https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hana-mullerova-rozvoj-odolny-vuci-klimaticke-zmene-zamysleni-nad-druhou-casti-seste-hodnotici-zpravy-ipcc
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hana Müllerová: Rozvoj odolný vůči klimatické změně: zamyšlení nad druhou částí Šesté hodnotící zprávy IPCC

16.3.2022 | PRAHA
Země
Země
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jednotlivé části Šesté hodnotící zprávy (AR6) Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou představovány postupně. První část byla zveřejněna v srpnu 2021. Představení druhé části bylo tento týden do značné míry překryto aktuálními událostmi ruské agrese na Ukrajině. Můžeme jen doufat, že tento konflikt bude vyřešen co možná nejpokojnějším způsobem. Zároveň si ovšem můžeme být jisti, že klimatická změna i poté zůstane závažným dlouhodobým problémem celé planety.
 
V tomto komentáři se chci věnovat přiblížení obsahu právě zveřejněné části zprávy, se zaměřením zvláště na její společenské a právní souvislosti. Konkrétně bych ráda upozornila na zajímavý koncept tzv. klimaticky odolného rozvoje, což je koncept postupně Panelem formovaný a v této zprávě dopodrobna popisovaný.

Druhá část zprávy AR6 má titul Dopady, adaptace a zranitelnost, a už se tedy nevěnuje, jak z názvu vyplývá, popisu, rozboru a predikci projevů klimatické změny jako takové, ale analýze jejích dopadů na ekosystémy, společnost, ekonomiku a zranitelné skupiny. Zpráva existuje ve třech verzích podrobnosti: plná verze má 3 675 stran, technické shrnutí 96 stran a nejstručnější shrnutí pro tvůrce politik pak 35 stran. V případě nejkratší verze se můžeme těšit na český překlad, který připravuje Český hydrometeorologický ústav.

Východiskem zprávy je uznání vzájemné provázanosti, ale především vzájemné závislosti klimatu, ekosystémů, biodiverzity a lidské společnosti. Vědomí této provázanosti je zvláště urgentní, dáme-li je do kontextu se současným rapidním úbytkem biologické rozmanitosti, neudržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, degradací půdy a ekosystémů, rapidní urbanizací a demografickými trendy, pandemií a rostoucími sociálními a ekonomickými nerovnostmi. Zpráva argumentuje, že pokud společnost pochopí a uzná míru, komplexní povahu a závažnost klimatického rizika, povede ji to k posílení aktivit mitigace, adaptace a tranzice od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Poukazování na závažnost a možnou nevratnost dopadů klimatické změny přitom v průběhu vydávání hodnotících zpráv publikovaných IPCC již od roku 1990 neustále nabírá na síle. Pohledem zpět se zároveň bohužel ukazuje, že řada predikcí z minulých zpráv byla příliš mírná – tedy že skutečný vývoj je horší, než vědci očekávali.

Během historie zpráv IPCC můžeme identifikovat ještě jeden patrný trend: postupně se v nich více rozevírá šíře pohledu na problematiku klimatické změny, který začal původně jako „pouze“ pohled klimatické vědy, avšak čím dál více se rozšiřuje i o společenské aspekty problému.

V nyní vydávané zprávě proto nalezneme části o predikcích krátkodobých i dlouhodobých dopadů klimatické změny na lidskou společnost, o hodnocení dosavadních adaptačních opatření, o zranitelnosti a odolnosti. Pozornost se věnuje dokonce i etickému a právnímu konceptu klimatické spravedlnosti (climate justice), který je předkládán jako jeden z důležitých principů a kritérií pro plánovaná řešení, jejichž hlavní nastíněný směr zpráva shrnuje pod pojem rozvoj odolný vůči klimatické změně (též se lze setkat s patrně méně výstižným překladem klimaticky odolný rozvoj). V našich kruzích jsme zvyklí se tradičně opírat o pojem udržitelný rozvoj. Co je tedy klimaticky odolný rozvoj a jak se liší od udržitelného rozvoje?

Pojem rozvoj odolný vůči klimatické změně (climate resilient development, CRD) navazuje v nyní vydávané zprávě AR6 na již dřívější rozpracování tohoto pojmu v AR5. Má jít podle definice o takový model rozvoje, který integruje klimatickou mitigaci a adaptaci, a tím podporuje udržitelný rozvoj. Z toho vyplývá, že pojem klimaticky odolného rozvoje nechce koncept udržitelného rozvoje nahrazovat ani vytlačovat; má být jeho předpokladem. Můžeme dovodit, že podobně, jako pojem udržitelného rozvoje se opírá o pilíř ekonomický, sociální a environmentální (zde specificky zaměřený na klima), ale jeho hlavní pozornost se soustředí na procesy mitigace a adaptace, pro něž stanoví důležité podmínky.

Sociální aspekt rozvoje odolného vůči klimatické změně zdůrazňuje otázky klimatické spravedlnosti a rovnosti a potřebu zohlednění zranitelných skupin a regionů. Za nedílnou součást rozvoje a tranzice k nízkouhlíkové společnosti se proto považuje zvyšování sociální a genderové rovnosti a snižování chudoby. Podpora tohoto konceptu tak přináší rozšiřování přístupů založených na právech (right-based approaches), kterými se snaží zvláště chránit zájmy marginalizovaných skupin včetně původních obyvatel, žen, etnických menšin a dětí.

Environmentální (resp. klimatický) pilíř rozvoje odolného vůči klimatické změně klade zvláštní důraz na princip integrace, a to vlastně hned v trojím směru.

Za prvé, klimaticky odolný rozvoj integruje zájmy lidské společnosti s ochranou ekosystémů v podobě ochrany ekosystémových funkcí v planetárním měřítku. To vychází už z myšlenkového základu celé zprávy – z uznání vzájemné propojenosti a závislosti lidské a přírodní části světa.

Za druhé, rozvoj odolný vůči klimatické změně chce integrovat mitigační a adaptační snahy do vzájemně souladného a z dlouhodobého hlediska smysluplného celku. Klíčovou podmínkou tohoto typu integrace je správně nastavené plánování, které zohledňuje všechny důležité aspekty z komplexního pohledu a nehodnotí žádnou část klimatické politiky izolovaně. K jakému typu nesprávně zaváděných opatření může vést příliš úzce zaměřené a krátkodobé plánování, dobře ukazuje ta část zprávy, která se zabývá chybnou adaptací (maladaptation). O ní zpráva konstatuje, že od doby vydání páté hodnotící zprávy (AR5, 2014) se bohužel rozšířila v mnoha sektorech a regionech. Špatná adaptační opatření mohou ve výsledku ještě více zhoršovat zranitelnost lokality, být obtížně nebo příliš nákladně změnitelná či vést k ještě větším nerovnostem. Jako příklad zpráva uvádí pobřežní hráze (sea walls): ty mohou sice účinně chránit lidi a majetek v krátkodobém horizontu, ale z dlouhodobého hlediska mohou zablokovat zranitelnost oblasti a dopady rizik naopak zvýšit, protože, jak zpráva uvádí, pocit bezpečí následně vede k ještě většímu rozvoji v ohrožené pobřežní zóně, a tím k rozšiřování expozice riziku. Zpráva zdůrazňuje, že nesprávná adaptace nejvíce negativně dopadá na marginalizované a zvláště zranitelné skupiny, jako jsou původní obyvatelé, národnostní menšiny či nízkopříjmové domácnosti, a zvyšuje již existující nerovnosti. Proto optimální podobou adaptace, k níž bychom měli směřovat, je adaptace úzce propojená s rozvojem, přijímaná při vědomí účinnosti prováděných mitigačních opatření, taková, při jejímž plánování se zvažují všechny myslitelné dopady na různé skupiny obyvatel, zapojuje se co nejširší paleta aktérů a posuzují se potenciální dopady na různé sektory.

Třetí význam integrace je v rovině procesů a institucí. Jak zpráva zdůrazňuje, rozvoj odolný vůči klimatické změně je možný, pokud vlády, občanská společnost a soukromý sektor přijímají tzv. inkluzivní rozhodnutí, vycházející z rozhodovacích procesů s širokou účastí aktérů napříč úrovněmi správy, odvětvími a časovými rámci. Všichni aktéři by přitom měli směřovat spravedlivým a rovným způsobem ke slaďování různých zájmů, hodnot a pohledů, směrem k rovným a spravedlivým výsledkům. Výsledky by se měly zakládat na diverzitě znalostí o klimatických rizicích a zvolených cestách k řešení s ohledem na lokální, regionální i globální klimatické dopady, rizika, bariéry a příležitosti. Takový typ plánování a rozhodování je usnadněn mezinárodní spoluprací mezi vládami, ale na národní úrovni samozřejmě také účinnou spoluprací vlád v partnerství se společenstvími, občanskou společností, vzdělávacími institucemi, vědeckými tělesy a dalšími relevantními aktéry. K různým regionům je třeba přistupovat individuálně podle jejich specifik, neboť neexistuje jeden univerzální model, jak má klimaticky odolný rozvoj vypadat. Příležitosti rozvíjet se odolně vůči změně klimatu jsou ostatně v různých částech planety velmi odlišné.

Zpráva zároveň otevřeně konstatuje, že nyní převažující přístupy k rozvoji neodpovídají požadavkům rozvoje odolného vůči klimatické změně. Musíme mít na paměti, že naše nynější rozhodnutí a rozhodnutí učiněná v blízké budoucnosti budou následně určovat náš manévrovací prostor pro rozhodování ve vzdálenější budoucnosti. Škála podmínek, které umožňují klimaticky odolný rozvoj, se postupně zužuje s tím, jak se snižuje pravděpodobnost, že svět ještě může zvládnout omezit oteplování k hranici 1,5 °C. Pokud hranice oteplování překročí 2 °C, budou možnosti realizovat klimaticky odolný rozvoj ještě omezenější. Proto autoři nynější zprávy považují zdůrazňování potřeby právě tohoto typu rozvoje za mnohem urgentnější, než tomu bylo v minulosti, například v době přípravy zprávy AR5.


reklama

 
foto - Müllerová Hana
Hana Müllerová

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (126)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

16.3.2022 07:11
je to poněkud břidké, že nemá smysl to brát vážně, pokud jde jen o jednu stránku, plete se brambory s hruškama, Evropa s Afrikou a teplo ze zimou. Nejsou zohledněny politologické asociace, sociálně ekonomické, kulturní ani populační ani patologické jevy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 08:24
"Pohledem zpět se zároveň bohužel ukazuje, že řada predikcí z minulých zpráv byla příliš mírná – tedy že skutečný vývoj je horší, než vědci očekávali."

To znamená, že ten třetí, nejhorší vývoj emisí CO2, po kterém běžíme zcela nekompromisně, nepovede ke globálnímu oteplení o +5.7°C do konce století, ale výrazně dříve.
Což znamená konec lidské civilizace v tom lepším případě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
A ten horší případ je jaký;-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 11:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Mám to tam napsané.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 12:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte napsané, že lepším případem je konec lidské civilizace. Fajn, proč ne, třeba máte pravdu. Ale já se ptám, co je podle vás tím horším případem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:48 Reaguje na Svatá Prostoto
Ten nejhorší horší případ je Venuše, třeba jen ze čtvrtiny. To by vyhynul na zemi veškerý život.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.3.2022 14:14 Reaguje na Svatá Prostoto
příroda v nějaké formě přežije
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 14:45 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To si právě myslím taky. Ale samozřejmě já mám na rozdíl od Hanzla prd fantazii, ten už tu ze Země dělá Venuši:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 15:59 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Možná ano, možná ne. Na Marsu možná život byl, ale zatím nenašli ani stopu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 16:29 Reaguje na Pavel Hanzl
No, a my jsme mezi a život na Zemi byl i za podstatně odlišných podmínek, než jsou dnes. Takže pokud se bojíte o osud lidstva, ok, máte recht. Pokud o život jako takový ... o ten fakt strach mít nemusíte. Takový šváb vydrží o dost víc, než nějaké globální oteplování:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 17:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Otázkou je, kam se až bude oteplovat. Na Venuši je asi +400°C, proto píšu, že na Zemi by stačila čtvrtina. A to by nepřežil ani ruský šváb.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 17:32 Reaguje na Pavel Hanzl
"Zatímco na Zemi se vyvinuly nespočetné formy života, je Venuše doslova pekelnou planetou. Pod jejími oranžově-žlutými mraky z kyseliny sírové dosáhl skleníkový efekt apokalyptických rozměrů".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 09:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe, vy si fakt myslíte, že nějakým pálením fosilních paliv ze Země uděláme druhou Venuši:-)))? Já vím že je to dávno, co jste chodil do školy a že ta vlastivěda na prvním stupni asi byla výzva, ale ... ;-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 12:23 Reaguje na Svatá Prostoto
kdybyste nebyl hlupákem, nestal byste se medvědem.
Proč si o tom něco nepřečtete?
Z oficiálních, tj. recenzovaných zdrojů? Pošlu vám řadu odkazů, ale zatím je to zcela marný, protože to nečtete.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 16:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry vole plís, nějakých 6 stupňů toho vašeho globálního oteplení:-) ze Země Venuši neudělá, ani kdyby Hanzl na koze jezdil.:-)))
Ostatně, v takové křídě bylo tepleji o dost víc než těch vašich +5.7°C, bylo tu poměrně živo a nějaká Venuše překvapivě nikde:-))). Teda nikde ... na nebíčku jo:-).

Prostě vy a vaše vejšplechty a pak zoufalá snaha to nějak okecat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 16:23 Reaguje na Svatá Prostoto
kdybyste zase jen neplácal.
V křídě byl naprosto jiný ekosystém, který se vytvářel milióny let, dnešní by vyhynul komplet, člověk by tam přežil jen ve skafandru. Bylo tehdy i jiné složení vzduchu.
Jenže tím oteplováním na šest stupňů to teprv začíná, pyramidové jevy zvyšují teplotu a navzájem se násobí, kde je konec, nikdo neví. Ta Venuše je limistní stav, ale i 4x nižší globální teplota vyhubí úplně vše zcela spolehlivě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.3.2022 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
" ... dnešní by vyhynul komplet, ..."

Zase ty vaše ptákoviny, o kterých se vám zdálo ve vašich mokrých snech. Samozřejmě že by žádný ekosystém nevyhynul. Vy sice jo, ale nemyslím, že by to matičce Přírodě nějak joo vadilo:-).

Stejně furt jen brečíte a plašíte, ta byste to měl aspoň za sebou:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 17:03 Reaguje na Svatá Prostoto
To je jen váš nějaký pocit, že?
Proč si o tom něco nepřečtete?
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 18:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Klídek, když PH nemá argument, hodí do éteru Venuši. Snad ví, že pod aerosolovou vrstvu viditelné slunecni záření nepronikne, jen UV, takže řešit skleníkové efekty v aerosolu je mimo, když je tam i jiné složení prvků a úplně jiné reakce než na Zemi. Jestli chce řešit Sklenikový efekt někde, tak v té plynné vrstvě nad aerosolem tvořené z asi 95% CO2, aby to bylo srovnatelné s tvrzeními o CO2 na Zemi. Prostě ta 8.třída ZŠ chybí. Nebo že by PH něco o skleníkovém efektu v plynné sféře Venuše věděl a nechce nám to prozradit? A vůbec, Venuše je málo ambiciózní, co takhle řešit skleníkové efekt na Jupiteru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:36 Reaguje na Jarka O.
Kdybyste jen nekdákala a přečetla si to, co píšu.
Venuše je zcela limitní a na Zemi nestvořitelný příklad, jak funguje skleníkový efekt.
Ale my jdeme tímhle směrem poměrně vemi svižně a jen pár stupňů je pro nás fatálních. +50°C ve stínu je pro náš (středoevropský) ekosystém totální vražda a už naměřili +42.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.3.2022 08:53 Reaguje na Jarka O.
Jen taková drobnost - záření ve viditelném spektru na povrch Venuše dopadá. Sice cca 90% záření je odraženo, ale na druhou stranu Venuše dostává od Slunce mnohem víc energie než Země, takže na povrchu je to jak na Zemi když je zataženo (máme i fotografie). ;) Doporučuji si zopakovat 8. třídu ZŠ. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 16:59 Reaguje na Petr Eliáš
Fakt? Na Venuši je zataženo pořád a teoplota je kolem +400°C. Nevím, kde bych to na zemi hledal.
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.3.2022 07:48 Reaguje na Petr Eliáš
Ok, dík za info, Venuše je zajímavá, kdyby z ní PH nedělal dogma na nic. Ze složení plynů se dá odvodit, ktere záření je pohlceno nebo odraženo, ale ne kolik %. Tak ale na povrchu musí být hodně moc zataženo, ne, ta hustá aerosolová vrstva, která na Zemi chybi, je několikrát tlustší než atmosféra Země. Mě překvapují fotky ve VIS, ty jsou brane na povrchu? Pokud si vzpomínám na odkazy kdysi, byly to fotky v UV, X, nebo IR. Mám dotazy pro ZŠ: Proč vzniká na Venuši skleníkový efekt, když tam nejsou venušané ani průmysl? Podle teorií se od vzniku vesmíru vesmírná tělesa ochlazují, ne ohřívají, takže teplota na Venuši by po těch mlrd.let už měla být celkem v rovnováze. Co se děje s IR zářením ve vzduchoprazdnu, šíří se a jak, anebo vzniká až v kontaktu s plyny:-)?
Odpovědět
va

vaber

16.3.2022 08:50
honosnými málo, srozumitelnými větami a tisících stránkách je popsáno něco co lze shrnout do několika vět,
člověk si pod sebou podřezává větev,množí se, ničí planetu a nemůže tak dlouho vydržet, trvalý rozvoj je nemonžý
ale jak z toho ven ,když jsme zvyklí na pohodičku, majetek , peníze a nikdo nechce zchudnout
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2022 08:52 Reaguje na vaber
To je otázka za všechny prachy !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 09:03 Reaguje na vaber
Ta odpověď je dávno známá, je oponovaná, kritizovaná a stokrát dokázaná a jmenuje se Green deal.
Bohužel, velká část lidstva ho není schopna uvést do života a ta hlupší to ani nepochopí.
Odpovědět
va

vaber

16.3.2022 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
ne,ne Hanzl,odpověď je jít do Nebe ,tam bude krásně i bez grýndýlu,
to je tisíckrát dokázané, ne stokrát
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 21:44 Reaguje na vaber
"V nebi to nepotřebují a v pekle to už dávno mají." Víte o čem to mluvil Ronald Reagan?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud Green Deal není schopna velká část lidstava (a zatím to vypadá spíše na veškeré lidstvo) uvést do života, pak je koncept realizace Green Dealu (nikoliv jeho správných cílů v globálním měřítku ) zjevně nesprávně navržen. Důkaz jste si podal sám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 09:56 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je v tom, že nikdo nic lepšího nevymyslel.

Pokud musíte přeskočit zeď a nemáte na to dost silné nohy, tak musíte prostě trénovat. Pokud to nezvládnete, tu zeď prostě nepřeskočíte. Není to nic složitého.

Pokud by vám ale někdo dal žebříček nebo aspoň stoličku, šlo by to určitě lépe.
Já se snažím ten žebříček vydolovat z pana Vinklera, který je jediný obyvatel Zeměkoule, který ví, jak to udělat lépe a radostněji, ale mlčí jak partyzán.
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.3.2022 11:19 Reaguje na Pavel Hanzl
pamatuji si na jednu diskusi před 20 lety u táborového ohně, s kamarádem jaderným inženýrem a kamarádem ekoaktivistou humanitního vzdělání. aktivistova teze byla: "tak dobře, beru, přesvědčili jste mě, ještě ty vrtule, panely a baterie ještě nejsou dokonalé, ale když je budeme dotovat, tak získáme jako evropa technologický náskok nad amerikou a čínou a až to nebude potřebovat dotace, tak od nás ty vrtule a panely a baterie všichni budou kupovat."
kontrolní otázka: odkud vozíme panely a baterie?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:49 Reaguje na Lukas B.
Z Paroubkova Marsu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
To byla odpověď, věcná, jasná, dobře vyargumentovaná ... vy tu zase někdy fňukejte, že su na vás zlý:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 16:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Na blbou otázku se nedá dát chytrá odpověď.

Všichni přece ví, že my umíme vyrobit fv panel, taky jsme jej vymysleli, ale kupujeme jej z Číny protože je LEVNĚJŠÍ!!

To mám vysvětlovat polopatisticky všechno jak tutanům z první třídy ZŠ??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 16:28 Reaguje na Pavel Hanzl
A umíme jich vyrobit dost? Fakt jo?
A za kolik ... bo když se vám zvýší cena panelů, například, tak se vám to samozřejmě odrazí ve všem ostatním, výslednou cenu elektřiny nevyjímaje.

A pokud bychom ty panely fakt už dělali ... máme na ně komponenty, suroviny?

Vždyť se stačí podívat do Bolky na Škodu, jak jim to tam díky dojebaným dodávkám "jde".

Prostě to jsou zase ty vaše výkřiky do tmy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 13:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak si zkouším představit, jak si v ČR vyrábíme panely v množství, které by odpovídalo představám, které tady pan Hanzl pravidelně prezentuje...
A ještě nám zbývá, takže přebytky vyvážíme. :-))

Jo - a baterky bychom si taky mohli vyrábět sami! Proč ne?

Odpady vznikající při té výrobě budeme potajmu vozit do Antarktidy. Do Hamburka elektroauty a odtud pak elektroloděmi.

Že to není možné? No a co: Však on to vývoj brzy dořeší!...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 12:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale já ten žebřík nabízím a není o něj zájem. Zájem je pouze o bezvýsledný tréning nohou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak sem s ním.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
O globální uhlíkové dani a 100% dividendě přece již velmi dobře víte! Nedělejte donekonečna natvrdlého!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Nelze prosadit. Nepatný pokus, zkuste to znovu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 16:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to víte? Jste děd vševěd?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 21:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Toho jste si ještě nevšiml?

Dovedete si představit, že Rusi nebo Číňani budou platit zlým kapitalistům imperialistům nějakou daň za ropu a uhlí, které sami vytěží ze své zemi?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2022 10:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Zlým kapitalistům? Jakým?

A když se Rusi a Číňani na ochranu klimatu vyfláknou, k čemu je Green Deal týkající se 9 % světových emisí? Není to jen sebemrskačství?

Má-li být globální klimatický rozvrat aspoň nějak rozumně řešen, je třeba k tomu použít adekvátně účinný nástroj. Nenapadá mně nic jiného než globální daň z těžby uhlíku.

Zřejmě vás uspokojuje okopávat obru klimatické změny kotníky a úspěšně to tu pořád prezentujete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 18:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Pro Rusko a Čínu je OSN kapitalista a americký imperialista a nic mu platit nebudou.
Těch metod, jak se vysmekmout z té klimatické tragédie moc není a neznám jiný ucelený systém, než Green deal.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2022 10:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale v čem je ucelený?

Pokrývá sotva 1/10 globálních emisí a je závislý na voličích, zda si zvolí vlády, které budou cpát jejich obrovské peníze do chřánů "zelených" firem.

Ani mne nenapadá, jak vás nazvat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 10:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Heleďte, já to dělám fakt nerad. Upřímně a z celé duše. Zastávat se Hanzla. Ale nějaká celoplanetární uhlíková daň je fakt sci-fi. Zcela bez šance.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2022 11:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Já vám neodporuji!

Kolik věcí "evidentně bez šance" již bylo na světě přece jen prosazeno.

Svět se vyvíjí a pokud bude dalších 10 let ochrana klimatu stejně "úspěšná" jako doposud, možná se lidé přece jenom budou muset domluvit na jiném efektivním způsobu řešení a rádi vytáhnou koncept globální uhlíkové daně ze šuplíku i s tím, že už je ten koncept řádně kriticky prodiskutován a uznán jako efektivní řešení.

Předem něco zavrhovat kvůli "neprosaditelnosti" a kvůli tomu dobrou myšlenku nerozvíjet a nediskutovat nepovažuji za správné.

Stejně tak se asi bude muset lidstvo dohodnout na nějakém účinném konceptu, jak zamezit válkám nebo aspoň aby se výrazně snížila pravděpodobnost jejich vzniku.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 14:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Je zajímavé, že zde mnozí diskutující v čele s jejich nejaktivnějším mluvčím panem Hanzlem urputně hájí opatření, která jsou z hlediska fyzikálních zákonů zhusta nereálná a obecně extrémně drahá; a jsou přesvědčeni, že všechno co je na nich blbě, u některých dokonce na první pohled, prý vývoj vyřeší.
Kdo to vidí jinak, je podle nich ropák.

Ale zároveň zpochybňují opatření, která by z technického hlediska nenarážela na žádný problém - a vše co je u nich třeba řešit, je jen v oblasti politiky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2022 16:16 Reaguje na Karel Ploranský
Ono je to politicky ještě jednodušší. Je třeba jednou globální politickou akcí přijmout pravidlo, že ochranu klimatu předáme vhodně modifikovaném globálnímu trhu a dále již do toho politika vstupovat nebude, stejně jako se politika neplete do pečení housek a jejich prodeje. Tu akci by jistě OSN mohla zorganizovat.

Jenže politici se zjevně chtějí do ochrany klimatu montovat, protože jim s toho asi kanou nějaké výhody.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 19:24 Reaguje na Jiří Svoboda
...protože jim z toho asi kanou nějaké výhody.
Asi ?!!..
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 14:29 Reaguje na Jiří Svoboda
V zásadě nejsme ve sporu, lišíme se jen a pouze časovém horizontu uvažování ... já se přízemně držím své očekávané doby dožití:-))), a tam to opravdu nevidím ani smykem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2022 16:03 Reaguje na Svatá Prostoto
V pohodě!

Přece ta lidská blbost nemůže být nekonečná a aspoň občas se něco racionálního podaří prosadit. Ty současné klimatické veletoče a divadla pro 8 miliard diváků jsou opravdu nechutné.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Fungovalo by to, ale nejde to prosadit....
Green Deal prosadit jde, už se povedlo - ale ten zase nemůže fungovat, dokud budou platit fyzikální zákony.

Takže mám řešení: Změňme ty fyzikální zákony!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:26 Reaguje na Karel Ploranský
Přežranost a ropácké názory považujete za přírodní zákon? Fakt?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2022 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
To chcete klimatický rozvrat řešit propagací a chválou asketizmu?

A sám nejít vzorem?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 16:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Z Green dealu jste nečetl ani řádku, že?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2022 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě že četl. Soubor zbožných přání za 1.8 bilionu EUR na příštích 7 let.

Nevěřím, že se bruselskými klikami podaří závazky aspoň z části splnit.

Věřím, že se těch 1.8 bilionu EUR uvalí, drasticky to posílí byrokracii a korupci.

Pak snad nastane vystřízlivění.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.3.2022 14:18 Reaguje na vaber
to je pravda, proto se zaobírám spíš proto se spíš zaobírám socioekonomickými dopady a výchozími pozicemi oblastí. Pokud tento svět se má nějak udržet, nemůže se v Africe, blízkém východě, Čně a Indii množit jako krysy
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 19:41 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 09:27
Paní Müllerová, tak jak zprávu popisujete, z toho všeho prýští totální bezradnost s problémem klimatické změny cokoliv udělat. Vás neiritují kulaté fráze bez konkrétního obsahu a reálného mechanismu fungování, které v článku používáte a které jsou zřejmě odrazem zprávy?

Obdivuji Váš klid, s jakým tento stav přijímáte!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 09:57 Reaguje na Jiří Svoboda
Ten článek je skutečně složitý, ale bezradnost vidím spíše u vás.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 12:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Co užitečného jste si z toho čláknu odnesl vy? Já v něm vidím jen směs naivních představ, jak by to mělo fungovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2022 09:59
Autorka článku podala ze svého pohledu zcela jasný a výstižný názor , bohužel limitovaný absencí materiálně-fyzického povědomí o podmínkách udržitelného rozvoje v praxi.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.3.2022 12:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste si jen přečíst odsatvec začínající "Třetí význam integrace je v rovině procesů a institucí...."
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.3.2022 10:47
ona je otázka položena ve více stupních:
1. jestli jsou klimatoligické predikce správné. klimatologové a byznys navázaný na predikce tvrdí, že ano.
2. jestli je cestou evropský grýndýl? (když zbytek světa se něčeho takového nebude účastnit) a outsoucování evropské stopy do špinavých zemí (ostatně, jako je rozdíl mezi daní z příjmu a dph, tak by stopa měla být počítána nikoli z výroby v té které zemi, ale ze spotřeby) - na to je odpověď jasná - není
3. jestli je cestou expanze grýndýlu do světa? i kdyby to snad připadalo do úvahy, není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 10:56 Reaguje na Lukas B.
ad 1) Nejsou. Je to ve skutečnosti ještě horší: "Pohledem zpět se zároveň bohužel ukazuje, že řada predikcí z minulých zpráv byla příliš mírná – tedy že skutečný vývoj je horší, než vědci očekávali."
ad 2) grýndýl je zatím cestou jedinou, ale celý svět se do určité míry snaží jít tímtom směrem.
ad 3) zatím je. Znáte jiný postup? Sem s ním!! Nobelova cena vás nemine.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 11:42 Reaguje na Pavel Hanzl
" ... ale celý svět se do určité míry snaží jít tímtom směrem."

Ve značné části světa o něm nikdy neslyšeli. V drtivé části na něj v reálu, ne v nějakých prohlášeních, vysoka dlabou (Čína, Indie, Brazílie a podobně). Stačí pár ruských divizí na Ukrajině a rázem je prioritou energetická bezpečnost a nějaké klima fofrem letí na vedlejší kolej.

A dalo by se pokračovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 11:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Nejvíc OZE se staví v Číně, ani Indie, Brazílie taky nejsou mezi posledními.
Samozřejmě jeden mocný šílenec může převrátit všechno naopak, stačí vzpomenout na Ádu Hitlerojc, ekologie není jediný případ.

O OZE a grýndýlu neslyšeli asi jen v Rusku, jenže to dnes tvoří ještě!! asi 1.8% světového HDP.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2022 12:10 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE jako páteř moderní společnosti je klasickou ukázkou cimrmanovského hledání slepých uliček.
Potřebujeme robustní, odolnou a dlouhodobou soustavu výroby energie. Po odchodu z fosilu nic lepšího než JE nemáme.
OZE z pohledu nestability a surovinové náročnosti je špatné řešení. Mít kapitál investuji ho do jaderných technologií.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proč to dořiti nejdete vykládat evropským energetikům a pořád dokola prudíte tady?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.3.2022 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
O tom nerozhodují energetici, ale politici. Energetici jen skřípou zuby a žádají od státu kompenzece za způsobené škody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:20 Reaguje na Jiří Svoboda
A ti politici jsou tak hloupí, že dotáhli Německo na ekonomicky nejsilnější zemi Evropy.

Nemohli bychom si od nich pár takových hlupáků půjčit?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2022 14:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíš bych řekl navzdory politikům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 16:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Navzdory kremelské propagandě, která pořád mele, že za chvíli zbankrotují.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.3.2022 19:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Co furt melete o Kremlu?

Zkuste jen porovnat data, kdy se Německo dostalo na výsluní Evropy a kdy tam začalo zelené magoření. A pak se zamyslete nad souvislostmi.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 12:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Taky se tam pálí nejvíc kdejakého sajrajtu. To je jak kdybyste šel na svižnou procházku pro zdraví ... což samozřejmě fajn ... a pak si dal pečený bůček s osmi a k tomu pár škopků. Takže tohle neberu sorry jako.
A Brazílie to samé ... pár FVE to huntování pralesa fakt vytrhne.

V Africe taky mají jiné starosti ... množit se, vystřílet po sobě a nechcípnout hlady.
Austrálii máte vedle v článku. Sice už slibují, ale zatím ... "Austrálie silně spoléhá na tepelné elektrárny při produkci energie a je podle BBC druhým největším světovým exportérem uhlí, jehož spalováním vzniká skleníkový plyn CO2.".

Plus Amíci díky Rusku začínají jasně říkat, že OZE fajn, ale domácí těžba plynu a ropy, která zajistí jejich soběstačnost, je základ.

Takže ta skutečná realita a vaše představy ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 12:53 Reaguje na Svatá Prostoto
Takže jediná Evropa se snaží chovat zodpovědně. To tvrdím pořád.
Honba za mamonem Zemi zničí, to říkají zeleňáci už dost dlouho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.3.2022 13:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Zodpovědně se chová ten kdo přežije.
Opakem je právě EU a její gryndýl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 13:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte to zase naopak, jak dycky. Jak je to možný? Přežije ten, kdo nejrychleji střílí a vypouší nejvíc jedů, které zahubí všechny. Jeho samozřejmě taky, ale třeba posledního, voni sou hlava...
Odpovědět
LB

Lukas B.

16.3.2022 13:42 Reaguje na Pavel Hanzl
zodpovědnost je především zodpovědnost k rodině, sousedům, obci, regionu, zemi.... zodpovědnost vyjadřuje heslo "já proti bratrovi, já s bratrem proti sousedovi, já se sousedem proti celému světu". to jen z kořenů vytržená civilizace s atomizovanou rodinou řeší pitomosti a zapomíná na podstatné.

ano, mysli globálně, jednej lokálně je fajn zásada, ale mezi aktivisty všeho druhu je nápadný výskyt rodinné a sousedské patologie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 06:41 Reaguje na Lukas B.
Rodinná (klanová) struktura společnosti je dávno překonaná a dnes je to vyloženě brzda jekékoliv pozitivní změny. To vidíme v Arabských - muslimských zemích, kde není možno vytvořit občanskou, tj. zákonem se řídící, pracující společnost. Ta jediná je dnes schopna vytvořit bohaté lidské společenství.
Atomizace naší společnosti až do úrovně jedince vidím do buoucna jako dost problém, především demografický.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 11:06 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak byste prosím popsal bohaté země arabského poloostrova, tam nežijí v klanovém uspořádání nebo hodlají ho kvůli vaší hypotéze měnit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 12:27 Reaguje na Jarka O.
Jednoduše. NIC si nejsou schopni sami vyrobit, žijí POUZE z ropy a plynu. To, že se mezi sebou nervou je otázka až nechutného blahobytu, tluťoch se rvát nebude.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 13:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No. Ale prosperují, zákony mají, ale ne vaše -demokratické, nýbrž vlastní, dané tradicí a praktičností. spolupracují s kým chcou a demograficky dost vzkvétají, třeba Omán.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 16:27 Reaguje na Jarka O.
Jistě. Kdyby neměli ropu, pásli by stále velbloudy a vařili na jejich trusu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
No a? Jak spolu souvisí bohatství a klany? Kdyby není odpověď. I tady se topilo jinými palivy před 50 lety. Tak klany nemají budoucnost, jinde jste tvrdil, že národy nemají budoucnost, prostě plácat vám jde. Bulharsko např.je občanská společnost bez klanů a je chudé, a trusem tam zatím netopí, ale zato na rozdíl od arabských zemí vymírá. Ne, společenské vazby nejsou problém při prosperitě. Problém je ovlivňování zvenčí, korupce, vykořisťování, nečestnost politiků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:12 Reaguje na Jarka O.
Klanové společenství brání rozvoji velmi účinně.
Někdo šikovný, podnikavý si založí firmu na chytrou práci, jenže si nemůže vybrat šikovné zaměstnance. Musí zaměstnat blbého bratrance, věčně opilého bratra, několik strýčků, kteří neumí vůbec nic a sekretářku mu musí dělat jeho negramotná sestra.
A to je tam dominantní jev, naprosto běžný.
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.3.2022 07:53 Reaguje na Pavel Hanzl
To ale popisujete mafii, ne rodové klany. A lepší opilý bratr ve firmě než opilý soused. To by ale musel být kapitalista šéf klanu pěkný cvok, kdyby si takovými zaměstnanci nechal zruinovat obchod. Nemusíme taky chodit k Arabům, klany byly ve Skotsku i Irsku, a jak účinně je angličani zlikvidovali! Možná proto je Skotsko tak bezútěšné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 14:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže vono je vám prd platný, že se chováte zodpovědně ... eko, bio, green, askeze, světu mír ... když pak na vás nějaká hovada vlítnou a zakroutí vám krkem.

Celá léta se vám tu snažíme vysvětlit, že Evropa se musí v případě ochrany životního prostředí chovat zodpovědně, ale úplně stejně si musí udržet své postavení ve světě ... no, spíš ho posílit, bo jak se ukazuje, jmse slušně v řiti.

A marně, vy tu furt něco plácáte o tom, jak jsme nejlepší a jak nám to stačí a ... a pak Germáni zjistí, že půlka těžké techniku Bundeswehru je nefunkční.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 16:10 Reaguje na Svatá Prostoto
Náš problém je v naprosto příšerné podělanosti, protože na ta hovada máme vlítnot my a nečekat, až nás zmasakrují jek Ukrajinu.
Nebýt zbabělí, dali bychom hovadům počuni už na Krymu a vůbec žádná válka na Ukrajině by nebyla.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 16:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Koukám, že vás chytá nějaká čtvrtá ... nebo kolikátá:-) ... míza:-))).

A už jsem vám psal, co tu vlastně děláte. Kvér ještě udržíte a Ukrajina na takové čeká:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2022 17:34 Reaguje na Svatá Prostoto
Proč pořád jen kdákáte? Mám vám snad vysvětlovat i pojem NATO?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste to, ať se pobavíme:-))).
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 18:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Mluvte prosím za sebe a jděte jim prosimvásuž dát po té čuni. P. Hanzle, když jste jediný, který může, tak prostě musíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:06 Reaguje na Jarka O.

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 18:53 Reaguje na Jarka O.
Paní Jarko, ta zrůda rekrutuje ve velkém nejhorší nájemné vrahy z Čečenska a Sýrie a posílá je vraždit bratry Ukrajince.
Větší hovadství jsem v životě nězažil, vy ano?
Fakt nemáte pocit, že by mu měl někdo dát mohutně počuni?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.3.2022 15:13
Jinak tedy koukám, že místo na ekolist by to měla autorka poslat spíš do nějakého německého plátku.
Bo: " Ministerstva hospodářství a životního prostředí 8. března ve společném prohlášení uvedla, že Německo patrně neprodlouží životnost zbývajících jaderných elektráren. Vláda přitom ještě koncem února zvažovala, že by si jaderné elektrárny ponechala jako součást svého energetického mixu."

nebo

"K dosažení tohoto cíle se plánuje do roku 2030 výstavba pevninských větrných elektráren o instalovaném výkonu až 110 gigawattů, což je dvojnásobek současného stavu."

Takže oni na jedné straně vypnou JE, na druhé straně hodlají krajinu zkrášlit dvojnásobkem těch vrtulových potvor, který už tam teď mají víc než dost. To bude krajina jak zahrádka. Prostě Němci jako vždy, když už něco podělat, tak fakt důkladně ... do úplného konce.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-zmena-valka-armada-ekonomika-zdroje-paliva-ukrajina-rusko-invaze.A220316_085148_zahranicni_remy
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.3.2022 05:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Vždy si vzpomenu na cimrmanovskou hru "Dobytí severního pólu", kde je scénka prokazující, že ze severního pólu vždy jdete na jih ,ať už vykročíte jakýmkoli směrem.
Jinými slovy , ze severního pólu dále na sever nelze jít.

Mám takový divný pocit, že právě o toto se Němci pokoušejí .Asi o českou kulturu nestáli, divadlo prošvihli a nemohli se tedy poučit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 06:53 Reaguje na Svatá Prostoto
Němci pochopili pojem nacismus a od války vytvořili velmi progresivní, tj. bohatou a především plně demokratickou společnost, která je postavená na lidské práci a zákonu. Což jí dává stabilitu. Taky zachránila některé země (třeba nás) před možná fataálními problémy při imigrační krizi v roce 15.

Nikdo se ovšem nechová dle vašich (ani mých) představ a vypínání JE a závislost na ruském plynu se mi skutečně nelíbí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No, imigrační krize by nebyla krizí, kdyby si Shengen nehrál na otevřenou VNĚJŠÍ hranici. Klidně tu budu za nějakého jestřába, militaristu, antihumanistu a podbně, ale bez nějaké nové formy Pevnosti Evropa se neobejdeme. Dřív nebo později. Pokud tedy chceme tak nějak přežít.

Nic proti tomu, jak se Německo oklepalo z války ... ale je nutno říci díky komu a čemu ... a že toho dosáhlo opravdu hodně. No a co? To je nějaká záruka toho, že po tomto vzestupu nemůže dojít ... spíš nedochází ... k dalšímu sešupu?
A to je přesně to, co se tam dnes děje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 10:48 Reaguje na Svatá Prostoto
Ta vnější hranice byla otevřená v Řecku, dnes je tam už zeď. Krize s Běloruskem už byla natvrdo zablokována, kde vůbec všichni ti lidé jsou? Nezamíchali se mezi Ukrajince?
Němčourům pomohl zlý Američan a k žádnému sestupu tam nedochází, po koronáči a válce na Ukrajině to nemůže nijak závratně růst, taky není proč.

Nejsem si jist, že útok na JE v Záporoží nebyl jen provokace na Němce, by si nepřehodnotili jaderné vypínání.
Ve svinstvech a podrazech je Puťka génius.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
No, nejen tam, se to sem valilo, a plavalo, různě. Navíc to sem někteří retardi ve jménu humanismu ještě tahají. A jasně že se to tam utáhlo, ale trochu pozdě, na můj vkus. Navíc k tomu potřebujete Turky, bo ty ostrovy jsou jinak neuhlídatelné.

To je váš názor, já si myslím, že už tak 10-15 let to jde s Říší z kopce. A co bude se uvidí. Když budu umět předpovídat budoucnost, tak nebudu svůj talent marnit na ekolistu, ale někde, kde to víc hodí:-).

Němci nic nepřehodnotí, ti jsou momentálně totálně zblblí a ty JE prostě vypnou, kdyby je měli rozebrat v rámci akce Z. Navíc oni si ten plyn a elektřinu vždy koupí. Prostě na to mají. A že střední a východní Evropa bude klepat kosu ... na to kašlou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:17 Reaguje na Svatá Prostoto
S Říší jde to s kopce už od leninových dob, jak mě to vysvětlovali komáři až do okamžiku, kdy sami zbankrotovali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 08:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jde to s těmi Němčoury tak s kopce, že si
plyn a elektřinu koupí na rozdíl od nás, se kterými to jde prudce dokopce.
Voni sou hlava.....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.3.2022 14:00 Reaguje na Pavel Hanzl
No, oni za tu dobu zbankrotovat stačili:-). A prohrát dvě světové války ... jednu z toho přitom začít komplet, druhou ze 2/3 ... a rozjebat při tom celou Evropu.

Holt už zase přišel jejich čas něco pořádně zkur..t:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 16:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Němčouři vždycky doplatili na kamarádčoft s Rusem. K dyž byli nepřátelé (1. sv. válka), tak Rusy vyprásklai z Polska i Baltu, ale jak začal Hitler dělat Stalinovi užitečného idiota, tak to dopadlo tragicky.
Dnes se to zjistilo zavčas, ale výsledek je zase nejistý.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

17.3.2022 08:12
Klimatickými změnami jsou ohroženy hlavně ty oblasti, kde se lidé množí jak králíci. A je to proto, že oni nejsou ohrožení nějakými klimatickými změnami, ale právě tím, že jich je jako much. A z toho vyplývá i závěr, jak takové lidi ochránit. Ne tím, že se budeme snažit změnit klima, ale že je naučíme plánované rodičovství - zvládla to Čína, tak snad to zvládnou i jinde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 09:28 Reaguje na Richard Vacek
Hluboký omyl, ta klimatická změna je globální, nejvíc se projevuje na severu a stále zrychluje. A je celekm jedno, kdo půjde první a kdo poslední, výsledek je tragický pro všechny.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.3.2022 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak se pořád tak nebojte a nehororujte to. Mě už to přijde, že trpíte nějakou psychickou poruchou a v tom případě byste měl navštívit lékaře, myšleno bez ironie. Život půjde dál a vše si najde cestu samo. Lidé v době pazourků se také nezamýšleli nad tím, zda pro příští generace zbyde těch pazourků dost, tak to vše berte sportovně a užijte si život, dokud můžete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 10:40 Reaguje na pavel peregrin
Člověče nešťastná, já sem píšu jen čistou realitu 100x ověřenou a bláboly o pazourku jsou zcela mimo.
Z ničeho se nehroutím, mám to zapár a skutečné nebezpečí pro nás je dnes Rusko, ne klima.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 10:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Konečně jste napsal aspon jakous takous polopravdu, že skutečné nebezpečí není klima (krom toho, že klima nebylo nebezpečí tedy nikdy). Tak sláva.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.3.2022 11:11 Reaguje na Jarka O.
17.3.2022 10:40 ... si to někam poznamenejte, ať víte, jak dlouho mu to vydrží:-))).
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.3.2022 11:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Mám to. Vsadíme se, kolik minut tipujete, že mu to vydrží? Já tak hodinku, než dojdou nové notičky z Kremlu po obědě;-)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.3.2022 11:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Píšete sem nesmysly a bohužel intelektuálně nejste s to pochopit ten pazourkovký příměr. A Rusko pro nás nebezpečím není, to buďte ujištěn.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 16:31 Reaguje na pavel peregrin
Skutečně netuším, co má patzorek s globálním otepováním. A Rusko nebylo nebezpečí před měsícem ani pro Ukrajinu, jí třeba nevyhrožovalo, že jí vyrazí zuby, pokud vím.
Kolik tak až neskutečných pitomostí se tady ještě dočtu?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.3.2022 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Musíte začít konečně používat hlavu, logické myšlení a hlavně nevěřit jak ovce všemu, co do vás lijí mainstreimová media. Ale nebuďte smutný, ovcí je u nás dost a dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 07:49 Reaguje na pavel peregrin
Nemám věřit tomu, že Rusko páchá zločiny na Ukrajině, vraždí tam lidi a ničí vše, na co přijde?
Nemám věřit tomu, že vyhrožuje jadernou válku celému světu?
Nemám věřit, že mezinárodní soud v Haagu ho označilo za agresora a má OKAMŽITĚ zastavit to vraždění?

Můžete mi teda vysvětlit, čemu věřit mám?
Tomu, že USA mají vrátit Rusku Aljašku, což požaduje ministr zahraničí? Nebo tomu, že Rusko chrání Ukrajince před nacisty a fašisty?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2022 16:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Rusko je pro nás přímo smrtelné nebezpečí na letošní, a pokud to zdupeme, na pár dalších let.
Ale kilma bude spolehlivě fatální problém pro naše vnoučata, nebo spíš pravnoučata.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.3.2022 19:59 Reaguje na Richard Vacek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.3.2022 07:14
Dnes som narazil na veľmi zaujímavý článok: https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/uvaha-kdyz-rozum-nestaci-nastoupi-emoce.A220316_165835_p_spolecnost_wag

"Často se mluví o době postfaktické, kdy jsou fakta nahrazována emocemi, názorem. Podle výzkumu odborníků nizozemské Wageningen University & Research (WUR) a americké Indiana University se ve veřejném prostoru stávají fakta stále méně relevantními. A jejich místo zaujímají nevypočitatelné a nebezpečné emoce. Vědci analyzovali texty a jazyk milionů knih. Zjistili, že zhruba od roku 1850 v knihách výrazně roste počet „racionálních“ slov souvisejících s uvažováním, jako jsou „určit“ nebo „závěr“. Naopak „intuitivní“ slova související s lidskou vlastní zkušeností, například „cítit“ nebo „věřit“, z knih významně mizí. Tento trend racionality pokračoval až roku 1980. Pak se však najednou zlomil a od té doby se propadá, a to strměji, než předtím rostl. S úpadkem racionality nastupují emoce. Lidé byli okouzleni rozumem a jeho výtvory, pokud jim dokázali rozumět. Když tuto schopnost ztrácí, utíkají se do náruče emocí. Hledají si znovu nějaký příběh."

Je zaujímavé, že rast emócií a strata racionality koreluje s priebehom či príbehom Globálneho oteplenia.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 07:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Ani ne s globálním oteplováním, které je naprosto a ryze racionální záležitost, ale s mohutnou a celosvětově šířenou ruskou propagandou.
Právě ta je založena extrémně chytře na pocitech a emocích, především na nedůvěře. Konspirační teorie, rozeštvávání lidí mezi sebou pomocí zcela nesmyslných záminek, zcela evidentní lži politiků typu bullshit, považované za normální komunikaci s občany atd. atd. atd.
Nepochopitelnost věcí, které běžně používáme, v tom hraje taky významnou roli, což ruští demagogové dokáží mistrně využít.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.3.2022 08:54 Reaguje na Vladimir Mertan
To je tak když popírači nemají nic jiného než stupidní korelaci. :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

18.3.2022 14:02 Reaguje na Petr Eliáš
Kdy se pozná, že korelace je už stupidní;-)))?
Pak můžeme probrat kdo to bude posuzovat:-).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.3.2022 14:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Jak byste nazval Mertanem zjištěnou korelaci mezi globálním oteplováním a ztrátou racionality jinak, než stupidní postřeh?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.3.2022 16:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Prejdite si správu IPCC. Klimatickí vedci radi používajú heslo: "Situácia je ešte horšia ako sme čakali." To sú pre mňa čisté emócie nepodložené faktami. Samotných faktov a informácií je vo veľmi obsiahlej správe minimum. V podstate sú to všetko dohady ako to celé dopadne ak sa splnia predpoklady. Zase sa iba útočí na city a pocity. Bez dôkazov sa fyzikálneho vysvetlenia sa otepleniu priraďujú napríklad katastrofálne povodne v Nemecku, alebo požiare v Austrálii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.3.2022 16:48 Reaguje na Vladimir Mertan
Velmi hluboký omyl, jak dycky.
Vědci spočítají třeba, kolik ubude někde ledu, jaká teplota bude tam a tam, jaké sucho bude někde atd. atd. atd.
Vycházejí z velmi přesných měření současného stavu.
Za nějakých třeba 20 - 30 let ten samý prostor změří znovu a porovnají prognózy se skutečností. A to dělají průběžně a na různých místech.

Z toho vám vyjdou naprosto exaktní údaje, což je realita, neboli pravda. Žádné emoce do toho netahejte.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist