https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-je-to-s-pionyrskym-charakterem-jedle-belokore
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak je to s „pionýrským charakterem“ jedle bělokoré?

9.11.2023 06:36 | PRAHA (Ekolist.cz)
Odrostlá jedlička v borůvčí.
Odrostlá jedlička v borůvčí.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Jedle bělokorá byla v minulosti významnou dřevinou našich lesů. Avšak vlivem řady faktorů její zastoupení postupně klesalo až na současných 1,2 %. V dospělých porostech se jedle uchovala především tam, kde byly méně příznivé podmínky pro zavádění smrku, případně tam, kde výsadba smrku byla limitována vlastnickými poměry, například v družstevních či selských lesích.
 
Na přelomu 20. a 21. století se začíná objevovat tzv. novodobé hynutí smrku, které započalo v nižších a středních polohách severovýchodní Moravy a Slezska. Postiženy byly jak kulturní nesmíšené smrčiny, tak porosty, kde smrk rostl ve směsi s jinými dřevinami.

Zatímco kulturní smrčiny, především ty v majetku státu, byly po jejich odumření rychle obnovovány cílovými dřevinami, tak soukromé lesy, z jejichž struktury vypadl smrk, byly i vlivem probíhajících restitucí často na okraji zájmu nových majitelů, ale i státní správy lesů.

Extenzivně nebo nevhodně provedená obnova zde vedla často k tvorbě tzv. sukcesních porostů s převahou druhů pionýrských. Na okrajích holin nebo uvnitř vznikajících ředin přežívaly s různou vitalitou stromy ostatních druhů dřevin (jedle, borovice, buk). Dnes zde nacházíme často i třicetileté porosty s převahou pionýrských dřevin v jejich horní etáži.

V lesnické praxi se schopnosti pionýrských dřevin osidlovat volné plochy a tvořit nové porosty využívá pro tvorbu tzv. přípravných porostů. Pionýrské dřeviny lze však kultivovat také jako porosty dřevin cílových. Dlouhodobé výzkumné poznatky potvrzují příznivý vliv pionýrských dřevin na kultivaci (růst) dřevin cílových, avšak za dodržení určitých pěstebních postupů.

Přes řadu poznatků, jak optimálně kultivovat porosty pionýrských dřevin, existuje stále mnoho nejasností v tom, jak využívat přírodní procesy pro tvorbu lesa po disturbancích (kalamitách).

Na toto téma se zaměřili vědci z Mendelovy univerzity v Brně, fakulty lesnické a dřevařské. První výsledky svého výzkumu publikovali v článku Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2023.

Cílem jejich práce bylo na základě terénních šetření ve vybraných post-kalamitních porostech v Nízkém Jeseníku naznačit přírodě bližší postupy kultivace jedle v kalamitních oblastech. Dále zde analyzovali strukturu horní etáže vybraných porostů pionýrských dřevin; popsali struktury přirozené obnovy jedle; popsali stav následné obnovy ostatních dřevin; zjistili rozsah poškození obnovy zvěří.

K výzkumu si vědci vybrali v Nízkém Jeseníku dva porosty nazvané podle historických pramenů jako Padělky a Mokřinky. Při výběru zájmových porostů zohlednili jejich strukturu – převaha osiky v horní etáži, věk kolem 30 let a výskyt dospělých jedinců jedle v bezprostředním okolí těchto porostů. Osika byla v obou porostech dřevinou hlavní, když její zastoupení činilo 56 % (Padělky), resp. 74 % (Mokřinky).

V obou porostech v přirozené obnově dominovala jedle – 73 % (Mokřinky), resp. 65 % (Padělky). Obnova jedle byla na obou plochách zastoupena v širokém rozpětí věku od stáří jednoho roku do více než deseti let. Poškození jedle zvěří bylo značné na obou plochách – 14 % (Padělky), resp. 18 % (Mokřinky).

Podle vědců bude další odrůstání jedle záviset perspektivně mimo jiné na kompetici s ostatními druhy, tedy především s bukem na ploše Mokřinky a habrem na ploše Padělky.

Oba porosty a jejich struktura jsou výsledkem jednak chřadnutí a rozpadu převážně nepůvodních smrkových porostů, jednak restitucí a navracení soukromého majetku. Obě tyto události probíhaly souběžně v raných 90. letech 20. století.

U obou porostů nebyla po kalamitě provedena řádná obnova a vzniklé holiny byly ponechány bez dalších úmyslných zásahů. Výsledná struktura porostů tak ukazuje na potenciál sukcese k obnově lesa v daných stanovištních podmínkách reprezentujících živná stanoviště 3. lesního vegetačního stupně.

Vzhledem k tomu, že v porostech nebyly prováděny úmyslné výchovné zásahy, je jejich struktura výsledkem pouze přírodních procesů – sukcese a autoredukce. Jejich druhová skladba je pak výsledkem disturbančního režimu, struktury původních i okolních porostů a stanovištních poměrů.

Jedle se v těchto porostech pionýrských (přípravných) dřevin začíná významněji objevovat již velice záhy po vzniku „přípravného lesa“. Průběh sukcese, resp. zmlazování dřevin dlouhověkých (jedle) v porostech dřevin pionýrských, je však značně limitován zvěří. Tlak zvěře všeobecně snižuje prosperitu úspěšného prosazení jedle v konkurenci s ostatními dřevinami.

I přes silné inhibiční působení zvěře výsledky vědců potvrzují hypotézu, že vysoké zastoupení jedle je na řadě míst ČR a ve střední Evropě vůbec spojené nejen s disturbancemi, ale i činností člověka. Výsledky studie dále upřesňují, jak mohla v minulosti probíhat kolonizace jedle na opuštěných zemědělsky využívaných půdách.

Jedle vzhledem ke své obnovní ekologii (pomalý růst v raném věku) není ve většině případů schopna osidlovat holé plochy (silná kompetice buřeně), zato je schopna se účinně obnovovat v krytu pionýrských dřevin.

Na vysoký podíl pionýrských dřevin v oblastech, kde expandovala i jedle (na úkor buku) ukazují i některé další výzkumy. Stejně tak je na bývalých zemědělských půdách znám a zdokumentován vysoký potenciál dřevin pionýrských k jejich spontánní obnově.

Uvedený model spontánní obnovy a šíření jedle za spoluúčasti dřevin pionýrských tak v mnohém osvětluje pojem „pionýrský charakter jedle“.

Nezodpovězenou otázkou zůstává dlouhodobá prosperita jedle, jakož i ostatních dřevin (především buku) v době klimatické změny.

Článek Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pe

Petr

9.11.2023 11:04
Vzhledem ke konkrétní volbě porostů (maličké lesíky hned za obcí) vidím ponaučení hlavně v tom, jak současná lidská činnost dokáže postupně krajinu poškodit natolik, že přestává být schopná udržet podmínky pro existenci ekosystémů a zcela chápu probíhající klimatickou změnu. Zřetelné je to zde na lokalitě zvané Mokřinky, kde už název napovídá, že se jednalo o terén podmáčený a zavodněný, a který naše hospodaření (nejen té konkrétní lokality, ale celé okolní krajiny) dovedlo až do stavu, kdy zde usychají lesy.
V takovýchto případech by mělo jít trvání na lesnickém hospodaření stranou a místo dumání o způsobech pěstování jedle by zde měl probíhat výzkum a hledání způsobů navrácení celé krajiny zpět do stavu ekosystémové původnosti, soběstačnosti a životaschopnosti. Tedy nejen zbývajících malých kousků lesa, ale skutečně celé krajiny, zcela evidentně silně poškozené a chřadnoucí. Jelikož ale nic takového není ani jen v představách, natož v něčích plánech, tak považuji zde proběhlý lesnický výzkum za mylný, zbytečný a snahu o pěstování jedle za marnou.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.11.2023 11:26 Reaguje na Petr
to co tady pouštíte do textu nemá smysl. Totiž: hledání způsobů navrácení celé krajiny zpět do stavu ekosystémové původnosti, soběstačnosti a životaschopnosti. je postavené na hlavu. Celá příroda si to vždy nějakou polohu najde. No ale Co to je ta "původnost, soběstačnost či životaschopnost" nelze definovat, protože je to čistě lidský subjektivní pohled a záleží na subjektu. Tedy to spadá snad do filosofie a ne do lesnictví.
Odpovědět
Pe

Petr

9.11.2023 11:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Já úplně zapomněl na mamuty. Už se to nestane, slibuji :-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

9.11.2023 12:27 Reaguje na Petr
No úkrok stranou od tématu, že? Tady přece nejde o mamuty, ale o váš zcela vágní proslov.
Odpovědět
Pe

Petr

9.11.2023 13:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Můj příspěvek byl zcela jasný a srozumitelný. Pokud se vám nelíbí, jednoduše to nečtěte.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

9.11.2023 18:20 Reaguje na Petr
Váš komentář k zajímavému článku je snůška bezobsažných blábolů. Co je původnost a jak jí chcete dosáhnout? Toužíte krajinu vrátit do neolitické původnosti? Eventuálně volíte původnost ranné středověku, posledního glaciálu nebo 17. století. Jaká původnost je dostatečně původní? Co s "přebytečnými" lidmi, které současná krajina živí? Postačí je vyhnat do krajiny jiné nebo je nejlepší je rovnou likvidovat? Článek popisuje vývoj porostu, který evidentně neumírá ale probíhá v něm sukcese. Nikde ani zmínka o tom, že by se ekosystém hroutil nebo přestával existovat. Prostě se vyvíjí. Přirozený les v oblasti byl patrně převážně dubo-bukový s příměsí řady dalších dřevin (jako je jedle, javor, habr, jilm, třešeň...). Pokud se bude nadále oteplovat bude se bez zásahu postupně navyšovat zastoupení dubů. Proces bude trvat stovky let.
Odpovědět
Pe

Petr

9.11.2023 19:36 Reaguje na Dalibor Motl
Proč pořád někdo potřebuje přesně určovat co a kdy bylo původní? Já popsal situaci, ze které článek a celá výzkumná práce vycházejí, kdy původní, tak zavodněnou krajinu, že ji lidé pojmenovali Mokřinky, jsme dnes změnili natolik, že v ní uschly smrkové lesy (což není vůbec ojedinělé, ale naopak zcela běžné i všude jinde). A to není žádný vývoj, ale velký problém našeho dnešního "hospodaření".
Odpovědět
HH

Honza Honza

10.11.2023 07:42
hezký článek, ale značně odborný, zamotaný a komplikovaný pro neodborníka. V diskuzi má částečně pravdu p. Petr: přírodě (a zvěři) nejdříve bereme to hlavní: podmínky k existenci a pak to komplikovaně napravujeme a pomáháme (zvěři přikrmováním, stromům hledáním lepší odrůdy, lepšího pěsteb. postupu). Ale jinak to nejde, návrat zpět do neolitu je nyní zcela nepřirozený: tj. proti dnešní přírodě. Příroda dřív byla jiná, hlavně zavodněná, nyní progreduje sucho. Jsou ohroženy všechny vodomilné druhy, i krásné původní lesy, které tisíce let prosperovaly. Měli bychom tedy především odstranit příčinu- tou je jednoznačně oteplení, s tím progredující sucho (nechápu, že p. Vinkler to nevnímá: nelze definovat životnost? nelze definovat že krajina vysychá a to na celém světě? ). I na úkor lesa je třeba zavodňovat, rozšiřovat mokřiny, budovat nádrže (i na úkor cenného biotopu kolem řeky), ale samotné jezero v poušti přírodu nezachrání, kolem musí být funkční les.
To je příčina všeho. Ale je třeba hledat i opatření na následky progrese sucha- suchomilné odrůdy, nejlépe začít přírodou- pionýrské dřeviny, které samy sukcesí vyrostou (jak navrhují přírodovědci), ne násilně sázet něco, co hyne, pak definitivní dřevinu. Z článku je vidět, že jednoduché to není. Já bych si přisadil spíše na teplomilnější, suchomilné druhy (ty by měly být známy!? dub, borovice? druhy z teplých suchých oblastí, křížence?): výzkum a hledání je potřebný.
Zároveň, chceme-li přírodní přístup- zpočátku přírodní sukcesi, musíme hledat hospodářské využití nekvalitních náletových dřevin. O les se musí někdo starat, musí z něho mít zisk. Proto zákaz topení dřevem je zákaz obnovy a funkce celé krajiny, celé přírody.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.11.2023 08:53 Reaguje na Honza Honza
1* Zákaz topení dřevem je podpora požárů a naprosté selhání rozumu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.11.2023 10:13
Jsem velký fanda jedlí, ale byl bych opatrný v tom, neboť každá dřevina má
svá pro a proti, když jde o její využití a současný zdravotní stav porostů.
To, že není až tak moc postižena suchem je o tom, že hluboce koření a je
schopna využít i vodu na povrchu půdy svým kuželovým kořenovým systémem.
Bere tak vodu a živiny z celého sloupce půdy na rozdíl od jiných dřevin,
které se specializují buď na vodu spodní a nebo tu na povrchu. Chutnost
jedlí pro zvěř je všeobecně známá a bez ochrany sazenic se jedle neobejde.
Má i větší odolnost vůči větru, ale i ten si s ní poradí, protože ji sice
nevyvrátí, ale ulomí a znehodnotí kmen. Zásadou musí být tak u jedlí vše
s mírou a neupínat se k ní jako spáse. V Nízkém Jeseníku je spousta jedlí
v úctyhodném věku, které okolí zásobují náletem semen a je zde potenciál,
že budou lépe odolávat suchu, než ostatní dřeviny. Rovněž fandím tisům, které vydrží takřka nemožné, včetně sněhových kalamit a námraz, které jiné
stromy dolámou. U obou je ale otázkou využití a v pozdějším věku pomalý
přírůstek na rozdíl od smrku, modřínu a borovic všech druhů. V Nízkém
Jeseníků znám i porost zeravů velkých vysázených kdysi sudetskými
majiteli lesů. Tito velikáni jsou taky velmi odolní a v Bavorsku jich
jsou celé lesní celky. Ono nejenom naše původní dřeviny, ale i ostatní
si zaslouží zkoušet, co kde bude prosperovat a připravit se na jejich
budoucí využití. Pamatuji si kácení nádherných vejmutovek, které pro
nezájem pilařů skončily v kamnech, přestože jsou ve své domovině velmi
žádaným dřevem ve stavebnictví. Přeorientovat se ze smrku a borovice
na jiné druhy bude těžké a u mnoha dřevin dokonce nereálné. Ty čeká energetické využití a odtamtud věje vítr tlaku na samovýsevy a bezpracný bezzásah.
Prostě pouze složit ruce do klína a za pár let seštěpkovat a prodat
energetikům. Znám podnikatele, který se doslova klepe nedočkavostí,
až bude stát rozprodávat lesy a on je koupí jako plantáže k samovýsevu
a štěpkování. Vykoupil už pár soukromých vytěžených lokalit a je velký
propagátor samovýsevů a bezzásahu, včetně jejich energetického využití.
Myslím si, že není sám a že se už klepou nedočkavostí realizovat své
záměry využít les 3x za dobu, než by ho káceli potomci na řezivo.
Odpovědět
Pe

Petr

10.11.2023 10:17 Reaguje na Břetislav Machaček
Dřevo vejmutovky má jedno zajímavé využití. Vyrábějí se z něho tužky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.11.2023 15:45 Reaguje na Petr
WIKI:
Borovice vejmutovka bývá vysazována jako okrasný strom v parcích a zahradách. Krom toho je vysazována v kulturních lesích jako zdroj velmi kvalitního dřeva. To je měkké, lehké, velmi trvanlivé a snadno štípatelné, lehce se obrábí (modelářské dřevo) a druhotně nepracuje (nesesychá se). Je trvanlivé v zemi i ve vodě, kde je podle některých údajů trvanlivější než dub. V Severní Americe se používá jako stavební a nábytkářské dřevo, dále k výrobě beden, latí, šindelů apod. Je důležitou surovinou pro výrobu celulózy a jako palivo.
Odpovědět
Pe

Petr

10.11.2023 15:54 Reaguje na Slavomil Vinkler
No a tady u nás z něj děláme tužky :-)
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

24.11.2023 14:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
Z vejmutovky se také vyrábějí dřevěné úly.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist