https://ekolist.cz/cz3/kultura/prehled-knih-a-filmu?pravo=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Višinková, Markéta; Kravčíková, Jana: Právo pro environmentální podnikání II.

rok vydání: 2012
Obálka knihy Právo pro environmentální podnikání II.Ochrana životního prostředí není jen věcí podnikatelů a správních orgánů, ale důležitou roli může sehrát také veřejnost. Pokračování publikace určené nejen studentům projektu „EkoInkubátor“ představuje především možnosti zapojení veřejnosti v řízeních týkajících se životního prostředí (občanská sdružení, proces EIA, územní plánování a povolování staveb). Publikace je doplněna o příklady z praxe právníků Ekologického právního servisu a obsahuje vybrané vzory podání. více

ÚZ č. 885 Stavební zákon a vyhlášky

rok vydání: 2012
Soubor 18 předpisů v aktuálním znění zahrnuje stavební zákon, dále všechny prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozsáhle byla novelizována vyhláška o technických požadavcích na stavby. Součástí publikace je věcný rejstřík stavebního zákona. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Podle stavu k 6. 2. 2012. více

Poláček, Bohumil: Mezinárodní říční doprava

rok vydání: 2012
Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem. více

Piknerová, Linda; Naxera, Vladimír a kol.: Globální vládnutí. Vybrané problémy

rok vydání: 2012
Cílem publikace je přiblížit problematiku globálního vládnutí a jeho dílčích aspektů, na nichž lze demostrovat ne/úspěchy globálního vládnutí v konkrétních oblastech. Vedle proměny charakteru a počtu aktérů ovlivňujících podobu globálního vládnutí je pozornost věnována otázkám přijímání mezinárodních norem a několika vybraným oblastem, na nichž lze principy globálního vládnutí názorně demonstrovat. Jako vzorové příklady byly vybrány tematické okruhy, o nichž se v souvislosti s globálním vládnutím, resp. mezinárodním/globálním managementem veřejných statků hovoří nejčastěji (vznik Mezinárodního trestního soudu, správa životního prostředí, Antarktidy a Arktidy, vodních zdrojů a vesmíru). více

Tůma, Miroslav: Jaderné odzbrojení. Utopie, nebo projev politického realismu?

rok vydání: 2011
Obálka knihyV rámci hledání odpovědi na otázku uvedenou v titulu publikace se autor snaží v části věnované vývoji po skončení studené války upozornit na hlavní důvody zintenzivnění zájmu o jaderné odzbrojení. Ztotožňuje se s tvrzením mnoha kontrolně-zbrojních expertů, že svým způsobem jedinečným projevem tohoto zájmu se staly výzvy bývalých předních amerických a dalších, zejména evropských politiků. Jednalo se přitom o osoby reprezentující odlišné politické strany a bývalé stoupence studenoválečnického myšlení a rétoriky. Nelze rovněž opomenout zvýšený zájem o posuzování slučitelnosti použití jaderných zbraní a jejich odstrašující funkce s normami mezinárodního humanitárního práva. Těžiště knihy spočívá v její druhé části zabývající se popisem a hodnocením hlavních kontrolně-zbrojních a odzbrojovacích aktivit uskutečněných v letech 2009 a 2010. Probíhaly v relativně příznivé atmosféře, která se vytvořila po nástupu nové americké administrativy, a představují první praktické kroky na dlouhé cestě k dosažení bezjaderného světa. více

Hřebíček, Jiří a kol.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích

rok vydání: 2011
Biologicky rozložitelné odpady (BRO), respektive bioodpady tvoří mezi komunálním odpadem (KO) v komunální sféře kvantitativně významnou skupinu odpadů. Způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí v obci i v jejím okolí. Publikace současně popisuje, jak zpracovat projekty pro Operační program Životního prostředí (OPŽP) týkající se systému separace bioodpadu v obcích a získat další dotace z jiných dotačních fondů. více

Petříková, Kristína a kol.: Metodika pěstování léčivých rostlin: puškvorce obecného, černohlávku obecného a smilu písečného

rok vydání: 2011
Obálka knihyMetodika pěstování léčivých rostlin: puškvorce obecného, černohlávku obecného a smilu písečného. Vysokoškolská skripta. více

Jančářová, Ilona: Právo životního prostředí pro bakaláře

rok vydání: 2011
Obálka knihyCílem publikace je seznámit s východisky a podat základní informace o právní úpravě na ochranu životního prostředí. Ve srovnání s učebnicí práva životního prostředí pro magistry nepokrývá řadu oblastí, jako je například nakládání s chemickými látkami, ochrana životního prostředí při využívání jaderné energie a řadu dalších a předkládané informace nejsou zdaleka tak podrobné. Uvedená stručnost této pomůcky by měla být kompenzována ilustrativními jednoduchými příklady, které však nemají za cíl nahradit výsledky rozhodovací praxe. více

Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš: Učebnice globalizace

rok vydání: 2011
Učebnice globalizaceGlobalizace představuje jedno z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat současnosti. Přesto jsou běžné představy o ní většinou vágní a zkreslené. Témata s globalizací úzce spojená – znečišťování životního prostředí, udržitelný rozvoj, proměna klimatu, populační růst či sílící migrace – jsou navíc hodně ožehavá, a proto je i debata často emotivní. Existují nejrůznější teorie o tom, co to globalizace je, jaké má příčiny a za co všechno může. Ale dá se globalizace vůbec definovat? Nemá pravdu spíše německý sociolog Ulrich Beck, který poznamenal, že „pokus definovat globalizaci se podobá pokusu přitlouci puding na zeď“? více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 37 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist