https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vratislav-filler-cykliste-nepotrebuji-jen-1-5-metru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vratislav Filler: Cyklisté nepotřebují jen 1,5 metru

25.8.2022 | PRAHA
Stávající nastavení povinného bočního odstupu odpovídá požadavkům na bezpečné předjíždění cyklisty, zaručuje dostatečnou rezervu pro jeho náhlé vybočení i případný pád.
Stávající nastavení povinného bočního odstupu odpovídá požadavkům na bezpečné předjíždění cyklisty, zaručuje dostatečnou rezervu pro jeho náhlé vybočení i případný pád.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | anamejia18 / Depositphotos
Uvažované omezení pravidla vyžadujícího bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty považuji za nešťastné. Ve druhém komentáři předestřu, proč je podle mě vhodné nechat pravidlo 1,5 metru tak, jak je.
 

Kolo, ministerská popelka

Cyklistická doprava je v naší legislativě řešena velmi kostrbatě. Pravidla se zpřesňují pomalu, dlouhodobě přetrvávají chyby a nelogičnosti. Nedostatky dopadající na bezpečnost cyklistické dopravy nebo komplikující realizaci efektivních a levných cykloopatření najdeme v zákoně č. 361/2000 Sb., ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., pravidla silničního provozu provádějící, i v dalších předpisech, jako jsou normy nebo technické podmínky.

Většina problémů je známá. Zhruba od roku 2010 existuje pracovní skupina, která má za úkol je řešit. Za „superministra“ Havlíčka o to nebyl zájem, částečně i vlivem pandemie covidu, zejména ale proto, že legislativní rámec cyklodopravy nikoho nezajímal.

To, jak je jízdní kolo v oblasti dopravy „nechtěné“ dítě, je nejzřetelněji vidět na aktualizaci národní koncepce cyklistické dopravy do roku 2030, která proběhla vloni. Namísto pevného zasazení podpory jízdy na kole napříč resorty dopravy, životního prostředí, zdravotnictví a školství, nová metodika fakticky „hodila“ veškerou podporu cyklodopravy na obce, ať si s kolem poradí v městských plánech mobility.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Automat

Nový ministr Kupka, sám aktivní cyklista, tak vzbuzoval naději, že se dlouhodobě zanedbávané problémy cyklistické dopravy začnou konečně řešit systémověji. Nové koště přece dobře mete.

Bohužel, otevřením pravidla 1,5 metru v době, kdy ještě neplatí ani jednu celou cyklistickou sezonu, uchopil ministr téma bezpečnosti cyklodopravy za ten nejméně šťastný konec.

Pravidlo funguje

Stávající nastavení povinného bočního odstupu odpovídá požadavkům na bezpečné předjíždění cyklisty, zaručuje dostatečnou rezervu pro jeho náhlé vybočení i případný pád. Díky nové možnosti přejíždět při předjíždění cyklistů plnou čáru se prostor pro předjíždění cyklistů rozšířil. Pravidlo je srozumitelné, jeho charakter je dán místní úpravou dopravního značení: ve zklidněných zónách stačí metr; a v cyklopruzích se neaplikuje, protože zde cyklisty a motorová vozidla pomáhá oddělit vyznačení pruhů (a z hlediska zákona nejde o předjíždění).

Pravidlo je kontrolovatelné. Nebezpečně těsná předjetí lze zcela očividným způsobem doložit záznamem z kamery cyklisty nebo i pouhým faktem, že k předjetí došlo v místě, kde bezpečného odstupu nelze dosáhnout.

Platí, že cyklistu lze legálně objet bez dodržení bočního odstupu, pokud zastaví u kraje vozovky. Na úzkých komunikacích je jen logické, že cyklista může být předjet teprve, až k tomu vytvoří podmínky. Cyklista se také může nechat předjet těsněji. Cílem pravidla je přece chránit cyklistu; pokud ten dá najevo, že těsnější předjetí strpí tím, že ukáže řidiči, aby jej předjel, není to žádný problém. Lidé si v provozu nezřídka vyhoví a dojde přitom k technickému porušení předpisů. Řidiči pravidelně pouštějí cyklisty na přejezdech, na kterých tito nemají přednost, a bere si snad někdo úkorně, že tím cyklista nedal přednost řidiči? Komu vadí, když chodec před přechodem ukáže, že počká, i když by mohl dávno vstoupit do vozovky, nebo když řidič pustí jiné vozidlo vjíždějící z vedlejší?

Potřebnost pravidla potvrzuje i to, že k pozitivní změně chování při předjíždění cyklistů, pozorované cyklistickou veřejností, došlo již v roce 2021, kdy se začalo o tématu veřejně debatovat a probíhal dlouhý proces jeho schválení. V sezóně 2022 nedochází k žádnému dopravnímu armageddonu, doprava kvůli nemožnosti předjet cyklisty nekolabuje.

Pokud jde o nehodovost, čísla jsou zatím neprokazatelná. Jednak není ani půlka sezóny a na silnicích zabitých cyklistů jsou naštěstí příliš malé počty pro statisticky relevantně podložené srovnání. A za druhé, případné srovnání s roky 2021 a 2020 ovlivní covidové lockdowny natolik, že takové výsledky budou zcela neprůkazné.

Spolehlivější výsledky může snad dát srovnání s rokem 2019. Bude-li ale kdokoliv operovat s dopady zákona na nehodovost, sledujte pečlivě, jakou použil metodiku, jaké příčiny nehod a druhy srážek do svých výpočtů zařadil a jaké ne. Každopádně, na nějaké smysluplné vyhodnocení je teď příliš brzy.

Lesáci jsou jen záminka

Nejhlasitějším stěžovatelem proti znění zákona jsou údajně správci lesů, kterým prý nové pravidlo znemožňuje používat plnohodnotně cesty na jejich vlastních pozemcích. Odhlédnu teď od prostého faktu, že na cestách šířky 3-4 metrů neměli co předjíždět cyklisty už před tím. Odhlédnu i od skutečnosti, že normovaná lesní cesta má mít každých 400 metrů výhybny předjetí dovolující.

V nedávné tiskové zprávě Lesů ČR, kde lesáci srdceryvně popisující děsivé napadení řidiče lesního trucku dvojicí cyklistů, kteří si na něj prý vyloženě „počkali,“ se autoři textu také obšírně věnují dobru, které pro veřejnost na své náklady ve svých lesích činí: cesty jsou veřejné, upravené, lesníci zřizují informační tabule a vůbec se snaží rekreaci v lesích všelijak zpříjemnit.

Veřejný přístup do lesů ovšem není žádným dobrodiním lesníků, ale logickým nastavením odpovídajícím funkci lesa. Na lesy už dávno nelze nahlížet jako na soukromé pozemky „vyrábějící“ dřevo. Rekreační a klimatická funkce lesních porostů je dnes společensky daleko potřebnější. A opomenout nelze ani dopravní funkci řady lesních cest tam, kde spojují vesnice mimo okresky nebezpečné pro cyklisty i chodce, jak ohledně nedávno rozhodl i Nejvyšší správní soud.

Ať je tedy právní nastavení jakékoliv, lesníci rozhodně nemají „morální výsadu“ na to vyžadovat po cyklistech, aby strpěli bezohledné předjíždění nákladními vozy na úzkých cestách – i kdyby je sami tisíckrát vlastnili, postavili a udržovali.

Z dalšího vývoje a návrhu znění úpravy nicméně vyplývá, že tento důvod je zjevně spíš zástupný. Ministerské oslabení pravidla má jiné kořeny a cílí na všechny silnice.

Ve jménu přirozené nadvlády auta

Na jednání, kterému jsem byl přítomen, citoval ministr údajné stížnosti od motoristů. Tomu se není co divit, že ti kteří považují cyklisty na silnici za obtížný hmyz, si budou stěžovat a zaobalí to do údajné nemožnosti cyklistu legálně předjet. Horší bylo, že ministr z toho vyvodil, že současný stav není převažujícími uživateli silnic – tedy motoristy – považován za přirozený.

Toto ministrovo sdělení je pro další uvažování o dopravě z hlediska slabších účastníků provozu i celkové bezpečnosti jednoznačně zdrcující. A vyděsilo mne více než samotná snaha zasáhnout do jednoho konkrétního pravidla.

Pravidla a infrastruktura samozřejmě mají být nastavena tak, aby se v jejich rámci lidé chovali přirozeně a pokud možno je automaticky dodržovali, je to jedna ze zásad udržitelné bezpečnosti a koneckonců na to žehráme u řady problémů pro pěší a cyklisty. Znamená-li ale „přirozenost“ zhoršení bezpečnosti či dokonce použitelnosti dopravního systému pro slabší a méně chráněné účastníky provozu, potom je odvolávání se na ni zcela nevhodné. Silniční doprava v Česku trpí dominancí automobilů skoro všude, kde se pohybují chodci a cyklisté. Tak naprosto není vhodné tento nežádoucí stav ještě více posilovat.

Jak otevřít pandořinu skříňku

Na červnovém jednání, kde jsem byl jako zástupce některých cyklistických spolků, jsme měli za cíl požádat ministra, aby téma 1,5 metru nejprve řešila existující pracovní skupina na cyklistickou legislativu. Ministr sice slíbil ještě jedno interní projednání, pro které od nás žádal argumenty, současně ale sdělil, že návrh změny posílá do meziresortu. Dalo se tedy už jen čekat, kdy ministr změkčení pravidla 1,5 metru otevře veřejně, a vypustí tím z láhve džiny jeho relativizace.

Ministerstvo uvažuje, že boční odstup by nemusel být vůbec vyžadován, pokud předjíždějící vozidlo pojede méně než 30 km/h. Je to pravidlo velmi pohodlné: porušení bezpečného odstupu by už nebylo možné vyvodit z místních podmínek (šířky vozovky, povolené rychlosti a absence cyklopruhu), možnost prokázat přestupek by se tak drasticky zhoršila.

Uznávám, že je pro cyklistu zpravidla méně ohrožující, když jej auto předjíždí menší rychlostí. Při sražení nákladními či terénními vozidly ale mají nehody zpravidla těžké následky, i když jelo vozidlo pomalu, dostane-li se cyklista pod kola vozu.

Zrušení bočního odstupu pro pomalé předjíždění tak bude znamenat větší ohrožení cyklistů a bianco šek pro jejich bezohledné tlačení na okraje úzkých silniček a cest.

O tom, jak nešťastné je relativizovat bezpečnost cyklistů, svědčí aktuální mediální výstupy. BESIP a po něm i sám ministr opět bagatelizují nebezpečné předjíždění jako příčinu nehody, uvádějící, že malý boční odstup je vzácnou příčinou. Opomíjejí přitom, že prakticky každý řidič, který cyklistu srazil, raději řekne, že se nevěnoval řízení, než že cyklistu úmyslně předjížděl v místě, kde věděl, že to dělat nemá. Pravidlo 1,5 metru je tu proto, aby řidiči předjížděli cyklisty s rozmyslem; a špatné předjíždění stojí za většinou sražení cyklisty mimo křižovatky, to účelové citace policejních statistik nevyvrátí. Pravidlo 1,5 metru je třeba lépe kontrolovat a vymáhat, ne učinit jej prakticky dobrovolným.

A Pandořina skříňka už je úspěšně otevřená. V médiích se už objevují hlasy těch, kdo by cyklisty nejraději z veřejných komunikací zavřeli do ghetta kličkujících cyklochodníků: chtějí přikázat cyklistům denní svícení nebo je vykázat ze silnic první třídy bez ohledu na to, zda podél nich vede použitelná cyklostezka nebo ne. Toužil-li ministr rozjet další kolo kulturní války proti cyklistům, úspěšně se mu to povedlo.

Skutečné problémy jsou jinde

Jak jsem přitom vyložil výše, není pro změnu důvod. Ministerstvo, BESIP i cyklistické spolky by měli – a to daleko spíš než válčit o fungující zásadu – řešit změny dopravní legislativy k lepšímu.

Cyklisté potřebují pro svou bezpečnost legálně jezdit dál od obruby, mít z praktických důvodů možnost jízdy dvou vedle sebe tam, kde to nezhoršuje plynulost. Nevztahuje se na ně v některých případech přednost před odbočujícími vozidly, nejde efektivně postihovat parkování v cyklopruzích a na cyklostezkách, malé děti nemají povoleno jezdit po chodníku, nelze zřizovat úsporné a bezpečné semafory pro nepřímé levé odbočení, vyhláška přikazuje věci nad rámec zákona, při stavbě silnic a dálnic jsou likvidována existující bezmotorová propojení, a další a další věci.

To jsou skutečné problémy, které používání jízdního kola na českých ulicích má.


reklama

 
foto - Filler Vratislav
Vratislav Filler
Autor se zaměřuje analyticky na cyklistickou infrastrukturu, především v Praze. Je členem pražské cyklokomise, poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Působí jako dopravní expert ve spolku AutoMat. Vědecký pracovník zaměřený na přesné aplikace globálních navigačních systémů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (57)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

25.8.2022 06:50
Cyklisti potřebují především úctu sami k sobě, aby se nestávali sebevrahy - jsou regiony v ČR, které jsou známy jako cyklistické a desítky let tam nijak zvláštní problémy s cyklisty a auty nebyly - byl mezi nimi vzájemný respekt i ohleduplnost.
Lesní a účelové cesty nebrat/neoznačovat jako cyklostezky, na kterých mají cyklisté přednost - tam musí mít přednost především uživatelé, pro která jsou zřízena !
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 08:11 Reaguje na smějící se bestie
to je jak u blbej na dvorečku furt dokola, tohleto zacyklování se na absurdní problematice lesních cest - a Vás, pane SsB to není důstojno. lesní cesty jsou z hlediska pravidel provozu úplně obyčejné pozemní komunikace (byť se zákazem vjezdu motorových vozidel s výjimkami) a vymýšlet nějaká speciální pravidla je cesta do pekla - úplně stejně, jako je nevymýšlíme v areálech firem nebo na parkovištích supermarketů.

úplně jednoduše; tradičně: "co sám nemáš rád nečiň jiným", neboli nikdo nemá právo ohrožovat jiného nebezpečným předjížděním, a každý má povinnost předjetí bez zbytečného odkladu umožnit.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 09:39 Reaguje na Lukas B.
Jaká speciální pravidla? Co třeba "Vjezd povolen pouze vlastníkům příslušných lesních pozemků resp. s jejich povolením" ?
A ostatní tam mohou jít na procházku.

Řešení jednoduché, jasné, přehledné, bezpečné ...
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 10:16 Reaguje na Viktor Šedivý
naštěstí tady máme nějakou historii právní úpravy táhnoucí se již z tereziánských dob. jakkoli má pozemek svého majitele, tak si majitel nemůže svévolně a libovolně umisťovat zákazy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 10:48 Reaguje na Lukas B.
Ale vždyť píšu, že všichni by tam mohli jít na procházku. Pouze vozidla by měla omezení, obdobně jako dnes.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 11:16 Reaguje na Viktor Šedivý
1***
Odpovědět
ZK

Zan K.

25.8.2022 11:02 Reaguje na smějící se bestie
Já osobně nejsem proti. Ovšem také jsem pro osazování značek Zákazu vjezdu cyklistů na místech, kde je možno užívat cyklostezku a také tam, kde by ono pravidlo vytvářelo kolony vozidel. To snad každej chápe....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 11:17 Reaguje na Zan K.
Nikdo nebude proti, když se tam cyklisti nebudou chovat tak, jako by jim to tam patřilo, že !
Odpovědět
ZK

Zan K.

2.9.2022 12:03 Reaguje na smějící se bestie
Pokud budou ony značky a bude to policie kontrolovat (snad i s oním měřením rychlosti), tak se pořádek zavede.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 08:54
Nechápu tu argumentaci "náhlým vybočením" cyklisty. To je snad úplně jasné - před jakoukoli změnou směru jízdy je řidič povinen se přesvědčit, že změnit směr může a dát včas znamení o změně směru jízdy.

Je mi jasné, že pro některé cyklisty to může být třeba při jízdě do stoupání problém, pak to ale znamená, že za daných okolností nejsou způsobilí (např. kvůli fyzickým schopnostem) bezpečně pokračovat v jízdě.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 09:17 Reaguje na Viktor Šedivý
pokusím se Vám to vysvětlit: ten samý řidič, který se bojí ve zúžení dálnice (levý pruh značka šířka max 2,2) předjet kamion, protože by se mohl "zavlnit" (vlivem větru, výmolu, vůle řízení apod.), nemá problém (s daleko menším odstupem) předjet cyklistu na krajnici, který je vystaven témuž větru, bordelu na krajnici, výmolům etc. v prvním případě řidič vidí odvalující se obrovská kola plně naloženého kamionu (až 48 tun) třicet centimetrů od svého pravého zrcátka a je ne-li snad vyděšen, tak rozhodně naplněn respektem, v druhém případě titěrné lehoučké trubky a na nich nechráněný člověk tolik respektu nevzbuzuje.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 09:35 Reaguje na Lukas B.
Nemelte o dojmech.

Jde mi o povinnosti ze zákona a pokládám za nesmyslné argumentovat tím, že je nutné cyklisty objíždět velkým obloukem, protože oni na spoustu ustanovení zákona 361/2000 prostě kašlou, nedávají znamení o změně směru jízdy, nepřizpůsobí rychlost stavu komunikace a vlastnostem vozidla.

(Prostě - na kole jedu ve stoupání pouze do té doby, dokud jsem schopen udržet přímý směr. Pak sesedám dřív, než začnu kličkovat. Pokud hrozí na pravém okraji vozovky díry, jedu takovou rychlostí, abych zvládl objíždění podle pravidel.

Moje zdraví - já se starám a nedožaduji se toho, aby ostatním přibývaly povinnosti kvůli mým fyzickým / smyslovým / technickým limitům.)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 11:19 Reaguje na Viktor Šedivý
1**
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

26.8.2022 22:00 Reaguje na Viktor Šedivý
1***
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

26.8.2022 21:59 Reaguje na Lukas B.
Blábol.
Když řidič předjíždí kamion, má z něho respekt, to ano. Ale když míjí cyklistu, má VĚTŠÍ strach, přestože jsou to jen ty trubičky. Protože ten kamion mu nanejvýš orve bok auta, zatímco když se něco po.... při předjíždění cyklisty, znamená to pro řidiče s velkou pravděpodobností kriminál.

Vidím to tak, že průměrný řidič chová k cyklistům obecně větší respekt, než průměrný cyklista sám k sobě.
Odpovědět
Je

Jenda

26.8.2022 07:53 Reaguje na Viktor Šedivý
Ta argumentace náhlým vybočením je na vodě i kvůli tomu, že v případě, kdy je na vozovce vyznačen vyhrazený či ochranný pruh pro cyklisty, najednou cyklistu "chrání" jen šířka bílé čáry (kolik to je? 20 cm?) a stejně je to v pořádku.
Sluší se podotknout, že v případě vyhrazeného jízdního pruhu platí povinnost pustit řidiče (i cyklista je řidič) do přilehlého pruhu, pokud do něj přejíždí. Jenže i ten přejíždějící řidič má určité povinnosti a při jejich nesplnění (např. právě náhlým vybočením) zavinění půjde podle podle mého (laického) názoru za ním. (Pozor! Pokud se nemýlím, tak u ochranného pruhu výše zmíněná povinnost pustit řidiče z tohoto pruhu do přilehlého neplatí.)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.8.2022 09:17
Souhlasím s pravidlem 1,5 metru - ale na obou stranách. Tedy když cyklista objíždí třeba stojící auto, měl by taky dodržet 1,5 metru. Někdo může otevřít dveře, nehledě na to, že když stojím před křižovatkou na červenou, každou chvíli se mezi auta cpou cyklisti že málem urvou zpětná zrcátka. Nebo odbočuju doprava, mám vyhozený blinkr, vedle mě vpravo se napasuje cyklista, který jede rovně. Nehledě na to, že musím dodržet 1,5 metru i v případech, kdy jedou dva cyklisti vedle sebe a kafrají a je jim jedno, že zabírají půlku silnice. Občas se chovají jako prasata.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 10:05 Reaguje na Ladislav Metelka
to Vás, pane, opravdu není důstojno - uplatňování principu kolektivní viny z hlediska čistě náhodného znaku (aktuálního použití bicyklu) je směšné. nebo snad chcete, abych svůj dojem z Vašeho postoje k této banalitě extrapoloval na Vaše postoje profesní?
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 10:44 Reaguje na Lukas B.
Nikoli kolektivní vina ale rozumné rozdělení povinností s cílem dosáhnout bezpečného stavu.
Pokud je každé míjení/předjíždění cyklisty rizikem, nemá smysl připouštět, aby u každé křižovatky mohli cyklisté zprava auta předjet načež jsou předjížděni.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

25.8.2022 11:38 Reaguje na Lukas B.
Ne, to jsou jen moje zkušenosti a ne ojedinělé. Jsem pro vzájemný respekt, ale ten musí být na obou stranách, ne že si někdo bude vynucovat další a další práva a další a další ústupky druhé strany.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 12:40 Reaguje na Ladislav Metelka
v tom nejsme ve při. vzájemný respekt na obou stranách je základ.
asi stejně jako Vy mám špatné zkušenosti s blbouny z obou stran barikády. a samozřejmě si pamatuji na idioty mnohem víc, než na tu mnohem početnější masu, která je bez problémů.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 11:19 Reaguje na Ladislav Metelka
1***
Odpovědět
RH

Robin Hudeček

25.8.2022 10:50
Nevidím žádný důvod, proč by se pravidlo 1,5 m nemohlo revidovat (právě třeba na určitou rychlost, nebo typ komunikace). Argumentace typu, že lesní cesta má být podle normy vybavena výhybnami je zavádějící, protože 95 % (nejenom) lesních cest bylo postaveno před aktualizací normy (o výhybny), případně v režimu kdy to bylo prostě ignorováno a ve výsledku lesní cesty výhybny ve většině případů nemají. A jistě i ostatní účelové cesty sloužící, jak už název vypovídá, nějakému konkrétnímu účelu. Velmi často na těchto cestách byly zřízeny cyklostezky, aniž by tuto skutečnost někdo komunikoval například s vlastníkem cesty, čímž je odsoudil do prosté role pozorovatele, který ale nese újmu (poničení, provoz). Navíc mám pocit, že veškerá tato snaha o emancipaci cyklistů je jen začátkem, např. poznámka o vhodnosti tolerance dvou cyklistů jedoucích vedle sebe. Myslím, že někdy by věc vyřešila spíše vzájemná tolerance než uměle naroubované pravidlo. Jsem řidič i cyklista.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 11:21 Reaguje na Robin Hudeček
o tom to je
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 15:07
Zdenek Treybal, kniha Umění jezdit (1956):
"Největším nebezpečím pro dopravu na silnici jsou cyklisté. Jsou na rozhraní mezi vozidly a chodci. Neberou si bohužel příklad z dobrých vlastností obou těchto kategorií, ale soustřeďují často jen ty nejhorší. Nejsou vůbec školeni a jen málo z nich něco ví o dopravních předpisech vůbec, kromě snad toho, že se jezdí vpravo. Ale ani toto pravidlo někteří nedodržují v domnění, že platí jen pro rychlá vozidla. Jsou většinou velmi družní, proto jezdí vedle sebe a jen velmi váhavě přerušují zábavu při objevení rychlého vozidla, které se snaží o předjetí. Jsou sice pomalí, ale velmi pohybliví. Protože jsou zřejmě povahy vrtkavé, nemůžeme nikdy usoudit, co učiní v příštím okamžiku. Při odbočení dávají znamení jen zřídka - zřejmě se spoléhají, že než někdo přijede, budou už pryč. V noci se zvlášť důrazně starají, aby nás nepřemohla ospalost. Spoléhají se zřejmě na to, že člověk s vadným zrakem nemůže dostat řidičský průkaz a proto jezdí většinou neosvětleni. Ani odrazová skla na zadním blatníku je příliš nezajímají, protože motorová vozidla mají mít podle předpisu dobrá světla a u motorových vozidel se přece výbava častěji kontroluje a pokutuje. Při míjení protijedoucího vozidla v noci, kdy oslněni musíme sjet až na okraj silnice, prožíváme nejhorší okamžiky zoufalé nejistoty - je tam cyklista nebo není? Každý nový motorista by si měl vštípit nesmazatelně do svého podvědomí heslo: Pozor na cyklisty! A každý cyklista by si měl uvědomit, že i on bude možná jednou motoristou."
Odpovědět
ss

smějící se bestie

25.8.2022 15:31 Reaguje na Jenda
Jo, to by měli učit v autoškolách.
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 17:01 Reaguje na smějící se bestie
I s vědomím toho, že jde o knihu víc jak 60 let starou a tedy některé dílčí poučky už zastaraly (v kapitole o brzdění není-zcela logicky-zmínka o ABS), bych si dovolil ji doporučit, protože větší část toho, co se v ní píše má svou platnost i dnes.
Odpovědět
ZK

Zan K.

2.9.2022 12:11 Reaguje na Jenda
Vždyť o tom tu píšu stále. Viditelnost cyklistů v souvislostech s povolenou rychlostí a s moderními světly nových automobilů a možnostmi oslňování jak řidičů tak i cyklistů a chodců. Chtělo by to komplexní studii a rozbor odborníků (třeba i formou ročník. praví na VŠ). Bohužel, kašle se na to a neděje se nic.
Odpovědět
Mi

Milan

25.8.2022 16:44
Dobrý den,
sám občas jezdím rekreačně na kole a snažím se v maximální možné míře jezdit mimo silnici. Občas to samozřejmě nejde, ale kupodivu velmi často ano.
Zároveň jsem občas za volantem osobního vozidla a už dávno před úpravou zákona jsem předjížděl cyklisty jen v místech, kde to bylo bezpečné (viděl jsem dostatečně do protisměru, takže ne před zatáčkou apod.), s dostatečným bočním odstupem, používal jsem při objíždění cyklistů znamení o změně směru jízdy.
A tak by mě zajímalo, proč cyklisté nedodržují zákon o silničním provozu číslo 361/2000 Sb.? Konkrétně § 57 Jízda na jízdním kole, odst. 1, který říká "Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích." Chápu, proč se do zákona dostala věta o výjimce v případě ohrožení bezpečnosti, protože v některých místech se jedná o sdílenou stezku s chodci, maminky s kočárky apod. Ale v mnoha jiných místech je cyklostezka pouze pro cyklisty, např. mezi dvěma obcemi (jako v našem případě), po stezce jezdí jen pár cyklistů denně. A přesto se najdou tací, kteří jedou po relativně úzké silnici, kdy cykolostezka je hned vedle, na silnici je velký provoz autobusů, nákladní dopravy apod.
Druhý prohřešek (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
A argumentují tím, že jsou útvar cyklistů. Ne, nic takového zákon opravdu nezná, jen útvar chodců. Stejně tak peloton je výraz ze závodů, ne ze zákona o silničním provozu. Viz definice na české Wikipedii "Peloton (z francouzštiny: klubko, klubíčko) je skupina cyklistů při závodu v silniční cyklistice, která jede v uzavřeném útvaru." Jedinou výjimkou, kterou plně chápu, když jede rodič vedle dítěte, které tak chrání. To je naprosto v pořádku. Ale skupina cyklistů, která vypadá že zrovna přijela z Tour-de-France jedoucí ve skupině dvou až tří vedle sebe, ta opravdu na silnici nemá co dělat.
Třetí perlička, kterou vídám v poslední době velmi často, je zcela chybějící osvětlení ve večerních hodinách, za šera, nebo dokonce úplné tmy. Takový cyklista je dost nepříjemným překvapením, obzvlášť když si neobtěžuje ani s nějakými reflexními prvky na oblečení, kole, batohu apod.
Takže prosím tímto cyklisty: využívejte prosím cyklostezky, obzvláště tam kde vedou vedle silnic mezi obcemi, kdy je silnice úzká sotva pro vyhnutí dvou autobusů. A opravdu, na silnici smíte jezdit jen a pouze za sebou. A nezapomínejte na pravidlo: vidět a být viděn.

P.S.
O třešničce na dortu v podobě absolutní ignorace dopravních značení - červeného světla "Stůj" na semaforu, značek STOP nebo vedlejší silnice, o tom snad ani nemluvím. A bohužel čím více "profesionálněji" se snaží cyklista vypadat (kvalitní silniční kolo, výbava, oblečení připomínající profesionální cyklisty), tím větší je šance, že se tak na silnici zachová.
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 16:57 Reaguje na Milan
Přidal bych další věc, která mně osobně vadí snad nejvíce, a tou je jízda cyklistů (koloběžkářů, elektrokoloběžkářů) po přechodu pro chodce.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.8.2022 18:15 Reaguje na Jenda
ci boha, to je jak tvrdý jádro z D-fense před patnácti lety. to vám všem nějaký cyklista kdysi přebral první lásku a teď zprznil nezletilou dceru?
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 19:13 Reaguje na Lukas B.
Jednu věc jste trefil. Chodíval jsem na D-FENSe. V ostatním jste vedle jak ta jedle.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 20:58 Reaguje na Milan
Stezky pro cyklisty jsou ve většině ve skutečnosti stezky pro pěší a cyklisty, povinnost jejich používání proto není dána zákonem 361/2000 Sb ale poněkud méně určitě vyhláškou MD 294/2015
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 21:26 Reaguje na Viktor Šedivý
Ono s tím zákonem a vyhláškou je to podle mne poněkud ošemetné, zvláště, když je teď v zákoně ona "gumová" výjimka.
Odpovědět
ZK

Zan K.

30.8.2022 13:29 Reaguje na Viktor Šedivý
Pro normální lidi to není problém. Kdo jede 4x rychleji než chodec není nijak problematický, když případně navíc dokáže používat zvonek. Problémy dělají dnešní suveréni, coé stezku mají za závodní trať.
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 20:01
Kdy se na cyklisty nevztahuje přednost před odbočujícími vozidly, jak píše pan Filler v závěru článku?
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.8.2022 21:13
Zkuste najít v textu něco, co se bud týkat povinností cyklistů. Nic moc, viďte? Povinnosti mají ti druzí.

A že by se našlo dost věcí, které by zachránily mnohem víc životů, než nějaký půldruhametrový odstup.

Třeba si uvědomit, že cyklista je také řidič, takže dokud nebude všem jasné, že kolo a hospoda nejdou dohromady, měli by opilí cyklisté končit s pokutou v řádu desítek tisíc a zákazem činnosti nebo že na telefonování je zapotřebí zastavit, protože za jízdy telefon do ruky nepatří.

Nebo uznat, že i jízdní kolo je vozidlo a provozování kola bez aspoň té nejzákladnější výbavy pro pasivní bezpečnost - zejména účinných brzd a spolehlivého osvětlení - je vážným deliktem.
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 22:04 Reaguje na Viktor Šedivý
Jízdní kolo je z hlediska zákona vozidlo. Vozidlo nemotorové.
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.8.2022 13:46 Reaguje na Jenda
Však jo.
Akorát se najdou tací, pro které je to "plnohodnotné vozidlo" jen do té doby, dokud vymáhají práva, jak dojde na povinnosti, tak je to snad jen oděvní doplněk.
Odpovědět
Je

Jenda

26.8.2022 14:03 Reaguje na Viktor Šedivý
Oděvním doplňkem jste mě pobavil. Díky!
Odpovědět
Je

Jenda

25.8.2022 21:30
"Cyklisté nepotřebují jen 1,5 metru."
Potřebují se také ve značné míře dovzdělat v pravidlech silničního provozu.
Odpovědět
ig

26.8.2022 18:24
Potřebují, nepotřebují, vždyť je to úplně jedno. Tohle je ideologický boj, cyklistika je jen záminka. Před sedmdesáti lety by tihle lidé úplně stejně urputně bojovali proti kulakům, teď holt se jim namanula auta.

Fakticky je to tak, že jezdím na kole často a rád (a autem také) a nikdy mi žádná speciální nepomohla ani neuškodila v ani jedné z rolí. Všechno jsou to jen vymyšlenosti, aby se autor cítil zajímavý a důležitý a aby nasíral své ideologické oponenty :-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

26.8.2022 21:48
Je doba, kdy jsou všichni posedlí hyperkorektností a zběsilou snahou odstranit jakýkoliv náznak diskriminace čehokoliv a kohokoliv.
Takže mne překvapuje:
Když je takový rozruch kolem způsobu předjíždění cyklisty, jak to. že nikdo neřve, že musíme s odstupem 1,5 m předjíždět motocykly? Motocyklista není o nic méně zranitelný. než cyklista.
O chodcích ani nemluvím.
Co takhle zavést zákon, že auto musí dodržet odstup nejméně 1,5 m, když míjí chodce? Když už se blbne, tak proč ne rovnou na kvadrát?
Odpovědět

Viktor Šedivý

26.8.2022 23:21 Reaguje na Karel Ploranský
Hm a neměla by všechna vozidla ... dejme tomu nad 3,5 tuny dodržovat za všech okolností odstup aspoň 1,478 m od všech ostatních účastníků provozu?
Odpovědět
ZK

Zan K.

24.9.2022 11:45 Reaguje na Viktor Šedivý
Jo. Jenže to by na spoustě cest nemohla ona vozidla vůbec jezdit, nebo se jen ploužit za cyklistou.Tohle řeší jen cyklostezky a ony značky zákazu vjezdu cyklistů..
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

28.8.2022 08:05
No, a není tím pravým důvodem za vaším "spravedlivým bojem" vaše neskonalá touha exhibovat?
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 23:02 Reaguje na Vladimír Hošek
Spíš touha škodit, ne?
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

28.8.2022 08:28
Tak si kladu otázku, kde se bere ta posedlost bránit cyklisty. No, a není tím pravým důvodem za vaším "spravedlivým bojem za cyklisty" vaše neskonalá touha exhibovat?
Odpovědět
Je

Jenda

28.8.2022 18:39 Reaguje na Vladimír Hošek
Před kým je potřeba bránit (nebo spíš chránit) cyklisty?
Odpovědět
me

meluzína

29.8.2022 11:53
Vždycky mi přišlo jako normální slušnost, že cyklistu objedu obloukem a ne těsně u kola, neostřikuji je, počkám když nejde bezpečně předjet... Já mám zákon o svátcích a zákon o cyklistech jako vzorový případ jak fungují naši zákonodárci. Od doby kdy si z míst kam slunce nesvítí vytáhli zákon o svátkách nikdy nevím kdy bude o svátku otevřeno nebo zavřeno. Od chvíle kdy si ze stejného místa vytáhli zákon na předjíždění cyklistů nevím jestli předjíždím správně... a přibylo borců kteří dělají zle najust jako protest proti nesmyslu. A tyhle dva zákony každý zná a jsou jednoduché. Jak potom můžou fungovat složitější zákony, když nedávají smysl ani tyhle dva nejjednodušší...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2022 14:52 Reaguje na meluzína
+1
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.8.2022 15:00
"Pokud jde o nehodovost, čísla jsou zatím neprokazatelná. Jednak není ani půlka sezóny a na silnicích zabitých cyklistů jsou naštěstí příliš malé počty pro statisticky relevantně podložené srovnání. A za druhé, případné srovnání s roky 2021 a 2020 ovlivní covidové lockdowny natolik, že takové výsledky budou zcela neprůkazné."

Filler zase lže jak když tiskne. Pokud jsou dnešní malé počtu nedostatečné pro kvantifikaci rozdílu po zavedení této pakárny a před ní, tak to nutně znamená, že i dříve byly ty počty malé. Navíc tahat do toho covid ... to ať jde taky někam. Ono se v průměru za celé ty roky zase o tak méně autem nejezdilo a jízd na kole přibylo ... taky se tím Filler & spol. všude chlubili.

Jen mu to prostě nevychází jak by si představoval, a tak dělá vlny.

Prostě klasika.
Odpovědět
JM

Joska Malý

29.8.2022 22:04
Dovolil bych si ošklivý komentář:
Jsem letitým občanem Prahy 1, chodím pěšky, jezdím MHD, jezdím autem a také jezdím na kole - to převážně sportovně-rekreačně, resp. většinu svého věku jsem tak činil od 15 let, tj. nějakých 20 let. Převážně rekračně, ale pokud se chcete dostat do přírody, v závilosti na směru to dá na okraj Prahy bratru víc jak 5 km vzdušnou drahou minimálně, na jih jistě 15. Občas jsem kolo používal i jako dopravní prostředek, ale prakticky je toto využití zanedbatelné, pokud to nemáte jako životní program. (na žádost, rád rozvedu) Nikde a nikdá jsem se necítil býti ohrožen jako nejslabší účastník provozu. Normálně jsem jezdil po silnici, jak se sluší a patří, ano, občas jsem prasil (porušoval pravidla silničního provozu), nyní méně, ale vždy s vědomím, že já to odnesu zdravím či životem, oni jen škrábanci na laku, takže sice jsem občas porušoval pravidla silničního provozu, což ostatně občas činí skoro každý motorista, ale vždy jsem měl na paměti neomezit a neohrozit a hlavně se chovat predikovatelně, protože já bych byl ten, kdo by utrpěl, pravděpodobně i fatálně.
Jsem znechucen jako občan, chodec, motorista, cyklista i uživatel MHD nad současnými opatřeními pro "zklidnění dopravy" a "zlepšení propustnosti pro cyklisty". Je to ostuda Prahy. Primátor i náměstek pro dopravu jsou hoši z malých měst, náměstek si plete trasy metra, situaci evidentně nerozumí, ale jsou plni ideologie. Primátor je mimo. A ve speciální komisy pro cyklodopravu sedí Filler, kterýž to je levicový ideolog a aktivista, rozhodně ne nezávislý odborník, jeho profesní CV je veřejně nedohledatelné a léta nás zásobuje tvrzenímy o tom, jak je Praha nebezpečná atp. pro cyklisty, ale ve svých tvrzeních manipuluje a dovolím si říci i přímo lže. Viz. sdělení o nehodovosti, webu Prahou na kole, kde jsou fiktivní nebezpečná místá, která nekolerují s nehodovostí, statistky o nehodovosti cyklistů, kde figurují samonehody, alkohol a absence helmy. Zároveň vidím chování novodobých "cyklistů", kdy často nezpůsobilý lidé - sotva to ovládají, jezdí na technicky nevhodných bicyklech, vztaženo k Pražské kopcovitosti a kvalitě vozovky. Též často jezdí po chodníků, což je dle mě naprosto nepřípustné.
Různá plastová "dočasná" opatření hyzdí hystorické centrum Prahy.
Stydím se, když jedu po bývalé dvouproudovce, kde jsme se vždycky dříve všichni vešli, v pseudocyklopruhu, který nic neřeší. Stydím se, když jedu po silnici a někdo se mě bojí předjet, protože 1,5m, tam kde mě dřív lidé předjížděli naprosto normálně a opravdu jsem se o život nebál.
A jsem zoufalý z toho, že tyto neomarxistické absurdity nikdo nepojmenovává, neřeší, nebera za téma, byť v Praze za posledních pár let minimálně památkáři by měli zbystřit.
Jádrem problému totiž není skutečná problematičnost cyklodopravy v Praze, která není limitována automobilismem, nýbrž topografii, technickými a společenskými limity cyklistiky a především počasím v rámci roku a výhodností jiných způsobů dopravy. To co V.F. představuje je nepřiznaná a tedy i nereflektovaná a dogmatická nenávist vůči motoristům, která pramení z bůhvíčeho. Je naprosto legitimní si veřejně klást otázky, jak moc a jakou chceme automobilovou dopravu v Praze. Ale je naprosto nelegitimní jí pod záminkami dobra (pro minoritu) regulovat nedemokratickými prostředky, jak V.F. činí.
Jak mohu ovlivnit, jako volič, existenci speciální komise pro cyklodopravu a V.F. účast tamtéž? Nevím, ale ani jedno si nepřeji. Neb to škodí většině občanů Prahy.
Odpovědět
JM

Joska Malý

29.8.2022 22:19 Reaguje na Joska Malý
Za hrubky, např. "hystorické" se omlouvám, sám se divím tomu, jak se to tam dostalo.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.8.2022 22:59 Reaguje na Joska Malý
Ale vždyť nositele těchto absurdit lidé volí, proč by se tedy měli ve svých plánech mírnit.

Zrovnatak jako pětikolka měla v programu drahé energie a pokles životní úrovně - takže dnes jen plní program a lidé se bůhvíproč diví, že dostávají, co chtěli.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

30.8.2022 11:35 Reaguje na Joska Malý
" ... jeho profesní CV je veřejně nedohledatelné ..."

Co byste na tomhle chtěl dohledávat ... celoživotní profesionální dotační příživník, ehm, tedy vlastně aktivista.
Odpovědět
Jaroslav Novák

Jaroslav Novák

30.8.2022 06:53
Tak jen za olomoucké okolí.
Cyklisti z minimálně 90% jen bezohlední a sebestřední machři. Jen příklad: U nás se opravuje most, středem je vytvořen koridor pro pěší. Na obou koncích je modrá kruhová značka s nápisem" cyklisto sesedni z kola" že ji všichni na kole ignorují, to mi nevadí. Každej sám za sebe. Ale když procházíme s manželkou a tříletou dcerou a nějaky hovado za náma řve: hlídej si toho parchanta nebo ho srazím. Tak ať se nediví že zůstal ležet na zemi. Já se tak lekl že jsem srazi já jeho. Chudinka, ani jsem nepotřeboval auto. A po této zkušenosti se nezlobte. NENÁVIDÍM CYKLISTY zvlášť přiožraly sprosty arogantni a sobecky.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist