https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/nikola-adamovska-glokalizace-klic-k-uspesne-adaptaci-na-klimaticke-zmeny?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nikola Adamovská: Glokalizace - klíč k úspěšné adaptaci na klimatické změny

28.6.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Je glokalizace jen další buzzword, nebo funkční přístup k řešení klimatické krize? A co vlastně konkrétně znamená?
reklama

 
Glokalizace – jedno slovo, které mapuje dynamickou realitu současného světa. Jde o pestrou mozaiku, kde se globální a lokální kultury a ekonomiky stále více proplétají a tvoří nové vzorce. Představuje překračování hranic mezi globálním a lokálním, kde se globalizace chápe jako proces, který svět spojuje do jedné komplexní síťové platformy, a lokalizace naopak podporuje udržování a vytváření místních identit, zvyků a tradic. Glokalizace tedy vykresluje, jak se globální vlivy uplatňují a adaptují v lokálních kontextech.

Termín poprvé použil sociolog Roland Robertson, který poukázal na to, že procesy globalizace a lokalizace nejsou vzájemně vyloučené, ale naopak se navzájem ovlivňují a formují v různých oblastech, jako je ekonomika, kultura, politika nebo technologie.

Japonský Starbucks se zeleným čajem

Jak glokalizace vstupuje do ekonomické sféry, je snadno vidět v odvětví rychlého občerstvení. Mezinárodní korporace, jako je Starbucks, se snaží přizpůsobit své produkty a služby lokální kultuře a chutím. Příkladem toho je nabídka zeleného čaje v japonských pobočkách Starbucks. Zelený čaj je v Japonsku hluboce zakořeněný v kultuře a je součástí každodenního života. Proto když Starbucks vstoupil na japonský trh, místo toho, aby se pokusil prosadit tradiční americkou nabídku, nabízí produkty, jako je Frappuccino Matcha Green Tea.

Podle sociologa Anthonyho Giddense nejsou glokalizací lokální a regionální kultury oslabovány, ale naopak posilovány. Glokalizace navíc umožňuje lokálním aktérům reagovat na globální hrozby. S ohledem na diverzitu a komplexnost dopadů klimatických změn, které se liší v závislosti na geografické poloze a místních podmínkách, lokální řešení budou do budoucna pravděpodobně ta nejúčinnější.

Glokalizace jako nástroj reakce na globální klimatické výzvy

V kontextu klimatické změny tento koncept otevírá nové pohledy na řešení důsledků klimatické změny. Je důležité si uvědomit, že klimatická změna nepůsobí na různá místa na naší planetě stejně. Zatímco některé oblasti čelí zvýšenému riziku povodní, jiné se musí vypořádat s prodlužujícím se suchem. Z tohoto důvodu je třeba, aby strategie pro řešení těchto problémů byly přizpůsobeny konkrétním podmínkám. A právě zde vstupují na scénu lokální aktéři – jejich hluboké porozumění specifikům dané oblasti jim umožňuje vytvářet a uplatňovat strategie, které jsou na míru šité konkrétnímu místu a jeho potřebám.

Pokud jde o mitigační opatření, tj. snižování emisí skleníkových plynů a omezování příčin klimatických změn, místní aktéři obvykle hrají menší roli. Většina klíčových mitigačních opatření se odehrává na nadnárodní úrovni, v rámci mezinárodně přijatých klimatických dohod a politik. Oproti tomu, adaptace na klimatické změny je oblastí, kde lokální aktéři hrají naprosto klíčovou roli. Adaptace se zaměřuje na přizpůsobení se stávajícím i očekávaným změnám v klimatu, jako jsou extrémní povětrnostní události, zvýšené teploty, nedostatek vody nebo stoupající hladiny moří. Tyto změny mají lokálně specifické dopady a vyžadují opatření přizpůsobené konkrétním podmínkám.

Místní aktéři, jako jsou města, obce, komunity a jednotlivci, jsou nejlépe vybaveni k vytipování ohrožených oblastí, sledování lokálních trendů v klimatických změnách a vypracování strategií pro ochranu a adaptaci. Jsou také schopni lépe reagovat na specifické potřeby a prioritní oblasti, které mají přímý dopad na danou komunitu. Jejich přístup tak umožňuje zapojení lokálních znalostí a zkušeností, třeba při plánování městských oblastí s ohledem na klimatickou odolnost, při podpoře udržitelného zemědělství, zalesňování nebo rozvoji komunitního vzdělávání a povědomí o klimatických změnách.

Například Nizozemsko je země, která má dlouhou historii boje s rizikem záplav, a Rotterdam, jako jedno z největších měst, je v tomto boji na přední linii. Rotterdam má adaptační strategii nazvanou "Rotterdam Climate Proof", jejímž cílem je stát se do roku 2025 jedním z nejodolnějších měst vůči stoupající vodní hladině na světě. Strategie zahrnuje vytváření zelených střech pro absorpci dešťové vody, vybudování pláží a parků, které mohou sloužit jako dočasné nádrže pro přebytečnou vodu nebo vytváření vodních ploch ve městě, které mohou zmírnit dopady extrémních srážek.

Město Bristol, jako jeden z pionýrů v oblasti klimatické adaptace ve Velké Británii, vytvořilo strategii, která zahrnuje různé iniciativy, které mají přispět ke zlepšení energetické účinnosti domů, podpoře udržitelné dopravy nebo ke zvýšení množství zelených ploch ve městě. Bristol také vytvořil iniciativu "Bristol Green Capital Partnership", která spojuje více než 800 organizací z celého města a umožňuje mezisektorovou spolupráci na klimatických otázkách.

Odolnost měst a regionů: komunitní zahrady i samozásobení energiemi

Resilience, neboli odolnost, je schopnost systému, obce nebo jedince vyrovnat se s dopady klimatických změn a adaptovat se na ně, aniž by došlo k dlouhodobému narušení nebo škodě. Glokalizace a místní resilience jsou úzce propojeny. Přestože mohou existovat globální strategie a řešení pro adaptaci na klimatické změny, jejich úspěšné uplatnění a skutečný efekt závisí na tom, jak dobře jsou tyto strategie a řešení přizpůsobeny a implementovány na lokální úrovni.

Příkladem propojení glokalizace a místní resilience je projekt "Transition Towns" ve městě Totnes v Anglii. Transition Towns je globální síť komunitních iniciativ zaměřených na přechod k udržitelnému způsobu života. Město Totnes se stalo jedním z předních členů této sítě a vyvinulo vlastní strategii a akční plán. Jedním z konkrétních opatření je podpora potravinové soběstačnosti. Místní zemědělci a zahrádkáři spolupracují na vytváření komunitních zahrad, které zajišťují dostupnost čerstvých a lokálně pěstovaných potravin pro místní obyvatele. Tím se snižuje závislost na dovážených potravinách a zvyšuje se odolnost v případě narušení dodávek potravin z důvodu změny klimatu nebo nestability mezinárodní situace.

Freiburg, město v jihozápadním Německu, je zase známé jako solární město budoucnosti, které plánuje městské oblasti s ohledem na klimatickou odolnost a energetickou efektivitu. Městem prochází hustá síť cyklostezek, která má podpořit nízkouhlíkovou mobilitu a domy i veřejné prostory jsou pokryté solárními panely. Freiburg je také modelovým příkladem státního financování projektů, které jsou energeticky soběstačné a propojené s veřejnou energetickou sítí. Městský úřad Freiburg využívá solární panely a tepelná čerpadla k produkci dostatečného množství energie pro své vlastní provozní potřeby a dokonce přebytečnou energii dodává zpět do sítě.

Občanské elektrárny ve Vídni

Místní aktéři by měli být do procesů rozhodování a plánování iniciativ týkajících se klimatických opatření aktivně zapojeni. Vídeň je zajímavým příkladem takového zapojení díky systému "občanských elektráren". Město vlastní společnost Wien Energie, která je největším výrobcem a dodavatelem energie ve městě. Vídeňský systém umožňuje svým obyvatelům zakoupit podíl v solárních či větrných elektrárnách a získat část výnosů z výroby elektřiny. V současnosti je ve Vídni provozováno 26 takovýchto občanských elektráren, které dávají možnost aktivně se podílet na výrobě čisté energie a těžit z obnovitelných zdrojů. Zároveň tento systém podporuje akceptaci rozvoje solárních a větrných elektráren v rámci komunity, což urychluje proces vyřizování povolení a výstavby.

Aktivní zapojení místních komunit do procesu glokalizace může přispět k tomu, že globální strategie a řešení, často diskutována na mezinárodních klimatických konferencích, které mohou působit odtržené od reality, jsou relevantní a přizpůsobené místním podmínkám. Naopak, zkušenosti a řešení vyvinutá na lokální úrovni mohou být sdílená a uplatněná v jiných kontextech, čímž se zvyšuje globální odolnost vůči klimatickým změnám. Tento proces sdílení a učení se nazývá "glokální výměna" a je stěžejní pro nastavení efektivní spolupráce v klimatických otázkách.

Klimatické změny nejsou univerzální, naopak jejich dopady se liší od místa k místu, od suchých oblastí Sahary po záplavami ohrožená pobřežní města. Právě proto se zdá, že řešení na míru, přizpůsobená konkrétnímu prostředí a jeho potřebám, nabízejí nejlepší šanci, jak efektivně vybruslit z hrozící globální krize. Každá lokalita si vyžaduje jiný přístup, jiný soubor opatření. Díky tomuto "glokálnímu" přístupu, kde globální problémy řešíme na lokální úrovni, můžeme dosáhnout nejen nejúčinnějších, ale také nejtrvalejších řešení.


reklama

foto - Adamovská Nikola
Nikola Adamovská
Autorka se věnuje klimatickým politikám a klimatickému aktivismu jako doktorandka na VŠE. Je také koordinátorkou Anna Lindh Foundation a analytičkou studia Kontra.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (17)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DM

Dalibor Motl

28.6.2023 08:40
Na otázku z úvodu článku lze po jeho přečtení asi pouze přitakat (Prostě jen další Buzzword nebo možná Newspeak (?)). Navíc spojení těch dvou protikladných termínů mi trochu připomíná i dialektický materialismus (omlouvám se ale ta paralela s "jednotou protikladů" se opravdu nabízí :D).
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.6.2023 09:47
Mnoho výzkumníků, málo odvedené reálné práce ...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.6.2023 10:26
Já bych to shrnul do jediné krátké věty. Díky globalizaci lze ušetřit spoustu peněz na lokální adaptační opatření. Jak ale zařídit, aby to i prakticky všude fungovalo (ne jen někde a často spíše na papíře), to nevím.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

28.6.2023 11:03 Reaguje na Jiří Svoboda
nevím, jak se globalizací ušetří peníze? to je tak trochu protimluv.

Pracovní příležitosti které zde byly se vzali a v rámci výhodných peněžních transférů alokovali do Číny zejména ale i Barmy. To nám tu zlikvidovalo několik odvětví průmyslu a takový ukázkový je oděvní ale asi by se dalo přijít i na další.

V podstatě se v Evropě mimo dopravních prostředků nic relevantně nevyrábí.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

28.6.2023 11:04 Reaguje na Jaroslav Řezáč
byli
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

28.6.2023 13:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
„byly" je správně. Celá věta by mohla vypadat (imho :-) ) takhle: „Pracovní příležitosti, které zde byly (ty příležitosti), se vzaly (pořád ty příležitosti) a v rámci výhodných peněžních transférů alokovaly (pořád ty příležitosti) zejména do Číny, ale i do Myanmaru (dříve Barmy - do roku 1989).

Smutné je, že státy, které výrobu alokovaly mimo EU, se teď tváří jak jsou „zelené".... .
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.6.2023 15:49 Reaguje na Galipoli Petr
1* Vy jediný víte, že žádná kolonie Barma dávno neexistuje, nýbrž zavřený stát Myanmar, takže logicky do Barmy nemohou nikomu chodit peněžní transfery evropských vyžírků. Myanmar měl být nový asijský tygr, ale jaksi to nevyšlo :)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.6.2023 11:23 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Globální trh vyrobí a dopraví výrobek zákazníkovi v převažujících případech nejlevněji a často i nejekologičtěji. O tom snad nepochybujete. Cokoliv lze vyrábět a dodat lokálně efektivněji, to se zjevně prosadí. Samozřejmě si lze stěžovat, že lokální výroba upadá, protože ji levnější globální trh převálcuje. Ano, je to strategicky nesprávné a nebezpečné, ale ekonomicky i ekologicky výhodné.

Co tedy s tím? Toho, co se v Evropě již nevyrábí je tolik, že náprava je téměř nemožná. Nezbývá proto, než aby se Evropa stala lídrem v některých nově rozvíjejících se odvětvích a držela svět v šachu takto. Zde je ale třeba přiznat, že na to zpohodlnělá Evropa nemá. Ani v zelených technologiích, kam se cpou dotace horem spodem. Navíc se Evropa nestará o to, aby byly nastartovány jednotné podmínky pro ozelenění v globálním měřítku a tak bude "zelené know how" Evropy asi zbytkem světa ignorováno.
Odpovědět
sv

sv

2.7.2023 19:23 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ty toho evidentně nevíš víc. Kde se vzaly ty "výhodné peněžní transfery", žáku řezáči? No z těch ušetřených peněz po opouštění co do ceny lidské práce předražené Evropy. Z čehož plyne, že jestli nám něco "zlikvidovalo" nějaké odvětví, tak jen a pouze nekonkurenceschopnost toho odvětví v evropských podmínkách. Mimochodem, když evidentně nemáš ánung co se v Evropě vyrábí, tak bych byl asi naivní, kdyby mě překvapilo, že netušíš, že do krutě komunistické a centrálně plánované Barmy se žádné "alokace" nekonaly a nemohly konat.
Odpovědět
LB

Lukas B.

28.6.2023 12:48
zjevně se jedná o pokus umělé inteligence poskládat módní slovíčka za sebe a vniklo cosi našpikované buzvordy a bez smyslu. co nevím: je to vtip nebo vážně míněné?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.6.2023 14:29 Reaguje na Lukas B.
I mně se zdá ten článek bezduchý. Asi se z autorky brzy stane opora pedagogického sboru VŠE. Toto není vtip ale realita.
Odpovědět
sv

sv

2.7.2023 19:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Nepochybuju, že rusonácek ševčík jako udatný bojovník proti globalismu západu v čele národohospodářské fakulty takové jedince vítal s otevřenou náručí.
Odpovědět
MM

Milan Milan

28.6.2023 17:29
Objektivně vzato, lze okecat úplně všechno. Akorát ta eko a politická scéna mi připadá plná takových "postaviček" jako byl slavný filmový pan Lorenc. Výsledek? Globálně vzato vidím pouze regulační tragikomedii z jejich nápadů...
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.6.2023 09:48
Projekty uvedené v článku jsou sice pěkné, ale pochybuji, že nějaké komunitní zahrady jsou schopné uživit obyvatelsvo i v jen městském měřítku, zelená střecha asi taky nezabrání stoupání hladiny moře. Pořád jsem se od nikoho nedozvěděl, kde se bude brát energie pro průmysl, zemědělství, nákladní i osobní dopravu v blízké budoucnosti. Komunitní zemědělství, komunitní energetika, komunitní strojírenství? Celou lidskou historii se lidstvo spojovalo postupně do větších a větších celků z důvodu přežití. To už teď neplatí? Rozdrobíme se na městské státy ve kterých si budeme vše pěkně komunitně vyrábět?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.6.2023 11:03 Reaguje na Milan Dostál
To je ten oblíbený přístup. Když něco nějak "funguje" v 1 % případů, usoudí se, že to bude fungovat i ve 100 % případů.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

29.6.2023 13:07 Reaguje na Milan Dostál
To dopadne jako všude. Dokud to je propagandisticky in a je na to upřena pozornost veřejnosi, bude to fungovat. Až se ta pozornost obrátí jinde, bude to viset na pracantech, kteří to budoz umět a na tom budou makat, za málo peněz nebo zadarmo. A na náhodě, že se neobjeví vyčůraný šmejd, která bude chtít jenom parazitovat a zadarmo se na tom živit nebo dokonce aktivně tunelovat.
Statisticky téměř vždy dříve nebo později to pracanty přestane bavit nebo se objeví nějaký vyčůraný šmejd. Potom to buď krachne nebo se nějak privatizuje.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

3.7.2023 16:03
Větší blábol jsem už dlouho nečetl. Ale rozhodně je na to grant, bude za to doktorát a daňový poplatník na to jistě rád přispěje.
Odpovědět
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist