https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/rozhodnuti-necht-je-v-rukach-zastupitelstev-mest-a-obci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ing.Rudolf Kunzmann,CSc: Rozhodnutí nechť je v rukách Zastupitelstev měst a obcí!

29.5.2006 | BRNO
Ve městech jsou bohužel stále horečně stavěny konvenční vjezdové parkovací domy (dále jen VPD), které nevyhovují jak po stránce ekologické, tak i bezpečnostní. Parkoviště a VPD jsou v centrech měst mohutnými bodovými zdroji rakovinotvorných, toxických mutagenních emisí. Je doložitelné, že blízkosti takového soustředění vozidel ve VPD, jakož i na povrchu, se zvyšuje nebezpečí karcinomu až 6x. Je však nutné otevřeně říci, že v centrech měst neparkují jen obyvatelé daného města. Parkují v něm jak lidé z regionu přijíždějící k úředním a jiným jednáním, ale především i značné množství turistů zahraničních a tuzemských. Z tohoto hlediska náklady na parking vozidel v centrech měst nejsou jen věcí měst, ale i orgánů centra ČR.
 
Na straně druhé však komplexní řešení parkingu, jakož i účelná dislokace vhodných typů parkovacích domů v centrech měst, tedy i Automatizovaných parkovacích domů (dále jen APD) pro danou lokalitu na bedrech měst leží. O způsobu komplexního řešení parkingu a výhodách APD bylo již pojednáno v článku „Systém parkingu ve městech řešit komplexněji“ již dříve v Ekolistu. V této oblasti prací můžeme městům kvalifikovaně a rychle z naší strany pomoci. Ve stručnosti jsou přednosti APD oproti VPD následující:
-Ekologické: vozidla jsou ukládána a vzjímána s vypnutými motory, tj.“doprava v klidu“
-Bezpečnostní: nepřítomnost řidičů a jakýchkoli osob zabraňuje krádežím, banditizmu a vlivu terorizmu na životy jinak ve VPD přítomných lidí.

Jak však kvalifikovat taková rozhodnutí odpovědných úředníků měst, obcí a ministerstev ČR, která vedou pouze ke stavbě VPD?
V prvém případě jako projev triviální neznalosti důvodů a potřeb realizace APD v centrech měst, naivity, a v důsledku toho i postrádání citu pro nové.Také i nezájmem o potřeby pomoci Zastupitelům měst z ministerstev ČR v akutním řešení kritického stavu životního prostředí v centrech měst právě nyní, kdy „ betonová loby“ má připraveny projekty a nastupuje urychleně k realizaci VPD právě v těch centrech měst, kde je to pro ně lukrativní.
V druhém případě jako projev naprostého nezájmu o řešení výše uvedené problematiky ve městech. Nebo právě v úřednické bezohledné podpoře zájmů „betonové loby“a z toho plynoucích zisků, provizí a odvodů zřejmě i do fondů různých stran v daném městě vládnoucích.

Ve třetím případě jako politickou neschopnost Zastupitelů dané obce a města dosáhnout v této ekologicko bezpečnostní oblasti politického konsensu napříč politickým spektrem k přijetí zásadního rozhodnutí Zastupitelstva, a tím i dosažení postavení jež Zastupitelstvu náleží. Zatím jsou však Zastupitelstva mimo rozhodovací proces a ve vleku rozhodnutí úředníků, kteří jim pouze oznamují dodatečně výsledek svého úřednického rozhodnutí.

Všechny výše uvedené možnosti budou mít ovšem shodný výsledek. Centra měst budou urychleně zastavěna VPD, neboť „betonové loby“ jde především a výhradně o zisky ze získaných zakázek. Tyto vzájemně provázané firmy, které bohužel nic jiného neumí, totiž ihned spustí své „tiché“, předem úředníky schválené projekty na realizaci VPD právě na lukrativní místa zajišťující rychlou návratnost jejich investice. Tak budou centra měst na věky zahlcena bezohledně karcinogenními exhalacemi a nic již v budoucnu nebude možné změnit! Výzvy ke stavbě APD tak zůstanou pouze na úrovni veřejných požadavků, na které nebude brán zřetel. Budou asi tak platné, jako výzvy ke „ Dni bez aut“.

Situace, jak je evidentní, má tedy velmi vážnou stránku politickou a důsledky z toho vyplývající! Pokud by byly totiž schváleny ministerstvy ČR dotace EU pro města na realizaci APD především z důvodů ekologických, pak Zastupitelstva měst, jako volené orgány, by měly v rukách tvrdý argument proti stavbě VPD v centrech měst, o který by se mohla opřít. Při výběrových řízeních by nebyla Zastupitelstva měst a Rady měst závislé na tichých rozhodnutích úředníků, jakož i na milosti a libovůli investorů majících finanční prostředky pro realizaci VPD na lukrativních místech, kde se jim to samozřejmě rychle vrátí. Města sama totiž na realizaci APD nemají! Zastupitelstva měst by se tak mohla o dotace z EU opřít a přijmout ve městech usnesení (vyhlášky), kterými by zajistila, že budou v centrech měst aplikovány ekologické APD a zabráněno stavbě VPD. Tím by totiž bylo uloženo Radám měst, jakož i představitelům měst, ale i odpovídajícím odborům magistrátů měst, neprodlené zajištění realizace takové přijaté vyhlášky a tím i realizace APD v centrech měst.

Správným kladným rozhodnutím MŽPČR, MDRČR a MMRČR v oblasti dotací EU na APD, tedy dotace na tzv.ekologický „provoz v klidu“ve městech, by byly vytvořeny podmínky pro tak potřebnou politickou atmosféru napříč politickým spektrem Zastupitelstev měst při vážných rozhodnutích na komunální úrovni. Prostě Zastupitelstva měst by měla argument a finanční prostředky. Je tedy v moci i v povinnosti představitelů ČR, ale i představitelů měst a obcí, v zájmu nás všech, zastavit lobysticky provázané počínání pro stavby VPD v centrech měst! Musíme to požadovat (a doporučuji velmi hlasitě!!) jak po námi volených Zastupitelích obcí a měst, tak ale také i obce a města po příslušných ministerstvech ČR. Je nezbytné urychleně zakázat z výše uvedených důvodů v centrech měst a obcí stavby VPD. ČR se totiž podpisy mezinárodních smluv ( Kjótský protokol,atd) zavázala řešit problémy znečišťování ovzduší vlivem dopravy. Vstupem do EU je ČR zavázána plnit Směrnice Rady 96/26/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší. Podepsané mezinárodní závazky ČR z hlediska požadavků čistoty ovzduší musí být těmito subjekty ČR také plněny! K tomu je musí opatřeními přivést jak legislativa ČR, tak i rozhodná opatření Zastupitelů a dalších odpovědných orgánů měst a obcí !

Města a obce kromě legislativních opatření však potřebují k realizaci APD také finanční podporu. EU tomu financemi napomáhá. V rukách orgánů ČR je na co, a jak jsou finance EU uvnitř ČR přidělovány! Pomocí v dotacích EU jsou např. Strukturální fondy - Operační program Infrastruktura(OPI), včetně jeho Programového dodatku. Oba však problematiku realizace APD jaksi v obsahu mnohomluvně skrývají, avšak v jejich závěrech o ní nehovoří! Proto situace stávajícím úřednicím MDR v oblasti OP Infrastruktura není jasná a odmítají ji podporovat, přičemž mnohá města o realizaci APD již jeví zájem! Navíc se zřejmě realizace APD pohybuje v obsahu OPI na rozhraní zájmu ministerstev: MDRČŘ, MŽPČŘ a MMRČR!

Jde tedy jednak o zajištění dopracování této problematiky do OPI na léta 2007-2013, a jednak o zřetelné její zařazení v příslušném SC a P, ale pod jedno ministerstvo! Vzhledem k výrazným ekologickým přínosům APD by mělo tyto dotace zastřešit MŽPČR, nebo MMRČR. Kdo dokáže stanovit, které ministerstvo ČR to bude? V současné době byla zahájena příprava náplně plánů Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Společného regionálního operačního programu( SROP) pro léta 2007 až 2013.Jejich obsah bude vycházet z Národního plánu rozvoje 2007-2013(NRP). V předchozím období, do r.2006, se však problematika realizace Automatizovaných parkovacích domů (APD), jak již bylo řečeno, jaksi v obsahu mnohomluvně skrývala, avšak v jejich závěrech o nich zřetelně nehovořila. Bohužel i nyní je tomu tak v návrzích na léta 2007-2013. I když v NRP na str.120 je kritizováno. “Pomalé řešení dopravy v klidu v městech včetně moderních systémů,….“, není tento požadavek opět specifikován v cílech. Podobně tomu je i ve specifických cílech Regionálních operačních programů(NRP,str.171), odkud vyjímám z blízkých obecných cílů:
a) zlepšení regionální dopravní i informační struktury při respektování životního prostředí,
b) zlepšení stavu životního prostředí v regionech a obcích

Žijeme v novém století. Problém životního prostředí, zvláště v centrech velkých měst, je dnes závažný, realitou a je nutné jej řešit Zastupitelstvy měst, a to nově a moderně. Z výše uvedeného vyplývá,že naše životy a zdraví jsou opravdu v rukách volených představitelů ČR, měst a obcí.
reklama

 
Ing.Rudolf Kunzmann,CSc
Autor je čtenářem Ekolistu po drátě.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist