https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/otevreny-dopis-csop-poslancum-parlamentu-cr-k-navrhu-na-vydani-zakona-kterym-se-meni-a-doplnuje-zakon-c-1141992-sb-o
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ing. Pavel Pešout: Otevřený dopis ČSOP poslancům Parlamentu ČR k návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

3.4.2002
V Praze 28. ledna 2002

[Vážený (á) pane (í) poslanče (kyně) ...],
na tomto zasedání Poslanecké sněmovny je na pořad jednání zařazen už dvakrát odložený sněmovní tisk č. 952/2001 - 3. Volební období obsahující návrh poslanců Václava Brouska a dalších na vydání zákona (dále jen návrh), kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Tento návrh je dle našeho názoru bohužel velmi špatný a jeho realizace by znamenala velkou hrozbu přírodě a krajině naší republiky a zároveň velké negativní zásahy do práv občanů.

 
Stručně formulované hlavní důvody, proč nelze s návrhem souhlasit (podrobná důvodová zpráva k jednotlivým bodům je v příloze tohoto dopisu), jsou následující:
- Návrh je postaven na mylných předpokladech a zjevně chybných informacích.
- Návrh znamená významné narušení práv občanů a tak porušení Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo podílet se na správě věcí veřejných. Návrh směřuje k porušení mezinárodních závazků ČR, zejména Aarhuské úmluvy, v níž se naše země zavázala naopak prostor pro účast veřejnosti na správě věcí veřejných dále rozšiřovat.
- Návrh povede k zhoršení kvality rozhodování státní správy.
- Návrh přichází v době tvorby komplexní novely zákona a znamená tedy pouze nevhodnou dílčí úpravu jeho velmi malé části vytržené z celkového kontextu.

[Vážený (á) pane (í) poslanče (kyně) ...], prosíme Vás jménem největší české nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany přírody a krajiny o jednoznačné zamítnutí tohoto nedůvodného, nekoncepčního, a práva občanů omezujícího návrhu zákona.

Ing. Pavel Pešout, místopředseda ČSOP

Tento dopis, prosím, chápejte jako otevřený.

Příloha: Důvodová zpráva (2 strany)

[Vážený (á) pan (í) ]
[............................... ]
[poslanec (kyně) ...]
[Poslanecké sněmovny (Senátu) ] Parlamentu České republiky

Důvodová zpráva k dopisu ÚVR ČSOP ze dne 28. ledna 2002

1. Návrh je postaven na mylných předpokladech a zjevně chybných informacích.

- Není pravdivé tvrzení předkladatelů, že v praxi dochází u §70 k "výkladovým problémům a aplikačním potížím". Eventuelní spory byly totiž odstraněny dvěma jasnými výklady legislativního odboru MŽP ČR (Věstník MŽP ČR, ročník 1995/4, sdělení č.14 na str. 13 a ročník 1999/2, sdělení č. 2 na str. 82). Naše zkušenosti dokládají, že, až na výjimky způsobené pochybením některých úřadů, ale napraveným v následných odvoláních, že se běžně dodržují. Návrh na změnu §70 zákona je tedy postaven na zcela mylných předpokladech.

- Není správný názor navrhovatelů, že územní rozhodnutí je "právě tím správním aktem koncepčnější povahy, v němž zájmy na ochraně přírody a krajiny mají své místo" a proto návrhem znemožňují účast v jiných řízeních. Ve značné části správních řízení při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny se totiž územní řízení vůbec nevede.

2. Návrh znamená významné narušení práv občanů a tak porušení Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo podílet se na správě věcí veřejných. Návrh směřuje k porušení mezinárodních závazků ČR, zejména Aarhuské úmluvy, v níž se naše země zavázala naopak prostor pro účast veřejnosti na správě věcí veřejných dále rozšiřovat.

- Návrh znamená přímé porušení Aarhuské úmluvy (Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí). Zejména pak tím, že zužuje právo občanských sdružení účastnit se pouze územních (či sloučených územních a stavebních) řízení a dále znemožňuje účast u řízení vedených podle jiných právních norem (např. vodoprávních apod.), ale paradoxně i u všech řízení vedených podle vlastního zákona na ochranu přírody a krajiny. Podle našich zkušeností to znamená zúžení práva účasti na max. 10 % správních řízení ve srovnání se současností, tedy prakticky vyloučení účasti zainteresované veřejnosti na rozhodování o životním prostředí a ochraně přírody a krajiny. Občanská sdružení by se tak nemohla účastnit správních řízení, kterých se dnes dle zkušeností ČSOP účastní nejčastěji: povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, udělování výjimek k manipulaci se zvláště chráněnými druhy, povolování staveb nevyžadujících územní rozhodnutí jako jsou např. bilboardy kolem silnic, základnové stanice operátorů mobilních telefonů atd.

- Výše uvedeným zamezením účasti občanských sdružení by bylo porušeno právo občanů podílet se na správě věcí veřejných podle Listiny základních práv a svobod (čl. 21, odst.1).

3. Návrh povede k zhoršení kvality rozhodování státní správy.

- ČSOP se zúčastňuje ročně mnoha set správních řízení prostřednictvím svých místně příslušných organizačních jednotek. V naprosté většině jde o řízení týkající se kácení stromů, zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů, menších staveb apod. Tato aktivita ČSOP na jednu stranu znamená určité zatížení státní správy (minimálně o poštovné) na druhou stranu však jednoznačně přináší zkvalitnění rozhodování (zejména využitím znalostí místních obyvatel) a jejich přímé zapojení do rozhodování. Je proto také u čím dál většího množství úřadů vítána jako přínos. Realizace novelizace by znamenala ztrátu této, dnes mnohde velmi dobře fungující, spolupráce mezi státní správou a občany.
Příklad: Český svaz ochránců přírody registruje přes 360 základních organizací (organizačních složek). Většina z nich vstupuje do správních řízení podle místa jejich působení, nebo podle odborné specializace. Pro ilustraci uvádíme výsledky analýzy účasti ČSOP v jednom z průměrných okresů (Benešov). ČSOP se v okrese Benešov účastní správních řízení již od r. 1993. Z obsáhlé analýzy shrnující 5 let této činnosti (1996-2000) vyplývá, že v průběhu let 1996 - 2000 bylo ČSOP oznámeno 677 správních řízení zahájených ve věci kácení mimolesní zeleně, zásahů do krajinného rázu a liniových staveb. ČSOP se přihlásil k účasti v 519 správních řízeních (tj. téměř 80 %). Rozhodnutí vydaná správním orgánem byla ve 427 případech v souladu s názorem ČSOP, tzn. že názor ČSOP a správního orgánu byl po provedeném správním řízení shodný v 80 % případů. To např. znamená v letech 1996 - 2000 záchranu 2194 stromů rostoucích mimo les. Na jediném okrese nebylo pokáceno 2194 stromů!

4. Návrh přichází v době tvorby komplexní novely zákona a znamená tedy pouze nevhodnou dílčí úpravu jeho velmi malé části vytržené z celkového kontextu.

- Stojí za úvahu, zda je přínosné, zabývat se nyní dílčí změnou zákona, když se zároveň dokončuje jeho celková novele v rámci slaďování s předpisy EU.


reklama

 
Ing. Pavel Pešout
Autor je místopředsedou ČSOP.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist