https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-green-deal-spravna-cesta-k-naprave-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Green Deal – správná cesta k nápravě klimatu?

1.3.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Koncentrace oxidu uhličitého se od počátku průmyslové éry podstatně zvýšily, z ročního průměru 280 ppm na konci 17. století na 414 ppm v roce 2021, což je 48 procentní nárůst.
 
Téměř celý tento nárůst je způsoben lidskou činností. Dnešní koncentrace CO2 nebyla překročena za posledních 420 000 let a pravděpodobně ani za posledních 20 milionů let. Tempo nárůstu za poslední století je bezprecedentní, alespoň za posledních 20 000 let.

Únor 2024 v ČR historicky nejteplejším měsícem od počátku pozorování, průměrná odchylka více než + 6 °C.

Jsem pevně přesvědčený, že každý racionálně myslící člověk obdařený alespoň průměrnou inteligencí nemůže zpochybňovat výše uvedené údaje, shromážděné dostatečnými řadami měření a vylučujícími jiné vysvětlení.

Jsme fosilní společností, dlouho ji ještě zůstaneme a neseme plnou odpovědnost za stávající stav změny klimatu. Bohužel na straně druhé jsme zvolili zcela nevhodný postup, jak své minulé i současné počínání napravit.

Heslem dnešní doby zejména v EU se stal překotný úprk od fosilních paliv a výpadek elektřiny chtějí politické elity nahradit masovým zaváděním OZE, tedy zejména flotilami větrných a fotovoltaických zdrojů.

Dodnes není uspokojivě vysvětleno, jak se mohlo stát, že přes rozpor s poznatky z historie, fyzikálními i společenskými zákony, byla jako jedině správná doktrína ustanovena cesta Green Dealu.

Ta navenek proklamuje správný cíl, dekarbonizaci společnosti, avšak cesta k jeho realizaci je doslova tragická. Chtěli bychom upozornit na to, že existují i jiné možnosti, než se nám neustále, až otravně, stále podsouvá.

Klima a energetický rozpočet Země

Klima Země je solární systém. Celosvětově v průběhu roku zemský systém – povrchy pevniny, oceány a atmosféra – absorbuje v průměru asi 240 wattů sluneční energie na metr čtvereční. Nepřetržitá interakce mezi atmosférou a oceánem vyrovnává rozdíly solárního ohřevu odpařováním povrchové vody, konvekcí, dešťovými srážkami, větry a oceánskou cirkulací mořských proudů. Tato spřažená cirkulace atmosféry a oceánu je známa jako zemský tepelný motor.

Ten musí nejen redistribuovat teplo od rovníku směrem k pólům, ale také ze zemského povrchu a spodní atmosféry zpět do vesmíru. Jinak by se Země nekonečně zahřívala.

Čistý tok energie do a ze zemského systému tvoří energetickou bilanci Země. Když je tok přicházející sluneční energie vyrovnán stejným tokem tepla do vesmíru, Země je v radiační rovnováze a globální teplota je relativně stabilní. Cokoli, co zvyšuje nebo snižuje množství přicházející nebo odcházející energie, narušuje vyzařovací rovnováhu Země; v reakci na to rostou nebo klesají globální teploty.

Povrch Slunce má teplotu asi 5 500 stupňů Celsia. Při této teplotě je většina energie, kterou Slunce vyzařuje, viditelné a blízké infračervené světlo. Při průměrné vzdálenosti Země od Slunce (asi 150 milionů kilometrů) je průměrná intenzita sluneční energie dosahující vrcholu atmosféry přímo obráceného ke Slunci asi 1 360 W/m2.

Celkové sluneční záření je maximální výkon, který může Slunce dodat na povrch, který je kolmý k dráze dopadajícího světla. Vzhledem k tomu, že Země je koule, pouze oblasti poblíž rovníku v poledne se blíží kolmosti k dráze přicházejícího světla. Všude jinde světlo přichází pod úhlem. Postupný pokles úhlu slunečního osvětlení s rostoucí zeměpisnou šířkou snižuje průměrnou sluneční ozáření o další polovinu.

Proto je v průměru množství slunečního záření dopadajícího na vrchol zemské atmosféry pouze jednou čtvrtinou celkového slunečního záření, neboli přibližně 340 W/m2, (celosvětový průměr).

Množství slunečního světla, které Země absorbuje, závisí na odrazivosti atmosféry a povrchu země.

Rozdíly v odrazivosti (albedo) a slunečním osvětlení v různých zeměpisných šířkách vedou k energetické nerovnováze v celém zemském systému. Na jakémkoli místě na Zemi je čistý ohřev rozdílem mezi množstvím dopadajícího slunečního světla a množstvím tepla vyzařovaného Zemí zpět do vesmíru.

V tropech jde o čistý energetický přebytek, protože množství absorbovaného slunečního světla je větší než množství vyzařovaného tepla (+200 W/m2). V polárních oblastech však dochází k ročnímu energetickému deficitu, vyzařuje se více energie, než se přijme. (-200 W/m2).

Čistá tepelná nerovnováha mezi rovníkem a póly pohání atmosférickou a oceánskou cirkulaci – tepelný motor Země – a odpařování, konvekce, srážky, větry a mořské proudy jsou jeho součástmi. Zemský tepelný stroj však dělá více, než jen přenáší teplo z jedné části povrchu na druhou; přesouvá také teplo ze zemského povrchu a spodní atmosféry zpět do vesmíru.

Aby byla teplota Země stabilní po dlouhou dobu, musí být příchozí a odcházející energie stejné. Jinými slovy, energetický rozpočet na vrcholu atmosféry musí být vyrovnaný. Tento stav rovnováhy se nazývá radiační rovnováha.

Asi 29 procent sluneční energie, která dorazí do horní části atmosféry, se odráží zpět do vesmíru od mraků, atmosférických částic nebo jasných povrchů země, jako je mořský led a sníh. Tato odražená energie nehraje v klimatickém systému Země žádnou roli. Zbylých 71% se rozdělí - 23 procent přicházející sluneční energie je absorbováno v atmosféře vodní párou, prachem a ozonem, zbývajících 48 procent je absorbováno povrchem Země.

Když hmota absorbuje energii, atomy a molekuly, které ji tvoří, se vybudí; pohybují se stále rychleji a jejich zvýšený pohyb zvyšuje její teplotu. Tento proces však není jednostranný, hmota se snaží zbavit přebytečné energie jejím vyzařováním v infračervené oblasti. Množství tepla, které povrch vyzařuje, je úměrné čtvrté mocnině teploty povrchu. (Stefan-Boltzmannův zákon).

Pokud teplota Země stoupá, planeta rychle vyzařuje rostoucí množství tepla do vesmíru. Toto velké zvýšení tepelných ztrát v reakci na relativně menší nárůst teploty – označované jako radiační chlazení – je primárním mechanismem, který zabraňuje nekontrolovanému ohřevu na Zemi.

Pozornost bychom teď měli věnovat faktu, že sice atmosféra absorbuje 23 procent dopadajícího slunečního světla, zatímco povrch absorbuje 48 %, avšak atmosféra vyzařuje teplo odpovídající 59 procentům přicházejícího slunečního světla; povrch vyzařuje pouze 12 procent.

Jinými slovy, většina solárního ohřevu se odehrává na povrchu, zatímco k většině radiačního chlazení dochází v atmosféře.

Abychom pochopili, jak klimatický systém Země pracuje s energiemi, musíme vzít v úvahu procesy probíhající na třech úrovních: povrch Země, kde probíhá většina solárního ohřevu; okraj zemské atmosféry, kde sluneční světlo vstupuje do systému; a atmosféru mezi tím.

Na každé úrovni musí být množství přicházející a odcházející energie, neboli čistý tok stejné, jako podmínka radiační rovnováhy.

Foto | Ilustrace Robert Simmon/NASA / AdaMacey/Flickr

Povrchový energetický rozpočet

Pouze tři procesy odebírají z povrchu Země ekvivalentní množství energie: vypařování (25 %), konvekce (5 %) a tepelné infračervené záření (17 %).

Vypařování -molekuly kapalné vody absorbují značné množství přicházející sluneční energie, mění kapalnou fázi na plynnou. Latentní, skrytá energie fázového přechodu se při výstupu vodní páry do atmosféry uvolňuje při kondenzaci páry, dochází k vyzáření energie v oblasti LW. Jde o primární hnací sílu atmosférického tepelného motoru.

Konvekcí rozumíme ohřátí vzduchu a jeho následné stoupání, kterým se odvádí teplo od povrchu.

Tok infračerveného, dlouhovlnného záření (LW – long wave) od povrchu do atmosféry je radiačním ochlazováním povrchu a obsahuje největší podíl energie v pásmu kolem 12 mikrometrů.

Atmosférický energetický rozpočet

Opět platí podmínka, že vstup a výstup musí být vyvážené, má-li se zachovat energetická rovnováha.

Satelitní měření ukazují, že atmosféra vyzařuje tepelnou infračervenou energii odpovídající 59 procentům dopadající sluneční energie. Pokud atmosféra vyzařuje toto množství energie, musí stejné množství absorbovat. Odkud tato energie pochází?

Mraky, aerosoly, vodní pára a ozón přímo absorbují 23 procent přicházejícího slunečního záření.

Odpařování a konvekce přinášejí 25 a 5 procent přicházející sluneční energie z povrchu do atmosféry.

Řečeno účetně: 23+25+5 = 53% a chybějících 6 procent do satelity naměřených 59% musí pocházet z povrchu země ve formě LW záření.

Zdroj | NASA

Přírodní skleníkový efekt

Vodní pára, oxid uhličitý, metan a další stopové plyny jsou pro mnohé vlnové délky tepelné infračervené energie neprůchozí. Když molekuly skleníkových plynů absorbují vyzařovanou tepelnou infračervenou energii, jejich teplota stoupá.

Protože molekuly skleníkových plynů vyzařují teplo všemi směry, část z něho se šíří směrem dolů a nakonec se vrací zpět do kontaktu se zemským povrchem, kde je opět absorbována. Teplota povrchu se stává vyšší, než by byla, kdyby byl ohříván pouze přímým solárním ohřevem. Toto dodatečné zahřívání zemského povrchu atmosférou je přirozeným skleníkovým efektem.

Průměrná teplota povrchu Země díky skleníkovému efektu je 15 °C, bez skleníkového efektu byla asi -18 °C.

Klimatické vlivy a globální oteplování

Jakékoli změny v klimatickém systému Země, které ovlivňují, kolik energie vstupuje do systému nebo z něj odchází, mění rovnováhu záření Země a mohou způsobit zvýšení nebo snížení teplot. Tyto destabilizující vlivy se nazývají klimatické síly. K přirozeným klimatickým vlivům patří změny jasu Slunce, Milankovičovy cykly (malé odchylky ve tvaru oběžné dráhy Země a její rotační osy, ke kterým dochází po tisíce let) a velké sopečné erupce.

Mezi umělé vlivy patří znečištění částicemi (aerosoly), které absorbují a odrážejí přicházející sluneční světlo; odlesňování, které mění způsob, jakým povrch odráží a pohlcuje sluneční světlo; a rostoucí koncentrace atmosférického oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, které snižují teplo vyzařované do vesmíru. Vynucení může spustit zpětnou vazbu, která zesílí nebo zeslabí původní vynucení.

Oxid uhličitý vyvádí z rovnováhy energetický rozpočet Země tím, že absorbuje tepelnou infračervenou energii (teplo) vyzařované povrchem s vlnovými délkami v části energetického spektra, které jiné plyny, jako je vodní pára, nemají. Přestože je vodní pára silným absorbérem mnoha vlnových délek tepelné infračervené energie, její energetické spektrum má „okna“, která propouští záření a takto radiačně ochlazují atmosféru.

Nejdůležitější „okno“ se nachází mezi 8-14 mikrometry, ale oxid uhličitý je velmi silným absorbérem tepelné infračervené energie s vlnovými délkami delšími než 12-13 mikrometrů, a v tom je právě celý kámen úrazu – viz graf.

Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Robert Rohde / NASA

Jinými slovy, při vyzařování zemského povrchu část odcházejícího tepelného infračerveného spektra, kterou by náš nejhojnější skleníkový plyn – vodní pára – jinak nechal uniknout do vesmíru, je místo toho absorbována oxidem uhličitým. A pokud se koncentrace CO2 zvyšuje, zvyšuje se i „přivření“ tohoto radiačního okna.

Pokud by se vzrůstající koncentrace skleníkových plynů stabilizovala, pak se klima Země opět dostane do rovnováhy, i když s „termostatem“ – globální průměrnou povrchovou teplotou – nastaveným na vyšší teplotu, než byla před průmyslovou revolucí.

Právě jste se ve zkratce dozvěděli celou podstatu tématu, který hluboce ovlivňuje naší současnost.

Zápletka právě nastává

Řešení, které bylo nabídnuto jako jediné možné, spočívá v tom, že snížíme emise CO2 a tím se v ideálním případě dostaneme na stav koncentrace CO2 pod 300 ppm, „stáhneme“ nastavení termostatu tak, aby globální teplota Země poklesla.

Toto řešení je však limitováno jevem, který nazveme dobou zdržení CO2 v atmosféře. Bude to rok, deset let, padesát nebo více? Odhady životnosti přebytečného CO2 jsou doslova detektivkou a lítají od 50 let až do 300 i více. Dokonce IPCC uvedlo: Například oxid uhličitý (CO2 ) se vyměňuje mezi atmosférou, oceánem a pevninou prostřednictvím procesů, jako je přenos plynů mezi atmosférou a oceánem a chemických (např. zvětrávání) a biologických (např. fotosyntéza) procesů.

Zatímco více než polovina emitovaného CO2 je v současné době odstraněna z atmosféry během jednoho století, určitá část (asi 20 %) emitovaného CO 2 zůstává v atmosféře po mnoho tisíciletí… nelze životnost pro CO2 definovat. https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-10-3.html Zvítězil zcela technokratický a nesprávný návrh, změnit skokově fosilní infrastrukturu na nefosilní prostřednictvím OZE, oficiálně dekarbonizace společnosti.

Nesprávný je z více důvodů, uveďme pouze základní námitky.

   - nelze fosilní infrastrukturu změnit během několika desetiletí – odkazuji na práce prof. Václava Smila
   - OZE mají mizernou účinnost a jde o náhodné zdroje, z čehož plyne další negativum. Musíme totiž „překopat“ následně i sekundární infrastrukturu přenosového vedení a distribuce elektřiny za cenu dalších astronomických výdajů - viz platby za regulované složky, jde o ekonomickou sebevraždu.
   - masové nasazení OZE je podmíněno gigantickou spotřebou potřebných kovů, rud a minerálů, jejich těžby a úpravy, včetně otevírání nových nalezišť v přírodních územích a další přírodní území, kde lze OZE umístit. K tomu budeme potřebovat obrovská kvanta energie a jinou než fosilní energii po ruce nemáme. Paradoxně ve jménu snižování emisí CO2 emise CO2 budeme zvyšovat.
   - energetická efektivita OZE (EROI) je o řád nižší než u standardních zdrojů (hydro, fosil, jádro)
   - vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržet svou komplexitu. – (prof. Bárta)

Pojďme si tedy shrnout zcela nezpochybnitelná fakta. Klima Země je solární systém a jeho stabilita je jednoznačně deterministicky určena radiační rovnováhou. Tedy stavem, kdy Země přijímá a vyzařuje stejný objem radiační energie.

Asi 29 procent sluneční energie, která dorazí do horní části atmosféry, se odráží zpět do vesmíru od mraků, atmosférických částic nebo jasných povrchů země, jako je mořský led a sníh. Tato odražená energie nehraje v klimatickém systému Země žádnou roli. Zbylých 71 % se rozdělí - 23 procent přicházející sluneční energie je absorbováno v atmosféře vodní párou, prachem a ozonem, zbývajících 48 procent je absorbováno povrchem Země. Pouze tři procesy odebírají z povrchu Země ekvivalentní množství energie: vypařování (25 %), konvekce (5 %) a tepelné infračervené záření (17 %).

Část odcházejícího infračerveného záření z povrchu Země je absorbována molekulami CO2 a zpětně vyzářena na zemský povrch – skleníkový efekt. Tento podíl, díky zvyšující se koncentraci CO2 , neustále narůstá. Díky antropogenním emisím CO2 a jejich silnou pozitivní zpětnou vazbou s nejdůležitějším skleníkovým plynem, vodní párou, dochází k navyšování globální teploty.

Většina solárního ohřevu se odehrává na povrchu, zatímco k většině radiačního chlazení dochází v atmosféře.

I kdyby zázrakem dnešního dne zmizely antropogenní emise CO2 , bude trvat asi sto let, než dojde k odbourání poloviny antropogenního CO2 . Na eliminaci CO2 se výlučně podílejí přírodní procesy, absorbce oceány, ukládání do půdy, minerálů a fotosyntéza.

Z tohoto pohledu je Green Deal tou nejméně vhodnou cestou jak současný nevyhovující stav napravit.

Jednak je zoufale neefektivní, astronomicky nákladný a jeho pozitivní dopady se projeví se stoletým zpožděním, zatímco negativní dopady ihned.

Šlo to udělat lépe

Místo masivního zavádění OZE se měla společnost orientovat jednoznačně na dlouhodobě dostupnou a stabilní nízkoemisní jadernou energii. Jde o spolehlivé, mnoha desítkami let prověřené technologie, jejichž potenciál lze plynule navyšovat (využití vyhořelého paliva, modulární reaktory). Obrovskou sekundární výhodou oproti OZE je stoprocentní využití stávajících vedení a distribučních sítí elektřiny. Úspora pouze zde 1.5 biliónu € v rámci EU. Zásoby uranu dostatečné.

Zemědělství a odlesňování se podílejí na emisích CO2 až 30 %. Zemědělská a lesnická politika je plně v gesci národních vlád, v Evropě pravomoc EU.

Zemědělství a lesnictví patří k nejlépe vyvinutým lidským dovednostem, vypilovaným téměř k dokonalosti a nabaluje se na ně celý agrochemický průmysl i strojírenský, včetně progresivních moderních biotechnologií – zde máme na mysli zejména sektor genetiky.

Nejsou známy překážky bránící okamžitému ukončení deforestace a zavedení postupů razantně snižujících sektorové emise CO2.

Fotosyntéza - „energie + 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2“, nástroj umožňující okamžitou absorpci nadbytečného CO2 z atmosféry prostřednictvím programu opětovného zalesňování – zde odkazuji na předešlý článek Mohou lesy ovlivňovat globální klima?

Změna odrazivosti povrchů urbánních oblastí, tedy využití základní poučky z uvedeného radiačního modelu Země, podstatně zvýšit albedo hustě zastavěných oblastí – zejména městských aglomerací.

Plocha zpevněných povrchů je odhadována na 9mil. km2 a z fyzikálního hlediska nejde o nic jiného než supervýkonný infračervený emitor, který každý den pumpuje do energetického systému Země obrovská kvanta zjevné tepelné energie, signifikantním znakem je tzv. jev tepelných ostrovů.

Pro zajímavost – albedo u čerstvého sněhu je vyšší než 80 %. (ČHMÚ).

Změna poměru povrchového energetického rozpočtu ve prospěch latentní energie v antropogenně ovlivněných oblastech. Pokud si ještě vzpomenete, povrch Země se zbavuje solární energie třemi cestami - odparem (25 %), konvekcí – stoupáním ohřátého vzduchu (5 %) a vyzařováním (17 %) v LW pásmu. Tento poměr je však zcela jiný v zahuštěných aglomeracích a intenzivně využívaných zemědělských územích pro pěstování obilovin, což zjednodušeně nejsou nic jiného než suchomilné trávy. Příkladem může být porovnání dvou ekosystémů – pouště a tropického deštného lesa. Ve dne teploty na poušti dosahují 40 °C, v noci klesají k nule. V tropickém deštném lese se přes den pohybují okolo 25 °C, v noci 15 °C. Průměrná hodnota teploty v obou ekosystémech je 20 °C. Klima je však naprosto odlišné.

Když v létě v ČR sklidíme řepku a obilí na 1 800 000ha polí, proudí z přehřátých ploch do atmosféry teplo cca 9000 GW (12 GW je instalovaný výkon elektráren v ČR, z toho JE Temelín má 2 GW).

Opět nejsou známy zásadní překážky bránící potlačení konvekce a vyzařování zjevného tepla ve prospěch latentního tepla, založeného na evapotranspiraci vegetačního pokryvu na povrchu země.

V předešlém článku Mohou lesy ovlivňovat globální klima? jsme analýzou globálních uhlíkových toků prokázali, že lze problematiku klimatické změny řešit jinak, než je nám neustále podsouváno, tedy citlivějším a o několik řádů levnějším způsobem než proklamuje Green Deal.

V tomto článku jsme v podstatě přijali všechna tvrzení IPCC o příčinách globálního oteplování a provedli základní seznámení s energetickou bilancí Země, podmínkami radiační rovnováhy a dílčími toky radiační energie mezi povrchem, atmosférou. Vše opět v souladu s názorem převážné většiny vědecké obce.

Dospěli jsme však i touto cestou ke stejnému závěru, jako u analýzy globálních uhlíkových toků vázajících solární energii na Zemi.

Tento závěr zní: Strategie Green Dealu je od samého počátku zcela nevhodná, poplatná primitivně materialistickému pohledu na svět, vyžaduje astronomické náklady na realizaci, podvazuje ekonomický rozvoj společnosti a neřeší problém antropogenní změny klimatu v reálném čase.

Naproti tomu navržené řešení je řádově levnější, spoléhá na ověřené a milióny let osvědčené přírodní procesy a je založeno na zcela nezpochybnitelných fyzikálních zákonech a principech, vylučujících lidskou chybu. Pokud využívá poznatky civilizace např. nukleární energetiku, strojírenství, agrochemii, hospodaření s půdou a lesy, apod., jde o ověřené způsoby hospodaření, využívání moderních technologií s vysokou účinností a nižšími náklady.

Problematiku globálního oteplování by na rozdíl od Green Dealu tento postup v reálném čase řešil, a to s řádově nižšími náklady na realizaci, které by umožnily zajistit jak solidní ekonomický rozvoj, sociální stabilitu společnosti, tak i ochranu přírodního dědictví Země.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (137)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.3.2024 08:32
Velmi zajímavý a podnětný článek! 1*
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.3.2024 16:07 Reaguje na Karel Zvářal
je to dobře napsaný, až na to, že Evropa se točí dál a stát si chystá dostavbu Dukovan a Temelína s dostavbou 2035 a dekarbonizace má přijít do 2033 ale jak to vypadá, tak stávající podmínky nejsou asi moc komfortní pro energetickou situaci už dnes.
To však není situace toho článku, ale provádění energetické koncepce a alibismu státu jak k dekarbonizaci konstantními energetickými zdroji přistupuje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 16:54 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Dekarbonizace nemá přijít do 2033, ta má přijít do roku 2050. Do roku 2033 má přijít jen zavření uhelných elektráren, to ale není dekarbonizace.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2024 07:53 Reaguje na Emil Novák
no nevím, ale to je ten článek, který poukazuje na energetiku, ne na nesmysli, co bude za 30 let a kdo ví jestli. To, co by mělo být za pět, sedm let bychom tušit měli.
Vlády od roku 2010 zasekli v podstatě jakoukoliv diverzifikaci energetických zdrojů a tihle v letargii jen pokračují.
Měli bychom velmi rychle instalovat modulární reaktory, ty to aspoň do konce desetiletí nějak stihnou.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2024 08:04 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Instalovat modulární reaktory můžeme ve chvíli, kdy nějaké k dispozici budou. Zatím nejsou. Není dosud žádný, který by už někdo aspoň stavěl v domovské zemi, kde by mohl ukázat, že jde o životaschopný projekt po regulatorní, technické a ekonomické stránce. Na to bude nutné počkat právě do konce desetiletí, do té doby snad vzniknou první. Když to dobře půjde, může být do této doby první zlicencovaný i u nás. Ale nečekal bych zpočátku zázraky ani v ceně ani v délce výstavby, u prvních svého druhu se dají čekat podobné dětské nemoci jako u vellkých reaktorů třetí generace, výhody malých se mohou projevit až s opravdu sériovou výrobou v desítkách kusů, která těžko nastane dříve než někdy v polovině 30. let, tj. zhruba v době, kdy by mohl jít do provozu první velký reaktor v Dukovanech.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 08:49
👍👍👌
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 09:05
Autor pěkně shrnuje obecné poznatky o energetické bilanci a klimatu Země a navrhuje řešení: Green deal ne, jaderné elektrárny a péče o lesy a krajinu ano.
Podobný návrh jsem dnes zrovna četl i na serveru epochtimes.cz, "Zpráva BofA Securities, investiční divize Bank of America" jak je nejlepší investovat do jaderné energetiky pro záchranu planety a vydělání balíku peněz.
epochtimes.cz/2024/02/29/do-jake-energie-se-nejvice-vyplati-investovat-financni-strategove-v-tom-maji-jasno/
Avšak kritické vědecké čtení všech těchto informací vede k následujícímu závěru:
je to jen někdy více ale mnohem častěji méně kvalitní propaganda,
nemá to se skutečnou vědou a moderními technologiemi nic společného.
Proč? Jak se v tom vyznat?
1) Oba články obsahují neustále recyklovanou propagandu jaderné lobby, která v současnosti hraje o svoji existenci. Jako jediný důvod své budoucí existence může uvádět to, že jen ona může vyrábět nepřetržitě celosvětově elektřinu bez přímé emise CO2. Zatajuje ovšem obrovské investiční náklady, finančně celosvětové nerealizovatelné, nezvládnutí recyklace a neodstraeněná rizika dalších nevyhnutelných jaderných havarií.
2) Je zde jeden základní motiv: neustálé opakování zkreslených či vyloženě lživých informací funguje na neodborníky v problematice (tj na 99% společnosti).
3) Současný Green deal vede konkurenční lobby Obnovitelných zdrojů energie a "hnutí zelených" (nekonzervativních zelených) a politický panel IPCC.

A co říká věda a moderní technologie:
4) klima je zapotřebí vědecky zkoumat, zpřesňovat modelování a především získávání přesných a spolehlivých celosvětových dat do modelu. Problém je mnohem složitější, než se nám snaží ukázat zprávy IPCC.
Problém CO2 je ta nejsnažší a nejuchopitelnější část problému klimatu, ale není zdaleka nejvýznamnější. Vodní pára je významnější, ale zase: rozhodující zpětnovazební smyčky v dynamickém klimatickém modelu Země jsou mraky (je jich mnoho druhů a každý má jiné optické vlasnosti ve viditelné i v infračervené oblasti spektra, rozptyl světla (UV, VIS, IČ) v nehomogenním "kalném" prostředí to je obrovský komplex jevů, který budeme studovat další desetiletí, než mu v měřítku celosvětovém porozumíme, a který skrývá v sobě mnoho kladných i záporných zpětných vazeb, ovlivňujících dominantně klima na Zemi a způsobující tu dlouhodobou existenci života na zemi.
5) Co je největší problém současných debat o klimatu je a) klimatická hysterie, charakterizovaná výrazy jako "probíhá klimatický rozvrat", ...
b) obrovská síla peněz z různých lobbystických skupin (kterým jde vždy a jen o co největší zisk), její silný vliv na média i na vědu

Závěr: optimální řešení je opustit hysterii klimatického rozvratu (nepodporovaného skutečnou vědou), hysterii okolo CO2, soupeření různých energetických lobby (jde jim o penízem které dostanou z našich kapes)
a ponechat vývoj technologickému soutěžení moderních technologií.
Potřebujeme technologie čisté, bezodpadové výroby LEVNÉ elektřiny pro celý svět, úspory a plnou recyklaci. Na tom se snad shodneme všichni.

A ať se ukáže co dovede fotovoltaika, větrná a vodní energetika, co dovede jaderná energetika, jak se dá čistěji provozovat fosilní energetika. Aby se ukázalo, že elektromobily mohou být v řadě případů levnější provozně i investičně než klasické automobily...
A o vítězi rozhodne věda, pokrok v technologiích, užitečnost pro celou planetu a dostatek či nedostatek peněz.
Když to má být užitečné pro celou planetu, musí to být levné.
Třeba masová robotizovaná výroba fotovoltaických panelů dokázala za posledních 15 let zlevnit jejich cenu (cenu za 1 Watt špičkového výkonu) 40 krát. Ano, čtyřicetkrát, úžasný pokrok. Proto využití fotovoltaiky po celém světě roste, nejen v bohatých zemích, ale i v zemích rozvojových i zemých vysloveně chudých.


Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

1.3.2024 09:52 Reaguje na Milan Vaněček
S timhle souhlas "Problém CO2 je ta nejsnažší a nejuchopitelnější část problému klimatu, ale není zdaleka nejvýznamnější. Vodní pára je významnější, ale zase: rozhodující zpětnovazební smyčky v dynamickém klimatickém modelu Země jsou mraky (je jich mnoho druhů a každý má jiné optické vlasnosti ve viditelné i v infračervené oblasti spektra, rozptyl světla (UV, VIS, IČ) v nehomogenním "kalném" prostředí to je obrovský komplex jevů, který budeme studovat další desetiletí, než mu v měřítku celosvětovém porozumíme, a který skrývá v sobě mnoho kladných i záporných zpětných vazeb, ovlivňujících dominantně klima"
Mechanismus zminovaneho radiacniho okna CO_2 versus voda je mnohem slozitejsi, nez popisovana "dira v plotu kterou CO_2 ucpava" a uvedena procenta "co a jak pusobi" jsou malokdy tak presne znamy, jak se tvrdi. Mezi ctvrtou mocninou cisel 290 a 291 neni zas tak dramaticky rozdil, jine vlivy (treba statistik ruznych typu mraku)
jsou asi vyznamnejsi. Zadne klimaticke "nirvany" neexistuje
predstava ze klimaticky system muze byt v jakesi "rovnovaze" kdyz
ustalime vnejsi vstupy jako tok slunecni energie, sopky neni
vedecky v soucasnosti nijak oduvodnena, zda spektakularni zmeny klimatu v minulosti byly zpusobeny nejakymi vnejsimi vlivy nebo proste "vnitrni dispozici" celeho toho systemu k chaosu tez neni znamo

Co je ale dobre positivne ohodnotit na tomto clanku je ten pokus obratit pozornost hlavne na to, jak nesmirne slozita a zajimava a do znacne miry jeste nepoznana zalezitost je ten klimat. Ze to je vec zasluhujici si zajem budoucich opravdovych vedcu a ne dnesnich saskujicich politiku, ideologu a manipulatoru
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 11:00 Reaguje na Milan Vaněček
To je zvláštní, Vaněčku, že by třeba země jako Slovensko nebo Ukrajina byly tak extrémně bohaté, že ty údajně "finančně celosvětové nerealizovatelné" "obrovské investiční náklady" realizovat dokázaly a už teď tam elektřinu většinově vyrábějí právě z jádra, a plánují stavět další.
Recyklace vyhořelého paliva se samozřejmě také běžně dělá, je to technologicky zvládnutý proces, nic nebrání tomu ji dělat dál i ve větším množství, a ta údajná "neodstraeněná rizika dalších nevyhnutelných jaderných havarií" jsou další váš výmysl.
Naopak tento váš příspěvek "obsahuje neustále recyklovanou propagandu" protijaderné lobby. Lidé jako vy jsou hlavní příčinou, proč jsme na fosilních palivech stále tak moc závislí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 11:16 Reaguje na Emil Novák
Stačí se podívat na současnost.

Čína : provozované JE - 53 307 MWe
ve výstavbě - 28 875
odstaveno - 0

PL - v plánu 6 bloků
ČR - 1-4
Francie - 14

Na COP 28 bylo přijato usnesení "Vlády a průmysl si stanovily jasné cíle pro ztrojnásobení jaderné energie do roku 2050."

Zelení progresivisté jsou na odchodu a role JE se po volbách do EU parlamentu výrazně zvýší, zejména po senámení s katastrofickými výsledky německé Energiewende.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 11:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím si, že je třeba brát to s klidem. Ty zelené protijaderné ideologie byly od začátku tak naivní ve své víře v OZE, že bylo jasné, že časem narazí na "tvrdou vodu". Bohužel, podařilo se jim zlikvidovat několik jaderných elektráren (Rakousko, Německo), ale to končí a budou se stavět nové. A kdo nepostaví, bude muset elektřinu nakupovat. Z tohoto pohledu je jednoznačně nejlepší postavit. A případně pak prodávat elektřinu těm, co zůstanou obětí té zelené ideologie.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 11:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, nejen to, Čína zveřejnila plán dekarbonizace energetiky do roku 2060, ve kterém figuruje cca 400 GW jaderných zdrojů, tj. přibližně tolik kolik je dnes instalovaný výkon jaderných elektráren celosvětově.
V Evropě plánují výstavbu i země jako Švédsko, Finsko, Estonsko, Nizozemí, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, další země jako Řecko, Severní Makedonie a Srbsko chtějí nakupovat elektřinu z dlouhodobých PPA kontraktů z nově postavené jaderné elektrárny v Bulharsku. Takže jestli něco hraje "o svou existenci", tak spíš protijaderná lobby, jejímž je Vaněček vysoceaktivním představitelem.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 11:53 Reaguje na Emil Novák
Celý ten Vámi popisovaný scénář "jaderné renesance" jsou jen drobečky ve srovnání s tím, co se ve fotovoltaice a větrné energetice realizuje ve světě.
Musíte uvažovat čísla, ne dojmy.
Už nyní celosvětově FVE plus VtE vyrábí dohromady více než JE, za pár let jen samotné FVE budou vyrábět více než JE (a FVE začaly o 50 let později)
I v té Číně je přírůstek výroby (nejen instalovaného výkonu) fotovoltaických a větrných elektráren několikanásobně větší než přírůstek výroby JE. A další obrovský rozdíl je v rychlosti výstavby. (A samozřejmě v ceně, nic není tak drahé jako NOVÉ jádro).
Podívejte se na plán výroby elektřiny v Číně v 2060: Dominance OZE, jádro jen 20% (teď je jádro nepatrně přes 2%). Realita.
Co píše někdo v ČR, to svět opravdu nezajímá...
Pánové, probuďte se, čtěte fakta, ne dojmy a sliby...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 11:56 Reaguje na Milan Vaněček
Jinak, já Green deal nepodporuji, to je samá buzerace, dotace, hysterie a spěch.
Já podporuji technický pokrok, který se musí prosadit, nízkou cenou a vysokou kvalitou (čistá výroby, udržitelný rozvoj, žádný nebezpečný odpad, recyklace).
To je hlavní přednost nejmodernějšího způsobu výroby elektřiny-fotovoltaiky.
Odpovědět
JH

Jan Hladil

2.3.2024 03:18 Reaguje na Milan Vaněček
potom ovšem vám musí být jasné že OZE je zcela nezdravý projekt, který nemá šanci bez dotací uspět...natož aby bylo možné na OZE přehodit provoz průmysových zemí to je fantasmagorie, neboť na to neexistují dostatečné materiálové zdroje
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

2.3.2024 12:06 Reaguje na Jan Hladil
Nesledujete technický pokrok, mýlíte se stejně jako se spletli skeptici když začínaly počítače nebo mobilní telefony. Fotovoltaika vůbec netrpí nedostakem materiálů.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2024 12:45 Reaguje na Milan Vaněček
V předchozím příspěvku se nepíše, že fotovoltaika trpí nedostatkem materiálů, takže jsme opět záhy narazili na tradiční vaněčkovskou bariéru s chápáním psaného textu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 11:57 Reaguje na Milan Vaněček
Malý dotaz: vyrobíte, OK, ale kde a jak to chcete skladovat?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 12:51 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, kde já bydlím (okraj Prahy, u Vltavy) tak tam už je hodně elektromobilů, hodně fotovoltaiky na střechách. Zeptejte se těch lidí, oni ví jak vlastní elektřinu vyrábět a skladovat.
A samozřejmě, v Číně je vše v obrovském měřítku. Mají tam na jednom místě GW fotovoltaiky a větrných elektráren, spolu s přehradou a vodními elektránou a jako podporu tam nemají plyn (jako v USA) ale uhlí. A to je systém s GW výkonu 24 hodin denně/7 dní v týdnu, po celý rok.
Už začali zúrodňovat i pouště v Číně pomocí agrovoltaiky...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 13:02 Reaguje na Milan Vaněček
Jenže to skladování musí být až na dobu několika měsíců, z léta do zimy. V létě přebytek energie z FV, v zimě ale nedostatek (nízký příkon, velká oblačnost, krátký den). Tohle je třeba vyřešit, ne skladování ze dne do noci. A mimochodem - to uhlí: to chcete v zimě vypouštět třeba do inverze ty sajrajty?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:22 Reaguje na Ladislav Metelka
To je mýtus, neustále rozšiřovaný jadernou lobby. OZE, to je koncert několika nástrojů, které se výborně doplńují, třeba v našem regionu se výborně doplńují slunce a vítr (podívejte se na dlouhodobou bilanci Německa na Agorametru), voda a biomasa je dobrá skoro vždy.
V zimě bych dával rozhodně přednost plynu před uhlím, vždy´t i taková byla u nás dlouhodobá strategie po desítky let a stále to funguje (když není plyn šíleně drahý, jako se to podařilo spekulantům a válečníkům nedávno).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 14:36 Reaguje na Milan Vaněček
S faktem, že v létě mohou být z fotovoltaiky velké přebytky a v zimě velký deficit, neuděláte nic. Takže pokud to bude dimenzované na letní podmínky, v zimě to stačit nebude. Pokud to nadimenzujete na zimu, v létě budete mít neskutečné přebytky a co s nimi uděláte?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 14:38 Reaguje na Milan Vaněček
Jinak s dlouhodobou bilancí můžete jít někam. Energetika nemůže být dimenzovaná tak, aby pokryla průměrné podmínky, ale i ty nejméně příznivé.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Samozřejmě, s tím nová energetika počítá. Už to není starý systém (centrální velín a pevná telefonní linka k elektrárnám, Franto, přidej nebo uber výkon...), počítače a chytrá měřidla spotřeby toho zvládnou mnohem víc, lidem a podnikům jde o co nejnižší cenu elektřiny.
A samozřejmě FVE a VtE optimalizujete dohromady, spolu a když je občas elektřina skoro zadarmo, spotřebitel i podnik to ocení. Vše DOHROMADY je třeba optimalizovat na 24/7/365.
Jen energie nesmí být moc drahá, to zabíjí podniky i (převážně staré) lidi.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 15:04 Reaguje na Milan Vaněček
Fajn. Tak co, když VE nic, FVE málo a pár hodin denně, zima po většině Evropy, vypouštět sajrajty do inverze dost dobře nepůjde - jak to řešit? Nechci obecné řeči, chci jasné výpočty.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 14:54 Reaguje na Milan Vaněček
Mýty tu naopak rozšiřuje protijaderná lobby, Vaněček je její typický představitel. Mystifikuje veřenost grafy s výrobou v měšíčních průměrech, na kterých to sice vypadá, jak se slunce a vítr "výborně doplňují", ale jde jen o průměry a ne skutečnou výrobu, pokud se podíváme na grafy s výrobou po hodinách, žádné doplňování, natož výborné, v nich vidět není, viz např. zde:
https://energy-charts.info/charts/power_heatmaps/chart.htm?l=en&c=DE&year=2023&wind_onshore=1&wind_offshore=1
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:55 Reaguje na Emil Novák
už jsem to napsal výše panu Metelkovi
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 13:06 Reaguje na Milan Vaněček
Dám Vám otázku, na kterou mi ještě nikdo ze zelených uspokojivě neodpověděl: zima, nad Evropou anticyklona, takže nízká inverzní oblačnost, příkon záření maximálně v nižších desítkách W/m2. Krátký den. Bezvětří, takže VE nepomůžou. Maximální teploty -5 až -10, minimální ranní kolem -15. To může trvat třeba 2 týdny a zasáhne to velkou část Evropy. Co v takové situaci budeme dělat?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:15 Reaguje na Ladislav Metelka
Plynu má každý stát zásoby typicky na skoro celou zimu v podzemních zásobnících (a plyn se může vyrábět i z uhlí, jak to bylo běžné, nebo z vodíku a CO2, jak to bude ...).Někdo bude pálit dříví, v elektrárnách budou pálit uhlí, voda poteče, biomasa bude fungovat,
To reálnější je (viz Francie loni), že bude odstavena polovina JE (nebo v Japonsku všechny JE v 2011) a pak je ta zima opravdu kritická.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 14:24 Reaguje na Milan Vaněček
A všechny ty sajrajty ze spalování uhlí, dřeva, biomasy vypustíme do té inverze, do mizerných rozptylových podmínek? To jako fakt?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 15:01 Reaguje na Ladislav Metelka
Velké elektrány vypustí jen čisté zplodiny hoření kvalitního plynu.
I já v mém rodinném domě.
Ty sajrajty, o kterých píšete, budou pálit jen lidé, zoufalí z vysokých cen energií.
A ty vysoké ceny u nás zabetonují vysoké ceny NOVÝCH, jen trochu bezpečnějších JE v provozu, ale stále s nebezpečným odpadem. Fakt.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 15:09 Reaguje na Milan Vaněček
Další Vaněčkovy ničím nepodložené výmysly, není ve skutečnosti žádný důvod, proč by tu měly nové JE v provozu "betonovat" vysoké ceny. To je jen další ukázka, jak "o svou existenci" hraje protijaderná lobby.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 16:40 Reaguje na Emil Novák
V současnosti je smluvní cena z rozestavení JE Hinkley Point 3 přes 150 EUR/MWh a i ta současná vysoká cena elektřiny na burze na příští rok je poloviční. A chtěli bychom návrat k ještě nižším cenám, než jsou na burze aby průmysl EU byl konkurence schopný.
Ale jak by to šlo s takovými vysokými cenami z nových JE (ceny jsou zaručené přes CfD nebo PPA.)
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 17:04 Reaguje na Milan Vaněček
Dle vašich vlastních slov zde v diskusi jste "šejdíř", který se ohání "10,15 let starými, neplatnými" údaji. Tato "smluvní cena" byla dohodnuta právě před "10,15 lety", a je specifická právě jen pro tento jeden britský projekt, kvůli naprosto nevhodnému a drahému způsobu financování projektu. Např. u nedávno dokončené finské elektrárny Olkiluoto 3 jsou veškeré náklady na výrobu elektřiny 51 €/MWh, ale vy si samozřejmě jako vždy vybíráte jen to co se vám hodí do krámu, a to vydáváte za obecně platný fakt, ostatní ignorujete a předstíráte že neexistuje.
Cena elektřiny na burze pro příští rok je naprosto irelevantní, jaderné elektrárny se nestaví na příští rok ale na příštích 100 let, a cena elektřiny v době bez fosilních zdrojů, bude samozřejmě úplně jiná než příští rok. Takže další zavádějící a demagogické informace.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 15:09 Reaguje na Milan Vaněček
Psal jsem o uhlí, dříví, biomase, které jste uváděl Vy. Podle Vás se spalovat budou, tak co kličkujete?
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 15:04 Reaguje na Milan Vaněček
Další a další nepravdivé informace, "na skoro celou zimu" v podzemních zásobnících téměř nikdo plyn nemá, ve Francii nebyla na zimu nikdy odstavena polovina JE a ohánět se jednou z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva je demagogie nejhrubšího zrna.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 16:43 Reaguje na Emil Novák
Tak na ty 2 týdny co píše pan Metelka ty zásoby určitě postačí, nebo ne?
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 17:07 Reaguje na Milan Vaněček
Ve skutečnosti nejde o dva týdny ale až o dva měsíce. A jestli jste si nevšiml, tak cílem EU je zbavit se závislosti na fosilních palivech úplně, můžete opět předstírat, že tento cíl neexistuje, ale nic na něm nezměníte.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

1.3.2024 15:41 Reaguje na Ladislav Metelka
A tohle je situace, ktera nastala ukazkovym zpusobem napr. pri slavnem londynskem smogu pred 70 lety. Pro dnesek nejsou uz tolik aktualni tehdejsi problemy se znecistenym ovzdusim, jako prave ta meteo situace, o ktere se zminujete. Bohuzel ale typicke meteo situace poslednich let nahravaji alarmistum, jako by se takoveto meteo situace (byt tedy s teplotami o stupen ci dva vyssimi) uz nemely nikdy zopakovat. Je to skoda, mohlo by to mit - takovehle pocasi jako bylo pri londynskem smogu - znacny vychovny vyznam pro nadsene propagatory OZE
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 12:11 Reaguje na Milan Vaněček
1) O žádném srovnávání "s tím, co se ve fotovoltaice a větrné energetice realizuje ve světě" jsem vůbec nic nepsal, Vaněčku, reagoval jsem na vaše tradičně nepravdivá a zavádějící tvrzení o jádru.
2) Dojmy tu uvažujete opět hlavně vy sám.
3) Tvrzení "nic není tak drahé jako NOVÉ jádro" je čistá lež a jeden z příkladů kdy sám "uvažujete dojmy".
4) Probuďte se sám, Vaněčku, není to žádná soutěž mezi jádrem a OZE, jak se to vy neustále snažíte stavět, falešné dilema které se snažíte vytvářet, všechny tyto technologie přispívají ke snižování závislosti na fosilních palivech svým dílem a bylo by naprosto nesmyslné se kterékoliv z nich zbavovat kvůli ideologickým předsudkům, jakými vy trpíte.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 12:20 Reaguje na Emil Novák
Pan Vaněček bere jen co se mu hodí, ale nepřemýšlí o důsledcích a souvislostech. To je pro tuhle skupinu lidí typické.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2024 07:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
čína je obrovská země, může si nasázet FVE, kterých je hlavním výrobcem ale zároveň sázka na dočasné zdroje znemožňuje utlumit uhlíkové elektrárny. Problém je to, že poptávka po elektřině roste, měnit energetický mix je velmi obtížné.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

1.3.2024 09:28
Jsem naprostý laik, pochopila jsem obsah jen částečně a to ještě nevím zda správně.
Pro záchranu planety ale dle mého nestačí pouze evropské snížení produkce CO2, zapojit by se měla celá světová populace. Jsme vyspělý kontinent, máme zatím páky jak vysvětlovat prosazovat a pomáhat ostatním. My však místo toho, abychom pomáhali, prosazovali a vysvětlovali ostatním jak se zapojit ke snižování oteplování planety děláme naprostý opak. Uklízíme doma, přesunujeme odpad sousedovi, který nechápe co činí,nebo je mu jedno jak likviduje svět, chce přežít, chce se mít tak jak jsme se měli před nedávnou dobou my. Tímto přicházíme o svou silnou pozici jak ovlivnit ostatní, až sami sebe zlikvidujeme ztratíme vliv a možnosti, což podle mě nebude trvat dlouho, nebudeme nic, budeme jen moci sledovat tu zkázu na které jsme se podíleli.
Vylepšujeme jenom světový průměr, je to dobrá věc, já bych v tomto případě dala přednost celosvětové rovnováze.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 13:50 Reaguje na Alena Lyskova
To jo, rovnováze, ale jak? To by svět musel nejen říkat (Konference OSN o změně klimatu – COP1-26), ale i dělat. Skutek utek.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 13:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
viz https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/iea-emise-oxidu-uhliciteho-souvisejici-s-energii-loni-stouply-na-novy-rekord
Odpovědět
MM

Milan Milan

1.3.2024 09:40
Výborná analýza. Proč si ale vybrala parta politiků a lobbistů prosazující GD jako největší problém pro klima právě CO2? Myslím že jenom proto, že lidi dýchají, topí, chovají, hospodaří, vyrábí, jezdí..... a tam právě je tudíž možno vyrobit nejsilnější armádu povinných odběratelů nových myšlenek a produktů.... že je to nejsnažší cesta jak vynutit zákazy staletých způsobů života, jak prosadit regulace a tudíž je to nejsnažší cesta k velkým kšeftům. Mimochodem teď je velký diskuz o f-plynech používaných v těch politiky prosazovaných údajně ekologických tepelných čerpadlech. Jejich násobná škodlivost a až několek set let trvající rozpad v atm je větší problém než CO2.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 09:51
Limity OZE pak krásně popisuje práce norských vědců z univerzity Bergen :

https://medium.seznam.cz/clanek/petr-dusek-norsti-fyzici-se-sekli-bolesti-solaru-a-vetrniku-ale-popsali-presne-48202?utm_campaign=abtest244_hpdop_comments_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 11:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, hezký článek co citujete, dobře literárně napsaný, ale kdyby znali fakta až do 2023, tak už by ho přepsali.
V 2023 vyšel společný článek předních světových laboratoří v oboru fotovoltaiky (s mnoha z nich jsem dříve spolupracoval) v nejprestižnějším USA vědeckém časopisu Science. Je to placené, ale zde máte odkaz na server, kde si to můžete přečíst zdarma.
https://pure.tudelft.nl/ws/portalfiles/portal/170404777/science.adf6957.pdf
To je popis reality roku 2023 a předpověď: exponenciální růst instalované fotovoltaiky stále pokračuje, předpovídají, že až do 2035, teprve pak budou lineární každoroční příspěvky a nasycení bude po roce 2050 na 70 TW instalovaného špičkového výkonu
což bude odpovídat tak velmi zhruba 10-15 TW ekvivalentního nepřetržitého výkonu, to znamená cca polovina toho co pro zeměkouli potřebujeme. To je ovšem maximalistický odhad, možná že to skončí "jen" na 50% či 70% této předpovědi.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 11:46 Reaguje na Milan Vaněček
Fotovoltaika ani VE není takový problém, jako skladování té energie. Vyrobit můžeme kolik chceme, ale když to nespotřebujeme hned - co s tím? K čemu to je?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 12:32 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, známá groteska jak radní v létě pytlovali světlo do sklepa a pak se divili.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 12:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, já se obávám, že na můj dotaz pan Vaněček neodpoví. Taky typické. Nepříjemné otázky se nehodí.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 13:08 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, probuďte se. Počasí rozumíte, ale o ukládání elektřiny informován nejste. Já bydlím na okraji Prahy u Vltavy. Spousta okolních vilek ná fotovoltaiku na střechách, baterie v garáži, že tu i dost elektromobilů.
Fotovoltaika byla před 15 lety na úrovni GW, teď už jsou to TW. Podobně bateriová úložiště jsou na úrovni GW (GWh), ale za 10-15 let už to budou TW ukládaného výkonu a TWhodiny uložené elektřiny.
Až bude 1 miliarda elektromobilů, tak jen tento malý segment ukládání elektřiny bude představovat 100 TWh uložené elektřiny.
A elektřina se bude v ještě levnějších bateriích ukládat i přímo pro energetiku.
A když si uvědomíte, že cena baterií stále klesá, podobně jako to bylo s fotovoltaikou,
tak v čem je problém?
Technicky je vše vyřešeno, jde jen o stále nižší cenu.
To je to co se nedaří jaderné energetice-její cena je stále vyšší, doba realizace stále delší, ...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 13:32 Reaguje na Milan Vaněček
Myslíte si, že je rozumné vycházet z toho, co možná někdy bude? Nebo taky nebude? Nebo to bude nějak jinak? Takhle se nedá dimenzovat energetická síť...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 13:34 Reaguje na Milan Vaněček
Technicky je vyřešena třeba fúze, až na jeden krok. Ale s tím jedním krokem se perou už desítky let.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:00 Reaguje na Ladislav Metelka
Pene Metelko, měl jsem o Vás lepší mínění. samozřejmě, akumulace elektřiny je technicky vyřešena, vidím to každodenně, když vezu vnučky a potkávám elektromobily, poznáte je podle čísla...
Vycházím z toho, co je, co existuje a jak se to vyvíjí ("learning curve" hromadné výroby). Důležité je jak se to vyvíjí cenově, naše společnost je založena na penězích (bohužel, mohu říci).
Fůze je vyřešena na Slunci, i na Zemi ji někdy vyřeší, ale nemůže jít o levný zdroj elektřiny. "Levný zdroj" elektřiny a života vůbec je Slunce.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 14:05 Reaguje na Milan Vaněček
"Vyřešená" je akumulace elektřiny už dávno, Vaněčku, ale pouze ta krátkodobá v řádu hodin. Akumulace na týdny nebo měsíce ani náhodou vyřešená není.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 14:09 Reaguje na Milan Vaněček
Fúze je levná, paliva jsou v moři mraky, odpad není radioaktivní. Co chtít víc?
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:26 Reaguje na Ladislav Metelka
Myslíte že fůzní reaktor je levný (cha,chá), musíte pracně dobývat palivo, na rozdíl od fotovoltaiky.
Celá civilizace a veškerý život je založen na Slunci.
Nic víc nechci, energie nám Slunce dává dost.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 14:40 Reaguje na Milan Vaněček
Myslíte pracně dobývat vodík pro fúzní reaktor? :-)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 15:03 Reaguje na Ladislav Metelka
Pane Metelko, jestli si myslíte, že je vodík jako vodík a nevíte nic o deuterium a tritium, tak si to nastudujte
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

1.3.2024 15:06 Reaguje na Milan Vaněček
Deuteria je v oceánu na miliardy let (při dnešní spotřebě energie). Deuterium z mořské vody, tritium z lithia přímo v reaktoru.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.3.2024 17:45 Reaguje na Milan Vaněček
Ty elektromobily majitelé ve dne, kdy jede FVE nepoužívají a dobíjejí baterie? Nebo mají ještě záložní baterie a z nich večer dobíjejí baterie aut? To je zřejmě čtvrť multimilionářů, kteří nevědí co
s penězi a tak jsou EKO. Víte co je
daleko moudřejší? No to, že jádro jede
ve dne pro průmysl a v noci pro vytápění
a dobíjení baterií elektromobilů. Ono
OZE je zdroj zcela opačný a večer, když
je doma celá rodina, tak už z FVE není
energie na svícení, topení a natož na
dobíjení elektromobilů. A pro průmysl?
Ten pojede když bude svítit a foukat
a když nebude, tak dají dělníkům volno?
Až ty levné baterie na ukládání přebytků
budou, tak budiž, ale předbíhat dobu
výstavbou zdrojů bez akumulací je pouze
plýtvání penězi, které mohly být lépe
investovány, než do takových nesmyslů.
Ty baterie v garáži bych nedoporučil
ani nepříteli, protože poruchovost
nelze nikdy vyloučit a následky jsou
fatální. Ony totiž mají k dokonalosti
sakra daleko a totéž i solární panely
třeba za bouřky. To vám pak nepomůže
ani přepěťová ochrana a ani modlení.
Odpovědět
LB

Lukas B.

1.3.2024 12:47 Reaguje na Ladislav Metelka
smysl to má ve velmi specifických aplikacích. třeba když svítí slunce, tak to v zimě nabíjí elektřinou topení v podlaze, v létě pustí klimatizaci nebo ohřívá bojler a čerpá vodu do vodojemu, případně provzdušňuje rybník.

ale všechno to má smysl víceméně lokální. pohánět tím fabriku nebo topit v zimě v bezvětří nelze.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 13:14 Reaguje na Lukas B.
Lukáši, teď už se staví (v Číně, v USA) komplexy 1 GW fotovoltaiky+1/2 GW větrných elektráren, někde mají k tomu i elektrárnu vodní, male bateriové úložiště, větší úložiště do bojlérů na teplou vodu, a backup elektrárna na plyn či uhlí či biomasu (ale se spotřebou paliva desetinovou, než kdyby běžela pořád).
A to dá i podniku velikosti Škodovky dost elektřiny a tepla na velkovýrobu.
Odpovědět
JZ

Josef Zbořil

1.3.2024 13:24
Přátelé, GD jakkoliv se tváří, vůbec nemá nic společného s klimatickou změnou, ani s ochranou přírody a krajiny: je to, bohužel, rámec umožňující převzetí moci (a další nechci domýšlet) bruselskou administrativou! Jen se na to podívejte: ani řídicí faktory změn klimatu nedokážeme pořádně identifikovat, natož vyhodnotit alespoň kvalitativně jejich vliv! Neustále se opakuje naprostý blud, že životnost oxiidu uhličitého je v řádu tisíců let což je fakt z chemického hlediska, ale v uhlíkovém cyklu, celkem dobře popsaném mnoha autory vychází něco kolem 4 let. A antropogenní emise nejsou příčinou hromadění oxidu uhličitého v atmosféře. Dal jsem si docela práci s přelouskáním bible fyziky atmosféry profesora Salbyho... Jenže tato základní učebnice se do příběhu nehodí, neb mluví o Henryho zákoně, Steffan - Bolzmannovi, termodynamice atd. Podstatnější jsou jiné věci: na boj proti změnám klimatu bylo v letech 2011 - 2019 vynaloženo něco kolem 5 bilionů dolarů a zachránci chtějí dalších 5 bilionů, ale ročně!!! No nekupte to. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Samozřejmě, nikdo za to nechce převzít odpovědnost. A GD nás bez mrknutí oka převedl do minulosti nyní zeleného centrálního plánování. Zajímavá je i jedna věc: GD - představuje něco jako 6000 stran textů - ale nic se tam skoro nedovíte. Už jsem starý důchodce a s některými kolegy jsme si s tím dali tu práci... Perverzní zábava! Abych to řekl stručně: 75% lidí souhlasí, že je s tím potřeba rychle něco dělat, ale ani ne 10% ví, oč se jedná! Tož tak! Nově vznikající environmentální organizace dnes vidí, že "léčba" je horší, než nemoc a ztotožňuji se s jejich heslem: "Planeta si poradí, ale starejme se o lidi"
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 14:01 Reaguje na Josef Zbořil
Souhlasím, planeta si poradí, ale starejme se o lidi (a levnou elektřinu a energii vůbec).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 14:02 Reaguje na Josef Zbořil
Vystihl jste to perfektně !
Odpovědět
PE

Petr Elias

1.3.2024 14:26 Reaguje na Josef Zbořil
Doporučuji číst i něco jiného, než jen desetiletí provařeného popírače Salbyho. ;) Mimochodem, jak dopadlo to jak ho vyšetřovali kvůli dlouhodobým podvodům?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 14:42 Reaguje na Petr Elias
Ano doporučuji viz : https://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika/green-deal-jak-chudi-plati-na-bohate.A240229_152245_p_ekonomika_nef
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.3.2024 14:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Cožpak nevěříte roztleskávačům kopajícím za GD?
Odpovědět
PE

Petr Elias

1.3.2024 15:01 Reaguje na Slavomil Vinkler
Doporučuji se ještě jednou podívat na co jsem reagoval. ;)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.3.2024 16:33 Reaguje na Josef Zbořil
Když vám na konto měsíčně přichází výplata a jen 90 % z ní spotřebujete, také budete tvrdit, že vám na kontě nic nepřibývá, protože vám ty peníze na účtu zůstanou ani ne měsíc?

Stejně hloupě argumentujete i v případě neantropogennosti přírůstku CO2 v atmosféře. Ale možná vám to nevadí. Pak je mi vás opravdu líto.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2024 08:07 Reaguje na Josef Zbořil
díky za zprávu. Ano, je to poněkud drahé. GD mi je celkem ukraděný ale energetiku v oblasti pohonu - dopravy a výroby energie bychom měli mít " zdravou a hlavně udržitelnou v konstantních dodávkách".
Klimatická neutralita je nesmysl, který globálně nikdy fungovat nebude a stojí další peníze.
Řekl bych, že důležité je nestratit linku dekarbonizace výroby energií a tepla.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.3.2024 08:09 Reaguje na Jaroslav Řezáč
neztratit
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 14:44
Výzkumná analýza Global Research druhého největšího bankovního domu USA, Banko of America (BofA), kterou časopis Institutional Investor považuje za jedničku v celosvětovém žebříčku nejlepších poskytovatelů akciových doporučení, uvedla :

"Jděte své peníze zhodnotit investicí do jádra, jaderná energie je nejlevnější čistou alternativou s celkovými náklady 122 US$/MWh (v přepočtu 2,80 Kč za 1 kWh) ve srovnání s 291 dolarů za stejný objem vyrobené energie z větru a 413 US$ za solární energii. Jaderná energie přináší dle BofA 75násobek počáteční investice do energie oproti 28násobku u plynu a jen dvojnásobku u solární energie."

Wall Street můžeme považovat za cokoli, jen ne za instituci ,která nerozumí byznysu. A pokud nám jejich analýza ukáže směrovku k jaderné energetice a stopku k OZE, měli bychom zpozornět a nepropadat vábení bruselské píšťaly o OZE.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 15:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, už jsme tuto propagační lobbystickou "informaci" diskutovali na webu Oenergetice.
Je to čistě propagační pamflet, co má získat investory pro jádro a jaderné palivo, samé zkreslené informace a cílené desinformace, později literárně přepracované. Jděte po zdroji.
Takových pamfletů jak investovat do něčeho, je na webu spousta, vždy podpořených nějakým lobbystou nějaké banky... Jen aby zase napálili a oškubali pár hejlů.
Investujte do jádra, neinvestujet do fotovoltaiky. Každému podle jeho gusta.
Jak píši, dobré technologie se nakonec prosadí, jen když jsou kvalitnější a levnější.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 15:23 Reaguje na Milan Vaněček
Ne, Vaněčku, že se vám něco nehodí do krámu z toho žádný "čistě propagační pamflet" ani "propagační lobbystickou informaci" nedělá, propagační pamflety tu šíříte neustále jen vy sám.
Žádné "zkreslené informace" ani "cílené desinformace" v tom materiálu Bank of America nejsou, to jste si vymyslel jen vy sám. Jak něco odporuje Vaněčkovu vidění světa, hned to začne nálepkovat podobnými přízvisky, aniž by měl jediný faktický argument k tématu, pravděpodobně tu analýzu ani nečetl.
Sám se přitom neustále ohání studiemi jiné americké banky Lazard, které by se podle jeho rétoriky taky snadno daly označit jako "propagační pamflety".
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

1.3.2024 15:32 Reaguje na Emil Novák
A další takový je p. Veselý, který si pro jistotu zamění zdroj informace :-).
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 16:30 Reaguje na Emil Novák
Ne Nováku, dávat v současnosti informace, které třeba platily v "pravěku" fotovoltaiky o EROEI a jiných důležitých parametrech, a nyní jsou naprosto nesmyslné (uvědomte si že třeba před 15 lety se 1 Watt špičkového výkonu FV panelu prodával za 5USD a nyní (2024) je cena v Evropě 0,11 EUR/Wp, 40 krát levnější. Ale v těch statistikách pořád uvádí údaje 10,15 let staré, neplatné. Prostě špína, s takovými šejdíři je těžko diskutovat, můžu jimi akorát opovrhovat. A Vám doporučuji: investujte si do jádra, ale Vaše peníze.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 16:53 Reaguje na Milan Vaněček
Jelikož se zrovna vy, Vaněčku, tak rád v případě jaderných elektráren oháníte "údaji 10,15 let starými, neplatnými" - viz např. strike price na Hinkley Point C, a snažíte se předstírat, že to tak musí být i u všech ostatních elektráren, platí tato tato vaše slova nepochybně i na vás, cituji: "Prostě špína, s takovými šejdíři je těžko diskutovat, můžu jimi akorát opovrhovat."
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 17:22 Reaguje na Emil Novák
Tu smlouvy s Hinkley Point 3 nikdo nevypověděl, stále platí a částka narůstá.
Kdy uveřejníte s jakou počítáte pro Dukovany 2? Nabidkovou cenu pro 1 reaktor již máte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 17:37 Reaguje na Milan Vaněček
1) Stále platí a je to "údaj 10,15 let starý, neplatný", přesto se s ním neustále oháníte a u ostatních "údaje 10,15 let staré" pokrytecky kritizujete, protože první se vám do krámu hodí a druhé nehodí.
2) Já nic uveřejňovat nebudu, žádnou nabídkovou cenu pro 1 reaktor nemám, tu má jen ČEZ, a šéf ČEZu nedávno uvedl, že počítá s cenou 70-100 €/MWh.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 17:55 Reaguje na Emil Novák
Je to údaj platný a bude platit 35 dalších let plus ty roky, co jim ještě bude trvat dokončení výstavby.
Je to obdobný tunel jako ten náš fotovoltaikcý z 2009-10, který taky bude platit až do 2030.
A v jaderném průmyslu neproběhlo něco jako "zlevnění nádoby jaderného reaktoru 40 krát".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.3.2024 18:06 Reaguje na Milan Vaněček
Anča je taky drahá (jako Volvo), přesto ji má většina doma, bo ju potřebuje. Když něco životně důležitého chybí, cena raketově roste. V tom mixu se bez jádra prostě neobejdeme.
Odpovědět
EN

Emil Novák

1.3.2024 18:15 Reaguje na Milan Vaněček
1) Je to údaj platný pouze pro britskou elektrárnu Hinkley Point C a žádnou jinou, Vaněčku, tak jej přestaňte vydávat za nějakou referenční cenu pro ostatní elektrárny, které vznikají dnes, protože ty s touto cenou nemají vůbec nic společného, je to "šejdířství", které u jiných kritizujete a sám jej převádíte.
2) Pokud je to "obdobný tunel jako ten náš fotovoltaikcý", pak jsou ještě větším tunelem britské větrné elektrárny, které mají výkupní ceny i přes 200 liber za MWh, které vás ale "kupodivu" nechávají úplně v klidu. Další ukázka vašeho dvojího metru.
3) V jaderném průmyslu nebylo potřeba "zlevňovat nádobu jaderného reaktoru 40 krát", samotné stavební náklady mají totiž na ceně elektřiny relativně malý podíl, konkrétně u HPC se uvádí, že z 92,5 liber na MWh jsou stavební náklady jen 11 liber, drtivou většinu nákladů tvoří právě (nevhodné) náklady financování s WACC přes 9 %, takže bohatě stačí snížit právě tyto finanční náklady, což se také u současných jaderných projektů děje, a proto se nikde nepočítá s takto vysokou cenou elektřiny.
P.S.: Stokrát jsem toto všechno už Vaněčkovi uváděl, toto všechno už on dávno ví, ale i postoprvé znovu bude pořád dokola, jako správný protijaderný aktivista, opakovat tyto své demagogické mantry a žádná fakta mu jeho slepou víru nemohou nabourat.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 21:58 Reaguje na Emil Novák
Tak si vemte odhad ceny elektřiny z USA elektrárny Vogtle, nedávno spuštěné. Dostanete se na přibližně stejnou cenu (viz Lazards, 141 USD + nějaký zisk pro investora). Jsme součástí stejného finančního světa.
Odpovědět
MM

Milan Milan

2.3.2024 19:17 Reaguje na Emil Novák
Dnes 2.3. v tisku: "EU tlačí na členské země, aby zachránily solární průmysl, který kolabuje."
Zdroj: Echo24.cz
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

2.3.2024 21:21 Reaguje na Milan Milan
Bohužel V EU již skoro žádný solární průmysl není, zato v Číně a USA a Indii vydělává obrovské peníze, zvláště v Číně.
Drahá energie (kterou ještě zdraží nesmyslné investice některých zemí do nejdražšího způsobu výroby elektřiny=nové JE) zabíjí evropský průmysl.
Zlaté časy před 5ti lety, to byla elektřina levná, CO2 povolenky velmi levné, jaderné elektrárny se nestavěly, staré se až s výjimkou Německa nezavíraly, byl díky stále novým FVE a VtE přebytek výkonu.
To co se jim podařilo v posledních 4 letech s energetikou v EU-to je katastrofa pro spotřebitele (a obrovské zisky pro energetický oligopol).
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.3.2024 22:04 Reaguje na Milan Vaněček
"Nesmyslné" jsou pouze neustálé Vaněčkovy výmysly a překrucování reality v neprospěch jím k smrti nenáviděné jaderné energetiky. Připomínám že jaderné elektrárny jsou v EU stále největším zdrojem elektřiny a zároveň jde typicky naopak o nejlevnější zdroje vůbec. Investice do nových jaderných elektráren samozřejmě ani zdaleka nejdražší způsob výroby elektřiny není, jde o pouze o Vaněčkem neustále opakovanou lež, drahé energie způsobila naopak mj. dlouhodobá absence investic do jaderné energetiky a nesmyslné zavírání funkčních jaderných elektráren, což je nejen ekologický ale i ekonomický zločin. Dále to způsobila orientace na zemní plyn, který opět Vaněček tak často velebí. Přebytek výkonu zejména FVE je nám platný jak mrtvému zimník, když je jejich výroba koncentrovaná do období kdy je nejméně potřeba, a naopak v době kdy je potřeba nejvíce, je jejich výkon prakticky nulový. Nepotřebujeme přebytek výkonu FVE (ani VtE), potřebujetme vyvážený energetický mix. Elektřina v EU je drahá nejen kvůli ceně emisních povolenek a zemního plynu, ale i kvůli obrovským dotacím do OZE a jimi vyvolanými nutnými investice do sítí, které se nutně musí projevit v koncových cenách elektřiny. Jaderná energetika nejen že nikde v EU ceny elektřiny nezvyšuje jako OZE, ale naopak je často na ni uvalována speciální jaderná daň, jako je tomu např i v ČR, protože jde o vysoce ziskové zdroje, a těmito zisky rády vlády lepí díry v rozpočtu, které jsou způsobené zejména právě nesmyslnými kroky v energetice, z nichž útlum jaderné energetiky byl možná ten úplně nejvíc nesmyslný.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

3.3.2024 20:14 Reaguje na Emil Novák
Naprostá demagogie, typická pro jadernou lobby. Ty Vaše levné JE už nejde postavit, nevyhovují bezpečnostním předpisům které se pochopitelně po velkých jaderných havariích zpřísnily.
Ty nestoudné zisky energetického oligopolu v minulých 2 letech si samozřejmě zasloužily mimořádné zdanění, uhlí je zdaňováno neustále CO2 povolenkami, ...
A poslechněte si co říká vedení ČEZu o ceně elektřiny z nových JE - i ten jejich poslední odhad (Beneš) je nad úrovní současných vysokých cen elektřiny na burze. A jak víme ze stavby všech JE stavěných v EU po 2000, jejich cena nakonec vylezla na 2-3 násobek. TO JE REALITA.
Ale vím, že je to marné přesvědčovat místní jadernou lobby, já jsem tu jediný zastánce technického pokroku v energetice...
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.3.2024 20:53 Reaguje na Milan Vaněček
1) Naprostá demagogie, typická pro protijadernou lobby. Levné JE samozřejmě jde postavit, počáteční investice je sice v absolutních číslech relativně velká, ale to proto že jde také o velký zdroj, který vyrobí hodně elektřiny, takže se ta investice relativně rychle vrátí, protože provozní náklady jsou naopak velmi nízké. Přísnější bezpečnostní předpisy nejsou důvod, proč by měla být elektřina z jaderné elektrárny drahá. Jak už bylo zmíněno, samotné stavební náklady tvoří jen velmi malou část ceny elektřiny, největší a nejdůležitější jsou finanční náklady, tj. způsob financování výstavby. Stačí tedy zajistit rozumnou cenu peněz a půjde naopak o velice levný zdroj. Stačí ty tzv. "nestoudné zisky" zpětně investovat do výstavby nových jaderných elektráren a rázem z nich máme levný, čistý a stabilní zdroj energie s extrémně dlouhou životností a nízkými provozními náklady, protože pak není potřeba platit vysoké úroky.
2) "Co říká vedení ČEZu o ceně elektřiny z nových JE" by si měl poslechnout hlavně sám Vaněček, aby přestal neustále demagogicky vytahovat cenu elektřiny z Hinkley Point C, která je pro cenu v ČR naprosto irelevnantní.
3) Zrovna tak je naprosto irelevantní a demagogické porovnávat výrobní cenu elektřiny z nových jaderných zdrojů se současnými cenami, které jsou naopak nízké ve srovnání s tím, jaké zákonitě ceny elektřiny budou v době, kdy budeme bez uhelných elektráren a zemní plyn bude podle pravidel taxonomie penalizován stejně jako je dnes uhlí.
4) Cena elektřiny z nových jaderných zdrojů nikde "na 2-3 násobek" nevylezla, není to tedy REALITA ale další Vaněčkova lež.
5) Vím, že je to marné přesvědčovat místní protijadernou lobby, co ale není marné je neustále upozorňovat ne lži této lobby.
6) Vaněček rozhodně není "jediný zastánce technického pokroku v energetice", jak se opět snaží lživě tvrdit, spíš si pod tím pokrokem představuje něco co ve skutečnosti pro spotřebitele žádný pokrok nepřináší a místo skutečného pokroku v podobě zbavení se závislosti na fosilních palivech, velebí právě fosilní paliva jako zálohu pro solární elektrárny, které neustále všude fanaticky prosazuje.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.3.2024 21:14 Reaguje na Emil Novák
Toto bude asi věčný boj, děkuji za to, že k tématu nemlčíte, jak to bývá v podobných případech zvykem. Jádro vnímám jako "noční směnu", která ať je klidně s příplatkem, ale města žijí/ svítí v noci. A je pro mě těžko pochopitelné, že po tolika letecch není schopna "čistá energie" schopna pochopit NUTNOST jaderných elektráten.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.3.2024 21:28 Reaguje na Karel Zvářal
A ještě dovětek. Pro mě je přijatelnější velký osvědčený zdroj, než vícero menších zdrojů. Ten větší bude snazší uhlídat, než zajistit bezpečnost všech rozptýlených zdrojů. Ono to, co vypadá na papíře jako "ideální", se v realitě může potkat s nečekanými problémy. Takže nic proti pokroku, ale jistota je jistota.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.3.2024 15:42
Pane Vinklere

Dočetl jsem to po odstavec

"V tropech jde o čistý energetický přebytek, protože množství absorbovaného slunečního světla je větší než množství vyzařovaného tepla (+200 W/m2). V polárních oblastech však dochází k ročnímu energetickému deficitu, vyzařuje se více energie, než se přijme. (-200 W/m2)."

Přece v tropech je zemský povrch mnohem teplejší než na pólech, tudíž povrch v tropech i mnohem více vyzařuje. Brát pro energetickou bilanci průměrnou hodnotu vyzařování je nesmysl!!!!!!!!!!!!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 16:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Lidé čtěte. V předchozím odstavci - větě máte vysvětlení i když bez čísel. A nikde se nepraví o průměru. viz "Rozdíly v odrazivosti (albedo) a slunečním osvětlení v různých zeměpisných šířkách vedou k energetické nerovnováze v celém zemském systému."
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.3.2024 16:45 Reaguje na Slavomil Vinkler
Lidé myslete.

To jsou jen nepatrné detaily. +- 200 W/m2 je zhruba ta odchylka od průměrného dopadu energie ze Slunce (to si zjevně pan Vinkler spočítal dobře). Že jsou tyto odchylky kompenzovány hlavně vyzařováním, to si zjevně pan Vinkler neuvědomil, což je velmi závažná chyba.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 18:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Na úrovni stratosféry je tok cca 2000W/M2. Tedy rozdíl 400W/m2, tedy 20%, je pro vás nepatrný?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.3.2024 19:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co je to za výkřik? To je tok jakým směrem a tok čeho a co jej způsobuje.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 16:57 Reaguje na Jiří Svoboda
To si musíte vykomunikovat s NASA - vycházím z jejich údajů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.3.2024 19:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pěkný alibismus. A co takhle odkaz?

Nechtěl byste se raději sám přesvědčit, zda jste si to přečetl či pochopil správně? Filtr rozumu takovou blbost přece nemůže propustit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.3.2024 19:41 Reaguje na Jiří Svoboda
Oblasti kolem rovníku absorbovaly v průměru o 200 wattů na metr čtvereční více (oranžové a červené), než odrážely nebo vyzařovaly. Oblasti poblíž pólů odrážely a/nebo vyzařovaly asi o 200 wattů na metr čtvereční více (zelené a modré), než absorbovaly. Střední zeměpisné šířky byly zhruba v rovnováze.NASA Earth Observatory
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2024 13:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
A to nemůžete uvést konkrétní odkaz?

A kdyby tomu tak bylo, proč se ty oblasti drasticky nepřehřívají/nechladnou? To si fakt myslíte, že transport tepla v atmosféře na tisíce km je schopen tuto obrovskou disbalanci vyrovnat?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2024 13:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha vy jste Matěj!

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/CERES_NETFLUX_M

The global average net radiation must be close to zero over the span of a year or else the average temperature will rise or fall.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.3.2024 18:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Averaged over the year, there is a net energy surplus at the equator and a net energy deficit at the poles. This equator-versus-pole energy imbalance is the fundamental driver of atmospheric and oceanic circulation.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.3.2024 19:30 Reaguje na Vladimir Mertan
To je jistě pravda, ale ty rozdíly přebytků a nedostsků energie jsou mnohem mnohem menší (možná i o více jak dva řády) než 200 W/m2.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

5.3.2024 06:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Vážne sú rozdiely prebytkov a nedostatkov energie na póloch a rovníku 2W/m2?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.3.2024 15:03 Reaguje na Vladimir Mertan
To nevím, ale jaké asi mohou být toky energie v atmosféře a oceánech od rovníku k pólům na tak obrovskou vzdálenost? Hledejte, když vás to tak zajímá.

Já jen upozornil na evidentní pitomost.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.3.2024 18:00
Děkuji moc. Uvidíme co na to eko.
Odpovědět
HH

Honza Honza

1.3.2024 20:08
super článek, Díky za něj!
Proč Green Deal?
- výstavba JE je složitá, drahá, trvá dlouho, produkuje jaderný odpad, hrozí havarie, terorist. útok, co když bude válka?
- produkty OZE jsou levnější, rychleji realizovatelné, i pro státy které odmítají jadernou energetiku jsou dobře přijatelné
- produkty OZE mají krátkou živostnost, jsou drahé, budou povinné: naprosto ideální výrobní program pro firmy, které potřebují mít velký zisk, jsou to i sponzoři polit. stran

Jenomže základní problém je to, že bez účinného úložiště zatím nefungují, nemohou poskytovat takový energetic. zisk jako JE, nelze postavit takové baterie, aby mohly nahradit jejich výpadek, když nefouká vítr, nesvítí slunce. Zatím je to tedy fikce, vědecký program, třeba i správná cesta, ale zatím nerealizovatelná. Úplně stejná jako termojaderná fúze.

Ať tedy pokračuje jejich vývoj, vývoj úložiště. Ať si je lidi kupují, když je to pro ně výhodné, mají možnost umístění FV, mají možnost odběru energie ze své FV - elektroauto, ohřev bazénu, klimatizace, ať se tedy samy bez ohromných dotací prosadí. Ale nesmyslné jsou dotace za biliony (např. na FV, když ji časem budeme nuceni odpojovat, nepřipojovat další zdroje, aby nepřetížily síť)

V první řadě máme zalesňovat, zachycovat vodu. Mám-li žízeň, jdu v první řadě shánět láhev vody, ne přemýšlet proč je takový vedro, co proti němu dělat. Hasič nejdřív hasí požár, pak teprve chodí po spáleništï a hledá příčinu. Naše společnost dělá opak!
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

1.3.2024 22:17 Reaguje na Honza Honza
Honzo, samozřejmě vývoj úložišť elektřiny pokračuje, jen díky tomu vidíme stále více elektromobilů...
Zatím běží na "baterky" jen miliardy notebooků a chytrých telefonů,
miliony aut, miliony garážových baterií k domácím fotovoltaikám, ale ty miliony se změní na miliardy, za 10 či více let, stejně jako fotovoltaika přešla od GW k TW...
Už je pro ně vybudováno mnoho Gigafactories po celém světě, plně robotizovaných, už to jede,
čeká je podobný osud jako fotovoltaické panely, obrovský pokles v ceně,
pro energetiku nejsou potřeba baterie s vysokou energetickou hustotou, zde nehraje váha roli, jsou levnější, pro ně je důležitá životnost na desítky let..
Technický pokrok nezastavíš... svět techniky je jiný než byl v minulém století
Lidé by se měli chovat k přírodě šetrně, mělo by skončit zakopávání nebezpečného odpadu pod zem, úplná recyklace je nezbytná, ...
Ale technický pokrok chce svůj čas, energetický přechod nelze urychlit kvůli tomu, že si pár hysteriků myslí, že se nám Země za pár let upeče...
Odpovědět
HH

Honza Honza

2.3.2024 05:49 Reaguje na Milan Vaněček
Ano, vývoj k elektrifikaci směřuje. Elektroauta budou postupně vytlačovat spalovací motory (ale myslím, že úplně je nevytlačí), vše postupně přejde na elektriku, baterie budou výkonější. Ale právě tento vývoj bude potřebovat další terawaty vyrobené elektřiny, další úložiště. Proto vláda (moudře) chce dostavět nové bloky JE. OZE by teoreticky mohla JE nahradit, ale muselo by právě být k dispozici toto levné a výkonné úložiště. Úložiště by mělo být mechanické, chemické baterie to nikdy nemohou zvládnout.
Zatím takové úložiště není, zatím je to jen zbožné přání, fikce. Je třeba proto zatím masivně podporovat to co funguje a ne to, co by event. mohlo fungovat: jednoznačně JE, k tomu dorovnávací plynové elektrárny. Masivně podporovat výzkum úložiště. Podporovat přírodu, zadržování vody.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

1.3.2024 22:02
Článok je zaujímavý a podnetný ale nedá sa súhlasiť hneď s nespochybniteľným úvodom. Koncetrácia CO2 sa meria presne od roku 1958 na sopke Maona Loa. Existujú ale aj staršie merania (Beck.) ktoré boli robené chemickou analýzou, ktoré ukazujú vyššie koncetrácie ako 280 PPM. Merania získané analýzou z vrtov v Anartkíde a Grónsku sú zase ovplyvnené difúziou CO2 do okolitého ľadu ako aj samotným procesom vŕtania. https://www.co2web.info/stoten92.pdf
Ku teplotnému rozpočtu Zeme mám námietku. Chýba tu poznámka , že 2/3 Zemského povrchu je pokrytá vodou. Morské prúdenie sakra hýbe celým energetickým rozpočtom a taktiež pohlcovanie a vyžarovanie funguje inak ako u pevniny. Samotný cyklus zmeny ukladania tepla v hĺbke oceánu a zase jeho uvoľňovanie trvá tisícky rokov.
Napríklad trvalé zaľadnenie Antarktídy sa viaže ku uzavretiu -izolácii kontinentu studeným morským prúdom.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2024 06:16 Reaguje na Vladimir Mertan
Taky bych byl rád, pokud by to bylo jinak.
Ovšem rychlost míry změny klimatu (střední Evropa) bere dech. Nedávno jsem našedl zápisky z poloviny 80.let, kdy jsem chodil na běžky.
Sezóna pravidelně začínala v prosinci a končila začátkem dubna.
Dnes sotva skončil únor a kvetou jarní květy, přilétlo ptactvo z jihu, teploty 5-7C nad dlouhodobým normálem ,pouze v nejvyšších partiích hor zbytky sněhu.
Pokud jste dobrý pozorovatel, musel jste to zaznamenat také.
Vůbec nezpochybňuji vyšší koncentrace CO2 v minulosti, ovšem nikdy se neměnily tak prudce během krátkého časového období.
Extrémy počasí byly také, ale jako vyjímky a nikoli pravidlo.

Pokud tyto informace vyhodnotíte (rozumí se včetně odborných inf.), poto máte na výběr.
Přijmout myšlenku, že se klima skutečně antropogenně mění nebo přijít s jiným názorem,ovšm měl by být podpořený důkazem.

Problém a obrovský vidím v tom, že Green Deal je doslova sabotáž v pokusech o nápravu a naopak celý proces negativních změn klimatu ještě urychlí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.3.2024 07:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jsem téhož názoru, a krom prudkých změn v zemědělství (% hlíny nejvyššív historii, zástavba též, odvodnění - včetně milionů studní...) se podeepisuje spíše než El Ňiňo ("pramenící" kdesi u Kolumbie) blízkost Afriky a změny v ohřívaném povrchu v závislosti na nárůstu počtu strávníků. To je podle mýho ta makrovlnka, která silně ovlivňuje jih, ale i střed E.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.3.2024 08:23 Reaguje na Karel Zvářal
Tam sa zhodneme, holé plochy + asfalt musia mať väčší vplyv na klímu ako ten kysličník. Okrem toho pôsobia nerovnomerne, čo by mohlo spôsobovať zvýšenie extrémov počasia. Ovšem je zase ťažké objektívne zhodnotiť mieru ovplyvnenia a vybočenie zo všeobecného rámca akým by klíma pokračovala za "normálnych okolností". Aj tie spodné vody sú zaujímavé, niekde som čítal že sú km3 vody vyťažené s podzemia bez možnosti obnovy.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.3.2024 08:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Jezdím hodně na skútru, dříve i na kole, a to i za poměrně chladného počasí (5-10°). A jsou místa, kde ta spodní voda doslova praští po čumáku, zejména večer. To je střih o několik (3-5?) stupňů níž. Je to v blízkosti štěrkoven, které se již naštěstí nerozšiřují. Ale člověk intuitivně vnímá, že tam někde dole jsou obrovské zásoby spodních vod (niva Moravy). A pokud se v různých částech světa tyto vody využívají v zemědělství, má to nepochybně vliv na tepelný režim krajiny. A jsou na mapách vidět obrovská kruhová pole, kde se takto zavlažuje, včetně severu prakontinentu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2024 10:18 Reaguje na Vladimir Mertan
Krásný příklad poskytla Saudská Arábie. Ta dokázala vyčerpat 27km3 podzemní vody , která byla použita na závlahy pro pěstování obilovin, zde pšenice.
Na několik let se stala exportérem č.1 na světě.
Výsledek - prázdné podzemí a kolaps zemědělské politiky země.
To je přesně ta cesta, kterou jde Green Deal. Zcela nepromyšlená opatření generující více škody než užitku.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.3.2024 07:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na bežky som chodieval tiež, začínal som v roku 1985. Ako píšete, boli aj dobré roky, ale napr. roky 87/88, 88/89 a dokonca aj 89/90 už také priaznivé podmienky neposkytovali. Taktiež v roku 82/83 bola zima veľmi teplá. Inak v roku 1988 ani 89 sa nekonala Jizerská 50 a sneh sme nemali na lyžiarskom ani vo februári v Račkovej doline. Zimy po roku 2000 boli pomerne silné a bohaté na sneh a v rodinnom dome v Trenčíne som veľa času venoval odhŕňaniu snehu a hádzaniu do záhrady, pretože na chodní a na cestu sa nezmestil. Zase o tom spieva aj Jarek Nohavica. https://www.youtube.com/watch?v=pxfE0SSgjMw&t=80s&ab_channel=zahorizont
Ak si vezmeme zimu pred 100 rokmi tiež bola veľmi teplá a celý rok priniesol podobné extrémy ako dnes https://www.in-pocasi.cz/clanky/vyznacne/rok-1921-30.8.2021/.
O teplých zimách píše už Karel Čapek a taktiež o napučaných a zamrznutých stromoch . https://www.lidovky.cz/nazory/karel-capek-zima-jez-neni-v-poradku.A120113_115920_ln_nazory_glu
Celkovo u nás záleží na tom aká bude zima od všeobecnej cirkulácie atmosféry. Napríklad po sérii teplých zím, ktoré popisuje Karel Čapek prišla 1000 ročná zima v roku 1929, kedy vymrzla väčšina ovocných stromov a takmer všetka divá zver. Pokiaľ niekto neprinesie dôkaz, že zvýšená koncetrácia CO2 spôsobuje zmeny v cirkulácii atmosféry a popíše mechanizmus ako sa tak deje tak uverím. CO2 by mal zanechať typické stopy oteplenia. Ak vôbec pôsobí, tak sa to deje plošne a všade rovnako, či už u nás, alebo v Mongolsku.
Inak v Mongolsku zahynulo už druhý rok po sebe od zimy milióny zvierat takže niekde tá zima bude: https://www.teraz.sk/spravy/mongolsko-v-dosledku-chladneho-pocas/777152-clanok.html
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2024 10:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Letošní únor byl nejteplejším únorem na území ČR od roku 1961. Byl dokonce teplejší než většina březnů,dle průměrné teploty by se zařadil jako pátý nejteplejší březen,“ píše ČHMÚ.
Průměrná teplota dosáhla 5,7 stupně a byla o 6,1 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.3.2024 10:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Taky odmalicka sleduji pocasi na jednom miste v Podkrkopnosi. Pred tydnem jsem jel na kole na Kozakov,
kdysi muj standardni bezkarsky cil a nikde na celem kopci, ani v prikopu nebo v mladem smrkovem lese jsem nenasel stopu snehu. To v 60. letech kdy jsme tam chodili na carodejnice neplatilo dokonce ani 30. dubna, kdy tam leckdy k nalezeni stary snih byl a uvnitr Jizerek v hustem smrkovem lese se drzel az do konce kvetna. Nemam ted po ruce statistiky Snezky ale pokud si vzpominam prumerne teploty unora se tam mohou vzajemne lisit snad az o 15 stupnu. Unor je v tomto nejs[is nejvice rozkolisany mesic roku. Ze letosni unor je rekordni je zrejme asi okamzite
zajimavejsi by bylo porovnat to po stanicich (kde swe solidne meri dlouhou dobu napriklad Milesovka, Churanov atd.) nez brat jakesi prumery pres celou republiku. "Nejteplejsi od roku 1961" znamena jen ze
roku 1961 se menila metodika a seznam stanic. Taky psat o "klimaticke norme" poslednich 30 let je zbytecne, napr. u jizdy autem mohou byt zajimave ruzna statistiky ale prumerna rychlost za poslednich 30 min patri k tem mene zajimavym. Slovni konstatovani napr. "tento unor byl teplejsi nez velka vetsina breznu v historii" byva nekdy i vystiznejsi https://www.novinky.cz/clanek/domaci-letosni-unor-byl-nejteplejsi-za-vice-nez-60-let-40462739
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.3.2024 13:29 Reaguje na Miloš Zahradník
https://climateimpactcompany.com/what-weather-pattern-makes-a-cold-winter-in-europe/?fbclid=IwAR06UZZUfaXnhch0ZLNiI8kvf8c0E-h-N6VNvee3pQydcSS5S3S3Aw0PnuU

Tu je vysvetlenie jednak série studených zím v Európe po roku 2000 a okrajovo sa píše aj o tom, prečo posledných 9 rokov prevládajú v Európe teplé zimy.
Since winter 2012-13 the tendency for high-latitude high-pressure blocking has nearly disappeared. Instead, a persistent large upper-level low-pressure trough has formed west of Europe across a large area of relative cool ocean water. The upper trough is compensated for by an upper-level high-pressure ridge across Europe yielding mostly warm winter seasons during the past 9 years. The oceanic catalyst to the tendency for milder winter seasons in Europe is the North Atlantic Warm Hole (NAWH), an area of cool SST south and southeast of Greenland.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.3.2024 14:12 Reaguje na Vladimir Mertan
Jeste zima roku 2006 byla temer zazracna - ze soucasneho pohledu - i ve srovnani se zimami pred 50 - 60 lety. Po nevyraznem jeste prosinci krasna zima se spoustou snehu i v podhuri a vicemene bez jedine oblevy trvajici az do 23. brezna (pak ale uz rychla obleva) Pozoruhodne mraziva byla taky zima v unoru 2012. Obcas bylo dost snehu i v tom minulem dvacetipetileti ale pravidlem spis bylo, ze ten snih napadal, hlavne na horach, az v druhe pulce zimy. Zatimco napr. pro zimy let 196x a 197y bylo spis charakteristicke, ze vetsina snehu na horach napadla (velkou vyjimkou byl rok 1970, ktery trhal v cele stredni Evrope snehove rekordy v breznu a dubnu) jiz pred Novym rokem
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.3.2024 16:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Mertane, oba víme, že máme podobné názory na řadu věcí a snažíme se o věcný dialog s ostatními.
Pokud člověk prokazatelně dokázal snížit podíl lesů o 50% , podílel se o podílí na strmém pádů globální biodiverzity , jeho odpady naleznete na nejvyšším i nejnižším místě na Zemi a mikroplasty obsahuje každá placenta ženy z libovolného kontinentu, potom představa, že se podílí i na změně klimatu není od věci.
A pokud souhlasíte s výsledky měření, které prokazaly ,že rychlost míry změny koncentrace CO2 (nebavím se o absolutní hladině CO2,ale podílu její změny)nemají obdobu za posledních ...set tisíc let,a uznáte graf NASA -absorpce infrazáření molekul CO2 v určité části spektra) za věrohodný, potom nelze než uznat, že radiační chlazení Země v atmosféře bylo antropogenně ovlivněno . A dodat se musí i to, že se razantně zvýšil podíl zjevného tepla (zpevněné povrchy) v neprospěch tepla latentního (vegetační pokryv).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.3.2024 18:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Iste je tu aj filozofická rovina. Predpokladá sa, že všetko čo robí príroda je dobre a všetko čo robí človek je zle. Ak napríklad bobor pozhadzuje stromy, je to krásne a správne, okrem toho určite aj ukladá uhlík a zadržiava vodu. Ak to isté spraví človek, je to vandalstvo a poškodenie prírody. Uvoľňovanie CO2 sa berie ako zlé, pretože ho uvoľňuje človek. Ak by ho vo veľkom uvoľňovali vymyslím si veľryby, nikto by sa neodvážil proti tomu niečo namietať.
Určite sa dá uznať, že človek nejaké tie gigatony CO2 do ovzdušia uvoľnil a že sa koncetrácia CO2 týmto zvýšila.
Pohlcovanie a spätné žiarenie tepla vplyvom CO2 nazad je otázne. Problémom pre mna je, že doteraz nikto neukázal kde sa to žiarenie prejavuje. Všetky javy pripisované globálnemu otepleniu ako vlny horúčav, povodne, či suchá sú dôsledkom meteorologických javov. Sú vyvolané rozmiestnením tlakových útvarov a prúdením vzduchu a morských prúdov.
Šom presvedčený o tom, že v minulosti boli bežné podobne rýchle alebo aj rýchlejšie zmeny ako dnes, len sú maskované v teplotnom zázname a sú patrične zahladené. POdobne je to aj so záznamami CO2. Nakoniec z histórie poznáme tzv. Dansgaardove-Oeschgerove, Heinrichove eventy, kedy prebiehali zmeny teploty rýchlejšie ako dnes.
Ako píšete, máme podobné názory a článok hodnotím ako podnetný a hodnotný.
Len sa snažím upozorniť na neistoty okolo CO2 a som presvedčený, že ak prináša CO2 mierne oteplenie, tak je to priaznivý vplyv a prináša človeku skôr pozitíva. Ochladenie hoci aj mierne by bola v súčasnosti katastrofa.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2024 09:56 Reaguje na Vladimir Mertan
"Pohlcovanie a spätné žiarenie tepla vplyvom CO2 nazad je otázne. Problémom pre mna je, že doteraz nikto neukázal kde sa to žiarenie prejavuje."

V článku máte číselné údaje popsán princip skleníkového efektu, graf pohlcování odraženého infrazáření vodní párou i CO2 , včetně rozložení jejich energetického spektra s ohledem na vlnovou délku.
Je zde i dokonce návod " zatímco většina ohřevu se uskutečňuje na povrchu, většina radiačního chlazení se odehrává v atmosféře".

Čemu zde nerozumíte ?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.3.2024 13:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je všetko pekné, ale mne ide o praktickú stránku veci. To znamená hlavne kvantifikácia procesu. Ak napríklad takmer celý skleníkový efekt vytvárajú oblaky, na nejaké žiarenie 100 molekúl z milióna už nezostáva priestor. Ja som praktický človek a mám rád príklady z praxe. Takže veľmi rád si nechám vysvetliť skleníkový efekt na planéte Mars. Planéta má atmosféru ktorá sa skladá takmer výlučne z CO2, pričom v absolútnej hodnote je koncetrácia CO2 stále zhruba 20 až 30 násobná oproti Zemi. Teploty kolíšu v značnom rozsahu od +30 do -170 °C. Navyše teplota pri zemi na rovníku môže byť spomínaných 30°C ale už vo výške 2 m mrzne. V riedkej atmosfére Marsu sa môžeme ľahko presvedčiť, čo zmôže čistý CO2 bez prítomnosti neskleníkových plynov a oblačnosti. O tom, že na Marse v minulosti existovali oceány a rieky už prakticky nikto nepochybuje.
Druhý praktický príklad je mesto Lytton v Kanade. Obrovská horúčava nebola spôsobená vyžarovaním CO2, ale efektom tepelnej kopule a nahromadením vysokého tlaku vzduchu, ktorý bránil tepelnej výmene. Naviac bol tento vzduch veľmi suchý, čo urýchlilo jeho zohrievanie.
Znova zopakujem, potenciáne infražiarenie CO2 bude veľmi slabé a plošne rovnomerne rozptýlené.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2024 18:01 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak to si netroufám, expert na atmosféru jiných planet nejsem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.3.2024 20:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chtěl bych se potkat s Marťanem, od něj by to bylo z 1.ruky:-)

Jinak já přirovnávám antropozměny na povrchu planety k radiátoru, kde jsme přidali zopár žeber. Sice taková "drobnost", ale na teplotě v bejváku je to znát.
Odpovědět
PE

Petr Elias

4.3.2024 08:37 Reaguje na Vladimir Mertan
No vidíš to. A i přesto CO2 na Zemi způsobuje nárůst teploty. ;)
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.3.2024 09:18 Reaguje na Vladimir Mertan
Ježiš. Argumentovat E-G. Beckem a článkem z 1991 od .. :D
Odpovědět
PE

Petr Elias

3.3.2024 09:18 Reaguje na Petr Elias
od Jaworowskiho :D
Odpovědět
ZP

Zbyněk Poisl

3.3.2024 08:55
Téměř dokonale popsaný problém včetně argumentů. Až na několik detailů naprostý souhlas. Jenže politická zabedněnost je nad všechny argumenty. Dokud nebude Evropa rýt držkou v zemi, tak budeme dál ničit planetu ve jménu její záchrany.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

3.3.2024 09:27
Mohu jen zopakovat, co jsem napsal na začátku diskusí:
Závěr: optimální řešení je opustit hysterii klimatického rozvratu (nepodporovaného skutečnou vědou), hysterii okolo CO2, soupeření různých energetických lobby (jde jim o penízem které dostanou z našich kapes)
a ponechat vývoj technologickému soutěžení moderních technologií.
Potřebujeme technologie čisté, bezodpadové výroby LEVNÉ elektřiny pro celý svět, úspory a plnou recyklaci. Na tom se snad shodneme všichni. Nebo ne??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.3.2024 09:51 Reaguje na Milan Vaněček
Tak na tom se shodneme určitě. Musí však platit podmínka rovných podmínek pro všechny technologie.
Odpovědět
PE

Petr Elias

4.3.2024 08:35 Reaguje na Milan Vaněček
A už jste nějak definoval tu ,,skutečnou vědu,,? :D
Odpovědět
ZP

Zbyněk Poisl

3.3.2024 09:41
Takřka dokonalé.
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.3.2024 20:44
On ten Green Deal byl zpočátku možná dobrý a upřímný nápad. Ale to co se s ním postupně stalo je jen ukázka jak z anděla udělat satana či z pravdy lež v hávu pravdy. Kdyby se udělal pořádný rozbor, tak možná zjsistíme, že nejvíc škody tu napáchá ona nenažranost lidská a to ve všech směrech. A když se k tomu přidá ono pohodlíčko a lenost je to zpečetěno...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist