie, která se za války neobešla ani bez dovozu potravin u
kterých byli zvyklí, že je dovážejí z kolonií. Nyní se tak chová
celá EU, která dováží kdejaký prd, který kdysi uměla dělat sama
a dokonce to uvádí jako úspěch ochrany přírody a klimatu!
Odpovědět
su

5.6.2024 12:40 Reaguje na Josef Střítecký
Kdybyste se o problematiku více zajímal Vy, tak byste věděl, že vědce zajímají i jiné kontinenty:
2020 - Understanding the importance of primary tropical
forest protection as a mitigation strategy - https://doi.org/10.1007/s11027-019-09891-4
2020 - Recognizing the importance of unmanaged forests to mitigate
climate change - DOI: 10.1111/gcbb.12714
2021 - Russian forest sequesters substantially more carbon
than previously reported - https://doi.org/10.1038/s41598-021-92152-9.
2023 - Integrated global assessment of the natural
forest carbon potential - https://doi.org/10.1038/s41586-023-06723-z
...takže asi tak...
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 12:55 Reaguje na
Jde o to, že když někoho něco zajímá, tak to ještě neznamená, že takový člověk něčemu pomůže. Analýzy, --- jedna za druhou, a co z toho? Dokonce si protiřečí. Budete taky někdy něco syntetizovat?
Odpovědět
su

5.6.2024 13:22 Reaguje na Josef Střítecký
Nevím, v čem si protiřečí uvedené studie.
Odpovědět
PE

Petr Elias

5.6.2024 12:54 Reaguje na Josef Střítecký
Jóóó to chce fištrón kritizovat studii výhradně zaměřenou na Evropu za to, že není globální. :D :D Ale máte fanouška, také takového velemyslitele... :D

U Macháčka je jasné, že se tam nepodívá (to je ztracený případ), ale vám doporučuji otevřít si tu studii. Je tam taková část ,,Similar content being viewed by others,,.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 13:05 Reaguje na Petr Elias
Já tu studii nekritizuji, jen si myslím, že je zbytečná. Nedozvídám se z ní, k čemu je dobrá? A taky si myslím, že uhlík v sobě váže fotosyntéza. To, kam se pak uhlík ukládá je druhá věc. Že se ukládá do půdy je pravda, a je to dobře, ale uhlík je uložen i v prknech dřevostaveb, nebo v nábytku, atd. Vidím-li v lese tlející hmotu ještě neznamená, že takový les váže více atmosférického uhlíku. Už nadpis článku je zavádějící.
Odpovědět
su

5.6.2024 13:27 Reaguje na Josef Střítecký
To, že si to myslíte vy je asi tak důležité, jako když si obráběč kovů, co si doma léčí rakovinu plic slivovicí, myslí, že není důležité nechat se léčit od doktora medicíny. Váš názor je sice VÁŠ názor, ale nemá vůbec žádnou hodnotu ve srovnání s názorem těch vědců.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 13:37 Reaguje na
Na rozdíl od Vás jsem praktik. Dvacet let jsem se zabýval zalesňováním neproduktivních pastvin v Latinské Americe, Africe, i Mongolsku. A lesní školky, které jsme tam s kolegy vybudovali, slouží nápravě lidských škod doposud.
Odpovědět
su

5.6.2024 13:52 Reaguje na Josef Střítecký
To Vás šlechtí - ale nic z toho se netýká starých lesů a jejich schopnosti vázat uhlík.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

6.6.2024 15:22 Reaguje na
To se starých lesů týká velmi podstatně. Staré lesy v kontextu střední Evropy vznikly z přirozeného zmlazení nebo výsadby v ranném novověku a během průmyslové revoluce. Každý starý strom byl před 250-400lety semenáčkem. Jeho přežití v našem kontextu umožnilo masivní využití uhlí (a související pokles významu dříví jako paliva). To současně umožnilo obnovu a přežití "starých lesů" zejména v dopravně obtížných lokalitách. Bez zalesnění (přirozeného nebo umělého) vytěžených holin a "degradovaných pastvin" by naše země vypadala úplně jinak.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 13:50 Reaguje na
Ottoline Leyser, profesorka vývoje rostlin na Univerzitě v Cambridgeže popisuje: "Ve vzduchu je oxid uhličitý, který je spolu s vodou základem všech rostlin. To, že je vzrostlý strom vlastně tvořen ze vzduchu, je poměrně radikální představa. Je to ale tak. Rostliny využívají energii ze slunce a díky ní vytvářejí dvojné vazby mezi atomy uhlíku. Ty jsou základem všech molekul, které jsou schopny tvořit vegetaci, a zároveň se taky do nich ukládá obrovské množství energie. Chcete snad popírat, že popisuje fotosyntézu? Že je uhlík z atmosféry uložen i ve stavbách, stejně jako v půdě?
Odpovědět
su

5.6.2024 13:56 Reaguje na Josef Střítecký
A tím chcete jako říct co? dr. Heather Keith, špičková odbornice na lesní ekosystémy světového významu zase tvrdí, že staré lesy váží uhlík podstatně vydatněji než se myslelo....howgh
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

5.6.2024 18:33 Reaguje na
To, že rostliny využívají energii ze slunce. Tedy přes fotosyntézu. A pokud je lesní ekosystém v pořádku, tak probíhá ve všech stádiích věku. V mladých porostech na velkém počtu o životní prostor soupeřících "mláďat", - a když se jejich počet dospíváním (tedy cílenou výchovou)
redukuje, tak na zbylých starých stromech. Na nich je to pak opravdu viditelné. To ale neznamená, že mladé porosty přes fotosyntézu vážou uhlík méně. Je to založené na slunci, vodě a jakosti půdy, - bonitě stanoviště. Podmínky na stanovišti pak nemusí být celých 120 let vždy stejné, ale v průměru jsou hmotové přírůsty podle bonity jasně stanovitelné. A hmotový přírůst není nic jiného než vázaný uhlík.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.6.2024 10:31 Reaguje na
No a čím ty staré stromy váží ten uhlík, Dá se vysledovat a říci, že od určitého věku čím starší strom tim větší defoliace.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

5.6.2024 13:24
Divím se, že na takové "poznání" je třeba studie vědců. Už na ZŠ ve vlastivědě se šlo dozvědět, že stromy spotřebovávají obrovská množství C02 , a toto množství stoupá s rozměry stromů exponenciálně.
V dnešní době se vymýšlejí fantasmagorie s ukládáním CO2 pod zem, proč ne, někdo se na tom napakuje, zaplatí to ostatní lidi. ....ale zároveň
se připouští totální pitomost, a to topení dřevem, a ještě je to prý obnovitelný zdroj. Ano, za 80 - 120 let je obnoven, to je pravda. Jenže nechat lesy stát, proto je spekulanti nekupovali, chtějí prodat dřevo a ždimat dotace a další peníze.
Pokud by se malé procento státních lesů nechalo na stavební dřevo a na zbytek se nesmělo sáhnout, mohli bychom dále jet na uhlí jako dosud, lesy by CO2 z uhlí spotřebovaly.
Bohužel racionální uvažování v dnešní době nelze hledat skoro u nikoho, takže Kocourkov pokračuje.
Odpovědět
su

5.6.2024 13:33 Reaguje na Josef Mozek
No jo no, ne každý to má v hlavě geneticky od narození jako vy....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.6.2024 10:41 Reaguje na Josef Mozek
Opravdu myslíte vážně to co tady tvrdíte? Jen otázka, kam ten uhlík ty stromy v tom starém věku a při jejich přibližně maximálních rozměrech exponenciálně ukládají.
Ukládaní uhlíku pod zem? Vám se to nelíbí? Je to jeden ze spůsobů jak z atmosféry odčerpat uhlík. Neno že by ten uhlík najednou přestal být problémem? Je ještě jedno vysvětlení. Ochranáři by z toho nic neměli a to je nepřípustné uhlík neuhlík.
Na biopaliva se zeptejte například kolegů z Duhy. Já je nepropagoval a tak jak se to pojalo to považuji za přírodu ohrožující ekonesmysl.
No a lesy na které by se nesmělo šáhnout? I další generace po vás budou chtít lesy.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.6.2024 15:31
Ještě pro datmání uvedu, že známý vozil se svou cestovkou zájezdy z vyspělých zemí Západu. Pro ně byl neskutečný zážitek vidět datla č. - z toho plyne, že u nás těch hnízdních stromů/ mýtních porostů máme neskonale více, než vysněné země migrantů. Z toho plyne, že zvýšit stáří porostů je na místě tam, kde datel je (zatoulaná) rarita.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.6.2024 15:35
Jinak nemá cenu brát vážně trolí výlevy vředu (9x), který tak dlouho bude útočit na Vaše vzdělání a praxi, dokud "Vaše teorie neskončí v troskách".
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.6.2024 17:14
Lesy vážou uhlík jen formou zpoždění cca 200 let, než se rozloží. I pralesy. Nicméně zvýšit počet výstavků je užitečné kvůli biodiverzitě (např. ten datel, doupňák, strakapůd bělohřbetý...), ale na sodovkáč to skoro nemá vliv.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.6.2024 17:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
Mně v té souvislosti (kysličník) a vlivu na GO vadí, že se hovoří i o změnách proudění, aniž by se konkretizovala nějaká data. Mám zato, že průmyslová deforestace - za posledních cca 60 let plocha o rozloze Austrálie - má vliv jak na nárůst teplot, tak i změnu vzdušného proudění (i let doprava). Tak jako málo prší na Saharou, něco podobného provádíme v atmosféře s dílčími, nesnadno určitelnými a kvantifikovatelnými "úspěchy". Prostě ta změna klimatu má více příčin (i projevů), není to jen nárůst koncentrace sodovkáče. Takže lesy ano, raději hospodářské (a la Česko), než jen na štěpku či úplně vymýtit a dále pastva nebo zemědělství. Ale na toto téma příliš citovaných prací/studií nebude...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

5.6.2024 18:07 Reaguje na Karel Zvářal
Tím jsem chtěl říct, že lesy jako takové nebyly doceněny (viz Nikoliv zelená...) a že ten jejich (vysoký) věk není až tak podstatný, jako jejich absence na ještě nedávno zalesněném území.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.6.2024 08:20 Reaguje na Karel Zvářal
Model ohřevu povrchu dost zvýrazňuje albedo. A to lesy, zejména jehličnaté mají velmi nízké, tj. ohřívají. Nevím. Model je model, vždy je velmi zjednodušený a tak korelace se skutečností je otázná a extrapolace je už vůbec...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.6.2024 09:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ten zmiňovaný (průmyslový) úbytek pra/lesů je převážně v sub/tropických oblastech, kde se jedná o listnáče. Teprve loni přišli se změnou rozlišení (ze škály 8 na 200!-) - snímáno ze satelitů. Takže to, co bylo presentováno dříve, bylo HRUBĚ zkreslené (jestli máte 36,5° nebo 39 bylo fuk, rozsah 30-40). Jsem zvědav na nové zprávy k této problematice.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

5.6.2024 18:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
"Jen" na 200 let, to skoro nestojí za to .......
Ale dožívají se i mnohem vyššího věku, vyšší stovky let, i tisíce
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.6.2024 19:20 Reaguje na Josef Mozek
Ano, u nás některé stromy a zejména některé druhy stromů, co u nás nerostou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.6.2024 09:10 Reaguje na Josef Mozek
Vyššího věku se dožívají solitery co jako solitery rostli celý život. V porostech, kde jeden strom ovlivňuje druhý se ty stromy i po případném uvolnění takového věku asi nedožijí.
Odpovědět
RH

Robin Hudeček

6.6.2024 06:49
Studie má sice pravdu v tom, že staré lesy dokážou poutat vysoké procento uhlíku (to je dáno vysokým objemem dřeva, ve kterém je uhlík zabudován), nicméně podle mě takticky mlčí o faktu, že tyto staré lesy jsou schopné vázat uhlík jen do určité kapacity, a poté už nejsou schopné vázat další uhlík. Zatímco v hospodářských lesích je uhlík odebírán ve formě těženého dřeva, a pokud je tento uhlík rozumně zabudován do dřevěných výrobků s dlouhou trvanlivostí, je vlastně odstraněn (zakonzervován) z biogeochemického koloběhu uhlíku. A vytěžená plocha lesa je poté využita pro další zachytávání uhlíku.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.6.2024 10:48 Reaguje na Robin Hudeček
Bohužel tohle ekomag......nevysvětlíte. Ti mají své staré stromy a budou se o ně rvát do doby než žádný nebude.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

7.6.2024 09:43 Reaguje na Robin Hudeček
To je přesně ono. Přijde mi legrační, že jako stárnoucí člověk preferuji životní vitalitu, - a mladí ekologové horují za chřadnutí, a zkoumání jevů s tím souvisejících.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.6.2024 16:43
Doporučuji si přečíst článek v Neviditelný pes
NÁRODNÍ PARK: Za třicet let uschly na Šumavě miliony stromů
K tomu vyjímám:
Skutečnost, že se Národní park Šumava proměnil v standardní lesní těžařský závod není hlavní problém. Hlavním problémem Národního parku je nenapravitelná chyba progresivistické ochrany přírody, která zničila pralesní zbytky na Šumavě. Tato zelená politika zničila historii lesních pralesních fragmentů, které dělaly Šumavu nejcennějším lesním komplexem Evropy. Když vznikal Národní park Šumava, tak se v jeho lesích bylo lokalizováno 135 velkých částí původních lesů a rašelinišť. Každý takový fragment obsahoval nějaký přírodní unikát s výjimečnou částí nenahraditelného a nevyčíslitelného biotopu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.6.2024 16:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/narodni-park-za-tricet-let-uschly-na-sumave-miliony-stromu.A240606_141102_p_spolecnost_nef
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist