https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-pluhacek-evropske-tazeni-proti-invaznim-druhum-je-stejne-jako-krizove-vypravy.postrada-slitovani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Pluháček: Evropské tažení proti invazním druhům je stejné jako křížové výpravy. Postrádá slitování

7.8.2023
Nosál červený (Nasua nasua) kdysi oblíbený chovanec a typický představitel medvídkovitých šelem se již nesmí v evropských zoo chovat, protože figuruje na seznamu invazních druhů EU.
Nosál červený (Nasua nasua) kdysi oblíbený chovanec a typický představitel medvídkovitých šelem se již nesmí v evropských zoo chovat, protože figuruje na seznamu invazních druhů EU.
Foto | Jan Pluháček
Původní význam křížových výprav bylo udržení, posílení či šíření křesťanství – tedy idejí. Jak se však ukázalo, jejich význam se postupně měnil a pod ideologickou nálepku se schoval boj o moc a loupeživý zisk. České království s tím mělo velmi neblahé zkušenosti. A čím se tyto výpravy vyznačovaly, přinejmenším v našich zemích, byla naprostá netolerance k jinému názoru a absence milosti.
 
Vypůjčil jsem si tuto historickou analogii k situaci ve velmi odlišném oboru a ve velmi odlišném problému, kterým je evropské tažení proti invazním druhům zvířat a rostlin. Samozřejmě i tato analogie je poněkud drastická a určitě není cílem tohoto textu plnohodnotné srovnávání obou nesourodých záležitostí. Co je však cílem, je srovnání oné zarputilosti a absence milosti pod ideovou slupkou spravedlivého boje.

O obecné škodlivosti invazního druhu, tedy druhu uměle zavlečeného člověkem do zcela odlišného prostředí, jistě pochybovati nelze, notabene u vystudovaných přírodovědců. Již výraz „invazní“ ukazuje na to, že se jedná nejen o druh „nepůvodní“, nýbrž dokonce takový, který se lavinovitě šíří a způsobuje škody na místním ekosystému. Že je třeba proti takovému druhu bojovat v zájmu ochrany místních ekosystémů, je jasné. Příkladů, kdy invazní druhy zlikvidovaly či téměř zlikvidovaly mnoho místních druhů, je opravdu mnoho.

O spravedlivosti tohoto boje proto určitě nechci polemizovat. Kde však vidím problém, je způsob vedení tohoto boje, který se ve své ideologii začíná oněm křížovým výpravám středověku blížit, v tom smyslu smést vše, co se nehodí, a to bez sebemenší milosti. Že to může ohrozit ochranu přírody či vzdělávání tyto bojovníky nezajímá. Získá-li druh zvířete či rostliny v EU nálepku invazní, není mu pomoci.

Začněme nejprve tím, jak je tento boj veden. Evropská unie přijala směrnici číslo 1143/2014 o invazních druzích, přičemž v srpnu 2016 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení 1141/2016 spolu s prvním seznamem invazních druhů zvířat a rostlin v Evropě. Členské státy pak musely upravit svou legislativy podle oné směrnice.

To učinila i Česká republika v podobě zákona č.364/2021 sb., kterým byl mj. novelizován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 sb. či zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 sb., přičemž tato novela vstoupila v platnost na počátku roku 2022. Tato směrnice a návazné národní zákony říkají, že druhy zvířat a rostlin, které se na seznamu objeví, se musí přestat v chovných zařízeních množit. Nenařizuje však jejich usmrcení. Dále stanoví, kdo má vypracovat postupy regulace daného druhu v přírodě včetně zjištění prioritních míst a druhů, jež je třeba regulovat.

Nicméně po prokousání se dlouhým právním textem vyplývá, že hubení invazního druhu v přírodě je dobrovolná záležitost, zatímco rozmnožení v chovu je již nadále mimo zákon.

Povšimněme si prosím populismu této směrnice a navazující národní legislativy. Nechce usmrcovat jedince, aby nevyvolala hněv veřejnosti. Chovaným zvířatům, která jsou určena „na milostivé dožití“, je odepřena možnost reprodukce a snižuje se jim tak welfare.

Je zajímavé, že toto snížení welfare příslušné úřady, výzkumníky, přírodovědce, ale ani aktivistická hnutí vůbec netrápí. Když je to v zájmu svaté války proti invazním druhům, jde welfare stranou. Tedy welfare zvířat, nikoliv většinové společnosti, která by cílený lov nesla těžko.

Na tomto místě je dobré si uvědomit, že welfare naší společnosti je tak výrazně nadřazen nad welfare zvířat.

Směrnice a navazující zákon dále stanoví podmínky, za jakých je možné případné pokračování chovu invazních druhů. Vymezuje dva možné účely: ochranu přírody anebo výzkum. Pokud chce chovatel či chovatelská instituce zažádat o tuto výjimku, musí vyplnit několik papírů, vše řádně zdůvodnit a zažádat příslušný úřad (tím je u nás Ministerstvo životního prostředí). Následuje nemalý byrokratický proces schvalování.

Co je zřejmě nejzajímavější na celé věci, je vlastní seznam invazních druhů. Ten je jednotný pro celou Evropskou unii a nelze mu uniknout. A stačí, když je druh invazní pouze v koutě EU, jakým je např. Portugalsko či Estonsko a hned celý druh postihnou stejná pravidla v celé EU.

Zřejmě nejbizarnější je případ muntžaka malého (Muntiacus reevesi), který je invazní v jediné zemi EU a tou je Velká Británie. Velká Británie však v mezičase z EU vystoupila, nicméně muntžaka jsme si na seznamu nechali a hubíme jej, jak to jen jde. Milost nedostal. Asi se bojíme opětovného vstupu Británie do unie.

Tak jako většina podobných černých seznamů i tento se dále již jen rozšiřuje. Uniknout z něj již nejde. Druh s nálepkou „jednou v EU invazní“ znamená „invazní na vždy“.

Jedním z klíčových problémů je pak skutečnost, že neexistují plošné výjimky. Takže této invazní byrokracii podléhají i všechny zoologické zahrady na území Evropské unie včetně jejich chovných programů (EEP).

Předpokládám, že nemusím psát o obecně rostoucí administrativní a byrokratické zátěži, která se pro řadu institucí jen zvyšuje, zoologické zahrady z toho nevyjímaje. Reakce zoologických zahrad na invazní seznam je tak ve většině případů jednoduchá – než vyplňovat další dokumentaci, kterou nám Ministerstvo životního prostředí vrátí k přepracování, tak se „obtížného“ druhu raději zbavíme a přestaneme ho chovat (a necháme tedy vymřít dle litery zákona).

Na následujících řádcích uvedu několik absurdních situací, které evropští poslanci a jejich národní vykonavatelé v jejich křížovém tažení proti invazním druhům dosáhli v zoologických zahradách.

Případ první: nosál červený a nosál bělohubý

Jedná se o dva sesterské druhy nosálů, velmi si podobné a ekologicky téměř shodné. Oddělují je od sebe Andy v Kolumbii.

Nosál červený (Nasua nasua) žije v Jižní Americe, nosál bělohubý (Nasua narica) pak v Americe Střední. V evropských zoo jsou chovány oba druhy, ale i s ohledem na jejich původní areály rozšíření převažuje výrazně nosál červený. Ten se také dostal na invazní seznam, zatímco jeho středoamerický příbuzný na seznamu nefiguruje (zatím).

Reakce zoologických zahrad byla velmi pragmatická. Chovy nosálů červených se hromadně ruší a na mláďata nosálů bělohubých se vedou dlouhé čekací seznamy. Nosálové jsou totiž velmi aktivní skupinově žijící šelmy, což z nich činí atraktivní chovance zoologických zahrad. Tedy, než je z nich vyhubí svatá válka evropských přírodovědců. Jednoho z nich si však naštěstí dosud nevšimli. Proto jim to, prosím, neříkejme.

Krásný jelen axis (Axis axis). Díky velkému úsilí pomocí nějž, se jej podařilo udržet na několika dalmatských ostrůvcích v jaderském moři, jej EU a národní státy zakázaly dále chovat v evropských zoologických zahradách.
Krásný jelen axis (Axis axis). Díky velkému úsilí pomocí nějž, se jej podařilo udržet na několika dalmatských ostrůvcích v jaderském moři, jej EU a národní státy zakázaly dále chovat v evropských zoologických zahradách.
Foto | Jan Pluháček

Případ druhý: prokletá krása jelena axise

Axis je bezpochyby jedním z nejkrásnějších jelenů světa, ne-li úplně nejkrásnější. Ve své domovině – na indickém subkontinentě – zůstává velice hojný, takže je v mnoha případech jediným velkým savcem, jehož početnost v indických rezervacích dosud převyšuje počty turistů.

Jeho krása z něj učinila i častého chovance zoologických zahrad. A na přelomu 19. a 20. století bylo učiněno mnoho pokusů o introdukci (vysazení) axise v různých částech světa včetně Evropy. Avšak krásnému axisovi se v Evropě nikde nedařilo.

Až v roce 1953 došlo k vysazení na několik dalmatských ostrůvků v tehdejší Jugoslávii (dnešní Chorvatsko). Vypuštěni jako krásná lovná zvěř byli i na pevninu, tam však nepřežívali zimy a vymřeli. Další výsadek na ostrovy Rab a Dugi Otok byl realizován v roce 1974. Tam axisové přežili do dnešních dnů, a to se jim stalo osudným. Všimli si jich totiž evropští přírodovědci ve své svaté válce proti invazním druhům. A dali axise na seznam.

Co na tom, že ani chorvatskou pevninu axis nepřežije. Od loňského roku je na krutém invazním seznamu evropských přírodovědců, ze kterého ho již nikdo nikdy nevymaže. Krása se mu stala osudnou. Chcete-li tedy vidět v zoo nejkrásnějšího jelena světa, pospěšte si, prosím. Naši poslanci již totiž zajistili jeho vyhubení ve všech evropských chovech.

V přírodě vyhubený sika vietnamský (Cervus nippon pseuadxis). Ačkoli jediná životaschopná populace mimo Vietnam dnes žije v evropských zoo, EU se s přispěním všech národních ministerstev rozhodla v zájmu „svatého boje“ proti invazním druhům výrazně zkomplikovat této populaci život. První „úspěch“ je již na světě
V přírodě vyhubený sika vietnamský (Cervus nippon pseuadxis). Ačkoli jediná životaschopná populace mimo Vietnam dnes žije v evropských zoo, EU se s přispěním všech národních ministerstev rozhodla v zájmu „svatého boje“ proti invazním druhům výrazně zkomplikovat této populaci život. První „úspěch“ je již na světě
Foto | Jan Pluháček

Případ třetí: vyhubený sika vietnamský

O invazním potenciálu siky nemůže býti pochyb. Naše republika je toho zdárným příkladem a o křížení siky s našim původním jelenem evropským bylo napsáno mnohé a je vlastně otázkou, zda ještě u nás existuje populace evropských jelenů nezasažená geny siky. Jelen sika je tak jednoznačně invazní a je třeba jej vymýtit.

A přece tento druh chyběl na prvních seznamech přírodovědců vyhlašujících antinvazní svatou válku. Proč? Je to totiž v mnoha zemích oblíbené lovné zvíře. A lovecká (myslivecká) lobby byla silná a siku si uhájila. Avšak jen na čas. Sika je horký kandidát na invazní seznam a zřejmě již letos na podzim tam s největší pravděpodobností spadne.

A jak je na tom v přírodě? Tam původně sika obýval poměrně velký areál v rozsáhlém pásu asijského pobřeží podél Tichého oceánu od ruského dálného východu po Tonkin v severním Vietnamu a zvláště početné byly populace žijící v japonském souostroví. Dnes jsou japonské populace stále hojné a všechny kontinentální naopak ohrožené. Nejhůře dopadl sika vietnamský, který byl vyhuben. Zachránil jej farmový chov, odkud se sikové dostali v 50. a potom v 90. letech 20. století do evropských zoo. Není náhodou, že v evropských zoo byl pro něj vytvořen jeden z prvních záchovných programů – EEP již v roce 1993. Program je to poměrně úspěšný a celkem 35 evropských zoo dnes chová téměř 400 siků vietnamských.

Nyní však tuto populaci, která je skutečně zoologicky čistá, jak nedávno ověřil Dr. Jan Robovský z Přírodovědecké fakulty v Českých Budějovicích, za což mu patří velký dík, čeká zařazení na seznam invazních druhů. Co to znamená? Nic víc a nic méně než že zoo, které budou chtít v záchranném chovu tohoto v přírodě vyhubeného poddruhu pokračovat, bude čekat nepříjemné byrokratické kolečko s úřady. Výsledek lze předem odhadnout, evropská zoo populace se sníží o třetinu až o polovinu, protože do další administrativní zátěže se nikomu nechce.

Evropští přírodovědci, poslanci a ministerští úředníci tak ve své svaté válce proti invazním druhům mohou vážně ohrozit přežití vietnamského poddruhu siky na celé planetě. Uvědomují si to? Vzbudí to v nich sebereflexi? Dostane sika vietnamský milost? Obávám se, že nikoliv. Křížová výprava totiž milosti nezná.

Podobných příkladů by se jistě mohlo najít ještě mnoho: další generaci Evropanů již nebudou smět obdivovat v zoo nutrii, mývala či ibise posvátné. Musí buď do muzea, k internetu nebo s uhlíkovou stopou na jiný kontinent. Anebo pokud budou mít štěstí, zahlédnou je v evropské přírodě. Směrnice a zákon totiž řeší zejména chovy.

V této souvislosti je jistě zajímavé zmínit, že na největší invazní druh světa – hrocha obojživelného v Jižní Americe – jsou přírodovědci celého světa krátcí.

Na závěr nutno dodat, že zoologické zahrady nestály v koutě, ale snažily se proti směrnici bojovat na evropské úrovni včas. Avšak lobby evropských přírodovědců byla silnější. Bohužel pro mnoho zvířat a zejména návštěvníků.

A co z toho celého plyne? Zaprvé, že v dobré víře lze napáchat škody na ochraně přírody, pokud se něco zakazuje a uplatňuje se 100 % razancí a že teoretická možnost výjimky nemusí najít uplatnění. Zadruhé to ukazuje jistou míru sobectví Evropy do sebe samé zahleděné, která při ochraně vlastní přírody může ignorovat zbytek světa. Doufejme jen, že se toto ignorantství Evropě ve zlém nevrátí.


reklama

 
foto - Pluháček Jan
Jan Pluháček
Autor vede tři EEP (EAZA Ex-situ programy) v Zoo Olomouc. Jako etolog působí i ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze a na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (54)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

7.8.2023 07:46
Vítejte v nové realitě. Pro zajímavost podobné obstrukce čekají každého, kdo chce doma chovat třeba naše úplně běžné ptáky, a to dokonce i v barevných mutacích v přírodě se nevyskytujících... Doklady, evidence, kontroly...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.8.2023 10:24 Reaguje na Dalibor Motl
1*
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.8.2023 07:47
S autorem bych trochu polemizoval. Je totiž nemálo kritiků zoologických zahrad, kteří by je šmahem zrušili jako zbytečné, zejména kvůli údajnému týrání zvířat. Posláním těchto zařízení by mělo být chovat především ohrožené druhy. Potom takové, které při uniknutí ze zajetí či po záměrném vypuštění nezaplaví celou Evropu. Viz. třeba mýval severní či psík mývalovitý. Když se tito predátoři přidají k těm našim, které jsme ochránili před vzteklinou vakcinací, můžeme se rozloučit i se zbytky toho, co tu ještě tu a tam přežívá. A podobný přístup je třeba dodržet i u některých invazivních rostlin, neb během pár let dokáží zcela vytlačit druhy původní. Takže za mě raději předběžná opatrnost, než pozdní honění Bycha.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.8.2023 18:32 Reaguje na Karel Zvářal
S psíkem, mývalem nebo norkem to bylo tak, že je z farmových chovů vypouštěli duhoví ekologisti. Navíc dlouhá desetiletí byli chráněni. Lovit je směl jen hospodář a myslivecká stráž. Jsou to predátoři, a tudíž jsou posvátní. Stejně jako kormorán. Leninské heslo zní: čím hůř, tím lépe!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 22:44 Reaguje na Michal Ukropec
Psík mývalovitý, tehdy mývalovec kuní, byl záměrně vysazován v evropské části ... jako kožešinové zvíře. Podobně jako na Novém Zélandě kusu liščí (Češi jej označují jako vačici). Vzpomněl bych nutrii. Za socialismu hromadně chované a nikde v přírodě nebyly. Pokud někomu snad utekly, zastřelil je první myslivec, protože už bylo známo, jak výborné maso mají. Když nyní není poptávka po jejich kožešině, mohly by se chovat na maso. Nevím, zda stále platí, že jim v zimě omrzají ocasy. Pak by vydržely jen ve městech, a nebo se možná už otužily. Když prý ale tak děsivě škodí, stačí, aby se s nimi jednalo jako za socialismu s ondatrami. Prakticky je mohl lovit kde kdo a spousta mužů ji jejich lovem přivydělávala. Teď ondatry nejsou vidět, prý je likvidují vydry. A ty nutrie by velmi rychle sežrali čundráci.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:00 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Oni se asi bojí, že kdyby dnes ty invazivní zvířata mohli lidi volně lovit, že by si na tom někdo založil živnost a neskutečně by na prodeji toho masa vydělával.
Myslivci to mohli zvládnout jen dříve, když řekněme do roku 1930 - 1960 prakticky každé nežádoucí zvíře, tehdy škodná, byla zkonzumována buď rodinou myslivce nebo zvíře horší k jídlu myslivec nadělil nějakého obecnímu chudému.
A když do roku cca 1995 myslivec buď mohl v lese být dlouho do noci, protože jako pracující mohl přijít do práce neodpočatý nebo jako důchodce po šedesátce bylo jedno, kdy přijde domů. takže mohl ten les a ty zvířata v něm dobře obeznat a potom snadno zbavovat těch invazivních zvířat.
Dnes obvykle musí chodit do práce vyspaný a do důchodu jde v 65, kdy už začíná mít problém být v tom lese přes noc. takže v lese moc dlouho a často být nemůže.
Odpovědět
va

vaber

7.8.2023 08:58
já bojoval s merickým broukem celé leto,protože zásadně nestříkám,množí se jak kobylky, nebo jak lidé a škodí taky tak,
na bramborech bylo hodně berušek,které zřejmě žerou nakladená vajíčka invazního brouka ,ale byly to jen berušky nesedmitečné a asi taky invazní
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.8.2023 10:05 Reaguje na vaber
Taky jsem s nimi bojoval a bohužel nevyhrál zcela. Letos to byl
ale pouze nálet odjinud a nikoliv ten můj soukromý "genofond" mandelinek, kterým po sklizni "zatápím" zapravením dusíkatého
vápna do půdy. No a na závěr ještě přišli hraboši, kteří si vzali 1/10 úrody. To se ale teoretických PC zemědělců netýká a ti vám poví, že to vyřeší příroda sama. Prd sama, to musí řešit pěstitel!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

7.8.2023 10:07
Já myslím, že ty škody nejsou v dobré víře, ale jsou úmyslné.
Zelený exponent obecně je člověk, kterému na lidech a lidstu nezáleží a snaží se lidem a lidské společnosti všemožnými způsoby škodit. Jinak si totiž činnost takových zelených fanatiků, třeba jako je pan Timermans v Bruseli, nelze logicky vysvětlit. 90 - 95 % čehokoliv, co jakýkoliv zelený prosazuje, škodí lidem a lidské společnosti a tady ten problém invazivních druhů není výjimkou.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.8.2023 10:25 Reaguje na Radim Polášek
Občas to tak vypadá !
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.8.2023 10:29
Je dobře známo, co kde po světě invazivní druhy dokázali za škody, že !
Proto je nutné být stále ve střehu a nenechat je rozmnožovat.
Odpovědět
HC

Helena Cucová

7.8.2023 10:52 Reaguje na smějící se bestie
Myslíte třeba člověka?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 13:21 Reaguje na smějící se bestie
Uveďte nějaký příklad z Evropy nebo ČR.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 15:47 Reaguje na Josef Mozek
Zkuste si vzpomenout na invazi rostliny s názvem bolševník velkolepý. Šířil se po republice neskutečným tempem. Tehdy šlo i o zdraví, protože při dotyku způsobí puchýře až popáleniny. Stačí?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 16:10 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Každý kus půdy někomu patří, takže je na něm, aby si určil, co tam nechá růst a co ne, a podle toho se zařídil. Kvůli tomu u nás nemuselo vzniknout celé "vědecké" odvětví, které spolkne spoustu milionů ročně.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 16:59 Reaguje na Josef Mozek
Až budete mít zahradu vedle souseda, kterému se na jeho pozenku bude množit nějaký invazivní druh rostlin, který Vám bude každý rok zaplevelovat zahradu tisíci semenáčů, případně spoustou kořenových výběžků, budete mluvit jinak.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 21:44 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Při běžné péči o zahradu ani ve vámi popsaném případě nehrozí nic závažného. Bolševník není bambus, aby vyrostl o 30 cm denně.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 22:12 Reaguje na Josef Mozek
Jenže tahle kytka produkuje hafo semen. A to nemusí být jenom bolševník. Co takhle škumpa nebo pajasan žlaznatý? Každý rok obrývat celou zahradu abych se zbavil kořenových výběžků, to musí být lahůdka.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 22:37 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Na zahredu zaletí semena stovek druhů bylin a dřevin. Takže ty původní druhy tam všechny nechá vyrůst, a jen u těch cizokrajných bude vzteklý, že je musí vyrývat? No, to bude krásná zahrada.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.8.2023 08:40 Reaguje na Josef Mozek
Psal jsem i o kořenových výběžcích. Je to radost, když uprostřed skalky pořád raší výhon ze škumpy a jediná šance, jak se jej definitivně zbavit, je tu skalku rozkopat. Kromě toho škumpa je jedovatá a můžou se jí otrávit domácí zvířata i lidé.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

9.8.2023 09:06 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No jo, pěkná skalka vyžaduje práci. Neznám nikoho, kumu by se udržovala sama.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 22:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Kdysi jsem byl na vojně v Mariánských lázních a domů na Vysočinu jsem si dovezl semena neznámé rostliny. Vyrostly nádherné, vysoké, květy plné včel. Včelaři ze široka daleka si sbírali semínka. A po olejnatých semenech se slepice mohly umlátit. V porostu přes 2 m vysokém se honila děcka a mlátila se palicemi ze stonků. Jo, sem tam někdo měl na rukách docela škaredé popáleniny.
V Británii se prý bolševník stále prodává jako okrasná květina. Problémem je/bylo, že u nás je spousta zanedbaných luk, které nejsou koseny. Tam má bolševník volný prostor. Podobně jako netýkavka či křídlatka. To jsou rostliny neošetřovaných ploch. Kde se kosí a pase, tam moc šance nemají.
Pajasan je vynikající strom do města. Vyroste sám - úplně zadarmo - roste rychle, rychle zaplní prostor a není škoda ho odstranit. Jenže mně na zahradě ne a ne se uchytit. Stejně jako javor jasanolistý. Potřeboval bych je do krbu. Trochu se chytá pavlovnie.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:27 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Přesně tak. Za Rakouska Uherska nebo První republiky volné plochy obecní chudina vysekala a vytrhala jako krmení pro svá zvířata, kozy a králíky a problém invazivních rostlin tím prostě nebyl. Křídlatka se v té době dokonce úmyslně šířila jako pícnina pro zvířata. A zlatobýl kanadský snad taky. A na invazivní rostliny, které lidi pro krmení nesekali, se dalo nějakému obecnímu chudému každý měsíc pár krejcarů a on ty plochy obcházel a nevhodné rostliny pravidelně ničil. Takže žádný problém. Za socialismu pořád lidi sekali hodně těch ploch na píci pro králíky a podobně, takže pořád žádný zvláštní problém s invazivními rostlinami nebyl. Až teprve po Sametu, kdy samozásobitelští chovatelé králíků a dalších zvířat vymizeli a ta venkovská chudina už dávno nebyla, se najednou začalo projevovat, že různé drobnější plochy nevhodné pro velké stroje dnešních zemědělců nejsou člověkem nijak ošetřovány a rostou od Sametu už 30 let bez jakéhokoliv zásahu člověka samy a v podstatě bezzásahově. A právě toto obrovsky vyhovuje těm invazivním rostlinám, protože se tam nerušeně šíří.
Co se týká javoru jasanolistého, podle mých zkušeností se dá snadno roubovat na zeleno na javor klen. Stačí v předjaří stromek javoru klenu seřezat, aby nasadil zelené výhonky a někdy v první polovině května vzít z nějakého stromu zelené výhonky javoru jasanolistého a naroubovat je na ty zelené výhonky , co mezitím vyrostou z javoru klenu. Možná to jde i na jiné javory, to jsem nezkoušel. Třeba to pomůže.
Já jsem to kdysi zkoušel, protože jsem chtěl zase dostat ke svým včelám samčí rostlinu tohoto javoru, která je velmi dobrým zdrojem pylu v předjaří.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

8.8.2023 09:25 Reaguje na smějící se bestie
třeba komunisty a multikulti welcome !!!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

7.8.2023 10:31
Článek jinak trefil docela problém. U invazivních druhů je totiž nutné invazivnost posuzovat vždy zvlášť pro konkrétní biotop. Tím myslím hlavně rostliny, protože se mně zdá, že v rostlinách je v tom směru víc prostoru. u živočichů se mně mým laickým pohledem jeví, že všechny pozice v potravních řetězcích v našich biotopech jsou už dostatečně dobře obsazeny našimi původními živočichy a ti noví jsou tak jaksi navíc a je zdůvodnitelné jejich přednostní hubení.
Například taková invazivně profláknutá rostlina jako je akát. U nás je nasadili údajně místní včelaři před asi 100 lety, údajně pro zlepšení včelí snůšky. A částečně možná pro zpevnění břehů. S tou včelonosností byli asi zřejmě pod vlivem nějaké tehdejší nekritické propagace akátu, protože i dnes, kdy s e má oteplovat, je u nás na severní Moravě na akát chladno a ten tak meduje jen jednou za pár let.
K té invazivnosti, akát u nás prosperuje, dobře roste, nevymrzá v zimě za velkých mrazů a drží se na stanovišti, ale jinak nic. Nešíří se nebo jen velmi málo výmladky a prokazatelně se vůbec nešíří semeny. Čili u nás invazivní není, ale je JENOM tak životaschopný, že bez větších nároků na opečovávání akátový porost prostě funguje. Prostě roste, produkuje kvalitní dřevo, pokud s eakátový zapojený porost lesnicky probídá, dají s eurčitě taky vyprodukovat dlouhé rovné kmeny coby kvalitní dřevo na výrobu spousty věcí.
Na jižní Moravě nebo v Maďarsku kolem Dunaje to přitom může být snadno jinak, jestli tam semena dozrají a jsou klíčivá a jestli k tomu se mohou ještě šířittřeba skrz zažívací trakt ptáků, je to invazivnost jako hrom.
I když zase, z našich původních druhů skrz zažívací trakt ptáků se agresívně šíří třeba třešeň ptačí, větrem třeba jasan nebo javor klen a javor mléč a nakonec třeba i lípa malolistá.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.8.2023 18:36 Reaguje na Radim Polášek
Akát se pěstoval zejména kvůli kvalitnímu dřevu, které odolalo i ataku vepřů. Ostatní dřeviny prasata zlikvidovali.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:30 Reaguje na Michal Ukropec
No, akát je napůl ostnatý a to velkými ostny, co mohou proniknout i přes prasečí kůží a napůl je jedovatý, což pro prasata, která mají dostatek jiné potravy, znamená, že poprvé se jim udělá špatně protože asi jim taky nechutná a snědí ho málo a potom ho už nejedí.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 22:58 Reaguje na Radim Polášek
Viděl a četl jsem historickou žádost včelařů z Prahy, kteří poníženě žádali Jeho Milost C. a K. císaře o povolení vysazovat na neplodných stráních kolem Vltavy akát, aby se včely měly kde napást.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:31 Reaguje na Jaroslav Pokorný
A taky co jsem viděl z vlaku, tam toho akátu je hodně.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 13:19
Domnívám se, že pseudoproblém invazních druhů byl uměle vytvořen přírodovědci, kteří při svých vzrůstajích počtech hledali něco, čím by oblbnuli politiky a zajistili si tak dlouhodobý vydatný přísun peněz z kapes daňových poplatníků. Zároveň bylo potřeba oblbnout i veřejnost, což se podařilo jen částečně. Snad článek otevře oči těm, co dosud všechno zhltli bez přemýšlení.
Evropa není Austrálie, aby byl nutný jakýkoliv seznam, neboť není známo, že by nepůvodní druh v Evropě způsobil devastaaci ekosystému , ať už působením na floru nebo jiný druh fauny, a to v rozsahu, který by vůbec stál za řeč.
S autorem článku nesouhlasím ohledně jelena siky. Sám uvedl, že jeho kontinentální populace jsou ohroženy, proto volání po jeho vyhubení u nás je jaksi nepochopitelné. V případě siky není ani splněna definice invazního druhu, neboť původního evropského jelena nevytlačuje, ale splynul s ním v jednu homogenní populaci.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 19:14 Reaguje na Josef Mozek
Sika s naším jelenem lesním nesplynul, ale vytváří s ním nežádoucí křížence. Proto je záhodno jeho volné populace vystřílet a ponechat jej pouze v oborách.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

7.8.2023 22:28 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vytváření společných stád a plození kříženců je právě znakem splynutí obou druhů. To vaše řešení by prospělo komu?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.8.2023 08:41 Reaguje na Josef Mozek
Říká Vám něco udržení původního druhu? Proč bychom místo kvalitních velkých jelenů lesních měli mít mnohem menší křížence?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.8.2023 13:27 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Děkuji za aktivitu, na něco takového nemám nervy. Pořád si říkám, odkud ti vítači invazních druhů se berou. A on i sám velký Myslitel:-))
Odpovědět
JM

Josef Mozek

9.8.2023 08:51 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vždyť ten původní druh nevymizel, byl jen geneticky obohacen, což, jak známo, vede k lepší životaschopnosti. Evropský jelen je kvalitnější podle vás, proč? Menší velikost a váha je vhodnější kvůli sešlapu půdy, a případnému ničení porostu. Také rys a vlk má lepší výchozí pozici pro lov. Myslivci, předpokládám, také nic nenamítají, je lepší manipulace s menším kusem. Takže odpověď na vaši otázku je : Proč ne. Formu jelena bez teček mohou chovat obory nebo ZOO, pokud budou chtít.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

9.8.2023 12:11 Reaguje na Josef Mozek
Asi Vám uniklo, že myslivci loví jeleny hlavně kvůli co největší trofeji. Zkuste jim vysvětlit, že miniaturní paroží nějakého jeleního parchanta je lepší než krásná trofej původního druhu. A mimochodem, jestli to nevíte, tak jeleni sika dělají na zimu společenství i několika set kusů a ta stáda dokáží vyžrat všechno.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

9.8.2023 12:48 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Myslím, že velká většina myslivců loví pro maso. Vědí, že vystavené paroží už nikoho nenadchne....naopak spousta lidí považuje za zvrácenost, vystavit si kus mrtvého zvířete. A odstřel nejlepších kusů je špatně, vede k degeneraci populace. Naživu zůstávají jen méně vyvinutí, slabší jedinci, kteří se dál podílí na reprodukci.
Sdružování do stád je u jelenovitých obvyklé. Co by nesežrali sikové, sežrali by jeleni původní, jejich strava je stejná. Nějaké kvóty na odlov , to je už zase další věc.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 23:07 Reaguje na Josef Mozek
odstřel nejlepších kusů je špatně, vede k degeneraci populace. ......

Proto v přírodě jsou nejlepší trofeje tam, kde "řádí" vlci a rysi.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:41 Reaguje na Josef Mozek
To by se jim to jídlo pořádně prodražilo, kdyby lovili pro maso. Kdyby myslivec započítal do ceny uloveného masa všechny své náklady, vyjde ho jedno kilo na několik set kč. Díky tomu, že myslivci jsou zájmoví a berou tu myslivost jako koníček, nezapočítávají do ceny masa prodávaného sdružením své osobní náklady a tak mohou maso prodat za ceny, za jaké prodávají.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 23:06 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
jestli to nevíte, tak jeleni sika dělají na zimu společenství i několika set kusů a ta stáda dokáží vyžrat všechno. .......

O to snadněji se mohou lovit.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 23:00 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Proč bychom místo kvalitních velkých jelenů lesních měli mít mnohem menší křížence? ........

Souhlasím - ale otázka: Není to důkaz, že se geneticky jedná o takřka ten stejný druh?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.8.2023 22:46 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Není. Je spousta různých druhů, co se kříží a produkují životaschopné jedince.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

14.8.2023 10:53 Reaguje na Radim Polášek
Pak ovšem "druh" je lidmi uměle vytvořená kategorie.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.8.2023 17:48 Reaguje na Josef Mozek
Ještě k těm invazivním druhům, které jsou podle Vás v pohodě - až se Vám na zahradě usídlí sršeň asijská nebo sršeň mandarinská, tak to taky bude v pohodě a nebudete proti nim nic dělat?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

9.8.2023 09:01 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pokud je živočich nebepečný, tak se samozřejmě zakročí, ať je to původní nebo nepůvodní druh. Bohužel se nebezpečnost nepůvodních druhů velmi zveličuje, aby se odůvodnily nesmyslné restrikce proti nim.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 23:11 Reaguje na Josef Mozek
Pokud je živočich nebezpečný, tak se samozřejmě zakročí, .............

Jako kluci jsme likvidovali vosí hnízda. Víte, jak je to teď - konkrétní případ: V Břeclavi, v zahrádkářské kolonii, bylo hnízdo v jedné chatce. Na likvidaci přijelo hasičské družstvo v chemických oblecích, s 12-tunkou plnou vody. Když jsem se veliteli smál, že si pak stěžují na málo peněz, vysvětloval, že prostě nemůže připustit, aby byl někdo pobodán. Těžko že by to vysvětloval.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

9.8.2023 23:05 Reaguje na Josef Mozek
Domnívám se, že pseudoproblém invazních druhů byl uměle vytvořen přírodovědci, kteří při svých vzrůstajících počtech hledali něco, čím by oblbnuli politiky a zajistili si tak dlouhodobý vydatný přísun peněz z kapes daňových poplatníků. .................

Je to možné. Znám něco podobného. Když se u nás zrušil uranový průmysl, zůstalo "na dlažbě" mnoho odborníků. A ti si prolobovali, že u každé stavby musí být provedený radonový průzkum. V 90. letech, kdy jsem s tím přicházel do kontaktu, stál 2500 Kč na barák. I když třebas stály jeden vedle druhého. Přitom jsou k dispozici radonové mapy. A navíc - každá stavba je prakticky tak odizolovaná, že se o nějakém radonu vůbec nemusíme bavit.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 15:32
Seznam invazivních druhů je další z řady kreténismů, které vyprodukovali úředníci, kteří snad ani nevytáhli zadek z kanceláře. Pro doplnění - figuruje tam želva nádherná (Trachemys scripta elegans), která se sice množí v jižní Evropě, ale v našich podmínkách její množení nebylo zaznamenáno. Na druhé straně tam chybí druh kajmanka dravá, která se v Německu už více než 30 let vesele množí v jezeře Wittsee. Tato želva dosahuje délky až 80 cm a váhy kolem 25 kg. Pokud by se u nás začala množit, byl by to určitě jiný level než dříve zmiňovaná eleganska. Taková želva totiž dokáže dospělému člověku ucvaknout ruku nebo kus masa z nohy. A obavy jsou na místě, protože pochází ze severní Ameriky a tam žije i v Kanadě.
Odpovědět
PD

Pavel Dvořák

7.8.2023 15:59
Podle jaké logiky na tom seznamu nejsou lidoopice?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

7.8.2023 16:59 Reaguje na Pavel Dvořák
Protože to není politicky korektní.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.8.2023 13:31 Reaguje na Pavel Dvořák
Protože na internaci Vrábelovců, Okamurovců, Rajchlovců, atd. nejsou kapacity. :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.8.2023 08:42 Reaguje na Petr Eliáš
Ku... Patrony nejsou.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.8.2023 18:39
Článek považuji za odborný. Autor zcela zjevně není ekologista.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.8.2023 09:34
Nicméně, Každý invazní druh začne být invazní posléze, až se to projeví, no ale pak obvykle bývá pozdě, neb už invazi začal a nelze ho odstranit. A takový pozdní nařízení v zásadě nemají cenu a jsou šikanozní.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist