https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ivan-obrusnik-rostouci-ohrozeni-vlnami-horka.jsme-schopni-jim-celit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ivan Obrusník: Rostoucí ohrožení vlnami horka. Jsme schopni jim čelit?

6.5.2024
Vedro.
Vedro.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V posledních letech ve světě i u nás narůstá počet dnů horka (veder) a často i teploty v těchto nepříjemných dnech. Odborníci tento jev, který se stále více projevuje, dávají do souvislosti se změnou klimatu.
 
Pokud jde o tuto změnu především v Evropské unii, snaha států se soustřeďuje především na tzv. mitigaci tohoto jevu, která spočívá hlavně v prosazování snižování skleníkových plynů. Ukazuje se však, že úsilí řady států ve světě, zejména těch, které produkují největší množství skleníkových plynů, kam patří především Čína, Indie, Indonésie, Rusko případně i Spojené státy, je mnohem nižší než v zemích EU. V konečném výsledku proto globální emise skleníkových plynů celosvětově spíše rostou, než klesají, a následně neklesají projevy změny klimatu včetně dopady extrémů počasí s tím spojených.

Rostou tedy počty vln horka i jejich dopady, které jsou často spojeny periodami sucha. Rostou i teploty v průběhu vln horka, což ještě zvyšuje obavy občanů z jejich dopadů. Příkladem může být rostoucí (i když s poměrně velkými výkyvy) počet tropických dnů (s maximální denní teplotou vyšší než 30 °C) u nás v posledních třech dekádách, znázorněný na obrázku 1 [1]. Více než 20 tropických dnů bylo v letech 1994, 2003 a v zatím rekordním roce 2015 (26 tropických dnů!).

Je proto třeba s pravděpodobně dalším nárůstem tropických dnů počítat i v nadcházejících letech a také se na jejich dopady co nejlépe a také včas připravit.

Obr.1: Průměrný roční počet tropických dnů u nás od roku 1990, ČHMÚ, 2023 [1].
Obr.1: Průměrný roční počet tropických dnů u nás od roku 1990, ČHMÚ, 2023 [1].
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČHMÚ

Vlny horka mají obvykle negativní dopady na zdraví lidí. Poměrně dlouho tomu byla věnována malá pozornost, až do posledních dekád, kdy začaly dopady extrémních teplot působit i velké ztráty na životech. Např. v srpnu 2003 zasáhla především jihozápadní část Evropy vlna horka, která způsobila úmrtí více než 15.000 lidí pouze ve Francii. Většinou se jednalo o osamělé starší lidi, kteří si s takovou vlnou horka nedovedli, zejména ve velkém městě jako je Paříž, poradit.

Paříž je příkladem zesílení dopadů vln horka ve velkých městech, kde se zvýšenou měrou projevuje vliv tzv. tepelného ostrova, způsobujícího zvýšení teploty (až o několik stupňů Celsia) oproti oblastem s venkovním osídlením.

Tepelný ostrov vzniká tím, že přirozený povrch (louka, les, pole) je ve městech s velkým počtem stave nahrazen povrchem umělým (asfalt, beton, sklo). Ten pak mnohem více zadržuje teplo ze slunečního záření a způsobuje tak nárůst teploty ve městech.

Francie se však z této události poučila a učinila preventivní opatření včetně zlepšení výstrah na vlny horka a zvýšení uvědomění občanů. Proto, když v roce 2019 zasáhla Francii podobná vlna horka jako v roce 2003, nepřevýšily celkové ztráty Francouzů na životech počet 1460 [2]. Je z toho vidět, že zvýšení připravenosti na vlny horka je nejen nutné, ale že se vyplatí.

Vlny horka, jejichž počet postupně narůstá ve spojení s klimatickou změnou, se negativně projevují nejen ve Francii, ale i v dalších oblastech světa. V celé Evropě, zejména v její jižní části, zemřelo v sezóně od začátku června do začátku září 2022 vlivem horka téměř 61.672 lidí [3]!

Ale dopady vln horka u nás, i když dopady na lidské životy a zdraví nejsou tak velké jako na jihu Evropy, se postupně stále více projevují. A proto se na příchod těchto horkých vln a jejich dopadů na zdraví musíme co nejlépe připravit.

Obr 2: Ztráty na životech v Evropě v roce 2022 [3]
Obr 2: Ztráty na životech v Evropě v roce 2022 [3]
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Kromě možných ztrát na životech mají vlny horka negativní vliv na lidské zdraví. K dopadům horka patří dehydratace a vyčerpání lidského organismu, úpal, ztráta vědomí, a další dopady vyžadující zásah lékařské pohotovosti. Hrozí i šíření infekčních nemoci běžných v jižnějších státech Evropy směrem do střední či severnějších částí Evropy (malárie, horečka dengue, západonilská horečka, apod.). Rozšíří se také výskyt druhů komárů, které tyto dosud u nás neobvyklé nemoci přenášejí. Dochází i ke zhoršení stavu chronicky nemocných. Horko je nebezpečné i pro pracovníky v zemědělství, lesnictví,  záchranných službách, kteří jsou za horka vystaveni vyššímu riziku nákazy některou z těchto nemocí.

Z možných dopadů změny klimatu se dále budeme zabývat pouze vlnám horka a možností, jak se na ně prakticky připravovat a omezit tak jejich dopady především na lidské zdraví. Vzhledem k dlouhé „setrvačnosti“ změny klimatu a tedy i narůstání vln horka je nutné se na příchod horka co nejlépe připravit. Přitom budeme vycházet z našich praktických zkušeností z posledních let, které nám přinesly nárůst počtu tropických dnů, ale i větší výskyt velmi vysokých teplot.

Velkým přínosem jsou i dosavadní zkušeností ze zahraničí, ať již z Evropy či dalších částí světa v této oblasti. Musíme se proto snažit snižovat počty úmrtí, dopadů na lidské zdraví, životní prostředí i na další oblasti lidské činnosti působením horkých vln. Nezbytné je provádět opatření vůči horku na všech úrovních – státu, regionů, měst a obcí, a v neposlední řadě i u jednotlivých občanů.

A. Jak se projevují negativní dopady vln horka (extrémních teplot), a jaké jsou možnosti jejich snižování?

Zvýšení celkové odolnosti vůči vlnám horka resp. snížení zranitelnosti v řadě oblastí lidské společnosti je třeba to chápat komplexně zejména v následujících oblastech:

1) Předpovídání, varování a monitorování vln horka

Klíčovým předpokladem pro včasné a co nejpřesnější varování před vlnami horka je kvalitní předpověď počasí, ze které pak vycházejí konkrétnější výstrahy na přicházející horké dny a jejich možné negativní dopady. Tyto konkrétní výstrahy vycházejí z předpovědí a výstrah národní meteorologické služby (u nás je touto službou Český hydrometeorologický ústav). Vlny horka mohou ohrozit fungování kritické infrastruktury státu především v oblasti energetiky, dopravy a také zásobování vodou.

Proto je třeba, aby připravenost i odolnost vůči krizovým situacím způsobeným extrémními teplotami byly propojeny u delších vln horka se složkami krizového řízení tak, aby nejen zdravotnická služba, ale i veřejná správa, firmy i občané byli schopni na výstrahy na vlny horka rychle a adekvátně reagovat. Při tom je třeba také zajistit speciální varování před horkem pro rizikové skupiny občanů i s ohledem na lokální podmínky, protože horka mohou zasáhnout menší oblasti. Důležitou roli bude hrát i školení případně cvičení na situace vyvolané vlnou horka.

2) Vzdělávání a uvědomění

Kromě velmi důležitých výstrah na extrémní teploty (vln horka) je efektivní, když lokální orgány veřejné správy poskytnou uživatelům další informace:

   • Potenciální rizikové faktory specifické pro velmi mladé či naopak starší lidi, kteří mohou užívat určité léky, mající omezenou mobilitu, dále pro bezdomovce nebo lidi sociálně izolované nebo ty, kteří pracují nebo se dlouhodoběji pohybují venku
   • Projevy ukazující dopady silné expozice horku (silnou závrať, mdloby atd., nevolnost, dezorientaci nebo křečové stavy)
   • Doporučenou reakci, ošetření a další opatření pro snížení dopadů horka (např. vyhledat klimatizované prostory, snížit možnost dehydratace přísunem dostatečného množství tekutin, atd.)

Je logické začít se vzděláváním a uvědomováním dostatečně včas před příchodem letních horka: první vlna v dané sezóně, kdy lidé ještě nejsou dostatečně aklimatizováni, mívá obvykle nejhorší dopady.

3) Zdraví a reakce na vlny horka

Během vlny horka by měly lokální či regionální orgány veřejné správy provádět k ochraně obyvatel:

   • Poskytovat ochlazovací prostory zejména tam, kde jsou chudší nebo starší lidé či děti
   • V řadě podniků je třeba pro tropické dny upravit pracovní podmínky
   • Zajisti fungování dodávek energie a vody
   • Doporučit lidem zkontrolovat rodinné příslušníky, přátele a sousedy, zda mají přístup k chladnějším či klimatizovaným prostorům
   • Poskytovat a šířit výstražné informace o vlně horka ve svém okolí (doporučovat zůstávat uvnitř budov, upozorňovat na nebezpečné projevy dopadů horka)
   • Vytvářet systém horkých komunikačních linek pro upozornění zdravotníků na vysoce rizikové či stresované osoby
   • Podporovat získávání elektrické energie a tím snižovat nároky na elektrickou síť

4) Zlepšování připravenosti infrastruktury a dalších oblastí

Vždy je zapotřebí v souladu s plánem na celkové zvýšení odolnosti vůči dopadům vln horka, aby lokální činitelé a instituce pomohli s adaptací infrastruktury na vysoké teploty. Opatření ke snížení vysokých teplot se obvykle soustřeďují do následujících oblastí:

• Doprava - kde je dobré zvýšit odolnost vůči teplu silnic, mostů apod. (např. í vrchní vrstvy vozovek odolnější vůči vyšším teplotám), ale také železniční dopravy (poruchy kolejnic vlivem horka) a obecně snížit možnosti poškození dopravní infrastruktury včetně chodníků. Opatření by měla směřovat ke snížení nehodovosti, vzniklé např. v důsledku např. horší koncentrace řidičů.

• Energetika a průmysl - je třeba zvýšit odolnost elektrických sítí a systémů vůči extrémům teploty a snažit se vyhnout výpadkům proudu. Dochází i ke zvyšování spotřeby elektrické energie rozsáhlejším používání klimatizací i k poklesu účinnosti fotovoltaických elektráren. Problémem pak je zajištění dostatečné produkce elektřiny v období horka jak pro průmysl a dopravu, tak i pro domácnosti. Často je třeba omezit efektivnost práce způsobené sníženou výkonností zaměstnanců a nutností častějšího odpočinku.

• V oblasti budov a městské zástavby – obvykle je nutné zamezit vzniku či omezit dopady tepelného ostrova města. Ve městech se významně ohřívají zejména umělé povrchy, takže v jejich blízkosti jsou dosahovány vyšší teploty vzduchu než ve volné krajině. Převaha nepropustných povrchů vede ke snížení dostupného množství vody. Opatření proti teplotním extrémům proto spočívají v podpoře nižšího albeda povrchů, zvýšení podílu vegetačních ploch s půdou, využití vodních prvků i v pomalejším odtoku vody z městského prostředí (zadržení vody). Je třeba dbát např. i o zastínění oken před slunečním zářením. Problematičtější je integrovat tyto prvky do již existující husté zástavby, zejména v centru měst. Všechna dlouhodobější opatření v této oblasti by měla být součástí plánů urbanizace.

• Vodní hospodářství - Teplotní extrémy obvykle (i když ne vždy) doprovázejí dlouhodobější období sucha a mají vliv na zvyšování spotřeby vody právě v období, kdy je jí nedostatek. Horko a nedostatek vody pak způsobují problémy v zemědělství, průmyslu i v energetice a také v domácnostech. Pochopitelně rostou i počty požárů vlivem horka a často i souběžného sucha. Zajištění dostatku vody pomáhá v eliminaci dopadů extrémních teplot i na zdraví významným způsobem.

• Zdravotnictví by mělo být na vlny horka připraveno s předstihem. Samozřejmě horka způsobují horší dopad onemocnění (i nových nemocí, které u nás dříve nebyly) i na malé děti, starší lidi a také na osoby s oslabeným imunitním systémem. Zhoršené dopady na lidské zdraví se nejvíce projevují za tropických dní a ještě nepříjemnější bývají tropické noci (za nich teplota neklesne pod 20 °C). Lidé by měli vědět, že za vysokých teplot nemají ve dne větrat a mají se pokud možno zdržovat v chladnějších místnostech budov a zejména v klimatizovaných prostorách.

Stát a další orgány včetně resortu zdravotnictví by měly být připraveny na zvýšenou potřebu lékařské péče, ať již ambulantní nebo v nemocnicích, a také na vyšší zátěž pro zdravotnickou záchrannou službu. Je třeba zajistit dostatek ochlazovacího prostoru zejména tam, kde jsou chudší, starší lidé či děti a pochopitelně musí fungovat dodávky energie a vody. Lidé by měli zkontrolovat rodinné příslušníky, přátele a sousedy, zda mají přístup k chladnějším či klimatizovaným prostorům a také upozorňovat zdravotníky na vysoce rizikové či stresované osoby.

• Životní prostředí – Vlny horka přispívají k vysychání menších vodních toků a snížení jejich průtoků s následnými negativními vlivy na ekosystémy. Dochází i ke zhoršení kvality vod a změna chemicko-fyzikálních vlastností. Extrémní teploty také zvyšují četnosti výskytu a intenzity sucha se všemi důsledky pro zásobování vodou a krajinu.

• Zemědělství – vlny horka způsobují negativní dopady na rostlinnou produkci, přírůstky biomasy, snižování výnosů plodin i jejich odolnosti vůči škůdcům i poškození růstu obilovin. K následkům horka patří i stres chovaných zvířat atd. Samozřejmě vysoké teploty zvyšují pravděpodobnost vzniku požárů, v posledních letech dochází k nárůstu zejména těch lesních i na větších plochách.

• Kvalita ovzduší - Větší znečištění ovzduší přízemním ozonem a prachovými částicemi je při vlnách horka poměrně časté a je potřeba s ním a následnými dopady zejména na zdraví lidí, počítat.

5) Komplexní plánování dostatečnou adaptaci na dopady vln horka

To je vlastně nejúčinnější a dlouhodobá zbraň vůči dopadům extrémních teplot. Plány by měly zvyšovat odolnost vůči vlnám horka i dalším dopadům změny klimatu. Při tom musí zahrnovat kombinaci individuální strategie v integrovaném přístupu ke zvýšení celkové odolnosti a to jak krátkodobá, tak i dlouhodobější opatření.

B. Situace s připraveností na vlny horka u nás a cesty k jejímu zlepšení

Dopady klimatické změny se i u nás postupně projevují stále více s tím, jak postupně narůstají počty tropických dnů, a proto je třeba co nejdříve zavést systém opatření proti dopadům těchto vln horka nejen na infrastrukturu, energetiku, zemědělství apod. (viz výše), ale zejména na zdraví občanů. Právě v této oblasti, dopadech horka na zdraví, je připravenost relativně nízká ve srovnání např. s připraveností např. na povodně. Navíc strategie a akční plány v oblasti adaptace na klimatickou změnu [4], kam zvýšení odolnosti a zlepšení reakcí na vlny patří, věnují této oblasti a zejména prosazováním konkrétních opatření menší pozornost. Přitom bychom právě v souvislosti s nárůstem extrémních teplot očekávali jejich rychlou realizaci proto, aby některé z nich už mohly fungovat.

Velmi dobře přehodnotili situaci v připravenosti a adekvátní reakci na vlny horka nedávno ve Spojeném království (UK) [5]. Uvědomili si, že není možné čekat, aniž by konkretizovali opatření pro snížení rizika dopadů extrémních teplot zejména těch na lidské zdraví. Navrhli provedení řady konkrétních změn v dosavadním přístupu k této problematice, a to především v oblasti organizační. Nutnost čelit riziku negativních dopadů vln horka spojených s klimatickou změnou je relativně nová, neboť dřívější opatření se soustředila zejména na ochranu před povodněmi, vichřicemi, později suchem atd. Specifickým rysem vln horka jsou jejich dopady právě na lidské zdraví. Opatření pro snížení dopadů vln horka lze rozdělit na krátkodobá a dlouhodobější s preventivním charakterem.

Krátkodobější opatření umožňují rychlou a účinnou reakci na přicházející vlny horka. Velmi důležitým krokem, tvořícím klíčové krátkodobé opatření, je vydávání, a také šíření varování před extrémní teplotou a jejich dopady na zdraví lidí na základě varování vydávané národní meteorologickou službou (NMS), u nás tuto službu vykonává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), společně se zdravotnickou složkou. V UK pro tento účel vytvořili speciální agenturu (Health Security Agency), která spolu s NMS vytvořila pro tento druh výstrah národní tým. U nás složka zodpovědná za zdravotní část před vlnami horka zatím určena není (?). Každé takto „společně“ vytvořená varování před vlnami horka pak obsahuje kromě části meteorologické varující před příchodem extrémních teplot (na čtyřech úrovních ohrožení od běžného až po extrémní), i část upozorňující na příslušné dopady na zdraví. Např. výstrahy ČHMÚ na přicházející vlny horka by obsahovaly několik vět s instrukcemi pro občany, na co se konkrétně mají připravit (co mají a nemají dělat) v této situaci. Je dobré připravit např. názorné a stručné plakáty s instrukcemi, co dělat a nedělat při příchodu vlny horka.

Problémem u varování na vlny horka bývá, že si lidé obvykle nedokážou představit zdravotní dopady těchto vln oproti např. příchodu povodní, kde jsou dopady záplav prakticky okamžitě vidět. Navíc lidé mají často při reakci na přicházející horko pozitivní pocity (že se budou moci koupat, opalovat atd.). Z těchto důvodů je často jejich reakce na varování opožděná a mnohdy menší než by být mohla. Pokud jde konkrétně o stav včasného varování před vlnami horka u nás, tak právě spojení meteorologických předpovědí s informacemi o možných dopadech na zdraví zatím chybí.

Dlouhodobá opatření jsou velmi důležitou částí adaptace na změnu klimatu a pro zvyšování odolnosti vůči dopadům této změny včetně vln horka. Je třeba je dobře plánovat zejména s ohledem na to, že nebezpečí vln horka stále roste. Samozřejmě se tato opatření stanou důležitou částí adaptací na změnu klimatu. Zatím však dochází spíše k tomu, že plány směřují převážně k rychlé reakci na vlny horka a na krátkodobá opatření. Podrobné definování odpovědnosti za konkrétní složky adaptace obvykle chybí, což vede k nejistotě jak na národní, tak i lokální úrovni. V konečné fázi to může znamenat, že různé agentury a instituce chápou rozdílně potřeby snížení rizika vln horka. Důležité je hierarchické uspořádání všech činností při vlnách horka s jasně definovanou koordinací a strukturou i určením zodpovědného vedoucího funkcionáře. Situaci často komplikuje nedostatek finančních prostředků, čekání na dotace nebo získání spoluúčasti na projektech. Při tom alespoň některá opatření lze realizovat s poměrně nízkými náklady, které by mohly kraje, obce, firmy a dokonce jednotliví občané provést pomocí vlastních prostředků.

Nelze opomenout i některé situace, kdy spolu s vlnou horka jsou v běhu i jiné extrémní situace jako přívalové povodně, bouře, lesní požáry, sucho apod., které mohou adekvátní reakci na vlny horka zkomplikovat.

V závěru je třeba říci, že je třeba zaměřit se na zvyšování odolnosti vůči vlnám horka a zlepšení celkové připravenosti na tento druh extrémů spojených s dopady klimatické změny intenzívněji, rychleji a konkrétněji než dosud. Rozhodně je nutné zaměřit se více na vzdělávání a školení občanů včetně dětí. Možnosti, jak toho všeho dosáhnout jsou stručně popsány v tomto článku.

Literatura


[1] Průměrný roční počet tropických dnů u nás od roku 1990, ČHMÚ 2023
[2] Heat waves: How France has cut death toll 90% since 2003, P. Ford, Christian Science Monitor, November 4, 2019, Paris
[3] 20 years after the deadly heat of 2003, Climate Change Post, April 25, 2024
[4] Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, MŽP, 1. aktualizace pro období 2021–2030, OANZK_zkracena_verze_NAS_20240209.002.pdf (mzp.cz)
[5 ] Exploring heat risk adaptation governance: A case study of the UK, S. Ravishankar C. Howarth , London School of Economics and Political Science, Environmental Science and Policy 157 (2024) 103761

reklama

 
foto - Obrusník Ivan
Ivan Obrusník
Autor je členem Českého národního výboru pro omezování následků katastrof a emeritní ředitel ČHMÚ.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

6.5.2024 06:23
No, nic jiného Nám nezbyde, než čelit, že.
Příklady ve světě, k tomu jsou.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.5.2024 08:06 Reaguje na smějící se bestie
no, však, kvůli tomu, že si ve Francii Itálii či Španělsku přismahnou zádě, tak kvůli tomu nepřestaneme dýchat.
Nehledě na to, že v každé části Evropy to " klima" bude mít jinou intenzitu.
Na tom grafu se ukazuje, že se teploty snižují, tedy se ochlazuje ale jak kde. Čím jižněji, tím to ochlazení je menší.
Teplotní výkyvy jsou cyklické ale nestejné.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

6.5.2024 07:58
Samozřejmě že jsme, a to i bez neustálého strašení a laciné kritiky států, které nemají potřebu ničit svůj průmysl, energetiku a zemědělství, ve jménu ekologie, grýndýlu a uhlíkových stop. Lidé přece žijí od rovníku, až daleko za polárními kruhy. Umí se adaptovat, otužovat a vhodným oblečením, i chránit se před výkyvy teplot a nepříznivým počasím. Pokud je v naší oblasti horko, jinde na Zemi, může být třeba i chladno a deštivo. Jenže, vydělat lze jen na strachu a na realizaci direktivně stanovených protiopatření, které se pak stávají velkým eko-byznysem.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.5.2024 10:03 Reaguje na Tonda Selektoda
většinou nejsou špatné idee ale jejich provedení a to je i tento případ.
Zajímalo by mne jaké oteplování v rámci ČR je v každém regionu, kraji. Asi se dá říci, že místa intenzivního zemědělství, bez lesí a výrazné urbanizace, aglomerace mají průměr daloko vyšší než horské oblasti.
MĚLI BYCHOM SROVNÁVAT REGIONY ČR A HLEDAT OPTIMUM NE SE ZAKLÍNAt EVROPOU, TO JE ZBYTEČNÉ a nesmylné. Adaptace začínají už v regionech ne v Bruselu, Paříži nebo Portugalsku. Každý sám za sebe v každém jednom regionu.
Odpovědět

Radek Čuda

6.5.2024 15:25 Reaguje na Jaroslav Řezáč
"Každý sám za sebe v každém jednom regionu."

To je ale v přeregulované Evropě spíše jen zbožné přání či sen, než nějaká reálná možnost.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.5.2024 08:13
pan Obrusník dělá, jak kdyby jsme měli přežít vlastní smrt. CESTA JE CÍL, tedy ZÁLEŽÍ JAK ŽIJETE NE JAK UMŘETE. Snažte se, aby to nemuselo být zbytečně brzo.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.5.2024 08:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč
...tedy žijte "zdravěji".
Odpovědět
pk

pepa knotek

6.5.2024 08:35
Nejsme schopni čelit - v reálu to dopadá tak, že než by se zrekonstruovaly a využily zastavěné prostory chátrajících fabrik, postaví se raději na zeleném poli či louce nová montovaná hala - protože to je levnější. Příkladů kolem našich měst a obcí najdeme nepočítaně. Prachy jsou až na prvním místě a wotom to je.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.5.2024 10:24 Reaguje na pepa knotek
1*
Ano, tím to začíná.
Odpovědět

Radek Čuda

6.5.2024 12:13
V Praze čelíme jak o život ... jak je někde nějaký kousek zeleně, prdneme tam barák. Ale se "zelenou" střechou.

Jinak obecně článek hodnotím kladně, protože obsahuje dvě základní nosné myšlenky.
Zatímco my tady v Evropě pomalu pácháme ekonomickou sebevraždu, tak značná část zbytku světa to má reálně na háku, a o co my s obrovskými náklady emise snížíme, o to ... přinejmenším ... je jiné státy v klidu navýší. Očekávat změnu je naivní, zejména když vezmeme v úvahu i nárůst světové populace a čím dál tím větší bordel ve světě.
Takže ačkoli bychom neměli rozhodně nějak přikládat pod kotel, tak hlavní úsilí by mělo být směřováno a adaptaci na změny, které změny klimatu mohou přinést. I když je blbé, že se budou v jednotlivých regionech projevovat pravděpodobně/možná různě a pokud dojde ke změnám oceánského proudění, tak zrovna nám může být během toho globálního oteplování celkem kosa.
Odpovědět
IO

Ivan Obrusník

6.5.2024 14:45 Reaguje na Radek Čuda
Souhlasím s názorem pan Čudy, že je třeba posilovat adaptace na změnu klimatu, a to jsem ve svém částku zdůraznil. Měli bychom se více a lépe připravovat na dopady změny klimatu, a zvyšování odolnosti a připravenosti na přicházející vlny horka je ukázkou jedné z více oblastí pro tuto adaptaci.
Ivan Obrusník
Odpovědět
MM

Milan Milan

6.5.2024 16:01 Reaguje na Radek Čuda
Souhlas a přidávám. Pod vedení současných myšlenkových pomatenců s absencí rozumu páchá evropa nejen ekonomickou, ale i zemědělskou, ekologickou a kulturní sebvraždu.
Odpovědět
LB

Lukas B.

6.5.2024 19:33
nihil novi sub sole. neočekávaná vlna vedra tenkrát na svatého Rufa způsobila překvapivý výsledek na Moravském poli a zásadně změnila vojenskou taktiku v evropě na několik příštích století. takže adaptujme se!
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.5.2024 20:04
Naštěstí máme lepší prostředky jak vedru vzdorovat než dříve. I v zemědělství už je obvyklá technika vybavená klimatizací, stejně tak vlaky/autobusy a i v domácnostech je klimatizace stále běžnější.
Odpovědět
HH

Honza Honza

7.5.2024 10:07
rozsáhlý komplexní článek, přitom jednoznačně 2 známá, primitivní řešení pro celou přírodu:
- zastiňování, zalesňování, ochlazování
- zavodňování, zadržování vody
Pouze les stabilizuje klima, pole, louky klima oteplují.
Zadržov. vody všemi způsoby - právě nádrže jsou důležité, výpar z vodní hladiny ochlazuje, zvlhčuje vzduch, umožňuje zalévat, dodávat vodu pro lidi. Tvrdit, že voda se má zachycovat jen v lese, je nezodpovědné. Právě při gradaci oteplování se bez nádrží neobejdeme.
Právě ve městech - tepel. ostrovech jsou tato opatření nutná.
Odpovědět

Radek Čuda

7.5.2024 11:51 Reaguje na Honza Honza
No nevím, pokud se budete snažit prdnout les kam to jen jde a nejde, tak třeba taková biodiverzita poněkud zapláče.

A s těmi nádržemi platí to samé.

A s těmi městy jsem to moc nepochopil, jako že z Půlky Prahy uděláme přehradu, jo???
Odpovědět
HH

Honza Honza

7.5.2024 12:18 Reaguje na Radek Čuda
Všude určitě ne, diverzifikace je taky nutná, ale les je základ.
Bez nádrží se neobejdeme - uvidíte za 10 let.
A více jezírek v Praze by nevadilo. Koukněte na Berlín, jak to zvládli!
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

7.5.2024 14:14
Copak vedra ....... Ale ty híce !!!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist