https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-mohou-lesy-ovlivnovat-globalni-klima
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Mohou lesy ovlivňovat globální klima?

12.2.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Ničení světových lesů je skutečným problémem. Podle OSN bylo v letech 1950 až 1980 zničeno asi 40 procent lesů Střední Ameriky a ve stejném období Afrika ztratila asi 23 procent lesů.
 
Někdy máme dojem, že tyto problémy jsou jedinečné pro naši dobu, ale rozsáhlé oblasti zemského povrchu byly zbaveny stromové pokrývky dávno před moderní dobou.

Odborné odhady říkají, že lidé vykáceli nebo vypálili 75% původních světových lesů, dnes jsme asi na polovině původního stavu.

Vybavíte-li si dnešní Řecko, Itálii, Chorvatsko, Španělsko až po Turecko, Irák, Sýrii, Libanon, Jordánsko, Irán i Afghánistán apod., představíte si zřejmě vyprahlou krajinu s otevřenými výhledy, v jejím dnešním vzezření. Historické záznamy ovšem prokazují, že tato místa kdysi pokrývaly husté lesy plné života. Pralesy padly, když vzkvétala civilizace, takže čím dřív se oblast „civilizovala“, tím dříve o lesy přišla.

Jako příklad devastace z moderní doby lze uvést USA. Do roku 1920 byly vykáceny víc než tři čtvrtiny původních lesů USA, dnes mají jen polovinu lesního porostu, který měly v roce 1600.

Francouzský autor a diplomat z 18. a 19. století Chateaubriand jednou napsal, že „existuje les před civilizací a poušť, která zůstane po civilizaci“.

Dnes tedy obýváme planetu, kde zůstává už jen 50% lesní vegetace. A nadále rok co rok přicházíme o další lesní porosty, nyní je veřejně nejvíce propírána Amazonie, kde již bylo ztraceno 31 % pralesa.

Pouze ztráta tropických lesů v r. 2022 činila 4.1 milionu ha, tedy ekvivalent plochy 11 fotbalových hřišť za minutu a vyprodukovala 2.7 Gt emisí CO2 do ovzduší, což přibližně odpovídá roční indické produkci CO2 z fosilních paliv, nebo skoro stejně jako EU produkce CO2 v roce 2022, která činila 2,73 Gt CO₂.

Tím se dostáváme k dobré otázce – jaká je vlastně role lesů v tocích uhlíku na naší planetě?

Máme model IPCC inventarizace skleníkových plynů pro změnu klimatu. Hrubé pohlcení (vykazované podle konvence jako záporné hodnoty) a hrubé emise (vykazované jako kladné hodnoty) byly odhadnuty odděleně a čistý tok byl vypočítán odečtením hrubých emisí od hrubých pohlcení. Emise se odhadují ročně, zatímco úbytky a čistý tok jsou průměrovány za 22 let.

Mezi lety 2001 a 2022 byly emise z odlesňování a jiných poškození lesů vypočteny na 8,8 gigatuny (Gt) CO2/ rok. Naopak - globálně lesy absorbovaly -16,6 Gt CO2e za rok.

Výsledek – lesy odčerpaly z atmosféry za uvedené období 7.7 Gt CO2, což je asi 1.3 násobek emisí CO2 v USA/rok.

Dále bychom měli uvést i to, že díky fotosyntéze se do atmosféry ročně uvolňuje asi 200 miliard tun kyslíku nezbytného pro dýchání. Současně vzniká každoročně asi 150 miliard tun organických látek, tzv. biomasy.

Největší ničitelé lesů na planetě podle zemí

Země s nejvyššími emisemi souvisejícími s lesy mají rozsáhlé zalesněné plochy, které se pohybují od přibližně 29 milionů hektarů – téměř rozloha Itálie – do 755 milionů hektarů v roce 2010.

Následujících deset zemí s nejvyššími hrubými emisemi se v letech 2001 až 2022 podílelo na globálních hrubých emisích - souvisejících s lesy - přibližně 70 procenty.

1. Brazílie...... 1.6 Gt 2. Indonésie...0.93. Kanada.......0.94. USA.............0.8

5. Rusko.........0.6 6. Kongo........0.57. Malajsie.....0.28. Čína............0.2

9. Bolivie........0.15 10. Kolumbie..0.15

Pozn. Pouze za posledních dvacet let zmizelo v Libanonu na 50 % lesního porostu, úbytek je přikládán k tíži zhoršeným materiálním podmínkám obyvatelstva u země zmítané dlouhodobou nestabilitou.

Odlesňování spojené se zemědělstvím

Tento ukazatel má za cíl sledovat roli konkrétních komodit – jmenovitě skotu, palmy olejné, sóji, kakaa, kaučuku, kávy a vlákniny – na odlesňování spojeném se zemědělstvím.

Ze sedmi analyzovaných ukazatelů se nejvíce podílel na úbytku lesů dobytek – pastviny nyní zabírají asi 45,1 milionu hektarů (Mha) půdy odlesněné v letech 2001 až 2015, což představuje 36 procent všech ztrát stromové pokrývky.

Palma olejná je na druhém místě (10,5 Mha), následuje sója (8,2 Mha), dále kakao, kaučuk, káva a vláknina (všechny kolem 2 Mha každá).

Dohromady těchto sedm komodit představuje 57 procent všech ztrát stromového porostu spojených se zemědělstvím v letech 2001 až 2015.

Rozložení uhlíku v lesích

Světové lesy uchovávají přibližně 861 gigatun uhlíku, z toho 44 procent v půdě (do hloubky jednoho metru), 42 procent v živé biomase (nad a pod zemí), 8 procent v mrtvém dřevě a 5 procent ve stromové podestýlce.

Celkově jde téměř o stoletou hodnotu současných ročních emisí fosilních paliv. Tropické deštné pralesy tvoří pouze 30 procent celosvětového objemu stromového krytu, ale obsahují 50 procent světového uhlíku uloženého ve stromech. Tropické lesy ukládají většinu uhlíku ve vegetaci (biomasa), ale boreální lesy ukládají obrovské množství uhlíku v půdě.

73 % boreálních lesů je v Rusku (míněno bývalé SSSR), 22 % v Kanadě a Aljašce a 5% v severských zemích.

Samotný boreální les v Kanadě obsahuje asi 12 procent světových zásob uhlíku na pevnině. To je ekvivalent až 36 let globálních emisí uhlíku ze spalování fosilních paliv.

Z uvedeného výčtu je zcela prokazatelné, že příroda nám nabízela a nabízí jedinečný způsob, kterým by současná společnost mohla velmi výrazně stabilizovat obsah CO2 v atmosféře, avšak k této možnosti současné většinové politické elity ani nepřihlédly a naordinovaly nám zcela technokratická, ve své podstatě zcela nevhodná a škodlivá řešení, založená na principu „poručíme přírodě“.

Vysoce uznávaný vědec českého původu profesor Václav Smil (Kanada), který se věnuje se interdisciplinárnímu výzkumu v oblastech budování energetiky a její infrastruktury, došel k závěru, že nelze v krátkodobém horizontu nahradit fosilní infrastrukturu.

Od starověku až do poloviny 19. století byla biomasa – spalování dřeva, rostlinného odpadu nebo dřevěného uhlí – dominantním zdrojem energie využívaným po celém světě. Až s průmyslovou revolucí v 18. století přišla doba uhlí, následuje ropa, plyn a na přelomu 20. století vodní energie. V 60. letech 20. století přibyla jaderná energie a „moderní obnovitelné zdroje“ – solární a větrné – byly přidány až koncem 80. letech 20. století.

Poznámka: použití dřevěného uhlí pro metalurgii datováno kolem 4000 př. n. l., první železo vytavené pomocí koksu až r. 1709, Anglie.

Pokud by existoval Vesmírný výbor pro udělování Nobelovy ceny za život pro naši galaxii, byl by jedním z horkých adeptů jev vlastní většině organického života na planetě Zemi –fotosyntéza – tedy proces vyjádřený jednoduchým vzorcem „ energie + 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2“

Zcela jednoduchý, dlouhodobě miliony let osvědčený a přirozený proces, jehož nákladovost v porovnání s OZE se pohybuje na šestém, ne-li sedmém místě za desetinnou čárkou. Proces, který má další přidané pozitivní efekty, od tvorby mikroklimatu, zvyšování biodiverzity, zadržování vody až po ryze hospodářské funkce.

Proč není zájem o tuto cestu ukládání atmosférického CO2, jmenovitě opětovné zalesňování vhodných území, kde se kdysi rozkládaly husté lesy a kterých je více než dost? Podíváme-li se pouze na mapu Evropy, Malé Asie a Blízkého východu i USA, najdeme zde celou řadu možností.

Odpověď je překvapivě jednoduchá a nabízí nám zrovna ne dobrý obrázek současné společnosti.

Nedá se na tom privátně vydělat, to je vše. Ano, čtete správně, nedá se na tom v privátním sektoru vydělat ten správný ranec peněz.

Tato až cynická odpověď kolidující s velkohubými prohlášeními předních politiků, jak nám jde o záchranu naší planety před zhoubnými účinky klimatické změny v důsledku antropogenních emisí, zejména CO2, nám nastavuje zrcadlo toho, kým vlastně jsme. V novodobé zelené bibli, dokumentu Green Deal, vydaného EU, se uvádí: „Zelená dohoda pro Evropu má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality…

Bude financována … konkrétně částkou ve výši jedné třetiny z celkových 1,8 bilionu eur, tak aby se mohla podílet na snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %“.

Globální trh s obnovitelnými zdroji energie byl odhadován na 1,21 bilionu USD v roce 2023 a předpokládá se, že v roce 2024 dosáhne 1,39 bilionu USD. Na celosvětové úrovni však představují obnovitelné zdroje méně než 15 % veškeré výroby elektřiny. V Green Dealu najdeme také větu „Strategie EU pro biologickou rozmanitost si klade za cíl vysadit 3 miliardy stromů do roku 2030, aby se zlepšila obnova ekosystémů a biologická rozmanitost.“

Jaký je stav v roce 2024? Podle dostupných údajů je realita 1.2 % stanoveného cíle.

„V roce 1990 měl svět 4128 milionů ha lesů; do roku 2015 se tato plocha snížila na 3 999 milionů ha. Jde o změnu z 31,6 % celosvětové rozlohy v roce 1990 na 30,6 % v roce 2015,“ uvedla organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO v roce 2015.

OZE – sázka na nespolehlivého a drahého služebníka

Prim v sektoru OZE hrají dva segmenty, fotovoltaické a větrné elektrárny. Ty jsou však zcela závislé na okamžitém charakteru počasí, zjednodušeně „fouká-nefouká, svítí-nesvítí“.

Využitelnost a účinnost OZE (lokálně ČR) je následující:

účinnost FVE 18-23 %, využitelnost 12 %/rok

účinnost VE – do 50 %, roční využitelnost se uvádí 23 %.

Naproti tomu účinnost fotosyntézy je až 34% a roční využitelnost je podstatně vyšší než mají FVE,VE.

OZE mají podle náhledů příznivců dekarbonizace rychle nahradit fosilní zdroje elektřiny, což je zcela falešná představa.

Pokud máme soubor zdrojů elektřiny závislých na chaotickém chování počasí, potom je zcela jisté, že potřebujeme mít po ruce kompenzační zdroje, které by případný výpadek OZE nahradily, neboť musíme neustále držet přenosovou síť ve stabilním, nejlépe rovnovážném stavu.

Nákladově tak ke každému zdroji OZE musíme paralelně postavit zálohu, kterou ovšem také někdo bude muset zaplatit.

Nejlepší možností jsou paroplynové elektrárny s krátkou dobou náběhu. Ovšem zemní plyn není nic jiného než metan 90 %, plus etan, butan, tedy opět skleníkové plyny. A jejich hořením vzniká CO2 a voda.

Nedávno byla zveřejněna studie, která prokazovala, že proces těžby, zkapalnění a poté degazifikace zemního plynu současnými technologiemi plus jeho přeprava, produkuje více emisí skleníkových plynů než spalování hnědého uhlí. Pokud budou závěry studie potvrzeny, máme o čem přemýšlet.

Dalším objektivním kritériem je energetická návratnost investované energie (EROI je poměr energie dodané procesem k energii použité přímo a nepřímo v tomto procesu a je součástí analýzy životního cyklu (LCA)).

Publikovaná studie o EROI od Weissbacha et al (2013) hovoří jasně: „Jaderné, vodní, uhelné a zemní plynové energetické systémy (v tomto pořadí) jsou o jeden řád efektivnější než fotovoltaika a větrná energie.“

Dalšími závažnými problémy OZE jsou:

- nízká výkonová hustota, která se pohybuje v jednotkách wattů/m2 přibližně stonásobně méně než u jaderných elektráren a vede k záborům velkých ploch zejména přírodních území.

- vysoké nároky na surovinové zdroje, zejména kovy (Cu,Ni,Fe,Al,Co,Li…) což vede k dalším nárokům na otevírání nalezišť a těžebních ploch – hádejte kde…a paradoxně i vyšší spotřebu fosilních energií.

Pozn.: Evropské komise si nechala udělat studii k nárokům g Green Dealu na kovy. EU bude do roku 2040 potřebovat až 500 tisíc tun mědi, 80 tisíc tun lithia a 60 tisíc tun kobaltu ročně.

Pro srovnání: podle Mezinárodní energetické agentury činila v roce 2022 celosvětová poptávka po mědi 26 milionů tun, lithiu 130 tisíc tuna, kobaltu přibližně 200 tisíc tun

- nedořešená otázka ekologické likvidace FVE, VE po ukončení jejich životnosti

- astronomické náklady na úpravu přenosových sítí a distribučních sítí, které jsou přenášeny na koncové odběratele, např. dnes velikost regulovaných plateb dosahuje 40 % celkového účtu za dodávku elektřiny a podle expertů dále poroste. O tzv. bateriových úložištích elektrické energie by se dalo napsat v podstatě to samé a jediným smysluplným úložištěm jsou vodní přečerpávací elektrárny, u nás Dlouhé Stráně /Kouty nad Desnou. Podle neověřených informací se celá investice ČEZ vyplatila za šest let.

Elektromobilita, bateriové úložiště i FVE své místo bezesporu mají, optimální je však umístění do velkých zahuštěných aglomerací kde místo výroby i spotřeby elektřiny prakticky splývají a problémy s přenosem energie nenastávají. Nemohou však tvořit, společně s VE, základní páteř moderní energetiky.

Tuto skutečnost poněkud jízlivě, ale trefně vystihl komentář v jednom z populárně-vědeckých časopisů: „Přeměna Země v poušť solárních panelů a větrných generátorů stejně nezajistí dostatek energie. Možná by to ale učinilo planetu natolik neobyvatelnou, že by žádná energie nebyla potřeba.“

OZE znamenají nikoli levnější, ale dražší elektřinu. Státy, které vsadily na OZE, mají nejvyšší ceny energie, které se negativně propisují do stavu ekonomik. (Německo, Dánsko, USA/Kalifornie…)

Namátkou vyjímám ze zpráv o poklesu ekonomik v ČR a Německu: „S drahými a v podstatě dováženými energiemi jsou firmy výrazně handicapované ve srovnání s asijskými nebo americkými konkurenty. Německo se dobrovolně vydalo na tuto cestu (Energiewende), takže se s ní musí vypořádat třeba i utlumením části svého tradičního průmyslu. Vzhledem k české exportní orientaci a sdílení německých cen energií je to však těžká výzva i pro tuzemské hospodářství.“

Také ze střednědobého pohledu na tvorbu globálního HDP je markantní pokles EU (-11 %), globálního lídra ve využívání OZE, zatímco regiony, které fosilní paliva tak silně neznevýhodnily, USA nebo Čína i Indie si své pozice udržují či dokonce vylepšují, přestože i zde jsou OZE zaváděny.

Počátkem roku 2024 americký časopis Wall Street Journal s radostí konstatoval, že výhledově evropské akcie proti těm americkým začínají hodně pokulhávat a jako důvod uvedl:

„Schopnost konkurovat Spojeným státům a Číně brzdí evropská regulační mánie. Evropská unie je jedničkou v jediné oblasti – v regulacích. Agresivní tvorbou pravidel si ale pod sebou řeže větev. Připravuje se o schopnost konkurovat Číně v oblasti elektromobility a Spojeným státům v umělé inteligenci.“

Náhoda nebo poznaná nutnost?

Vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržet svou komplexitu.

A dále: o úspěšnosti každé společnosti a civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměny přírodního prostředí.

Právě jste se seznámili se dvěma zákony, ke kterým na základě desítek let výzkumu a bádání přišel profesor Bárta, český archeolog a egyptolog, m.j. člen Americké akademie umění a věd.

Těch zákonů definoval celkem sedm, ale pro účely tohoto článku jsou tyto dva zákony nejdůležitější.

OZE jsou v přímém protikladu s prvním zákonem, neboť jak jsme výše doložili, nespadají do kategorie levné energie.

A s druhým zákonem je ve sporu ideologie Zeleného údělu, neboť neklade důraz na adaptaci, ale na technokratická řešení, založená na vysoce nákladných a neefektivních technologiích výroby elektřiny, přímo i nepřímo poškozujících životní prostředí. Na adaptace míří jen 20 procent klimatických financí.

Jak je veřejně známo princip trvale udržitelného rozvoje, definuje rozvoj lidské společnosti jako soulad mezi hospodářským a společenským pokrokem s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

I zde má doktrína Green Dealu problém vměstnat se do tohoto rámce.

Je obyčejnou náhodou fakt, že dosavadní vývoj civilizace homo sapiens naprosto jednoznačně postupuje od zdrojů energie s nízkou hustotou energie k zdrojům s násobně vyšší hustotou energie na jednotku plochy? (dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná energie,…jaderná fúze)

Jde o náhodu nebo zde objevujeme obrysy hlubší zákonitosti, kterou se musí řídit jakákoli civilizace?

Jestliže svět v r. 1980 spotřeboval 7323 tWh elektřiny, v roce 1995 již 11507 tWh a v r. 2022 25530 tWh, tak spotřeba elektřiny se více než ztrojnásobila a do r. 2050 má vzrůst až o 185 %.

Na jedné straně chceme zajistit odchod od fosilních paliv, což je bezesporu správná snaha, a na straně druhé násilně implementujeme technická řešení, která jsou neefektivní, neúnosně nákladná, trvale poškozují přírodní území a popírají pravidla udržitelného rozvoje společnosti.

Tržní hospodářství je neuvěřitelně přizpůsobivé a vynalézavé. Může-li generovat zisk díky dotačnímu dešti, tedy téměř bez rizika ztráty vlastního kapitálu, tak radostně vychází vstříc greenndealovské politice a vyprodukuje vše, co se po něm bude požadovat.

Podle odhadů by jen investice do energetického systému v zemích EU do r. 2040 měly dosáhnout kolem 1,5 bilionu eur.

Nelze se v této souvislosti nezmínit i o hlavním zdroji financování různých kuriozit, kterými jsou emisní povolenky. Díky různým osobním, skupinovým, lobbistickým i politickým zájmům se tento systém doslova zvrhnul v nepřehledný „guláš“, který si každá země EU vaří podle svého receptu a třešničkou na dortu je obchodování s emisními povolenkami na burzách cenných papírů (po předchozím souhlasu EK). Správným konceptem by bylo zavedení globální uhlíkové daně, kterým bychom zajistili nejen dostatek financí, ale mohli také globálně ovlivňovat spotřebu uhlíkových komodit.

Bohužel se tato idea neujala a pouze podtrhuje současnou zmatečnost na poli emisních povolenek.

Mohou tedy lesy ovlivňovat globální klima?

Nejenže mohou, dávno již klima podstatně ovlivňují. Podívejme se na cyklus globálních toků uhlíků na naší planetě (pozn. na mysli máme tzv. rychlý uhlíkový cyklus).

Atmosféra (750 Gt C), pevnina – rostliny (560 Gt) a oceány ,povrchová vrstva (1000 Gt) jsou rezervoáry uhlíku, mezi kterými neustále kolují obousměrné uhlíkové toky různé velikosti.

Bilance atmosféra – oceán je záporná, tj. oceán více uhlíku pohltí, než vydá (- 2Gt/rok)

Bilance atmosféra – rostliny je opět záporná ( - 60 Gt)

(údaje v Gt CO2 získáme prostým vynásobením x 3.6)

Bilance atmosféra-půda je kladná (+ 60 Gt), zde musíme zdůraznit, že jde o rozklad veškerého organického materiálu. Dřevu – větším stromům – trvá i několik desetiletí než se rozloží.

Antropogenní příspěvky C jsou pochopitelně kladné.

Bilance fosilních paliv + 6 Gt a odlesňování, zemědělství + 1.5 Gt, celkem + 7.5 Gt

Nejsou známy zásadní překážky bránící opětovnému zalesnění „ztracených“ území, které by se projevilo zvýšenou absorpcí CO2 z atmosféry a zadržením uhlíku po dobu postupné dekarbonizace společnosti. Potřebujeme 30-40 roků přechodného období, abychom se dostali na výrazně nižší antropogenní emise CO2/rok. Je to možné?

Typické míry ukládání C lesů v t/ha za rok jsou: 0,8 až 2,4 tuny v boreálních lesích, 0,7 až 7,5 tuny v mírných oblastech a 3,2 až 10 tun v tropech (Brown et al., 1996)

Pokud vezmeme směrnou hodnotu 5t/ha, poté lze orientačně určit, jak velkou plochu bychom potřebovali pro 50 % snížení antropogenních emisí CO2. Triviálním výpočtem se dostaneme k požadavku na obnovu 6 mil. km2 lesů, což jsou asi 2/3 rozlohy USA Je dostatek vhodného území pro znovuzalesnění? I zde je odpověď kladná, viz úvod článku.

Existuje jediný kladný případ, kdy se úplné opětovné zalesnění povedlo na území nějaké země?

Ano, takový případ skutečně existuje. Jedná se o Jižní Koreu, dnes zmiňovanou zejména jako zájemce o dostavbu jaderných bloků v ČR prostřednictvím společnosti KHNP.

Zde udělejme malou odbočku ke zdrojům nízkoemisní energie. Přes zarytý odpor zejména Německa se ukazuje, že jaderná energetika prožívá svoji renesanci a budoucnost dekarbonizované společnosti si bez ní nelze představit. Loni Slovensko zprovoznilo nový jaderný blok, Polsko již uzavřelo smlouvu na dostavbu šesti jaderných bloků a ČR se nyní rozhoduje, zda půjde cestou výstavby čtyř nových jaderných bloků. Připočteme-li k tomu nový jaderný program Francie, zdá se, že společnost v EU začíná chápat, že Green Deal sázející pouze na OZE, je nutno zásadně revidovat.

Je smutné či spíše trestuhodné, že veřejnost v EU o obrovském korejském úspěchu obnovy lesů neví téměř nic. Po druhé světové válce a po korejské válce (1950-1953) byla rozsáhlá území, více než 30 %, zbavena lesů a 58 % horských lesů bylo zničeno (viz současná analogická tragédie cedrových lesů v Libanonu).

Země však zformulovala základy komplexního plánu obnovy lesů, který byl v několika etapách od r. 1973- 2017 proveden. Od poloviny 50. let do roku 2007 se rozloha lesů v zemi zvýšila o 3 miliony hektarů.

Korea zasadila 10 miliard (!!!) stromů, obnova lesů se jí povedla a v současnosti je uznávána za nejlepší zemi na světě v oblasti udržitelného lesního hospodářství.

Od roku 2013 byla peněžní hodnota (ze sekvestrace uhlíku, přínosů vody, zabránění erozi půdy) zisku v lesních plochách, rostoucích zásobách (tj. hustotě stromů) oceněna na 92 miliard USD, což je 9 % hrubého domácího produktu země.

Je také doloženo, že zregenerované lesy v zemi zadržují 18 miliard m3 vody, což je více než 14 miliard m3, které zadržuje 49 přehrad v Jižní Koreji.

Závěr - nikdo nezpochybňuje, že dekarbonizace společnosti je nutnou podmínkou pro další rozvoj civilizace. Nemůžeme sice s jistotou tvrdit, že antropogenní emise CO2 jsou jedinou příčinou rychlé změny klimatu, avšak princip předběžné opatrnosti nás k tomu důrazně nabádá.

Proto byla přijata řada politických rozhodnutí – Kjótský protokol, Pařížská úmluva i nešťastný Green Deal.

Bohužel se prosadil ryze technokratický plán časově nedosažitelného ultrarychlého odchod od fosilních paliv a nahrazení deficitu elektrické energie tzv. OZE, daleko výstižněji anglickou terminologií, přerušovanými zdroji energií.

Tato strategie je hrubě chybná, neboť:

- je v přímém rozporu se zákonem o dostatku levné energie pro společnost

- její energetická efektivita (EROI) je o řád nižší než u standardních zdrojů (hydro, fosil, jádro)

- je neuvěřitelně nákladná a nelze ji ufinancovat z dostupných zdrojů

- vyžaduje doslova znovuvybudování kontinentálních přenosových soustav energetických vedení a úpravy navazujících distribučních sítí, včetně úložišť energií

- vede k nevratnému poškozování dalších přírodních území i poškozování ŽP jako celku, zejména deforestaci a prohloubení pádu biodiverzity (odkrývání a zprovoznění dalších nalezišť minerálů)

- vyžaduje obrovská kvanta energií na pořízení zdrojů OZE (těžba, úprava,výroba )

Nabízela se podstatně šetrnější strategie – využití přírodních procesů, spolehlivě otestovaných dosavadní evolucí ve stovkách milionů let existence života – fotosyntézy. Prokázali jsme, že máme dostatek vhodných území pro obnovu původních lesů a sekvestrace potřebného množství uhlíku by probíhala za zlomky nákladů Green Dealu.

Takto bychom získali drahocenný čas pro plynulý přechod k bezemisní či nízko emisní společnosti. Dalším bonusem by byla náprava krajiny, produkce kyslíku, stabilizace biodiverzity, zadržování vody v území a razantní snížení emisí zjevného tepla. Deficit elektřiny z postupně tlumených fosilních zdrojů by byl nahrazován energií z jádra.

Dalším paralelním a nezbytným krokem by byla stopka deforestaci, šetrnější zemědělství a tlak na snížení konzumní spotřeby bohatého Severu (EU, USA), který se vyznačuje neuvěřitelným plýtváním.

Ke kritizované nákladovosti Green Dealu postačí uvést, že pořízení jedné jediné FVE na jeden RD vás bez dotací přijde cca na 250 tis. Kč, což se rovná nákladům na zalesnění 5ha pozemku vč. tříleté péče v současné cenové úrovni pro ČR. „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“ je již legendární výrok bývalého ruského premiéra Černomyrdina, když hodnotil nepovedenou měnovou reformu v Rusku v r. 1993.

Pokud nedojde k zásadní revizi Green Dealu, potom jsem zcela přesvědčen, že s obdobným výrokem přijde některý budoucí představitel EU po roce 2040, až se bude vyhodnocovat (ne)úspěch unijní dekarbonizace.

P.S:

Těsně před zveřejněním článku se Rada EU a Evropský parlament 6.2024 února dohodly na označení jaderné energie za strategickou technologii pro dekarbonizaci EU.

Toto rozhodnutí svědčí o změně přístupu EU k úpravě Green Dealu , zcela v souladu s názorem autora.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (162)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.2.2024 07:47
Francouzský autor a diplomat z 18. a 19. století Chateaubriand jednou napsal, že „existuje les před civilizací a poušť, která zůstane po civilizaci“.

Dobrý článek, velmi obsáhlý, na podrobný rozbor nemám časovou kapacitu. Ale shoduji se s výrokem výše zmíněného autora, a to jen a pouze na bázi intuice a běžných praktických poznatků. Kdyby zmizel les a nahradila ho step, bylo by to ještě v poho. Ale odvodnění a vysušení, zástavba všeho druhu vytváří "tepelné ostrovy", kteréžto se nemalou měrou na klimatických změnách podílejí. Dokonce i vědcům naměřené teploty "v lese a v betonu", resp. markantní rozdíly, se zdají nereálné, ale bohužel jsou pravdivé. A to přitom probíhá nenápadný (vyrovnávací) tok energie mezi oběma entitami.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.2.2024 11:37 Reaguje na Karel Zvářal
Zajisté že ovlivňují a
začít se může u Amazonských pralesů/plící Země, jak nás učili před 60roky.
Ale když nebude omezena letecká doprava jakýmkoliv způsobem/množství letů, emise a ty i u námořní dopravy, tak to sebelepší lesy ČR, Evropy - nezachrání !
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.2.2024 18:29 Reaguje na Karel Zvářal
Připojuji se k Vám pane Zvářal. Krásně zpracováno. A musím Teda uznat, že ekologisti jsou civilizovaní. Les nechají sežrat broukem a pak ho zapálí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2024 21:42 Reaguje na Karel Zvářal
Lesy jsou závislé na dostatku vody. Tam kde dost neprší, tam vitalita lesů klesá a oblasti spontánně přecházejí ve stepi. Tak, jak někteří nevěří na poroučení větru dešti, já nevěřím na poroučení lesům, kde mají růst.

Už jste dosti směšný srovnáváním teploty v lese a na betonu. Beton je suchý a na slunci, v lese jste ve stínu pod korunami stromů odpařujícími spoustu vody. Když srovnáváte trabanta a mercedes, je třeba vzít v úvahu i jejich cenu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 12:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Njn, to jsou zase perly:-) Lidé se usazovali tam, kde měli v zimě čím topit a i v létě na čem vařit, tj v lesích, které postupně v okolí sídel káceli, získávali tak ale pastviny a ornou půdu. Takže na většině osídlených míst půjdou lesy opět vysadit, ovšem v sutropech ne hned původní, ale nejdříve suchuvzdorné. A to je úkol na iks staletí, nikoliv pár pětiletek gryndýlu.

Chápu, že nemáte argumenty k (bagatelizovaným) tepelným ostrovům, proto jsem "směšný"... Mně stačí skóre 6:1 (pochopil/nepochopil). Řešení do budoucna vidím v omezení až zrušení paneláků naležato, které zabírají půdu (ornou i lesní) a vytváření tepelné ostrovy. A z nedávné reakce jsem pochopil, že pro vědce je to naprosté "novum", zřejmě proto, že se citují jen práce o kysličníku, k vlivu t. ostrovů asi nikdo Granta nezískal (neb ani nežádal?-).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 15:02 Reaguje na Karel Zvářal
Pokud by budovy měly bílou střechu, voda z ní byla důsledně zasakována a kolem budovy by rostly prosperující stromy, žádný tepelný ostrov by to netvořilo.

Zkuste se jen podívat na své odpovědi, kolik irelevantních keců produkujete.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 15:17 Reaguje na Jiří Svoboda
:-) I výškové železoskleněné budovy vytrhne bílá střecha? Popsaná opatření jen ZMENŠÍ vliv města jako tep. ostrovu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 16:31 Reaguje na Karel Zvářal
Proč by se měly běžně stavět železoskleněné budovy?

Jistě, kultura stavebnictní je hodně zvrhlá. Proti tomu by se mělo bojovat a nikoli proti výstavbě jako takové.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 15:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Jednoduchý způsob, jak neodpovědět kladně - nazvat oponentovy argumenty irelevantními kecy. Když jsem psal v létě o tom teplotním rozdílu: samota mezi lesy, J strana stodoly ve stínu stromu 24°, za 20 min. město hustá zástavba S strana 32°C - bylo ticho, všem alarmistům sklaplo... A co se týká citací IPCC k tep. ostrovům - jsou nějaké, nebo jsem to napsal správně (a pokud byly, neprošly recenzí, že?-).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 16:39 Reaguje na Karel Zvářal
Kdybyste hledal pečlivěji, našel byste jistě ještě větší rozdíl teplot. Akorát nechápu (jsem totiž blbý) co z toho vyplývá. Že má být méně měst a více z jihu zastíněných stodol na samotě mezi lesy?

IPCC si nečtu, nevím. Obraťte se na pana Vinklera.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 17:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Samozřejmě, pod okny a kolem máme zeleně dostatek. Co z toho vyplývá? Vůbec ne to, "co mi sprostě podsouváte"-), ale že rozlezlá zástavba za poslední půlstoletí je spolu se stále obracenou půdou intenzivního zemědělství (nejvíce kuku) vydatným zdrojem tepla. Plus k tomu zavlažování/ odpar a zesílený skleník...

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/co-prozradi-termokamera-ze-lesni-porosty-si-nicime-sami
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 19:33 Reaguje na Karel Zvářal
Tak vám tedy sprostě podsunu další otázku. Jak byste tedy jinak řešil bydlení a jídlo pro 8 miliard lidí a jejich dopravu bez asfaltu?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 19:55 Reaguje na Jiří Svoboda
1) omezení ind. bydlení, více činžáků (ochrana půdy)
2) větší využití gmo, bez kuku, pestrá krajina - více vláhy
3) větší podíl jádra (50-70%)
4) let doprava mimo j-stream
5) politika dítěte

(Pověste ho vejš!-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.2.2024 14:49 Reaguje na Karel Zvářal
Jasně, proti zbožným přáním nelze nic namítat.

Není mi ale jasné:

Pestrá krajina - více vláhy

Let. doprava mimo j-stream. To jako vždy? Po j-streamu to jde naopak rychleji.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.2.2024 18:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Jo jo - to je právě ten problém.
Že je na Zemi už tolik lidí. Mimochodem, těch 8 miliard už neplatí! To byla pravda před rokem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.2.2024 19:50 Reaguje na Karel Ploranský
A jak věci pomůže, když někdo vysloví zbožné přání snižovat populaci.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.2.2024 05:40 Reaguje na Karel Zvářal
Přesně.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.2.2024 06:48 Reaguje na Michal Ukropec
Děkuji!-) Je toho více, ale toto jsou asi nejkontroverznější body.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.2.2024 09:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak UHI v IPCC jsou. Jen neinformovaný Zvářal si myslí, že objevil Ameriku. :)

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Urban_areas.pdf
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.2.2024 08:07
Vážně si myslíte, že bude nějaké vyhodnocení neúspěchu dekarbonizace od pokrytců z EU? Nejsou schopni ani vlastní sebereflexe.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.2.2024 11:33 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.2.2024 08:44
👍👍👍
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2024 08:49
Právě teď , k nemalé radosti autora , se objevily další poznatky , potvrzující jeho tvrzení :

a) Těsně před zveřejněním článku se Rada EU a Evropský parlament 6.2024 února dohodly na označení jaderné energie za strategickou technologii pro dekarbonizaci EU.
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-eu/dohoda-v-eu-jaderna-energie-oznacena-za-strategickou-pro-snizeni-emisi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

b) https://echo24.cz/a/HFKym/zpravy-svet-prosperujici-ekonomiku-klimatickych-cilu-jadra-vedec-kritizuje-zelene?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

c) https://faei.cz/desetimiliardove-sazky-na-pad-nemecke-ekonomiky/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=int1&dop_req_id=qeRHnMRTZHc-202402120520&dop_id=25910222
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.2.2024 08:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak to dopadá, když ekonomiku řídí ideologové, a ne odborníci a ekonomové.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.2.2024 09:22 Reaguje na Karel Zvářal
Ideologie vždy v dějinách zvítězila nad ekonomií.
Buď jsme na tom tak dobře, že můžeme okrást ty druhé,
nebo jsme na tom tak špatně, že musíme okrást ty druhé.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.2.2024 09:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
no to jo...Třetina německého průmyslu zvažuje odchod do zahraničí, kvůli vysokým cenám energií. Hrozba deindustrializace Německa – a tím pádem i Česka – nikdy nebyla vyšší.

Čína se raduje
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 15:47 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Čína se moc neraduje. Ta má řadu vlastních vážných problémů. ;)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.2.2024 14:06 Reaguje na Petr Elias
Svatá pravda, že Čína má dost problémů - ale z toho, co dělá Evropa, se zcela nepochybně raduje. Protože jí to ty problémy zmenší a pomůže jí to zotavit se z nich.
V každém případě ta geniální rozhodnutí bruselských myslitelů Evropě hodně uškodí a Číně pomohou.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.2.2024 09:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Radost tady není na místě... Plynové kotle definitivně skončí, další bruselský nápad sáhne do peněženek mnoha českých domácností, uvádí se do roku 2029

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.2.2024 14:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
V diskusích v Ekolistu jsem mnohokrát napsal, že Energiewende je utopie a Němci se k jaderné energii pokorně vrátí. A už je to za dveřmi!
No – dalo se to čekat, protože co negativně dopadá na německé voliče, to ohrožuje šance německých politiků na znovuzvolení. A oni chtějí být znovu zvoleni, takže korigovat ty nesmysly prostě MUSEJÍ.
Jiné je to ale u politiků a úředníků na úrovni EU. Ti jsou méně postižitelní než politici jednotlivých států Unie a odpovědnost za chybná rozhodnutí nenesou absolutně žádnou.
Proto jásám, že dokonce i v Bruselu přišli na to, že bez jádra to holt nepůjde…
Je to nejlepší zpráva, kterou jsem slyšel za hodně dlouhou dobu.

Stejně je to zajímavé:
Podle průzkumu veřejného mínění jen 3 % dotázaných občanů ČR věří ve splnitelnost cílů Green Dealu a opatření v něm zahrnutá považují za správná, efektivní a za účelné vynaložení peněz. Pouhá TŘI PROCENTA!
A tak mi vrtá hlavou: KOHO TAM V TOM BRUSELU VLASTNĚ ZASTUPUJÍ TI NAŠI ČEŠTÍ EUROPOSLANCI A EUROKOMISAŘI, KTEŘÍ TAM PRO TY HOVADINY ZVEDAJÍ RUCE?

Odpovědět
va

vaber

12.2.2024 09:28
na planetě jsou plochy různě pokryté vegetací ,od pouští kde není téměř nic, až po husté lesy ,kde je vegetace nejvíc a pokud by byl na planetě všude les bude klima jak v lese, pokud bude všude nebo na většině poušť,nebo plochy bez vegetace, bude klima jak na poušti nebo ještě horší,
lesy ale potřebují vodu a všude nenarostou,když zmizí les ,půda obvykle vyschne a obnova lesa není snadná a rychlá,tak se změnila jižní Evropa,
Korea vysadila miliardy stromů,možná trochu přehnané, my jsme ztratili stamiliony stromů i když se plocha lesů nezměnila a stále těžíme a přirozený úbytek stromů pokračuje dál, velké stromy se likvidují všude a co je nahrazuje , každý se může kolem sebe rozhlédnout a uvidí co
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.2.2024 10:24
Musím vás pochválit za tu práci, jakou jste si dal se shromážděním všech těch informací a za logickou úvahu k současné situaci. Dnešní společnost
se tváří, že ji záleží na budoucnosti, ale přitom jedná v zájmu současného blahobytu pro zlomek lidské populace. Vše co podléhá nyní preferencím a dotacím zároveň přináší "zaháčkované" skupině podnikavců neskutečné zisky.
Přicházejí cyklicky s inovacemi ekologicky "šetrných" technologií a ty
přes spřízněné politiky prosazují jako normu. A tak neustále měníme kotly,
auta, zateplení atd. podle toho, kdo zaloboval více a prosadil ty své
produkty. Lesy jsou na okraji zájmu kvůli dlouhé ekonomické návratnosti,
ale i tam se pro podnikání blýská na "lepší časy". Podařilo se oblbnout
i ochranáře a cílem bude beznákladový samovýsev, bezúdržba a po krátké
době ekology propagované "divočiny" najedou štěpkovače a vytvoří velmi
levné ekologické palivo pro energetiku. Je to velmi dobře vymyšleno a
dobře dostupné lesy dopadnou takto a hůře dostupné skončí jako úlitba
ekologům jako budoucí pralesy bez těžby se tlením odumřelých stromů a
nebo maximálně s výběrovou těžbou pro speciální využití velmi drahého
dřeva "vypěstovaného" náhodně jako před stovkami let, kdy byl kvalitním
kmenem 1 ze 100 a ne jako nyní v pěstěném hospodářském lese 9 z 10.
Právě proto lidé začali lesy cíleně pěstovat, protože vlivem odlesnění
kvůli zemědělství museli na menší ploše těžit více kvalitních stromů, než
jaké by jim v pralese vyrostlo náhodně. Je to jako se vším, co lidé konali.
Už nesbírali náhodně vyseté obilí na louce, ale seli ho cíleně, už nehledali po lesích chutné ovoce, ale pěstovali ho u obydlí, no a taky nechodili
celý den po lese hledat rovný kmen, ale vypěstovali si jich tisíce na
jednom místě. Dnes se vracíme ke všemu, co už tu bylo a co se neosvědčilo
díky tomu, že právě tímto jsme dospěli k blahobytu a možnosti plýtvat. Ano plýtvat! Plýtváme půdou pro produkci energetické biomasy, pro stavbu
OZE, pro stavbu skladů a komunikací, včetně paneláků naležato s kvanty
půdy pokryté betonem a asfaltem. No a v lesích? Ať tam zetlí klestí, ale
proč někde klestí štěpkovat a jinde nechat zetlít kulatinu z celého NP a
nebo ji nechat shořet jako v NP ČŠ? A to vše "PRÝ" v zájmu ekologie! Prd,
to je v zájmu zaháčkovaných podnikavců. Prostě si spočítali, že pokud
chtějí někde přírodu drancovat, tak jinde udělají ekologům úlitbu, kterou
zaplatí stát a obě skupiny budou spokojeny. Za potlesku ekologů semelou
poslední větvičku pro teplárnu a za toho potlesku počkají, co tam pak
naletí a vyroste. Ušetří za výsadbu, za výchovu lesa a navíc ho mohou
těžit 3x za stejnou dobu, než aby čekali na kvalitní kulatinu. Je mi z
toho k blití, protože tak byl uhlík ve dřevě stromu hromaděn 100 let
a nyní bude co 20 let kolovat přes kotelnu a ovzduší zpět do dřeva.
Zkracuje se tak cyklus jeho ukládání 3x a navíc i s dopady na množství
vody a živin při jejich vyčerpání častější těžbou a novým růstem. Je
to jako s kukuřicí pro bioplynky, když si vystačí pouze s umělými
hnojivy a po pár létech je z ornice mrtvá jalovina. Tak samo budou po
čase vypadat ty "plundr lesy" na produkci štěpky a nekvalitního dříví.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.2.2024 05:44 Reaguje na Břetislav Machaček
Naprostý souhlas.
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 10:47
Škoda že se článek jmenuje ,, Mohou lesy ovlivňovat globální klima?,, protože ze značné části je to politická agitka o jiném tématu (OZE, GD, atd.).
1) Autor asi neslyšel o tom, že by k tvrzením měl uvádět zdroj;
2) Nikdo netvrdí, že vysazování lesů není potřeba. I autorův třídní nepřítel IPCC tvrdí, že ochrana a obnova lesů je důležitá;
3) Neexistuje jednoduché a všespásné řešení (výsadba lesů) jak se nám tu autor snaží vsugerovat;
4) Docela by mě zajímalo, proč autor šermuje tím, že 250 t. Kč by stačilo na 5 ha lesů? A proč zmiňuje jen 3 roky? Les přeci roste jak dlouho? 20-30 let? A musí se udržovat i po těch 3 letech. Asi by ty náklady pak nebyly tak hezké….;
5) A ten Brown 1996– neodhaduje také dostupnou plochu na nějakých 345 mil hektarů, tedy nějakých 3,45 mil km2? Což je o trochu méně než 6 mil km2. 😉 (https://www.fao.org/3/y0900e/y0900e06.htm)
6) A odkud vezmeme tolik sazenic? O tom raději ani slovo…
7) Třeba takový Benioff a jeho kampaň Trillion Trees je krásnou ukázkou greenwashingu. Společnosti jako Shell se v té kampani snaží ukázat jak ,,bojují,, proti změně klimatu. 😊
8) …
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.2.2024 12:33 Reaguje na Petr Elias
To vaše je stejné PR jako od googlu: Google chce od 2030 elektřinu jen z OZE. Podepsal dalších 700 MW PPA smluv. No a vy se zase tváříte, že les nás zachrání. Bloomberg píše:
http://echo24.cz/a/HCtv6/ekonomika-zpravy-dny-nemecka-jako-prumyslove-velmoci-chyli-ke-konci-palubu-opousti-ikona-miele-utika-polska
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.2.2024 14:15 Reaguje na Slavomil Vinkler
Když Google prohlásí, že od roku 2030 chce elektřinu jen z OZE, tak je to další z tisíce planých žvástů.
To je jako kdybych v Ústí nad Labem řekl, že z Labe tam chci čerpat výhradně jen vodu která přitekla z Lužnice.
Otvírá se mi kudla v kapse, když někde vidím reklamu, že někdo dodává jen "čistou elektřinu". Protože aby to byla pravda, musel by od svého čistého zdroje natáhnout k zákazníkovi vlastní čisté dráty oddělené od normální sítě...

Bohužel, lidé jsou tak blbí, že na tyhle nestoudné lži bezelstně skočí...


Odpovědět
DM

Dalibor Motl

12.2.2024 13:58 Reaguje na Petr Elias
Pokud se bavíme o zalesňování odlesněné půdy (jak třeba degradované pastviny nebo louky?) tak zásoba vázaného uhlíku postupně poroste. Růstová křivka vázaného množství uhlíku) bude přibližně korelovat s dřevní zásobou. Bude mít tvar položeného písmene S. Viz zde https://www.slideserve.com/afia/hospod-sk-prava-lesa-p-r-st-strom-a-porost-2 Dle použitých dřevin a podmínek prostředí bude buď strmější nebo protaženější v čase ale zákonitosti budou podobné. Počáteční pomalý náběh (malé stromky, tenké proutky). Následně po počáteční pomalé fázi rychlý náběh běžného přírůstu s maximem přibližně mezi 30-50 rokem. Kulminace průběžného přírůstu okolo 60let a jeho zpomalovaní až do nějakého maxima, kdy se na jednotce plochy bude vyskytovat maximální možné množství biomasy (řekněme odhadem 200-300let?). To bude dané podmínkami prostředí. Extrémy jsou rašeliniště, kde je přírůst pomalý a dosažení maxima velmi vzdálené díky omezení rozkladu biomasy (tisíce - desítky tisíc let) nebo lesy "suchých" oblastí přirozeně postihované požáry (nárůst biomasy a její rychlá redukce s uvolněním uhlíku během periodických požárových epizod měřených mnoha desítkami nebo několika stovkami let). Tropické lesy nebo smíšené lesy mírného pásma spíš biomasu nahromadí a po dosažení maxima udržují (fáze kdy akumulace a souběžný rozklad dosáhnou přibližné dynamické rovnováhy) .
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 15:44 Reaguje na Dalibor Motl
Tak já neříkám, že nějaká dřevní zásoba tam za xx až xxx let nebude.

Říkám, že článek problém účelově zjednodušuje a vybírá si jen to, co se hodí. Třeba o neúspěchu masové výsadby na severu Indie (Himáčalpradéš) nebo o masivním vysazování v Mexiku (Sowing life), které ve finále vedlo k deforestaci, protože farmáři káceli lesy a místo nich sázeli dotované sazenice. Dále tam není třeba ani zmínka o tom, že vysazování lesů v určitých oblastech je spíše ke škodě (např. savany). ;)
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 15:56 Reaguje na Petr Elias
*Indie a Mexiku - tam není ani čárka.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

12.2.2024 14:07 Reaguje na Petr Elias
Ještě snad.. náklady na zalesnění 5ha by přibližně mohly odpovídat ale i pokud bychom neudělali nic nebo plochu pouze "poházeli" semeny "přípravných" dřevin (v našich podmínkách bříza, olše, osika, jíva, modřín, smrk...) dojde ke vzniku nějakého lesa. Bylo by to mnohem levnější i když efekt vázání uhlíku by byl lehce zpožděný a trvalo by déle než by plochu osídlily "klimaxové" dřeviny jako jedle, buk, habr, lípa...dle podmínek. Potom by to "stálo" jednotky tisíc nebo nic. Otázka je, kde v ČR vzít dost ploch pro zalesnění tak abychom neumřeli hlady a nezabili zbývající biodiverzitu. Ani ta odlesněná jižní Evropa není z hlediska zalesňování bez diskuze. V oblasti násobně častěji postihované lesními požáry je nutné přemýšlet kde a jak daleko od obydlí chcete mít les...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2024 14:57 Reaguje na Dalibor Motl
Máte naprostou pravdu , správně zasadit les není svazácka představa, že naklušou zástupy nadšených mladých lidí a za den je hotovo.
V Jižní Korei měli také pár problémů než vše vychytali.
Je to vysoce odborný problém.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2024 17:14
Každá kapitola článku by vydala na samostatné pojednání. Nelze vměstnat vše do už tak většího příspěvku. Cílem bylo prokázat, že technické řešení emisí CO2 je kontraproduktivní a dílčí.Nemuze vést k deklarovaným cílům, opomíjí komplexnost celého problému a je poplatné více ideologii než skutečnému poznání. Upřednostňuje ekonomiku před sociální soudržností o ochranou ŽP.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

12.2.2024 17:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, souhlasím s tím, co jste zde právě napsal, cituji:
"...technické řešení emisí CO2 je kontraproduktivní a dílčí. Nemůže vést k deklarovaným cílům, opomíjí komplexnost celého problému a je poplatné více ideologii než skutečnému poznání"
Mám však na celou věc i pohled z jiné strany, je to nutné, problém je jak sám říkáte velmi komplexní.

Asi před týdnem zde na Ekolistu byla velká diskuse nad článkem pana Svobody, kde navrhoval uhlíkovou daň a se kterým jsem nesouhlasil a měl jsem zásadní výhrady k jeho modelu "globálního oteplování"= podle něj následek lidskou činností vyvolaného růstu koncentrace CO2, zesíleného následným růstem vodních par v atmosféře.

Myslím, že tento model bude v budoucnu revidován v souvislosti s nejnovějšími daty o "cloud radiation effects".
Ty 3 články (2 z Nature) zde ocituji, rád bych věděl co na ně řekne třeba pan Metelka. Já, který jsem se zabýval optickou spektroskopií po celý svůj profesní život, jsem je shledal že jsou odborně velmi kvalitní.
1)https://www.nature.com/articles/s41598-022-14608-w
Earth’s long-term climate stabilized by clouds
2)Diverse cloud radiative efects
and global surface temperature
simulations induced by diferent
ice cloud optical property
parameterizations
https://doi.org/10.1038/s41598-022-14608-w
3)A Method for Retrieving Cloud Microphysical Properties Using Combined Measurement of Millimeter-Wave Radar and Lidar
Remote Sens. 2024, 16(3), 586; https://doi.org/10.3390/rs16030586
Ty poslední dva jsou Open Access

Takže si myslím, že to co propaguje IPCC bude muset být revidováno,
vliv CO2 je silně nadhodnocen v modelech IPCC a detailní vliv mraků na negativní či positivní zpětné vazby bagatelizován. Doufám, že fyzika (dobře popsaná třeba v tom článku "Diverse cloud radiative efects
and global surface temperature....") nakonec zvítězí nad politikou a snad i nad grantovými penězi.Odpovědět
MV

Milan Vaněček

12.2.2024 18:35 Reaguje na Milan Vaněček
A teď ještě něco jiného, naopak kritického, k Vašemu článku. Když píšete o fotovoltaice (té já určitě rozumím víc než Vy, dělám v tom již přes 40 let) tak bych si dovolil oponovat třeba s těmito Vašimi názory:
Píšete:
-OZE jsou v přímém protikladu s prvním zákonem /Bárta/, neboť jak jsme výše doložili, nespadají do kategorie levné energie.
-nedořešená otázka ekologické likvidace FVE, VE po ukončení jejich životnosti
- nízká výkonová hustota, která se pohybuje v jednotkách wattů/m2 přibližně stonásobně méně než u jaderných elektráren a vede k záborům velkých ploch zejména přírodních území.
-Publikovaná studie o EROI od Weissbacha et al (2013) hovoří jasně: „Jaderné, vodní, uhelné a zemní plynové energetické systémy (v tomto pořadí) jsou o jeden řád efektivnější než fotovoltaika a větrná energie
-účinnost FVE 18-23 %, využitelnost 12 %/rok
-Naproti tomu účinnost fotosyntézy je až 34%
A jaká jsou fakta:
OZE jsou v oblastech, kde žijí miliardy obyvatel, třeba Čína, ten nejlevnější zdroj elektřiny. Navíc v Číně export fotovoltaických panelů je zdrojem stále rostoucích zisků mnoha firem s robotizovanou hromadnou výrobou a s nejvyšší kvalitou a každoročními inovacemi.
Výkonová hustota (když svítí Slunce, to je skoro polovina roku) je 200-300 W/m2.
Publikovaná data o EROI fotovoltaiky z roku 2013 jsou v současnosti jen úsměvná, to je "pravěk", EROI v současnosti (samozřejmě to záleží na lokalitě) je jedna z nejvyšších ze všech existujících zdrojů výroby elektřiny (někde nejvyšší a hlavně rychle realizovatelná a libovolně škálovatelná, lokální)
A když tu účinnost fotosyntézy budete počítat na využití celého slunečního spektra (ne jen pro jednu vlnovou délku, tam má fotovoltaika účinnost cca 98%) tak zjistíte, že pro fotovoltaiku je účinnost využití celého slunečního spektra zhruba dvacetinásobná (je širokospektrální) vůči fotosyntéze

Na závěr: Země jako Čína, Indie a USA jsou rozhodující pro všechna opatření pro redukci skutečných škodlivin vzniklých při spalování fosilních paliv ve výrobě elektřiny či dopravě, ...
role EU je málo významná a role ČR zcela bezvýznamná.
Ale co se týče ekologie, zde je role každého člověka na Zemi stejně důležitá a role současných "spasitelů" (tedy těch co se tak tváří) je spíše negativní, někdy velmi negativní
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

12.2.2024 19:44 Reaguje na Milan Vaněček
Další chyby (máte staré , již neplatné údaje), třeba že "Na celosvětové úrovni však představují obnovitelné zdroje méně než 15 % veškeré výroby elektřiny". Nyní už fotovoltaické a větrné elektrárny dohromady vyrábí více a musíte k nim přičíst další "klasické" OZE-vodu a biomasu).
Píšete: 1)nedořešená otázka ekologické likvidace FVE, VE po ukončení jejich životnosti. Ale pro fotovoltaiku je kompletní recyklace již technicky a poloprovozně vyřešena (pro kompozitní vrtule větrných el. ještě ne).
2)Státy, které vsadily na OZE, mají nejvyšší ceny energie. Ale nadpolovinu světových fotovoltaických elektráren má Čína, přes 600 GWp výkonu a obrovskou kapacitu elektráren vodních (zase OZE), která má nejlevnější elektřinu, což je pro její průmysl konkurenční výhoda

Pane Vinkler, co se týče kladného vlivu zalesnění, tak s Vámi naprosto souhlasím. Lesy a přírodu miluji. Tady co se týče dat o té Vaší problematice, tak ty se zřejmě v posledním desetiletí nijak nezměnily. Ale ve fotovoltaice jsou obrovské změny každý rok, co bylo před 10 či 20 lety, to je pravěk. Současnost je jiná.


Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 18:48 Reaguje na Milan Vaněček
Nejsou náhodou první a druhý článek stejný? :D

BTW. Píše se tam třeba i toto:

The author acknowledges funding from the National Natural Science Foundation of China (41775130 and 42075074), the Natural Science Foundation of Guangdong Province (2019A1515011230), the Pearl River Talents Program of Department of Science and Technology of Guangdong Province (2017GC010619), and the funding support to the Guangdong Province Key Laboratory for Climate Change and Natural Disaster Studies (2020B1212060025).

Takže také nějaký grant...;)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

12.2.2024 19:20 Reaguje na Petr Elias
Bez grantové podpory mohou v současnosti psát jen důchodci, emeritní profesoři, ...
Jinak autoři těch článků jsou různí,
ten druhý je zásadní, přečtete si ho, aspoń některé závěry,
Vše je novější než staré IPCC reporty,
je to studium rozptylu světla na vyšší úrovni, než dříve....
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 20:11 Reaguje na Milan Vaněček
Odkaz č.1) https://www.nature.com/articles/s41598-022-14608-w autor Yi

Odkaz č.2) https://doi.org/10.1038/s41598-022-14608-w autor Yi

;)

Ale jistě je to převratný objev, který ten IPCC zničí. :)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

12.2.2024 21:25 Reaguje na Petr Elias
Omlouvám se, to je moje chyba,
tady máte správný odkaz na prvý článek a vidíte, že autoři jsou zcela jiní
Earth’s long-term climate stabilized by clouds
Colin Goldblatt, Victoria L. McDonald & Kelly E. McCusker
Nature Geoscience volume 14, pages143–150 (2021)

Přečtěte si aspoň ty abstrakty
Odpovědět
PE

Petr Elias

13.2.2024 09:34 Reaguje na Milan Vaněček
Jen taková otázka. V tom článku se zaměřují na to, jak mraky v dlouhodobém horizontu v dobách prekambria, při zvyšující se solární konstantě, regulovaly klima, že?

,,Here, we propose that a systematic increase in low cloud amount stabilized Earth’s long-term climate as the solar constant increased,,

Tak se přesuňme z dob dávno minulých do současnosti.

A otázka č.1 zní: Jak se změnila konstanta za posledních cca, já nevím, 100 let?

A otázka č.2 zní: K jakým změnám došlo, opět plácnu v posledních 100 letech, u low-clouds a high-clouds?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2024 22:00 Reaguje na Milan Vaněček
Možná místo dlouhého psaní byste měl napsat číslo, jak se změnila tepelná bilance Země kvůli změně oblačnosti díky nárůstu globální teploty o 1 °C. A toto byste měl srovnat s efekty vodní páry, změny albeda zemského povrchu a dalšího uvolňování skleníkových plynů táním permafrostu.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

13.2.2024 09:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, co to po mě chcete za nesmysly? Jaké číslo, vy ho znáte? Oblačnost se mění neustále, v rámci počasí i v rámci dlouhodobém=v rámci klimatu.
Problém, na který poukazuji je to že ani v roce 2024 pořádně neznáme a teprve se snažíme přesně změřit jak fungují mraky!!!
Vy si pořád opakujete, CO2, vodní pára, ale mrak to je opticky velmi složitý systém, rozptyl světla v prostředí mraku, to OPRAVDU NENÍ TRIVIÁLNÍ PROBLÉM.
Obávám se že ani pan Metelka nezná detailně tu fyziku za tím a proto může být tak suverénní.
prosím, 1)Přečtěte si a snažte se pochopit ty kvalitní, recenzované články co jsem Vám uvedl a co ukazují část těch problémů okolo vlivu oblačnosti
2)uvědomte si, jak se Vám snaží naznačit i jiní matfizáci v diskusi k Vašemu článku z 31.1. zde v Ekolistu, že modelovat složitý systém s tolika nedostatečně přesnými parametry může vést k velmi různorodým předpovědím, díky kterým politici mohou dělat globální pokusy na miliardách lidí;
nemáte z toho hrůzu, nebo se cítíte být "vyvoleným"?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 09:57 Reaguje na Milan Vaněček
Proč se tedy na ten netriviální problém, o kterém nic nevíte, odvoláváte?

Přece tu máme satelity a ty to vše mohou změřit. Z těch dat lze pak usoudit, jak se jednotlivé parametry mění v čase mění a tudíž jak zpětnovazebním způsobem přispívají ke změně globální teploty.

Pokud problém nemá řešení jedním způsobem, je třeba zvážit řešení jiným způsobem a ne pořád vykřikovat, že tím prvním způsobem to nejde.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

13.2.2024 11:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Já mám o tom netriviálním problému znalosti (viz moje publikace), dělal jsem light trapping v tenkých vrstvách solárních článků, mám spoustu citací na to.
Ano satelity již začínají vše kvalitně měřit, za cca 40 let uvidíme jejich kvalitnější data pro modely.
Výzkum klimatu (bez "bias") je dobrý a nutný, globální pokusy na lidech nejsou dobré.
Já neříkám o vědě "to nééjde", naopak, jde to ale chce to čas, vědecké poznání se stále vyvíjí, stejně tak i se zpožděním se vyvíjí nové, lepší, levnější technologie (třeba výroby elektřiny).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 12:56 Reaguje na Milan Vaněček
Až to půjde, může být už velmi pozdě.

Proto je třeba udělat to nejlepší možné v rámci dnešních možností, které jsou pro objektivní posouzení příčin současného globálního oteplování dostačující.

Globální oblačnost se zjevně může měnit jen z důvodu změny globální teploty. Je tedy jistě možné vyhodnotit zpětnovazební účinek oblačnosti na emise CO2. Nebo je to zase nějak jinak?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 13:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Domnívám se, že vliv antropocénu nespočívá jen v emisích CO2, ale o jeho plné pochopení asi nebude ani zájem, neb za většinou škodlivých činností jsou zájmy biznisu. Navíc se nějak nechce řešit to "over"..., kteréžto násobí exploataci všech zdrojů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 15:09 Reaguje na Karel Zvářal
O plné pochopení vlivu emisí CO2 (součást antropocénu) není zájem taktéž u lidí typu Zvářal, Vinkler, Vaněček, Zahradník...

Jinak souhlasím.

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 15:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Minimálně u jednoho jména jste mimo!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 16:40 Reaguje na Karel Zvářal
Tuším a těší mne to.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.2.2024 16:32 Reaguje na Milan Vaněček
P. Metelkovi nejde o spektroskopii a model p. Happera ignoroval stejně jako ostatní fyzikové zde. Neumějí vysvětlit, možná nebudou schopní reagovat na Vase odkazy, Ja tedy netozumím tomu, jak s dají IR metodami změřit přesné koncentrace CO2, pokud se pásy překrývají s vodou.
Změny v atmosféře pocházejí od znečištění vzduchu jako CO, halogeny, kovový prach, saze... Proti tomu se naštěstí dá bojovat. CO2 je výsledek reakci exhalací v ovzduší.
Odpovědět
Sl

Slovan

12.2.2024 17:57
“propírána Amazonie, kde již bylo ztraceno 31 % pralesa.”

Fakta jdou “trošku” jiná. Zpráva z roku 2022 třeba uvádí, že vykáceno bylo cca. 13,2%. 31% se týkalo pouze východní části.

https://news.mongabay.com/2022/09/how-close-is-the-amazon-tipping-point-forest-loss-in-the-east-changes-the-equation/amp/

Dále bych uvedl, že na cca. 30% odlesněných oblastí v Amazonii roste mladý sekundární les. Pokud by se podařilo dlouhodobě podobné plochy uchránit před “znovu - deforestací”, byl by to obrovský úspěch.

https://theconversation.com/amazon-regrowing-forests-have-offset-less-than-10-of-carbon-emissions-from-deforestation-165419

Člověk nesmí věřit všemu a vždy je dobré si údaje ověřit. Zvlášť na ekolistu, kde to evidentně redakce nijak neověřuje a od tohoto autora…
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2024 19:06 Reaguje na Slovan
Nikdo vám Slovane nebrání napsat do Ekolistu článek z vaší branže.
Rád se s vašimi názory na některá témata (jen ne prosím vlk)rád seznámím, společně s dalšími čtenáři Ekolistu.
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 20:27 Reaguje na Slovan
Máte pravdu - zrovna u Vinklera je důležité si informace ověřovat. ;) Ale na druhou stronu je to v kategorii ,,Názory a komentáře,,. ;) A chtít po redakci ekolistu aby něco ověřovala? To je s prominutím dobrý vtip. :)
Odpovědět
AK

Arnošt Klesla

12.2.2024 19:51
Díky za článek, objevil jsem náhodou v telefonu i tento web a okamžitě jsem poslal skromný příspěvek. Data jsou cenná a myslím, že jsou k dispozici na všech vědeckých a výzkumných pracovištích zabývajících se problematikou stromů v krajině, nebo lépe na planetě. Jen ta publikační aktivita nějak vázne. Asi proto, že poukazovat na paradigmatická dogmata nebylo nikdy zrovna výhodné, dokonce v případě katolické církve to bylo vysloveně nebezpečné. Jeden rektor slovutné Karlovy Univerzity tak dokonce skončil v Kostnici na hranici. Jsme dál? Asi moc ne. Upalování snad už nehrozí, ale akademická a vědecká ostrakizace v podobě ukončení pozvánek na mezinárodní konference a barier v publikování nevhodných názorů je zřejmě realitou, o které se nikdo veřejně nebaví. Ale k věci. Skvělý text podle mého neřeší základní otázku, proč se vůbec zabývat absorpční schopnosti stromů vůči volnému CO2, nejen ze spalování fosilních paliv. Podle proroků záhuby v důsledku spalování těchto paliv vzniká totiž zřejmě kromě starého dobrého CO2, s hmotností grammolekuly 44g na 22,4 l objemu asi také ještě jeden nový, neprozkoumaný druh CO2, který přesto, že je o polovinu těžší, než směs, kterou dýcháme, tedy vzduch, v rozporu s Mendělejevovou tabulkou prvků, zázračně stoupá na hranici atmosféry a tam vytváří onu příslovečnou vrstvu plynů, které brání vyzařování tepla do vesmíru kolem planety Země a způsobuje její přehřívání. Neumím si to představit a nenarazil jsem na žádný fyzikální zákon o chování plynů, včetně třeba Avogadrova zákona a řady dalších. Nepomůže ani Browwnův pohyb molekul. Neumím si to vysvětlit a zůstávám na úrovni vzdělání z 60 let 20. století s tím, že náš starý dobrý CO2, který dobře znají všichni jeskynáři, studnaři a také vinaři a dávají si na něj velký pozor(svíčka ve sklépku nesmí při kvašení zhasnout -jde o život!), na hranici atmosféry prostě vystoupat nemůže. Věděl bych o jiných kandidátech, o kterých se nemluví a to bohužel právě v kontextu vypalování lesů například v Amazonii, nebo všude na ostrovech, kde vznikají plantáže olejové palmy, že. Je to CO, který má hmotnost jen 12+16 g, tedy jeho grammolekula je o trochu lehčí, než vzduch, protože má hmotnost 28g. A vzduch přes 29. Ale tohle už se řadu let žáci českých základních škol v učebnicích chemie nedozví. O CO2 mají napsáno a učí se stránky varování, jak je škodlivý pro klimatickou změnu a k jeho fyzikálním vlastnostem jen to, že je hustší, než vzduch. A tady vidím klíč k úspěšnému marketingu prodavačů jiných energetických technologií, především OZE. Polovzdělaná veřejnost snadno přijme i nesmyslná a nepravdivá dogmata, protože postrádá výbavu pro vlastní kritické myšlení. V odkazu jeho díla a přístupu ke zkoumání přírody a Světa Alexander von Humboldt asi už zápas o myšlení Evropanů prohrál a my s ním .
Odpovědět
PE

Petr Elias

12.2.2024 21:06 Reaguje na Arnošt Klesla
Myslím, že jste to nemusel psát tak rozvláčně. Stačilo napsal: ,,Nevím jak atmosféra funguje.,, :) Ale na druhou stranu byste nemohl básnit o církvi a o tom, jak jsou na tom dnešní děti špatně. :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.2.2024 16:48 Reaguje na Petr Elias
Poučte nás, jak atmosféra funguje a jak je možné, že plyn
těžší, než vzduch stoupá nahoru? Nestyďte se a vysvětlete
nám to!
Odpovědět
va

vaber

14.2.2024 08:49 Reaguje na Břetislav Machaček
vždyť jsem to napsal vysvětlení je
,parciální tlak každého plynu ve směsi plynů, učí se to ve škole ,střední i vysoké
CO2 netvoří v atmosféře vrstvu je rozptýlen,,
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.2.2024 13:35 Reaguje na vaber
Já jenom chtěl, aby nám ten proces vysvětlil kritik
pana Klesla, což on nikdy mimo kritizování nedělá a dává odkazy na různé články. O CO2 a jeho vlivu na oteplení jsou spory i mezi odborníky. Jeho množství se už mnohokrát v dějinách Země změnilo a ještě
změní. Možná u toho už nebudou lidé stejně, jako
nebyli u vázání uhlíku do uhlíkových paliv. To
vázání dokáže bez vedlejších dopadů nejúčinněji
vše živé a při reálné nemožnosti se oprostit bez
produkce CO2 je potřeba jít cestou vázání do
živých organismů stejně, jako to dělala příroda
při vzniku těch uhlíkových paliv. Pokud bude jeho vznik brzdit pouze hrstka lidstva, tak to stejně nebude mít velký vliv a pouze plýtvá prostředky,
které mohla použít na jeho vázání. Jinak CO2 je
i produkt dokonalého spalování, které nahradilo
spalování nejblíže přírodě a to je to nedokonalé.
Vznikal tak CO + uhlík ve formě sazí a dřevěného
uhlí. CO potřebuje obohatit v atmosféře kyslíkem
a saze a dřevěné uhlí byly pevnou formou uhlíku,
která skleníkový efekt nevytvářela. V přírodě
málo co hořelo dokonale za přebytku kyslíku a
to změnil člověk dokonalým způsobem spalování.
I to dřevo jsme doma v kamnech spalovali za
vzniku CO, sazí a dřevěného uhlí, ale moderní
kotel vypouští pouze CO2 a lopatku popela za
celý týden. Takže i to dřevo (OZE) pálíme tak
důkladně, že zbude pouze CO2 a pro půdu nemáme
už ty saze a dřevěné uhlí. My tímto CO2 z OZE
(dřeva) děláme o mnoho více, než to dělala ta
příroda miliony let lesních a stepních požárů.
Ta uhlík z atmosféry vázala do biomasy, po
nedokonalém spálení ho část skončila ve vzduchu,
ale část byla uložena do půdy ve formě pevného
uhlíku.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.2.2024 13:44 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak hlavně si ten odkaz nezapomeň přečíst, ať se něco nového naučíš. ;)
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.2.2024 08:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Není to nic složitého a chápe to asi každý, kdo má IQ nad 60 Macháčku. ;) Ale že jsi to ty, tak ti sem dám odkaz, kde se můžeš vzdělávat. ;)

https://news.climate.columbia.edu/2020/09/23/carbon-dioxide-distribution-atmosphere/
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.2.2024 10:03 Reaguje na Břetislav Machaček
Turbulentní difuze.
Odpovědět
va

vaber

13.2.2024 09:20 Reaguje na Arnošt Klesla
existuje něco čemu se říká parciální tlak plynu,
plyny ve směsi se chovají tak, jako kdyby každý existoval samostatně,
ale souhlasím ,že o chování atmosféry ještě mnoho znalostí chybí i když mnozí chtějí ohromit plebs a mají odvahu říkat ,že znají vše
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2024 21:28
Myslím, že lidstvo emituje spíše 10 Gt fosilního uhlíku ročně než 6 Gt.

Naopak si myslím, že ukládání uhlíku v lese docela přeceňujete. Ano, založit nový les a vytvořit biomasu nárůstem stromů, to jistě funguje. Ale čím více vytvoříte biomasy, tím více se jí rozkládá, takže uhlíková bilance se postupně nuluje. Proto je tak velmi důležitá těžba dřeva a jeho dlouhodobé ochránění před rozkladem.

Bohužel, nové lesy klimatický rozvrat mohou zmírnit, spásné to ale nebude.

Každoročně se uloží do biomasy řádově více uhlíku jež jsou emise CO2 ze spalování fosilních paliv. Klíčem by mohlo být, jak zabránit jejímu rozkladu. U lesů je to těžba dřeva a jeho neenergetické využití. Na tento aspekt jste jaksi v článku zapomněl. Jinou biomasu lze ale mnohem složitěji ochránit před rozkladem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2024 08:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi vám to uniklo, v textu je zmínka, že potřebujeme zafixovat uhlík na 30-40 let, než bude potřeba elektřiny saturována zejména z jádra. To životnost stromů splňuje bohatě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 10:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kéž by byl svět takový, že vaše přání je otcem celosvětového činu.

A když se otcem nestanete, co pak?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2024 11:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Pak mohu klidně sdělit, že v ČR existoval nejméně jeden člověk, který zpochybnil strategii gryndylu, navrhl jiný postup,nebyl oslyšen a vše dopadlo tak, jak se obával.

M.j. vaše myšlenka globální uhlíkové daně ve všech aspektech převyšuje stávající režim emisních povolenek.
Proč k ní elity nepřihlédly?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 12:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobrá otázka a řekl bych i snadná odpověď. Nejde o to, aby bylo globální klima efektivně řešeno. Jde hlavně o to jak se napakovat, aby to vyvolalo zdání, že se klima chrání. Čím je ten zvolený systém neefektivnější a děravější, tím "lépe".
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

13.2.2024 16:22 Reaguje na Jiří Svoboda
V mnoha hospodářských nebo degradovaných lesích i na rašeliništích lze vhodným managementem zvyšovat zásobu biomasy v půdě i dříví a tuto vyšší zásobu trvale udržovat. Například lze hospodařit výběrným hospodářským způsobem (nebo alespoň obnovovat podrostním způsobem), zamezit odvodňování mokřadů a některé znovu zavodnit.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 08:19
dobře, že tento článek četl p. Svoboda, měl by si jej přečíst i p. Hanzl. Bavil jsme se s nimi, že nemá cenu bádat nad úlohou CO2- pravdu mají nejspíše oni, ale že je také nutno proti tomu efektivně něco dělat, např ve smyslu požárníků (pokud je oteplování závažná kritická situace- patrně ano)- hasit požár, nevytrhávat požárníkovi hadici z ruky a místo toho chodit po požářišti, hledat příčiny požáru a jako řešení odstranit ze stavby vše hořlavé (viz p. Svoboda se svojí uhlíkovou daní= pokud možno znemožnit topení plynem a dřevem, tím přivést hospodářství ke kolapsu, horšího než z oteplení díky CO2).
Jak hasit požár, jak zabránit kolapsu přírody? To uvádí tento článek! Bude-li stále ubývat lesů, jak se to děje celosvětově (ne u nás),
n e m ů ž e příroda odlesnění kompenzovat, bude kolabovat i při uhlíkové neutralitě. Na to nejsou třeba vědecké práce, výpočty. Vidíme to už tisíc let v Itálii a přímořských státech, kde po odlesnění půdu odnesla eroze, země vyschla, studny vyschly, zkázu dokončily ovce a hl. kozy a zůstaly jen kameny a suché trsy trávy. Odlesnění se děje všude, není to jen vypalování Amazonie- půda se zastavuje, staví se nové dálnice, města se rozšiřují.
Lesy nemají jen funkci (dočasného) zadržování uhlíku, zadržují i vodu, ochlazují a stabilizují klima, což FV nikdy nedokáže.
Bez intenzivního zalesňování, zadržování vody = akutního hašení požáru příroda zkolabuje, a to i s uhlíkovou daní (p. Svobodo!!).
Co pro to společnost dělá? Oslavují se stepní oblasti s pratury v Milovicích- jsou jistě pro diverzifikaci potřebné, ale všeho, prosím, s mírou, zatímco pod Ještědem se zakáže vykácet les pro sjezdovku. Zakáže se vodní elektrárna – zničila by přeci krásné údolí. Rybníky jsou sporné- vypařují hodně vody, močály ne? Správci NP si pěstují svůj stejnověký monokulturní smrkový les. Hlavně, že budeme mít elektroauta- jak je z paneláku budeme dobíjet, kabelem z okna? Nebo nebudeme jezdit do práce! Kdo pak tu drahou fotovoltaiku bude kupovat?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 08:51 Reaguje na Honza Honza
V mnohém máte pravdu, ale přeceňujete lesy (stromy) a rybníky. Obojí krajinu spíše odvodňuje (i když chladí). Například Živa 1/24

Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., působí v Oddělení evoluční biologie rostlin a RNDr. Hana Skálová, CSc., v Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR.
Kvalitní management by měl vycházet z poznatků vědy, což se často neděje. Jako jeden z negativních příkladů může sloužit současná snaha o zalesňování, představovaná jako záchrana vodního režimu v krajině. Přitom je jasné, že stromy krajinu vysušují,
mají transpiraci daleko větší než travní porosty. Proto také vznikla řada lučních rašelinišť až po středověkém odlesnění krajiny.
Úloha lesa je zcela jiná, snižuje amplitudy odtoku při velkých srážkách, usnadňuje zásak srážek, ve vyšších polohách rozkládá na delší dobu odtávání sněhu. Teprve ve větších nadmořských výškách má
les pozitivní vliv, zachycováním horizontálních srážek (vyčesáváním mlhy a mraků)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 09:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
Na toto téma dáme ještě v budoucnu řeč, páč s tím nemohu souhlasit. Lesy a rybníky vytváří klimatizaci, kterou pokud někdo nevidí, tak by si měl zopakovat základku, případně častěji chodit do přírody. Na básně o asfaltu tu máme jiné kapacity:-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 09:18 Reaguje na Karel Zvářal
No s klimatizací máte pravdu, ale energeticky stromy nejedou na eletriku (jako my) ale na vodu.

Viz například RNDr Petr Pařil - studium vysýchavých toků.
Dokumentuje, že v určitém období teče voda jen v noci, neboť v noci stromy omezí transpiraci, =chlazení.
Např. přednáška : https://www.youtube.com/watch?v=OBMbMUIHe9w
Odpovědět
va

vaber

13.2.2024 09:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
kde prosím jsou vysýchavé toky ,které mají kolem hustý les co sežere ve dne všechnu vodu z řeky,
rád bych se na něj šel podívat

kdysi byl vtip o odbornících co vždy zařvali na blechu a ta blecha se lekla a skočila ,když ji utrhli nohy a zařvali na blechu už neskákala a odborníci udělali závěr ,že když se bleše utrhnou obě nohy, neslyší,
i tak je možné psát vědecké zprávy
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

14.2.2024 09:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tenhle jev by mohl mit neco spolecneho s jevem, o kterem jsem sice nikde nevidel nic napsaneho ale ktery objektivne existuje a rad ho sleduji na nekterych limnigrafech. Jedna se vzdy o limnigrafy
malych potoku (typicky tedy v zalesnenych oblastech) kde v obdobi velmi suchych prutoku je videt jasne patrna periodicita dennich prutoku, kdy
v polednich hodinach je vyssi prutok (uz dlouho nebylo sucho a tak si ted nejsem na 100% jisty, zda ten peak byl opravdu smerem nahoru :) abych to pohledem overil, nehce se mi hledat ve svych archivech) nez ve zbytku dne. Mohlo by to byt zpusobeno ovlivnenim osluneneho cidla sluncem ale
limnigrafy jsou ruzne a ruzne umistene tak tohle asi nebude vysvetleni. Jako by intensita pramenu (opakuji ze na vetsich tocich ale i na tech malych ovlivnenych lidskou zastavbou tenhle jev nelze pozorovat) v obdobich sucha zavisela na denni dobe.
Verejne pristupnych limnigrafu kde tohle je mozne
pozorovat je samozrejme minimum. Povodi zcela bez jezu a podobnych lidskych zasahu, maly pramenny tok, obdobi sucha. Jeden takovyto limnigraf je na Cerne Desne nad prehradou Sous v Jizerskych horach
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 09:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
Není to pravda, důkazy jsou v přírodě i v (téměř všech) odborných článcích i v ekolistu. To co uvádíte jsou vytržené výzkumy a závěry ojedinělých vědců. Nevíme, co přesně ovlivňuje klima, jaká přesně je úloha CO2, jaká je úloha zalesnění, velkých vodních ploch, Slunce apod. Ale že po odlesnění příroda kolabuje, zvl. v teplých oblastech-to přichází i k nám, jednoznačně víme. Vyšší transpirace = vyšší ochlazování. Poslední odstavec je správný, poslední věta ne- důkaz je u moře v Itálii.
Právě tato rozporuplnost, nejednotnost názorů, je u přírovědců chybná a pro laika (jako jsem já) je zarážející, vede k neujasněným kontroverzním krokům, jeden krok popírá druhý- takto k žádnému pozit. řešení nedojdeme!!
Je to stejné, jako by se elektrikář stále hádal, jestli fáze u zásuvky má být vlevo nebo vpravo, tak vás elektrika zabije!!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 09:19 Reaguje na Honza Honza
Viz předchozí.
Odpovědět
va

vaber

13.2.2024 09:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
asi je hodně,, vědeckých zpráv,, o odvodňování krajiny způsobené lesy a rybníky ,jen zcela ignorují realitu,
sluneční záření vysušuje půdu mnohem rychleji než les a les brání dopadu slunečního záření,
už změrili odborníci kolik dokáže slunce odpařit za den v krajině bez vegetace a tato rychle vypařená voda se nikdy hlouběji do půdy nedostane ,na rozdíl od vlhkosti v lese
jak vysvětlíte ,
že potůčky a prameny obvykle vytékají z lesů , vždyt podle vás musí být půda v lesích sušší než jinde
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 09:42 Reaguje na vaber
Na to lze napsat jen postřeh toho bači: Zvonku to tak naozaj vyzerá. Je to změřeno. Ale to, že odtéká vody z lesa a je tam chladněji je taky pravda. Jednoduché a snadné pravdy jsou jen pro mladé svazáky.
Odpovědět
va

vaber

13.2.2024 09:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
jednoduché snadné pravdy? ,chcete říci ,že jen to složité a obtížné je pravda,
skvělá logika,pro staré svazáky,
je to stejné jako, když neustále opakujete svoji i jiných vědců, pravdu o vybití velkých zvířat na celé planetě pračlověkem

Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 11:09 Reaguje na vaber
No například zachytil jsem ústní sdělení od lidí, že vyschlé studánky se po kůrovcové kalamitě oživily. No proč asi?
Les má transpirační i akumulační schopnost. Po zmizení lesa nemají paseky takovou transpiraci, ale akumulace ještě nějakou dobu funguje.
Vybití velkých zvířat s tím taky souvisí. Jednak hmyz se vyvíjel v součinnosti s nimi a teď už nemá ani tu pastvu domácích, tak mizí.
Druhak řídký vypásaný les má celkem stejnou akumulaci a menší transpiraci. Například částečná obnova pařezových lesů by prospěla.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 11:17 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ono ale vetsinou nepujde o kurovce ale o ten prosty fakt, ze "inter"sucho ktere v nasi zemi radilo po vetsinu casu minulych 15 - 20 let v poslednich cca dvou letech skoncilo a treba letosni zima je mimoradne srazkove bohata ve srovnani i s bajnymi dobami pred klimatickou zmenou v letech 196x - 198y
Takovou Jizerou proteklo za posledni dva mesice malem desetkrat vic vody nez bylo zvykem v suchych zimach let 201x. Ozivuji se opet prameny ktere v minulych desetiletich byly vetsinou vyschle a to
nejen v kurovcovych lesich :) Viz tez moji odpoved nize
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 19:01 Reaguje na Miloš Zahradník
Vy musíte mít vždy pravdu. Já píši o obnově některých studánek v uplynulých suchých letech a vy vytáhnete letošní leden.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 20:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nebyla to obnova studanek PO ukonceni suchych let? Ale nebranim se myslence ze v nizine smrkove lesy vic vysucuji pudu, nez kdyby tam nebyly. Nevim - myslim si ze se to blbe meri a pokud ten Vas priklad je radne zdokumentovan
bylo by to jiste zajimave pozorovani
No například zachytil jsem ústní sdělení od lidí, že vyschlé studánky se po kůrovcové kalamitě oživily. No proč asi?
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.2.2024 16:43 Reaguje na Slavomil Vinkler
Možná je jiné vysvětlení. Při růstu stromů a kořenů si voda musela najít cestu jinudy a nebo se rozptýlila v půdě, kterou zvlhčila, a po uschnutí stromů a jejich kořenů se proud vody vrátil do původních cestiček a studánek.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 19:03 Reaguje na Jarka O.
No ale říkáte to samé. Stromy neodpaří a akumulace v půdě dosud (no jak dlouho?) funguje.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.2.2024 21:03 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, kořeny vodu hledají a sají, ale toto bylo myšleno jen mechanicky, že spleti kořenů spolu s tíhou stromů ucpou podzemnímu prameni cesty a když tíha zmizí i kořeny vyschnou, voda dostane možnost téct původní cestou. Jak dlouho se udrží podzemní voda na stanovišti, závisí na srážkách, půdě, novém pokryvu, erozi...
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 11:10 Reaguje na Slavomil Vinkler
Amazonii prostě nevytváří řeka Amazonka ale prales, který tato řeka odvodňuje. Vykácíte-li prales, zmizí Amazonka a vznikne Sahara č. 2.
Mongolské stepi také v současnosti již nutno zalesňovat - ne souvislým lesem ,ale pásy stromů a omezovat býložravce.
Africké savany také trpí nabytkem býložravců a nedostatkem stromů, tím vody. Býložravce i tam nutno omezovat- hlavně slony a žirafy a sázet stromy, zadržovat vodu- jinak i tam postupně s oteplením vznikne poušť. Třeba se smějete, ale ekologové tvrdí, že v Arábii vystoupá brzy teplota nad 50 st a život zde nebude možný, Tak by se s tím něco mělo dělat? Elektroauta?
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.2.2024 09:48 Reaguje na Honza Honza
Tak ono to má svůj důvod, proč na většině území Mongolska nejsou lesy. To samé v afrických savanách. A i když vybijete všechny slony a žirafy a budete sázet jak divej, tak moc úspěch mít nebudete - troufnu si říct. :) Ale můžete se do toho postit. :)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.2.2024 10:05 Reaguje na Honza Honza
Ty suché oblasti mají jiný důvod. Proč se třeba vyskytují hlavně kolem obratníků?
Odpovědět
Sl

Slovan

14.2.2024 19:50 Reaguje na Honza Honza
To je ale žvást panečku! “Africké savany trpí nadbytkem býložravců, je tam hodně slonů nebo žiraf” - tvl no já mám dost, fakt. To samé ten zbytek…
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 10:57 Reaguje na vaber
Dve poznamky k tomuto
1) Vsichni se shodneme, ze lesy jsou dulezity a krasny prvek prirody a ovlivnuji mistni mikroklima. Na to, zda globalne/ji ovlivnuji lesy i globalni/ejsi klima je myslim jednoducha odpoved

Ta odpoved ukaze rozdil mezi 1) vedcem zabyvajicim se exaktnimi vedami )matematika, fyzika, chemie, casti biologie atd.) a 2) vedcem, politikem ci propagandistou z ostatnich opboru

1) Otazka, jak pusobi lesy na vypar vody z daneho uzemi atd. je krasnym prikladem otazky, kterou je snadne polozit ale nemame rozumnou moznost ji zopovwedet. Pokud to ve specialnich situacich mozne je (rad uvadim jako priklad vypar z Kaspickeho more ktery muzeme spocitat velmi presne) nebo pokud existuji rafinovane metody jak to udelat - sem s nimi! Zvetsi to autoritu ekologu a prirodovedcu a ukaze se, ze dovedou nejen plkat - byt treba s dobrymui a chvalitebnymi umysly - ale take hleat nejake netrivialni poznani
2) U tech pramenu a studanek v lesich je ale odpoved pomerne trivialni. Lesy vetsinou rostou na plochach nevhodnych pro zemedelstvi, strme svahy, hlubsi udolicka tedy na mistech, kde konfigurace terenu je zvlast prizniva pro vytok spodni vody z podzemi
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 11:07 Reaguje na Miloš Zahradník
Pardon u toho posledniho odstavce meho prispevku za zahlavim 2) nenasleduje uz text na tema, co si myslim o odpovedich, ktere "vedci" typu 2) kladou na otazku v titulu clanku nybrz je to jiz jen odpoved na tu - skutecne jednoduchou k zodpovezeni - otazku proc je u nas vetsina studanek v lese :)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 11:14 Reaguje na Miloš Zahradník
Například je změřeno Mendelu že jehličnatý les potřebuje odpařit 700 mm/r listnatý jen 500 mm/r. Takže proto rostou tam, kde rostou.
Na poli studánky obvykle nejsou, neb pole má nýzkou akumulaci.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 11:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Chci videt, JAK to bylo zmereno! Je treba rozlisovat - a v ekologii to plati jeste daleko nalehaveji nez jinde - mezi tim, co prohlasuji autoritativni hlavy a co je korektne overeny fakt

Doplneni. Po pozornejsim precteni bych odpoved zmirnil. Ano, ja mozne ze na pokusnem pozemku leckde cosi merili
ale to slovo "potrebuje odparit" je nutno upresnit, zda je to nejak rozumne meritelny udaj. V minulych desetiletich
byly srazky na mnoha mistech kde stale jsou smrkove lesy leckdy pod 500 mm rocne
Je jasne, ze to tem smrkum moc nevyhovovala ale ze by z toho vyslo nejake rozumne kvantitativni sdeleni presnosti aspon 30% opravdu pochybuji
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

13.2.2024 11:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Na poli studanky obvykle nejsou protoze se takova mista bud byla uz davno meliorovana nebo se proste pole na takovem miste zrusi/lo a presunulo na vhodnejsi, i co se sklonovych pomeru daneho mista tyce, pozemek :)
Odpovědět
va

vaber

14.2.2024 09:06 Reaguje na Miloš Zahradník
příznivý výtok spodní vody najdete v každém údolí,
stále je otázka,proč les nevysuší půdu a voda v podzemí zůstává ,stromy říkáte hodně vysušují,
jak odborníci změřili kolik les odpařuje , že je tam vlhčeji,? stromy samozřejmě odpařují, ale nechová se les jak poklička na hrnci ,drží páru ,vlhkost uvnitř,
podle zastánců velkého vypařování stromů, by nejvíc vody v půdě mělo být na polích bez vegetace,,
nejde o to kolik vody stromy vypaří ,převládá efekt kolik vody lesy zadrží
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

14.2.2024 16:17 Reaguje na vaber
Reagujete na to, co jsem napsal. Ja pouze tvrdim ze merit nejak "exaktne" vliv lesu na srazky ale i odtok vody v dane sirsi oblasti je problematicke, vetsinou jde o "expertni odhady" cili jen takove placani. Nezpochybnuji pritom, ze uvnitr temneho lesa panuje jine mikroklima nez na zoranem poli a ze pri kratsim slejvaku zadrzi husty les podstatne vice vody, nez posekana udusana louka vedle neho :)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

14.2.2024 16:21 Reaguje na Miloš Zahradník
Pardon chybi mi otaznik za prvni vetou :)
Zopakuji po ste muj oblibeny argument ze jsem schopen spocitat, kolik se za rok
vypari vody z Kaspickeho more ale nejsem schopen podobneho vypoctu pro rybnik Svet ani pro Boubinsky prales. A pokud nekdo tvrdi ze to druhe umi tak podle meho nazoru proste keca (pricemz eufemismem nahrazujicim slovo "kecat" je vyraz "odborny odhad" -nejake dostatecne vlivne autority :)
Odpovědět
va

vaber

15.2.2024 09:29 Reaguje na Miloš Zahradník
takže se shodneme ,že krajina s lesem je lepší než krajina bez lesa a není mutno mást plebs nějakými informacemi o velkém výparu stromů ,což vyznívá jako by stromy škodily
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

15.2.2024 09:35 Reaguje na vaber
Stromy brání výparu z povrchových vrstev (stín, je to při suchu vidět hlavně na trávě), ale zvyšují výpar z hlubších vrstev (v hloubce kořenového systému).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.2.2024 14:53 Reaguje na Ladislav Metelka
Toto můžete opakovat tisíckrát, ale bezvýsledně.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

15.2.2024 12:27 Reaguje na vaber
Ano, shodneme se zcela jiste ze lesy jsou krasne a uzitecne a ovlivnuji mistni mikroklima :)
Ale nic se nema prehanet, nase krajina navzdory kurovci atd. je ted mozna nejvic zalesnena od dob Premysla Otakara II
a zemsky raj to na pohled uz tolik neni. Napriklad v Ceskem raji a v Podkrkonosi postupne zarostlo lesem v poslednich 70 letech mnozstvi krasnych vyhlidek do kraje a staveni drahych rozhleden ti ztratu nemuze nahradit :)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 12:48 Reaguje na Honza Honza
Uhlíková daň a zalesňování přece nejdou proti sobě. Naopak, z této daně lze zaplatit i za uhlík odčerpaný stromy a uložený třeba v konstrukcích domů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 15:39 Reaguje na Honza Honza
"(viz p. Svoboda se svojí uhlíkovou daní= pokud možno znemožnit topení plynem a dřevem, tím přivést hospodářství ke kolapsu, horšího než z oteplení díky CO2)."

Co mi to zase podsouváte? Zkuste, prosím, nejdříve přemýšlet.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2024 11:19
Je celá řada svědectví od antiky přes středověk po současnost - kde byl zničen les, došlo ke kolapsu vodního režimu krajiny.

Na tom nezmění nic gryndýl, OZE progresiviste, rezoluce EU ani hloupé či chytré komentáře.

Příroda nám nabízí pomocnou ruku, ale my o ní nestojíme, protože všechno víme lépe.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 11:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
No ale hodně dělá, že po zničení lesa zejména, ve středomoří, klesla akumulace skoro na nulu. Jedině nová doba ledová obnoví spraše.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.2.2024 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Díky za článek. Asi by šlo lesy obnovit, i když by to stálo spoustu práce a zavodňování. Jsou druhy, které by zvládly i sucho, možná akáty, bohužel jsou invazní. Jak je vidět v článku, největší smysl dává znovuzalesnění v tropickém pásmu. Bylo by fajn, kdyby to tamní lidé pochopili s pomocí vzdělaní.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.2.2024 17:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Navíc by to měl být les, co vydrží zdravý co nejdéle. Lépe nechat
stromy růst 100 let, než je jako plantáž na biomasu obnovovat po
20 letech opakovaně. A pak zužitkovat do staveb, kde bude ten uhlík
dalších třeba 200 let. To bude celkem 300 let rezervy na to zjistit, zda to vše není pouze lobbistická bublina k novým kšeftům s OZE.
V mém okolí jsou lesy téměř v rovině a protkané sítí kanálů a
různých rygolů. Když je přemíra vody, tak tu vodu z lesa odvádějí
a když je sucho, tak v nich zůstává jako zásoba na nějakou dobu,
než zase zaprší. A nezapomínejme taky na důležitou funkci stromů
vyčesávat vodu i z mlhy, mraků a vlhkého vzduchu ve formě rosy.
To beton, asfalt a ke kořenům vypasená tráva neumí. A že něco ty
stromy vypaří? To vypaří i pole, louky, rybníky a živí tvorové.
Co se vypaří, tak se může zase vysrážet na stromech ve formě
rosy, jinovatky a námrazy. Nebýt těch stromů na horách, tak by
scházela ta vysrážená a vyčesaná voda. Samozřejmě všeho s mírou
a kde není strom vhodný(ochranná pásma cest, železnic, el. vedení,
staveb atd.), tak sázet keře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 19:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jistě existuje řada případů, že kde byl zničen les, došlo ke kolapsu vodního režimu krajiny. Stalo se tak ale vždy a všude? Opravdu lze takto tvrdě generalizovat?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2024 20:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Zatím jsem se s opakem nesetkal v odborných pramenech , ani s poznatky u lidí z branže.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 20:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je jak ten výzkum s blechou: "bez nohou neslyší".
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.2.2024 21:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
1*
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 21:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud jsou stromy "pijáci", potom by se po vykácení lesa na jeho místě vytvořily mokřady/bažiny (z "přebytku vody"), ne?-) Já na biotickou pumpu věřím, není to prázdný pojem.

Včera pršelo v Ománu - poprvé za iks let, zato pořádná povodeň. To je mínus těchto aridních oblastí, že přes suchý vzduch (vysoký tlak) proudění s mraky nepouští. Proto raději méně (i více) vody a pravidelně, než podobné extrémy. Buďme za naše lesy rádi!
Odpovědět
va

vaber

14.2.2024 09:31 Reaguje na Karel Zvářal
v této oblasti ,UAE a SA v minulých měsících hodně pršelo,byly záplavy doslova na poušti , v Dubaji a prý i v Mecce ,
bylo to mimořádně hodně ,ale v každém roce tam nějaký déšť je, taky jsem tam déšť zažil, paradoxně jim to dělá velký problém ,nemají dobrou kanalizaci a voda vytahuje sůl ze spodních vrstev písku
kdysi v Asuánu voda smetla kus železniční traťi,
ve vádích se může valit vody jak v mohutné řece ,ale jen krátce,
snaží se tam sázet stromy ,asi proto, aby jim tam tu vodu dobře vysušili, naši odborníci by jim měli jít poradit
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 11:37
A návod p. Vinklera na řídký savanový les se v Amazonii skutečně prostým obyvatelstvem (tj z pouhé bídy - ekonomicky ale i rozumově!) realizuje bez všech vědeckých pojednání, výpočtů, rozborů, seminářů apod.: s katastrofálním důsledkem: země vyschne, býložravci sežerou poslední keřoviny, studny vyschnou a zem se změní na polopoušť se suchým pískem, vyprahlouá půdou a kameny (hůře než v Itálii, protože je tam víc teplo) Proto celosvětově platí zákaz na vypalování a kácení deštného pralesa!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 11:54 Reaguje na Honza Honza
Proč skáčete do amazonie na zrovna na saharu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 13:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
jen jsem doplnil tento příspěvek, asi jste ho nečetl:
Amazonii prostě nevytváří řeka Amazonka ale prales, který tato řeka odvodňuje. Vykácíte-li prales, zmizí Amazonka a vznikne Sahara č. 2.
Mongolské stepi také v současnosti již nutno zalesňovat - ne souvislým lesem ,ale pásy stromů a omezovat býložravce.
Africké savany také trpí nabytkem býložravců a nedostatkem stromů, tím vody. Býložravce i tam nutno omezovat- hlavně slony a žirafy a sázet stromy, zadržovat vodu- jinak i tam postupně s oteplením vznikne poušť. Třeba se smějete, ale ekologové tvrdí, že v Arábii vystoupá brzy teplota nad 50 st a život zde nebude možný, Tak by se s tím něco mělo dělat? Elektroauta?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 15:43 Reaguje na Honza Honza
Když vykácíte Amazonii, za několik desítek let tam nový prales naroste. Když osázíte Saharu stromy, uschnou.

Vy pořád nechápete, že koně je třeba zapřahat před a ne za vůz.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 19:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Ani náhodou, pane, dokazujete, že o přírodě nic nevíte!!! Vznikne jen savana s řídkým lesem podle p. Vinklera. V Africe - na východě v rovníkovém pásmu taky prales vykácelI a žádný už nenaroste!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.2.2024 19:06 Reaguje na Honza Honza
Jak někteří říkají, na východě Afriky vznikl ten invazní tvor - dvounožec, protože tam přestalo pršet a musel slézt ze stromu. A teprve dlouho potom mohl začít kácet.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 19:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
z internetu:
Většina území Afriky už většinou není pokryto původní vegetací, nýbrž druhotným vegetačním krytem přeměněným člověkem (Ellis a Ramankutty 2008). Ten kdysi zničil rozsáhlé plochy lesů ohněm a pastevectvím, čímž došlo k rozšíření travnatých savan, které jsou dnes v Africe nejběžnějším vegetačním krytem. Současná plocha lesů 18 % je pouze třetinová oproti původnímu rozsahu zalesnění (Adams, Goudie a Orme 1999). Změny přírodních podmínek stále více ovlivňují Afriku a vzniká stále větší tlak na vegetační formace, které se v měnícím se prostředí musí adaptovat.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.2.2024 20:09 Reaguje na Honza Honza
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/zelena-nikoli-oranzova-sahara-vedci-popsali-proc-se-poust-meni-v-oazu-a-zpet-69553
Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní analyzovali prach ze západních částí Afriky starý asi čtvrt milionu let. Rozbor ukázal, že klima v severní Africe v oblasti Sahary se měnilo přibližně každých 20 tisíc let mezi suchým a vlhkým.
Podle nich to naznačuje, že klimatické změny na Zemi jsou relativně pravidelné a jejich příčinou mohou být změny v zemské ose. Její náklon totiž určuje, kolik slunečního světla dopadá na zemský povrch během různých ročních dob.
Pro sever Afriky to znamená, že když Země dostává maximální možné množství slunečního světla, zesiluje to monzunovou aktivitu v oblasti. A to zvyšuje množství srážek a vlhkosti, což pomáhá zezelenání Sahary. Naopak dostává-li Země světla méně, vede to k menšímu množství srážek nad Saharou a její současné podobě.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 20:34 Reaguje na Vladimir Mertan
To už tady v diskusích padlo vícekrát, viz. nálezy koster velryb na Sahaře. Kdosi udával dvanáctiletý cyklus, ale i kdyby byl dvacetiletý, je to z hlediska vývoje života a klimatu poměrně často.
Nicméně současné změny hovoří o něčem jiném, a to o vlivu nejmocnějšího druhu. Spor je jen o to, jakou měrou se ten který faktor (1-3?) projevuje.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 20:36 Reaguje na Karel Zvářal
12-20 tis. let cyklus
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.2.2024 16:15 Reaguje na Karel Zvářal
Súčasné zmeny sú značne zveličené. Ako hypochonder pozoruje svoj zdravotný stav a z malých alebo vymyslených príznakov vytvára diagnózu tak teraz pozorujeme počasie na Zemi, hľadáme znamenia a čakáme že život na Zemi možno skončí pre zmenu v koncetrácii CO2, ktorá je len veľmi ťažko merateľná.
Príčina sucha na Sahare je naozaj zrejmá, je to Hadleyova bunka, ktorá prináša od rovníka vlhkosti zbavený vzduch vo vysokom tlaku. Narušenie cirkulácie je pozorované v teplých klimatických obdobiach Zeme. Monzúny na Saharu pritiahne prehriatie pevniny čo sa naposledy stalo pri klimatickom optime Holocénu. Naopak rozsah Sahary bol značne vyšší počas doby ľadovej.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.2.2024 21:23 Reaguje na Vladimir Mertan
Solární pole a větrné parky jsou bezva biznis, likvidace, resp transfer průmyslu asi také. Jak si nerozumím s plašany, tak ani s popírači klimazměny. Antropocen není jen o úbytku diverzity, ale týká se změn krajiny, potažmo i klimatu. Nehodlám se přít o příbězích starých tisíce či miliony let, zato bedlivě sleduji vývoj v posledních desetiletích. To je moje parketa a k tomu jsem schopen se adekvátně vyjádřit. Gůglení zmanipulovaných výzkumů nechávam na jiných.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.2.2024 21:57 Reaguje na Karel Zvářal
Stačí sledovať príbehy posledných 200 - 500 rokov. Vyskytujú sa v nich veľmi podobné extrémne udalosti ako dnes - proste nič nového. Určite sa ale zhodneme v tom, že má zmysel podniknúť lokálne opatrenia na miestne zlepšenie či už zadržanie vody alebo aj výsadbu lesa a krajinných prvkov tam kde to dáva zmysel. Nezhodneme sa v tom, či je situácia katastrofická a alarmujúca. Podľa mňa časť ekológov ktorí neveria na škodlivé účinky CO2 prebrala agendu alarmistov a bez rozumného zváženia tiež strašia maximálnymi teplotami kde život prestáva existovať. Presne to som pozoroval napríklad u Miša Kravčíka. Ten si kludne razí svoju vodnú agendu v podstate podobne ako IPCC razí agendu CO2.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 20:43 Reaguje na Vladimir Mertan
A další věc je, že pokud se Země "přepóluje", změní se klíma nejen na Sahaře, ale na více místech na Zemi. Jen na Saharu izolovanou klizměnu si totiž nedokážu představit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 19:42 Reaguje na Honza Honza
Tak se vsadíme? Necháme vykácet Amazonii a počkáme 20 let?

Vy zjevně nevíte proč prší. Asi si myslíte, že mraky spustí déšť, když pod sebou uvidí stromy. Ano, nejste tu v tom sám.

Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 20:03 Reaguje na Jiří Svoboda
A vy nevíte, proč je nutné zastavit kácení tropických pralesů. V tropickém lese je slabá vrstva neúrodné půdy, kterou po odlesnění spláchne déšť, to jsme se učili už v gymnáziu! : Úrodná, humosní složka půdy je v tropickém lese velmi tenká, řádově několik desítek centimetrů. Při prudkých deštích mizí do 3 let. Pod ní je neúrodná a nepropustná vrstva jílu či podobné půdy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.2.2024 19:53 Reaguje na Honza Honza
Takže ty plantáže po vykácení tam jsou na 3 roky? To těžko. Vy si prostě nahýbáte realitu, jak se vám líbí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.2.2024 02:16 Reaguje na Honza Honza
Řekl bych, že Amazonie je právě hlavně o té Amazonce. Amazonka tam není díky pralesu kolem ale kvůli Andám. Ty ji vytvářejí a zásobují vodou.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.2.2024 17:35
https://www.povetrie.sk/2023-04/podnebne-klimaticke-pasma-zeme/
Toto pásmo sa nachádza okolo rovníka, zvyčajne medzi 5 stupňami severnej a južnej zemepisnej šírky. Počas roka sa tu vyskytujú stále vysoké teploty a výdatné zrážky. Pre túto oblasť sú charakteristické husté dažďové pralesy, ako napríklad Amazonka a Konžská panva.
Rovníková klíma sa vyznačuje intenzívnym slnečným žiarením vzhľadom na svoju polohu v blízkosti rovníka. Vysoké teploty spôsobujú stúpanie vzduchu, čím sa vytvára systém nízkeho tlaku, ktorý má za následok výraznú tvorbu oblačnosti a zrážok. Táto zóna sa vyznačuje vysokou vlhkosťou a prítomnosťou ITCZ, v ktorej sa zbiehajú pasáty z oboch pologúľ.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2024 19:46 Reaguje na Vladimir Mertan
A jakou roli tu hraje ten prales. Je příčinou nebo důsledkem takového podnebí?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.2.2024 20:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Jednoznačne je príčina dažďového pralesa podnebie okolo rovníka. Do určitej miery ale aj vegetácia v tomto prípade prales dotvára a ovplyvňuje podnebie. Pri všetkej tej zložitosti a náhodnosti klimatických procesov sa veľmi ťažko určuje miera - čo je príčina a následok. Celkovo je pozoruhodné, že v histórii Zeme je podnebie okolo rovníka veľmi stále na rozdiel od ostatných pásiem. Dokonca ani posledné doby ľadové a medziľadové sa na rovníku nejako zvlášť teplotne neprejavili.
Odpovědět
HH

Honza Honza

13.2.2024 20:37 Reaguje na Vladimir Mertan
podnebí je základ, to je pravda, ale vykácením lesa se podmínky mění- důkazy jsou Středomoří, tropické lesy, může třeba i pršet stejně (jako nyní), ale půda vodu není schopná udržet. Celkově zcela jednoznačně krajina vysychá, studny mizí.
Jediná záchrana krajiny je zalesnění a zavodnění, každý kdo to nepodporuje, nepodporuje přírodu!
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.2.2024 21:26 Reaguje na Honza Honza
VIete, dá sa to poňať aj v náboženskom duchu. Samozrejme je treba lesy chrániť a vodu zadržiavať ale treba použiť aj rozum.

V dokumentárních pramenech z českých zemí z konce
16. a počátku 17. století lze nalézt vedle vlastních popisů konkrétních událostí také církevní literaturu v podobě kázání, která názorně dokládají tehdejší nazírání na extrémní projevy počasí a podnebí. Kněz Daniel Philomates starší z Domaželic označil sucho roku 1616 dokonce jako stoleté (Philomates) a zmiňuje ho přímo v názvu svého
kázání vydaného v září 1616: „O hrozném a velikém suchu zdržení dešťů a odtud následujícím nedostatku vody,jakéhož sucha žádný z lidí nynějších, ode sta let i výšeji, starých nepamatuje“ (Obr. 3). Kněz již v úvodu zmiňuje, že „Bůh podle svého spravedlivého soudu hroznou pokutou nás navštívil, sucho veliké dopustil, déšť nad obyčej
zadržel, odkudž obilíčka i jiných všechněch úrod, potrav i trav umenšení, nemoci nebezpečné i jiné rozličné zlé a žalostivé bídy se vlekou…“.
První ze tří částí kázání má název „Kdo jest ten tak mocný pán, jenž déšť zadržuje a vody odnímá“ a v této části odmítá jiné vysvětlení příčiny sucha: „Někteří lidé domnívají se, že to náhodou a treffuňkem samo od sebe se děje… Jiní smýšlejí, že to pochází od oučinku hvězd, zle proti sobě patřících, a praví, že musí některý rok suchý
býti… Mnoho jest i těch, kteříž toto všeckno ďáblu a čarodějníkům připisují…“ Výsledkem jeho úvah je potom: „pozůstává již tehdy to jedinké, abychom my nynější sucho, neúrodu obilíčka i jiné neřesti, z nedostatku vody, na nás již přišlé, a deště se valící, za obzvláštní jistou a zřetedlnou
pokutu Boží poznávali a říkali: Prst Boží jest toto…“
Druhá část kázání „Pro které příčiny to [Bůh] činí” uvádí pět důvodů: potupa slova Božího, modloslužebnictví, nevděk (“že lidé Panu Bohu za déšť a vodu neděkují, když jí dostatek mají”), přestupování Božího přikázání a zlé
užívání Božích darů. Třetí část kázání “Jakými prostředky zase dosti vody a deště dosáhnouti můžeme” nakonec dává návod věřícím poplatný době: opravdové pokání, upřímné modlení a polepšení se v životě s vyvarováním se všech neřestí.

https://www.intersucho.cz/userfiles/file/ZemedelskeSucho.pdf
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.2.2024 21:36 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak, a zkuste vygůglit, jaký byl rok 1616 trebárs na Horehroní. Vsadím boty, že tam stoleté sucho nebylo.-)

I v dnes máme místa v Č. se značně rozdílným srážkovým úhrnem, nekde projdou dvě i tři povodně za měsíc, kousek vedle je sucho...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.2.2024 07:25 Reaguje na Karel Zvářal
Rok 1616 bol suchý nielen v Čechách o čom svedčí najstarší zachovaný kameň na Labe ale aj vo Švajčiarsku a Nemecku. Výjimečné sucho roku 1616 začalo již v dubnu.
Ve Varnsdorfu výrazněji nepršelo od 31. března
až do 29. září (Paměti Varnsdorfu, s. 145), zatímco
v Lounech uvádí Pavel Mikšovic bezesrážkové období od 3. dubna do 31. července (Mikšovic, s. 385–
387). Ve Fulneku bylo velmi sucho od 19. dubna až
do Vánoc, kdy při nedostatku vody pro mlýny se
jezdilo daleko mlít (Kron. Fulneku, s. 21). Mistr Jakub Žabonius ve svých zápiscích z Prahy konstatuje
k 14. květnu, že pro velké sucho je špatné osení a málo ovoce na stromech. V souvislosti s požárem v Praze pak k 29. květnu poznamenal, že je velké sucho,
kdy po několik týdnů nepršelo (Žabonius). Pro 3. červen je zmiňováno sucho pro Kobylí (Hosák, 1928).
Podle zprávy z Libouchce nepršelo po čtyři měsíce,
neurodily se obilniny a další plodiny, byl nedostatek
sena, vyschl Jílovský potok a nemlely mlýny, takže se
jezdilo 4–5 mil [asi 30–37 km]67 na mletí, musela se
kupovat voda pro dobytek a nastala drahota (Kuchemeister, s. 173). Horké a suché léto s neúrodou obilí
a drahotou je uváděno také z Mimoně (Tille, 1905).
Kronikářský záznam z Jáchymova cituje velké sucho
v létě, lesní požáry, neúrodu obilí, nedostatek krmiva
a mření dobytka (Schober, s. 224), stejně jako kronikář z České Lípy (Kriesche, s. 116–117). Pro Čechy se
obecně konstatuje velké sucho, nedostatek vody, stojící mlýny a drahota (Beckovský, II, s. 78). Další české
prameny citují sucho v roce 1616 pro Písek (Bezděka, s. 144), Bílinu (Hutter, 1891) či Frýdlant (Ressel,
1900). Na Slovesku som našiel záznam s Trnavy https://hiking.dennikn.sk/ar/2730/historicke_extremy_pocasia_na_slovensku.html Rok 1616 – V Trnave nedostatok vody, tráva sa na niektorých miestach zapálila a pre veľké sucho vyhorela.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.2.2024 07:26 Reaguje na Vladimir Mertan
Viac tu: https://www.academia.edu/20198210/Br%C3%A1zdil_R_Trnka_M_et_al_2015_Historie_po%C4%8Das%C3%AD_a_podneb%C3%AD_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%ADch_svazek_XI_Sucho_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%ADch_minulost_sou%C4%8Dasnost_a_budoucnost_Drought_in_the_Czech_Lands_Past_Present_and_Future_Centrum_v%C3%BDzkumu_glob%C3%A1ln%C3%AD_zm%C4%9Bny_AV_%C4%8CR_v_v_i_Brno_402_pp
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.2.2024 07:32 Reaguje na Vladimir Mertan
No a právě z těchto důvodů (kratší/delší období sucha) jsem pro přehrady. Přijde jednou za sto let, ale škody jsou nevyčíslitelné.
Odpovědět
HH

Honza Honza

14.2.2024 07:36
zalesnění-odlesnění musí ovlivňovat i globální klima. Na stepi a poušti je ve dne + 40 a v noci se teploty blíží nule. Je zde úplně jiné hospodaření s vodou než v lese. Celkově je zde klima teplejší a sušší. Je-li to na rozsáhlé ploše- mongolské stepi, Sahara, musí to nutně ovlivnit globální klima celého okolí. Zalesnění Sahary by mohlo mít i tento nepředvídatelný vliv na široké okolí, změnu proudění vzduchu, ev. i vyschnutí části Evropy. Je to podobné jako obrácení sibiřských řek. Nikdo neví, jak by se to globálně projevilo.
To je to Hanzlovo poručíme větru dešti.
A další pětka z přírodopisu pro p. Svobodu! První byla, že tropický prales se po odlesnění snadno obnoví - až za 100 let postupného zalesňování a možná nikdy ne úplně!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.2.2024 07:41 Reaguje na Honza Honza
1* V tropech je udržitelná toulavá těžba, nikoliv rozsáhlé holoruby.
Odpovědět
PE

Petr Elias

14.2.2024 09:54 Reaguje na Honza Honza
Jen taková bezvýznamná otázka - jak tu Saharu zalesníte a kolik to bude stát? :)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

14.2.2024 10:08 Reaguje na Honza Honza
Zalesnění Sahary nepomůže. Jak chcete zalesňovat, když tam je jen pár mm srážek za rok?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.2.2024 18:52 Reaguje na Honza Honza
Honza to myslel dobře, ale nepřesně napsal. Celá oblast Sahelu by si měla vzít příklad z Etiopie. Tam jsou dost velké možnosti restartu lesů a savan.

https://www.traveldesign.cz/etiopie-zeme-ktera-vysazela-350-milionu-stromu-za-12-hodin/

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.2.2024 14:58 Reaguje na Honza Honza
Tak vám mám dát také pětku za to, že jsem jiného názoru?
Odpovědět
FD

František Dvořák

14.2.2024 09:33
Tak jsem těchto pár dní při téhle diskuzi pročítal několik článků o uhlíku. Nepopírám, že jsem něco mohl pochopit špatně, něco mě utvrdilo i v tom, že jsem mnohde ve svém myšlení měl pravdu. Uhlík je v mnoha podobách přítomen v mnoha horninách a je uvolňován mnoho milionů let organickým životem. Mimochodem, v dosti velkém množství je uvolňován dnes člověkem výrobou cementu. To co ke svému životu používáme plyn uhlí, ropu, rašelinu, to už tady kdysi v přírodním živém koloběhu bylo, jenom se to za určitých podmínek změnilo.
K jednotlivým návrhům. Boreální les. Pane Vinkler nevím, co ten tady má co řešit. Dělí se na tmavou a světlou část tajgy. Ano má obrovské množství organické hmoty v půdě, ale to je dáno asi tím, že rozklad organické hmoty je v daném prostředí ohromně ztížen proti našim podmínkám. Dokonce si myslím, že tam je proces ukládání uhlíku do forem plynu, ropy a
uhlí stále v provozu.
Bezorebný způsob získávání potravin považuji za jeden z obrovských důvodů bezprecedentního rozkolísání klimatu posledních let. Pane Zvářal trenýrky na sobě si vyperete, nebo je taky používáte bezúdržbově. Člověk pro svoji potřebu přeměnil přírodu ve svůj prospěch a tudíž je jeho povinnost se o tuto přeměněnou krajinu starat. Ten kdo tvrdí, že zde bude víc vody, když se půdo nebudeme starat je lhář. A lhářem je i ten, kdo tvrdí, že uleželá půda zadrží více vody, než ta, která je zoraná, ale je tam zaoraná organická hmota, nejlépe z uleželého hnoje. Dne jsme bohužel přijali doktrinu, že není třeba udržovat pole, vždyť je to drahé, lacinější je vykácet na druhém konci světa pralesy a potraviny odtud dovést. A tady na těch zdevastovaných polích dokážeme vyrábět pouze zušlechtěné traviny. Ano. Všechny všechny námi používané plodiny a všechna hospodářská zvířata jsou do určité míry geneticky modifikované. Nepopírám skutečnost, že ta závratná dnešní možnost mnohé vyřešit zde je. Ale, svůj poměrně dlouhý život jsem prožil v zemědělství. Nedávno jsem byl pozván na takový sraz s prohlídkou poměrně malého, kdysi se tomu říkalo kravín, nevím jak dneska. To, co jsem viděl, mi doslova vyrazilo dech. Monstra, která nic jiného nedělají než žerou a dojí. Ale co žerou. Přirozenou stravu za celý život nevidí. Je to strava vybilancovaná k co největšímu využití jejich genetického potenciálu, který jsme do nich vložili. Když jsem tyto monstra uviděl, tak jsem si vzpomněl na kravky, které jsem viděl jako kluk na vesnici. Ty kravky byly uvázány, těžce pracovaly na polích, ale docela si myslím, že prožili lepší život. Ale to nechme stranou. Následkem GMO vyřešíme asi výrobu potravin, vytvoříme monstra v rostlinné výrobě. Ale že vyřešíme alespoň minimálně problémy, se kterými se potýkáme v přírodě, v to vůbec nevěřím. Je naprostá hloupost tvrzení, že přežvýkavci nás zamořují metanem. Metan je produkt hniloby a dokážeme ho vyrábět při poruše trávení všichni. Ale tak, jak jsme postupně začali využívat přežvýkavce a zvláště u krav zvyšovali laktaci, tak jsme u nich zvyšovali množství konfliktů v trávení a tím zvyšovali výrobu metanu. Co produkují dnešní krávy, které jsem popsal, to si dovedu představit. A taky si dovedu představit, kdybychom tento proces zvyšování užitkovosti někde zastavili, tak by zde byl prostor pro množství dobytka tak, aby bylo možno řádně dál ty pole obdělávat, byli bychom asi v množství zadržování vody přírodě a zachovávání zaběhnutých přírodních cyklů někde jinde. Toto je celosvětové. Volání potom, jak zatravníme pole a jak se bude vsakovat voda je skutečně hloupé. Nesme schopni vrátit půdu do předlidské úrovně, ale i tak tenkrát měla voda čas miliony let, aby se vsákla.
Nevím, co jsem chtěl napsat a co jsem napsal, nebo vynechal, číst to nebudu je to dlouhé a mě vzhledem k vysokému věku mi na to tolik života nezbývá.
Ale jedno si ještě neodpustím. Ten uhlík, který zde máme je v neustálém koloběhu a neustále ho z minerálů dolujeme. Do toho koloběhu patří i uhlík uložený v uhlí, ropě a plynu. Je dobře, že těžíme a spotřebováváme nebo není. Je skutečně představa mimo reál, že kdyby prasknul meteorit do nevytěžené uhelné pánve na severu, že bychom nestačili utéct, že bychom se uškvařili, ne by prasknul na Sibiři prorazil zemskou kůru a zasáhl plynové ložisko tak, že by Sibiř vyletěla do vzduchu. Je třeba vyřešit jinou věc. Jak ten uhlík do těch minerálů vrátit. To kdyby někdo vymyslel, to kdyby někdo vymyslel patřila by mu ne jedna, ale hned tři Nobelovi ceny. A nakonec. Uhlík se určitou částí za nějakých mě neznámých podmínek do země vrací. Vrací se v podobě, ve které se asi nemůže vrátit spět na zem a nijak nemůže škodit. Ale bohužel, nám je to velice líto a tak ho frakováním z té země dolujeme zpět a velice si to pochvalujeme. Přiznám se, že frakování považuji dnes za nejhorší přístup k životu na planetě.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.2.2024 13:56 Reaguje na František Dvořák
Hezky napsáno a hodně pravdy.
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.2.2024 11:13
Péče o lesy by lidem lokálně v mnohém pomohla, třeba rabování cizích lesů bez obnovy, které vyspělé státy "nevidí", je zločin. Ale teploty a hladiny moře se měnily vždy i bez člověka a CO2:
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/baltske-more-meklenbursky-zaliv-zed-arecheologove.A240213_090934_zahranicni_ikro
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

15.2.2024 18:11
Zopakuji, co jsem v diskusích napsal už víckrát:
Je naprostá bláhovost věřit, že zastavíme globální oteplování, odlesňování a všechno další, co vede k průšvihu, pokud nezastavíme explozivní nárůst populace. I kdyby opatření obsažená v Green Dealu skutečně měla účinek, vlivy způsobené přelidnění ho stejně anulují.

Zkusme si představit, že se DESETINA těch prostředků, které nás stojí a ještě bude stát (!) realizace opatření obsažených v Green Dealu, použije na financování úplně jiných opatření:
-- intenzivní osvětové kampaně v zemích „třetího světa“ zaměřené na pochopení neblahého vlivu přelidnění na přírodu a na změny klimatu, který ani nejnákladnější technická opatření nestíhají kompenzovat,
-- výchovu obyvatel států, ve kterých je porodnost největší, k větší odpovědnosti při plození potomků,
-- bezplatné vydávání antikoncepčních prostředků všeho druhu včetně bezplatné aplikace nitroděložních tělísek,
-- hmotná motivace a finanční odměny pro páry, které v kalendářním roce nepřivedou na svět dítě.

Jsem přesvědčen, že výsledný efekt by byl VĚTŠÍ než to, co lze reálně očekávat od opatření, kterými si Evropa sama pod sebou řeže větev a vedle obludných výdajů směřuje ke ztrátě konkurenceschopnosti. A navíc by ten efekt byl TRVALÝ.
Jenže co se dělá ve věci růstu populace ve skutečnosti? NIC!...
A nejenže se nedělá NIC - ono se téměř ani nesmí nahlas říkat, že právě to přelidnění je PRVOTNÍ PŘÍČINOU oteplování a prudké DYNAMIKY toho jevu. Místo toho se to svádí na auta.
Jen blázen se může divit tomu, že 8 miliard lidí dnes pouští do luftu víc CO2 a všech jiných emisí, než kolik jich pouštěly řekněme 4 miliardy (v roce 1975).
A co teprve než pouhé 2 miliardy, což byl počet Pozemšťanů v době, kdy jsem byl kluk…
Odpovědět
PE

Petr Elias

16.2.2024 10:06 Reaguje na Karel Ploranský
Nějak vám z té vaší teorie vypadl jeden fakt. I přesto, že rozvinutý svět tvoří asi 25% světové populace, tak spotřebovává asi 80% surovin. A bohaté země z velké části mohou za devastaci životního prostředí v chudých zemích. ;)
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist