https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zadrzovani-vody-v-lesnich-pudach-zlepsuje-schopnost-krajiny-adaptovat-se-na-zmeny-klimatu-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

23.9.2023 05:02 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdravá lesní půda je zásadní podmínkou růstu zdravých lesů.
Zdravá lesní půda je zásadní podmínkou růstu zdravých lesů.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Půdní voda je nezastupitelným médiem při tvorbě půdního tělesa a ve fyziologii živých organismů. Voda se v půdě vyskytuje v různých skupenstvích, které utvářejí její hydrofyzikální vlastnosti a ovlivňují tak všechny ekosystémové funkce lesů. Jejich vývoj, včetně vztahů mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi, je však ovlivňován a měněn způsobem využívání krajiny.
 
Závislost půdních hydrofyzikálních vlastností na chemických byla zatím charakterizována pouze u zemědělských pozemků v podobě pedotransferových funkcí.

(Pojem „pedotransferové funkce“ vyjadřuje obecný souhrn postupů, určených k nepřímému popisu hydrofyzikálních vlastností půd, s využitím běžně stanovovaných půdních charakteristik, jakými jsou zrnitost, objemová hmotnost, obsah humusu, případně další.)

Transferové funkce lesních půd dosud nebyly odvozeny pro rozsáhlá území zachycující komplexní krajinu. Přitom půdní podmínky lesů nezastupitelně ovlivňují schopnost kulturní krajiny přizpůsobit se změnám obhospodařování nebo regionální změně klimatu.

Touto problematikou se nedávno zabývali vědci z Mendelovy univerzity v Brně a své výsledky publikovali v článku Vododržnost hydrických skupin lesních půd v České republice, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 2/2023.

Obsah kapalné vody dosahuje v anhydromorfních minerálních půdách průměrně 20–30 %. Relativní vlhkost půdního vzduchu obvykle přesahuje 99 %.

Půdní voda je médiem pro mikroheterogenní roztok obsahující rozpuštěné soli, organické látky a plovoucí koloidní částice. Voda do půdy proniká nejčastěji s atmosférickými srážkami vsakem nebo po svahu.

Naproti tomu vývoj hydromorfních půd probíhá díky průniku podzemních vod, který je v blízkosti vodních zdrojů nahrazován bočním přítokem.

Půdy vystavené nedostatku srážek nebo nízké hladině podzemní vody závisejí na kondenzaci vodních par v pórech. Ke ztrátám půdní vody dochází výparem, odtokem nebo kořenovou desukcí.

Půda brání bezprostředním ztrátám vody pomocí sorpce nebo koheze. Sorpční a kohezní (kapilární) síly rozdělují výskyt půdní vody do nestálých forem, které mezi sebou přecházejí. Půdní sorpce podmiňuje výskyt hygroskopické a obalové vody, zatímco koheze podmiňuje výskyt kapilární vody.

Hydrofyzikální vlastnosti charakterizují obsah půdní vody staticky, nebo dynamicky. Hydrostatické pojetí charakterizuje vodní režim (bilanci) půdy, zatímco hydrodynamické pojetí charakterizuje pohyb vody. Vodní bilance půdy je poměr mezi vstupy a výstupy vody v půdním tělese za jednotku času.

Půdní vlastnosti ovlivňují vodní bilanci prostřednictvím vododržnosti. Půdní vododržnost je množství vody zadržitelné objemem půdního tělesa.

Vliv vododržnosti na celkovou vodní bilanci půdy probíhá ve sledu hydrolimitů rozdělených podle převažujících forem půdní vody. Půdní hydrolimity jsou hodnotami vlhkosti naznačujícími vztahy mezi vlastnostmi půdních fází.

Vlhkost půdních fází rozděluje hydrolimity na základní, ovlivňující vododržnost, a aplikované, ovlivňující růst rostlin. Vodní bilance lesů je hodnocena pomocí základních nebo aplikovaných hydrolimitů. Základní hydrolimity souvisejí s hodnocením vodního potenciálu půd, aplikované hydrolimity slouží k efektivnímu hodnocení proměnlivosti půdní vlhkosti.

Hodnocení vodního potenciálu lesních půd je typologicky zaměřeno na hydrické skupiny půd, zatímco individuálně na hydrografickou regionalizaci.

Hydrografická regionalizace lesů se odvozuje prostřednictvím prostorového rozdělení evapotranspirace. Lesní evapotranspirace se liší jak podle dřevinné skladby a hustoty porostu, tak podle nadmořské výšky a sezónního rozložení atmosférické vlhkosti. Vlivy polohy způsobují, že lesní evapotranspirace je rozdělena do neopakovatelných oblastí.

Jedinečná soustředění vlhkosti prostředí ohraničují přirozené oblasti akumulace vod. Převýšení a vlhkost rozdělují povodí do hydrografických regionů poskytujících rostlinným společenstvům jedinečné růstové podmínky s neopakovatelnou přizpůsobivostí na změnu klimatu.

Přizpůsobivost rostlinných společenstev změně klimatu závisí na půdní vlhkosti. Současně ale opakovaná nebo hluboká sucha snižují transpiraci a fotosyntézu a vedou až k úhynu rostliny.

Rostlinná společenstva se suchu přizpůsobují prostřednictvím šíření hlouběji kořenících druhů, které nahrazují mělce kořenící.

Předpověď přizpůsobivosti rostlin spočívá v hodnocení vztahů mezi vývojem klimatu, reliéfu a zvětrávání hornin s půdní objemovou hmotností, zrnitostí, pH, kationtovou výměnnou kapacitou a obsahem uhlíku v půdních typech.

Půdní vododržnost je nejvýrazněji závislá na množství mikropórů a koloidech poutajících molekuly vody na povrchu svých struktur.

Proto pokles vododržnosti v důsledku zániku půdní struktury zabraňuje rostlinám překonávat suchá období.

Přesto pouze podloží nejvíce ovlivňuje prostorové rozdíly mezi hodnotami jednotlivých půdních vlastností. Vliv podloží způsobuje, že půdní podmínky jsou značně samo-organizované bez výrazných závislostí na působení vnějších sil.

Článek Vododržnost hydrických skupin lesních půd v České republice je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

23.9.2023 08:26
v článku je hodně všelijakých jako by odborných výrazů, ale málo praktického,
např. ,,pokles vododržnosti v důsledku zániku půdní struktury,,
jak zaniká půdní struktura v lese, co ji ničí ,jaká je půdní struktura ve vykáceném lese a v nově osázeném?
máme zničenou půdní strukturu v lesích?
a nakonec se dozvím,že
,, pouze podloží nejvíce ovlivňuje prostorové rozdíly mezi hodnotami jednotlivých půdních vlastností,,
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.9.2023 19:38 Reaguje na vaber
Když kořeny prorůstají půdou, tak ty kořeny živých rostlin a hlavně stromů tvoří bariéru, zpomalují a zmírňují odtok, sytí půdu vodou a tím mění půdní poměry. Likvidace lesů od 90.let mění strukturu půdy tak, že vyschlé nerostoucí kořeny přestávají tvořit objemem, adsorpcí nebo sáním vody překážku odtoku. Voda se neudrží blízko povrchu, nastupují eroze, slunce, a tak se opět mění struktura půdy ... možná tak ve zkratce.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.9.2023 09:51
Jak zadržovat vodu v půdě? Jednak záleží na typu půdy a každopádně na podloží a reliéfu krajiny. Velkou roli hraje i orientace vůči slunci a větru. Není tak univerzální rada, ale vždy pouze ta konkrétní pro danou lokalitu. Lze sice zadržování vody udělat nákladně za cenu obohacení půdy
o humus, ale kde ho vzít? Základem by mělo být ponechat mimo kulatiny
v lese vše, co tam narostlo. Kamarád si původně koupil štěpkovač k využití štěpky k vytápění, ale nyní používá štěpku při výsadbě lesa po těžbě. Sype
ji v pásech kolem vysazených sazenic a zbytek půdy ponechává travinám a
buřeni, která se mu snadno likviduje, když nemusí dávat pozor na sazenice
v namulčovaném pásu. Počáteční práce se mu tak vyplácí snadnější údržbou
a hlavně tím, že sazenice rostou v mulči o mnoho vitálněji, než bez něho. Má srovnávací pásy s mulčem a bez a je to obrovský rozdíl. Neutržil sice
nic za prodej potěžební štěpky, ale snížil se mu počet uschlé sadby a taky poškozených stromů při vyžínání buřeně. Stromy navíc začínají růst už ve
vrstvě humusu zadržujícího vodu s houbami a mikroorganismy žijícími se
stromy v symbióze. Je to pracné a tak se oba vždy zasmějeme tomu trendu
samovýsevu a bezzásahu, který vymysleli lenivci a šetřílci, kteří nechtějí
v lese pracovat a do lesa investovat. Jeho les je obdivován kolemdoucími
a dokonce ostatními pěstiteli lesů v okolí. Je to ale o PRÁCI s velkým P!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.9.2023 10:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Jo, je to o lidech a práci rukama !
Odpovědět
PB

Petr Brok

25.9.2023 12:29 Reaguje na Břetislav Machaček
U mě se ve štěpce dobře daří ostružinám, které se špatně vyžínají a dobře dusí stromky. Tak asi jak kde.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist