https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otakar-prazak-historie-natury-nejen-na-soutoku-a-jeji-nasledky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Otakar Pražák: Historie Natura 2000 nejen na Soutoku a její následky

27.3.2021
Soutok Moravy a Dyje - pohled na výběžek českého břehu. Ilustrační snímek.
Soutok Moravy a Dyje - pohled na výběžek českého břehu. Ilustrační snímek.
V roce 2001 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s podporou Ministerstva životního prostředí publikaci s názvem „NATURA 2000 - Otázky a odpovědi“. V ní poměrně rozsáhlou formou informovala širokou veřejnost o podstatě a průběhu vyhlašování soustavy Natura 2000. V textu se mj. uvádí “Na základě odborných údajů bude zpracován první návrh soustavy NATURA 2000. Následovat bude projednání Ministerstva životního prostředí a dalších úřadů ochrany přírody s vlastníky a uživateli pozemků…“
 

Panonská oblast měla být do 1. května 2004 první část země, kde se projekt Natura naplní. Panonií odborníci označují část jižní Moravy. Určeno bylo 105 míst s celkovou výměrou 346 818 hektarů. V rámci předjednání Natury si je mezi sebe rozdělily Správy CHKO Pálava, CHKO Moravský kras a CHKO Bílé Karpaty.

Od začátku prosince 2003 probíhala stále jenom předjednání s obcemi, vlastníky či správci pozemků a objektů zařazených do Natury. Těch se také zúčastňoval tehdejší ředitel Správy chráněných krajinných oblastí ČR PhDr. Petr Dolejský. Společně s vedoucími dotčených správ ujišťoval majitele pozemků, že nebudou ve své hospodářské činnosti zvlášť významněji omezeni. Oproti minulosti budou mít v případě omezení naopak nárok na kompenzace. Ze strany zástupců státní ochrany přírody bylo současně sděleno, že její roli v dosavadním předjednání komplikuje absence zákonů a proto není možné předložit a vysvětlit ani zástupcům obcí některé podklady, protože není schválena novela zákona o ochraně přírody.

Zdůrazněním nutnosti přijmout Naturu byla hrozba, která na předjednání také zazněla. Při nesplnění závazku projektu Natura budou hrozit potíže. Evropská unie může uložit sankce v řádu desetitisíců eur denně. Tou největší hrozbou bylo údajné nebezpečí, představující znemožnění přístupu k dotačním fondům. Pokud by se u nás Natura nestala realitou, nebyla by možná rekonstrukce ruzyňského letiště ani realizace stavby některých dálnic s dotací Evropské unie.

Začátkem prosince 2004 skončila Správa CHKO Pálava předjednávat vyhlášení Natury v panonské oblasti. Bohužel se však dostala do nezáviděníhodné situace. Nedokázala odpovědět na nejčastěji kladené dotazy. Drtivá většina obcí a majitelů pozemků se ptala: „V čem nás Natura omezí a kdo nám možné újmy při hospodaření nahradí?“ Na Soutoku, potažmo v Lanžhotě, v obci s nejrozsáhlejší částí katastrálního území navrhovaného pro Naturu v panonské oblasti, se lidé o Natuře dovídali pouze jediné: „Pokud si nebudeme přírodu chránit sami, Evropská unie nás potrestá“, zaznívalo tehdy z úst ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Martina Duška.

Dne 22. prosince 2004 schválila Vláda ČR tzv. Národní seznam evropsky významných lokalit včetně EVL Niva Dyje a EVL Soutok – Podluží, což ve svých důsledcích znamenalo výrazný zásah do vlastnických práv, včetně devalvace jinak evropsky významného projektu Natury. Pro příklad a jako důkaz uvádím nový územní plán Břeclavi (schválený v r. 2017), kdy v lokalitě „Na Veslařské“ byla stavební místa s poměrně vysokou cenou, rázem přeměněna na Naturová a tudíž se stala téměř bezcenná, jak pro vlastníky, tak pro rozvoj města.

Při vymezování hranic Natury v katastrech Břeclavi a Charvátské Nové Vsi se do evropsky významných lokalit „Niva Dyje“ a „Ptačí oblast Lednické rybníky“ dostaly také části zahrádkářských osad v tratích „Na Veslařské“ a „Ritopeky“. Pokud zde vlastník pozemku žádá o povolení stavby (třeba obyčejné kůlny), je povinen předložit, kromě jiných náležitostí, také naturové hodnocení záměru. Zpracování autorizovanou osobou ho přijde minimálně na 20.000 Kč. Před Naturou bylo pro tuto oblast vydáno řádné územní rozhodnutí, umožňující zřizování zahrad včetně výstavby chatek a podobných přístřešků.

Dnes občané s překvapením zjišťují, že jejich pozemky jsou součástí Natury a to nejčastěji na základě kontrol, které provádí Česká inspekce životního prostředí za účelem zhodnotit dodržování povinných požadavků na hospodaření, uvedených v nařízení vlády č.48/2017 Sb., konkrétně těch požadavků, které plynou ze směrnice Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť.

Podle ustanovení § 39 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana evropsky významných lokalit zajišťována přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků. Tyto lokality lze namísto vyhlášení za zvláště chráněná území, chránit na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvní ochrana se pro její teoretickou přípustnost do roku 2009 nevyužívala. Podrobnější úprava byla zavedena euronovelou zákona o ochraně přírody č. 218/2004 Sb., a proto je také smluvní ochrana zamýšlena především jako nástroj pro ochranu evropsky významných lokalit namísto vyhlašování „maloplošných“ zvláště chráněných území. V případě Soutoku je snaha Ministerstva životního prostředí toto zákonné ustanovení nerespektovat, aniž by předložilo jediný relevantní důvod, proč smluvní ochrana na tomto území není možná.

Současný postup státní ochrany přírody se podobá procesu předjednávání Natury. Opět nám Evropská unie hrozí pokutami, tentokrát za nedostatečnou ochranu evropsky významných lokalit, přičemž je možné, že tato situace byla způsobena pouhým nedorozuměním, nebo nedostatečnou provázaností unijní a naší legislativy. Nelze se však smířit s faktem, že náš stát v zastoupení Ministerstva životního prostředí znovu ignoruje nejenom vlastnická práva, nýbrž také platnou zákonnou normu, kterou jsme byli povinni implantovat do našeho práva, v podobě výše uvedeného § 39 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny včetně zmíněné euronovely.


reklama

 
foto - Pražák Otakar
Otakar Pražák
Autor byl třicet let předsedou ČSOP ZO Břeclav, deset let pracovníkem Okresního úřadu Břeclav, referátu životního prostředí a osmnáct let OSVČ s živnostenským oprávněním na poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v ochraně přírody a životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.3.2021 12:44
Za autora to domluvím trochu jadrněji.
Přístup ČR k ochraně životního prostředí v rámci NATURA 2000 je ignorantský a švejkovský s podílem mírné imbecility příslušných orgánů státní správy na úseku ŽP.
Tato oslovská čapka pak korunována chaotickým a neprůhledným postupem při promítnutí naturové úpravy do reálného života občanů, právnických osob i samospráv v dotčeném území.
Odpovědět
kk

karel krasensky

27.3.2021 16:04
Ochranářská schizofrenie se zhoršuje.Bylo tady 41 lét totality kdy aktivisté a ekologové neexistovali a totalitní hajní devastovali Soutok.Tak jak je možné.že je tam néco ochranovat a hájit
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

27.3.2021 20:52 Reaguje na karel krasensky
No ono je to tak, že se lže o všem co bylo před listopadem 1989. Není dokonce ani jisté, podle některých současných historiků, jak dlouho budeme mít povoleno uznávat existenci Karla IV., jako Otce vlasti, protože byl antisemita, zakázal židům usadit se v Praze a městech vůbec, tak vznikla gheta za hradbami měst.
Odpovědět
Sl

Slovan

28.3.2021 11:29
Otázka pane Pražáku: byl z Vaší nebo jakékoli jiné strany podán podnět na chybné vymezení hranice EVL a její změnu?
Odpovědět
OP

Otakar Pražák

28.3.2021 14:48 Reaguje na Slovan
Promiňte pane Slovane, ale neměl by se o tuto náprava starat, nebo podávat podnět ten, kdo chybné vymezení hranic EVL zavinil? Ze strany státu je v podstatě každý souhlas ke stavbě objektu v naturovém území zpochybnění plochy a hranice EVL. Také předpokládám, že Vy sám určitě dobře víte, že vyjmutí byť jen minimální plochy z EVL je proces hodně složitý a dlouhodobý. Zkusil jste si to před vlastníky pozemků někdy obhájit?
Odpovědět
Sl

Slovan

28.3.2021 21:27 Reaguje na Otakar Pražák
Chyby se dějí a dít budou. Je pravdou, že ten samotný proces není úplně nejjednodušší a že je celkem zdlouhavý. Za sebe říkám "bohužel" a bylo by opravdu dobré, aby se to zjednodušilo i zrychlilo. Jen mě zajímalo, zda ten podnět už někdo podal a pokud ne, zda by to nestálo za zvážení.
Odpovědět
JH

Jiří Hušek

31.3.2021 20:05
Tvrzení, že na stavbu boudy v zahrádkářské kolonii je obligatorně nutné naturové hodnocení za 20 tis. a víc je manipulativní nesmysl. Orgán ochrany přírody může vyloučit významý negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost území naturové lokality (§45i zákona 114/1992 Sb.). Potom se žádné naturové hodnocení nezpracovává. U boudy na zahrádce si nedokážu představit důvod, pro který by příslušný orgán významný vliv nevyloučil. Administrativní změna územního plánu z titulu ochrany přírody (tedy ekonomické znehodnocení pozemků) bez náhrady vzniklé újmy je další pochybné tvrzení. A institut smluvní ochrany je jistě skvělý nástroj tehdy, uzavíráme-li smlouvu s jedním vlastníkem nebo omezeným počtem vlastníků, kdy všichni na dohodu přistoupí. U větších území s rozptýlenou majetkovou držbou je to prakticky nerealizovatelné. Ale to všechno pan Pražák nepochybně dobře ví...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist