https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/svol-myty-kolem-novely-lesniho-zakona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

SVOL: Mýty kolem novely lesního zákona

19.4.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) vítá návrh novely zákona o lesích, který předložilo Ministerstvo zemědělství do vnějšího připomínkového řízení. Návrh uvolňuje ruce vlastníkům lesů, zavádí vhodná adaptační opatření a umožňuje větší využití tvořivých sil přírody.
 
Podle předsedy SVOL Jiřího Svobody návrh novely přispívá k zajištění rovnováhy všech funkcí lesa, konkurenceschopnosti a odolnosti lesů. Návrh odstraňuje ze zákona socialistický náhled na vlastnictví lesů a v souvislosti s tím se v médiích objevují různé dezinformace k úpravě obecného užívání lesa.

„Návrh zákona přináší větší podporu přirozené obnovy lesa včetně tzv. dvoufázové obnovy na velkých kalamitních holinách, větší rozvoj podrostního, popř. i výběrného hospodářského způsobu, znovuzavádění nízkých a středních lesů, zpestření druhové skladby lesů dalšími přípravnými a melioračními a zpevňujícími dřevinami, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění kultur nebo o snížení doby obmýtní z důvodu většího rozpracování obnovovaných porostů. Byla by proto velká škoda, pokud by z důvodu vzájemného nepochopení či nedorozumění u některých dílčích, pro veřejnost citlivých témat, nebyly zmíněné potřebné změny způsobu hospodaření realizovány,“ zdůrazňuje předseda SVOL Jiří Svoboda. „Zastupujeme vlastníky nestátních lesů a považujeme proto za důležité podat k některých tématům, aktuálně rezonujícím ve společnosti v souvislosti s přípravou novely lesního zákona vysvětlení a přispět tak i k výstižněji formulovaným ustanovením.“

1. Sběr klestu po dohodě s vlastníkem lesa (§ 19 odst. 1)

Požadavek na sběr klestu po dohodě s vlastníkem lesa je odůvodněn potřebou zajištění přehledu o odvozu klestu (těžebních zbytků) z jeho lesního majetku, přičemž tato dohoda může být uzavřena i ústně.

V současné době se obchodem s těžebními zbytky zabývá celá řada podnikatelských subjektů. Nelze proto vyloučit ani krádeže této komodity, zejména pokud je již připravena k odvozu na hromadách u lesních odvozních cest. Dohoda s vlastníkem o sběru (odvozu) klestu má zamezit nekontrolovatelnému odvozu větších objemů energeticky využitelné dřevní hmoty. Cílem rozhodně není „vytváření“ protiprávního jednání z odnosu malých množství klestu pro vlastní potřebu občanů či různých zájmových sdružení využívajících lesní prostředí při svých aktivitách. Stále větší význam je v současné době přikládán také ponechávání odpovídajícího množství mrtvé dřevní hmoty k zetlení, zejména pro podporu biodiverzity v lesích.

2. Zákaz jezdit na kole nebo na jiném nemotorovém vozidle, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a pro daný účel vyznačené stezky nebo trasy (§ 20 odst. 1, písm. j/)

Stávající vymezení lesních cest v lesním zákoně je poplatné době jeho schválení v roce 1995. Aktuálně však již neodpovídá požadavkům kladeným na lesní cesty podle příslušné státní normy. Tato norma obsahuje mimo jiné i zvýšené požadavky na bezpečnost osob využívajících různé dopravní prostředky (kolo, jiné nemotorové vozidlo, koně atd.) a pohybujících se často současně (společně) po lesních komunikacích.

Právě z důvodu zvýšených rizik nezpevněných cest pro návštěvníky lesa je nově lesní cesta definována jako zpevněná účelová pozemní komunikace určená pro dopravní zpřístupnění lesů a jejich propojení s ostatními pozemními komunikacemi. V návaznosti na to rozlišuje norma lesní cesty kategorie 1L a 2L, lišící se mimo jiné způsobem zpevnění a vybaveností cesty, a ostatní trasy pro lesní dopravu (dřívější nezpevněné cesty 3L a 4L, nyní lesní svážnice a technologické linky), kterým však charakter lesních cest právě z důvodu bezpečnosti osob nepřiznává.

Zatřídění pozemních komunikaci do lesních cest nebo ostatních tras tedy závisí na míře splnění parametrů stanovených pro lesní cesty. To samo o sobě nebrání případnému vyznačení dalších stezek či tras pro pohyb návštěvníků lesa na základě výjimky udělené vlastníkem lesa konkrétnímu žadateli na základě je zdůvodněného požadavku. Provozovatel stezky či trasy se tím ale současně stává spoluzodpovědným za bezpečnost osob pohybujících se po těchto komunikacích.

3. Pořádání organizovaných sportovních nebo kulturních akcí se souhlasem vlastníka lesa (§ 20 odst. 5)

Dalším rozšířeným fenoménem ve vztahu k veřejnosti jsou organizované akce v lese. Ke všem těmto organizovaným akcím, sportovním, kulturním i jiným, je do budoucna nezbytný souhlas vlastníka lesa. Pořádání hromadných akcí bez tohoto souhlasu přináší v praxi mnoho různých problémů včetně nebezpečných situací pro návštěvníky lesa (kolize s těžbou a dopravou vytěženého dříví, společnými lovy zvěře apod.). Jedná se tedy především o opatření ve prospěch zajištění bezpečnosti účastníků těchto akcí.

S organizováním akcí v lese úzce souvisí způsob jejich pořadatelského zajištění, zejména označení a následné odstranění vyznačených tras nebo shromažďování a následná likvidace odpadků vzniklých v souvislosti s jejich konáním. Organizačně zvládnutá akce je základním podmínkou spokojenosti účastníků i vlastníka lesa, a současně nezbytným předpokladem možnosti jejího pokračování.

Návrh novely požaduje kladné stanovisko orgánu státní správy lesů při velkých akcích. Jako zástupce majitelů lesů považujeme tento souhlas za nezbytný. Navrhovaná hranice 100 osob je však příliš vysoká, SVOL navrhuje hranici 50 osob.

„Cílem nestátních vlastníků lesů při hospodaření v lesích je sladění všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů do uceleného, trvale udržitelného způsobu hospodaření. Jeho běžnou součástí je i poskytování rekreačních či kulturně naučných služeb široké veřejnosti, přestože náklady s tím spojené dosud nejsou vlastníkům lesů ze strany státu hrazeny. Jedním z předpokladů dalšího rozvoje těchto tzv. ekosystémových služeb je zakotvení úhrady za jejich plnění právě i do připravované novely lesního zákona. Úloha lesů se v čase mění, ale pořád platí, že vlastník lesa nemůže na poskytování mimoprodukčních funkcí prodělávat. Pokud se podaří většinu navrhovaných změn lesního zákona včetně platby za ekosystémové služby lesa prosadit, bude to prospěšné nejen pro zachování konkurenceschopnosti našich vlastníků lesů v evropském hospodářském prostoru, ale zejména pro zajištění vyváženosti všech tří základních pilířů udržitelného hospodaření v lesích, ekologického, sociálního a ekonomického, i do budoucna,“ uzavírá předseda SVOL.


reklama

 
Další informace |
SVOL je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

19.4.2024 16:26
No, cyklisti by si měli uvědomit, že lesní cesty jsou především účelové, teprve pak možná cyklostezky a podle toho se na nich chovat !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.4.2024 17:37 Reaguje na smějící se bestie
ono to bude tak trochu taky jinde. Někteří cyklisti mají dojem, že si lesy mohou projíždět a zkracovat trasu mezi oficiálními cestami přes lesy a vytváří jakési teréní stezky, které slouží jako jakýsi terén adrenalín zábavy sjezdu a je jedno, jestli je tomu cyklistovi dvacet nebo padesát.

Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.4.2024 17:44
No jako a už to leze: "Jedním z předpokladů dalšího rozvoje těchto tzv. ekosystémových služeb je zakotvení úhrady za jejich plnění právě i do připravované novely lesního zákona." Chceš do lesa uhlíři? Zaplať.
Odpovědět
Ra

Radek

19.4.2024 18:02
klestí a ostatní je ve stávajícím zákoně ,

zákon č. 289/1995 S., o lesích §19 Užívání lesů (1)Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

při každém takovém článku by měl SVOL uvést počet členů , takhle to vypadá že nás zastupuje všechny ale opak je pravdou , je to malinká organizace a organizace společných akcí také řeší stávající zákon , až budu mít víc času dohledám
Odpovědět
Ra

Radek

19.4.2024 18:18 Reaguje na Radek
(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.
Odpovědět
Ra

Radek

19.4.2024 18:21 Reaguje na Radek
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
Odpovědět
Ra

Radek

19.4.2024 18:52 Reaguje na Radek
takto to mělo být

§ 20

Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16)

(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6)
Odpovědět

Roman Šimek

20.4.2024 22:32 Reaguje na Radek
Radku, stávající znění zákona je nevyhovující současné době. Není srozumitelně vysvětleno, co se hromadnou sportovní akcí rozumí. Výklady se k tomuto různí. Při extenzivním výkladu se může jednat i o procházku tříčlenné rodiny. Návrh novely správně upravuje, že bez souhlasu vlastníka lesa by se v jeho lese neměly konat z důvodu bezpečnosti žádné organizované sportovní akce. Pokud chci takovou akci pořádat, tak se dopředu domluvím s vlastníkem lesa. Na druhou stranu nevidím důvod, proč když se organizátor akce domluví s vlastníkem lesa, tak musí akci organizovat orgánu státní správy lesů. Stěžujeme si na zbytečnou byrokracii státní správy a v tomto případě souhlas vlastníka ještě duplujeme oznámením orgánu státní správy lesů, která ani nestíhá kontrolovat dodržování ostatních, zákonem stanovených povinností.
Odpovědět

Roman Šimek

20.4.2024 22:37 Reaguje na Radek
Pokud tvrdíš, že SVOL je malinká organizace, tak patrně nemáš o SVOLu žádné informace. Členové SVOLu obhospodařují cca 555 tis. ha vlastního lesa (21 % výměry všech lesů v republice) a spravují dalších 40 tis. hektarů lesa ostatních vlastníků. Je to jediná funkční organizace hájící zájmy nestátních vlastníků lesa :-).
Odpovědět
DA

DAG

21.4.2024 14:31 Reaguje na Roman Šimek
Svol je parta rozhádaných pantátů, která aktuálně slouží pár hrabátkům. Srdcaři ze začátku svolu jsou dnes v této organizaci na okraji.
Odpovědět
Ra

Radek

21.4.2024 17:58 Reaguje na DAG
přesně tak , o malé jim nejde
Odpovědět
Ra

Radek

23.4.2024 15:43
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/224562248410011/
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.4.2024 23:49 Reaguje na Radek
Dík za upozornění na zajímavý dokument!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist