https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cizp-se-zbavi-33-mist-a-nekterych-agend.aby-bylo-na-lepsi-platy-pro-zbyvajici-inspektory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČIŽP se zbaví 33 míst a některých agend. Aby bylo na lepší platy pro zbývající inspektory

6.10.2023 06:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Znečištění vodního toku, ilustrační snímek.
Znečištění vodního toku, ilustrační snímek.
Foto | 422737 / Pixabay
Česká inspekce životního prostředí bude propouštět. Rozloučí se s 33 pracovníky a inspektory, jejichž ušetřené platy poslouží k navýšení platů zbývajících zaměstnanců. Inspekce se také chce vzdát některých svých kompetencí. O důvodech, kterého k tomu inspekci vedou, mluvil její ředitel Petr Bejček na semináři Quo vadis, ČIŽP, který v úterý 3. 10. zorganizovala Společnost pro trvale udržitelný život. ČIŽP na debatě sklidila kritiku, podle odborníků je zbavování se agend cesta špatným směrem, navíc se dělá pomocí „přílepků“ k nesouvisejícím zákonům. Hovořilo se také o důvěryhodnosti inspekce u široké a odborné veřejnosti.
 
Semináře se zúčastnil ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček a tři bývalé pracovnice inspekce Eva Tylová, Jitka Jelínková a Jana Moravcová. Krátce se zúčastnil i náměstek ministra životního prostředí Jiří Lehejček a architekt Martin Říha, bývalý náměstek životního prostředí. Poslední dva mluvčí v následujícím textu necitujeme, příspěvek Martina Říhy si můžete přečíst v samostatném textu.

Zleva Jana Moravcová, Jitka Jelínková, Eva Tylová, Martin Říha, Petr Bejček a Jiří Lehejček.
Zleva Jana Moravcová, Jitka Jelínková, Eva Tylová, Martin Říha, Petr Bejček a Jiří Lehejček.

Proč? Aby bylo na platy

„Česká inspekce životního prostředí je naprosto klíčový orgán v systému ochrany životního prostředí. A při nástupu do funkce jsem prohlásil, že chci do inspekce přinést peníze na platy,“ říká ředitel inspekce Petr Bejček s tím, že to je podle něho naprosto klíčová věc.

Petr Bejček dále zmínil, že inspekce má jedny z nejnižších platů v rámci státní správy. A v době rozpočtových škrtů je podle něho jedinou cestou, jak lidem na inspekci přidat, škrtnout některá pracovní místa a ušetřené prostředky rozpustit mezi zaměstnance.

Bejček podle svých slov nastoupil jako ředitel do situace, kdy by mu za stávajících rozpočtových možností v listopadu 2023 došly finanční možnosti. „A na rok 2024 bych neměl pro nikoho ani korunu odměn. A to je situace, kterou bylo potřeba řešit,“ vysvětluje důvody Bejček.

Jak dále říká, 50 % pracovníků ČIŽP má osobní ohodnocení do 2 tisíc Kč, průměrný plat na inspekci je 38 tisíc i s odměnami. „To je pro vysokoškolské pozice naprosto neudržitelná záležitost,“ tvrdí Bejček.

A proto přistoupil k opatřením, která podle jeho mínění zabrání tomu, že se inspekce zhroutí sama do sebe. „Došel jsem k pragmatickým manažerským opatřením. Z vnějšího hlediska jsou ta opatření snadno kritizovatelná,“ uznává Bejček.

Inspekce by měla k 1. 1. 2024 škrtnout celkem 33 míst. Tři místa jsou z agendy starých ekologických zátěží. „Zde se inspekce vyjadřuje, ale ne na základě legislativy, ale na základě směrnice Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí, a to ke všem krokům sanace staré ekologické zátěže,“ vysvětluje Bejček.

Tuto agendu chce inspekce dál vykonávat, ale bude jednat s Ministerstvem financí o tom, aby inspekce byla zapojena jen v důležitých krocích, optimálně na začátku a na konci procesu, aby se nemusela vyjadřovat ke každému kroku, být na všech kontrolních dnech.

„Deset míst se má ušetřit tím, že inspekce nebude dotčeným orgánem v rámci EIA/SEA. To jsme v rámci inspekce vyhodnotili jako agendy, které nebudou tolik chybět,“ říká dále Bejček. Dalších deset míst by se mělo ušetřit tím, že inspekce nebude mít kompetenci v případě nepodnikajících fyzických osob.

Deset míst by se mělo ušetřit změnou koncepce kontroly v ochraně lesů. „Zde nedochází k žádné legislativní změně, všechny kompetence inspekce zůstávají zachovány, ale přehodnotíme kontrolní činnost v ochraně lesů,“ popisuje Petr Bejček.

V rámci vlastní analýzy agend pak inspekce došla k závěru, že se vzdá těch, které z velké části považuje za marginální nebo nepotřebné řešit takto specializovaným úřadem.

Další vnitřní organizační změnou je slučování oddělení ochrany prostředí a oddělení ochrany lesa.

Z pléna padla poznámka, že úspora za 33 pracovníků bude „hloupých“ 20 milionů. „To není hloupých 20 milionů. Jsou to roční odměny pro všechny inspektory,“ reagoval Bejček.

Kritika od bývalé ředitelky inspekce

Eva Tylová, která byla ředitelkou České inspekce životního prostředí v letech 2002 až 2003 a v letech 2008 až 2010, zmínila, že inspekce je vrcholovým orgánem. „Všichni jsme doufali, že s nástupem nového ministra a nového ředitele ČIŽP to bude lepší, že dojde k rozšiřování a prohlubování odbornosti,“ říká Tylová. Místo toho se ale na semináři debatuje o redukci kompetencí inspekce.

U některých kompetencí se argumentuje tzv. dvojí kompetencí, tedy situací, kdy danou věc může řešit buď inspekce, nebo obec s rozšířenou působností. „Ale to je zavádějící argument,“ říká Tylová s tím, že například v oblasti vody 20 % případů řeší sama ČIŽP, asi 20 % řeší ČIŽP spolu s obcí s rozšířenou působností a 60 % si řeší jen obce s rozšířenou působností.

„Dopředu se nedá říct, kdo bude dělat jaký případ. To se má rozhodovat vždy až na základě dohody pracovníků ČIŽP a pracovníků obcí s rozšířenou působností na základě složitosti daného případu,“ konstatuje Tylová.

Dodává, že v reakci na kauzu otrávené Bečvy, kde jeden inspektorát udělal chybu a včas nevyslal svého pracovníka, se přišlo s návrhem, aby odpovědnost nesla obec s rozšířenou působností. „Ty ale v případě Bečvy selhaly minimálně stejně jako ČIŽP,“ konstatuje Tylová.

V tomto bodě naštěstí došlo k posunu, protože odborná veřejnost upozorňovala na to, že mnohé úřady nejsou personálně schopny takovou agendu zvládnout. „A pan ministr Hladík tyto námitky vyslyšel,“ uznává Tylová.

Podle ní je kontrolní úloha inspekce nezastupitelná a obce s rozšířenou působností ji mnohdy nedokážou zastoupit, ať už pro své zahlcení vlastní agendou, tak i tím, že nemají nezávislost inspekce a často by kontrolovaly samy sebe. Obtížné by bylo i metodické sjednocování tolika pracovníků obcí.

Jako příklad, kde budou obce s rozšířenou působností hodně nestíhat, je podle Tylové oblast ochrany lesa. Běžně je na to na úřadu vyčleněn půl až jeden pracovník. „Je otázka, jak takový pracovník povede složité kauzy například s Lesy ČR či jinými velkými vlastníky, s městy a institucemi,“ upozorňuje Tylová.

A dodává, že zrovna oblast lesů je důležitá, protože hospodářských lesů máme 74 %, ty ale kromě hospodářské funkce poskytují důležité ekosystémové služby.

Kritika od bývalé vedoucí právního oddělení

Ke kritice oslabování role inspekce se přidala i další bývala pracovnice ČIŽP Jitka Jelínková, která na inspekci vedla právní oddělení. Zaměřila se přitom na oblast ochrany prostředí a ochrany lesa. Podle ní jakákoliv právní úprava bez účinné kontroly bude jen Potěmkinovou vesnicí. Inspekce je přitom orgán specializující se na kontrolu, ukládání sankcí, opatření k nápravě či zákazů škodlivé činnosti.

Její velkou silou je, že je na rozdíl od obcí s rozšířenou působností nezávislá na místních vlivech a zájmech. „A má celostátní působnost, které umožňuje jednotné řízení a sdílení odborných a právních zkušeností,“ vysvětluje Jelínková. Obce s rozšířenou působností mají naopak povolovací činnost a nejsou nezávislé na vedení krajů a obcí.

Jelínková zmínila příklad, kdy v městském lese byly černé stavby sjezdovky zkolaudovány jako lesní cesty. Zde je podle ní role inspekce nezastupitelná.

Inspekce by ráda neřešila případy, kdy se nějaké škody na přírodě dopustí fyzická osoba. Podle Jelínkové ale i fyzické osoby vlastní rozsáhlé pozemky, kde může docházet k závažnému poškozování přírody.

Podle ní se dají všechny uváděné důvody pro omezení působnosti ČIŽP lehce vyvrátit. Přesto k omezení asi dojde, protože například zrušení působnosti ČIŽP v rámci EIA už je připojeno k novele zákona o liniových stavbách, která je právě v poslanecké sněmovně.

„Kontrolní orgán je z povahy své funkce neoblíbený. Překvapuje mě ale, že tato omezení působnosti navrhuje sám ředitel inspekce a ministr životního prostředí, místo toho, aby většinový pohled na význam ochrany prostředí měnili,“ kritizuje Jitka Jelínková.

Kritika od bývalé oblastní ředitelky

Jana Moravcová, bývalá ředitelka oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem, také ze své zkušenosti komentovala některé body. „I v oblasti ochrany prostředí páchají fyzické osoby velké škody a je chyba, že to inspekce opouští, protože se domnívám, že nikdo jiný než inspekce to kontrolovat nebude,“ myslí si Moravcová.

Často je to tak, že inspekce zakazuje činnost, která je jinými orgány ochrany přírody povolená. Inspekce je orgán s celostátní působností, z logiky věci i historických souvislostí má postavení nad obcemi s rozšířenou působností a nad krajskými úřady. „Proč nejde úpravu udělat tak, že inspekce zůstane v pozici, kdy uvidí, co se děje, a v případě, že zjistí, že jde o nevýznamný případ, například řešení sousedských sporů, předá obci s rozšířenou působností?“ ptá se Moravcová.

A dodává, že při prvotním šetření se ani neví, jestli je odpovědná osoba fyzická či právnická. „A nechci úřadům křivdit, že by z jejich strany byla jen neochota takové věci šetřit, roli určitě hraje i jejich přetíženost. A ony reálně spoléhají na to, že kontrolní činnost udělá inspekce,“ argumentuje Moravcová.

Nedůvěryhodnost

Z pléna pak vystoupil krajinný ekolog a politik Martin Hanousek (SZ), který hovořil o nutnosti obnovy důvěryhodnosti inspekce. „Slyšeli jsme hodně o ekonomice, zaměstnancích, ale ne o analýze toho, v čem je inspekce nedůvěryhodná. A je potřeba najít cestu, aby inspekce byla dozorovým orgánem, který má důvěryhodnost,“ míní Hanousek.

„Líbila se mi poznámka Evy Tylové, že ona tehdy na inspekci hledala možnosti, jak postihnout bídáky. Mám obavu, že ČIŽP se posunula k tomu, že spíš hledá důvody, proč některé věci neřešit,“ konstatuje Hanousek.

„A myslím, že velký problém je, že inspekce přišla o důvěryhodnost mezi odbornými společnostmi. Například mezi entomology,“ říká Hanousek a připomíná případ, kdy inspekce začala šetřit studenta, který v rozhovoru do médií zmínil, že sbírá motýly. „Ale zároveň inspekce přehlíží likvidace tisíců jedinců, které má na svědomí hospodaření Lesů ČR,“ komentuje to Hanousek.

„Řekl bych, že pověst inspekce je u České společnosti ornitologické, entomologické, Univerzity Hradec Králové a Českého svazu ochránců přírody naprosto katastrofální. A je to potřeba napravit,“ říká Hanousek.

„Pod každé slovo pana Hanouska bych se podepsal a naprosto s ním souhlasím,“ reagoval Petr Bejček. „Důvěra se nevrátí za den, za měsíc, mým první rozhovorem nebo mou první poradou se šéfy inspektorátů. Je to dlouhý běh, máme 400 inspektorů, inspekce je velice rigidní a dá práci otočit ten uzavřený přístup v řekněme proklientský.“

Případ studenta entomologa označil Bejček jako nešťastnou a politováníhodnou věc. „Souvisí to trochu i se současným legislativním nastavením, na kterém se pracuje, nicméně se snažím všechny takovéto nelogičnosti okamžitě řešit,“ tvrdí Bejček.

Legislativní prasečina

Z pléna do debaty vstoupila i Petra Kolínská ze Zeleného kruhu, která se na příkladu kompetencí inspekce v rámci EIA/SEA pokusila ukázat nedostatky přístupu.

„Pokud je za změnami v kompetencích inspekce nedostatek financí, pak dělat systémovou změnu v zákoně je opravdu nebezpečné. I kdyby měla inspekce propustit půlku lidí, tak sahat kvůli tomu do zákonů mi přijde jako hodně velký risk,“ říká obecně Kolínská s tím, že na příkladu EIA to rozvede.

Podle ní má inspekce v plánu práce, že v roce 2023 odbaví 700 posudků EIA. „Zákon vám ale říká, že máte možnost se vyjádřit, nikoliv povinnost. A můžete to udělat tak, že nebudete řešit 700 EIA, ale vyberete si čtyři nejdůležitější. Tím inspekce ušetří a nemusí se měnit zákon a kompetence se zbavit zcela,“ říká Kolínská.

Se změnou zákona o EIA se ale inspekce zbaví i povinnosti poskytnout informace investorům, což je důležitá věc prevence ochrany přírody. „Když o možnost komentovat EIA přijdete, přijdou velcí investoři o důležitý servis a v důsledku mohou z nedostatku informací vzniknout velké škody,“ obává se Kolínská.

Kolínská pak ještě komentovala „legislativní prasečinu“, kdy se změna jednoho zákona dělá „přílepkem“ k zákonu zcela jinému. Petr Bejček se k tomu vyjádřil, že to není jeho kompetence, ale záležitost ministerstva, potažmo sněmovny, jakým způsobem se vede legislativní proces. „Kdyby vám to jen trochu vadilo, dojdete do sněmovny na hospodářský výbor, který chce měnit liniový zákon, a řeknete jim, že jste proti a že to do toho zákona nepatří. A řeknete jim, aby to měnili zákonem, který dává smysl,“ kritizuje postoj Bejčka k přílepku Kolínská.

Petr Bejček na závěr zmínil, že na konci každé odborné debaty se dojde k tomu, že každá činnost inspekce je nějakým způsobem důležitá. „Ale rozpočtová situace v ČR je nějaká. Ano, ta opatření jsou nesystémová. Ale když si necháme úplně všechno, tak nakonec nebudu mít nikoho, koho bych na inspekční činnost poslal,“ uzavřel Bejček.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

BM

Břetislav Machaček

6.10.2023 09:49
S výměnou vlád přichází výměny na řídících postech všude ve státní správě.
S úsporami je důvod ke snižování míst pro nepohodlné zaměstnance a zbydou
i peníze na přidání těm loajálním a nově příchozím, když se čase "zjistí",
že ti stávající to nestíhají řešit. Kdo jde pracovat do služeb státu, tak
s tím musí počítat, že příklon k jedné straně ho může po změně vedení stát nejen funkci, ale i zaměstnání. Příkladem nekonfliktního zaměstnance
státu budiž předrevoluční i porevoluční člen KSČ, který ji opustí, až už
je nezvratitelnost změny jistá a převlékne kabát pro zcela jinou ideu.
Loajalita k prospěchu vskutku ukázková a nevadí nejen jemu podobným, ale
i mládeži, která nemá zkušenosti s převlékači kabátů a podobnými křiváky!
Nezávislost je chimérou a byť jen vnitřně má každý svůj názor a závislost!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.10.2023 13:22 Reaguje na Břetislav Machaček
👍 Ne abyste jmenoval. Jsou vysoko, převysoko.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

7.10.2023 12:25 Reaguje na Slavomil Vinkler
...třeba Hradní kašpárek pro americké loutkové divadlo
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

6.10.2023 17:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud si dobře pamatuju, tak Čižp rozvrátil kůň vašeho miláčka nějaký "pan" Geuss - na něho, stejně jako na jeho pasáka vaše charakteristika sedí jako prdelka na hrnec... díky:-)
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

6.10.2023 16:59
Náš stát má neudržitelně vysoké výdaje. Buď je třeba zvýšit daně z příjmu (proti jsou dvě momentálně nejsilnější parlamentní strany ODS i ANO) nebo musí omezit výdaje. Šetřit na důchodech je politicky neprůchodné. Armádu se pokoušíme posílit čtvrt hodiny po dvanácté. Neziskovky a dotační tituly se ořezávají poměrně masivně, rostou daně z neřestí, ruší se daňové úlevy a redukují se počty státních zaměstnanců. ČIŽP je jednou organizací z mnoha, na které to dopadne. Pokud se to někomu nelíbí ať řekne koho má stát propustit místo inspektorů. Hasiče? Policisty? Učitele?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

6.10.2023 23:21 Reaguje na Dalibor Motl
V ČR máme jednoho učitele na 10 žáků, v jiných vyspělých zemích je to jeden učitel na 15 žáků. Policistů máme o třetinu více než v Německu, přičemž výkonnost naší policie ve srovnání s tou německou je žalostná.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.10.2023 07:04 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Tak tak, a policajti furt mektají, jak jich je málo...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.10.2023 10:26 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Posuzovat počty policistů v poměru k počtu obyvatel je
zcestné. Kdyby někteří lumpové věděli, jak velký okrsek
má na starosti jedna dvoučlenná hlídka, tak by lumpačili
jako diví. Stačí dvě lumpárny ve stejné době na opačném
konci okrsku a házejí si korunou, kam pojedou. Nejsou lidi ve výkonu služby, ale je jich VŽDY dostatek na postech ve
vedení nejrůznějších stupňů. Ještě jsem nikdy neslyšel o neobsazeném místě ředitele, či náměstka, ale o zrušených
místních odděleních ano. Tu je zakopaný pes v celé státní
správě, kde je přebujelé vedení s často zbytečnou agendou
a schází lidé ve výkonu. Koukněte na poštu, kde se pošta
zeštíhluje. Děje se tak úplně odzdola u doručovatelek a
lidí u přepážek. Vedení ale naopak bobtná včetně mezd.
Ministerstev přibývá včetně dalších kancelářských budov
a říznou do živého tady nikdo nemá odvahu. Panu Graňákovi
osobně přeji, aby jednou policisty potřeboval a bylo mu
odpovězeno, že přijedou, až vyřídí dva předchozí případy,
protože podle něho pouze mektají, jak je jich málo. On
asi nikdy nezažil, že čekal několik hodin na vyšetření
dopravní nehody, protože museli vyšetřit dvě jiné, jako
se to stalo sousedovi. A to prosím v zimě u auta bez
možnosti zapnout topení kvůli proraženému chladiči. Pak
by asi odvolal tvrzení, že je policistů v terénu dost.
O úsporách za Kalouska vím své, kdy jsem sloužil na
strážnici dokonce bez postavené hlídky. Někdo prostě
musel hlídat zbroják, budovu a brát telefony. Případy
předávat (vnucovat) okolním okrskům, pokud byly funkční
a nebo je odkládat na dobu, kdy bude postavena hlídka.
Výsledkem byla nefunkčnost a důvod ke zrušení. No a po
něm znovuzřízení stanice i s náborem nováčků, protože
nás jako přebytečné propustil. Takové ÚSPORY jsou zcela
na prd, když se zbavuji terénních pracovníků a neříznu
do mezičlánků a zjednodušení agend. Nelze ale odbýt
protokol, se kterým vás pak státní zástupce vyrazí ze
dveří a nedošetřit případ tak, aby ho nebylo možno
zpochybnit. Nezkušenost hraje taky velkou roli, když
má nováček samostatně řešit případ a nemá se ani koho
zeptat. Postavit hlídku ze dvou nováčků je bohužel
realita a pak se divíte, že šetření trvá dlouho a leckdy
i chybně. Zastanu se i učitelů, kteří nás za mně měli
ve třídě 33, ale problémové děti byly ve zvláštní škole.
Dnes jich má 20. ale z toho 2, kteří by kdysi chodily do
té zvláštní školy. Inkluze z hlupáka a lumpa vzorného
žáka neudělá, ale udělá z potenciálních vynikajících
žáků pouze průměrné, neboť potřebný čas učitel věnuje
těm dvěma.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.10.2023 17:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Taky že mektají, v raichu mají pěkných pár milionů migrantů a zvládají to s třetinovým sborem. Kolik bude pochůzkářů a kolik kancelářských krys je snad v jejich rukách. Zajímavé, že když jsou jich plné kancly, tak se to jaksi vůbec neodráží na rychlosti vyšetřování...
Ohledně toho co mi přejete... jenom ukazujete jaký jste duševní mrzák
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

11.10.2023 10:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Proto tam je pro ty dva další pracovník (slušně zaplacený), aby se jim věnoval.
Za nás taky bylo v ZŠ 30 dětí a ty velmi slabé holt šly do zvláštní školy. Jenže dnešní ekomatky si to nechtějí připustit(ale samy nehnou prstem),takže dítě brzdí zbytek třídy v rozvoji.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

7.10.2023 12:42 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jeďte se podívat do té Vaší země zaslíbené - Emérika náš vzor - rozdejte lidem zbraně a nepotřebujete policii (první sbory vznikaly ze soukromých ochranek továren) a učit můžou klidně faráři - každému je přece jasné, že Země je placatá a běloch je boží stvoření (ne jako nějaká černá africká opice) :D
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

11.10.2023 10:42 Reaguje na Pavel Karel
A že se do té vaší Emeriky raději lidi stěhují, než naopak :-))
Odpovědět
PK

Pavel Karel

7.10.2023 12:36
Soudruzi, pokud jde o prachy, založili už dávno lidé typu Kellner, zeťák Křetínský, kolega Tykač a příštipkář Babiš kapitalistickou internacionálu - hlavně žádný silný stát s efektivními orgány, které by jim komplikovaly plnění pětiletky (tj. další miliardy v majetku). Ovčan musí v zájmu ideologie prostě překousnout jedy v řece, ve vzduchu (hnědouhelné elektrárny) či v půdě. Běda všem kdo svými sarkastickými projevy kazí Klausovy pohádky pro nedospělé Čecháčky...třeba tu o čistotě peněz (které nelze nikdy ušpinit ) nebo o osvícenosti trhu (který jako bůh na vše dohlíží)...nebo o osvícenosti Klause?!:-)
Odpovědět

Radek Čuda

9.10.2023 12:47
No, nejsem schopen posoudit, nakolik inspekce funguje jak má, a nakolik jak nemá. Nicméně Bejček má pravdu, a pokud se to třeba Tylové nelíbí, a nemám problém to pochopit, tak ať Piráti zatlačí na prachy. Peníze samy nejsou nikdy spásou, ale za málo peněz, málo muziky a z hovna bič neupleteš.

A překvapivě souhlasím s Kolínskou, ty přílepky jsou prasárna a sranda je, že jak kvůli tomu strany dnešní koalice právem kdysi řvaly, tak dneska dělají to samé a spíš ještě přikládají pod kotel.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

11.10.2023 10:45
Njn, 2- 3 motýlci. Podle dnešních předpisů nemohu na dětském dni dát dítěti ani pero ze sokola, natož někomu věnovat neoplozené vejce do sbírky( části těl a vývojová stádia kriticky ohroženého druhu). Takže to rád dětem a rodičům vysvětlím, jaké debilní zákony tu jistí lidé odhlasují.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist